BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT D ONZE BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

Texto completo

(1)

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT D’ONZE BEQUES DE COL·LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

1.- Objecte

Es objecte de les presents bases regir la convocatòria i atorgament d’onze beques de col.laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB.

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent del beneficiari per tal de completar la seva formació pràctica.

Les beques que s’inclouen en la present convocatòria 2009 són les següents:

∗ Tres beques de col·laboració amb el Servei d’Exposicions i Conservació del CCCB, que es concreten en la formació i col·laboració en:

Unitat de Coordinació d’Exposicions i Unitat d’Itineràncies i Servei Educatiu:

- Documentació de guions d’exposicions.

- Recerca de peces i material per a exposicions.

- Tramitació de sol·licituds de préstec de peces originals i d’altres materials per a exposicions.

- Implementació i actualització de bases de dades.

- Seguiment del procés de muntatge d’exposicions.

- Coordinació d’itineràncies d’exposicions a altres seus culturals

- Suport en l’elaboració dels programes i activitats educatives vinculades a les exposicions

Unitat de Registre i Conservació:

- Recerca de peces i material per a exposicions.

- Tramitació de sol·licituds de préstec de peces originals.

- Documentació, registre i conservació d’obra d’art.

∗ Dues beques de col·laboració amb la Servei de Difusió i Recursos Externs, que es concreten en la formació i col·laboració en:

Unitat de Premsa

- Seguiment i control de la informació pública en relació amb el CCCB.

- Confecció de dossiers i documentació de difusió.

- Relacions amb els mitjans de comunicació.

- Manteniment de bases de dades, així com totes aquelles tasques que se’n derivin i que, a judici dels seus responsables, puguin implicar el perfeccionament que es pretén.

Unitat de Comunicació – Web

- Manteniment i actualització de la pàgina web del CCCB, sobretot en la part gràfica, però també en textos i entrada de dades.

- Participació en la confecció de la newsletter setmanal - Creació gràfica en e-mailings específics.

∗ Tres beques de col·laboració amb el Centre de Documentació i Debat del CCCB, que es concreten en la formació i col·laboració en:

Àmbit Debats:

- Recerca i documentació per als debats organitzats pel Centre de Documentació i Debat.

- Col·laboració en l’organització i coordinació de seminaris i cicles de conferències.

(2)

Arxiu CCCB:

- Manteniment de catàleg i bases de dades del fons documental del CCCB.

- Tasques arxivístiques de gestió documental.

- Localització, identificació i registre de materials del fons documental per a l’Arxiu CCCB.

- Suport en la digitalització del fons documental del CCCB.

∗ Dues beques de col·laboració amb el Servei d’Activitats Culturals del CCCB, que es concreten en la formació i col·laboració en:

- Documentació i recerca de temes específics (festivals, autors, projectes culturals).

- Recerca de públic objectiu i difusió al mateix de les activitats de producció pròpia.

- Redacció de textos, producció de dossiers i altra documentació per a la difusió dels projectes.

- Transcripció de conferències i altres activitats.

- Actualització de les webs d’Activitats Culturals mitjançant el seu gestor de continguts.

- Obtenció de documentació (llibres, revistes, vídeos, etc.).

∗ Una beca de col·laboració amb la Servei d’Audiovisuals i Multimèdia del CCCB, que es concreta en la formació i col·laboració en:

- Creació artística de disseny gràfic i multimèdia aplicada a produccions audiovisuals.

- Desenvolupament de projectes multimèdia amb aplicacions per punts de consulta interactius a exposicions, CDROM’s, menús per DVD’s, streamming vídeo per internet o altres aplicacions multimèdia que puguin presentar-se dins del programa d’activitats del CCCB.

- Edició de vídeo digital amb tractament i retoc infogràfic d’imatges, il·lustració i realització d’animacions.

2.- Dotació econòmica

La dotació de totes les beques serà de quatre-cents trenta-cinc euros (435 €) mensuals cadascuna, (amb l’IRPF inclòs) i es podrà fer efectiva a sol·licitud del becari en pagaments vençuts.

A manca d’aquesta petició, el pagament s’efectuarà en finalitzar l’últim mes de durada de la beca corresponent.

Les despeses motivades pels desplaçaments i manutenció que s’hagin de realitzar per causa del programa i de les tasques derivades, són a càrrec del becari, i s’han d’entendre, per tant, compreses dins la dotació econòmica de la beca.

3.- Durada prevista per cada beca i dedicació horària

La durada de les beques no podrà ser objecte de pròrroga i serà com a màxim de 9 mesos, amb una dedicació màxima de 20 hores setmanals.

4.- Naturalesa de les beques

La concessió de la beca, a causa del seu caràcter de perfeccionament docent, no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de prestació de serveis entre el becari i el CCCB, ni donarà lloc a la seva inclusió en cap règim del sistema de Seguretat Social ni per compte propi ni per compte aliè, ni sota cap

(3)

5.- Drets i deures dels beneficiaris

Els becaris hauran de presentar la documentació que s’exigeixi. Rebran del responsable del Servei corresponent del CCCB, les instruccions sobre la forma d’assolir el perfeccionament docent, mitjançant la col·laboració que s’indica a la base primera.

Els becaris participaran en el procés de treball intern dels serveis i en la dinàmica general del Centre garantint una relació i actitud de col·laboració, en el marc específic de l’activitat pràctica que desenvolupin.

A cada becari se li assignarà un tutor encarregat d’ordenar i supervisar les tasques en les que participin.

Els becaris hauran de respectar les normes de funcionament del Centre així com les indicacions dels seus tutors.

El CCCB garantirà la rotació en l’assignació de tasques sempre d’acord a les condicions reals de funcionament dels serveis, amb l’objecte de garantir l’aprofitament del període de col·laboració amb el Centre.

Qualsevol càrrec o impost que generin les beques serà a càrrec dels beneficiaris.

El CCCB es farà càrrec d’una assegurança de cobertura d’accidents personals dels becaris al llarg del període de col·laboració amb el Centre.

En finalitzar la beca els becaris hauran de lliurar al responsable del Servei corresponent del CCCB una memòria de les activitats realitzades.

El CCCB expedirà, a petició del becari, un certificat acreditatiu de la realització de les beques de col·laboració.

6.- Requisits dels aspirants

Podran prendre part en el concurs per a l’adjudicació d’aquestes beques, aquells que reuneixin les següents condicions:

Per a les beques adscrites al Servei d’Exposicions: Ésser estudiant de l’últim curs o llicenciat de: Història de l’Art, Belles Arts, Humanitats, Història o equivalent.

Per a les beques adscrites a la Servei de Difusió i Recursos Externs:

a) Premsa: Ésser estudiant de l’últim curs o llicenciat en Comunicació, Periodisme o equivalent.

b) Web: Ésser estudiant de l’últim curs o llicenciat en Comunicació Audiovisual.

Per a les beques adscrites al Centre de Documentació i Debat:

a) Debats: Ésser estudiant de l’últim curs o llicenciat en l’àmbit de Ciències Humanes i Socials.

b) Arxiu: Ésser estudiant de l’últim curs o diplomat/llicenciat en Biblioteconomia/Documentació, Ciències Humanes i Socials, Comunicació Audiovisual.

(4)

Per a les beques adscrites al Servei d’Activitats Culturals:Ésser estudiant de l’últim curs o llicenciat en Publicitat, Ciències Humanes, Periodisme, Història, Literatura o Filologia.

Per a la beca adscrita a la Servei d’Audiovisuals i Multimèdia: Ésser estudiant de l’últim curs o graduat en: mitjans audiovisuals, multimèdia, o llicenciat en Comunicació Audiovisual

Els aspirants al llarg del procés selectiu han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.

No podran prendre part en aquesta convocatòria aquelles persones que s’hagin beneficiat anteriorment d’alguna de les beques i/o pràctiques remunerades atorgades pel CCCB, ni aquelles que hagin obtingut la seva titulació abans de l’any 2006.

7.- Convocatòria

Per tal de garantir la difusió general i publicitat als possibles candidats, la present convocatòria es publicarà en el Butlletí oficial de la Província, a la seu electrònica del CCCB (http://www.cccb.org/ca/convocatories) i al tauler d’anuncis d’aquesta entitat al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001).

8.- Presentació de sol.licituds

Les persones que desitgin optar a una beca hauran de presentar en el Registre General del CCCB, carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001), una instància (*), dins el termini de vint dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

La sol.licitud s’adreçarà al Director General del CCCB, fent-hi constar les dades personals de l’interessat, així com la denominació i referència de la beca sol.licitada i s’adjuntarà la documentació següent:

 Fotocòpia del DNI/NIE

 Fotocòpia de la matrícula del curs 08-09 o del títol de diplomatura/llicenciatura/graduat corresponent. Els títols aconseguits a l’estranger o en centres espanyols no estatals hauran d’estar convalidats o reconeguts, o s’haurà de justificar documentalment que està en tràmit l’esmentada convalidació o reconeixement en el moment de sol·licitar la beca.

 Fotocòpia de l’expedient acadèmic

 Currículum Vitae del peticionari, adjuntant aquella documentació que es consideri adient per justificar els mèrits acadèmics exposats en el mateix. No es valoraran aquells aspectes que no s’hagin justificat documentalment.

 Declaració responsable, que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base cinquena i que s’accepten aquestes bases.

La presentació de la sol.licitud comportarà l’acceptació d’aquestes bases generals de la convocatòria, així com de la prestació del consentiment per publicar, en el tauler d’anuncis del CCCB, el nom en el cas d’haver estat objecte de selecció com

(5)

La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

Els aspirants discapacitats hauran de fer constar en la sol·licitud aquesta condició en cas que necessitin d’adaptacions per a la realització de les proves i/o entrevista.

(*) Només es pot presentar instància per a una de les beques.

9.- Òrgan de Selecció

L’òrgan de selecció estarà integrat pels membres següents:

Tribunal Titular:

President: Josep Ramoneda i Molins, Director General del CCCB Vocal.: Variarà en funció de l’adscripció de la beca:

Jordi Balló Fantova, Cap d’Exposicions del CCCB.

Mar Padilla Esteban, Cap de Difusió i Recursos Externs del CCCB.

Judit Carrera Escudé, Cap del Centre de Documentació i Debat del CCCB.

Juan Insua Sigeroff, Cap d’Activitats Culturals del CCCB.

Angela Martinez Garcia, Cap d’Audiovisuals i Multimèdia del CCCB Secretària: Cori Llaveria Díaz, Cap de la Secció de Recursos Humans del CCCB.

Tribunal Suplent:

President: Rafael Vilasanjuan Sanpere, Subdirector-Gerent del CCCB Vocal.: Variarà en funció de l’adscripció de la beca:

Mònica Ibàñez Dalmau, Cap de la Unitat de Coordinació d’Exposicions del CCCB.

Mònica Muñoz Castanyer-Gausset, Cap de la Unitat de Premsa del CCCB.

Anna Ibàñez Tudoras, Tècnic del Centre de Documentació i Debat del CCCB.

Barbara Roig Isern, Responsable d’Activitats Culturals del CCCB.

Antoni Curcó Botargues, Responsable d’Audiovisuals i Multimèdia del CCCB

Secretària: Lara Martin Tarrason, Tècnic de la Secció de Recursos Humans del CCCB.

L’òrgan seleccionador no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes.

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan seleccionador s’haurà d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

L’Òrgan de Selecció resoldrà tots els dubtes i incidències que puguin sorgir des de la seva constitució, i tot allò que no estigui previst en aquestes bases que faci referència al concurs convocat.

10.- Procés de selecció

La selecció consistirà en una valoració de mèrits d’acord amb els criteris objectius establerts per l’Òrgan de Selecció.

(6)

Els criteris esmentats són bàsicament:

 Valoració de l’expedient acadèmic i dels estudis complementaris.

 Acreditació de coneixements informàtics (excel, word, access, internet, disseny assistit per ordinador).

 En la beca del Servei d’Audiovisuals, es valorarà a més el coneixement acreditat dels programes específics següents: Photoshop, MMDirector, Flash, Dreamweaver, Freehand, etc.

 En la beca del Servei de Difusió-Web, es valorarà a més el coneixement acreditat de programes de bases de dades, sistemes d’organització i recuperació de continguts en web.

 En les beques del Centre de Documentació i Debat es valorarà a més el coneixement acreditat de programes de bases de dades (Access i SQL), tractament de documents (Photoshop), i edició de vídeos (Premiere).

 En les beques del Servei d’Activitats Culturals es valorarà, a més, el coneixement acreditat en entorn web que facilitin la creació de blogs, etc.

 Coneixement d’idiomes acreditat: català, castellà, anglès i francès.

L’Òrgan de Selecció, per tal de conèixer amb més concreció la vàlua i capacitat real dels aspirants, podrà realitzar una entrevista i/o prova pràctica als aspirants que obtinguin la millor puntuació en la valoració de mèrits esmentada. En aquest cas, els aspirants seran convocats, mitjançant anunci en el tauler d’anuncis del CCCB, que indicarà el lloc, dia i hora en què se celebrarà la prova selectiva o entrevista.

En el cas que les sol·licituds presentades per alguna de les beques no acompleixin els requisits mínims o no s’ajustin al que estableixen aquestes bases, l’Òrgan de Selecció podrà proposar que es declari deserta.

L’Òrgan de selecció farà una proposta d’adjudicació de les beques objecte de la present convocatòria en base a la valoració efectuada segons els criteris establerts en relació a l’objecte de la convocatòria, la qual serà aprovada per resolució del Director General del CCCB.

En la proposta d’adjudicació es podrà preveure la designació d’aspirants suplents, als quals es podran atorgar les beques en ocasió de renúncia o revocació de les ja adjudicades.

11.- Atorgament de les beques

La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució del Director General del CCCB.

Els noms dels beneficiaris de les beques seran publicats al tauler d’anuncis del CCCB, al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001) i per número

d’instància en la seu electrònica del CCCB

(http://www.cccb.org/ca/convocatories).

12.- Revocació o renúncia de les beques

El responsable del servei corresponent podrà instar del Director General del Consorci, mitjançant informe per escrit, la revocació de la beca concedida quan el becari no realitzi les col·laboracions a les quals es refereix la base primera, així com per la seva absència injustificada, retards, manca d’interès pel programa establert en cada beca o manca d’aprofitament, així com per qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l’activitat prevista i imatge del CCCB.

(7)

En cas de renúncia del becari o de revocació de la beca, aquesta s’atorgarà, si l’òrgan tècnic de valoració ho considera escaient, a una de les persones que hagin estat designades com a suplents en la resolució de convocatòria.

13.- Altres aspectes

En tot allò no previst en les presents bases, serà d’aplicació supletòria el què disposa el capítol I del Títol III del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés selectiu i les llistes d’aspirants seleccionats, s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació.

Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el Director General del CCCB en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el Director General del CCCB en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, exposició en el tauler d’anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

Barcelona, 15 d’abril de 2009 EL DIRECTOR GENERAL,

Sg.: Josep Ramoneda i Molins

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...