• No se han encontrado resultados

Pàgina 1 de 6 Grec Proves d accés a la Universitat 2021, convocatòria extraordinària. Criteri d'avaluació

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pàgina 1 de 6 Grec Proves d accés a la Universitat 2021, convocatòria extraordinària. Criteri d'avaluació"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

SÈRIE 1

La prova consta de 5 exercicis. Els exercicis 1 (Traducció) i 2 (Sintaxi) són comuns a les dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (Morfologia), 4 (Etimologia i lèxic) i 5 (Cultura), cal triar una de les dues opcions A o B

1. Exercici de traducció

[3 punts]

ἀπολομένου δὲ Ἀκταίωνος οἱ κύνες ἐπιζητοῦντες τὸν δεσπότην

κατωρύοντο, καὶ ζήτησιν ποιούμενοι παρεγένοντο ἐπὶ τὸ τοῦ Χείρωνος ἄντρον.

ἀπολομένου (genitiu singular masculí del participi aorist, veu mitjana) (de ἀπόλλυμι) = morir

ὁ Ἀκταίων –νος = Acteó

κατωρύοντο (de κατωρύομαι) = udolar, gemegar llastimosament παρεγένοντο (de παραγίγνομαι)

ὁ Χείρων –ος = Quiró

Havent mort Acteó, els gossos udolaven mentre buscaven el seu amo i, duent a terme la recerca, van anar a parar a la cova de Quiró.

(2)

2. Exercici de sintaxi

[2 punts]

a)

• ἀπολομένου δὲ Ἀκταίωνος

• ἀπολομένου és el participi que actua com a nucli verbal del genitiu absolut.

Ἀκταίωνος és el substantiu referent del participi ἀπολομένου i actua com a subjecte de l’estructura de genitiu absolut.

La partícula δὲ coordina tot aquest període oracional amb l’anterior.

b)

• ἐπιζητοῦντες ποιούμενοι

• -ἐπιζητοῦντες porta τὴν δεσπότην com a complement directe -ποιούμενοι porta ζήτησιν com a complement directe

(3)

3. Exercici de morfologia

[1 punt]

Opció A

a) Αἰγύπτιοι és el nominatiu plural masculí del substantiu Αἰγύπτος –ου.

no

b) διδάξαι és l’infinitiu aorist de la veu activa del verb διδάσκω.

c) βαλλόντων és el genitiu plural masculí i neutre del participi aorist de la veu activa del verb βάλλω.

no

d) τὰς ψυχάς es diria ἡ ψυχή en singular.

no

e) χαλεπώτατον és l’acusatiu singular masculí i neutre del superlatiu de l’adjectiu χαλεπός.

Opció B

 πατήσαι

 πατήσας

(4)

4. Exercici d’etimologia i lèxic

[2 punts]

Opció A τὸ ὄρος –ους

orogènesi, orografia ὁ βίος –ου

biologia, biodiversitat ἡ μάχη –ης

tauromàquia, naumàquia τὸ γένος –ους

genealogia, oxigen ἡ φύσις -έως

física, fisioteràpia

Opció B

cardiologia

ἡ καρδιά / ὁ λόγος

efímer

ἐπί / ἡ ἡμέρα

hematoma

τὸ αἷμα / ἡ τομή

energia

ἐν / τὸ ἔργον

filantropia

(5)

5. Exercici de cultura

[2 punts]

Opció A a) fals

b) vertader

c) fals

d) vertader

e) fals

Opció B a)

 Ifigenia, donzella filla d’Agamèmnon i de Clitemnestra.

 Agamèmnon, rei d’Argos i Micenes, espòs de Clitemnestra, pare d'Ifigenia, i germà de Menelau. És el cap de les forces aquees en la Guerra de Troia.

 Menelau, rei d’Esparta, germà d’Agamèmnon i oncle d’Ifigenia. És el marit d’Helena, pel rapte de la qual s’inicia la Guerra de Troia.

b)

 Quan les tropes aquees es dirigeixen cap a Troia, es queden aturades en el seu pas per l’Àulide (o Brauró) degut a la manca de vent favorable per a la navegació.

 En aquest moment, Calcas és interrogat i respon que tot és fruit de la còlera d’Àrtemis, enfurismada amb Agamèmnon per haver caçat una cérvola en una arbreda sagrada.

 L’única manera d’apaivagar la còlera era, segons la deessa i en boca de Calcas, sacrificar Ifigenia.

(6)

c)

 Com que s’aplacarà la còlera d’Àrtemis i les tropes aquees tindran un vent favorable per dirigir-se cap a Troia, es podrà dur a terme la guerra entre aqueus i troians.

d)

 Agamèmnon tornarà a la seva pàtria sense gaire problemes (a diferència d’Odisseu). Tanmateix, en arribar, Clitemnestra matarà Agamèmnon amb l’ajut del seu amant Egist per tal de venjar el sacrifici d’Ifigenia.

Referencias

Documento similar

Deducimos que la misma angustia provocaría estas conflictivas situaciones, que sin duda fueron aprovechadas por los paganos, para reclamar la restitución de la celebración pública

Guia d'usuari per a reclamacions i correccions d'errors a les llistes provisionals d'accés a CÀTEDRES

és de serres i muntanyes, és de barrancs i masets, és de bancals i garrigues, és d"ocres,bri~os i verds. Hl ha

Com veiem, Pogge no tracta d’imposar un criteri de justícia global per a un determinat tipus de tradició política i cultural, és a dir, la que ha generat i se serveix del

Y en el caso específico del CEDH, valor orientativo mediado por la jurisprudencia del TEDH (6). El derecho a la inviolabilidad del domicilio que proclama el artículo 18.2 CE

En aquest context normatiu, l’assignació de lloc escolar a l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i

Prèviament al lliurament dels Premis, la Fundació Catalunya Europa informarà dels guanyadors o guanyadores als centres educatius i als/les participants, en el cas de la

Aquesta imatge representa un dels passatges més famosos de l’Odissea, poema èpic tradicionalment atribuït a Homer que narra els destrets que pateix Ulisses en tornar de la