MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I EL PAGAMENT DEL DEUTE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Descargar (0)

Texto completo

(1)

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I EL PAGAMENT DEL DEUTE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

La demora en el pagament de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal, en especial, les beques menjador, els ajuts de desplaçament, el contracte- programa de serveis socials i les obres comarcals, són la causa principal de l’incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors;

A data d’avui, la Generalitat de Catalunya té un deute amb el Consell Comarcal del Gironès de més 3,5 milions d’euros. A aquest deute, se li ha de sumar que enguany que encara no s'ha aprovat ni el Contracte-Programa de serveis socials ni s'ha rebut cap bestreta per l'execució del servei, que estem duent a terme, ajuntaments i Consell Comarcal. Tampoc s'ha aprovat l'aportació anual del Fons de Cooperació Local. Fets molt greus per una administració finalista com aquesta que ens provoca una manca de liquidesa important;

Ens veiem obligats a no pagar en termini els nostres proveïdors, a fer, com moltes altres administracions, de finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya i haver de suposar el deute, com a hores d’ara, que encara no s’ha ni aprovat el contracte-programa 2016;

Som conscients de la situació de la Generalitat, el dèficit fiscal, les retallades estatals, la deslleialtat de l’Estat, els continus recursos davant el Tribunal Constitucional que limiten la capacitat financera de la Generalitat;

Som conscients també que aquesta situació no és volguda per la Generalitat;

Per tot això, els grups polítics comarcals sotasignants proposen al Ple del Consell Comarcal del Gironès l’adopció de la moció següent:

Primer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un termini breu de temps, el pagament del deute pendent que té amb el Consell Comarcal del Gironès, i que reconegui les obligacions derivades de les delegacions de competències de l’exercici actual. El deute acumulat i no reconegut a data d'avui ascendeix a quasi 5 milions d'euros.

Segon. Instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents disposicions legals que afecten el desenvolupament de les competències, en especial, en matèria social i educativa.

Tercer. Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Presidència del Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat.

Estefania Carabellido i Bruns Marc Puigtió i Rebollo Daniel Cornellà i Detrell

Portaveu de CIU Portaveu d’ERC-AM Portaveu de la CUP-PA

Iolanda Pineda i Balló Wilder Palacio i Pineda

Portaveu del PSC-CP Portaveu d'EUiA-EPM-BARCELONA

EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E Girona, 15 de juny de 2016

(2)

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès, C E R T I F I C O:

Que segons antecedents que consten en aquesta Secretaria del meu càrrec, el Ple del Consell Comarcal del Gironès en la sessió ordinària del proppassat 16 de juny de 2016 va acordar el següent:

“MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I EL PAGAMENT DEL DEUTE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

La demora en el pagament de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal, en especial, les beques menjador, els ajuts de desplaçament, el contracte-programa de serveis socials i les obres comarcals, són la causa principal de l’incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors;

A data d’avui, la Generalitat de Catalunya té un deute amb el Consell Comarcal del Gironès de més 3,5 milions d’euros. A aquest deute, se li ha de sumar que enguany que encara no s'ha aprovat ni el Contracte- Programa de serveis socials ni s'ha rebut cap bestreta per l'execució del servei, que estem duent a terme, ajuntaments i Consell Comarcal. Tampoc s'ha aprovat l'aportació anual del Fons de Cooperació Local. Fets molt greus per una administració finalista com aquesta que ens provoca una manca de liquidesa important;

Ens veiem obligats a no pagar en termini els nostres proveïdors, a fer, com moltes altres administracions, de finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya i haver de suposar el deute, com a hores d’ara, que encara no s’ha ni aprovat el contracte-programa 2016;

Som conscients de la situació de la Generalitat, el dèficit fiscal, les retallades estatals, la deslleialtat de l’Estat, els continus recursos davant el Tribunal Constitucional que limiten la capacitat financera de la Generalitat;

Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb el vot a favor de CiU, ERC-AM, CUP-PA, PSC-CP i ICV- EUiA-EPM-BCN EN COMÚ-GUANYEM BCN-E i l'abstenció de C's i del PPC.

En conseqüència, s'adopta l'acord següent:

Primer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un termini breu de temps, el pagament del deute pendent que té amb el Consell Comarcal del Gironès, i que reconegui les obligacions derivades de les delegacions de competències de l’exercici actual. El deute acumulat i no reconegut a data d'avui ascendeix a quasi 5 milions d'euros.

Segon. Instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents disposicions legals que afecten el desenvolupament de les competències, en especial, en matèria social i educativa.

Tercer. Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Presidència del Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat.”

I perquè així consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, a Girona, setze de juny de dos mil setze.

Vist i plau, El president

Jaume Busquets i Arnau

(3)

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

Jordi Batllori Nouvilas, Secretario General del Consell Comarcal del Gironès, C E R T I F I C O:

Que según antecedentes obrantes en esta Secretaría a mi cargo, el Pleno del Consell Comarcal del Gironès en su sesión ordinaria del pasado 15 de junio de 2016 acordó lo siguiente:

“MOCIÓN PARA RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONOCIMIENTO Y EL PAGO DE LA DEUDA CON EL CONSELL COMARCAL DE GIRONÈS

La demora en el pago de las competencias delegadas de la Generalitat de Catalunya para con el Consell Comarcal, en especial, las becas comedor, las ayudas de desplazamiento, el contrato-programa de Servicios Sociales y las obras comarcales son la causa principal del incumplimiento del período medio de pago a proveedores;

A día de hoy, la Generalitat de Catalunya tiene una deuda con el Consell Comarcal del Gironès de más 3,5 millones de euros. A esta deuda, se le debe sumar que este año todavía no se ha aprobado ni el Contrato-Programa de Servicios Sociales ni se ha recibido ningún anticipo para la ejecución del servicio, que estamos llevando a cabo, ayuntamientos y Consell Comarcal. Tampoco se ha aprobado la aportación anual del Fondo de Cooperación Local. Hechos muy graves para una Administración finalista como ésta que nos provoca una falta de liquidez importante;

Nos vemos obligados a no pagar en el plazo a nuestros proveedores, a hacer, como muchas otras Administraciones, de financiadores obligados de la Generalitat de Catalunya y tener que suponer la deuda, como en este momento, en el que todavía no se ha ni aprobado el contrato-programa para 2016;

Somos conscientes que esta situación de la Generalitat, el déficit fiscal, los recortes estatales, la deslealtad del Estado, los continuos recursos ante el Tribunal Constitucional limitan la capacidad financiera de la Generalitat;

Somos conscientes también que esta situación no es querida por la Generalitat;

Sometida la moción a votación queda aprobada con el voto a favor de CiU, ERC-AM, CUP-PA, PSC-CP y ICV-EUiA-EPM-BCN EN COMÚ-GUANYEM BCN-E y la abstención de C's y del PPC.

En consecuencia, se adopta el acuerdo siguiente:

Primero. Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un plazo breve de tiempo, el pago de la deuda pendiente que tiene con el Consell Comarcal del Gironès y que reconozca las obligaciones derivadas de las delegaciones de competencias del ejercicio actual. La deuda acumulada y no reconocida a fecha de hoy asciende a casi 5 millones de euros.

Segundo. Instar al Gobierno del Estado a hacer frente al pago de las aportaciones económicas establecidas en las diferentes disposiciones legales que afectan

(4)

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

al desarrollo de las competencias, en especial, en materia social y educativa.

Tercero. Comunicar el presente acuerdo al Departament d’Economia i Coneixement, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Presidencia del Parlament de Catalunya y al Gobierno del Estado”

Y, para que así conste, firmo este certificado de orden y con el visto bueno del Presidente del Consell Comarcal del Gironès, a reserva de los términos que resulten de aprobación de la acta correspondiente, en Girona, veintitrés de junio dos mil dieciseis.

Vº Bº,

El Presidente

Jaume Busquets i Arnau

(5)

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

COMPLEJO DE LA MONCLOA Excmo. Sr. Mariano Rajoy Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 MADRID

Le adjunto el certificado de la moción para reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconocimiento y el pago de la deuda con el Consell Comarcal de Gironès.

Atentamente,

Jordi Batllori i Nouvilas Secretario General

Girona, 23 de junio de 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :