Transformació dels serveis de l entorn de treball Centres educatius

Texto completo

(1)

Transformació dels serveis de l’entorn de treball

Centres educatius

Abril de 2018

(2)

La transformació TIC als centres

El model TIC de la Generalitat vol garantir un entorn de serveis TIC als centres de forma integral, (connectivitat, xarxa i equipaments) amb una millora del servei i de la seguretat, i respectant

l’autonomia de centre.

La transformació dels serveis TIC als centres docents comporta les actuacions següents:

• Millora de la

connectivitat a Internet

. Més del 99 % dels centres ja disposen d’una connectivitat d’amplada de banda de 100 MB, amb tecnologia de fibra òptica.

• Adequació de l’electrònica de la xarxa local interna de comunicacions a un

servei de Wi-Fi d’alta densitat,

que permet la connexió simultània dels equipaments necessaris per a les activitats d’aprenentatge. Un 30 % dels centres i serveis educatius ja disposen d’aquesta tecnologia.

• Desplegament del

servei d’impressió transversal

de la Generalitat. Més del 99 % dels centres ja disposen d’aquest servei en funcionament.

Adequació dels serveis de l’entorn de treball

(administratiu i pedagògic)

a la particularitat dels centres.

(3)

Objectius de la transformació TIC als centres

• Millorar les competències digitals dels alumnes i dels professors, adequant els equipaments de l’àmbit docent –Gestió educativa– a les necessitats del Pla TAC del centre.

• Avançar en el desplegament de l’Administració electrònica, adequant els equipaments del lloc de treball administratiu –Gestió del centre – als estàndards dels treballadors de la Generalitat.

Els dos objectius principals de la transformació de l’entorn de treball als centres educatius incideixen en àmbits d’actuació diferenciats: àmbit educatiu o àmbit administratiu.

Àmbit educatiu

Àmbit administratiu

(4)

Escenaris de transformació

L AN tr a n s fo rma d a ?

Existeix Pla TAC validat?

Transformació

Àmbit administratiu + Àmbit educatiu

Renovació de l’àmbit administratiu

No

No

Renovació del servidor del centre

- Àmbit educatiu en espera

- Es prioritza la transformació LAN

en espera Pla TAC

(5)

Projecte transformació

5

Centres amb LAN transformada i Pla TAC validat

Àmbit administratiu

 Gestió del centre

 Equipaments de la direcció del centre, personal PAS i de sales de professors

 Fitxa TIC, per identificar volums i programari

Àmbit educatiu

 Gestió pedagògica

 Equipaments TIC de les aules

 Pla TAC

Administració electrònica

Competències digitals

(6)

Objectius de la transformació en l'àmbit educatiu

 Desplegar un nou model de dotació d’equipament tecnològic que tingui en compte l’autonomia pedagògica de cada centre, expressada en el Pla TAC del centre, i els estàndards

tecnològics definits per la Generalitat.

 Garantir la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris per facilitar que tots els alumnes assoleixin les competències digitals.

 Dotar els centres amb l'equipament digital necessari per desenvolupar activitats STEM al voltant de la robòtica i del pensament computacional.

 Assegurar que l'accés als recursos tecnològics (dispositius, comunicacions i serveis en línia) es faci sempre d'acord amb els requeriments legals de seguretat i de protecció de dades.

(7)

El Pla TAC del centre educatiu

7

 El Pla TAC és un procés de planificació estratègica per integrar els diferents usos educatius i organitzatius de les tecnologies digitals al projecte educatiu dels centres.

 Elaborar-lo és un procés complex, que requereix un impuls decidit de l’equip directiu, que n’ha d’exercir la coordinació i la comissió TAC; que n’ha d’assumir la redacció i el consens del claustre; que s’hi ha d’implicar, i que ha de

comptar amb la complicitat de tota la comunitat educativa.

 El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital dels alumnes, la integració curricular, la inclusió digital i la

innovació metodològica.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/platac/

(8)

La transformació TIC en l'àmbit educatiu

Connexió a Internet (WAN) Wi-Fi d'alta capacitat (LAN)

Entorns de treball Pla TAC

(9)

Projecte de transformació global - Àmbit educatiu

Prioritzar transformació de

LAN Validació Pla

TAC

LAN OK

No No

Centres amb Pla TAC disponible

Refer o completar Pla TAC

Catàleg selecció d’elements i

serveis

LAN renovada

Àmbit educatiu transformat Assignació de

recursos (Característiques

centre)

Justificació selecció equipament d’acord amb els

objectius Pla TAC

No

Confirmació selecció i justificació ST i/o Àrea TAC

Àrea TIC

Serveis territorials / Àrea TIC

Centres

Àrea TAC / Àrea TIC

(10)

Catàleg de serveis per a la transformació de l'àmbit educatiu

En el moment d'iniciar el procés de transformació, els centres han de concretar el destí dels recursos assignats sobre un conjunt d'opcions que inclouen:

 Estacions multimèdia de sobretaula.

 Ordinadors portàtils d'11’’ i 15’’.

 Portàtils de tipus Chromebook amb pantalla tàctil d'11’’ i 14’’.

 Tauletes de tipus Android i iPad de 10’’.

 Carros i armaris especials per guardar i recarregar els dispositius.

 Panells de projecció multitàctils de gran format (65" i 75") amb mòdul autònom Android.

 Sistemes de projecció i PDI.

 Impressores en 3D petit i mitjà format.

 Equips de robòtica educativa.

 Sistemes de gestió de dispositius (MDM) per a Linkat, Windows, Android i iOS.

 Perifèrics especials per atendre situacions de diversitat motriu i sensorial.

 Posada en servei d'equipament no obsolet en funcionament al centre.

(11)

Projecte de transformació

11 Equips

• Maqueta estàndard:

o SO: Windows 8.1, Linkat 14.04, Dual W/L o Nou sistema antivirus: Kaspersky

o Programari de gestió de centre que estigui homologat

• La instal·lació de programari s’ha de sol·licitar a SAU.

• Usuari corporatiu (ATRI).

• Ús del servei d’impressió corporatiu.

Gestió d’incidències i peticions

• Comunicació al SAU: Portal, correu o telefònica.

• Resolució per gestió remota o mitjançant tècnic/a presencial.

Equips

• Maqueta educativa:

o SO: Windows 10, Linkat 16.04, Dual W/L o Nou sistema antivirus: Kaspersky

• Oberta per a la instal·lació de programari educatiu.

• Usuari d’accés local, gestionat pel centre.

Gestió incidències i peticions

• Comunicació al SAU: Portal, correu o telefònica.

• Resolució mitjançant tècnic/a presencial.

Altres equipaments (fora del servei)

Es poden connectar a la xarxa educativa sempre que tinguin antivirus i un pedaç de seguretat actualitzats.

No cal esperar el servei preventiu per resoldre incidències o peticions.

Àmbit administratiu Àmbit educatiu

(12)

Projecte de renovació

12

Només àmbit administratiu (Gestió del centre)

Renovació dels equipaments de la direcció del centre, personal PAS i de sales de professors.

Centres que no tenen LAN transformada

Administració electrònica

Millora del servei:

• Evitar l'obsolescència amb equipament nou.

• Millora de la seguretat amb antivirus i sistemes operatius actualitzats.

• Disposar d’inventari actualitzat per millorar el servei.

• Alineació amb la resta de serveis transformats.

(13)

Projecte de renovació

13 Equips renovats

• Maqueta estàndard:

o SO: Windows 8.1, Linkat 16.04, Dual W/L.

o Nou sistema antivirus: Kaspersky.

• Instal·lació de programari limitada al de gestió específica del centre.

Gestió d’incidències i peticions

• Comunicació al SAU: mitjançant el Portal, per correu o telefònica.

• Resolució per tècnic/a presencial.

Observacions

• Es recomana moure el programari educatiu a l’equipament de l’aula.

• Si algun programari de gestió específica del centre és incompatible amb la maqueta, s’ha de mantenir un dels equips existents amb aquest programari.

• No es pot alterar la configuració de la maqueta estàndard.

• Els equips existents es poden reutilitzar a les aules a decisió del centre.

Àmbit administratiu

No cal esperar el servei preventiu per resoldre incidències o peticions.

(14)

Projecte de renovació

14

500 centres (50 per cadascun dels serveis territorials), inicialment escoles sense pla TAC.

Calendari d’inici: mitjans de maig.

Accions:

Comunicació de la direcció dels serveis territorials als centres implicats

Recollida d’informació per part del centre, fitxa TIC

Renovació de l’equipament

1a fase

(15)

Resum de projectes

15

Renovació Servidor de centre

Renovació

Àmbit administratiu

Transformació Àmbit administratiu

+ àmbit educatiu

En curs

Inici mitjans maig

Calendari

Abast

Tots els centres

Tots els centres

1a fase 500 centres

Tots els centres amb ensenyaments obligatoris

3r quadrimestre 2018,

segons Pla TAC validat i

LAN transformada

(16)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :