• No se han encontrado resultados

Resolució per la qual s’obre convocatòria per seleccionar centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per a la creació d’aules d’emprenedoria en formació professional per al curs escolar 2022-2023 i el primer trimestre del curs escolar 202

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Resolució per la qual s’obre convocatòria per seleccionar centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per a la creació d’aules d’emprenedoria en formació professional per al curs escolar 2022-2023 i el primer trimestre del curs escolar 202"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

Resolució per la qual s’obre convocatòria per seleccionar centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per a la creació d’aules d’emprenedoria en formació professional per al curs

escolar 2022-2023 i el primer trimestre del curs escolar 2023-2024

El Departament d’Educació impulsa, a través del desplegament dels currículums dels cicles formatius en general i, en especial, a través del programa EmprènFP, accions que ajuden a desenvolupar l’emprenedoria en l’alumnat i a potenciar-la en els centres de formació

professional.

La formació professional preveu la formació de l’alumnat en emprenedoria, amb la finalitat de motivar-li actituds emprenedores per al desenvolupament de projectes

professionalitzadors i la creació d’empreses.

L’ús de metodologies actives d’ensenyament i aprenentatge en la resolució de reptes i projectes cada vegada més complexos, és clau per ajudar a construir la confiança necessària en l’alumnat que vol ser emprenedor. Per això, és bàsic afavorir el context on treballar aquestes propostes, ja que pot ajudar o dificultar que s’assoleixi de manera efectiva aquesta finalitat.

Així, aquesta resolució vol facilitar el desenvolupament d’accions d’impuls de projectes d’emprenedoria per a l’alumnat de formació professional.

La Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Secretaria General de Formació Professional, fa públic l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes, a l'exercici pressupostari 2022, per al Pla de Modernització de la Formació Professional, amb càrrec al pressupost del Ministeri

d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm 172 de 19 de juliol de 2022).

La present convocatòria vol respondre a la necessitat de complir amb la fita i objectiu de l’actuació (C20.I02.P03): “Aules d’emprenedoria en la formació professional” del Component 20: “Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional” i la Inversió I.02 – “Transformació digital de la Formació Professional” de l’”Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022” esmentat. Aquesta actuació està incorporada en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

En conseqüència, Resolc:

Obrir una convocatòria per seleccionar centres educatius de titularitat del Departament

(2)

escolar 2022-2023 i el primer trimestre del curs escolar 2023-2024, d’acord amb les especificacions de l’Annex 1 d’aquesta resolució.

El director general de Formació Professional.

(3)

Annex 1. Bases de la convocatòria 1.Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte seleccionar fins a 51 centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Educació, per a la creació d’aules d’emprenedoria en la formació professional.

Els centres educatius seleccionats podran rebre fons addicionals en propers cursos per al manteniment de les accions previstes al seu projecte d'aules d'emprenedoria, si el

Departament d'Educació disposa de crèdits per aquesta acció i el centre no renuncia expressament abans de l'assignació.

Aquestes aules pretenen canalitzar les iniciatives emprenedores de l’alumnat del centre educatiu, així com dels egressats, mitjançant un sistema d’orientació, guia i tutela de les idees emprenedores que ells mateixos aporten, així com la participació en projectes amb altres entitats i organitzacions. Es tracta d’un suport organitzatiu, tècnic i d’infraestructures en aquestes fases inicials crítiques per crear un marc de foment i desenvolupament de startups.

2. Destinataris

Aquesta convocatòria s’adreça als centres educatius de titularitat del Departament d’Educació que imparteixen cicles formatius de formació professional inicial el curs 2022- 2023 i que preveuen tenir una oferta de formació professional per al curs escolar 2023-2024.

3. Requisits dels centres educatius

Per participar en la present convocatòria, el centre educatiu ha de complir amb els següents requisits:

1) Ser un centre educatiu de titularitat del Departament d’Educació.

2) Tenir una oferta de cicles formatius de formació professional inicial el curs 2022-2023 i preveure tenir una oferta de formació professional per al curs escolar 2023-2024.

4. Sol·licitud de participació en la convocatòria

4.1. La directora o director del centre educatiu ha de sol·licitar la participació en aquesta convocatòria mitjançant l’aplicació de sol·licituds MFlex, ubicada a la intranet - Portal de centre.

4.2. A la sol·licitud, cal completar les accions següents:

4.2.1. Adjuntar el full de barem per a l’actuació de creació d’aules d’emprenedoria en la

(4)

4.2.2. Acceptar les declaracions que s’indiquen en l’aplicació de sol·licituds MFlex per al compliment de les obligacions del centre educatiu que es descriuen en els apartats 8 i 11 d’aquest Annex 1.

4.3. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de publicar aquesta resolució a la intranet - Portal de centre i finalitza quinze dies hàbils després.

5. Criteris de selecció dels centres educatius

Els criteris per a la selecció dels centres educatius es detalla a continuació amb una puntuació màxima a obtenir de 10 punts:

a) Participació del centre en programes d’innovació de la Direcció General de Formació Professional (un per cada programa en què el centre participa, fins a un màxim de 3 punts).

b) Participació en el programa d’innovació EmprènFP el curs 2022-2023 o compromís de participar-hi a partir del curs 2023-2024 (2 punts).

c) Nombre de grups d’alumnes que faran ús de l’aula (0,5 punts per grup, amb un màxim de 3 punts).

d) Aportacions de recursos propis del centre (0,5 punts per tipus de recurs propi que el centre aporta, amb un màxim de 2 punts).

Les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació que obtinguin: en primer lloc, els centres que demanin una aula per primera vegada i, en segon lloc, els que ja van obtenir alguna aula en una convocatòria anterior.

6. Finançament

La Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes, a l'exercici pressupostari 2022, per al Pla de Modernització de la Formació Professional, amb càrrec al pressupost del Ministeri

d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el seu Annex I, atorga 925.000,00 € per a l’actuació afectada per aquesta convocatòria.

En les Instruccions relatives a la justificació econòmica i tècnica del PCT Pla de modernització de la Formació Professional any 2022, Mecanisme de Recuperació i Resiliència, repartiment de crèdits d'acord de Consell de ministres de data 17 de maig de 2022 (pàgina 16), s’indica que l’assignació econòmica per a la creació d’aules

d’emprenedoria en la formació professional i el seu manteniment és de 5.000,00 €/aula.

(5)

Les actuacions d’aquesta convocatòria estan finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea – NextGenerationEU.

La mesura C20.I02 Transformació Digital de la Formació Professional, es realitza en l’àmbit de l’educació pública, pel que es considera activitat no econòmica, àmbit exempt de les ajudes d’estat segons l’apartat 2.5 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d’ajuda estatal conforme a lo disposat en l’article 107, apartat 1, del Tractat de

Funcionament de la Unió Europea.

En referència a la normativa relativa a les Ajudes d’Estat definides en els articles del 107 al 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya vetlla i garanteix l’absència de doble finançament procedent del Mecanisme i d’altres programes de la Unió.

7. Despeses elegibles

Les despeses elegibles per aquesta actuació es troben en les Instruccions relatives a la justificació econòmica i tècnica del PCT, Pla de modernització de la formació professional any 2022, Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de repartiment de crèdits de l'Acord del Consell de ministres de data 17 de maig de 2022 i s’emarquen, en el marc del component 20

“Pla estratègic d’impuls de la formació professional” del Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència.

Les despeses elegibles són:

1. Formació del professor responsable de l'aula i la mobilitat, estrictament associada a aules d'emprenedoria.

2. Despeses derivades de les accions i projectes d'emprenedoria posats en marxa pel centre o en col·laboració amb altres organitzacions.

3. Despeses directes en béns i serveis, tramitats mitjançant externalitzacions, que poden vincular-se indubitadament amb l’actuació

4. Despeses relacionades amb la informació i la difusió de l'actuació.

8. Execució del fons

Els centres que participin en aquesta convocatòria i siguin seleccionats han de garantir:

1) Que totes les actuacions que es duguin a terme en l’execució del fons per a la creació d’aules d’emprenedoria en la formació professional compleixen el principi DNSH de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (sigles en anglès, «Do No Significant Harm») en compliment amb el que disposa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, fixat al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com en la seva normativa de

desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», i tenint en compte el

(6)

amb el fet requerit a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya..

2) Que el total de despeses són despeses elegibles d’acord al C20 – I02- P03 Creació d’aules d’emprenedoria en la formació professional.

3) Que s’imputen els ingressos a les finalitats previstes i que es comptabilitzen amb codi finalista de manera que la gestió comptable dels fons incorporarà l’etiqueta MRR.

4) Que l’actuació està incorporada al PRTR.

5) Que es dona compliment a les mesures, que redueixen el risc de frau, corrupció i conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) per tots els perceptors d’aquesta ajuda.

6) Que es fa una contribució adequada a l’etiquetatge verd i digital. La mesura C20.I02 Transformació Digital de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 40% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

7) Que les dades dels beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques es

registraran en una base de dades única. Els beneficiaris acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria Foral que haurà de reflectir l’activitat econòmica efectivament

desenvolupada en data a l’ajuda i aportaran l’acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques i la declaració responsable relativa al compromís de compliment de l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència segons models facilitats pel Departament d’Educació.

8) Que l’actuació estarà subjecta als controls que puguin desenvolupar els organismes comunitaris i estatals que tinguin atribuïdes competències per al desenvolupament d’actuacions de control en el marc del PRTR.

9) Que es conservaran els documents de l’actuació d’acord amb la normativa europea en aquesta matèria.

10) Que l’actuació complirà amb els requisits la Informació, la comunicació i la publicitat disposats a l’Acuerdo de Financiación entre la Comissió Europea i l’Estat així com al Reglament UE 2021/241 de 12 febrer de 2021.

Si no es compleix la finalitat prevista, s’haurà de retornar l’import assignat l’any següent.

En cas que no es gasti el fons en l’objecte establert, el centre educatiu haurà de retornar-lo al Departament d’Educació.

9. Contractació

Els centres educatius han de realitzar la contractació de proveïdors de productes i serveis segons la normativa vigent per contractes menors, segons Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les

(7)

directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9.11.2017) i la Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE. 1/2 2/2.

10. Termini d’execució i justificació del fons

El període d’execució i justificació per als centres educatius és, a partir de la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria fins el 30 de novembre de 2023.

11. Justificació

Per a la justificació d'aquesta assignació, els centres hauran de presentar un únic certificat signat pel director o directora amb els següents conceptes:

- Compliment de les fites/objectius s’han complert amb els diners rebuts d’acord amb el document de mecanismes de verificació (OA) de la UE.

- Que el total de despeses són despeses elegibles d’acord amb el punt 7. d’aquesta resolució.

- Que s’han imputat els ingressos a les finalitats previstes i que han estat comptabilitzats amb codi finalista i els registres comptables incorporen la corresponent etiqueta MRR.

- Que l’actuació està incorporada al PRTR.

- Que s’ha donat compliment a les mesures, que redueixen el risc de frau, corrupció i conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la DACI en totes les actuacions.

- Que s’ha donat compliment a les mesures per tal d’evitar que es produeixi doble finançament en l’actuació.

- Que s’ha donat compliment en relació amb el principi "do no significant harm” (“DNSH”, no causar perjudici significatiu).

- Que es fa una contribució adequada a l’etiquetatge verd i digital.

- Que s’han recollit les dades dels beneficiaris últims de l’actuació i es facilitaran els documents de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria Foral que reflecteix l’activitat econòmica, l’acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques i la declaració responsable relativa al compromís de compliment de l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència segons models facilitats pel Departament d’Educació.

- Que l’actuació està subjecta als controls que puguin desenvolupar els organismes comunitaris i estatals que tinguin atribuïdes competències per al desenvolupament d’actuacions de control en el marc del PRTR.

- Que es conservaran els documents de l’actuació d’acord amb la normativa europea en aquesta matèria.

- Que l’actuació ha complert amb els requisits la Informació, la comunicació i la publicitat disposats a l’Acuerdo de Financiación entre la Comissió Europea i l’Estat així com al Reglament UE 2021/241 de 12 febrer de 2021.

(8)

I aportar altres documents a incorporar amb la justificació: factures, documentació bancària, assentament/s de l’aplicació de suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres docents públics (Esfer@), contractes menors, etc.

La Direcció General de Formació Professional posarà a disposició dels centres educatius el model de certificat per al compliment d’aquest apartat.

12. Resolució de la convocatòria

a) En un termini màxim de 10 dies hàbils des que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la intranet - Portal de centre la llista provisional de centres admesos i exclosos que reuneixen els requisits i passen a la fase de valoració. La llista inclourà, com a mínim, codi de centre, el nom del centre educatiu, la localitat, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu d'exclusió.

b) Restaran excloses aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits de participació i les que no annexin els documents requerits en aquesta convocatòria, així com les que

incompleixin els terminis establerts.

c) Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant l'òrgan impulsor de la convocatòria, que ha de resoldre en un període màxim de 5 dies hàbils i donar-ne

publicitat, a la intranet - Portal de centre de la llista definitiva de centres admesos i exclosos que reuneixen els requisits i passen a la fase de valoració.

d) La comissió de selecció valorarà els criteris establerts a la convocatòria per a cada centre educatiu. La llista definitiva de centres seleccionats es farà pública en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la publicació de la llista definitiva de centres admesos i exclosos que passen a la fase de valoració.

La comissió de selecció estarà integrada pel subdirector de la Subdirecció General de Programes i Projectes com a president, la cap del Servei de Programes i Projectes de Foments dels Ensenyaments Professionals, la persona responsable de la unitat d’Impuls FP de la Subdirecció General de Programes i Projectes i un tècnic docent de la unitat d’Impuls FP com a secretari de la comissió.

e) El director general de Formació Professional resoldrà la convocatòria de selecció.

f) En cas d’empat, l’ordre dels centres es regirà per la lletra resultat del sorteig que estableix la Resolució PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2022.

g) Contra la llista definitiva de centres seleccionats, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les

(9)

administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

h) L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de centres seleccionats de conformitat amb la resolució dels recursos.

i) En cas de que un centre seleccionat renunciï participar en la convocatòria o no s’hagi exhaurit el finançament atorgat, es seleccionaran centres educatius admesos per ordre correlatiu d’acord els criteris de selecció i de desempat d’aquesta convocatòria.

13. Notificació

Amb la publicació, a la intranet - Portal de centre, de la llista de centres educatius admesos i exclosos que passen a la fase de valoració i de la llista de centres seleccionats, es

considera feta la notificació corresponent als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

14. Informació i publicitat

Per a aquesta actuació del Pla de Modernització de la Formació Professional (MRR) finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, amb càrrec als PGE 2022, els centres beneficiaris han d’informar del finançament pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea – NextGenerationEU. Per això, cal visibilitzar l’emblema amb l’Escut d’Espanya i la denominació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, i l’emblema de la Unió Europea i una declaració de finançament adequada que indiqui

«finançat por la Unió Europea-NextGenerationEU, particularment en:

a) pàgines web on s’esmenti l'actuació;

b) qualsevol tipus de publicació impresa o electrònica;

c) notificacions que es facin per qualsevol mitjà.

S'establirà un mecanisme d'identificació de les factures o documents originals de la despesa de manera que figuri la seva condició de «despesa finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea- NextGenerationEU ».

La Direcció General de Formació Professional facilitarà els emblemes i logos als centres educatius a través de la plataforma Odissea.

Referencias

Documento similar

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos

Acceptar la transversalitat de la igualtat entre les persones, aplicant-la en totes les polítiques, nivells, programes i accions de la Institució, per tal de contribuir a l'efectiva

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el