EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES

Texto completo

(1)

EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES

EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES

Xavier Nadal i Puig

3 d’octubre de 2011

(2)

MARC LEGAL MARC LEGAL

-TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST (TRLU)

-REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME, APROVAT PEL DECRET 305/2006 DE 18 DE JULIOL (RLU)

-TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2008 DE 20 DE JUNY (TRLS), pel que fa a les valoracions dels béns i drets objecte d’expropiació, així com a la reversió i retaxació.

-LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE 1954, pel que fa a determinats

aspectes de la valoració de drets expropiats i per la reversió (segons

modificació operada per la llei d’ordenació de l’edificació).

(3)

MARC LEGAL MARC LEGAL

-NORMAS COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA SOBRE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ACTOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA, APROVADES PEL REIAL DECRET 1093/1997 DE 4 DE JULIOL, pel que fa a la inscripció de les expropiacions i dels projectes de taxació conjunta.

-DECRET 80/2009 DE 19 DE MAIG, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL RÈGIM

JURÍDIC DELS HABITATGES DESTINATS A FER EFECTIU EL DRET DE

REALLOTJAMENT I ES MODIFICA EL REGLAMENT DE LA LLEI

D’URBANISME PEL QUE FA AL DRET DE REALLOTJAMENT.

(4)

PRINCIPIS BÀSICS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ART 109 TRLU)

PRINCIPIS BÀSICS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ART 109 TRLU)

-DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I NECESSITAT D’OCUPACIÓ.

-POSSIBILITAT DE DECLARAR UN BENEFICIARI DE L’EXPROPIACIÓ.

-COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DRET DE REVERSIÓ.

-REPERCUSSIÓ DEL COST DE LES EXPROPIACIONS.

-PAGAMENT PREU JUST EN METÀLIC O MITJANÇANT LLIURAMENT D’UNA FINCA FUTURA.

-INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

-REALLOTJAMENT DELS OCUPANTS LEGALS.

(5)

SUPÒSITS LEGITIMADORS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ARTICLE 110 TRLU)

SUPÒSITS LEGITIMADORS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ARTICLE 110 TRLU)

-COM A SISTEMA D’ACTUACIÓ.

-ACTUACIÓ AÏLLADA PER A L’OBTENCIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS.

-PER A LA CONSTITUCIÓ O AMPLIACIÓ DE PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL O HABITATGE O PER L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS DESTINATS A HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA.

-PER MANCA DE PARTICIPACIÓ DELS PROPIETARIS O PROPIETÀRIES EN EL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ.

-PER INCOMPLIMENT DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT.

(6)

ALLIBERAMENT DE DETERMINATS BÉNS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ARTICLES 111 DEL TRLU I 214 DEL RLU).

ALLIBERAMENT DE DETERMINATS BÉNS DE LES EXPROPIACIONS PER RAONS URBANÍSTIQUES (ARTICLES 111 DEL TRLU I 214 DEL RLU).

- CONDICIONS PER ACORDAR L’ALLIBERAMENT. ACORD D’OFICI O A INSTÀNCIA DE PART.

- FORMALITATS DE L’ACORD. NECESSÀRIA INFORMACIÓ PÚBLICA.

- CONTINGUT DE L’ACORD D’ALLIBERAMENT. PUBLICACIÓ.

(7)

-GESTIÓ URBANÍSTICA INTERGRADA. ARTICLE 121.1 DEL RLU -CONTRAPOSICIÓ AMB EL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ.

-FIXACIÓ DEL SISTEMA. ARTICLE 121.3 DEL TRLU.

-EXCLUSIÓ DEL SISTEMA EN ELS PLANS D’INICIATIVA PARTICULAR.

-INEXISTÈNCIA D’ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES.

-EFECTES DEL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ SOBRE ELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. CAMINS RURALS I VIES URBANES. ARTICLE 153 DEL TRLU.

-PROHIBICIÓ DE CONSTRUIR SOBRE EN POLÍGONS SUBJECTES AL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ. ARTICLE 154 TRLU.

-FORMES DE GESTIÓ PER EXPROPIACIÓ. ARTICLE 155 TRLU.

-SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA?. ARTICLE 129 RLU.

EL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ.

EL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ.

(8)

-PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA.

CONTINGUT DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA. ARTICLE 211.1

DEL RLU.

TRAMITACIÓ DEL PROJECTE. ARTICLES 113 DEL TRLU I

211.2, 211.3 I 211.4 DEL RLU. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE DOMINI

I CÀRREGUES I ANOTACIÓ MARGINAL DEL PROCEDIMENT.

EFECTES DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS. SUPÒSIT DE LLIURAMENT DE FINCA FUTURA. ARTICLE 113 e) DEL TRLU.

-PROCEDIMENT INDIVIDUALITZAT. ARTICLE 212 DEL RLU. CERTIFICAT DE DOMINI I CÀRREGUES.

PROCEDIMENTS D’EXPROPIACIÓ

PROCEDIMENTS D’EXPROPIACIÓ

(9)

-TÍTOL INSCRIBIBLE.

EXPROPIACIONS INDIVIDUALS: ACTA D’OCUPACIÓ I DE PAGAMENT.

TAXACIÓ CONJUNTA: CERTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA APROVACIÓ PROJECTE. CONTINGUT, ARTICLE 24.2 RD 1093/1997. TAMBÉ ACTA D’OCUPACIÓ I DE PAGAMENT.

-REGLES PER A LA INSCRIPCIÓ DE LES FINQUES DE RESULTAT. ARTICLE 26 RD 1093/1997.

-FINQUES NO INCLOSES A L’EXPEDIENT. ANOTACIÓ MARGINAL QUE S’HA REMÈS A L’ÒRGAN EXPROPIANT. PER CANCEL·LAR LA NOTA, CAL ACREDITAR LA DEGUDA COMPENSACIÓ. ARTICLE 28 RD 1093/1997.

-MANTENIMENT DE LA POSSESSIÓ A FAVOR DE L’ADMINISTRACIÓ. NO INTERDICTES. MANTENIMENT ACCIONS PERSONALS PER PERCEBRE EL PREU JUST. ARTICLE 32 TRLS.

INSCRIPCIÓ DE LES ADQUISICIONS DE LES FINQUES EN EL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ. ARTICLES 23 I SS RD 1093/1997.

INSCRIPCIÓ DE LES ADQUISICIONS DE LES FINQUES

EN EL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ. ARTICLES 23 I

SS RD 1093/1997.

(10)

-ADQUISICIÓ D’UN SISTEMA NO INCLÒS EN POLÍGON D’ACTUACIÓ.

-PROCEDIMENT DE LA LEF. NECESSÀRIA APROVACIÓ RELACIÓ BÉNS I DRETS AFECTATS, A MENYS QUE EL PLANEJAMENT JA LA CONTINGUI.

-POSSIBLE TRAMITACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA.

-PROCEDIMENT DE L’ ARTICLE 212 RLU.

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES AÏLLADES. ARTICLE 112 DEL TRLU.

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES AÏLLADES. ARTICLE

112 DEL TRLU.

(11)

-SUBJECTES A REALLOTJAR. OCUPANTS LEGALS. RESIDÈNCIA HABITUAL.

-CONDICIÓ PEL REALLOTJAMENT. MOMENT EN QUE HA DE CONSTITUIR LA RESIDÈNCIA HABITUAL. ARTICLE 219 RLU, MODIFICAT PEL DECRET 80/2009.

-SUBJECTE OBLIGAT A REALLOTJAR. ADMINISTRACIÓ ACTUANT O BENEFICIARI EXPROPIACIÓ.

-REALLOTJAMENT TRANSITORI.

-NOTIFICACIÓ ALS OCUPANTS EN L’APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS O DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA.

-PROCEDIMENT.

-RECONEIXEMENT EN L’APROVACIÓ DEFINITIVA.

-EFECTIVITAT DEL DRET DE REALLOTJAMENT. EN FORMALITZAR-SE L’ACTA D’OCUPACIÓ S’HA DE POSAR A DISPOSICIÓ L’HABITATGE DEFINITIU O EL TRANSITORI.

DRET DE REALLOTJAMENT

DRET DE REALLOTJAMENT

(12)

-REQUISITS. TEMPORALS I TIPUS DE TERRENYS INCLOSOS O NO EN POLÍGONS D’ACTUACIÓ.

-PROCEDIMENT.

-MOMENT DE VALORACIÓ I RÈGIM INTERESSOS.

-EXCLUSIONS. TERRENYS NO URBANITZABLES. TERRENYS

URBANITZABLES AMB ACTIVITATS PRÒPIES DEL SÓL NO URBANITZABLE.

PROPIETARIS DE TERRENYS AMB USOS PROVISIONALS.

-SUSPENSIÓ DE TERMINIS.

-NOVETATS PROJECTE DE LLEI OMNIBUS.

EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI.

ARTICLE 114 TRLU.

EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI.

ARTICLE 114 TRLU.

(13)

-DEFINICIÓ.

-REQUISITS PROCEDIMENTALS. NOTIFICACIÓ I AIXECAMENT ACTA D’OCUPACIÓ. ARTICLE 215 RLU.

-CERTIFICACIÓ PER A LA SEVA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT. ARTICLE 215.8 RLU.

-PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TITULARS D’APROFITAMENT EN LA COMUNITAT REPARCEL·LATÒRIA. ARTICLE 216 RLU.

-INDEMNITZACIÓ PERJUDICIS PER L’OCUPACIÓ ANTICIPADA.

-EXPEDIENT PER DETERMINAR PREU JUST. 4 ANYS DES DE L’OCUPACIÓ.

-CAL HAVER-SE APROVAT EL PLANEJAMENT O HAVER-SE DELIMITAT EL POLÍGON D’ACTUACIÓ.

-TITULARS DE BÉNS I DRETS INCOMPATIBLES. ARTICLE 156.5 TRLU.

-RECONEIXEMENT EN EL SEU CAS DEL DRET DE REALLOTJAMENT. ARTICLE 219 RLU.

OCUPACIÓ DIRECTA. ARTICLE 156 TRLU I ARTICLES 215 216 217 I 218 DEL RLU

OCUPACIÓ DIRECTA. ARTICLE 156 TRLU I ARTICLES

215 216 217 I 218 DEL RLU

(14)

-ELS PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE. OBJECTIUS I FINALITATS. ARTICLE 160 TRLU.

-TRAMITACIÓ PROJECTE DE DELIMITACIÓ PER AL PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL.

SIMULTANEITAT AMB TAXACIÓ CONJUNTA, RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

-RESERVES D’HABITATGES EN LES NOVES OFERTES D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA.

-FINALITATS ESPECÍFIQUES PER ALS TERRENYS EXPROPIATS.

ARTICLE 162 TRLU. INTEGRATS EN ELS SECTORS CORRESPONENTS.

EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT I EN SÒL NO URBANITZABLE, COMPROMÍS DE POSAR A DISPOSICIÓ DEL MERCAT IMMOBILIARI.

TITULARITAT PÚBLICA MÍNIM 30 ANYS.

EXPROPIACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ O AMPLIACIÓ DELS PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE, ARTICLES 110.1 C, 161 I 162 DEL TRLU.

EXPROPIACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ O AMPLIACIÓ

DELS PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE,

ARTICLES 110.1 C, 161 I 162 DEL TRLU.

(15)

-CAL DETERMINAR-HO EL PLANEJAMENT. CONSTITUEIXEN SISTEMES PÚBLICS.

-COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE L’ARTICLE 3 DEL TRLU. EVITAR CONCENTRACIÓ EN EMPLAÇAMENTS DETERMINATS.

EXPROPIACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS DESTINATS A PROTECCIÓ PÚBLICA. ARTICLE 110.1 C TRLU.

EXPROPIACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS

DESTINATS A PROTECCIÓ PÚBLICA. ARTICLE 110.1 C

TRLU.

(16)

-INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ D’ADHESIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ.

-MANCA DE PAGAMENT DE QUOTES.

-TAMBÉ EN LA MODALITAT DE COMPENSACIÓ PER CONCERTACIÓ.

EXPROPIACIÓ PER RAÓ DE LA MANCA DE PARTICIPACIÓ DELS PROPIETARIS O PROPIETÀRIES EN EL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ. ARTICLE 110.1.D) DEL TRLU.

EXPROPIACIÓ PER RAÓ DE LA MANCA DE PARTICIPACIÓ

DELS PROPIETARIS O PROPIETÀRIES EN EL SISTEMA DE

REPARCEL·LACIÓ. ARTICLE 110.1.D) DEL TRLU.

(17)

-SUPÒSITS:

INFRACCIONS URBANÍSTIQUES MOLT GREUS EN MATÈRIA DE PARCEL·LACIÓ, ÚS DEL SÒL I D’EDIFICACIÓ. DEL PREU JUST CAL DEDUIR EL COST DE REPOSICIÓ I EL BÉ EXPROPIAT S’HA D’INCORPORAR AL PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL I HABITATGE. ARTICLE 213 DEL TRLU DETERMINA LES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES MOLT GREUS.

INCOMPLIMENT DE TERMINIS PER EXECUTAR OBRES URBANITZACIÓ O PER EDIFICAR ELS SOLARS RESULTANTS. REQUERIMENT PREVI AMB ADVERTIMENT EXPROPIACIÓ.

INCOMPLIMENT TERMINIS FIXATS PEL PLANEJAMENT PER INICIAR O ACABAR L’EDIFICACIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA. REQUERIMENT PREVI AMB ADVERTIMENT EXPROPIACIÓ. EXPROPIACIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ ACTUANT O EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER SUBROGACIÓ.

MANCA D’EXECUCIÓ D’OBRES D’ADAPTACIÓ DELS IMMOBLES REQUERIDES PER A LA SEGURETAT DE LES PERSONES O LES OBRES DETERMINADES PELS PLANS, LES NORMES O ELS PROJECTES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARQUEOLÒGIC O ARTÍSTIC. REQUERIMENT PREVI AMB ADVERTIMENT EXPROPIACIÓ.

INCOMPLIMENT DELS DEURES IMPOSATS EN EL SUPÒSIT D’ALLIBERAMENT DE BÉNS DE L’EXPROPIACIÓ. REQUERIMENT PREVI AMB ADVERTIMENT EXPROPIACIÓ.

EXPROPIACIÓ PER RAÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT. ARTICLE 110.1 E TRLU.

EXPROPIACIÓ PER RAÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LA

FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT. ARTICLE 110.1 E

TRLU.

(18)

-VALORACIONS REFERIDES AL MOMENT D’INICI DE LA FASE

D’APREUAMENT O EN EL SEU CAS D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA. ARTICLE 21.2 B TRLS.

-CRITERIS:

a) EN TOTES LES EXPROPIACIONS VALORACIÓ SEGONS LA SEVA SITUACIÓ (RURAL O URBANITZADA). AFECTA TAMBÉ LES

INFRAESTRUCTURES SUPRAMUNICIPALS. ARTICLE 22.2 TRLS.

b) EDIFICACIONS, PLANTACIONS. … CRITERIS DE VALORACIÓ EN LES DUES SITUACIONS DE SÒL. ARTICLE 22.3 TRLS.

c) VALORACIÓ CONCESSIONS I DRETS REALS. SEGONS LEF O LEGISLACIÓ CIVIL O FISCAL. ARTICLE 22.4 TRLS.

-SITUACIONS BÀSIQUES DE SÒL. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA DEL TRLU.

VALORACIONS DELS SÒL I DE LES EDIFICACIONS. ARTICLES 21 I SS TRLS.

VALORACIONS DELS SÒL I DE LES

EDIFICACIONS. ARTICLES 21 I SS TRLS.

(19)

- VALORACIÓ DEL SÒL RURAL. ARTICLE 23 TRLS:

a) CAPITALITZACIÓ DE LA RENDA REAL O POTENCIAL (LA QUE SIGUI SUPERIOR). POSSIBILITAT D’INCREMENTAR EL VALOR FINS AL DOBLE.

b) EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS. COST DE REPOSICIÓ CORREGIT EN FUNCIÓ D’ESTAT DE CONSERVACIÓ I ANTIGUITAT.

c) PLANTACIONS I COLLITES PENDENTS, SEGONS LEF.

d) NO CONSIDERACIÓ D’EXPECTATIVES URBANÍSTIQUES. ARTICLE 23.2 TRLS.

e) INDEMNITZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS DE NOVA URBANITZACIÓ. ARTICLE 25 TRLS.

- VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT. ARTICLE 214 TRLA.

a) SUPÒSIT EN QUE NO ESTÀ EDIFICAT O L’EDIFICACIÓ ÉS IL·LEGAL.

ARTICLE 24.1 TRLS.

b) SUPÒSIT EN QUE ESTÀ EDIFICAT. ALTERNATIVES DE VALORACIÓ. ARTICLE 24.2 TRLS. SÒL SUBJECTE A OPERACIONS DE REFORMA O RENOVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ.

(20)

-QUAN S’ALTERIN ELS USOS O L’EDIFICABILITAT EN VIRTUT D’UNA MODIFICACIÓ DL PLANEJAMENT. NO QUAN ES FORMULI UN NOU POUM.

-APLICACIÓ DELS MATEIXOS CRITERIS VALORATIUS ALS NOUS USOS I EDIFICBILITATS.

-EL DRETS A PERCEBRE LA DIFERÈNCIA ÉS SUSCPETIBLE DE TRANSMISSIÓ MORTIS CAUSA.

SUPÒSITS DE RETAXACIÓ DELS TERRENYS.

ARTICLE 34.2 B DEL TRLS.

SUPÒSITS DE RETAXACIÓ DELS TERRENYS.

ARTICLE 34.2 B DEL TRLS.

(21)

-ALTERACIÓ DE L’ÚS EN VIRTUT D’UNA MODIFICACIÓ O UNA REVISIÓ DEL PLANEJAMENT.

-MANCA DE FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EN EL TERMINI DE DEU ANYS QUAN ES VA EXPROPIAR PER EXECUTAR UNA OBRA D’URBANITZACIÓ.

-SUPÒSITS EN QUE MALGRAT EL CANVI D’ÚS, NO PROCEDEIX LA REVERSIÓ. ARTICLE 34.1 TRLS.

-IMPROCEDÈNCIA DE LA REVERSIÓ QUAN ES SEGREGUI SÒL I SUBSÒL. COMPLEXE IMMOBILIARI. ARTICLE 34.3 TRLS.

SUPÒSITS DE REVERSIÓ DELS TERRENYS EXPROPIATS. ARTICLE 34 TRLS.

SUPÒSITS DE REVERSIÓ DELS TERRENYS

EXPROPIATS. ARTICLE 34 TRLS.

(22)

-MANCA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA O D’ESTABLIMENT DEL SERVEI O SOBRANT D’EXPROPIACIÓ.

-SUPÒSITS D’EXCLUSIÓ DE LA REVERSIÓ.

-TITULARS DEL DRET.

-TERMINIS D’EXERCICI DEL DRET.

* EN CAS DE NOTIFICACIÓ.

* EN ABSÈNCIA DE NOTIFICACIÓ.

-NECESSÀRIA CONSTÀNCIA DEL DRET DE REVERSIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT. PROTECCIÓ DAVANT DE TERCERS DE BONA FE.

-RESTITUCIÓ DE LA QUANTITAT PERCEBUDA EN CONCEPTE DE PREU JUST. ACTUALITZACIÓ.

LA REVERSIÓ SEGONS LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA. ARTICLES 54 I 55 DE LA LEF

LA REVERSIÓ SEGONS LA LEY DE

EXPROPIACION FORZOSA. ARTICLES 54 I 55

DE LA LEF

(23)

LINKS

(24)

Art. 110 TRLU

L'expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot aplicar en els supòsits següents:

a) Com a sistema d'actuació per a l'execució del planejament urbanístic en el marc d'un polígon d'actuació urbanística o d'un sector de planejament urbanístic derivat, d'acord amb el que estableixen els articles 152 a 155.

b) Per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, d'acord amb el que estableixen els articles 34.8 i 113.

c) Per a la constitució o l'ampliació de patrimonis públics de sòl i d'habitatge, d'acord amb el que estableixen els articles 161 i 162, i per a l'adquisició de terrenys destinats a habitatges de protecció pública, si ho determina el planejament.

d) Per raó de la manca de participació dels propietaris o propietàries en el sistema de reparcel·lació, segons el que estableix el capítol III del títol quart, que en regula les modalitats.

e) Per raó de l'incompliment de la funció social de la propietat, en els supòsits següents:

Primer. Que es cometin infraccions urbanístiques molt greus en matèria de parcel·lació, d'ús del sòl i d'edificació.

Segon. Que s'incompleixin els terminis establerts per executar les obres d'urbanització

(25)

Tercer. Que s'incompleixin els terminis que el planejament urbanístic estableix per iniciar o per acabar l'edificació d'habitatges de protecció pública.

Quart. Que els propietaris o propietàries d'immobles no facin les obres d'adaptació que siguin requerides per a la seguretat de les persones o les obres que siguin determinades pels plans, les normes o els projectes de caràcter històric, arqueològic o artístic.

Cinquè. Que s'incompleixin els deures que comporten les diverses modalitats del sistema de reparcel·lació.

Sisè. Que s'incompleixin els deures o les condicions imposats als propietaris o propietàries en el supòsit d'alliberament de béns de l'expropiació regulat per l'article 111.

2. Pel que fa al supòsit primer de l'apartat 1.e, s'ha de deduir del preu just el cost de

reposició, si s'escau, i s'ha d'incorporar el bé expropiat al patrimoni públic de sòl i d'habitatge.

3. Per a l'exercici de la potestat expropiatòria a què es refereixen els supòsits segon, tercer, quart, cinquè i sisè de l'apartat 1.e, cal haver-ne fet el requeriment a les persones

propietàries, amb advertiment exprés dels efectes expropiatoris.

4. L'exercici de la potestat expropiatòria en el supòsit tercer de l'apartat 1.e correspon, en primer terme, a l'administració actuant. Si aquesta administració no actua, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pot exercir la potestat expropiatòria, després d'haver fet el requeriment a l'administració actuant perquè exerceixi la dita potestat en el termini d'un mes. La tramitació de l'expropiació forçosa en aquest supòsit s'ha d'ajustar al que disposa l'article 112.

(26)

Art. 111 TRLU

1. L'administració actuant en una expropiació duta a terme per raons urbanístiques pot acordar l'alliberament justificat de determinats béns, sempre que no estiguin reservats per a dotacions urbanístiques públiques i que quedi garantida l'efectiva execució del planejament urbanístic.

2. L'acord d'alliberament a què es refereix l'apartat 1 ha d'ésser publicat, i ha d'imposar les condicions que siguin necessàries per vincular les persones propietàries alliberades a l'execució urbanística, de manera que es garanteixi el compliment dels deures urbanístics exigibles.

Art. 214 RLU

214.1. En l'aplicació del sistema d'expropiació, l'administració expropiant pot alliberar de la mateixa, excepcionalment i mitjançant la

imposició de les condicions oportunes, determinats béns de propietat privada o patrimonials de les administracions públiques i altres

entitats públiques.

214.2. L'alliberament de l'expropiació es pot concedir d'ofici o a instància de part, quan, per raons d'interès públic relacionades amb la

importància de les obres d'urbanització i, si s'escau, d'edificació a realitzar, o en virtut d'altres circumstàncies que ho facin aconsellable,

l'administració expropiant estimi oportuna l'adopció d'aquesta mesura, i aquesta sigui compatible amb els interessos públics que

(27)

214.3. Les sol·licituds es poden formular durant el període d'informació pública del projecte de taxació conjunta, així com en qualsevol

moment anterior o posterior fins al pagament i presa de possessió.

214.4. Si l'administració expropiant estima justificada la petició d'alliberament, ha d'assenyalar, mitjançant una proposta de resolució,

els béns afectats per l'alliberament, les condicions, termes i proporció en que els mateixos s'han de vincular a la gestió urbanística i les

obligacions que han d'assumir llurs titulars com a conseqüència d'aquesta vinculació. Cal fixar també els requisits exigibles per garantir

la seva participació en l'execució del planejament. La proposta se sotmet a informació pública per un termini mínim de quinze dies i a

audiència del beneficiari o beneficiària, si s'escau, així com de la propietat, als efectes que es pronunciï sobre l'acceptació de les

condicions esmentades, per un termini mínim també de quinze dies.

214.5. Si la propietat accepta les condicions fixades, l'administració expropiant, a la vista de les al·legacions formulades, en el seu cas,

pel beneficiari o beneficiària i de les altres al·legacions que s'hagin pogut derivar de la informació pública, ha de dictar la resolució

corresponent, que s'ha de notificar a les persones interessades i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial que correspongui. En l'adopció d'aquesta resolució cal tenir en compte que:

a) La seva eficàcia requereix l'acceptació expressa de les condicions que imposi a la propietat.

(28)

b) La resolució ha de precisar els béns o drets afectats per l'alliberament, així com els termes i proporció en què llur titular haurà de

vincular-se a la gestió urbanística i les garanties que s'exigeixin, així com, en tot cas, l'afectació de la finca al pagament de les

càrregues d'urbanització en els termes establerts a l'article 154 d'aquest Reglament.

c) Si l'administració expropiant no fos l'ajuntament, l'alliberament requereix en tot cas la seva conformitat.

214.6. L'incompliment per part de la propietat dels deures urbanístics fixats en la resolució d'alliberament determina, bé l'execució de les garanties i la utilització de la via de constrenyiment, bé l'expropiació per incompliment de la funció social de la propietat.

(29)

Art. 121.1 RLU

La gestió urbanística integrada es du a terme per polígons d'actuació urbanística complets a través d'algun dels sistemes d'actuació, de reparcel·lació o d'expropiació, previstos a la Llei d'Urbanisme

Art. 121.3 TRLU

L'administració competent, en ocasió de l'aprovació del planejament urbanístic o, si s'escau, de la delimitació del polígon d'actuació urbanística, i també en el supòsit

regulat per l'article 119.1.d, ha de decidir el sistema d'actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans economicofinancers de què disposi, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.

(30)

Art. 153 TRLU

1. Si un polígon d'actuació urbanística subjecte al sistema d'expropiació inclou béns de domini públic als quals correspongui, segons el planejament, una destinació diferent a la que va motivar-ne l'afectació o l'adscripció a l'ús general o als serveis públics, la tramitació de la mutació demanial o de la desafectació ha de seguir el procediment determinat per la legislació que regula el patrimoni de l'Estat, el de la Generalitat o el dels ens locals, segons a qui correspongui la titularitat del bé.

2. Els camins rurals que estiguin compresos en un polígon d'actuació urbanística subjecte al sistema d'expropiació, s'entén que són de propietat municipal, llevat de prova en contra.

3. Si l'execució d'un polígon d'actuació urbanística pel sistema d'expropiació comporta la desaparició de vies urbanes, s'entén que aquestes són transmeses de ple dret a l'organisme expropiant i que queden subrogades per les noves vies que resultin del planejament.

Art. 154 TRLU

En un polígon d'actuació urbanística subjecte al sistema d'expropiació no es pot fer cap nova construcció ni es poden modificar les construccions existents, llevat de casos concrets i excepcionals, que requereixen, ultra la llicència municipal, l'autorització

prèvia de l'ens expropiant.

(31)

Art. 155 TRLU

En el sistema d'actuació urbanística per expropiació, l'ajuntament competent pot acomplir l'activitat d'execució del planejament per mitjà de:

a) La gestió indiferenciada.

b) La gestió per mitjà d'una entitat de dret públic o una societat privada de capital íntegre de l'ajuntament.

c) L'encàrrec de la gestió, mitjançant un conveni de col·laboració administrativa, a una altra administració pública territorial o a una entitat de dret públic o una societat privada de capital íntegre d'una altra administració pública territorial.

d) L'atribució a concessionaris, mitjançant un concurs les bases del qual en fixin els drets i les obligacions. En les bases s'ha de fer constar expressament com a causa d'extinció de la concessió el fet que, en el termini de cinc anys i abans d'edificar els terrenys, s'aprovi una modificació del planejament urbanístic general que comporti un increment del valor dels terrenys. Aquesta modificació només pot tenir lloc per les circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la modificació, d'acord amb el que disposa l'article 97.2.a.

(32)

Art. 129 RLU

129.1. L'administració actuant pot acordar, d'ofici o a instància de les persones interessades, la substitució del sistema d'actuació o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan l'hagi establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 113 de la Llei d'Urbanisme.

129.2. En el cas que les persones propietàries incompleixin llurs obligacions, l'administració actuant pot acordar la substitució de la

modalitat de compensació bàsica o concertada per la de cooperació, així com la substitució del sistema de reparcel·lació pel d'expropiació. S'entén per incompliment d'obligacions, a aquests efectes, la inactivitat de les persones interessades en qualsevol de les fases de l'execució del planejament dins els terminis previstos per aquest.

129.3. La modalitat de cooperació pot ser substituïda per la de compensació bàsica quan així ho sol·licitin les persones propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total del polígon d'actuació urbanística, prèviament constituïdes, a aquests efectes, en entitat urbanística col·laboradora provisional, excepte en el cas de propietari o propietària únics. La modalitat de cooperació també pot ser substituïda per la modalitat de compensació per concertació quan s'exerceix la iniciativa prevista a l'article 129.2 de la Llei d'Urbanisme. En els casos indicats, l'administració actuant ha d'acordar la substitució quan hagi incomplert els terminis previstos per a qualsevol de les fases d'execució del planejament.

(33)

Art. 129 RLU

129.4. La concessió de la gestió urbanística integrada en la modalitat de cooperació, així com la iniciativa de compensació per concertació en la modalitat de compensació bàsica no requereixen la tramitació prevista a l'apartat 1 d'aquest article.

Art. 211.1 RLU

Quan l'expropiació es duu a terme pel procediment de taxació conjunta, l'administració actuant ha d'aprovar un projecte, formulat, si s'escau, pel beneficiari o beneficiària de l'expropiació, amb el contingut mínim següent:

a) La causa de l'expropiació, entre les establertes a la Llei d'Urbanisme així com, si s'escau, la referència a l'instrument de planejament l'execució del qual dóna lloc a l'actuació expropiatòria.

b) Identificació del polígon, amb un plànol d'emplaçament i un plànol parcel·lari a una escala mínima 1:2.000.

c) Una relació de béns i drets concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària expropiació. La relació de béns i drets no és necessària quan ja consta en el planejament o la delimitació poligonal objecte d'execució, sens perjudici de les rectificacions que si s'escau, correspongui introduir.

(34)

d) Justificació raonada dels criteris de valoració utilitzats, d'acord amb la legislació aplicable i tenint en compte la classificació del sòl i, si s'escau, l'aprofitament urbanístic atribuït pel planejament i les càrregues urbanístiques que corren a càrrec de las propietats objecte de taxació.

e) Fulls d'apreuament individualitzats de cada finca, en els que s'establirà el valor del sòl i el corresponent a les edificacions, instal·lacions i plantacions que calgui indemnitzar.

f) Fulls d'apreuament que corresponguin a altres indemnitzacions per l'extinció de drets derivada de l'expropiació.

211.2. En el tràmit d'audiència previst en l'article 107.a) de la Llei d'Urbanisme, les persones titulars de béns i drets afectats poden formular el seu propi full d'apreuament, als efectes de la seva consideració en l'aprovació definitiva del projecte així com, si s'escau, per part del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

211.3. Quan l'ajuntament no és l'administració expropiant, se li ha de donar audiència del projecte, que pot ser simultània amb la de les persones interessades.

211.4. Si amb posterioritat a la finalització de l'expedient apareixen finques o drets inscrits amb anterioritat que no s'haguessin tingut en compte, l'administració actuant ha d'incoar un procediment complementari d'acord el què estableixen els apartats anteriors d'aquest

article.

(35)

Art. 113 TRLU

En totes les expropiacions derivades de l'aplicació d'aquesta Llei, l'administració expropiadora pot optar entre tramitar l'expropiació individualment per a cada finca o tramitar-ne la taxació conjunta, d'acord amb el procediment següent:

a) El projecte d'expropiació, un cop feta l'aprovació inicial per l'administració amb competència expropiatòria, ha d'ésser posat a informació pública, per un termini d'un mes, perquè les persones interessades, a les quals se les ha de notificar els fulls d'apreuament corresponents, puguin formular-hi observacions i reclamacions concernents a la titularitat o la valoració de llurs drets respectius.

b) L'aprovació definitiva del projecte d'expropiació correspon a la mateixa administració que sigui competent per a l'aprovació inicial. Si l'exercici de la potestat expropiatòria correspon a l'Administració de la Generalitat, un cop aprovat inicialment el projecte pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme competent.

c) La resolució del projecte d'expropiació ha d'ésser notificada individualment per l'administració actuant a les persones titulars de béns i drets afectats. La notificació ha d'advertir les persones interessades que la manca de pronunciament en el termini dels vint dies següents es considera com una acceptació de la valoració fixada, cas en què s'entén que l'apreuament ha estat definitivament determinat. Si les persones interessades, en el termini esmentat, manifesten per escrit llur disconformitat amb la valoració aprovada, l'administració ha de transferir l'expedient al Jurat d'Expropiació de Catalunya, perquè en fixi l'apreuament.

(36)

d) Si el projecte de taxació conjunta es formula simultàniament amb un instrument de planejament urbanístic derivat o amb el projecte de delimitació d'un polígon d'actuació urbanística, s'ha d'aplicar a cada projecte la tramitació que li correspongui.

e) L'aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta implica la declaració d'urgència de l'ocupació dels béns o drets afectats. En conseqüència, el pagament o el dipòsit de l'import de la valoració establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per procedir a ocupar la finca, sens perjudici de la valoració pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, si s'escau, i de la tramitació dels recursos que escaiguin respecte al preu just. L'aprovació del document que incorpora l'acord a què es refereix l'article 109.5 també habilita per procedir a ocupar les finques.

(37)

Art. 212 RLU

212.1. Quan no se segueixi el procediment de taxació conjunta, l'administració actuant o, si s'escau, el beneficiari o beneficiària de l'expropiació, ha de formular la relació de béns i drets afectats per l'actuació expropiatòria.

212.2. La relació de béns i drets ha de ser concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària expropiació. Així mateix, la relació ha d'identificar la causa de l'expropiació, d'entre les establertes a la Llei d'Urbanisme i, si s'escau, l'instrument de planejament l'execució del qual dóna lloc a l'actuació expropiatòria.

212.3. Un cop formulada la relació de béns i drets, se sotmet a informació pública i a audiència de les persones interessades per un termini mínim de quinze dies.

212.4. L'aprovació de la relació de béns i drets, un cop examinades les al·legacions, correspon a l'administració que exerceixi la potestat expropiatòria i comporta la concreció de la necessitat d'ocupació, donant lloc a l'inici de l'expedient expropiatori, que s'ha de seguir amb qui figuri com a titular en la relació aprovada.

212.5. La relació de béns i drets no és necessària quan ja consti en el planejament objecte d'execució sens perjudici de les rectificacions que si s'escau, correspongui introduir. Per introduir aquestes rectificacions, se segueix el procediment establert als 0apartats anteriors, però es suficient l'audiència dels interessats, sense necessitat d'informació pública.

(38)

Art. 24.2 RD 1093/1997

2. Cuando la Administración optare por la inscripción conjunta de la totalidad o parte de las superficies expropiadas, en la que se comprendan varias fincas registrales, el título inscribible será la certificación de la resolución administrativa en la que deberá constar:

a) Descripción de la finca o fincas resultantes, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

b) Referencia a las fincas expropiadas que formen la resultante o resultantes y a sus titulares respectivos.

c) Plano de la finca o fincas resultantes.

d) Fecha de la aprobación definitiva del proyecto de expropiación.

e) La realización de las publicaciones que legalmente sean procedentes.

f) Indicación de que han tenido lugar las notificaciones personales de los titulares de dominio y cargas que constaren en la certificación.

(39)

Art. 26 RD 1093/1997

Respecto de la finca o fincas resultantes y de las de origen a que se refiere el expediente de expropiación forzosa, el Registrador procederá de acuerdo con las siguientes reglas:

1. La finca o fincas resultantes se inscribirán libres de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, del beneficiario de la expropiación.

2. Si a la certificación se acompañaren las actas de ocupación y pago de las fincas de origen correspondientes, el Registrador practicará, al margen de su última inscripción de dominio, nota de agrupación, con efectos de transferencia. Se seguirá el mismo criterio cuando se acompañe acta de depósito y se dieren las circunstancias señaladas en el artículo anterior.

3. Cuando el importe pagado o depositado hubiere sido el fijado por la Administración actuante en la aprobación definitiva del proyecto, y no resultare en el expediente que el precio ha sido fijado definitivamente en vía administrativa, el Registrador hará constar en la inscripción de la finca de resultado que aquélla se practica sin perjuicio de los derechos del titular de la finca de origen de que se trate para revisar, en el procedimiento administrativo o jurisdiccional que corresponda, la cuantía definitiva del precio pagado o depositado.

(40)

4. El dominio y las cargas, gravámenes, derechos reales y limitaciones de toda clase, inscritos sobre las fincas de origen con posterioridad a la fecha de la nota marginal a que se refiere el ARTÍCULO 22 , se cancelarán al practicarse la inscripción de las fincas resultantes del proyecto, aunque los interesados no hubieran sido parte en el procedimiento. Para que puedan cancelarse los asientos de fecha anterior a dicha nota, deberá constar que los interesados han sido citados en forma legal y que concurrieron, por sí o debidamente representados, al pago, o, en otro caso, que se consignó el precio o la parte necesaria del mismo, según los casos.

(41)

Art. 32 TRLS

1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupación con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación forzosa, se entenderá que la Administración ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente.

La Administración será mantenida en la posesión de las fincas, una vez inscrito su derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma.

2. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de ocupación e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, éstos conservarán y podrán ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuantía.

3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitará de éste que practique la cancelación correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos deberán ser compensados por la Administración expropiante, que formulará un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles.

4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración expropiante si éstos no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil.

.

(42)

Art. 212 RLU

212.1. Quan no se segueixi el procediment de taxació conjunta, l'administració actuant o, si s'escau, el beneficiari o beneficiària de l'expropiació, ha de formular la relació de béns i drets afectats per l'actuació expropiatòria.

212.2. La relació de béns i drets ha de ser concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària expropiació. Així mateix, la relació ha d'identificar la causa de l'expropiació, d'entre les establertes a la Llei d'Urbanisme i, si s'escau, l'instrument de planejament l'execució del qual dóna lloc a l'actuació expropiatòria.

212.3. Un cop formulada la relació de béns i drets, se sotmet a informació pública i a audiència de les persones interessades per un termini mínim de quinze dies.

212.4. L'aprovació de la relació de béns i drets, un cop examinades les al·legacions, correspon a l'administració que exerceixi la potestat expropiatòria i comporta la concreció de la necessitat d'ocupació, donant lloc a l'inici de l'expedient expropiatori, que s'ha de seguir amb qui figuri com a titular en la relació aprovada.

212.5. La relació de béns i drets no és necessària quan ja consti en el planejament objecte d'execució sens perjudici de les rectificacions que si s'escau, correspongui introduir. Per introduir aquestes rectificacions, se segueix el procediment establert als apartats anteriors, però es suficient l'audiència dels interessats, sense necessitat d'informació pública.

(43)

Art. 219 RLU

És d'aplicació als casos d'ocupació directa el dret de reallotjament en les

condicions i amb els requisits que preveu l'article 114 de la Llei d'Urbanisme i

l'article 128 d'aquest Reglament.

(44)

Art. 215 RLU

215.1. Correspon acordar l'ocupació directa a qui ostenti la condició d'administració actuant en el desenvolupament urbanístic de l'àmbit on es trobin el terrenys. El procediment s'inicia d'ofici o bé a instància de l'administració competent per a l'execució de l'obra o la implantació del servei que motiva l'ocupació i sens perjudici, si s'escau, de l'existència de persones beneficiàries, que participen també en el procediment en els mateixos termes que en una actuació expropiatòria.

215.2. Correspon a l'administració actuant, a instància, si s'escau, de les persones beneficiàries de l'ocupació, formular la relació, concreta i individualitzada, dels béns i drets afectats per l'ocupació, amb descripció de tots els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària ocupació.

215.3. La relació de béns i drets ha de justificar la necessitat d'ocupació i causes que la motiven i ha de concretar el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en el qual les persones propietàries han de fer efectius els seus drets i obligacions.

(45)

També ha de determinar l'aprofitament urbanístic que s'atribueix a les propietats objecte d'ocupació i quantificar les indemnitzacions que siguin procedents per l'ocupació i l'extinció de drets que l'ocupació comporti.

215.4. La relació de béns i drets s'ha d'exposar al públic pel termini mínim de quinze dies, amb audiència simultània pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per tal que puguin formular al·legacions. Quan l'ajuntament no és l'administració actuant, se li atorga simultàniament el mateix tràmit d'audiència.

215.5. La formulació de la relació de béns i drets permet sol·licitar al Registre de la propietat la pràctica d'una nota marginal a la inscripció de les finques afectades.

215.6. Una vegada informades les al·legacions, s'aprova la relació de béns i drets, el què comporta la declaració de la necessitat de l'ocupació directa, que habilita a l'administració actuant o, si s'escau, a l'administració competent assenyalada en l'apartat 1 d'aquest article o bé a les persones beneficiàries, per a l'ocupació immediata de les finques afectades. L'acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial corresponent i s'ha de notificar a les persones interessades.

215.7. L'aprovació de la necessitat de l'ocupació directa implica la declaració d'urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats. Per dur a terme l'ocupació efectiva de la finca, l'administració actuant ha d'estendre una acta d'ocupació en la qual cal fer constar, com a mínim:

(46)

a) Lloc i data de l'atorgament i determinació de l'administració actuant amb potestat expropiadora.

b) Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de drets.

c) Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns susceptibles d'indemnització, existents en els terrenys ocupats i, si s'escau, situació registral d'aquests.

d) Superfície ocupada.

e) Determinació de l'aprofitament urbanístic que correspon als terrenys ocupats, identificant el sector de planejament o polígon d'actuació urbanística on s'ha de fer efectiu aquest aprofitament mitjançant una reparcel·lació.

215.8. També com a requisit previ a l'ocupació de la finca, l'administració actuant ha de lliurar a cada una de les persones propietàries dels terrenys objecte d'ocupació, una certificació dels extrems consignats en l'acta d'ocupació, que s'ha d'ajustar al què estableix la legislació aplicable per a la inscripció en el Registre de la propietat.

Simultàniament, l'administració actuant ha de remetre còpia de les actes al Registre de la propietat per inscriure al seu favor les finques ocupades i a favor de les persones propietàries afectades, i en foli independent, l'aprofitament corresponent a les finques ocupades.

215.9. Els drets reals sobre les finques ocupades que no siguin extingits per raó de l'ocupació directa, s'han de fer constar en els folis corresponents a la inscripció de l'aprofitament urbanístic i posteriorment s'han de traslladar a les finques que s'adjudiquin en el corresponent projecte de reparcel·lació, en subrogació de les finques

(47)

Art. 216 RLU

216.1. L'aprofitament urbanístic atribuït a causa d'una ocupació directa dóna lloc a l'adjudicació de les corresponents finques de resultat en el projecte de reparcel·lació o bé, si s'escau, al reconeixement de la indemnització per l'equivalent econòmic de

l'aprofitament, quan així correspongui d'acord amb el què estableix la Llei d'Urbanisme i aquest Reglament.

216.2. L'aprofitament atribuït amb motiu de l'ocupació directa és provisional, i s'estableix definitivament d'acord amb el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l'aprovació del projecte de reparcel·lació.

Art. 156.5 TRLU

5. En el supòsit d'ocupació de terrenys regulat per aquest article, les persones titulars d'altres béns i drets que siguin incompatibles amb l'ocupació tenen dret a la indemnització que correspongui per raó de l'ocupació temporal, sens perjudici de llur participació ulterior en l'expedient reparcel·latori, mitjançant el reconeixement administratiu pertinent.

(48)

Art. 219 RLU

És d'aplicació als casos d'ocupació directa el dret de reallotjament en les condicions i amb els requisits que preveu l'article 114 de la Llei d'Urbanisme i l'article 128 d'aquest Reglament.

Art. 160 TRLU

1. Els patrimonis públics de sòl i d'habitatge es regeixen pel que estableix aquesta Llei.

2. L'Administració de la Generalitat i els ajuntaments constitueixen els patrimonis de sòl i d'habitatge respectius.

3. El patrimoni públic de sòl i d'habitatge és constituït pels edificis i el sòl susceptibles de complir les finalitats especificades per l'apartat 5, tant si n'és titular una administració territorial com si en són les entitats urbanístiques especials.

4. El patrimoni públic de sòl i d'habitatge de la Generalitat es constitueix per mitjà de l'Institut Català del Sòl. Les administracions territorials que també tinguin competències urbanístiques poden constituir llur patrimoni mitjançant una entitat urbanística especial, si ho acorden així.

5. Sens perjudici del que estableix l'article 163.2, el patrimoni de sòl i d'habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents:

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

(49)

b) Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.

c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l'adquisició de sistemes urbanístics.

d) Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

6. L'administració i la disposició del patrimoni públic de sòl i d'habitatge s'han de vincular a l'assoliment de les finalitats determinades per l'apartat 5.

7. L'accés al Registre de la Propietat de les limitacions, obligacions, terminis o condicions de destinació de les finques que integren un patrimoni públic de sòl i d'habitatge, i els efectes d'aquest accés, es regulen per la legislació registral aplicable

.

Art. 162 TRLU

1. Els terrenys efectivament expropiats en execució dels projectes de delimitació han d'ésser integrats pel planejament urbanístic general en els sectors corresponents, en el moment oportú, d'acord amb l'article 3.

2. En el supòsit que es tracti de terrenys expropiats en sòl urbanitzable no delimitat i en sòl no urbanitzable no sotmès a protecció especial, cal que es constati el compromís de l'administració expropiant de posar a disposició del mercat immobiliari, en règim de protecció pública, tots els habitatges resultants, mitjançant lloguer, dret de superfície o altres fórmules admeses en dret que comportin la titularitat pública del sòl com a mínim al llarg de trenta anys des de la primera utilització dels habitatges.

(50)

Art. 213 TRLU

Són infraccions urbanístiques molt greus:

a) Els actes de parcel·lació urbanística, d'urbanització, d'ús del sòl i el subsòl i d'edificació contraris a l'ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en sòl no urbanitzable objecte d'algun règim de protecció especial, d'acord amb el que estableix l'article 32.a, i també en terrenys reservats, en qualsevol classe de sòl, a sistemes generals o bé a zones verdes, espais lliures i zones esportives públics.

b) La tala o l'abatiment d'arbres que comporti la desaparició d'espais boscosos o d'arbredes protegits pel planejament urbanístic.

c) La vulneració, en més d'un 30%, en qualsevol classe de sòl, dels paràmetres imperatius establerts pel planejament urbanístic relatius a densitat d'habitatges, nombre d'establiments, sostre, alçària, volum, situació de les edificacions i ocupació permesa de la superfície de les finques o les parcel·les.

d) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable objecte d'algun règim de protecció especial, en contra de les determinacions d'aquesta Llei.

(51)

Art. 21.2 B TRLS

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta

.

Art. 22.2 TRLS

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive.

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

(52)

Art. 22.3 TRLS

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 24 .

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil

(53)

Art. 22.4 TRLS

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación.

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.

(54)

Art. 23 TRLS

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley:

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

(55)

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.

(56)

Art. 25 TRLS

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia.

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo su edificabilidad.

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la Administración.

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la facultad.

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado primero del ARTÍCULO 16 de esta Ley:

(57)

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de esta facultad.

b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.

Art. 24 TRLS

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

(58)

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada.

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.

Art. 34.1 TRLS

1. Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la reversión salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público.

(59)

b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste.

c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización.

d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta Ley.

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.

Art. 34.3 TRLS

3. No procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo, conforme a lo previsto en el APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 17 , siempre que se mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra alguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero.

(60)

Art. 28 RD

Si en el momento de la inscripción de la finca o fincas resultantes, o, posteriormente, el Registrador tuviere duda fundada de que alguna finca o derecho inscrito no ha sido incluida en el expediente, remitirá certificación literal de sus asientos al órgano expropiante y tomará nota de su remisión al margen de la última inscripción de dominio; dicha nota se cancelará por caducidad transcurrido un año desde su fecha.

Para cancelar la inscripción será necesario solicitud de la Administración expropiante, acompañada de documento justificativo de que los titulares de las fincas o derechos han sido debidamente compensados, previa tramitación del adecuado expediente complementario.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :