BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADORS/ES JUVENILS

Texto completo

(1)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS

SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE

DINAMITZADORS/ES JUVENILS

CODI CONVOCATÒRIA: 2016/005/BT

1. Identificació de la convocatòria

1.1 És objecte de la present convocatòria la selecció de les persones per formar una borsa de treball de dinamitzadors/es juvenils, grup de classificació C1, destinada a cobrir amb caràcter transitori, com a funcionari interí o laboral temporal, vacants que es puguin produir, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques. 1.2 Descripció funcional del lloc de treball

Als efectes d’orientar el contingut de la prova pràctica i valorar els mèrits al·legats, son funcions genèriques del lloc de treball, entre d’altres, les següents:

• Informar, orientar, assessorar i prestar atenció directa als joves que es dirigeixi a l’Oficina Jove i derivació cap a altres professionals en cas que sigui necessari

• Realitzar el manteniment, actualització i classificació de les informacions de l’Oficina Jove Alt Camp

• Planificar, organitzar i renovar els continguts informatius que s’han de tenir a l’abast per als joves

• Realitzar la programació d’activitats i tallers

• Oferir un servei d’informació i assessorament als joves i/o entitats dels municipis

• Oferir informació i assessorament entorn als diferents eixos d’interès juvenil: • educació, treball, salut jove, garantia juvenil...

• Dinamització a les xarxes socials de les activitats i informacions d’interès., amb la gestió de la web d’Oficina Jove de l’Alt Camp i xarxes socials 2.0, i elaboració de butlletí digital

• Gestionar la informació juvenil: recerca, recull, tractament i elaboració d’aquesta

• Elaborar informes anuals de les activitats realitzades

• Contactar directament amb els i les joves: conèixer la realitat juvenil, atendre directament les seves necessitats, detecció i difusió de les activitats, programes i projectes entre els/les joves

• Fomentar i canalitzar la participació juvenil: dinamitzar i donar suport a la participació i a les iniciatives juvenils i fomentar l’associacionisme

• Gestió i execució d’activitats als instituts i als municipis de la comarca

- D'altres funcions relacionades amb les anteriors que els caps jeràrquics puguin encomanar.

1.3 Les retribucions a percebre seran les que corresponguin al lloc de treball que s’hagi de cobrir en el moment de cobrir la necessitat que motiva la contractació/nomenament.

1.4 La durada del contracte estarà subjecte a les característiques del lloc de treball a cobrir.

(2)

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants

2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir amb els requisits que es detallen a continuació:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Les persones estrangeres a les quals es fa referència en els apartats anteriors, així com les persones estrangeres amb residencia legal a Espanya, podran accedir com a personal laboral en igualtat de condicions de qui disposi la nacionalitat espanyola. b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. c) No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball.

d) No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol administració pública o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

e) No trobar-se afectat per cap de les causes d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent.

f) Estar en possessió del títol de tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a corresponent a formació professional de segon grau, o equivalent, que formin part de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. A tots els efectes, es reconeix l’equivalència del Certificat d’estudis primaris expedit amb anterioritat a la finalització del curs 1975/1976 i el títol de graduat/ada escolar.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri.

Si es tracta d’un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, en la data límit per a la presentació d’instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació emesa pel Ministeri d'Educació i Ciència.

g) Acreditar el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. Llengua catalana. L’acreditació es farà mitjançant el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de

(3)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i posterior modificació (Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).

(http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_cat ala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/).

Llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que la llengua oficial del seu país d’origen no sigui el castellà, han d’acreditar el nivell de suficiènciade coneixements de llengua castellana d’acord amb l’art. 3 del RD 1137/2002, de 31 d’octubre. L’acreditació és farà mitjançant la presentació d’algun dels documents següents:

Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol (segons el nivell sol·licitat)

Diploma d’espanyol regulat al RD 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els “diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)”, o document equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

h) Satisfer els drets d'examen per participar en el procés selectiu.

2.2. Els requisits establerts s’han de complir amb referència a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de mantenir durant tota la vigència de la borsa.

Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases. Això no obstant, si durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, podran demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.

3. Documentació i termini per a la presentació de sol·licituds

3.1 Les persones que desitgin participar en aquest procés de selecció han de presentar la sol·licitud en model normalitzat, dirigida al president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria i que coneixen i accepten les bases de la mateixa.

El model de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica i a l’oficina de registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

3.2 Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina de registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp (horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i dimecres de 16.30 a 18.30 hores) o bé als altres registres públics habilitats i a les oficines de correus, sempre que es compleixin els requisits que estableixen l’art. 38 de la LRJPAC i l’art. 31 del Reglament estatal de serveis postals (RD 1829/99). En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi del Consell Comarcal o a les oficines de correus, s’haurà de trametre via correu

electrònic (secretaria@altcamp.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. Sense la concurrència d'ambdós requisits

la sol·licitud no serà admesa si és rebuda amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat en l'anunci.

3.3 Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la documentació següent: − Fotocòpia del DNI

− Fotocòpia del títol acadèmic requerit per participa en el procés selectiu − Comprovant d’haver satisfet els drets d’examen

(4)

− Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si escau, castellana exigit

− Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o el consentiment perquè aquest Consell Comarcal pugui consultar directament les dades.

Els aspirants d’origen estranger o que no tinguin la nacionalitat espanyola, a més, hauran de presentar un certificat negatiu d’antecedents penals del país d’origen, traduït i legalitzat d’acord amb els Convenis internacionals existents, amb relació als delictes a què és refereix l’art. 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

− Currículum vitae amb la informació mínima següent: Dades personals i de contacte

Formació acadèmica reglada

Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari

Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades

Coneixements i certificats lingüístics

− Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària justificativa dels mèrits al·legats en el currículum

a) L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran

mitjançant certificat de serveis prestats i un informe del responsable del servei amb les funcions realitzades

b) L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà

mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un certificat de l’empresa en què es facin constar

les funcions realitzades

− La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà l’entitat organitzadora, la denominació del curs, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i en el seu cas, aprofitament

− Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat, hauran d’adjuntar el certificat de l’equip de valoració que acrediti la condició esmentada, i han de fer constar si requereixen alguna adaptació especial per a la realització de la prova − Fotocòpia del permís de conduir

3.4 Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana que pot presentar-se fins el mateix dia de realització de la prova corresponent.

3.5 La documentació es presentarà original o fotocòpia degudament

compulsada. La documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar

acompanyada de la corresponent traducció jurada.

3.6 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona.

3.7 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessari per al desenvolupament del procés selectiu i la contractació del personal, d’acord amb la

(5)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

normativa vigent. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

4. Drets d’inscripció

4.1 L’import dels drets d’examen per participar en aquesta convocatòria és de 21,00 € d’acord amb l'Ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que estableix la taxa per expedició de documents administratius.

El pagament es podrà fer a la Tresoreria del Consell Comarcal o bé mitjançant ingrés a l’entitat Catalunya Caixa, IBAN ES55 2013 3018 0502 1038 1084. Caldrà fer constar el nom de la persona ordenant i el concepte “Borsa de treball «categoria»_2016/005/BT”.

4.2 Estan exempts del pagament de la taxa:

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d'acord amb la normativa oficial.

- Les persones que figurin com a demandants de treball inscrits a l'OTG corresponent durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de presentació de la instància de la convocatòria en la que sol·liciten la seva participació. Són requisits per a gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM), i que ho acreditin amb un certificat del Servei Català d'Ocupació indicant tot el que s’ha exposat.

4.3 En cap cas, el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la instància per participar en la convocatòria. 4.4 No procedirà la devolució de drets d’examen en els supòsits d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a la persona interessada, entre altres, no procedirà la devolució en el supòsit d’exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria.

5. Llista d’admesos i exclosos

5.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència, en el termini màxim de quinze dies, dictarà resolució per la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses, amb el detall dels motius d’exclusió, la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana i castellana, la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data, hora i lloc de realització de les proves. Per a l’admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les dades.

5.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Les persones que figurin com a excloses en la llista provisional que no esmenin dins del termini el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit. 5.3 Transcorregut un termini no superior a cinc dies des de la finalització del termini anterior, la Presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà pública

(6)

la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Si el termini conclou sense que se n’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i no s’aprovaran ni és publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se’n presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

5.4 La resolució, amb les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos, es publicarà al tauler d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp).

5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

5.6 Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i professionals dels participants i a aquests efectes només es farà públic les tres últimes xifres i la lletra del DNI.

6. Òrgan tècnic de selecció

6.1. L’òrgan tècnic de selecció competent per a la valoració d’aquest procés selectiu estarà format per un president, tres vocals i un secretari.

6.2 Els membres de l’òrgan tècnic de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l’exigit per participar en la convocatòria.

6.3 La designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció inclourà la dels respectius suplents i es farà per Decret de Presidència.

6.4 L’òrgan tècnic de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan tècnic de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

6.5 Els membres de l’òrgan tècnic de selecció es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en qualsevol moment del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

6.6 L’òrgan tècnic de selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de tots els seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria de vots. Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot, i el president tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

6.7 L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

(7)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

6.8 De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

6.9 Podrà assistir en la realització del procés, com a observador, un representant del personal de la corporació.

6.10 L’òrgan tècnic de selecció queda facultat per interpretar aquestes bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del procés de selecció que es plantegi des del moment de la seva constitució.

6.11 El funcionament de l’òrgan tècnic de selecció, en allò no previst en aquestes bases, s’adequarà a les normes contingudes al capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Desenvolupament del procés selectiu

7.1 El procés selectiu consistirà en dues fases d’acreditació dels coneixements, mèrits i capacitats de les persones aspirants. La primera fase està formada per tres proves de caràcter eliminatori:

1) prova de coneixement de llengües 2) prova de coneixements teòrics 3) prova de coneixements pràctics

La segona fase consistirà en una entrevista i la valoració dels mèrits al·legats. Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori i només hi accediran les persones que hagin superat la primera fase, la resta d’aspirants quedaran exclosos del procés selectiu.

7.2 L’òrgan tècnic de selecció podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de l’anterior si aquest és eliminatori.

7.3 Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s’exclourà del procés selectiu la persona aspirant que no hi comparegui, independentment de l’eventual justificació de la incompareixença.

7.4 L’òrgan tècnic de selecció, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte a les altres persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius. 7.5 Els aspirants hauran de presentar-se al lloc de realització de les proves amb els seus propis mitjans i amb el DNI per poder ser identificats. El Tribunal podrà demanar el DNI als aspirants en qualsevol moment del procés selectiu.

7.6 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes en cadascuna de les proves s’exposaran al tauler d’edictes del Consell Comarcal i a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp).

La mateixa publicitat es farà per informar sobre la data, l’hora i el lloc de celebració de les proves.

7.7 En els exercicis d’actuació individual, la lletra S marcarà el cognom a partir del qual s’iniciaran les proves, d’acord amb la Resolució GAH/258/2116, d’1 de febrer, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2016.

(8)

8. Fase selectiva 8.1 PRIMERA FASE

8.1.1 Coneixement de les llengües oficials

A) Prova de coneixements de la llengua catalana

Les persones candidates que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit i les persones que hagin participat en algun procés selectiu que hagi convocat el Consell Comarcal de l’Alt Camp durant aquesta anualitat i hagin superat la prova de català del mateix nivell o superior al que s’exigeix en aquesta convocatòria estaran exemptes de fer aquesta prova. Per a la resta de candidats que no ho acreditin, la prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la realització d'una prova de llengua catalana de nivell de suficiència, la qual tindrà una durada d’una hora.

Per a la realització i avaluació de la prova de coneixements de llengua catalana el tribunal comptarà amb l'assessorament d'un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística.

La prova es qualificarà d'apta o no apta. La qualificació de no apta comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

B) Prova de coneixements de llengua castellana

Han de realitzar aquesta prova els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà i no hagin acreditat documentalment els coneixements de nivell superior castellà. En aquest cas la prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la realització d'una prova de llengua castellana de nivell de suficiència, la qual tindrà una durada d’una hora.

Per superar la prova, els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per l'obtenció del certificat exigit, excepte que, d’acord amb el que estableix l’art. 9 del RD 543/2001, de 18 de maig, les proves selectives impliquin per si mateixes la demostració de l’esmentat coneixement.

La prova es qualificarà d'apta o no apta. La qualificació de no apta comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

8.1.2 Prova de coneixements teòrics

Prova de caràcter obligatòria i eliminatori.

Consistirà en contestar un qüestionari de 40 preguntes amb respostes alternatives relacionades amb les matèries del temari que figura com a annex a aquestes bases. El temps de realització de la prova serà de 45 minuts.

L’exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar la prova les persones aspirants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Cada resposta correcta tindrà el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuaran. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per efectuar la valoració de la prova serà aplicable la fórmula següent:

Q = [A-(E*0,25)/N]*10

Q= qualificació resultant; A= nombre d’encerts; E= nombre d’errors; N = nombre de preguntes

(9)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

8.1.3 Prova de coneixements pràctics

Consistirà en resoldre un supòsit pràctic determinat pel tribunal relacionat amb les matèries del temari que figura com a annex a aquestes bases i les funcions del lloc de treball a proveir. La realització de la prova serà escrita i es podran utilitzar mitjans ofimàtics.

La durada màxima de la prova serà d’1 hora.

La prova és valorarà de 0 a 10 punts. Per superar la prova les persones aspirants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

8.2 SEGONA FASE

8.2.1 Valoració de mèrits

Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que han superat la primera fase del procés selectiu, en base a la documentació presentada i d’acord amb els barems que s’indiquen. No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es preveu en aquestes bases

Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits obtinguts després d’aquesta data).

La qualificació màxima dels mèrits és de 8 punts. La valoració provisional es farà pública abans de la realització de l’entrevista.

Els aspirants tindran un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

A) Experiència professional. Fins a un màxim de 5 punts

A1) Serveis prestats a l'Administració Pública, com a personal funcionari o laboral, desenvolupant funcions o tasques pròpies del lloc de treball: 0,10 punts/mes, fins a un màxim de 3 punts.

A2) Serveis prestats a l'Administració Pública, com a personal funcionari o laboral, desenvolupant altres funcions o tasques: 0,05 punts/mes, fins a un màxim d’1 punt A3) Serveis prestats en el sector privat desenvolupant tasques de dinamitzador o informador juvenil: 0,05 punts/mes, fins a un màxim d’1 punt.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. Es considera que un mes comprèn 30 dies.

B) Formació i perfeccionament. Fins a un màxim de 3 punts

Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb les habilitats que aquests llocs requereixen.

B.1 Cursos, jornades i seminaris de formació, directament relacionats amb la categoria convocada: fins a un màxim de 2 punts.

Nombre d’hores Només assistència Assistència i Aprofitament

De 10 a 25 hores 0,1 0,15

(10)

De 51 a 100 hores 0,30 0,35

De + de 100 hores 0,40 0,45

La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. No es valoraran els cursos que siguin necessàries per assolir-ne altres que s’al·leguin com a mèrit.

Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorats un sol cop.

Només es tindran en compte la formació realitzada els darrers cinc anys.

B.2 Formació reglada superior a l’exigida com a requisit relacionada amb les tasques del lloc de treball. Únicament és valorarà la titulació superior acreditada d’acord amb la baremació següent:

Cicle formatiu de grau superior: 0,5 p Diplomatura: 0,75 p

Llicenciatura o grau: 1 p 8.2.2 ENTREVISTA PERSONAL

Obligatòria i de caràcter no eliminatori.

Es realitzarà una entrevista amb relació a les competències i les habilitats dels/de les aspirants en relació al lloc de treball objecte de la convocatòria; especialment, la flexibilitat per afrontar situacions complexes, la capacitat per treballar en equip i en xarxa, la iniciativa per prendre decisions i executar les resolucions.

Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 2 punt. La durada màxima serà de 10 minuts.

9. Qualificació final i finalització del procés

9.1 La qualificació final dels aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el procés selectiu, primera i segona fase.

9.2 L’òrgan tècnic de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les persones que han superat el procés selectiu i elevarà la proposta a la Presidència perquè constitueixi la borsa de treball, d’acord amb l’ordre derivat de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

9.3. Criteris de resolució d'empats

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació més alta en la prova de coneixements teoricopràctics. Si persisteix l'empat, es resoldrà en favor de l'aspirant que obtingui la puntuació més alta en els diferents mèrits de la fase de concurs, d'acord amb l'ordre consecutiu que consta en la base 8.2.1.

9.4 La convocatòria es podrà declarar deserta per l’òrgan convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima.

10. Constitució de la borsa de treball

10.1 El President mitjançant resolució aprovarà la constitució de les borses de treball, que es faran públiques al tauler d’edictes i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp).

(11)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

11. Funcionament de la borsa de treball

11.1 Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a mesura que es produeixin les necessitats d’ocupació que sorgeixin en qualsevol horari de treball d’acord amb l’ordre de prelació establert.

El responsable de personal contactarà amb la persona que ocupi el primer lloc de la relació primer telefònicament, un màxim de dues vegades en diferent franja horària, i si no és pot establir el contacte mitjançant correu electrònic, que caldrà que sigui respost com a màxim a les 12 hores del següent dia hàbil. En cas que no hi hagi resposta, o bé si es rebutja l’oferiment es contactarà amb la persona següent de la llista i així successivament.

Correspon a les persones que integren la borsa de treball l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment les dades de contacte (adreça de correu electrònic i telèfons de contacte).

11.2 Finalitzat el període de treball, sempre i quan la borsa de treball continuï vigent, l’aspirant tornarà a la mateixa posició que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves crides.

11.3 La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades. La falta d’acreditació, en el moment de procedir a la contractació, d’algun dels requisits previstos, comportarà la baixa de la borsa; també serà baixa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu. 11.4 Suspensió.

La persona candidata mantindrà la seva posició a la borsa de treball en situació de suspensió provisional, en els casos de:

− Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s'ofereix − Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o

acolliment.

Les dones embarassades també poden demanar la suspensió de la llista entre el període comprès entre el setè mes de l’embaràs i el moment del part. − Intervenció quirúrgica o hospitalització

− Incapacitat temporal

− Exercici de càrrec públic representatiu

− Situació greu d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o d’afinitat i que necessita la cura de l’aspirant

− Defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies

En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la data en què es produeixin aquestes situacions En cas de no justificar-se dins d'aquest termini passarà a ocupar el darrer lloc de la llista. Una vegada finalitzada la situació per la qual es va produir la reserva, l’interessat haurà de justificar-ho a en el termini de 10 dies mitjançant instància, en cas contrari també passarà a ocupar l’últim lloc de la llista.

11.5 L’aspirant que renunciï en dues ocasions al lloc de treball veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l'ordre establert en la borsa de treball i passarà automàticament al final de la llista de la seva categoria professional.

S’entendrà que hi renuncia també quan no accepti de manera expressa o tàcita el lloc ofert. S’actuarà de la mateixa manera en cas d’impossibilitat continuada i

(12)

provada de contactar amb la persona aspirant per qualsevol dels mitjans que hagi fet constar per a la seva localització.

11.6 La vigència màxima de la borsa és de dos (2) anys a comptar des de la seva constitució. Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a l’objectiu per al qual es van constituir.

11.7 Ampliació de la borsa. En el cas que no hagi finalitzat el termini de duració de la borsa i/o les persones que hi restin siguin insuficients per cobrir la demanda de treball del Consell, es podrà convocar un nou procés selectiu per ampliar el nombre de persones inscrites a la borsa. Aquest procés haurà de mantenir els criteris d’admissió d’aspirants, així com la puntuació de mèrits i capacitat de la convocatòria originària de la borsa.

11.8 Els integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d’una expectativa de dret a ser nomenats/contractats temporalment, per ordre de puntuació.

12. Condicions de nomenament/contractació

12.1 La durada màxima de cada nomenament/contracte i la jornada de treball dependrà de les condicions que justifiquen la contractació/nomenament.

12.2 El lloc de treball estarà ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Camp .

12.3 Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran d'acreditar documentalment, abans de ser contractades/nomenades, els requisits assenyalats a la base 3 d'aquesta convocatòria, mitjançant la presentació dels documents originals. La formalització del contracte/nomenament restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada. Especialment, hauran de presentar el certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans.

12.4 Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des han d’aportar un certificat de l’equip multiprofessional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir. 12.5 En el cas que els/les candidat/ates inclosos a la borsa siguin tornats a contractar, se’ls podrà requerir l’acreditació dels requisits, a fi de garantir que mantenen els requisits i les condicions per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria.

12.6 Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la documentació requerida, o es comprovi que no compleix algun dels requisits exigits en aquestes bases, no podran ser contractats i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.

En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l’aspirant, la Presidència formularà proposta a favor del següent aspirant de la borsa de treball.

13. Període de prova.

13.1 El període de prova per al personal de nou ingrés serà l’establert a l’Estatut dels Treballadors i és considera com a part integrant del procés selectiu.

(13)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

13.2 El període de prova es realitzarà sota la tutoria del/de la responsable de la unitat on estigui assignat/da qui tindrà cura que el personal de nou ingrés adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

13.3 Durant el període de prova es realitzarà una avaluació per part del responsable, el personal de nou ingrés que no assumeixin els nivells suficients d’integració i eficiència al lloc de treball objecte de la convocatòria, seran declarats no aptes per a desenvolupar les tasques exigides mitjançant resolució motivada de Presidència a proposta del/la cap del servei on hagi estat assignat i perdran en conseqüència tots els drets de la seva relació contractual i la seva permanència a la borsa de treball.

14. Incidències

14.1 L’òrgan tècnic de selecció queda facultat per a resoldre tots els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció i podrà proposar a l’òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst en aquestes bases.

14.2 Els terminis que estableixen aquestes bases que finalitzen en dissabte s’entendran prorrogats al dia hàbil següent.

14.3 Les presents bases estaran exposades al públic mitjançant el tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp). Una còpia de les bases també es podran demanar personalment al Registre General del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

15. Règim de recursos

15.1 Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria i les seves bases es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que els ha dictat, o bé directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona. Els terminis es computaran des del dia següent al de la publicació.

15.2 Contra els actes i les resolucions de l’òrgan tècnic de selecció, si decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant la Presidència de la corporació.

15.3 Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

16. Normes supletòries

Per a tot allò que no s'ha previst en les normes d'aquesta convocatòria, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya: el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el Reglament de personal al servei de les entitats locals, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reial decret legisltiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel

(14)

qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, així com altres disposicions que hi siguin d'aplicació.

ANNEX I. Temari

Tema 1. Els punts d’Informació Juvenil. La informació i l’informador/a. Organització, mètodes i tècniques de treball.

Tema 2. L’associacionisme juvenil formal i informal. Característiques i tipologies d’associacions. Gestió i organització d’entitats juvenils.

Tema 3. La dinamització juvenil: objectius, característiques, programes. Tema 4. El paper de les Oficines Joves.

Tema 5. Mètodes per a l’anàlisi de les necessitats dels joves. Tema 6. Joves i treball. Programes i recursos.

Tema 7. Joves i formació. Itineraris formatius per a joves Tema 8. Programes de prevenció de la salut per a joves.

Tema 9. L’ús i l’aplicació de les noves tecnologies en les activitats i serveis juvenils. Tema 10. La participació juvenil: conceptes generals. Fòrums joves.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :