Taller per nous projectistes Mòdul 3

Texto completo

(1)

Taller per nous projectistes Mòdul 3

2016 2016

Emilio Pérez Pastor

(2)

Contingut de la sessió

Projectes d’Instal·lacions subjectes a Reglamentació Específica de Seguretat Industrial

• Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

• Equips a pressió

• Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària

• Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària

• Legionel·la

• Emmagatzematge de productes químics

• Emmagatzematge de productes petrolífers

• Instal·lacions susceptibles de provocar accidents greus

(3)

- Projectes d’Activitats

- Projectes d’Instal—lacions

La tramitació de projectes

davant l’Administració

(4)

AVANT PROJECTE PROJECTE

NECESSITAT

Full Encàrrec

FI

MANTENIMENT

INSPECCIÓ INICIAL

REVISIONS

PERIÒDIQUES OC

Canal Empresa

PROJECTE BÀSIC PROJECTE (solucions)

Direcció Facultativa

Certificat Final Obra

Projectes

d’Instal·lacions Empresa

- OGE

(5)

EL PROJECTISTA és el responsable que s'adaptin les condicions tècniques i de seguretat requerides en les normatives d’aplicació.  Responsabilitat igual que comunicacions activitats.

• El DIRECTOR és responsable de l'adaptació de l'obra al

Responsabilitats dels actors

• El DIRECTOR és responsable de l'adaptació de l'obra al projecte i de l'adopció de les mesures i del compliment de les condicions de seguretat requerides en l'execució del projecte.

(Si és un tècnic qui emet el CFO, l'empresa per a la qual presta serveis n'és subsidiàriament responsable).

(6)

• El TITULAR és el responsable de l'ús, conservació i manteniment de les instal—lacions d'acord amb les condicions de seguretat requerides.

Responsabilitats dels actors

• Les persones o empreses QUE INTERVENEN EN LA INSTAL—LACIÓ, REPARACIÓ i MANTENIMENT i Les ENTITATS d’INSPECCIÓ I CONTROL de les instal—lacions industrials són responsables del compliment de les condicions de seguretat requerides.

(7)

Departament d'Empresa i Coneixement

• Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

 Subdirecció General de Seguretat Industrial – aparells elevadors

– instal—lacions tèrmiques als edificis – instal—lacions frigorífiques

– equips a pressió – equips a pressió

– emmagatzematge de productes químics – prevenció d’accidents greus

– instal—lacions petrolíferes (ITC MI-IP-03) – instal—lacions elèctriques (REBT i RAT) – instal—lacions de gasos combustibles

– instal—lacions petrolíferes (ITC MI-IP-02 i ITC MI-IP-04)

(8)

Canal Empresa – Xarxa oficines OGE

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio

(9)

Organismes de control

Les funcions dels organismes de control són les següents:

Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de les instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament.

Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en els casos que pertoqui.

Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.

(10)

Organismes de control

Les funcions dels organismes de control són les següents:

Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.

Controlar les actuacions dels tècnics competents autors dels projectes i els directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i

(11)

Organismes de control

Infonorma: http://infonorma.gencat.cat/agen_opera.html

(12)

Instal·lacions elèctriques de

Instal·lacions elèctriques de

Baixa Tensió

(13)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 842/2002, Reglament Electrotècnic de baixa tensió.

• RD 1053/2014, de 12-12-2014, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 02-08-2002, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

(14)

Normativa

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Instrucció 9/2004 de 10-05-2004, sobre condicions de seguretat en les instal—lacions elèctriques de Baixa Tensió d'habitatges.

• Nota d'aclariments sobre el procediment d'inspecció de les instal—lacions elèctriques arran de l'anul—lació del Decret 363/2004.

• Instrucció 3/2014, de 20-03-2014, per la qual s'estableixen les condiciones i el procediment a seguir per fer modificacions en instal—lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.

instal—lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.

• Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal—lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

• Instrucció 1/2014, de 19-03-2014, per la qual s'aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

(15)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits,

inspeccions,

alta a la companyia

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_constru ccio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/aigua_gas_i_electricitat/electricitat /baixa_tensio/

subministradora

(16)

Procediment administratiu

EXECUCIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL—LACIONS

• Previ a l’execució: Projecte o Memòria Tècnica de disseny (documents executius: memòria, annex càlculs, plec de condicions, estat amidament i plànols).

• La instal—lació s’haurà de supervisar pel director d’obra o per l'instal—lador i al finalitzar la instal—lació i després de les verificacions, l'instal—lador i al finalitzar la instal—lació i després de les verificacions, l'instal—lador autoritzat emetrà un certificat d'instal—lació.

• Si es necessari, caldrà una inspecció inicial per un organisme de control.

Condicions:

• Les instal—lacions elèctriques només poden ser realitzades per instal—ladors autoritzats.

(17)

Contracte de manteniment

MANTENIMENT D’INSTAL—LACIONS SOTMESES A INSPECCIONS PERIÒDIQUES

• Directament pel titular de la instal—lació elèctrica si ha sol—licitat a l’òrgan competent i aquest ha concedit el reconeixement de la suficient capacitat de manteniment.

• Per contracte de manteniment amb una empresa instal—ladora.

• Per contracte de manteniment amb una empresa instal—ladora.

FINALITAT: Emissió d’un DICTAMEN ANUAL sobre la instal—lació constatant si està conforme la reglamentació o cal fer-ne modificacions.

LLIBRE DE MANTENIMENT

Contindrà resum dels resultats de les inspeccions periòdiques i els dictàmens anuals.

(18)

Equips a

Pressió

Pressió

(19)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

• RD 769/1999, el qual dicta les disposicions d’aplicació de la Directiva 97/23/CE, relativa als equips a pressió i la Directiva 97/23/CE, relativa als equips a pressió i modifica el RD 1244/1979.

• RD 1388/2011, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE sobre equipos a presión transportables.

(20)

Normativa

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l’aplicació del Reglament d’equips a pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500 06/11/2009)

• Instrucció 12/2009 SIE que aprova els models normalitzats

• Instrucció 12/2009 SIE que aprova els models normalitzats de formularis per a la tramitació administrativa de les instal—lacions d'equips a pressió.

(21)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_constr uccio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/equips_a_pressio/

(22)

Calefacció,

Climatització i

Aigua Calenta Sanitària

(23)

Normativa

NORMATIVA EUROPEA

• Reglamento UE 517/2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento CE 842/2006 (F-Gas).

NORMATIVA ESTATAL NORMATIVA ESTATAL

• RD 1027/2007, Reglament d’instal—lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). Modificat pe: RD 1826/2009, RD 249/2010, RD 238/2013, RD 56/2016.

(24)

Normativa

NORMATIVA CATALANA

• Instrucció 04/2008 SIE que regula les Instal—lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

• Instrucció 5/2008 SIE que aprova els models normalitzats d'impressos per a la tramitació administrativa de les instal—lacions tèrmiques en els edificis.

• Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i l'etiqueta de manteniment i inspecció de les instal—lacions manteniment i l'etiqueta de manteniment i inspecció de les instal—lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

• Instrucció 06-04-2011 DGEMSI, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d'eficiència energètica de les instal—lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 kw.

• Instrucció 2/2015, de 03-06-2015,, en relació a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal—lacions

(25)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio_i_inst al_lacions/03_instal_lacions/calefaccio_climatitzacio_i_fred_industrial/installacions_t ermiques_en_els_edificis/

(26)

Procediment administratiu

(27)

Contingut del Projecte

• Justificació que les soluciones proposades compleixen les exigències i característiques tècniques mínimes d’equips i materials.

• Verificacions i proves que hauran

• Verificacions i proves que hauran d’efectuar-se

- Controls d’execució i obra terminada

• Manual d’Ús i Manteniment

(28)

Contingut de la Memòria Tècnica

• En imprès model segons Comunitat Autònoma.

- Justificació que les solucions proposades compleixen les exigències

- Característiques tècniques de generadors i altres elements principals.

- Càlcul de potència tèrmica instal—lada

(29)

Legionel·la

Legionel·la

(30)

• Aplicació a instal—lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o a l’exterior d’edificis d’ús col—lectiu o instal—lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel—losi.

• RD 865/2003, criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Normativa

control de la legionelosis.

• DECRET 352/2004, condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel—losi.

• INSTRUCCIÓ 4/2005 DGEMSI, aclariments sobre els requisits de disseny d’instal—lacions tèrmiques en els edificis i d’instal—lacions frigorífiques per a la prevenció i control de la legionel—losi.

(31)

Emmagatzematge de

productes químics

(32)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 379/2001, Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.

(Correcció errades BOE 251, 19-10-01)

 ITC MIE APQ-1 - líquids inflamables i combustibles.

 ITC MIE APQ-2 - òxid d'etilè.

 ITC MIE APQ-3 - clor.

 ITC MIE APQ-3 - clor.

 ITC MIE APQ-4 - amoníac anhídrid.

 ITC MIE APQ-5 - ampolles i bombones de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió.

 ITC MIE APQ-6 - líquids corrosius.

 ITC MIE APQ-7 - líquids tòxics

 ITC MIE APQ-8 - fertilitzants a base de nitrat amònic

(33)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 2016/2004, ITC MIE APQ-8 (fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen)

• Real Decreto 888/2006, de 21-07-2006, por el que aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.

28 por ciento en masa.

NORMATIVA AUTONOMICA

Ordre 27-06-1994, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia en l'emmagatzematge de productes químics

(34)

Normativa aplicable als productes

NORMATIVA EUROPEA - ESTATAL

Reglamento CE 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

• RD 255/2003, Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.

RD 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies

RD 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses

• RD 1436/2010, de 05-11-2010, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento CE 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

(35)

Classificació de les instal·lacions

• Classe 1a: instal—lacions senzilles que no necessiten presentació de projecte ni escrit signat pel propietari o titular de l'emmagatzematge. No necessiten cap tràmit previ o posterior.

• Classe 2a: instal—lacions per a les quals es pot substituir el projecte per un escrit o declaració signat pel titular, on es descrigui sumàriament la instal—lació i es comprometi a vetllar per la seva seguretat.

per la seva seguretat.

• Classe 3a: instal—lacions que, per la seva complexitat o per la importància de la quantitat de producte emmagatzemada, requereixen la intervenció en el projecte i en la direcció d'obra de tècnics competents titulats. En aquest grup s'inclouen les instal—lacions no incloses en les anteriors classes primera i segona.

(36)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construc

(37)

Emmagatzematge

de productes petrolífers

de productes petrolífers

(38)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 2085/1994, Reglament d’instal—lacions petrolíferes, i la seva correcció.

 ITC MI-IP01 – refineries

 ITC MI-IP02 - parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers

petrolífers

 ITC MI-IP03 - instal—lacions d’emmagatzematge per al seu consum a la pròpia instal—lació

 ITC MI-IP04 - instal—lacions per a subministrament a vehicles

 ITC MI-IP05 – instal—ladores o reparadores.

 ITC MI-IP06 – procediment per deixar fora d’us les

(39)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 1523/1999, modificació del Reglament d’instal—lacions petrolíferes.

• RD 365/2005 de 08-04-2005 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP05 "Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos".

• RD 1416/2006, de 01-12-2006, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06

«Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos».

(40)

Normativa

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Ordre 20-11-98, sobre procediment d’actuació de les empreses instal—ladores, EIC i titulars de les instal—lacions petrolíferes per a ús propi regulades per MI-IP03

• Ordre 27-06-00, modificació Ordre 20-11-98

• Ordre TIC/35/2003 de 21 de gener, de modificació de la

• Ordre TIC/35/2003 de 21 de gener, de modificació de la disposició transitòria tercera de l’Ordre 27-06-00, referent a la regularització d’instal—lacions existents, sense autorització o inscripció al REIC, d’emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal—lació, regulades per MI-IP03

(41)

Definicions

PRODUCTES PETROLÍFERS:

• Classe A: Hidrocarburs liquats amb pressió absoluta de vapor superior a 1Kg/cm2 a la temperatura de 15ºC (metà, butà, propà...)

• Classe B: Hidrocarburs amb un punt d’inflamació inferior a 55ºC i no compresos en la classe A (gasolina, naftes, a 55ºC i no compresos en la classe A (gasolina, naftes, petroli i dissolvents).

• Classe C: Hidrocarburs amb un punt d’inflamació comprès entre 55ºC i 100ºC (gas-oil, fuel-oil, diesel-oil)

• Classe D: Hidrocarburs amb un punt d’inflamació superior a 100ºC i fins a 150ºC (asfalt, vaselines, parafines i lubricants)

(42)

Classificació de les instal·lacions

ORDRE 20-11-98, Instal—lacions per consum a la mateixa instal—lació (MI-IP-03) Q= capacitat total emmagatzematge en litres

C L A S S E B C L A S S E C I D T R A M I T A C I Ó C l a s s e 1 a ) E m m a g a t z e m a t g e

i n t e r i o r : Q < 5 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e

e x t e r io r : Q < 1 0 0

a ) E m m a g a t z e m a t g e in t e r io r o e x t e r i o r : Q ? 1 . 0 0 0

A q u e s t e s in s t a l . l a c i o n s n o r e q u e r e ix e n c a p t r à m it a d m i n i s t r a t i u d 'i n s c r ip c i ó a l ll a r g d e la v i d a d e l a

in s t a l . l a c i ó .

C l a s s e 2 . 1 a ) E m m a g a t z e m a t g e

in t e r io r :

1 . 0 0 0 < Q ? 2 . 0 0 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e

A b a n s d e p o s a d a e n m a r x a , a m p l i a c i ó o m o d if i c a c ió s u b s t a n c ia l c a l p r e s e n t a r c e r t i f ic a t e m è s p e r e m p r e s a b ) E m m a g a t z e m a t g e

e x t e r i o r :

1 . 0 0 0 < Q ? 2 . 5 0 0

c e r t i f ic a t e m è s p e r e m p r e s a in s t a l . l a d o r a d e g u d a m e n t a c r e d i t a d a .

C l a s s e 2 . 2 a ) E m m a g a t z e m a t g e i n t e r i o r : 5 0 ? Q ? 3 0 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e

e x t e r io r : 1 0 0 ? Q ? 5 0 0

a ) E m m a g a t z e m a t g e i n t e r i o r :

2 . 0 0 0 < Q ? 3 . 0 0 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e

e x t e r io r :

2 . 5 0 0 < Q ? 5 . 0 0 0

A b a n s d e p o s a d a e n m a r x a , a m p l i a c i ó o m o d if i c a c ió s u b s t a n c ia l c a l p r e s e n t a r t r à m it c o r r e s p o n e n t

d e g u d a m e n t c o m p l im e n t a t a m b d o c u m e n t a c i ó

p r e c e p t iv a . C l a s s e 3 a ) E m m a g a t z e m a t g e

i n t e r i o r : Q > 3 0 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e

e x t e r io r : Q > 5 0 0

a ) E m m a g a t z e m a t g e in t e r io r : Q > 3 . 0 0 0 b ) E m m a g a t z e m a t g e e x t e r i o r : Q > 5 . 0 0 0

A b a n s d e p o s a d a e n m a r x a , a m p l i a c i ó o m o d if i c a c ió s u b s t a n c ia l c a l p r e s e n t a r à t r à m it c o r r e s p o n e n t

(43)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construc cio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/productes_quimics_i_petrolifers/

(44)

Instal·lacions

susceptibles de provocar accidents greus

accidents greus

(45)

Normativa

NORMATIVA ESTATAL

• RD 1196/2003, pel qual s'aprova la directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses (desenvolupa el RD 1254/1999).

• RD 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los

• RD 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Decret 174/2001, pel qual es regula l’aplicació de Catalunya del RD 1254/1999.

(46)

INSTRUCCIONS

• instrucció 2/2002, canvi substancial en matèria d’accidents greus

• instrucció 6/2003, revisió del protocol eic 10/2001 sobre les activitats industrials afectades pel RD 1254/1999 i el decret 174/2001

• instrucció 5/2004, pla d’autoprotecció (o pla d’emergència interior)

• instrucció 13/2004, efecte dòmino

Normativa

• instrucció 13/2004, efecte dòmino

• instrucció 9/2005, modificació de la instrucció 2/2002

• instrucció 4/2006, tramitació de l'adequació de l’autorització ambiental i revisions periòdiques en el marc de la llei 3/1998 IIAA.

Instrucció 11/2010 SIE criteris per l'elaboració i l'avaluació de l'informe de seguretat a presentar pels establiments afectats en nivell alt per la legislació vigent en matèria d'accidents greus.

(47)

INSTRUCCIONS

• Instrucció 14/2008 SIE. Criteris per la realització de les anàlisis quantitatives de risc a Catalunya (purple book i criteris complementaris).

• Instrucció 7/2009 SIE requeriment de les anàlisis quantitatives de risc als establiments afectats per la

Normativa

quantitatives de risc als establiments afectats per la legislació d'accidents greus a Catalunya.

• Instrucció 3/2011 DGEMSI criteris per a l'elaboració, a sol—licitud dels ajuntaments, de l'informe del demo previst a l' apartat 5 de l'article 60 (informe urbanístic) de la Llei 20/2009 de 04-12-2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.

(48)

Procediment administratiu

Canal Empresa Tràmits

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tram

(49)

Instal·lacions de Protecció

Contra

Contra

Incendis

(50)

NORMATIVA ESTATAL

 RD 2267/2004, pel que se s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en establiments industrials RSCIEI.

 RD 314/2006, de 17 de març: CTE DB-SI

Normativa

 RD 1942/93 Reglament d’instal—lacions de protecció contra incendis RIPCI.

 RD 312/2005, Classificació dels productes de construcció i elements constructius en relació al foc.

(51)

NORMATIVA AUTONÒMICA

 LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 Ordre PRE/337/2005 de 14-07-2005, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Normativa

 Ordre INT/322/2012, s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

 Ordre INT/323/2012, s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

 Ordre INT/324/2012, s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

(52)

NORMATIVA AUTONÒMICA

 Ordre INT/23/2013, per la qual s'estableix el contingut del certificat acreditatiu de l'acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i els supòsits que estan exceptuats de l'acte de comprovació.

 Ordre INT/320/2014, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part

Normativa

documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

(53)

• El control preventiu s’ha de sol—licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1 de la Llei 3/2010.  Es realitza sempre en l’ajuntament

A tenir en compte:

• El tècnic director és el màxim responsable de l’activitat a dissenyar.

Procediment administratiu

• El tècnic director és el màxim responsable de l’activitat a dissenyar.

• El tràmit estarà lligat sempre a una llicencia d’activitats, o en la d’obres si hi ha llicència prèvia d’obres.

• Els projectes els ha de realitzar un tècnic competent i la empresa instal—ladora ha d’emetre un Certificat pel tècnic titulat de seva l’empresa, al respecte de tots els instal—lacions i/o materials de PCI instal—lats.

(54)

• Objecte: establir els requisits que han de complir els aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis, així com la seva instal—lació i manteniment.

• Acreditació del compliment de les exigències per a aparells, equips, sistemes o els seus components s’ha de justificar, mitjançant la certificació d’un organisme de control que possibiliti la col—locació de la corresponent marca de conformitat a normes.

RIPCI

la col—locació de la corresponent marca de conformitat a normes.

• La instal—lació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, excepte els extintors portàtils, s’ha de realitzar per instal—ladors autoritzats.

• El manteniment i la reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, utilitzats a la protecció contra incendis, s’ha de realitzar per mantenidors autoritzats.

(55)

RIPCI

• Especifica les característiques d’aparells, equips, sistemes de PCI i els seus components, i la seva instal—lació.

1. Detecció automàtica 2. Alarma manual

3. Comunicació d’alarma

8. Columna seca 9. Ruixadors

automàtics 3. Comunicació d’alarma

4. Abastament d'aigua 5. Hidrants exteriors 6. Extintors

7. Boques d’Incendi Equipades (BIE)

automàtics

10.Aigua polvoritzada 11.Espuma física

12.Extinció per pols 13.Extinció per gas

(56)

Recursos: Cercador de normativa - COEIC

Servei de normativa gratuït per tots els col·legiats/associats. Accés a

normativa de la Unió Europea, estatal, catalana i ordenances municipis de Catalunya. Cal donar-se d’alta al servei.

http://www.eic.cat

Infocentre – Cercador de Normativa

Normativa

(57)

Recursos: Dep. Economia i Coneixement

http://infonorma.gencat.cat/index.html

(58)

Recursos: Guions d’instal·lacions

 Instal—lacions elèctriques

 Climatització

 Emmagatzematge de productes químics

 Petrolíferes

 Gasos combustibles

 Gasos combustibles

 Aparells a Pressió

 Grues Torre

http://www.eic.cat/infocentre/publicacions/dossiers- professionals/guions-contingut

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :