Els plans d estudis referits en aquesta resolució queden estructurats conforme figuren en l annex d aquesta.

12  Download (0)

Full text

(1)

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Universitat Jaume I, per la qual es publiquen les modificacions dels plans d’estudi següents que ja han estat verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats per la comunitat autò- noma valenciana.

[2017/6023]

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, de la Universitat Jaume I, por la que se publica las modificaciones de los siguientes planes de estudios que ya ha sido verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por la comunidad autónoma valenciana.

[2017/6023]

De conformitat amb l’article 28 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat per el Reial decret 831/2010, de 2 de juliol, aprova- des la modificacions per el Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en sessions de 29 d’octubre de 2015, 3 de novembre de 2016, 30 de novembre de 2016 i 26 de gener de 2017 i comptant amb l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acre- ditació, aquest Rectorat ha resolt publicar la modificació dels següents plans d’estudis:

Denominació Branca de coneixement

Graduat o Graduada en Medicina Ciències de la Salut Graduat o Graduada en Infermeria Ciències de la Salut Graduat o Graduada en Disseny i

Desenvolupament de Videojocs Enginyeria i Arquitectura Màster Universitari en Intervenció i Mediació

Familiar Ciències Socials i Jurídiques

Els plans d’estudis referits en aquesta resolució queden estructurats conforme figuren en l’annex d’aquesta.

Castelló de la Plana, 3 de juliol de 2017.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANNEX

Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Grau en Medicina per la Universitat Jaume I

Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)

1. Branca de coneixement: Ciències de la Salut

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matè- ria

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 60

Obligatòries 222

Optatives 18

Pràctiques externes 54

Treball de final de grau 6

Total 360

3. Contingut del pla d’estudis

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Biologia Biologia FB 6 1

Bioquímica Bioquímica FB 6 1

Anatomia Humana

Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

FB 6 1

Fisiologia Fisiologia General

(Fisiologia) FB 6 1

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio; aprobadas la modificaciones por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en sesiones de 29 de octubre de 2015, 3 de noviembre de 2016, 30 de noviembre de 2016 y 26 de enero de 2017 y contando con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, este Rectorado ha resuelto publicar la modificación de los siguientes planes de estudios:

Denominación Rama conocimiento

Graduado o Graduada en Medicina Ciencias de la Salud Graduado o Graduada en Enfermería Ciencias de la Salud Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de

Videojuegos Ingeniería y Arquitectura

Máster Universitario en Intervención y

Mediación Familiar Ciencias Sociales y Jurídicas

Los planes de estudio a que se refieren en la presente resolución quedarán estructurados conforme figura en el anexo de la misma.

Castellón de la Plana, 3 de julio de 2017.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANEXO

Plan de estudios conducente a la obtención del Grado en Medicina por la Universitat Jaume I

Estructura de las enseñanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)

1. Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica 60

Obligatorias 222

Optativas 18

Prácticas externas 54

Trabajo de Final de Grado 6

Total 360

3. Contenido del plan de estudios

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso

Biología Biología FB 6 1

Bioquímica Bioquímica FB 6 1

Anatomía Humana

Anatomía General, Embriología e Histología General (Anatomía Humana)

FB 6 1

Fisiología Fisiología General

(Fisiología) FB 6 1

(2)

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso Idioma Moderno Inglés para Médicos

(Idioma Moderno) FB 6 1

Informática Recursos Informáticos y Documentación

(Informática) FB 6 1

Estadística Bioestadística

(Estadística) FB 6 2

Ética Bioética y

Profesionalismo (Ética) FB 6 2

Antropología

Antropología y Evolución. Historia de la Medicina (Antropología)

FB 6 2

Psicología Psicología Médica

(Psicología) FB 6 2

Genética Humana Genética Humana OB 6 1

Aparato Locomotor Aparato Locomotor OB 9 1

Aparato Digestivo y

Nutrición Aparato Digestivo y

Nutrición OB 9 1

Sistema Nervioso y

Órganos de los Sentidos Sistema Nervioso y

Órganos de los Sentidos OB 9 2

Aparato Cardio-

Respiratorio Aparato Cardio-

Respiratorio OB 7 2

Aparato Genitourinario

y Renal Aparato Genitourinario

y Renal OB 7 2

Endocrinología y

Sistema Inmune Endocrinología y

Sistema Inmune OB 7 2

Epidemiología y Salud

Pública Epidemiología y Salud

Pública OB 8 3

Patología General Patología General OB 7 3

Medicina Familiar y

Comunitaria Medicina Familiar y

Comunitaria OB 6 3

Farmacología General Farmacología General OB 7 3 Microbiología y

Parasitología General Microbiología y

Parasitología General OB 6 3

Anatomía Patológica Anatomía Patológica OB 7 3

Introducción a la

Cirugía Introducción a la

Cirugía OB 6 3

Estudio por la Imagen Estudio por la Imagen OB 7 3 Toxicología y

Medicina Legal Toxicología y

Medicina Legal OB 6 4

Psiquiatría Psiquiatría OB 6 5

Patología Médica y Quirúrgica

Enfermedades Cardiocirculatorias y

Nefrourológicas OB 11 4

Enfermedades Respiratorias y

Otorrinolaringología OB 8 4

Enfermedades

Infecciosas OB 6 4

Enfermedades Hematológicas y

Oncológicas OB 9 4

Enfermedades del Aparato Digestivo y

Endocrinológicas OB 10 5

Enfermedades Neurológicas y

Oftalmológicas OB 9 5

Enfermedades del Aparato Locomotor, del Sistema Inmune y de la Piel

OB 9 5

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Idioma Modern Anglès per a Mèdics

(Idioma Modern) FB 6 1

Informàtica Recursos Informàtics i Documentacions

(Informàtica) FB 6 1

Estadística Bioestadística

(Estadística) FB 6 2

Ètica Bioètica i Professiona-

lisme (Ètica) FB 6 2

Antropologia

Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

FB 6 2

Psicologia Psicologia Mèdica

(Psicologia) FB 6 2

Genètica Humana Genètica Humana OB 6 1

Aparell Locomotor Aparell Locomotor OB 9 1

Aparell Digestiu i

Nutrició Aparell Digestiu i

Nutrició OB 9 1

Sistema Nerviós i

Òrgans dels Sentits Sistema Nerviós i

Òrgans dels Sentits OB 9 2

Aparell

Cardiorespiratori Aparell

Cardiorespiratori OB 7 2

Aparell Genitourinari

i Renal Aparell Genitourinari

i Renal OB 7 2

Endocrinologia i

Sistema Immune Endocrinologia i

Sistema Immune OB 7 2

Epidemiologia i Salut

Pública Epidemiologia i Salut

Pública OB 8 3

Patologia General Patologia General OB 7 3

Medicina Familiar i

Comunitària Medicina Familiar i

Comunitària OB 6 3

Farmacologia General Farmacologia General OB 7 3 Microbiologia i

Parasitologia General Microbiologia i

Parasitologia General OB 6 3

Anatomia Patològica Anatomia Patològica OB 7 3

Introducció a la

Cirurgia Introducció a la

Cirurgia OB 6 3

Estudi per la Imatge Estudi per la Imatge OB 7 3 Toxicologia i Medicina

Legal Toxicologia i Medicina

Legal OB 6 4

Psiquiatria Psiquiatria OB 6 5

Patologia Mèdica i Quirúrgica

Malalties Cardiocirculatòries i

Nefrourològiques OB 11 4

Malalties Respiratòries i

Otorrinolaringologia OB 8 4

Malalties

Infeccioses OB 6 4

Malalties Hematològiques i

Oncològiques OB 9 4

Malalties de l’Aparell Digestiu i

Endocrinològiques OB 10 5

Malalties Neurològiques i

Oftalmològiques OB 9 5

Malalties de l’Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell

OB 9 5

(3)

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso Medicina de Urgencias,

Emergencias y Enfermo Crítico

Medicina de Urgencias, Emergencias y

Enfermo Crítico OB 6 5

Medicina Materno- Infantil

Medicina Obstétrica y

Ginecológica OB 8 4

Pediatría y

Neonatología OB 8 5

Prácticas Asistenciales

Prácticas en Centro de Salud. Integración

Básica/Clínica OB 6 2

Prácticas de Clínica

Médico-Quirúrgica I OB 6 4

Prácticas de Clínica

Médico-Quirúrgica II OB 6 5

Prácticas Tuteladas

Prácticas en Unidades de Salud Mental y

Psiquiatría PE 6 6

Prácticas Integradas de Clínica Médica y

Médico-Quirúrgica PE 27 6

Prácticas Integradas de Clínica Obstétrica y

Ginecológica PE 6 6

Prácticas Integradas de

Atención Primaria PE 6 6

Prácticas Integradas de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria

PE 9 6

Investigación de Resultados en Salud y Farmacoeconomía

Investigación de Resultados en Salud y

Farmacoeconomía OP 6 3

Fundamentos Físicos de las Tecnologías Médicas Actuales

Fundamentos Físicos de las Tecnologías

Médicas Actuales OP 6 3

Sociología de la Salud Sociología de la Salud OP 6 3 Prácticas Psicológicas

Basadas en la Evidencia

Prácticas Psicológicas Basadas en la

Evidencia OP 6 3

Divulgación Pública para Profesionales de la Salud

Divulgación Pública para Profesionales de

la Salud OP 6 4

Anestesiología y

Terapéutica del Dolor Anestesiología y

Terapéutica del Dolor OP 6 4

Estereología Estereología OP 6 4

Cuidados Paliativos Cuidados Paliativos OP 6 4

Medicina Regenerativa

y Terapia Génica Medicina Regenerativa

y Terapia Génica OP 6 5

Medicina Deportiva Medicina Deportiva OP 6 5

Neuropsicología Neuropsicología OP 6 5

Hábitos de Salud Hábitos de Salud OP 6 5

Medicina Física y

Rehabilitación Medicina Física y

Rehabilitación OP 6 5

Trabajo de Final de

Grado Trabajo de Final de

Grado TFG 6 6

4. Relación de asignaturas optativas

Materia Asignatura Créditos

Investigación de Resultados en

Salud y Farmacoeconomía Investigación de Resultados en Salud y Farmacoeconomía 6 Fundamentos Físicos de las

Tecnologías Médicas Actuales Fundamentos Físicos de las

Tecnologías Médicas Actuales 6

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Medicina d’Urgències, Emergències i Malaltia Crítica

Medicina d’Urgències, Emergències i Malaltia

Crítica OB 6 5

Medicina Maternainfantil

Medicina Obstètrica i

Ginecològica OB 8 4

Pediatria i

Neonatologia OB 8 5

Pràctiques assistencials

Pràctiques en Centre de Salut. Integració

Bàsica/Clínica OB 6 2

Pràctiques de Clínica

Medicoquirúrgica I OB 6 4

Pràctiques de Clínica

Medicoquirúrgica II OB 6 5

Pràctiques tutelades

Pràctiques en Unitats de Salut Mental i

Psiquiatria PE 6 6

Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i

Medicoquirúrgica PE 27 6

Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i

Ginecològica PE 6 6

Pràctiques Integrades

d’Atenció Primària PE 6 6

Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària

PE 9 6

Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Investigació de Resultats en Salut i

Farmacoeconomia OP 6 3

Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Fonaments Físics de les Tecnologies

Mèdiques Actuals OP 6 3

Sociologia de la Salut Sociologia de la Salut OP 6 3 Pràctiques

Psicològiques Basades en l’Evidència

Pràctiques

Psicològiques Basades

en l’Evidència OP 6 3

Divulgació Pública per a Professionals de la Salut

Divulgació Pública per a Professionals de

la Salut OP 6 4

Anestesiologia i

Terapèutica del Dolor Anestesiologia i

Terapèutica del Dolor OP 6 4

Estereologia Estereologia OP 6 4

Cures Pal·liatives Cures Pal·liatives OP 6 4

Medicina Regenerativa

i Teràpia Gènica Medicina Regenerativa

i Teràpia Gènica OP 6 5

Medicina Esportiva Medicina Esportiva OP 6 5

Neuropsicologia Neuropsicologia OP 6 5

Hàbits de Salut Hàbits de Salut OP 6 5

Medicina Física i

Rehabilitació Medicina Física i

Rehabilitació OP 6 5

Treball de Final de

Grau Treball de Final de

Grau TFG 6 6

4. Relació d’assignatures optatives

Matèria Assignatura Crèdits

Investigació de Resultats en Salut

i Farmacoeconomia Investigació de Resultats en Salut

i Farmacoeconomia 6

Fonaments Físics de les

Tecnologies Mèdiques Actuals Fonaments Físics de les

Tecnologies Mèdiques Actuals 6

(4)

Sociología de la Salud Sociología de la Salud 6 Prácticas Psicológicas Basadas en

la Evidencia Prácticas Psicológicas Basadas en

la Evidencia 6

Divulgación Pública para

Profesionales de la Salud Divulgación Pública para

Profesionales de la Salud 6 Anestesiología y Terapéutica del

Dolor Anestesiología y Terapéutica del

Dolor 6

Estereología Estereología 6

Cuidados Paliativos Cuidados Paliativos 6

Medicina Regenerativa y Terapia

Génica Medicina Regenerativa y Terapia

Génica 6

Medicina Deportiva Medicina Deportiva 6

Neuropsicología Neuropsicología 6

Hábitos de Salud Hábitos de Salud 6

Medicina Física y Rehabilitación Medicina Física y Rehabilitación 6

5. Organización temporal del plan de estudios

Asignatura Semestre Carácter ECTS

PRIMER CURSO

Biología 1 FB 6

Bioquímica 1 FB 6

Anatomía General, Embriología e Histología

General (Anatomía Humana) 1 FB 6

Fisiología General (Fisiología) 1 FB 6

Inglés para Médicos (Idioma Moderno) 1 FB 6

Recursos Informáticos y Documentación

(Informática) 2 FB 6

Genética Humana 2 OB 6

Aparato Locomotor 2 OB 9

Aparato Digestivo y Nutrición 2 OB 9

SEGUNDO CURSO

Bioética y Profesionalismo (Ética) 1 FB 6

Psicología Médica (Psicología) 1 FB 6

Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos 1 OB 9

Aparato Genitourinario y Renal 1 OB 7

Bioestadística (Estadística) 2 FB 6

Antropología y Evolución. Historia de la

Medicina (Antropología) 2 FB 6

Aparato Cardio-Respiratorio 2 OB 7

Endocrinología y Sistema Inmune 2 OB 7

Prácticas en Centro de Salud. Integración

Básica/Clínica Anual OB 6

TERCER CURSO

Epidemiología y Salud Pública Anual OB 8

Patología General 1 OB 7

Microbiología y Parasitología General 1 OB 6

Anatomía Patológica 1 OB 7

Estudio por la Imagen 1 OB 7

Medicina Familiar y Comunitaria 2 OB 6

Farmacología General 2 OB 7

Introducción a la Cirugía 2 OB 6

Investigación de Resultados en Salud y

Farmacoeconomía 2 OP 6

Sociologia de la Salut Sociologia de la Salut 6 Pràctiques Psicològiques Basades

en l’Evidència Pràctiques Psicològiques Basades

en l’Evidència 6

Divulgació Pública per a

Professionals de la Salut Divulgació Pública per a

Professionals de la Salut 6 Anestesiologia i Terapèutica del

Dolor Anestesiologia i Terapèutica del

Dolor 6

Estereologia Estereologia 6

Cures Pal·liatives Cures Pal·liatives 6

Medicina Regenerativa i Teràpia

Gènica Medicina Regenerativa i Teràpia

Gènica 6

Medicina Esportiva Medicina Esportiva 6

Neuropsicologia Neuropsicologia 6

Hàbits de Salut Hàbits de Salut 6

Medicina Física i Rehabilitació Medicina Física i Rehabilitació 6

5. Organització temporal del pla d’estudis

Assignatura Semestre Caràcter ECTS

PRIMER CURS

Biologia 1 FB 6

Bioquímica 1 FB 6

Anatomia General, Embriologia i Histologia

General (Anatomia Humana) 1 FB 6

Fisiologia General (Fisiologia) 1 FB 6

Anglès per a Mèdics (Idioma Modern) 1 FB 6

Recursos Informàtics i Documentació

(Informàtica) 2 FB 6

Genètica Humana 2 OB 6

Aparell Locomotor 2 OB 9

Aparell Digestiu i Nutrició 2 OB 9

SEGON CURS

Bioètica i Professionalisme (Ètica) 1 FB 6

Psicologia Mèdica (Psicologia) 1 FB 6

Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 1 OB 9

Aparell Genitourinari i Renal 1 OB 7

Bioestadística (Estadística) 2 FB 6

Antropologia i Evolució. Història de la

Medicina (Antropologia) 2 FB 6

Aparell Cardiorespiratori 2 OB 7

Endocrinologia i Sistema Immune 2 OB 7

Pràctiques en Centre de Salut. Integració

Bàsica/Clínica Anual OB 6

TERCER CURS

Epidemiologia i Salut Pública Anual OB 8

Patologia General 1 OB 7

Microbiologia i Parasitologia General 1 OB 6

Anatomia Patològica 1 OB 7

Estudi per la Imatge 1 OB 7

Medicina Familiar i Comunitària 2 OB 6

Farmacologia General 2 OB 7

Introducció a la Cirurgia 2 OB 6

Investigació de Resultats en Salut i

Farmacoeconomia 2 OP 6

(5)

Fundamentos Físicos de las Tecnologías

Médicas Actuales 2 OP 6

Sociología de la Salud 2 OP 6

Prácticas Psicológicas Basadas en la

Evidencia 2 OP 6

CUARTO CURSO

Enfermedades Cardiocirculatorias y

Nefrourológicas Anual OB 11

Prácticas de Clínica Médico-Quirúrgica I Anual OB 6 Enfermedades Respiratorias y

Otorrinolaringología 1 OB 8

Enfermedades Infecciosas 1 OB 6

Toxicología y Medicina Legal 1 OB 6

Enfermedades Hematológicas y Oncológicas 2 OB 9

Medicina Obstétrica y Ginecológica 2 OB 8

Divulgación Pública para Profesionales de

la Salud 2 OP 6

Anestesiología y Terapéutica del Dolor 2 OP 6

Estereología 2 OP 6

Cuidados Paliativos 2 OP 6

QUINTO CURSO

Prácticas de clínica Médico-Quirúrgica II Anual OB 6 Medicina de Urgencias, Emergencias y

Enfermo Crítico 1 OB 6

Enfermedades del Aparato Digestivo y

Endocrinológicas 1 OB 10

Psiquiatría 1 OB 6

Medicina Regenerativa y Terapia Génica 1 OP 6

Medicina Deportiva 1 OP 6

Neuropsicología 1 OP 6

Hábitos de Salud 1 OP 6

Medicina Física y Rehabilitación 1 OP 6

Enfermedades Neurológicas y Oftalmológicas 2 OB 9 Enfermedades del Aparato Locomotor, del

Sistema Inmune y de la Piel 2 OB 9

Pediatría y Neonatología 2 OB 8

SEXTO CURSO

Prácticas Integradas de Clínica Médica y

Médico-Quirúrgica Anual PE 27

Prácticas Integradas de Pediatría Hospitalaria

y Atención Primaria Anual PE 9

Trabajo de Final de Grado Anual TFG 6

Prácticas Integradas de Clínica Obstétrica y

Ginecológica 1 PE 6

Prácticas Integradas de Atención Primaria 1 PE 6 Prácticas en Unidades de Salud Mental y

Psiquiatría 2 PE 6

Fonaments Físics de les Tecnologies

Mèdiques Actuals 2 OP 6

Sociologia de la Salut 2 OP 6

Pràctiques Psicològiques Basades en

l’Evidència 2 OP 6

QUART CURS

Malalties Cardiocirculatòries i

Nefrourològiques Anual OB 11

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I Anual OB 6 Malalties Respiratòries i

Otorrinolaringologia 1 OB 8

Malalties Infeccioses 1 OB 6

Toxicologia i Medicina Legal 1 OB 6

Malalties Hematològiques i Oncològiques 2 OB 9

Medicina Obstètrica i Ginecològica 2 OB 8

Divulgació Pública per a Professionals de la

Salut 2 OP 6

Anestesiologia i Terapèutica del Dolor 2 OP 6

Estereologia 2 OP 6

Cures Pal·liatives 2 OP 6

QUINT CURS

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II Anual OB 6 Medicina d’Urgències, Emergències i

Malaltia Crítica 1 OB 6

Malalties de l’Aparell Digestiu i

Endocrinològiques 1 OB 10

Psiquiatria 1 OB 6

Medicina Regenerativa i Teràpia Gènica 1 OP 6

Medicina Esportiva 1 OP 6

Neuropsicologia 1 OP 6

Hàbits de Salut 1 OP 6

Medicina Física i Rehabilitació 1 OP 6

Malalties Neurològiques i Oftalmològiques 2 OB 9 Malalties de l’Aparell Locomotor, del

Sistema Immune i de la Pell 2 OB 9

Pediatria i Neonatologia 2 OB 8

SISÈ CURS

Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i

Medicoquirúrgica Anual PE 27

Pràctiques Integrades de Pediatria

Hospitalària i Atenció Primària Anual PE 9

Treball de Final de Grau Anual TFG 6

Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i

Ginecològica 1 PE 6

Pràctiques Integrades d’Atenció Primària 1 PE 6 Pràctiques en Unitats de Salut Mental i

Psiquiatria 2 PE 6

(6)

Plan de estudios conducente a la obtención del Grado en Enfermería por la Universitat Jaume I

Estructura de las enseñanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)

1. Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica 60

Obligatorias 72

Optativas 18

Prácticas tuteladas/clínicas 78

Trabajo de Final de Grado 12

Total 240

3. Contenido del plan de estudios

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso

Anatomía Humana Anatomía Humana FB 6 1

Biología Microbiología (Biología) FB 6 1

Estadística Bioestadística

(Estadística) FB 6 1

Bioquímica Bioquímica (Bioquímica) FB 6 1

Fisiología Fisiología humana

(Fisiología) FB 6 1

Psicología Psicología FB 6 1

Ética Ética y legislación (Ética) FB 6 1

Idioma moderno Inglés aplicado a Ciencias de la Salud

(Idioma moderno) FB 6 1

Nutrición Humana Nutrición Humana FB 6 1

Farmacología Básica y Administración de Medicamentos

Farmacología Básica y Administración de

Medicamentos FB 6 1

Salud y Entorno

Determinantes de Salud OB 6 2

Salud Pública OB 6 2

Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y

Edad Reproductiva OB 6 2

Programas de Salud en Adultos y Personas

Mayores OB 6 2

Fundamentos de

Enfermería Fundamentos Teóricos y

Metodológicos OB 6 2

Fundamentos de

Enfermería Cuidados Básicos de

Enfermería OB 9 2

Cuidados de

Enfermería en Procesos Asistenciales

Cuidados de

Enfermería en Procesos

Osteoarticulares OB 6 2

Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos;

Renales y Endocrinos OB 6 2

Cuidados de

Enfermería en Procesos Cardiovasculares y Respiratorios

OB 9 2

Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Grau en Infermeria per la Universitat Jaume I

Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)

1. Branca de coneixement: Ciències de la Salut

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matè- ria

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 60

Obligatòries 72

Optatives 18

Pràctiques tutelades/clíniques 78

Treball de Final de Grau 12

Total 240

3. Contingut del pla d’estudis

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Anatomia Humana Anatomia Humana FB 6 1

Biologia Microbiologia (Biologia) FB 6 1

Estadística Bioestadística

(Estadística) FB 6 1

Bioquímica Bioquímica (Bioquímica) FB 6 1

Fisiologia Fisiologia Humana

(Fisiologia) FB 6 1

Psicologia Psicologia FB 6 1

Ètica Ètica i legislació (Ètica) FB 6 1

Idioma modern Anglès aplicat a Ciències de la Salut (Idioma

modern) FB 6 1

Nutrició Humana Nutrició Humana FB 6 1

Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

Farmacologia Bàsica i Administració de

Medicaments FB 6 1

Salut i Entorn

Determinants de Salut OB 6 2

Salut Pública OB 6 2

Programes de Salut en Infància, Adolescència i

Edat Reproductiva OB 6 2

Programes de Salut en Adults i Persones

Majors OB 6 2

Fonaments d’Infermeria Fonaments Teòrics i Metodològics OB 6 2 Fonaments d’Infermeria Cures Bàsiques d’Infermeria OB 9 2

Cures d’Infermeria en Processos Assistencials

Cures d’Infermeria en Processos

Osteoarticulars OB 6 2

Cures d’Infermeria en Processos Digestius,

Renals i Endocrins OB 6 2

Cures d’Infermeria en Processos Cardiovasculars i Respiratoris

OB 9 2

(7)

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso

Cuidados de Enfermería en Grupos de Población Específicos

Cuidados de la Mujer OB 9 3

Cuidados en la Infancia

y la Adolescencia OB 9 3

Cuidado de Enfermería

en Personas Mayores OB 6 3

Cuidados de Salud

Mental Cuidados de Salud Mental OB 6 3

Cuidados de Enfermería en Procesos Complejos

Cuidados en las Enfermedades

Transmisibles OB 6 3

Cuidados en las Enfermedades Neurológicas y Sensoriales

OB 6 3

Cuidados Oncológicos OB 6 3

Cuidados de Enfermería en Procesos Crónicos

Procesos Crónicos OB 6 3

Gestión de Cuidados en

el ámbito socio-sanitario OB 6 3

Cuidados de Enfermería en Procesos Complejos

Cuidados Paliativos OB 6 4

Cuidados de Enfermería en Urgencias y

Emergencias OB 12 4

Cuidados críticos OB 12 4

Itinerario 1-2

Optativa 1 OP 6 4

Optativa 2 OP 6 4

Optativa 3 OP 6 4

Trabajo de Final de Grado Trabajo de Final de Grado TFG 12 4

4. Relación de asignaturas optativas

Materia Asignatura Créditos

Itinerario I Equidad en Salud

Cuidados de Salud y Género 6 Transculturalidad y Cuidado 6 Cooperación para el Desarrollo 6 Itinerario II

Cuidados en Situación de dependencia

Habilidades Sociales para el Cuidado 6

Autocuidado y Dependencia 6

Institucionalización y Salud 6

5. Organización temporal del plan de estudios

Asignatura Semestre Carácter ECTS

PRIMER CURSO

Anatomía Humana 1 FB 6

Bioquímica (Bioquímica) 1 FB 6

Fisiología humana (Fisiología) 1 FB 6

Inglés Aplicado a Ciencias de la Salud (Idioma

Moderno) 1 FB 6

Psicología 1 FB 6

Ética y legislación (Ética) 2 FB 6

Nutrición Humana 2 FB 6

Farmacología Básica y Administración de

Medicamentos 2 FB 6

Microbiología (Biología) 2 FB 6

Bioestadística (Estadística) 2 FB 6

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Cures d’Infermeria en Grups de Població Específics

Cures de la Dona OB 9 3

Cures en la Infància i

l’Adolescència OB 9 3

Cures d’Infermeria en

Persones Majors OB 6 3

Cures de Salut

Mental Cures de Salut Mental OB 6 3

Cures d’Infermeria en Processos Complexes

Cures en les Malalties

Transmissibles OB 6 3

Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials

OB 6 3

Cures Oncològiques OB 6 3

Cures d’Infermeria en Processos Crònics

Processos Crònics OB 6 3

Gestió de Cures en

l’Àmbit Sociosanitari OB 6 3

Cures d’Infermeria en Processos Complexes

Cures Pal·liatives OB 6 4

Cures d’Infermeria en Urgències i

Emergències OB 12 4

Cures Crítiques OB 12 4

Itinerari 1-2

Optativa 1 OP 6 4

Optativa 2 OP 6 4

Optativa 3 OP 6 4

Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau TFG 12 4

4. Relació d’assignatures optatives

Matèria Assignatura Crèdits

Itinerari I Equitat en Salut

Cures de Salut i Gènere 6

Transculturalitat i Cures 6

Cooperació per al Desenvolupament 6 Itinerari II

Cures en Situació de Dependència

Habilitats Socials per a la Cura 6

Autocura i Dependència 6

Institucionalització i Salut 6

5. Organització temporal del pla d’estudis

Assignatura Semestre Caràcter ECTS

PRIMER CURS

Anatomia Humana 1 FB 6

Bioquímica (Bioquímica) 1 FB 6

Fisiologia humana (Fisiologia) 1 FB 6

Anglès Aplicat a les Ciències de la Salut (Idioma

Modern) 1 FB 6

Psicologia 1 FB 6

Ètica i Legislació (Ètica) 2 FB 6

Nutrició Humana 2 FB 6

Farmacologia Bàsica i Administració de

Medicaments 2 FB 6

Microbiologia (Biologia) 2 FB 6

Bioestadística (Estadística) 2 FB 6

(8)

SEGUNDO CURSO

Determinantes de Salud 1 OB 6

Salud Pública 1 OB 6

Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y

Edad Reproductiva 1 OB 6

Programas de Salud en Adultos y Personas

Mayores 1 OB 6

Fundamentos Teóricos y Metodológicos 1 OB 6

Cuidados Básicos de Enfermería 2 OB 9

Cuidados de Enfermería en Procesos

Osteoarticulares 2 OB 6

Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos;

Renales y Endocrinos 2 OB 6

Cuidados de Enfermería en Procesos

Cardiovasculares y Respiratorios 2 OB 9

TERCER CURSO

Cuidados de la Mujer 1 OB 9

Cuidados en la Infancia y la Adolescencia 1 OB 9 Cuidado de Enfermería en Personas Mayores 1 OB 6

Cuidados de Salud Mental 1 OB 6

Cuidados en las Enfermedades Transmisibles 2 OB 6 Cuidados en las Enfermedades Neurológicas y

Sensoriales 2 OB 6

Cuidados Oncológicos 2 OB 6

Procesos Crónicos 2 OB 6

Gestión de Cuidados en el ámbito Socio-Sanitario 2 OB 6 CUARTO CURSO

Cuidados Paliativos 1 OB 6

Cuidados de Enfermería en Urgencias y

Emergencias 1 OB 12

Cuidados Críticos 1 OB 12

Optativa 1 2 OP 6

Optativa 2 2 OP 6

Optativa 3 2 OP 6

Trabajo de Final de Grado 2 TFG 12

Plan de estudios conducente a la obtención del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

por la Universitat Jaume I

Estructura de las enseñanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)

1. Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica (FB) 60

Obligatorias (OB) 138

Optativas (OP) 18

Prácticas Externas (PE) 12

Trabajo fin de Grado (TFG) 12

Total 240

SEGON CURS

Determinants de Salut 1 OB 6

Salut Pública 1 OB 6

Programes de Salut en Infància, Adolescència i

Edat Reproductiva 1 OB 6

Programes de Salut en Persones Adultes i Persones

Majors 1 OB 6

Fonaments Teòrics i Metodològics 1 OB 6

Cures Bàsiques d’Infermeria 2 OB 9

Cures d’Infermeria en Processos

Osteoarticulars 2 OB 6

Cures d’Infermeria en Processos Digestius, Renals

i Endocrins 2 OB 6

Cures d’Infermeria en Processos Cardiovasculars i

Respiratoris 2 OB 9

TERCER CURS

Cures de la Dona 1 OB 9

Cures en la Infància i l’Adolescència 1 OB 9

Cures d’Infermeria en Persones Majors 1 OB 6

Cures de Salut Mental 1 OB 6

Cures en les Malalties Transmissibles 2 OB 6

Cures en les Malalties Neurològiques

i Sensorials 2 OB 6

Cures Oncològiques 2 OB 6

Processos Crònics 2 OB 6

Gestió de Cures en l’Àmbit Sociosanitari 2 OB 6

QUART CURS

Cures Pal·liatives 1 OB 6

Cures d’Infermeria en Urgències i

Emergències 1 OB 12

Cures Crítiques 1 OB 12

Optativa 1 2 OP 6

Optativa 2 2 OP 6

Optativa 3 2 OP 6

Treball de Final de Grau 2 TFG 12

Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

per la Universitat Jaume I

Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)

1. Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matè- ria

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica (FB) 60

Obligatòries (OB) 138

Optatives (OP) 18

Pràctiques externes (PE) 12

Treball de Final de Grau (TFG) 12

Total 240

(9)

3. Contenido del plan de estudios

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso

Expresión Artística Expresión Artística FB 6 1.º

Idioma Moderno Inglés FB 6 1.º

Informática Programación I FB 6 1.º

Informática Informática Básica FB 6 1.º

Matemáticas Matemáticas I FB 6 1.º

Diseño de Contenido

Gráfico Diseño 2D OB 6 1.º

Cultura Visual y

Medios de Masas Cultura Visual y Medios

de Masas OB 6 1.º

Informática Programación II FB 6 1.º

Tecnología de

Computadores Tecnología de

Computadores OB 6 1.º

Física Física FB 6 1.º

Expresión Gráfica Expresión Gráfica FB 6 2.º

Matemáticas Matemáticas II FB 6 2.º

Algoritmos y

Estructuras de Datos Algoritmos y Estructuras

de Datos OB 6 2.º

Consolas y Dispositivos de Videojuegos

Consolas y Dispositivos

de Videojuegos OB 6 2.º

Empresa Empresas de Videojuegos FB 6 2.º

Diseño de Contenido

Gráfico Diseño 3D OB 6 2.º

Narrativa Hipermedia y Análisis de Videojuegos

Narrativa Hipermedia y

Análisis de Videojuegos OB 6 2.º

Estadística y

Optimización Estadística y

Optimización OB 6 2.º

Bases de Datos Bases de Datos OB 6 2.º

Diseño y Desarrollo de Juegos Web

Diseño y Desarrollo de

Juegos Web OB 6 2.º

Arte del Videojuego Arte del Videojuego OB 6 3.º

Diseño Conceptual de

Videojuegos Diseño Conceptual de

Videojuegos OB 6 3.º

Sistemas Operativos Sistemas Operativos OB 6 3.º

Informática Gráfica Informática Gráfica OB 6 3.º

Ingeniería del Software Ingeniería del Software OB 6 3.º Diseño de Contenido

Gráfico Diseño de Personajes y

Animación OB 6 3.º

Teoría y Práctica de la Producción Audiovisual

Teoría y Práctica de la

Producción Audiovisual OB 6 3.º

Motores de Juegos Motores de Juegos OB 6 3.º

Redes y Sistemas

Multijugador Redes y Sistemas

Multijugador OB 6 3.º

Aplicaciones para

Dispositivos Móviles Aplicaciones para

Dispositivos Móviles OB 6 3.º

Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial OB 6 4.º Aspectos Legales de

los Videojuegos Aspectos Legales de los

Videojuegos OB 6 4.º

Técnicas de Interacción

Avanzada Técnicas de Interacción

Avanzada OP 6 4.º

Estructura de la Comunicación e Industrias Culturales

Estructura de la Comunicación e

Industrias Culturales OP 6 4.º

3. Contingut del pla d’estudis

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Expressió Artística Expressió Artística FB 6 1r

Idioma Modern Anglès FB 6 1r

Informàtica Programació I FB 6 1r

Informàtica Informàtica Bàsica FB 6 1r

Matemàtiques Matemàtiques I FB 6 1r

Disseny de Contingut

Gràfic Disseny 2D OB 6 1r

Cultura Visual i Mitjans

de Masses Cultura Visual i Mitjans

de Masses OB 6 1r

Informàtica Programació II FB 6 1r

Tecnologia de

Computadors Tecnologia de

Computadors OB 6 1r

Física Física FB 6 1r

Expressió Gràfica Expressió Gràfica FB 6 2n

Matemàtiques Matemàtiques II FB 6 2n

Algoritmes i Estructures

de Dades Algoritmes i Estructures

de Dades OB 6 2n

Consoles i Dispositius de Videojocs

Consoles i Dispositius de

Videojocs OB 6 2n

Empresa Empreses de Videojocs FB 6 2n

Disseny de Contingut

Gràfic Disseny 3D OB 6 2n

Narrativa

Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs

Narrativa Hipermèdia i

Anàlisi de Videojocs OB 6 2n

Estadística i

Optimització Estadística i

Optimització OB 6 2n

Bases de Dades Bases de Dades OB 6 2n

Disseny i

Desenvolupament de Jocs Web

Disseny i

Desenvolupament de

Jocs Web OB 6 2n

Art del Videojoc Art del Videojoc OB 6 3r

Disseny Conceptual de

Videojocs Disseny Conceptual de

Videojocs OB 6 3r

Sistemes Operatius Sistemes Operatius OB 6 3r

Informàtica Gràfica Informàtica Gràfica OB 6 3r

Enginyeria del

Programari Enginyeria del

Programari OB 6 3r

Disseny de Contingut

Gràfic Disseny de Personatges i

Animació OB 6 3r

Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual

Teoria i Pràctica de la

Producció Audiovisual OB 6 3r

Motors de Jocs Motors de Jocs OB 6 3r

Xarxes i Sistemes

Multijugador Xarxes i Sistemes

Multijugador OB 6 3r

Aplicacions per a

Dispositius Mòbils Aplicacions per a

Dispositius Mòbils OB 6 3r

Intel·ligència Artificial Intel·ligència Artificial OB 6 4t Aspectes Legals dels

Videojocs Aspectes Legals dels

Videojocs OB 6 4.º

Tècniques d’Interacció

Avançada Tècniques d’Interacció

Avançada OP 6 4t

Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Estructura de la Comunicació i Indústries

Culturals OP 6 4t

(10)

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso Técnicas de

Producción y Realización Sonora

Técnicas de Producción y

Realización Sonora OP 6 4.º

Localización de

Videojuegos Localización de

Videojuegos OP 6 4.º

Modelos Audiovisuales

Contemporáneos Modelos Audiovisuales

Contemporáneos OP 6 4.º

Fundamentos para el Diseño de Videojuegos Didácticos

Fundamentos para el Diseño de Videojuegos

Didácticos OP 6 4.º

Iniciativa Empresarial Iniciativa Empresarial OB 6 4.º

Prácticas Externas Prácticas Externas PE 12 4.º

Trabajo de Final de

Grado Trabajo de Final de Grado TFG 12 4.º

4. Relación de asignaturas optativas

Materia Asignatura Créditos

Técnicas de Interacción Avanzada Técnicas de Interacción Avanzada 6 Estructura de la Comunicación e

Industrias Culturales Estructura de la Comunicación e

Industrias Culturales 6

Técnicas de Producción y

Realización Sonora Técnicas de Producción y

Realización Sonora 6

Localización de Videojuegos Localización de Videojuegos 6 Modelos Audiovisuales

Contemporáneos Modelos Audiovisuales

Contemporáneos 6

Fundamentos para el Diseño de

Videojuegos Didácticos Fundamentos para el Diseño de

Videojuegos Didácticos 6

5. Organización temporal del plan de estudios

Asignatura Semestre Carácter ECTS

PRIMER CURSO

Expresión Artística 1 FB 6

Inglés 1 FB 6

Programación I 1 FB 6

Informática Básica 1 FB 6

Matemáticas I 1 FB 6

Diseño 2D 2 OB 6

Cultura Visual y Medios de Masas 2 OB 6

Programación II 2 FB 6

Tecnología de Computadores 2 OB 6

Física 2 FB 6

SEGUNDO CURSO

Expresión Gráfica 1 FB 6

Matemáticas II 1 FB 6

Algoritmos y Estructuras de Datos 1 OB 6

Consolas y Dispositivos de Videojuegos 1 OB 6

Empresas de Videojuegos 1 FB 6

Diseño 3D 2 OB 6

Narrativa Hipermedia y Análisis de Videojuegos 2 OB 6

Estadística y Optimización 2 OB 6

Bases de Datos 2 OB 6

Diseño y Desarrollo de Juegos Web 2 OB 6

TERCER CURSO

Arte del Videojuego 1 OB 6

Diseño Conceptual de Videojuegos 1 OB 6

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs

Tècniques de Producció i Realització Sonora

Tècniques de Producció i

Realització Sonora OP 6 4t

Localització de

Videojocs Localització de

Videojocs OP 6 4t

Models Audiovisuals

Contemporanis Models Audiovisuals

Contemporanis OP 6 4t

Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Fonaments per al Disseny de Videojocs

Didàctics OP 6 4t

Iniciativa Empresarial Iniciativa Empresarial OB 6 4.º

Pràctiques Externes Pràctiques Externes PE 12 4t

Treball de Final

de Grau Treball de Final de Grau TFG 12 4t

4. Relació d’ assignatures optatives

Matèria Assignatura Crèdits

Tècniques d’Interacció Avançada Tècniques d’Interacció Avançada 6 Estructura de la Comunicació i

Indústries Culturals Estructura de la Comunicació i

Indústries Culturals 6

Tècniques de Producció i

Realització Sonora Tècniques de Producció i

Realització Sonora 6

Localització de Videojocs Localització de Videojocs 6 Models Audiovisuals

Contemporanis Models Audiovisuals

Contemporanis 6

Fonaments per al Disseny de

Videojocs Didàctics Fonaments per al Disseny de

Videojocs Didàctics 6

5. Organització temporal del pla d’estudis

Assignatura Semestre Caràcter ECTS

PRIMER CURS

Expressió Artística 1 FB 6

Anglès 1 FB 6

Programació I 1 FB 6

Informàtica Bàsica 1 FB 6

Matemàtiques I 1 FB 6

Disseny 2D 2 OB 6

Cultura Visual i Mitjans de Masses 2 OB 6

Programació II 2 FB 6

Tecnologia de Computadors 2 OB 6

Física 2 FB 6

SEGON CURS

Expressió Gràfica 1 FB 6

Matemàtiques II 1 FB 6

Algoritmes i Estructures de Dades 1 OB 6

Consoles i Dispositius de Videojocs 1 OB 6

Empreses de Videojocs 1 FB 6

Disseny 3D 2 OB 6

Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs 2 OB 6

Estadística i Optimització 2 OB 6

Bases de Dades 2 OB 6

Disseny i Desenvolupament de Jocs Web 2 OB 6

TERCER CURS

Art del Videojoc 1 OB 6

Disseny Conceptual de Videojocs 1 OB 6

(11)

Sistemas Operativos 1 OB 6

Informática Gráfica 1 OB 6

Ingeniería del Software 1 OB 6

Diseño de Personajes y Animación 2 OB 6

Teoría y Práctica de la Producción Audiovisual 2 OB 6

Motores de Juegos 2 OB 6

Redes y Sistemas Multijugador 2 OB 6

Aplicaciones para Dispositivos Móviles 2 OB 6

CUARTO CURSO

Inteligencia Artificial 1 OB 6

Iniciativa Empresarial 1 OB 6

Técnicas de Interacción Avanzada 1 OP 6

Estructura de la Comunicación e Industrias

Culturales 1 OP 6

Técnicas de Producción y Realización Sonora 1 OP 6

Localización de Videojuegos 1 OP 6

Modelos Audiovisuales Contemporáneos 1 OP 6

Fundamentos para el Diseño de Videojuegos

Didácticos 1 OP 6

Aspectos Legales de los Videojuegos 2 OB 6

Prácticas Externas 2 PE 12

Trabajo de Final de Grado 2 TFG 12

Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar

por la Universitat Jaume I

Estructura de las enseñanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)

1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Obligatorias (OB) 25

Optativas (OP) 27

Trabajo de Final de Máster (TFM) 8

Total 60

3. Contenido del plan de estudios

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso Organización temporal Aspectos

Jurídicosociales de la Intervención y Mediación Familiar

Aspectos Jurídicosociales de la Intervención y Mediación Familiar

OB 5 1 Semestral

Análisis de los Contextos Familiares

Análisis de los Contextos

Familiares OB 5 1 Semestral

Formación y Apoyo a Padres y Madres y Cooperación con la Escuela y Otros Contextos

Formación y Apoyo a Padres y Madres y Cooperación con la Escuela y Otros Contextos

OB 5 1 Semestral

Sistemes Operatius 1 OB 6

Informàtica Gràfica 1 OB 6

Enginyeria del Programari 1 OB 6

Disseny de Personatges i Animació 2 OB 6

Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual 2 OB 6

Motors de Jocs 2 OB 6

Xarxes i Sistemes Multijugador 2 OB 6

Aplicacions per a Dispositius Mòbils 2 OB 6

QUART CURS

Intel·ligència Artificial 1 OB 6

Iniciativa Empresarial 1 OB 6

Tècniques d’Interacció Avançada 1 OP 6

Estructura de la Comunicació i Indústries

Culturals 1 OP 6

Models Audiovisuals Contemporanis 1 OP 6

Tècniques de Producció i Realització Sonora 1 OP 6

Localització de Videojocs 1 OP 6

Fonaments per al Disseny de Videojocs

Didàctics 1 OP 6

Aspectes Legals dels Videojocs 2 OB 6

Pràctiques Externes 2 PE 12

Treball de Final de Grau 2 TFG 12

Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar

per la Universitat Jaume I

Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)

1. Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria

Tipus de matèria Crèdits

Obligatòries (OB) 25

Optatives (OP) 27

Treball de Final de Màster (TFM) 8

Total 60

3. Contingut del pla d’estudis

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs Organització temporal Aspectes

Juridicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

Aspectes Juridicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

OB 5 1 Semestral

Anàlisi dels Contextos Familiars

Anàlisi dels Contextos

Familiars OB 5 1 Semestral

Formació i Suport a Pares i Mares i Cooperació amb l’Escola i Altres Contextos

Formació i Suport a Pares i Mares i Cooperació amb l’Escola i Altres Contextos

OB 5 1 Semestral

(12)

Materia Asignatura Carácter Créditos Curso Organización temporal Desarrollo

Personal y Sentido Vital en Proyectos de Intervención Familiar

Desarrollo Personal y Sentido Vital en Proyectos de Intervención Familiar

OB 5 1 Semestral

Mediación Familiar:

Concepto, Evolución y Modelos

Mediación Familiar:

Concepto, Evolución y Modelos

OB 5 1 Semestral

Iniciación a la

Investigación Iniciación a la

Investigación OP 12 1 Semestral

Prácticas

Externas Prácticas Externas OP 12 1 Semestral

Diseño y Análisis de Datos en el Ámbito de la Intervención Familiar y Social

Diseño y Análisis de Datos en el Ámbito de la Intervención Familiar y Social

OP 10 1 Semestral

Menores en Riesgo: Protección y Reforma

Menores en Riesgo: Protección

y Reforma OP 5 1 Semestral

Apoyo a Familias no Convencionales

Apoyo a Familias no

Convencionales OP 5 1 Semestral

Apoyo a Familias en Situación de Transición o de Estrés

Apoyo a Familias en Situación de Transición o de Estrés

OP 5 1 Semestral

Apoyo a Familias con Miembros en Situaciones de Vulnerabilidad

Apoyo a Familias con Miembros en Situaciones de Vulnerabilidad

OP 5 1 Semestral

Maltrato y

Familia Maltrato y Familia OP 5 1 Semestral

Mediaciones

Familiares Mediaciones

Familiares OP 5 1 Semestral

Mediaciones

Comunitarias Mediaciones

Comunitarias OP 5 1 Semestral

Trabajo de Final

de Máster Trabajo de Final

de Máster TFM 8 1 Semestral

Nota: En la página web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre estos planes de estu- dios.

Matèria Assignatura Caràcter Crèdits Curs Organització temporal Desenvolupament

Personal i Sentit Vital en Projectes d’Intervenció Familiar

Desenvolupament Personal i Sentit Vital en Projectes d’Intervenció Familiar

OB 5 1 Semestral

Mediació Familiar:

Concepte, Evolució i Models

Mediació Familiar:

Concepte, Evolució i Models

OB 5 1 Semestral

Iniciació a la

Investigació Iniciació a la

Investigació OP 12 1 Semestral

Pràctiques

Externes Pràctiques

Externes OP 12 1 Semestral

Disseny i Anàlisi de Dades en l’Àmbit de la Intervenció Familiar i Social

Disseny i Anàlisi de Dades en l’Àmbit de la Intervenció Familiar i Social

OP 10 1 Semestral

Menors en Risc:

Protecció i Reforma

Menors en Risc:

Protecció i

Reforma OP 5 1 Semestral

Suport a Famílies no Convencionals

Suport a Famílies no

Convencionals OP 5 1 Semestral

Suport a Famílies en Situació de Transició o d’Estrès

Suport a Famílies en Situació de Transició o d’Estrès

OP 5 1 Semestral

Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat

Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat

OP 5 1 Semestral

Maltractament i

Família Maltractament i

Família OP 5 1 Semestral

Mediacions

Familiars Mediacions

Familiars OP 5 1 Semestral

Mediacions

Comunitàries Mediacions

Comunitàries OP 5 1 Semestral

Treball de Final

de Màster Treball de Final

de Màster TFM 8 1 Semestral

Nota: A la pàgina web de la Universitat Jaume I es pot consultar informació més detallada sobre aquests plans d’estudis (http://www.

uji.es).

Figure

Updating...

References

Related subjects :