ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2005

Texto completo

(1)

ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2005

1. APROVACIÓ ACTA

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2005.

2. PRÒRROGA SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AODL

De conformitat amb la Resolució TRI/328/2005, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per presentar les sol·licituds per a l'obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d'ocupació i desenvolupament local, i l'impuls dels projectes i les empreses qualificades d'I+O (codis de reserva Z09, Z07 i 005). DOGC núm. 4325 - 17/02/2005.

Vist l’informe de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’adopta el següent acord:

Primer.- Presentar la sol·licitud de la pròrroga de subvenció per a la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local que desenvoluparà el pla de treball anual adjunt.

Segon.- Donar trasllat de l’acord al Departament de Treball i Indústria, perquè segueixi el tràmit de la sol·licitud.

Tercer.- Un cop aprovada la sol·licitud pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i acceptada aquesta per l’Ajuntament, s’acordarà la contractació i la conseqüent dotació pressupostària, de l’AODL a temps complert i pel període mínim d’un any.

3. COMPLIMENT SENTÈNCIA

En data 01.07.2005, el Sr. Carlos de Miguel Blanco va cursar escrit davant el registre general de l’Ajuntament (núm. regte. 10818/05) on exposa:

a) Que ha estat notificada la sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de data 02.06.05 que desestima el recurs de revisió interposat per l’Ajuntament i confirma amb fermesa la sentència del Jutjat de lo Social núm. 20 de Barcelona.

b) Que mitjançant Resolució del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, de data 11.07.2003 es va resoldre la incompatibilitat del seu lloc de treball principal a l’ICS amb el lloc de treball secundari a l’Ajuntament, per la qual cosa li era ordenat el cessament en aquesta última activitat. Igualment exposa que l’Ajuntament va declarar- lo en situació d’excedència per incompatibilitat i que ha impugnat ambdues resolucions administratives.

c) Que a dia d’avui, no és possible la seva reincorporació al lloc de treball.

(2)

Per tot això, i d’acord amb la decisió del Jutjat de lo Social esmentada, sol·licita que “es dicti resolució administrativa acordant el compliment íntegre de la sentència judicial ferma, reconeixent-me l’abonament dels salaris deixats de percebre des del dia 14 de juliol de 2000 fins, provisionalment, el dia 2 de gener de 2003, sense perjudici del resultat dels procediments judicials encara pendents”.

Per quant antecedeix, d’acord amb el que disposen els articles 101, 235 i següents de la Llei de procediment laboral i de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i les facultats delegades a la Comissió de Govern de l’Ajuntament pel Decret d’Alcaldia 1387/2003, de 20 de juny.

S’adopta el següent acord:

Primer. Prendre raó de la sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de data 02.06.05 que desestima el recurs de revisió interposat per l’Ajuntament contra la sentència dictada pel Jutjat de la Social núm. 20 de Barcelona de data 30 de juny de 2001, confirmada per a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18 de juliol de 2002, amb imposició de costes al recurrent.

Segon. Ordenar el compliment de l’esmentada sentència del Jutjat de lo Social, mitjançant l’abonament dels salaris deixats de percebre des del dia 14.07.2000 fins al dia 02.01.2003, per import total brut de 64.529,72 euros, d’acord amb el fonament 11è de la sentència i amb els increments salarials disposats per les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Tercer. Facultar al Tinent alcalde de serveis generals, Sr. Vicenç Abellan i Alemany, perquè resolgui l’abonament dels salaris, d’acord amb la liquidació que practiquin el servei de recursos humans.

Quart. Notificar la present resolució a l’interessat, a l’Institut Català de la Salut i al serveis de recursos humans de l’Ajuntament als efectes assenyalats de practicar l’abonament salarial dins del present mes.

Cinquè. Donar compte al Ple a la propera sessió que es convoqui.

4. APORTACIONS ECONÒMIQUES ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de desembre de 2003, va adjudicar a l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, la concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis d’Escola Municipal de Música.

Per tal de donar compliment al que es preveu al contracte administratiu de concessió i al Plec de clàusules jurídic administratives, econòmiques i d’explotació que el regeix, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va comunicar, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 19825 de data 22 de desembre de 2004, l’aportació de les quantitats corresponents a la liquidació del curs 2003-2004, per import de 32.938,13

(3)

euros, i al 20 % de bestreta curs 2004-2005, per import de 17.337,00 euros, per al sosteniment del centre Escola Municipal de Música.

Considerant l’informe emès pel servei d’educació en data 27 de juny de 2005, en el qual s’especifiquen els pagaments efectuats per l’Ajuntament, corresponents a l’empresa concessionària, de despeses de funcionament, per import de 4.284,28 euros.

Atès l’informe de fiscalització de la intervenció municipal.

S’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar l’aportació econòmica i documents comptables d’autorització, compromís i obligació de despesa, per imports de 28.653,85 euros, per liquidació curs 2003-2004, i 17.337,00 euros, del 20 % de bestreta curs 2004-2005, a l’empresa Nous Gravats SCCL, NIF: F61182374, amb càrrec a la partida 5102.4221.489.00.00 del vigent pressupost.

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Nous Gravats SCCL.

5. PLEC DE CONDICIONS SUBMINISTRAMENT MOBILIARI ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Vist que, per tal de posar en funcionament l’Escola de Música municipal de Sant Quirze del Vallès el proper curs, resulta imprescindible dotar aquestes instal·lacions del mobiliari necessari per fer possible el desenvolupament de l’activitat acadèmica prevista.

Atès que en data 27 de juny de 2005 els Serveis Tècnics municipals han redactat el corresponent Plec de Condicions Tècniques per al subministrament de mobiliari per a l’Escola de Música de Sant Quirze del Vallès, on s’estableix l’estat d’amidaments i el pressupost de referència, així com la quantia, qualitat i característiques del mobiliari i les condicions per al seu subministrament.

Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix que són contractes de subministrament els que tinguin per objecte la compra, l’arrendament, amb o sense opció de compra, o l’adquisició de productes o béns immobles.

Atès allò que disposen els articles 67 a 93 i 171 i següents de l’esmenat Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, relatius a la tramitació dels expedients de contractació administrativa i, concretament, del contracte de subministrament.

Atès l’article 182 del Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, relatiu al procediment negociat sense publicitat, en correspondència amb l’article 75 de dita norma.

Vistos els preceptes esmentats, els articles 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;

l’article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

(4)

l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i el Decret d’Alcaldia número 1387/03, de 20 de juny de delegació de competències, així com d’altres vigents de pertinent aplicació; i previs els informes favorables de la Intervenció i de Secretaria, s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar els Plecs de Condicions Tècniques i Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del contracte de subministrament del mobiliari de l’Escola Municipal de Música de Sant Quirze del Vallès, amb una base de negociació de 29.632,41 euros (IVA inclòs).

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i obrir el corresponent procediment d’adjudicació per tramitació ordinària, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa per import de 29.632,41 euros, amb càrrec a la partida 5102 4221 623.00.00 del vigent pressupost.

6. FESTA MAJOR 2005

La regidoria de Cultura té com a objectiu promoure les celebracions de caire popular i impulsar la participació de la població en les Festes tradicionals, com ara la Festa Major, que aquest any serà els propers dies 2,3,4 i 5 de setembre. Així mateix hi haurà actuacions els dies 9, 10 i 11 de setembre coincidint amb la Diada de Catalunya.

Amb la voluntat de satisfer al màxim les expectatives dels ciutadans s’ha elaborat una programació oberta i dinàmica que reculli les preferències dels diferents col·lectius de la població: infantils, joves i adults.

Atès que la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2005 va aprovar la programació d’actes de la Festa Major, s’han preparat els diferents contractes que s’han revisat convenientment per a procedir a la seva signatura i correspon ara fer la previsió de pagaments que es deriven de les esmentades contractacions.

Atès que els imports corresponents a aquestes actuacions s’han de fer efectius el mateix dia de la seva celebració i al no disposar actualment de les factures corresponents, es tramita el document comptable ADOPJ per l’import total de les despeses comptabilitzades: 59.697,00 €.

D’acord amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques en relació als contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b).

S’adopta el següent acord:

Primer.- Anul·lar el document comptable d’autorització de despesa, per import de 59.697,00 €, amb càrrec a la partida 5200 4510 226 07 00.

Segon.- Aprovar el document comptable ADOPJ, per l’import de 59.697,00 €, a justificar

(5)

pel servei de cultura, amb càrrec a la partida 5200 4510 226 07 00, que inclou les següents actuacions:

ACTE DIA LLOC COST Inici Festa Major 2 de setembre Plaça de la Vila 1.300,00

Concert de Muhel i

ball amb Mistic Mille 2 de setembre Exteriors Centre

Cívic 3,480,00

Servei gratuït del trenet

3 i 4 de setembre Diferents carrers de poble

1.296,00 Matinal infantil 3 de setembre Exter. Centre Cívic 512,00 Xocolatada infantil 3 de setembre Plaça Sant Quirze i

Santa Julita 300,00 Correfoc i celebració 3 de setembre Parc Can Feliu 2.800,00 Cinema a la fresca 3 de setembre Plaça de la Vila 800,00 Teatre “Quines

Vacances” 3 de setembre Patronal 600,00

Ball amb “La

Dècada Prodigiosa” 3 de setembre Exterior Centre

Cívic 14.036,00

Infantil “En quimet i el seu tricicle”

4 de setembre Parc de les Morisques

579,00 Cercavila dels

germans Rebaixinc 4 de setembre Parc de les

Morisques 1.392,00 Audició, concert i

Ball amb l’Orquestra Maravella

4 de setembre Exterior Centre Cívic

13.148,00

Concurs

d’entrepans 4 de setembre Rbla. Lluís

Companys 500,00 Cercavila de Jazz 4 de setembre Parc de les

Morisques

1.400,00 Activitats infantils 5 de setembre Parc de les

Morisques 1.300,00 Sopar popular 5 de setembre Rbla. Lluís

Companys

4.138,00

Havaneres 5 de setembre Parc de les

Morisques

840,00

Cremat 5 de setembre Parc de les

Morisques 900,00 Concert piano 10 setembre Patronal 588,50 Concert Ab Líbitum 10 setembre Patronal 240,00 Lloguer de piano ¾ de cua Patronal 585,80 Ofrena 11 de setembre (coca i mistela) Rbla. Lluís Companys 600,00 Barraques: Concert Gertrudis Parc Can Feliu 4.176,00 Castell de foc Mas Duran 3.610,00 Despeses diverses... 575,70 Total ... 59.697,00

(6)

7. LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 7.1. Exp. núm. 56/05

Concedir llicència d’obres majors a Pares i Roura, SL, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al carrer Josep Ribas, parcel·la B-4. Condicionada a:

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Josep Ribas, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 952 €. Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526128 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 2.058,60 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526127 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 5.489,59 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526129 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.2. Exp. núm. 70/05

Concedir llicència d’obres majors a Agustin Checa Jimenez, per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer Romaguera, 14. Condicionada a:

- Presentar l’assumeix de l’aparellador, visat pel corresponent col·legi professional oficial.

- Tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles. (Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les

(7)

deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

- Aportar el programa de control de qualitat. (Decret 375/1988 d’1 de desembre i ordres de 25 01.89, 13.09.89 i 16.04.92 on es desplega aquest decret).

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526136 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 1.226,14 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526135 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 3.269,70 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526137 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.3. Exp. núm. 77/05

Concedir llicència d’obres majors a Joan Sebastià Mitats Fusté, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Santa Rosa, 16. Condicionada a:

- Presentar el projecte en suport informàtic.

- Presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- Presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir l’execució de la urbanització dels trams de vorera dels carrer Santa Rosa, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 518.40 €. Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia i electricitat aèries que afectin als trams de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526123 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 3.371,19 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526122 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 8.989,83 Euros

(8)

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526125 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.4. Exp. núm. 170/05

Concedir llicència d’obres majors a David Rincon Civil, en representació d’Obres i Projectes Sant Quirze, SL, per a la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats, al carrer Nou, 39. Condicionada a:

- Presentar les fitxes resum de justificació del compliment de la normativa d’aïllament tèrmic NBE-CT-79 i NRE-At-87 i la d’aïllament acústic NBE-CE-88.

- Presentar l’assumeix de l’aparellador, visat pel corresponent col·legi professional oficial.

- Aportar l’Estudi de Seguretat d’acord amb el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

- Aportar el programa de control de qualitat. (Decret 375/1988, d’1 de desembre i Ordres de 25 de gener de 1989, 13 de setembre de 1989 i 16 d’abril de 1992, on es desplega aquest Decret).

- Presentar el plànol de situació de les escomeses de les instal·lacions. Grafia la connexió amb la xarxa pública de clavegueram i el sistema de desguàs que s’utilitza a la planta soterrani. Dibuixar el sistema previst de recollida d’aigües de la parcel·la.

- Presentar el projecte d’enderroc de l’habitatge existent a l’actual parcel·la, demanant la corresponent llicència d’obra menor.

- Presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- Aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- Presentar el projecte en suport informàtic.

- Condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Nou, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 445 €. Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques

(9)

i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526139 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 3.292,38 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526138 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 8.779,68 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526141 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.5. Exp. núm. 181/05

Concedir llicència d’obres majors a Lluís Farrés Sabater, per a la construcció d’una piscina al carrer Ficus, 34. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526146 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 130,32 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526145 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 347,52 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526147 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.6. Exp. núm. 184/05

Concedir llicència d’obres majors a Rafael Martín Janer, per a la construcció d’una piscina al carrer Joan Miró, 1. Condicionada a:

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526143 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 100,80 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526142 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 268,80 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526144 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.7. Exp. núm. 206/05

Concedir llicència d’obres majors a Xavier Furtes Llorca, per a la construcció d’una piscina al carrer Països Baixos, 3. Condicionada a:

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

(10)

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526149 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 168,99 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526148 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 450,65 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526150 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 7.8. Exp. núm. 212/05

Concedir llicència d’obres majors a Gregorio Atienza Beltran, per a la construcció d’una piscina al carrer Montnegre, 24. Condicionada a:

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200526132 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 148,47 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526130 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 395,92 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200526133 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8. CANVI TITULARITAT LLICÈNCIA D’OBRES

Abans de tractar aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Contreras i la Sra. Oliveras s’absenten per estar convocats a una reunió de gestió.

Exp. núm. 294/03

Vist l’expedient de sol·licitud de canvi de nom de la llicència d’obres aprovada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 29 de gener de 2004.

Atès el comunicat presentat per l’antic i nou promotor de les obres per a la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats, emplaçat al C/ Verge de la Mercè, núm. 6, d’aquest municipi.

Atès l’informe de l’arquitecte municipal, de data 6 de juliol de 2005, del qual es desprèn que el canvi de nom del promotor no comporta cap modificació del projecte aprovat i, per tant, no suposa cap increment en el pressupost d’execució material de l’obra.

Atès l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 50 de l’Ordenança Municipal de les llicències d’obres i ús del sòl, relatiu a la transmissibilitat de les llicències.

Vistos els preceptes citats, els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;

l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,

(11)

funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; i el Decret de l’Alcaldia 1387/03 de 20 de juny, i altres vigents de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’obres aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en data 29 de gener de 2004 a la Sra. Pietat Planesas Morales per a la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats, emplaçat al C/ Verge de la Mercè, núm. 6, d’aquest municipi, a favor de PROMOCIONES LA SEVA HIDA, SL.

Segon.- Comunicar els presents acords als interessats.

9. MODIFICACIÓ PROJECTE LLICÈNCIA D’OBRES Exp. núm. 02/04

Vist l’expedient de llicència d’obres majors promogut per CONSTRUCCIONS TURU- LEIVA, SL., per a la construcció d’un habitatge plurificamiliar de 7 habitatges i aparcament, emplaçat a l’Av. Antoni Gaudí, 102 i C/ Pintor Vila Puig, 83, d’aquest municipi.

Atès que, mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2004, va ser concedida la llicència d’obres sol·licitada, subjecte al compliment de determinades condicions especials.

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal, de data 21 de juny de 2005, del qual es desprèn que el titular de la llicència ha presentat projecte i documentació que modifiquen l’inicialment aprovat, consistent en una nova proposta de distribució de la planta primera de l’edifici, reduint en una habitació l’habitatge amb façana a l’Avinguda Gaudí i convertint l’altre habitatge, amb accés des del carrer Pintor Vila Puig en un local comercial, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

Atès que la llicència restarà condicionada a les següents prescripcions:

- Aportar l’Estudi de Seguretat, d’acord amb el condicionants en què es va aprovar la llicència d’obres.

Atès que, d’acord amb l’informe tècnic esmentat, els canvis introduïts no suposen cap increment en el pressupost d’execució material de l’obra.

Atès l’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; l’article els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; i el Decret de l’Alcaldia 1387/03 de 20 de juny, i altres vigents de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

(12)

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte d’obres presentat per CONSTRUCCIONS TURU-LEIVA, SL., per a la construcció d’un habitatge plurificamiliar de 7 habitatges i aparcament, emplaçat a l’Av. Antoni Gaudí, 102 i C/ Pintor Vila Puig, 83, d’aquest municipi.

Segon.- Imposar les següents condicions especials:

Aportar l’Estudi de Seguretat d’acord amb el RD 1627/97 de 24 d’octubre.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

10. CANCEL·LACIÓ AFECCIONS REGISTRALS AL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CARRER VALLCORBA, 9

Vista la instància presentada per la societat Mas Duran, S.A., en data 3 de març de 2005 (RE 37750) en la qual es sol·licita s’expedeixi certificat als efectes de procedir a la cancel·lació en el Registre de la Propietat de Sabadell de les afeccions al saldo de liquidació provisional de les finques resultants del projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació del carrer Vallcorba, número 9, cantonada carrer Alfons XIII, número 9 bis que es relacionen:

Finca resultant del projecte:

Tom: 3558 Llibre: 197 Foli: 119 Finca:9838 Declaració d’obra nova i divisió de propietat horitzontal:

Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 201 Finca: 12036 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 204 Finca: 12037 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 207 Finca: 12038 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 210 Finca: 12039 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 213 Finca: 12040 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 216 Finca: 12041 Tom: 3708 Llibre 248 Foli: 219 Finca: 12042 Tom: 3708 Llibre 249 Foli: 222 Finca: 12043 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 1 Finca: 12044 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 4 Finca: 12045 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 7 Finca: 12046 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 10 Finca: 12047 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 13 Finca: 12048 Tom: 3711 Llibre 249 Foli: 16 Finca: 12049

La Comissió de Govern celebrada el dia 12 de desembre de 2000 va aprovar definitivament el projecte de delimitació de la unitat d’actuació del carrer Vallcorba, número 9, cantonada carrer Alfons XIII, número 9 bis, i va aprovar l’expedient de reparcel·lació voluntària de l’esmentat àmbit de gestió. L’expedient de delimitació i aprovació de la reparcel·lació voluntària tenia per objecte la regularització de finques residuals emplaçades a la franja de contacte del sòl urbà amb l’antic torrent Vallcorba,

(13)

facilitant l’ordenació final i la configuració interna de les edificacions, d’acord amb l’ús establert pel planejament vigent.

D’acord amb allò que disposa l’article 8 del Decret 303/1997 les finques resultants del projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació del carrer Vallcorba, número 9, cantonada carrer Alfons XIII, número 9 bis van quedar afectades amb caràcter real al compliment de les càrregues urbanístiques del polígon d’actuació, reflexades en el saldo de liquidació provisional. D’acord amb l’esmentat saldo de liquidació les despeses que s’incorporaven en el polígon eren una partida alçada per reposició d’elements urbanístics i les despeses pròpies de la redacció i inscripció del propi projecte.

Atès que en data 7 de juny de 2004 es va efectuar inspecció pels serveis tècnics municipals i es va emetre informe favorable per a l’atorgament de les llicències de primera ocupació dels habitatges que conformen l’edifici plurifamiliar construït a la finca resultant del projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació del carrer Vallcorba, número 9, cantonada carrer Alfons XIII, número 9 bis. Mitjançant decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori de data 9 de juny de 2004 es van atorgar les corresponents llicències d’ocupació.

Atès que l’article 27 del Decret 303/97, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística, disposa que es podrà sol·licitar la cancel·lació de l’afecció registral, abans de la seva caducitat, en el cas de compensació, quan a la instància del titular s’acompanyi certificació de l’òrgan actuant expressiva d’haver estat rebuda l’obra d’urbanització en els termes previstos en la mateixa Norma.

Vistos els preceptes citats, els articles 53.1 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; i el Decret de l’Alcaldia de delegació de competències; i d’altres vigents de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

Primer.- Autoritzar la cancel·lació de les afeccions registrals de les finques resultants del projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació del carrer Vallcorba, número 9, cantonada carrer Alfons XIII, número 9 bis, al compte de liquidació de l’esmentat projecte de compensació.

Segon.- Notificar els presents acords a la societat Mas Duran, S.A.

11. DEVOLUCIÓ AVALS PER L’EXTINCIÓ DEL DEUTE EN CONCEPTE DE QUOTES URBANÍSTIQUES

Vist l’informe favorable de tresoreria on s’acredita que els deutes en conceptes de quotes urbanístiques de Castelltort, de la relació que s’acompanya han estat ingressats en la tresoreria municipal el 30/06/05.

NÚM. Rebut Import

(14)

200439474 141,34 200439475 4490,47 200439476 142,31 TOTAL 4.774,12

Atès que el principal d’aquestes liquidacions estan garantits mitjançant aval dels tres copropietaris de la finca afectada a les quotes urbanístiques.

Propietari Import

Engràcia Codina Cuscó 2134,51

Raimunda Ventura Lleberia 505,58 Casimiro Tolós Subirats 2134,51

ACORD

Primer.- Retornar a Engràcia Codina Cuscó, Raimunda Ventura Lleberia i Casimiro Tolós Subirats els avals dipositats en la tresoreria municipal per garantir els principals de les liquidacions 200439474, 200439475 i 200439476.

Segon.- Notificar a Serveis Econòmics i a l’interessat l’anterior acord.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :