• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00150

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00150"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00150

NOM DE LA SÈRIE

Expedients de subvencions a les pimes, per a la modernització (CMMOPY)

SUPORT - Paper

- Informàtica: GUSTAVO (dins de l’entorn MASTÍN)

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació / Servicis territorials de Comerç i Consum d’Alacant, Castelló i València

FUNCIÓ

Subvencions públiques destinades a la modernització de l’estructura comercial i a incrementar el nivell d’innovació, emprenedorisme i competitivitat, en l’espai comú europeu, de les pimes comercials en el territori de la Comunitat Valenciana

MARCO LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓOFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ

Reglament (CEE) núm. 2052/88, del Consell, de 24 de juny de 1988, relatiu a les funcions dels fons amb finalitat estructural i a la seua eficàcia, així com a la coordinació entre si de les seues intervencions, amb les del Banc Europeu d’Inversions i amb les dels altres instruments financers existents

DOCE 185 15/07/1988

Reglament (CE) núm. 1260/1999, del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s’establixen disposicions generals sobre els Fons Estructurals

DOCE 161 26/06/1999

Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual s’establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999

DOCE 210 31/07/2006

Directrius comunitàries sobre ajudes d’Estat a les

xicotetes i mitjanes empreses, punt 3.2 DOCE C213 19/08/1992

Comunicació de la Comissió 96C/68/06 DOCE 68 06/03/1996

REGLAMENT (CE) número 69/2001, de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis

DOCE L10/30 13/01/2001

Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis

DOCE L379/5 28/12/2006

(2)

Llei 8/1986, de 29 de desembre, d’Ordenació del Comerç

i Superfícies Comercials. DOGV 497 31/12/1986

Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç

de la Comunitat Valenciana DOCV 6488 25/03/211

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions BOE 276 18/11/2003

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

BOE 176 25/07/2006

Decret 417/1983, de 18 d’abril, pel qual s’establix el procediment i les característiques per al finançament de les inversions destinades a la modernització i racionalització de la xicoteta i mitjana empresa comercial

DOGV 103 5/05/1983

Orde de 30 de novembre de 1987, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regulen les ajudes al sector de la distribució, en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 723 15/12/1987

Orde de 20 de maig de 1988, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es modifica l’article 14 de l’Orde de 30 de novembre de 1987

DOGV 838 3/06/1988

Resolució d’1 de juny de 1988, de la Direcció General de Comerç, sobre convocatòries de campanyes en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 847 16/06/1988

Resolució de 30 de gener de 1989, de la Direcció General de Comerç, sobre convocatòria de campanyes en matèria de reforma d’estructures comercials per a l’exercici 1989

DOGV 1017 2/03/1989

Resolució de 30 de maig de 1990, de la Direcció General de Comerç, sobre convocatòria de Campanyes de Reforma d’Estructures Comercials

DOGV 1325 14/06/1990

Resolució de 25 de febrer de 1991, de la Direcció General de Comerç, sobre convocatòria de campanyes de reforma d’estructures comercials

DOGV 1907 7/03/1990

Orde de 24 de maig de 1991, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es modifica l’Orde de 30 de novembre de 1987, per la qual es realitzen les ajudes al sector de la distribució, en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 1572 25/06/1991

Resolució de 24 de juny de 1991, del director general de Comerç, sobre ampliació de la convocatòria de campanyes de reforma d’estructures comercials

DOGV 1627 23/09/1991

Resolució de 5 de novembre de 1991, del director general de Comerç, per la qual es modifica i establix el termini de presentació de sol·licituds, en aplicació de l’Orde de 30 de novembre de 1987, del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

DOGV 1672 27/11/1991

Resolució de 15 de febrer de 1993, de la Direcció General de Comerç, sobre convocatòria de campanyes de reforma d’estructures comercials

DOGV 2002 13/04/1993

Resolució de 7 de juny de 1993, de la directora general

de Comerç, sobre convocatòria de campanyes de reforma DOGV 2076 27/07/1983

(3)

d’estructures comercials

Orde de 28 de febrer de 1994, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regulen les ajudes al sector de la distribució en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 2230 18/03/1994

Resolució de 2 de març de 1994, de la Direcció General de Comerç, per la qual es convoquen campanyes de suport directe a les pimes comercials (CMMOPY)

DOGV 2239 05/04/1994

Resolució d’1 de març de 1994, de la Direcció General de Comerç, sobre suport financer a la pime comercial (CMMOFI)

DOGV 2236 28/03/1994

Orde de 26 de gener de 1995, de la Conselleria d’Indústria, Turisme i Comerç, per la qual es regulen les ajudes al sector de la distribució en matèria de formació, reforma de les estructures comercials i promoció comercial

DOGV 2447 10/02/1995

Orde d’1 de març de 1996, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial

DOGV 2705 08/03/1996

ORDE de 24 de gener de 1997, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial.

DOGV 2921 03/02/1997

Orde de 30 de desembre de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i

promoció comercial. DOGV 3161 14/01/1998

Orde de 12 de novembre de 1998, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 1999.

DOGV 3377 20/11/1998

ORDE de 22 de desembre de 1999, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 2000.

DOGV 3655 29/12/1999

ORDE de 21 de desembre de 2000, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes a la modernització de les pimes comercials.

DOGV 3906 28/12/2000

ORDE de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d’Innovació i Competitivitat, per la qual es regulen les ajudes a la modernització de les pimes comercials per a l’exercici 2002.

DOGV 4157 28/12/2001

ORDE de 15 de novembre de 2002, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia, per la qual es regulen les ajudes a la modernització de les pimes comercials per a l’exercici 2003.

DOGV 4384 22/11/2002

Orde de 4 de desembre de 2003, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regulen les ajudes a la modernització de les pimes comercials per a l’exercici 2004.

DOGV 4650 15/12/2003

ORDE 29 de desembre de 2004, de la Conselleria

d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen DOGV 4920 10/01/2005

(4)

les ajudes a la modernització de les pimes comercials per a l’exercici 2005.

Orde de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes a la modernització de les pimes comercials per a l’exercici 2006.

DOGV 5173 10/01/2006

Orde de 29 de desembre de 2006, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2007.

DOGV 5427 12/01/2007

Orde de 28 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2008.

DOGV 5679 14/01/2008

Orde de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2009.

DOGV 5934 16/01/2009

Orde de 26 de gener de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es modifica l’Orde de 30 de desembre de 2008, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2009.

DOGV 5945 02/02/2009

Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, de modificació i ampliació de crèdit de l’Orde de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2009.

DOCV 6020 25/05/2009

Orde de 31 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, d’ampliació de crèdit de l’Orde de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2009, modificada per les Ordes de 26 de gener de 2009 i de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació.

DOCV 6072 05/08/2009

Orde de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2010.

DOCV 6195 29/01/2010

Resolució de 17 de febrer de 2010, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, d’ampliació de crèdit de l’Orde de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la pime comercial per a l’exercici 2010.

DOCV 6213 24/02/2010

Orde 25/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes Comerç Innova a la pime comercial per a l’exercici 2011.

DOCV 6443 24/01/2011

(5)

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat a finançar les ajudes previstes en el títol III de l’Orde 25/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes Comerç Innova a la pime comercial per a l’exercici 2011, i s’establix un nou termini de presentació de sol·licituds.

DOCV 6502 14/04/2011

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

- Sol·licitud

- Documentació acreditativa d'identificació del sol·licitant i, si és el cas, representant legal.

- Documents per al compliment d'obligacions fiscals i de la Seguretat Social.

- Plans d’ubicació i distribució.

- Llicència Fiscal o Impost sobre Activitats Econòmiques.

- Memòria justificativa de l’actuació.

- Projecte bàsic d’obres, si és el cas.

- Pressupost i/o factures proforma.

- Documentació acreditativa preexistència local.

- Documentació acreditativa de continuïtat d'empresa, si és el cas.

- Declaracions responsables acreditatives condicions per a ser considerada pime, compliment normativa comunitària, condicions per a ser beneficiari de subvencions i sobre integració de persones amb discapacitat.

- Document d’avaluació ambiental tutelat lligat al projecte europeu LIFE+Green Commerce, diagnòstic o auditoria que determine les actuacions que s'hagen de realitzar.

- Dades de domiciliació bancària.

- Compte justificatiu del gasto realitzat.

- Factures, certificacions d’obra i altres justificants de gastos.

- Justificació del pagament.

- Resolució.

Convocatòria ajudes 2012

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS DISPOSICIÓ

Accés lliure - Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

(6)

SÈRIES RELACIONADES

- Expedients de subvencions a les pimes, per a suport financer (CMMOFI) - Expedients de subvencions a les pimes, per a equilibri comercial (CMMECO)

- Ajudes pimes expedients de subvencions a les pimes, per al pla de competitivitat de la Comunitat Valenciana en matèria de qualitat (CMCAPY)

DICTAMEN

Eliminació total una vegada transcorregut el termini de més llarga durada que corresponga, bé el termini de deu anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda (normativa europea sobre minimis) o quatre anys des que s’haja declarat el tancament definitiu del corresponent programa operatiu (normativa europea fons FEDER).

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, per servici territorial, com a testimoni de l’activitat de la Conselleria.

RESOLUCIÓ

Resolució de 15 de maig de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. (DOCV núm. 7026, de 17/05/2013).

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

You may wish to take a note of your Organisation ID, which, in addition to the organisation name, can be used to search for an organisation you will need to affiliate with when you

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)