DEMOGRAFIA, BIOESTADÍSTICA I EPIDEMIOLOGIA GRAU EN INFERMERIA - EUIM UNIVERSITAT POMPEU FABRA Curs

17  Download (0)

Full text

(1)

DEMOGRAFIA, BIOESTADÍSTICA I EPIDEMIOLOGIA GRAU EN INFERMERIA - EUIM

UNIVERSITAT POMPEU FABRA Curs 2013-2014

DADES DESCRIPTIVES DE L’ASSIGNATURA

Curs acadèmic: 2013-14

Nom de l’assignatura: Demografia, Bioestadística i Epidemiologia Tipus d’assignatura: Obligatòria

Durada: Assignatura trimestral

Ubicació temporal: 1r trimestre de 2on curs

Nombre de crèdits: 6 ECTS (150 hores de dedicació)

Calendari: 25/09/2013 - 4/12/2013

Coordinació: Judith Garcia-Aymerich Professors: Xavier Duran Jordà

Joan Forns

Judith Garcia-Aymerich Professors seminaris: Mònica Ubalde

Maria López

Elena Gimeno-Santos

(2)

PROFESSORAT

Judith Garcia-Aymerich, Investigadora del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL). Professora Associada de la Universitat Pompeu Fabra.

 93 214 73 50;  jgarcia@creal.cat

Joan Forns, Investigador postdoctoral del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

 93 214 73 11;  jforns@creal.cat

Xavier Duran Jordà, Investigador predoctoral del Centre d‘investigació en Salut Laboral (CiSAL).

Universitat Pompeu Fabra.

 93 316 08 72;  xavier.duran@upf.edu

Elena Gimeno-Santos, Investigadora predoctoral del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

 93 214 73 24;  egimeno1@creal.cat

María López Ruiz, Investigadora predoctoral del Centre de Recerca en Salut Laboral (CiSAL).

 93 316 08 72;  maria.lopez@upf.edu

Mònica Ubalde López, Investigadora predoctoral del Centre de Recerca en Salut Laboral (CiSAL).

 93 316 08 72;  monica.ubalde@upf.edu

Per concertar dies de tutoria cal contactar amb el professor corresponent per telèfon o correu electrònic.

PRESENTACIÓ

La demografia, bioestadística i epidemiologia són disciplines essencials per a entendre i estudiar la salut de la població, la distribució de les malalties i els seus determinants. L’objectiu de l’assignatura és presentar de manera integrada els conceptes bàsics d’aquestes disciplines per tal que l’alumne disposi de les eines i els coneixements per interpretar, críticament, l’estat de salut de les poblacions i informació sobre factors de risc, tractament, freqüència i evolució de les malalties alhora que oferir les bases para poder realitzar una investigació de salut pública.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

- Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

- Descriure les fonts de dades demogràfiques.

- Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

- Identificar les característiques d’una comunitat

- Identificar les mesures de freqüència i d’associació dels problemes de salut - Identificar els dissenys d’estudis epidemiològics.

- Mostres i poblacions.

- Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

- Conèixer i utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

(3)

COMPETÈNCIES

GENERALS

G1. Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi

G2. Capacitat per a l’organització i planificació G3. Coneixement bàsic general

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa G7. Destreses elementals d’informàtica

G8. Destreses de gestió de la informació (habilitat per a recuperar i analitzar la informació des de diferents fonts)

G9. Resolució de problemes G10. Presa de decisions

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques G12. Treball en equip

G13. Destreses interpersonals

G14. Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari

G15. Habilitat per a comunicar-se amb experts en altres camps G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat

G17. Habilitat per a treballar en un context internacional G18. Compromís ètic

G19. Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica G20. Destreses d’investigació

G21. Capacitat d’aprenentatge

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions

G23. Capacitat per a generar noves idees (creativitat) G24. Iniciativa

G25. Entesa de cultures i costums d’altres països G26. Habilitat per al treball autònom

G27. Disseny i gestió de projectes G29. Preocupació per la qualitat G30. Tenir èxit

ESPECÍFIQUES

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.

P14. Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científicotècnics i els de qualitat.

P16. Conèixer els sistemes d’informació sanitària.

E9. Aplicar les tecnologies i sistemes d’informació i comunicació de les cures de salut.

E27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.

(4)

METODOLOGIA

Tipus

d’activitat Metodologia Durada % Competències

Sessions plenàries

Classes magistrals, classes dirigides al debat i aclariment de continguts, classes de discussió de lectures.

36

hores 24%

G1,G2,G3,G5,G9 G10,G16,G18, G19,G21,G24 P6,P14,P16, E9,E27

Seminaris

Treballs en grup per a l’estudi de casos.

Treball de situacions fent servir l’aprenentatge basat en problemes.

Preparació i exposició de situacions simulades.

Activitats d’aprenentatge cooperatiu.

12

hores 8%

G1,G2,G3,G5,G7,G 8,G9,G10,G11,G12, G13,G14,

G15,G17,G18, G19,G20,G21, G22,G23,G24, G26G27,G29, G30

P6,P14,P16, E9,E27

Treball individual o en grup fora de classe

Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

Preparació dels temes per al treball en grup i per a la seva exposició oral.

Preparació dels exercicis individuals.

Estudi dels continguts treballats en la matèria.

Preparació de l’avaluació

Treball del cas de l’Aprenentage Basat en Problemes (ABP)

102

hores 68%

G1,G2,G3,G5,G9,G 10,G11,G16, G18,G19,G20, G21,G22,G23, G24,G25,G26, G27,G29, P16.

E9,E27

Total 150

hores 100%

(5)

AVALUACIÓ

L’avaluació serà individual, continuada i obligatòria. Es farà servir un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003. La nota final es calcularà d’acord amb la següent taula:

Percentatge de la nota final

Prova escrita 35%

Exercicis 40%

Participació a classe (implicació, nivell de coneixements aportats i

qualitat de les exposicions) 5%

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 20%

Per superar l’assignatura cal complir TOTS els següents:

(i) lliurar tots els exercicis (ii) tenir aprovada la prova final (iii) tenir aprovats els exercicis (iv) tenir aprovat l’ABP.

La prova final combinarà respostes múltiples amb preguntes curtes i comentari de taules/figures.

Data de la prova final: divendres 13 de desembre de 2013, de 9 a 11h.

Els exercicis:

(i) es faran en grups de 3 a 5 estudiants

(ii) seran puntuats segons la correcció dels conceptes, l’ortografia i gramàtica, l’organització, la claretat i la brevetat.

(iii) Tots els membres d’un grup tindran la mateixa puntació en el treball en grup.

(iv) No s’avaluaran els treballs copiats entre grups.

(v) Es dividirà entre dos la puntuació dels treballs presentats fora de termini.

Des del curs 2012-2013, només hi ha una convocatòria a l’any. No obstant això, durant el juliol es farà una recuperació de l’examen en cas d’haver-lo suspès. Es guardaran les notes dels treballs.

Llistat d’exercicis i contribució a la nota final:

Codi Descripció Format Data límit lliurament

% Total exercicis BIO1 1) Estudi del pes en néixer, 2) Temps de supervivència Paper 2/10/2013 10%

BIO2 Distribució Normal: estudi de la tensió arterial sistòlica Paper 2/10/2013 10%

BIO3 Síndrome del túnel carpià en un hipermercat Paper 5/12/2012 10%

DEM1 Piràmide de població Paper* 11/11/2013 10%

DEM2 Estimació de l’esperança de vida Paper* 11/11/2013 10%

EPI1 Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó Paper 20/11/2013 10%

EPI2 Disseny Paper 20/11/2013 10%

EPI3 Pòster Causalitat Pòster 27/11/2013 10%

EPI4 “Els dubtes del Dr Pascual” – exercici a classe Paper 27/11/2013 10%

EPI5 Treball sobre un article científic Paper 4/12/2013 10%

* Enviar per correu electrònic al professor.

(6)

CONTINGUTS I CALENDARI

Dia Hora Activitat Prof.

25-set-13 10.30-11.20 Presentació + Bioestadística. Estadística descriptiva (I) JGA/JF/XD

26-set-13 12.30-13.20 Estadística descriptiva (II) XD

13.30-14.20 Probabilitat. Distribucions de probabilitat.

27-set-13 13.30-14.20 Distribució Normal XD

2-oct-13 12.30-13.20 Inferència estadística: intervals de confiança i valors p XD 13.30-14.20

3-oct-13 12.30-13.20 Inferencia estadística: relacions entre dues variables XD 13.30-14.20

4-oct-13 13.30-14.20 Demografia i salut. Demografia estàtica. XD 9-oct-13* 12.30-13.20 Pràctica informàtica (relacions entre dues variables) XD 13.30-14.20

10-oct-13 12.30-13.20 Demografia dinàmica XD

13.30-14.20

11-oct-13 13.30-14.20 Fonts de dades XD

** Practicum **

6-nov-13* 12.30-13.20 Pràctica informàtica (esperança de vida) XD 13.30-14.20 Pràctica informàtica (piràmides de població) XD

7-nov-13 12.30-13.20 Introducció a l’epidemiologia JGA/JF

13.30-14.20 Tipus de dissenys epidemiològics JF

8-nov-13 13.30-14.20 Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència JF

13-nov-13 11.30-12.20 Mesures d’associació JF

12.30-13.20 Exercici EPI1

14-nov-13 12.30-13.20 Validesa, precisió, biaixos i confusió JGA 13.30-14.20

15-nov-13 13.30-14.20 Mesures d’impacte JGA

20-nov-13 12.30-13.20 Correcció exercicis EPI1 i EPI2 JGA/JF

13.30-14.20

21-nov-13 12.30-13.20 La distribució de malalties al món. Transició demogràfica i epidemiològica JGA 13.30-14.20 Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants

22-nov-13 13.30-14.20 Discussió: La futura distribució de malalties al món JGA

27-nov-13 12.30-13.20 Causalitat JGA/JF

13.30-14.20

28-nov-13 12.30-13.20 Interpretació d’articles científics JGA/JF/XD 13.30-14.20

29-nov-13 13.30-14.20 Investigació d’epidèmies JF

4-des-13 12.30-13.20 Cloenda / Repàs examen JGA/JF/XD

13.30-14.20

13-nov-13 8.30-10.20 Seminari 1. Ampliació estadística descriptiva XD / ML / MU 15-nov-13 9.30-11.20 Seminari 2. Intervals de confiança i valors p XD / ML / MU 22-nov-13 8.30-10.20 Seminari 3. Falàcies estadístiques XD / ML / MU

28-nov-13 9.30-11.20 Seminari 4. Velocitat 80 km/h. Paper dels científics, els polítics i els mitjans

de comunicació JF / JGA / EG

29-nov-13 9.30-11.20 Seminari 5. Proves diagnòstiques, sensibilitat i especificitat JF / JGA / EG 4-des-13 9.30-11.20 Seminari 6. La grip aviar: epidèmia o histèria col·lectiva? JF / JGA / EG

* Aula d’informàtica.

(7)

REFERÈNCIES

A més dels següents llibres de consulta, caldrà que els alumnes llegeixin els capítols de llibre o articles que s’aniran indicant durant el curs.

- Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de la investigación en epidemiología. Madrid:

Ediciones Díaz de Santos; 1996.

- Hulley SB, Cummings SR, eds. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico.

Barcelona: DOYMA; 1993.

- Martínez Navarro F, Anto JM,Castellanos PL, Gili M, Marsé P, Navarro V (Editores). Salud Pública. Madrid: McGraw Hill/Interamericana, 1998.

- Piedrola Gil. Medicina preventiva y salúd pública. Masson, 2001.

- Hernández Aguado I, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolumar Montrull F. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.

Editorial Médica Panamericana, 2005.

- MartínezGonzález MA, SánchezVillegas, Faulín Fajardos FJ. Bioestadística amigable. 2ª Edición. Ediciones Díaz de Santos, 2006.

- Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2007.

- Katz MH. Study design and statistical analisys. A practical guide to clinicians. Cambridge University Press, 2006.

(8)

PROGRAMA D’ACTIVITATS I EXERCICIS Bioestadística. Estadística descriptiva

Objectiu: Descriure la interrelació entre la demografia, epidemiologia i bioestadística. Definir el concepte de variable i tipus de variables. Escollir, calcular i interpretar mesures per a descriure un conjunt de dades.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Introducció: Bioestadística Classe magistral

Estadística descriptiva Classe magistral

Exercici: 1) Descripció de factors de risc psicosocial en conductors d’autobús, 2) Descripció de l’edat en treballadors.

Classe pràctica

Fora de classe:

Contingut Descripció Gadner M. El engañoso <<término medio>>. ¡Aja!

Paradojas que hacen pensar. Biblioteca desafíos matemáticos. RBA. 2007.

Lectura prèvia a les sessions

Jarrín I, Hernández-Aguado I. Introducción a los métodos estadísticos. Estadística descriptiva. Probabilidad. En:

Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. Hernández-Aguado I, et al. Editorial Panamericana. 2005

Lectura prèvia a les sessions

Capítulo 1. Uses and abuses of medical statistics. En:

Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley

& Sons, 2007.

Lectura prèvia a les sessions Llegir apartat 1.2 Why use statistics? (pàgina 3).

Introducción: Bioestadística (transparències dels professors)

Lectura prèvia a les sessions Estadística descriptiva (transparències dels professors) Lectura prèvia a les sessions Exercici: 1) Estudi del pes en néixer, 2) Temps de

supervivència (BIO1)

Exercici per lliurar a classe

(9)

Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució Normal

Objectiu: Descriure el concepte de probabilitat. Descriure el concepte de variable aleatòria i distribució de probabilitat. Descriure i utilitzar la distribució Normal.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució

Normal.

Classe magistral Exercici: Distribució Normal: estudi del pes en néixer. Classe pràctica Fora de classe:

Contingut Descripció Segú JL, Cobo E, Tobías A. Estadística y Medicina. Notas

de metodología y estadística. Jano.

Lectura prèvia a les sessions Capítol 5. Distributions. En: Campbell MJ, Machin D,

Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2007.

Lectura (recomanada) prèvia a les sessions

Llegir apartat 5.5 The Normal distribution (pàgines 69-72.

No llegir pàgina 73).

Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distribución Normal (transparències dels professors)

Lectura prèvia a les sessions Exercici: Distribució Normal: estudi de la tensió arterial

sistòlica (BIO2)

Exercici per lliurar a classe

(10)

Inferència estadística: Intervals de confiança i valor p

Objectiu: Descriure l’ús i utilitat del valor p i els intervals de confiança per a contrastar hipòtesis científiques en salut pública.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe :

Contingut Descripció Inferència estadística: intervals de confiança i valor p Classe magistral

Exercicis: 1) Associació entre l’exposició a amiant i el càncer de pulmó, 2) Relació entre l’edat i els nivells de plom en sang

Classe pràctica

Fora de classe:

Contingut Descripció Capítol 10. La validez y la precisión en los estudios

epidemiológicos. El error sistemático y el error aleatorio. En:

Martínez Navarro F, Anto JM, Castellanos PL, Gili M, Marsé P, Navarro V. (Editores). Salud Pública. Madrid: McGraw Hill/Interamericana, 1998.

Lectura parcial prèvia a les sessions

Llegir apartats de

“Introducción” i de “Error aleatorio y precisión”

(pàgines 165-174).

Pedromingo A. Qué es un estadístico y qué es un parámetro. Jano 14 Julio7 Septiembre 1995. VOL. XLIX Nº1433

Lectura prèvia a les sessions

Inferencia estadística: intervalos de confianza y valor p (transparències dels professors).

Lectura prèvia a les sessions

(11)

Inferència estadística: relacions entre dues variables

Objectiu: Descriure l’elecció i utilitat de les proves estadístiques. Descriure les proves de ji- quadrat de Pearson, prova exacta de Fisher i prova de McNemar (dades aparellades), prova de t de student per a dades independents i dades aparellades, anàlisi de la variança i correlació de Pearson. Valoració de la normalitat. Conèixer alternatives no paramètriques: prova de Mann- Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, coeficient de Spearman. Calcular mesures de relació/associació, calcular intervals de confiança i contrastar hipòtesis estadístiques en salut pública mitjançant SPSS i EPIDAT.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe :

Contingut Descripció Inferència estadística: relacions entre dues variables Classe magistral

Exercicis: 1) Estudi d’asma en població infantil, 2) Úlceres de estómac i estrès, 3) Consum de productes de pastisseria i colesterol alterat, 4) Tipus de contracte i lesions per accident degudes a punxada en personal d’infermeria, 5) Exposició a plom en treballadors.

Classe pràctica (aula informàtica)

Fora de classe:

Contingut Descripció Sanz F. Errores que enseñan: la r sin scatterplot. JANO.

26 Enero-1 Febrero 1996. Nº1152.

Lectura prèvia a les sessions Inferencia estadística: relaciones entre dos variables

(transparencias de los profesores).

Lectura prèvia a les sessions Exercici: Síndrome del túnel carpià a un hipermercat

(BIO3)

Exercici per lliurar a classe a realitzar amb EPIDAT

(12)

Demografia i Salut. Demografia estàtica. Piràmides de població

Objectiu: Descriure la importància de la demografia en salut pública, així com la seva interrelació amb l’epidemiologia i la bioestadística. Concepte de demografia estàtica. Piràmides de població.

Construcció d’una piràmide de població.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Demografia i Salut Classe magistral

Exercici: Piràmide de població (DEM1) Classe pràctica (aula d’informàtica) Fora de classe:

Contingut Descripció Jiménez R, Carrasco P, Tapias MA. Demografía y Salud

En: Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.

Hernández-Aguado I, et al. Editorial Panamericana. 2005

Lectura prèvia a les sessions de classe

Demografía y Salud (transparències dels professors) Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici. Piràmide de població (DEM1) Exercici amb una part a realitzar a classe i una altra per lliurar a classe

(13)

Fonts de dades. Demografia dinàmica. Esperança de vida

Objectiu: Descriure el cens, el padró i el registre civil. Concepte de demografia dinàmica. Natalitat i fecunditat. Mortalitat. Moviments migratoris.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Fonts de dades Classe magistral

Demografia dinàmica Classe magistral

Exercici: ¿Per què el risc de morir és més alt al sud- oest d’Espanya?

Classe pràctica Exercici: La salut no és només qüestió de genètica Classe pràctica Exercici: Estimació de l’esperança de vida (DEM2) Classe pràctica (aula

d’informàtica) Fora de classe:

Contingut Descripció Fuentes de datos (transparències dels professors) Lectura prèvia a les sessions

de classe

Demografía dinámica (transparències dels professors) Lectura prèvia a les sessions de classe

Benach J, Martínez JM. ¿Por qué el riesgo de morir es más alto en el suroeste de España?. El Ecologista.

Noviembre 2002; 33: 26-29.

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: preguntes sobre l’article Exercici (sense lliurament a classe) a realitzar -corregir a classe

Castedo A. La salud no solo es cuestión de genética. El país (28/08/2007)

(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/salud/solo/cuesti on/genetica/elpepusoc/20080829elpepisoc_7/Tes) (accés el 02/09/2010)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: preguntes sobre l’article Exercici (sense lliurament a classe) a realitzar -corregir a classe

Exercici. Estimació de l’esperança de vida (DEM2) Exercici EPIDAT. Una part a classe i una altra per lliurar a classe

(14)

Introducció a l’epidemiologia

Objectiu: Conèixer el significat i els usos de l’epidemiologia. Practicar la interpretació de figures i gràfics.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Definició de l’epidemiologia, dels seus elements i de les

seves aplicacions. Presentació d’estudis epidemiològics reals.

Classe magistral

Discussió i interpretació de gràfics. Classe magistral amb discussió

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Introducció a l’epidemiologia (diapositives de la professora)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Tipus de dissenys epidemiològics

Objectius: Conèixer els principals dissenys epidemiològics (transversal, casos i controls, i estudis de cohorts) i les seves aplicacions.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Tipus de dissenys epidemiològics Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Tipus de dissenys epidemiològics (diapositives de la professora)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: Dissenys Exercici per lliurar a classe

(15)

Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència, d’associació i d’impacte.

Objectius: Distingir els conceptes de “raons”, “proporcions” i “taxes”. Conèixer les principals mesures en epidemiologia: incidència, prevalença, raó d’odds i raó de riscos. Introduir la rellevància de les mesures d’impacte (risc atribuïble i excés de risc).

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència,

d’associació i d’impacte

Classe magistral Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de

pulmó

Discussió dels resultats a classe

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència, d’associació i d’impacte (diapositives de la professora)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Exercici per realitzar a casa, amb lliurament i correcció a classe

Validesa i precisió, biaixos, confusió

Objectiu: Conèixer els conceptes de validesa i precisió. Identificar biaixos i les seves possibles causes en els estudis epidemiològics.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Validesa i precisió; biaixos, confusió Seminari

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Discussió dels resultats a classe

Fora de classe:

Contingut Descripció Validesa i precisió; biaixos, confusió (diapositives de la

professora)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Exercici per realitzar a casa, amb lliurament i correcció a classe

(16)

Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants

Objectius: Conèixer els conceptes i determinants socials i econòmics de la transició demogràfica i epidemiològica. Conèixer la distribució actual de malalties al món, els seus determinants i les projeccions de futur.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i

distribució de les malalties i els seus determinants

Classe magistral Exercici: La futura distribució de malalties al món Exercici per a realitzar i

discutir a classe Fora de classe:

Contingut Descripció Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the

contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997;349:1436-42.

Lectura obligatòria prèvia a la classe.

Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants (diapositives de la professora)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Causalitat

Objectius: Conèixer diferents models per entendre la causalitat. Promoure l’actitud crítica enfront els textos i discursos que contenen conceptes causals.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Pòsters: Causalitat Exposició dels pòsters a

classe.

Exercici: “Els dubtes del Dr Pascual” Elaboració i lliurament de l’exercici a classe.

Fora de classe:

Contingut Descripció Pòsters: Causalitat Exercici per realitzar a casa

abans de la sessió

(17)

Investigació d’epidèmies

Objectius: Conèixer els conceptes bàsics de les epidèmies i els principis d’actuació.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Investigació d’epidèmies Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció Investigació d’epidèmies (diapositives de la professora) Lectura prèvia a les sessions

de classe

Figure

Updating...

References

Related subjects :