GRUPS DE MEDIACIÓ I ACCIÓ POSITIVA IES MISERICÒRDIA-27. VALÈNCIA www.ies27.net CURS 2006-07

40  Download (0)

Full text

(1)

IES MISERICÒRDI A-27. VALÈNCIA www.ies27.net

CURS 2006-07

(2)

ÍNDEX:

1. Introducció: Què són els Grups de Mediació i Acció Positiva?

2. Grup de Dones Misericòrdia-27 "Igualtat i Equitat"

3. Grup Ecologista Misericòrdia Mediambiental

4. Grup d'Interculturalitat “Cultures del Món”

5. Grup de Mediació de l'IES Misericòrdia-27

6. ANNEX: Carta de l'AMPA

(3)

1. QUÈ SÓN ELS NOSTRES GRUPS DE MEDIACIÓ I ACCIÓ POSITIVA?

1.1. COM I PER QUÈ VAN SORGIR ?

Un grup d'alumnes de l'IES Misericòrdia 27 treballem des del curs 2002-03 junt amb un grup de professores i professor s a fi de millorar la convivència i aconsegui r un ambient agradable al nostre institut. En el seu moment vam fer un curs de mediació per formar-nos i poder resoldre així conflictes, especialment entre nosaltres.

A poc a poc hem anat abraçant altres camps d'intervenció, ja que ens hem adonat que és millor previndre i educar que arribar a haver d'afrontar conflictes. De totes maneres els conflictes continuen sorgint i per això també vam participar en un curs sobre els conflictes i la seua resolució.

Durant el curs 2005-06, l'evolució interna del grup, la seua progressiva ampliació amb nous membres i la mateixa realitat ens va portar a ampliar les nostres línies d'actuació, ja que:

· Al Centre quasi ningú venia a demanar-nos ajuda.

· Volíem estendre la cultura del diàleg i de la mediació a la resta de l'alumnat i professorat.

· Erem xics i xiques ben disposats a col·laborar, però amb inquietuds diverses (medi ambient, igualtat homes i dones, solidaritat, etc...).

· Teníem ganes d'actuar i de fer coses de profit pel nostre Centre i per la nostra societat

(4)

Llavors van començar a sorgir iniciatives concretes en les que pensàvem que podríem treballar i difondre valors, actituds i formes de comportament que afavoriren la convivència i el respecte, tant dins del nostre Centre com en la societat –la qual n'està molt necessitada; pensàvem també que açò repercutiria en un Institut més en sintonia amb les nostres ganes de millorar el nostre entorn i creíem que entre totes i tots aconsegui ríem que la resta de la gent participara més i millor. Com? Doncs....

· Aplicant les idees que ens portaren a crear un bon ambient en el Centre:

no només la mediació i la resolució de conflictes, sinó també la difusió de certs valors i comportaments que són fonamentals per la convivència i per la prevenció de conflictes

· Fomentant des de dins de l'institut la cultura del diàleg i el no callar enfront d'allò que és injust

· Procurant que els alumnes triàrem el camí que ens portara a una millor convivència en el Centre.

· Creant grups de treball que posaren en pràctica “accions positives”, és a dir, accions impregnades dels valors de la tolerància, el respecte, la participació, la solidaritat, la igualtat, l'equitat, etc... Nosaltres van anomenar estos grups “GRUPS D'ACCIÓ POSITIVA”. Perquè? Doncs perquè es tractava d'això, de fer coses positives i d'emprendre accions en positiu en favor de la convivència i del respecte al nostre Centre. Estos

(5)

grups van estar integrats per alumnes, professores i professors, i van contar també amb el recolzament de l'AMPA.

Així vam arribar a formar quatre grups al curs 2005-06 i que continuen al 2006-07.

Dels quatre grups el més antic, el nucli del qual van nàixer els altres tres, és el de Mediació.

1.2. ELS NOSTRES GRUPS DE MEDIACIÓ I ACCIÓ POSITIVA

Estos són els nostres quatre Grups de Mediació i Acció Positiva que funcionen al nostre Centre:

I. Grup de Dones “Igualtat i Equitat”

El Grup de Dones es va crear amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones entre el nostre alumnat;

conscienciar les nostres alumnes de les seues capacitats,

recolzant la seua autoestima; conscienciar sobre el problema de la violència contra les dones en la societat; i afavorir la presa de consciència pel que fa a la discriminació per raó de gènere, evidenciant i combatent actituds i valors sexistes

Alguns membres del nostre Grup de Dones. Celebració del 25 de novembre

(6)

arrelats, més o menys subtils. A més a més estem molt satisfets de poder dir que al nostre Grup de Dones també participen homes

II. Grup Ecologista “Misericòrdia Mediambiental”

El nostre GRUP ECOLOGIST A va nàixer amb la idea de canalitzar les inquietuds i les preocupacions medi-ambientals

de molts de nosaltres, que inicialment ens formaren com a mediadors. El grup va sorgir amb la idea de difondre al Centre els valors mediambientals, la cultura del reciclatge i el respecte al medi ambient. També ens vam proposar com a objectiu fer accions al Centre

per conscienciar sobre els problemes mediambientals més apressants. Volem també sol·licitar i promoure al Centre iniciatives que afavorisquen el medi ambient i l'educació en hàbits i valors mediambientals, amb la idea que el nostre Centre camine en la direcció de convertir-se en un Centre que respecta el medi ambient en tot allò que pot.

III. Grup d'Interculturalitat “Cultures del Món”:

El Grup d'Interculturalitat va nàixer al principi per cobrir una carència pel que fa a la recepció i acollida de l'alumnat estranger que s'incorporva al nostre Centre una

(7)

Centre i, en la majoria dels casos, sense parlar una paraula de castellà ni de valencià. També ens vam proposar treballar per la integració de l'alumnat

IV. Grup de Mediació de l'IES Misericòrdia 27

El Grup de Mediació ha sigut el nucli original de la resta de grups. Al Centre funciona des de fa tres cursos. En ell participen un grup de professors-es del Centre i un grup d'alumnes que vam ser formats prèviament en les tècniques de mediació i resolució de conflictes. El Grup va nàixer amb la intenció de promoure altres vies alternatives (dialogades i pacífiques) per a la resolució dels inevitables conflictes que apareixen quan persones normals conviuen. Des de la seua formació es va proposar afavorir la convivència al Centre per mitjà de la prevenció de conflictes i la seua resolució dialogada, així com difondre la cultura de la pau i de la mediació. Membres del Grup han mediat en conflictes quan algú ens ho ha demanat. I el mateix Grup s'amplia i es recicla cada curs organitzant cursos de formació d'alumnes mediadors i cursos de resolució de conflictes.

estranger, així com organitzar activitats al Centre que difongueren els valors del respecte i de l'interés per la diversitat cultural, la tolerància, la solidaritat, el multiculturalisme i la col.laboració entre els pobles.

Alguns membres del nostre Grup d’Interculturalitat “Cultures del món”

(8)

Nosaltres pensem que participar en estos grups és una bona forma d'actuació en favor de la participació, de la convivència i el diàleg entre tots i totes els que vivim i componem l’Institut. Els nostres Grups de Mediació i Acció Positiva han arribat a ser canals de participació de l'alumnat en la vida del Centre i el millor és que no és només una cosa d’un curs, sinó que s’estan consolidant i mantenint un curs rere altre, donant una certa personalitat al nostre Centre. I a més a més estan incidint positivament en moltes de les activitats que hi es fan, dinamitzant-les i, per dir-ho d'alguna manera, donant-los un altre “color”. Éste és el cas de les Jornades Culturals i de Convivència celebrades els passats dies 28 i 29 d'abril.

1.3. EL NOSTRE IMPULS A LES JORNADES CULTURALS I DE CONVIVÈNCIA En efecte, en este curs 2006-07 s'han preparat les Jornades Culturals i de Convivència amb un nou enfocament i impuls. Este Institut portava una trajectòria històrica, d'aproximadament 20 anys, durant la qual s'havien estat realitzant Jornades Culturals i, encara que els darrers anys l'interés del professorat i l'alumnat havia anat decaient, este any vam pensar que podíem implicar-nos més en la realització d'esta activitat que, potencialment, té gran capacitat per a multiplicar les relacions personals entre alumnes i també entre alumnes i professors, oferint nous i atractius motius per a la col·laboració, el respecte, la participació i l'actuació responsabl e, que són els pilars bàsics de la convivència d'un Centre. El nou model organitzatiu de les Jornades Culturals i de Convivència s'ha basat sobretot en la participació i la implicació activa de l'alumnat a través

(9)

dels seus delegats i també de la classe de tutoria, així com a través dels Grups de Mediació i Acció Positiva, la contribució dels quals ha sigut ben important.

El treball dels Grups de Mediació i Acció Positiva ens serveix dia a dia actualment, però també ens servirà més avant. Pensem que la nostra tasca –el mateix que les Jornades Culturals i de Convivència- ha contribuït i continua contribuint a aconsegui r dues coses molt importants per la convivència: que els i les alumnes del Centre s'identifiquen amb ell –i fins i tot que l'estimen-, i que l'alumnat del nostre Centre tinga canals de participació. Identificació amb el Centre i participació són dos fabulosos instruments per afavorir una bona convivència i previndre d'alguna manera els conflictes més indesitjables. Per tot això, volem donar a conéixer quin ha sigut el nostre treball en estos últims temps. Passem a continuació a exposar quina ha sigut, en concret, l'activitat de cadascun dels quatre grups.

(10)

2. GRUP DE DONES MISERICÒRDI A-27 "IGUALTAT I EQUITAT"

Fa dos cursos vam començar a posar en marxa el grup de dones de l'Institut. El primer curs el grup estava format només per dones, però enguany s'han incorporat tres hòmens. Açò és el millor exponent del propòsit principal del “Projecte de mediació i acció

positiva”, al qual

ens vam

incorporar un any més tard del seu inici, que no és un altre que millorar la convivència per mitjà de la participació i el desenvolupament

d'activitats que afavorisquen la cohesió, la relació entre iguals, l'establiment de llaços d'amistat i d'afecte a través d'un projecte comú que ens fa il·lusió, la qual cosa també repercuteix favorablement en el camp de l’estudi i de les relacions personals. El grup es reunix dues o tres vegades al mes i sobretot prenem decisions sobre les coses que volem fer de cara al Centre, però també és espai de

Alguns membres dels nostre Grup de Dones “Igualtat i Equitat”

(11)

tertúlia i de formació “informal” sobre temes relacionats amb la igualtat de drets i d'oportunitats entre dones i homes.

Hem centrat el nostre treball al voltant de dues dates importants: el 8 de març (“Dia Internacional de la Dona Treballadora”) i el 25 de novembre (“Dia Internacional contra la Violència exercida contra les Dones”). Els treballs que hem dut a terme han tingut dues finalitats principals: Informar i formar. Però, a més a més, també hem volgut augmentar la sensibilitat cap a temes tan importants com són la violència contra les dones, i, sobretot, treballar per a millorar la qualitat de la convivència del Centre entre xics i xiques. Pensem que no hi ha gens millor per a previndre conflictes que desenvolupar l'amistat i les bones relacions entre les persones que formen part d'una comunitat. Per això, volem contar-vos quines han sigut algunes de les nostres “accions” concretes:

· COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ:

- Exposició de dones del passat, present i futur. Per fer-la vam buscar fotografies relacionades amb dones importants del passat (científiques, escriptores…), així com dones amb una labor important actualment; però per a l'apartat del futur vam demanar el permís a totes les alumnes del Centre perquè ens deixaren col·locar la seua fotografia com a possibles grans dones del futur, la qual cosa estava pensada per a donar ànims i trencar les barreres que es presenten encara en la societat.

(12)

- Projecció de la pel·lícula “El techo de cristal”. Universitat de València. Dades i entrevistes sobre les dones en el nostre país i les dificultats per a aconseguir treballs i llocs de responsabili tat reservats als homes. Perquè esta pel·lícula la coneguer a la resta d'alumnat alié al Grup de Dones es va deixar als casellers de tots els tutors del Centre un DVD que contenia la dita pel·lícula junt amb un paper explicatiu.

- Projecció de la pel·lícula. “Mujer a ciencia cierta”. Publicació de la Junta d'Andalusia sobre dones científiques de tots els temps.

· CELEBRACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE: “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNC IA EXERCIDA CONTRA LES DONES”:

- Enquesta sobre percepció de la violència, tant física com psicològica. (Extreta d'una publicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i adaptada). Per a que tot l'alumnat poguera respondre a l'enquesta es va deixar en cada caseller dels tutors tantes enquestes com a alumnes tenia les seues tutories; una vegada contestada les enquestes, els tutors ens les van tornar i nosaltres ens vam dedicar a buidar-les amb uns resultats un tant alarmants.

- Concurs d'eslògans. Vam fer este concurs per commemorar el dia 25 de novembre. Els guanyadors van ser els següents eslògans: Primer premi: L'amor:

un colp de sort, no un colp segur. Segon Premi: Democràcia al llar i al país. Tercer

(13)

Premi: Comprensió. Quart Premi: Respecte. Els eslògans han estat difosos per tot el Centre durant l’esmentat dia 25.

- Cementeri en la gespa de l'Institut. “En memòria de les dones assassinades en el 2005”. Vam tallar en paper tantes siluetes com a dones assassinades -víctimes de la violència de gènere- van

haver-hi a Espanya (72 en total); vam escriure noms i cognoms propis en cada silueta; el retall va ser col·locat en unes varetes de fusta, les quals, junt amb una pancarta realitzada pel grup

en memòria a les dones assassinades, van ser col·locades en la gespa a l'entrada de l'institut. El cementeri va causar un gran impacte visual.

· PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES CULTURALS I DE CONVIVÈNCIA:

- Organització de la Taula Redona “Violències amagades”: Aprofitàrem les Jornades Culturals per a que es parlara de violències que estan amagades y vam comptar amb la participació d'especialistes en el tema: Maltractament a la infància

(14)

i l'adolescència, Maltractament a les Dones (Ofelia Vila de la Secretaria de la Dóna), Maltractament a animals (Ana Marco associació “Caves”)

3. GRUP ECOLOGISTA “MISERICÒRDIA MEDIAMBIENTAL”

El Grup Ecologista Misericòrdia Mediambiental ens hem estat reunint des d'octubre una o dues vegades al mes, els dimecres quan s'acaben les classes a les 13:30h. Però la nostra activitat ha sigut més intensa en les proximitats de les Jornades Culturals celebrades el 28 i 29 de febrer, on ens hem implicat fortament.

La gent que hem participat al Grup ha sigut variable, des d'uns 10 alumnes al començament, fins a més de 20 alumnes al final.

Al principi de curs estiguérem pensant quins eren els aspectes que més ens preocupaven des del punt de vista d'un ecologista i què és el que podíem fer nosaltres.

Vam pensar en el canvi

(15)

climàtic, en el Xúquer - que estava quedant-se sense aigua-, en la capa d'ozó que anava desapareixent, en les sequeres, les muntanyes que per l'estiu s'encenien, en els aliments transgènics, en la contaminació atmosfèrica, etc...

L'any passat alguns companys del Grup ja vam treballar sobre el tema del Xúquer que estava quedant-se sense aigua; vam fer dues exposicions en els taulons de l'entrada de l'Institut i vam passar unes preguntes a tots els alumnes per a fer-los que participaren de les nostres preocupacions. De manera que eixe tema ja estava tocat i pensàvem que havíem de tractar altres temes. Pensant sobre les causes que havien fet que el Xúquer es quedara sense aigua i en el tema de la

(16)

MISERICÒRDIA

gent al nostre Centre, de manera que havíem de pensar en quines coses podíem fer a l'Institut per a estendre als nostres companys les nostres preocupacions.

Pel que fa al tema de la relació entre deteriorament del medi ambient, per una banda, i hàbits i estils de vida, per l'altra, vam veure que podríem començar a treballar en tres camps: un era el de les bicicletes, ja que el transport en els cotxes creiem que són una de les causes importants de la contaminació atmosfèrica i de l'escalfament global; un altre camp era el de la publicitat, perquè pensàvem que ens incitava a consumir més del necessari; i el tercer va ser, com a contrapunt, dels hàbits excessivament consumistes, el reciclatge. A part de tot això van participar molt activament en l'organització de les Jornades Culturals i de Convivència, tal i com ara vos contarem.

· LA BICICLETA

Vam veure coses interessants que podríem fer amb les bicicletes i vam fer projectes que alguns hem fet realitat i altres encara no.

- El primer va ser veure quants alumnes tenien bicicleta o sabien anar en bicicleta.

Alguns la tenien però mig trencada, de manera que un professor que és molt afeccionat es va oferir per a ensenyar-nos a arreglar-les i n'arreglàrem una.

- Després ens vam assabent ar de grups que hi havia a València interessats en este tema i ens assabentàrem que hi havia un grup que es deia “Masa Crítica” i altre que es deia “València en bici”. “Masa Crítica” organitzava tots els divendres que férem i els nostres pensament s arribaren a molta Alguns membres del nostre Grup

Ecologista “Misericordia Mediambiental”

(17)

unes eixides en bici pel Centre de València per a sensibilitzar la gent en este tema.

- També ens assabentàrem que s'organitzava una Volta a València en bici, de manera que vam participar 10 membres del grup i ens ho vam passar molt bé.

- També vam apegar en els passadissos de l'Institut uns posters que animaven la gent a utilitzar la bici.

Han quedat alguns projectes per fer que no sabem si podrem fer-los enguany o al curs que ve. Volíem fer una eixida amb la bici un diumenge a veure el Xúquer i utilitzaríem el tren fins arribar a Sueca i després aniríem des de Sueca en bici fins Riola, on dinaríem i després de recórrer un tros de riu ens en tornaríem a Sueca i des d'allí a València en el tren i les bicis. Això ens serviria per a dues coses: per a veure com està el Xúquer i comprovar si està tant mal com diuen, i per a saber que cal fer per anar en bici en el tren, ja que no en tots els trens permeten que pugen bicis.

· EL CONSUM I LA PUBLICITAT L'altre aspecte que ens decidírem a tractar va ser el de l'excés de consum que practiquem la gent, sobretot la més jove. Vam fer una exposició i una enquesta.

Contraanunci de l’exposició

(18)

-Exposició de contraanuncis “Consumeix fins morir”

Com que vam pensar que part de la culpa la tenia la televisió amb l'excés d'anuncis que a tota hora està posant, vam aprofitar un CD-ROOM molt interessant que ens va passar un professors per a fer una activitat per a tot l'institut. El CD-ROOM era del grup ecologista “Ecologistas en Acción” i estava elaborat per una gent que es deia “Consumehast amorir”. Nosaltres aprofitàrem del CD uns contraanuncis. Els contraanuncis són uns anuncis que elaboren la gent de

“Consumehast amorir” que tenen la finalitat de fer pensar i reflexionar als que ho veuen i influir-los perquè deixen de consumir tant. Posem un dels 20 anuncis que exposàrem en un tauló a l'entrada de l'Institut perquè comprenguen de què tractava la nostra exposició.

- Enquesta sobre consum i publicitat:

Al mateix temps passàrem una enquest a a tots els alumnes de l'Institut en la que els féiem preguntes que convidaven a la reflexió sobre temes relacionats amb la publicitat, la televisió i el consumisme, preguntes com les següents: Per què hi ha tants anuncis a les televisions? Seria correcte dir que les televisions animen a consumir? Creus que els anunciants aconseguei xen el seu objectiu que la gent compre el que anuncien? La gent compra el que necessita o compra coses perquè li han menjat el coco amb la publicitat? Quins són, per a tu, els 5 millors contraanuncis de l'exposició? Ordena'ls posant-li un 1 al que més t'agrade i un 5al que menys., etc, etc....

(19)

· RECICLATGE: PAPER I OLI USATS

El tercer assumpte que tractàrem va ser el del reciclatge. Creiem que és molt el que un Centre pot fer en esta matèria, i al nostre Centre està quasi tot per fer.

Nosaltres vam pensar que calia començar primer conscienciant el personal, tant els companys com el professorat, adminstratius i també l’Equip Directiu. Volíem que al Centre es prenguera consciència sobre el problema dels residus que generem diàriament. Com moltes vegades succeïx, el primer pas per solucionar un problema és adonar-se que existeix i que la solució no és massa complicada.

Aprofitant la bona disposició d'algun professor del Centre vam organitzar dos tallers de reciclatge: un de “Reciclatge de Paper i Elaboració de Quaderns”, i un altre de “Fabricació de Sabons Perfumats a partir d'oli de cuina usat”. El Departament de Física i Química ens va prestar el laboratori, i l'AMPA ens va ajudar econòmicament amb una xicoteta subvenció per comprar alguns materials i utensilis que necessitàvem. Vam obrir la participació als tallers a tots els alumnes del Centre, amb independència del nivell en què estaven. Ens reuníem dimecres

(20)

molt bé. En alguna ocasió va acudir fins i tot algun professor que volia aprendre a fer sabons amb oli usat. Va ser una experiència interessant per a tots veure com alumnes diversos del Centre, de diferents edats, classes i cursos podíem fer una cosa junts i passar-nos-ho bé; en algunes ocasions coincidien companys que eren germans o cosins i que anaven a distints cursos. Anem ara a descriure breument cada un d'estos do tallers:

- “Taller de Reciclatge de Paper i Elaboració de Quaderns”

a les 13,30 al Laboratori de Física i Química; portàvem de casa el “bocata” i ens quedàvem a dinar. Els tallers es prolongaven a vegades fins a les 16,30 o les 17 hores, però ens ho passàven Alumnes del nostre Grup Ecologista fent pasta de paper

(21)

Vam dedicar a este taller tres dimecres del mes de gener, de 13,30 a 17 hores, aproximadament. Com déiem, contàvem amb l'ajuda d'un parell de professors que

estan també interessats en temes de medi ambient i que pertanyen al Grup Ecologista del Centre. Vam aconseguir un taller de paper reciclat que presta la Consell eria de Consum ( C/ Guàrdia Civil, València), que consisteix a un bagul amb quasi tot el que cal per fabricar artesanalment paper reciclat. Vam dedicar una primera sessió a fabricar paper encartonat de diferents colors, i decorat després cadascun al seu estil, utilitzant fulles seques d’arbres o fent dibuixos; este paper el vam utilitzar després en les dues sessions següents com a tapes per fabricar quaderns de diferents grandàries, els fulls dels quals eren també de paper reciclat, però industrial. Amb dues guillotines, una bona perforadora, dos paquets de 500 fulls reciclats, diversos cuquets de fil d'aram i les nostres artístiques tapes en paper artesanal, vam elaborar més de 80 llibretetes (Després contarem el que vam fer amb elles). Mentres treballàvem amb el paper, comentàvem els avantatges que comporta l'ús del paper reciclat en relació al paper nou (reducció

(22)

de fems, estalvi d'aigua, electricitat i sobretot de boscos!); vam elaborar també alguns murals sobre el tema.

- “Taller de fabricació de sabons perfumats a partir d'oli usat”

La duració d'este taller va ser també de tres sessions al llarg del mes de febrer;

càustica i l'oli de cuina usat, que durant les setmanes prèvies vam estar arreplegant en les nostres cases, en compte de tirar-lo per la pica (que desgraciadament és el que sol fer-se). Però nosaltres vam afegir altres ingredients, com ara l'avena, les essències, l'àloe vera, la mel o l'argila, que, donaven als sabonets que vam fabricar diverses aromes i propietats. En este quadre tenim resumits els 4 tipus de sabons que vam fabricar, treballant per equips:

- com sempre, dimecres a partir de les 13,30 hores. Ho dirigia un professor del grup ecologista i també estava obert a tot l'alumnat del Centre. Bàsicament va consistir en l'elaboració de sabó a l’estil tradicional, usant com a matèria prima la sosa Sabonets perfumats ecològics en motles de magdalenas.

(23)

EQUIPS

TIPUS DE SABÓ

PROPIETATS

EQUIP 1. SABÓ AMB AROMA I FLORS DE LAVANDA;

ENRIQUIT AMB AVENA

L'aroma a lavanda té un efecte calmant, purificador i desinfectant.

L'avena té propietats hidratants. Ideal per a pells seques

EQUIP 3 SABÓ AMB AROMA I FLORES DE LAVANDA;

ENRIQUIT AMB ARGILA

L'aroma a lavanda té un efecte calmant, purificador i desinfectant.

L'argila li dóna propietats ideals per a pells amb greix i amb acne

EQUIP 3 SABÓ AMB AROMA DE CANELLA; ENRIQUIT AMB MEL

La canella ens dóna energia, és afrodisíac i alleuja preocupacions. La mel li dóna propietats antioxidants i hidratants

EQUIP 4*

SABÓ AMB AROMA I PÈTALS DE TARONGINA.

ENRIQUIT AMB ÀLOE VERA

La tarongina té propietats sedants i antiestrés. L'àloe vera li dóna propietats cicatritzants; ideal per llavar ferides.

Mentres fabricàvem els sabons, es parlava de les pernicioses conseqüènci es que té pel medi ambient –en particular per a la flora i la fauna de rius i mars- la pràctica usual de tirar l'oli usat de cuina per la pica; també parlàrem sobre la història del sabó, que va nàixer a Mesopotàmia fa 2800 anys, i sobre l'ús de l'oli de cuina usat per fabricar biodièsel. Al final ens eixirien unes 200 pastilletes de sabó;

(24)

quan per fi es van eixugar, els vam posar embolcalls creatius, llacets de paper amb molt de colorit, i alguns sabonets anaven en motles de magdalenes amb flors de lavanda empolvorades i aspecte molt “apetitós”. Ara contarem el que vam fer amb els sabonet s i els quadernets.

· JORNADES CULTURALS I DE CONVIVENCIA I COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER.

En les Jornades Culturals i de Convivència celebrades en febrer el nostre grup ecologista va participar activament amb una “Parada de Reciclatge” en la que exhibíem els murals elaborats en els tallers, a més de revistes, fullets, adhesius, fulls per a l'arreplega de signatures, etc... que ens van proporcionar les ONGs Greenpeace i ADENA, en les quals vam contactar prèviament; també vam exposar-hi diferents tipus de poals amb compartiments separats per a l'arreplega selectiva de fem, els quals invitaven a posar-la en pràctica. I, sobretot, vam posar

Reciclant l’oli i fent sabonets a l’estil tradicional. Almnes de diferents cursos

(25)

a la venda les més de 80 llibretetes i les més de 200 pastilles de sabó que havíem fabricat. Gràcies a la col·laboració de tots vam aconsegui r recaptar 239,20 €, amb els quals hem obert una llibreta d'estalvis per a apadrinar un xiquet a través de la Fundació Vicente Ferrer. Al nostre xiquet apadrinat li diuen Raju, té 4 anys i viu a l'Índia. Esperem anar renovant any rere any els fons de la llibreta d'estalvis amb noves iniciatives que conjuguen ecologia i solidaritat.

· PLANS DE FUTUR:

Els tallers de reciclatge i la parada de reciclatge en les Jornades Culturals han sigut, com déiem, un primer pas per a concienciar la gent; però el nostre següent objectiu és que el nostre Centre vaja caminant en la bona direcció des del punt de vista mediambiental, adoptant cada vegada més iniciatives ambientals. Per aquest motiu les nostres pròximes accions volem que siguen les següents:

- Redactar i enviar cartes als Caps de Departament de l’Institut per a demanar-los que tot el paper que compren en els departaments siga reciclat - Dirigir-nos per escrit a la Secretària del Centre per a demanar-li que el

paper d'ús general siga reciclat

- Sol·licitar de la Direcció del Centre que s'establisca un sistema eficaç d'arreplega selectiva de fem, en el funcionament del qual hi participem tots..

- Proposar als tutors i coordinadors que es tracten en tutoria “Hàbits medioambientals quotidians” (embolcalls de paper d'alumini dels esmorzars, llandes d'alumini, malbaratament de l'aigua, abús dels cotxes i ciclomotors, etc...)

(26)

4. GRUP D'INTERCULTURALITAT “CULTURES DEL MÓN”

La idea del nostre Grup d'Interculturalitat també va nàixer a partir d'un curset de mediació per a l'alumnat, en comprovar que algunes alumnes estrangeres n'estaven participant amb la intenció d'integrar-se millor en el Centre. A partir d'eixe moment vam intentar comboiar l'alumnat de diversos països per a que

Compartiren amb nosaltres les seues inquietuds i dificultats a l'hora d'afrontar la convivència a l'institut. Així, doncs, es va formar el nostre Grup (o millor dit, continua formant-se cada dia); està compost per alumnat d'ací i alumnat d'altres cultures amb l'objectiu de compartir experiències i cultures i ajudar-se uns als altres. Hem d'aclarir que al nostre Centre el percentatge d'alumnat d'altres països és del 10%. Al Grup comptem també amb una professora que ha estat donant classe de compensatòria a alumnat estranger per ajudar-los a aprendre les

Degustació de te del Marroc davant la façana principal de l’institut

(27)

llengües de la nostra Comunitat. En concret, les activitats que vam realitzar són les següents:

· INTERCANVI DE ROLS: “POSA'T AL SEU LLOC”

La primera activitat que vam organitzar va consistir en un intercanvi de rols entre alumnat d'ací i alumnat estranger acabat d'arribar al Centre. En la dramatització hi van participar una alumna romanesa i una d'ací. L'escena estava situada en un institut a Romania i l'alumna d'ací va assumir el rol d'una alumna estrangera acabada d'arribar-hi, per la qual cosa no era capaç de comunicar-se de cap altra manera que no fóra amb gestos; va declarar sentir-se impotent, desgraciad a, malhumorada, emprenyada, en fi, molt mal. L'escena es va repetir, situant-la aquesta vegada a un institut de Casablanca . Hi participaren una alumna d'ací i un alumne marroquí. Les sensacions es repetiren i foren encara més fortes degut a la gran dificultat d'enteniment que presenta l’àrab.

Les nostres companyes dels països de L’Est.

Degustació de plats típics davant la façana principal del nostre Centre

(28)

Les conclusions van ser clares: calia fer alguna cosa per ajudar aquest alumnat que quan arriba al Centre a principi de curs ( o pitjor encara, a mitat de curs, quan ja tothom està situat al Centre) està completament perdut perquè no coneix la llengua, el lloc, els costums etc. i a més a més, no té amistats amb qui compartir el neguit.

· INDICACIONS EN DIFERENTS IDIOMES:

El primer que se'ns va ocórrer va ser escriure en els diferents idiomes de l'alumnat que freqüenta l'institut alguns cartells fonamentals com : aula, bany, secretaria etc... Vam pensar que entrar en un lloc desconegut on, com a mínim una persona pot situar-se, deu tranquil·litzar prou.

Procedència de l’alumnat estranger del nostre Centre per països

Distribució de l’alumnat estranger al nostre Centre, per nivells

(29)

· SERVEI D'ALUMNE GUIA:

També vam organitzar, de cara al començament del nou curs, una espècie de

“servei de guia” on alumnat estranger que ja coneixia el Centre i altres col.laboradors i col.laboradores “s'afillaven” algun nouvingut durant els primers dies per tal de mostrar-los la ubicació dels espais i les maneres habituals de funcionar .Creiem que aquesta experiència ha estat molt positiva, ja que en un moment de desorientació, l'alumne pot dirigir-se cap a una persona de referència sabent que li solucionarà el problema.

Distribució de l’alumnat estranger per nivells

(30)

· COL·LABORACIÓ DELS GRUPS D’INTECULTURALITAT I MEDIACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ AVAR (ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AJUDA AL REFUGIAT) - Esta associació es va posar en contacte amb el grup per a sol·licitar ajuda en la recollida de llibres per a una biblioteca en la ciutat marroquina de Tendará.

Necessi taven tant llibres de text com novel·les en francés o d’un altre tipus. Vam pensar que era una bona ocasió per a conéixer i contactar amb un país i cultura

diferent. El nostre grup, en col.laboració amb els membres del Grup de Mediació, van fer campanya per l'Institut donant a conéixer el projecte per a eixe poble i la necessitat de col·laborar amb llibres o, si és el cas, amb diners per a comprar llibres en francés.

- Durant una setmana, en l'hora de l´esplai, membres dels dos grups posen informació, repartixen fullets i

- Passat un mes, un membre de l'Associació AVAR, acudix a l'Institut i realitza una xerrada-col·loqui per a tot l'alumnat, on estos veuen com han arribat els diners i els llibres a les

(31)

- Desitgem continuar esta relació i si és possible, aconsegui r una col·laboració més intensa, el pròxim curs.

· JORNADES CULTURALS I DE CONVIVÈNCIA: “MENJARS DEL MÓN”:

Una altra activitat que ha resultat molt encertada ha estat la participació en les Jornades Culturals i de Convivència. Sota el reclam “Menjars del món” vam organitzar una espècie de “fireta” on l'alumnat de cada país tenia la possibilitat

gastronòmica participaren no sols alumnes estrangers, sinó també d'ací, amb els nostres plats típics, ja que nosaltres també volíem donar-los a conèixer els nostres costums culinaris. La mostreta incloïa, evidentment, el tast dels diferents menjars.

Aquesta activitat va influir molt en la popularització, no sols dels diferents costums i menjars, sinó també de l'alumnat estranger que hi va participar, ja que va tindre ocasió d'assumir un cert protagonisme i finalment va ser reconegut i valorat per la

d'exposar objectes, productes, condiments etc. per elaborar “in situ” receptes de cuina dels seus

països de

procedència, així com plats que havien portat elaborats de casa. Però a la mostra Parada gastronòmica de les nostres companyes de Bolívia

(32)

resta de l'alumnat de Centre. Per altra banda, esta activitat va acostar l'alumnat estranger als costums d'ací i a nosaltres als seus, tot i enriquint-nos mútuament.

5. GRUP DE MEDIACIÓ DE L'IES MISERICÒRDI A-27

· PREPARACIÓ I FORMACIÓ DE L'EQUIP INICIAL

Des de setembre de 2004 i al llarg del primer trimestre les professores Mª Luisa Soda, Rosa Clement , Carmen Cañete i Pilar Pérez assistiren al curs de formació del Cefire de València junt a professorat d'altres Centres de València i rodalies (Burjassot, Benimamet, etc. ). A partir de gener del 2004, aquestes professores presenten al claustre i a la comunitat educativa la conveniència d' introduir-nos en la cultura de la mediació i el diàleg, des d´una perspectiva d'involucrar tot l'institut.

S'insisteix en la necessitat d'implicar les famílies, alumnat de tots els grups, professorat, personal no docent i equip directiu.

El segon i tercer trimestre, 36 persones del Centre: alumnes, professors/es i una mare, preparades en el curs de formació, comencen els preparatius per a iniciar l'equip de mediació el curs vinent.

· POSADA EN MARXA DE L'EQUIP DE MEDIACIÓ

El curs 2004-2005 es dedica a introduir i implantar la mediació en tot el Centre. Es realitzaren tasques de difusió i explicació a la resta de membres de l'institut. De les activitats relatades a continuació el concurs de “Logos” , per a elegir el nostre

(33)

símbol, va ser la millor idea per a difondre i fer participar a tota la resta de l'alumnat.

· SÍNTESIS D'ACTIVITATS REALITZADES PER L'EQUIP DE MEDIACIÓ

- Reunions conjuntes de tots els membres de l‘equip: 15 alumnes i 10 professors. Dues cada mes en el primer trimestre, una cada mes en el segon i dues en el tercer trimestre..

- Preparació del tríptic de l'equip, impressió i difusió

- Sessió de difusió de la mediació en la resolució de conflictes a totes les tutories d'ESO , Batxiller i alguns cicles formatius

- Elaboració, posada en marxa i actualització del nostre espai en la pàgina Web (www.ies27.net)

- En cada tutoria es realitza una dinàmica de grups. S'informa dels procediments per a sol·licitar mediació i el nom i grup de les persones mediadores de l'institut.

- Es convoca un concurs de logotips. Es realitza una exposició amb una posterior votació dels alumnes i proclamació dels elegits, un cartell i un logotip que passen a ser

El nostre logotip.

Guanyador del concurs de Logos.

(34)

- Assistència a la jornada d'alumnes mediadors a l'IES Benlliure de València - Preparació d’un taller de mediació en la Jornada cultural de l'institut.

- Col·laboració en el curs de formació de mediadors a l'IES de El Saler de València.

- Assistència a tres conflictes que se “solucionen” en el procés de premediació, i intervenció en un cas de mediació amb compromís d' acord.

· MEDIACIÓ I ACCIÓ POSITIVA: AMPLIACIÓ DE L'EQUIP

Al curs 2005-6, després de l' experiència del curs anterior i amb el propòsit d'impulsar la cultura del diàleg i de la resolució dels conflictes, ampliàrem el grup amb nous alumnes, professores i professor s des d' una perspectiva més ampla.

Així passàrem a ser un Equip de “Mediació i Acció Positiva”. Les activitats realitzades es podien resumir en les següents:

· Curs de formació per a trenta alumnes durant dues sessions sobre la mediació en la resolució de conflictes.

· Creació d'un grup anomenat “ Interculturalitat. Cultures del Món” Coordinat per la professora Mª Jesús Testera.

· Creació d' un grup de treball sobre la dona coordinat per Inés Giménez i anomenat “Grup de Dones. Igualtat i Equitat”.

· Creació d'un grup de “Medi Ambient” coordinat per Rafa Muñoz, Carmen Latre, Carlos Roser i Teresa Margarit, i posteriorment anomenat “Grup Ecologista Misericòrdia Medioambiental”

(35)

· Per altra banda, continuïtat de l'Equip original de mediació i ampliació a alumnat col·laborador interessat en realitzar sessions de formació sobre la resolució de conflictes i la mediació. Coordinat per Mª Luisa Soda junt a Carmen Cañete i Pilar Pérez.

· Convocatòria d'Assemblea de delegats i delegades per la millora de la convivència. S’arreplegaren dues propostes per aula per millorar la convivència al nostre Centre; totes van ser discutides per l'assemblea de delegats i finalment es van triar-ne per votació dues, que tingueren com a resultat dues campanyes: una per a prevenir el bullyng i un altra de neteja de les taules.

· Pàgina web de mediació i acció positiva. Coordinada pel professor Manolo Castelló

· Participació en la Jornada cultural d' abril amb la campanya de prevenció del bullyng, amb col·loquis i visualització de l'obra de teatre realitzada pel grup de mediació de l'IES Balears de València

· Reunions preparatòries i d'avaluació de les activats realitzades al llarg del curs.

· CONTINUEM AMB LA MEDIACIÓ I L'ACCIÓ POSITIVA

- El curs 2006-2007 ens hem proposat continuar amb l'extensió del grup de mediació entre tot l'alumnat i a més a més entre el nous companys de primer i altres cursos. Hem parlat al principi de curs de la diversitat de pensaments i de la necessitat d' oferir oportunitats de participar-hi en el Centre, de crear llaços de

(36)

relacions positives, de respondre creativament als problemes i als interessos dels que estem a l' institut. Ens creiem que podem millorar el diàleg i la resolució no violenta dels conflictes.

- Hem donat resposta als conflictes presentats i veiem que amb la premediació hem pogut afrontar problemes que per als afectats són molt importants; hem aprés que escoltant i raonant es podem millorar les diferències.

- Aquest curs estem especialment satisfets i satisfetes de l' organització de les Jornades Culturals i de Convivència. El grup de mediació hem participat a les Jornades Culturals del Centre amb un “Mercadet d'intercanvi”. Es tractava de l'intercanvi d'objectes que tothom portava i que després intercanviava amb altres. La gent parlava entre persones d´altres cursos, gent que no es coneixia.

Alumnes del Grup de Mediació, en el Mercadet d’intrcanvi, durant les Jornades Culturals i de Convivència

(37)

· PER QUÈ CONTINUAR DEFENENT LA CULTURA DE LA MEDIACIÓ I LA CONVIVÈNC IA DEMOCRÀTICA AL NOSTRE CENTRE? COM IMPULSAR-LA?

En esta breu exposició d´activitats i amb l'experiència dels tres cursos d'implantació de l'equip de mediació, pensem que el procediment de mediar en la resolució de conflictes requereix alumnat i professorat amb fortes actituds que suposen:

· El respecte i la igualtat de les persones,

· La utilització d' estratègies comunicatives que generen confiança,

· La tolerància i la solidaritat amb els altres,

· El treball en equip com el procediment continu per a la recopilació de propostes, la il·lusió de projectes i els compromisos amb l' institut,

· La implicació en la vida del Centre i la participació real tant en les instàncies oficials com en les relacions de tots els dies,

· La ferma convicció en els valors de la convivència, la democràcia i la pau,

· La convicció que l'aprenentatge dels futurs ciutadans sols és possible fent Centres educatius més participatius i integradors en els valors que practiquem.

(38)

ANNEX I: CARTA DE RECONEIXIMENT PER PART DE L’AMPA

Estimado Grupo de mediación y acción positiva:

Desde mi posición como madre y presidenta del AMPA, deseo apoyaros y daros el soporte necesario, para que sigáis realizando las tareas que con tanto interés acometéis desde hace varios años.

Personalmente, fui testigo/participante de sus inicios, hace tres años, en el primer cursillo que se realizó en el instituto sobre mediación en el que hubo (como en los posteriores) gran cantidad de alumnado, profesorado y demás miembros de la comunidad educativa (entre los que me encuentro). He visto el trabajo realizado por todos/as; en los comienzos ilusionados y, poco a poco, con la confianza que da la experiencia, efectivos.

El impulso acometido el curso pasado al realizar cuatro grupos de trabajo y dividir las tareas fue extraordinariamente positivo, pues a partir de entonces se dio un salto en calidad y efectividad, ya que de esta manera se podían tratar de forma mucho más concreta las diferentes inquietudes y problemas del alumnado. El AMPA sigue muy de cerca vuestras actividades, entre las que destacamos:

1. Grup de Dones (compuesto no solo por mujeres, lo cual nos hace pensar que habéis influido ya mucho en vuestro entorno): el pase del reportaje “El techo de cristal” en todas las aulas del IES, para concienciar a todos/as de los problemas de las mujeres para acceder de una forma normalizada a ciertos

(39)

puestos, las exposiciones de fotos de mujeres, pancartas del 8 de marzo, actividades en contra de la violencia de género, en memoria de las mujeres asesinadas, las encuestas realizada en las clases respecto de la violencia física y psicológica ejercida a las mujeres, la mesa redonda de las recientes Jornadas Culturales en la que se trató también este tema…

2. Grup d’interculturalitat: puesto que la zona de influencia del IES, tiene una gran cantidad de vecinos de otros países, este grupo que nació con la intención de ayudar al alumnado extranjero con los diferentes problemas que les podrían surgir, es especialmente importante. Las actividades de integración entre las que se encuentran la traducción de los carteles del Instituto (a principios de curso) en los diferentes idiomas y guiarlos hasta que se orientasen en él, así como la participación en las Jornadas Culturales de este año en el taller “Menjars del mon” donde los distintos países se vieron reflejados con las comidas típicas de cada uno de ellos, que realizaron ellos mismo, es lo más destacado.

3. Grupo de ecología: este grupo, pendiente de los problemas del entorno natural, se ha preocupado de muy diversos temas entre los que se encuent ran nuestro preciado río Xuquer, el problema de la contaminación, impulsando el uso de la bicicleta y participando en la “Volta a València en bicicleta”, la concienciación del problema de la publicidad realizando el cartel contra anuncios y por último la realización de papel reciclado y jabón

(40)

ecológico y su posterior venta en las Jornadas Culturales, aprovechando los beneficios que fueron a parar a una organización benéfica.

4. Grupo de Mediación: iniciador e impulsor de todo el proyecto, y que se atiene a los principios de su fundación, es decir, mejorar la convivencia en el Instituto, mediante la formación continua dentro y fuera del mismo y participando día a día en los problemas que surgen, con sus pares, en el ámbito escolar, además de participar, por supuest o, en las Jornadas Culturales i de Conviència, en este caso con un mercadillo solidario.

Las actividades que habéis realizado son impresionantes, y me consta que trabajáis codo a codo alumnado, profesorado y el departamento de Orientación, y la ilusión que ponéis todos/as es digna de alabanza en un momento en el que una parte de vosotros/as (el alumnado) os estáis formando en valores para que en un futuro podamos tener un mundo mejor y más justo.

Muchas gracias por intentarlo desde el presente y seguid trabajando, con mi apoyo personal y el de toda esta AMPA.

Fdo: Dulce María Escribá Ruiz Presidenta del AMPA

Figure

Updating...

References

Related subjects :