Gestió de neteja i recollida de residus del municipi de Sant Adrià del Besòs

297  Download (0)

Full text

(1)

INDUSTRIES AGRARIES I ALIMENTARIES JUNY 2010

GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Autor

(2)

INDUSTRIES AGRARIES I ALIMENTARIES JUNY 2010

GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE

SANT ADRIÀ DE BESÒS

(3)

Agraïments

A tota la meva família i a la meva tutora M.Carmen Barco

(4)

Autor

Canga Navarro, Jesús Professor ponent Barco, Mª Carmen Resum

A la gestió de neteja i recollida de residus del municipi de Sant Adrià de Besòs, basant-nos en els condicionants que s’indiquen al plec de condicions tècniques del municipi, definirem les eines i recursos humans necessaris per una correcte execució dels serveis. El Municipi objecte de l’oferta és la ciutat que avarca sis barris residencials: St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. I dos polígons industrials: Monsolis i El Sot. La superfície total aproximada és de 3,87 Km2 i el nombre d’habitants total és de 33.080.

Es defineixen de manera esquemàtica i breument els serveis de neteja manual, mecànica, recollida de residus, serveis especials o complementaris. També es defineix tant la maquinaria com els recursos humans necessaris per dur a terme les tasques. Aprofundirem a l’oferta econòmica valorant els serveis descrits, ajustant-los al pressupost límit del Plec de Condicions. Per tal de fer una oferta competitiva s’intentarà millorar i optimitzar els serveis dotant-los de qualitat i reduint el preu del pressupost ofertat.

(5)

Titulo

GESTIÓN DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Autor

Canga Navarro, Jesús Profesor ponente Barco, Mª Carmen Resumen

En la gestión de la limpieza y recogida de residuos del Municipio de Sant Adrià de Besòs, basándonos en los condicionantes que se indican en el pliego de condiciones técnicas del municipio, definiremos las herramientas y recursos humanos necesarios para una correcta ejecución de los servicios.

El Municipio objeto de la oferta, es la ciudad que abarca seis barrios residenciales: St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. Y dos polígonos industriales: Monsolis i El Sot. La superficie total aproximada es de 3,87 km2 y el número total de habitantes es de 33.080.

Se definirán de manera esquemática y brevemente los servicios de limpieza manual, mecánica, recogida de residuos, servicios especiales o complementarios. También se define tanto la maquinaria como los recursos humanos necesarios para realizar las tareas.

Profundizaremos en la oferta económica valorando los servicios descritos, ajustándolos al presupuesto limite del Pliego de Condiciones. Para realizar una oferta competitiva se intentara mejorar y optimizar los servicios, dotándolos de calidad y reduciendo el precio del presupuesto ofertado.

(6)

MANAGEMENT OF CLEANING AND WASTE COLLECTIONIN SANT ADRIÀ DEL BESÓS

Author

Canga Navarro, Jesús Supervisor

Barco, Mª Carmen Abstract

In the management of cleaning and waste collection in the municipality of SantAdria de Besós we define the tools and human resources necessary for the proper execution of services, based on the determining factors listed in the technical specifications document of the city council.

The part of the municipality involved in this offer covered six residential neighborhoods: St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. In addition, two industrial zones: Monsolís and The Sot. The total area is approximately 3,87 km2 and the total number of inhabitants is 33,080.

Manual and mechanic cleaning services, as well as the waste collection and the special and complementary ones, will be briefly and schematically defined. Machinery and human resources needed to accomplish tasks will be also explained.

Finally, we are going to deal with the financial offer in depth, taking into account the described services and adjusting them to the maximum budget stated in the document of conditions. We will try to improve and optimize services in order to configure a competitive option, providing them with quality and a reduction of the budget’s cost offered.

(7)

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ ... 11

1.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. ...12

1.2. OBJECTIUS I METODOLOGIA. ...13

1.3. EL MUNICIPI. ...13

2. PRINCIPIS DE L’OFERTA ... 15

2.1. ÀMBIT I OBJECTE ...16

2.2. SITUACIONS IMPORTANTS. ...19

2.3. TEMPORADES “ESTIU I HIVERN”. ...23

3. DEFINICIONS I ASPECTES IMPORTANTS DE LA PROPOSTA . 24

3.1. NETEJA VIARIA. ...25

3.2. RECOLLIDA DOMICILIARIA. ...25

3.3. RECOLLIDA COMERCIAL. ...26

3.4. RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS. ...26

3.5. PROGRAMACIÓ I COMUNICACIÓ DELS SERVEIS. ...26

3.6. RECURSOS MATERIALS. ...27 3.7. RECURSOS HUMANS. ...27 3.8. SOSTENIBILITAT. ...27 3.9. QUALITAT GARANTIDA. ...27 3.10. GESTIÓ DE L’ INFORMACIÓ. ...28 3.11. IMATGE. ...28

4. DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI ... 29

4.1. ESQUEMA I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS. ...30

4.2. ORGANIGRAMA ...36

4.3. FITXES DESCRIPTIVES DELS SERVEIS I MAQUINARIA. ...37

5. SOSTENIBILITAT I MILLORES TECNOLÒGIQUES. ... 51

(8)

5.2. INNOVACIONS I POSIBLES MILLORES TECNOLÒGIQUES. ...53

6. PLA ECONÒMIC DE L’OFERTA ... 55

6.1. ASPECTES IMPORTANTS DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST. ...56

6.2. PERSONAL. ...57

6.3. PERSONAL INDIRECTE. ...62

6.4. MAQUINÀRIA ...63

6.5. INSTAL·LACIONS ...66

6.6. VESTUARI, EINES I VARIS. ...67

6.7. PREUS FINALS PER SERVEI. ...68

6.8. RESUM DE COSTOS ...70

7. CONCLUSIONS ... 72

8. BIBLIOGRAFIA ... 74

8.1. PAGINES WEB ...75

8.2. VARIS I PUBLICACIONS ...76

9. ÍNDEX PLÀNOLS, TAULES I FIGURES. ... 77

9.1. INDEX TAULES ...78

9.2. INDEX PLÀNOLS ...79

9.3. INDEX FIGURES ...79

10. ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ... 80

10.1. GENERALITATS ...81

10.2. SITUACIÓ ACTUAL DELS SERVEIS ...94

10.3. EXPECTATIVES DE FUTUR ...94

10.4. SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ INORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS ...98

10.5. SERVEI DE RECOLLIDES SELECTIVES ... 103

(9)

10.8. MITJANS MATERIALS ... 122

10.9. MITJANS HUMANS ... 133

10.10. SISTEMA DE RETRIBUCLÓ DEL SERVEI ... 136

10.11. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA ... 148

10.12. GESTLÓ DE LA QUALLTAT ... 150

10.13. CRITERI DE VALORACLÓ DE LES OFERTES ... 153

11. ANNEX 2: PLEC DE CLÀUSULES

ECONOMICOADMINISTRATIVES ... 156

11.1. OBJECTE ... 157

11.2. ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: PRERROGATIVES ... 157

11.3. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE ... 158

11.4. DURACIÓ DEL CONTRACTE ... 158

11.5. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ ... 159

11.6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE ... 159

11.7. FORMA DE PAGAMENT ... 160

11.8. REVISIÓ DE PREUS ... 160

11.9. GARANTIES ... 162

11.10. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE... 162

11.11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE ... 163

11.12. OBLIGACIONS LABORALS DEL CONTRACTISTA I SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ... 164

11.13. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA ... 165

11.14. CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES DE L’OFERTA ... 165

11.15. CAPACITAT PER CONTRACTAR ... 167

11.16. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ... 168

11.17. MESA DE CONTRACTACIÓ ... 173

11.18. QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS, OBERTURA DE PROPOSICIONS, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ... 174

(10)

11.20. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI ... 175

11.21. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ... 175

11.22. REVERSIÓ ... 176

11.23. NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA ... 177

11.24. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL NOU ... 178

11.25. REGLAMENT DEL SERVEI ... 178

11.26. RÈGIM SANCIONADOR ... 179

11.27. CONTROL I INSPECCIÓ DELS SERVEIS ... 184

11.28. RESCAT ... 184

11.29. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE ... 184

11.30. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE... 184

11.31. JURISDICCIÓ COMPETENT ... 185

12. ANNEX 3: PARÈMETRES TÈCNICS MAQUINARIA. ... 186

12.1. CARRET DE NETEJA PORTA CUBELLS. ... 187

12.2. ESCOMBRADORA D’ASPIRACIÓ CITY CAT ... 190

12.3. ESCOMBRADORA RAVO 5 M3 560 CD-3ER BRAÇ. ... 200

12.4. CAMIÓ CISTERNA MERCEDES ... 208

12.5. FURGONETA NETEJA INTENSIVA VAPOR I AIGUA A PRESSIÓ ... 219

12.6. PÒRTER BASCULANT CAIXA TANCADA ... 227

12.7. CRC GANXO BILATERAL 24M3 ... 231

12.8. CAMIÓ CAIXA OBERTA VOLQUET+PLATAFORMA ... 245

12.9. CAMIÓ RENTACONTENIDORS BILATERAL ESTRET ... 251

12.10. CRC FIX BILATERAL 24M3 ... 258

12.11. CRC CAMIÓ CARREGA TRASERA 20M3 ... 270

12.12. FURGÓ NETEJA GRAFFITTIS ... 277

12.13. CONTENEDORS PAPER ... 286

(11)
(12)

1.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

L’aposta per la neteja i recollida de residus constitueix actualment un assumpte clau en matèria de sostenibilitat d’una ciutat. L’optimització d’aquest servei és complexa i molt important.

La neteja i recollida de residus representa una gestió difícil i variable segons el municipi o zona geogràfica on es du a terme, per tant les peculiaritats de cada entorn urbá i àmbit geogràfic fa que es desenvolupin una gran diversitat de propostes encaminades per aquest objectiu de gestió. Malgrat això, gran part d’elles coincideixen en la importància de l’anàlisi del procés de recollida i neteja per la seva gran repercussió en la sostenibilitat de la ciutat.

A diferencia de l’administració d’altres serveis urbans, la gestió de la recollida i neteja de residus es planteja de maneres molt diferents en funció del àmbit geogràfic considerat. En aquest aspecte s’uneixen factors de desenvolupament tecnològic, desenvolupament social i normatiu en quant a la conscienciació ecològica, volum de generació de residus i la seva composició, densitat de població i morfologia urbana.

(13)

1.2. OBJECTIUS I METODOLOGIA.

Els objectius principals d’aquest informe de gestió, és l’elaboració d’un pla personalitzat de gestió de la neteja i recollida dels residus del municipi de Sant Adrià de Besòs.

S’intentarà elaborar un projecte concís que respon específicament als requeriments del Plec

La metodologia d’aquest treball es dividirà en varies parts importants que seran: • La descripció i definició de serveis que es duran a terme.

• Els recursos humans i materials que es necessitaran per dur a terme els serveis. • L’organització d’aquests serveis segons els recursos humans i materials que es

necessitaran i els objectius que s’hauran d’assolir. • L’estudi econòmic del projecte.

Aquestes parts es representaran sempre prenent com a referència el Plec de condicions tècniques presentades per l’Ajuntament, i amb una conscienciació o objectiu principal que serà la sostenibilitat d’una ciutat compromesa.

1.3. EL MUNICIPI.

Sant Adrià de Besòs és el municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, es tracta d’una ciutat ben comunicada, envoltada pels municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. Te una superfície geogràfica total de 3,87Km2 on hi conviuen unes 33.080 persones aproximadament, per tan va ser nomenada com a ciutat el 8 de Setembre de 2002.

Es tracta d’una ciutat on l’industria es troba molt diversificada i predominen les empreses del tipus mitjà. Entre les instal·lacions industrials destaquen les centrals tèrmiques del Besòs i de Fecsa (les tres xemeneies) que es una de les imatges emblemàtiques de Sant Adrià.

Sant Adrià la conformen sis barris residencials: St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, el Besòs i La Mina. I dos polígons industrials: Monsolis i el Sot.

(14)

Aquests treball representa l’elaboració d’un pla de gestió de neteja i recollida de residus de tot el municipi de Sant Adrià.

Es centrarà en els serveis generals puntualitzats al Plec de Condicions Tècniques (veure Annex 1) tot especificant-los i millorant-los si escau. La part econòmica es basarà en el Plec de clàusules economicoadministratives (veure Annex 2).

Incidirem en millores dels serveis tot seguint una línia de millora i eficàcia mediambiental, on hi haurà propostes de millora a nivell de desenvolupament sostenible i optimització de recursos.

“Business as usual is no longer an option”

(no realitzar canvis ja no es una opció)

(15)
(16)

2.1. ÀMBIT I OBJECTE

L’àmbit del projecte el conformen els sis barris residencials i els dos polígons industrials:

Taula 1. Dades generals dels sis barris residencials del municipi St.Adrià Nord St.Joan Baptista La Verneda La Catalana El Besòs La Mina Habitants 9.867 7.630 536 376 5.620 9.044 Superfície 327.398 m2 413.276 m2 30.577 m2 234.506 m2 174.957 m2 319.405 m2 Longitud vials 9.250 ml 10.064 ml 1.310 ml 5.425 ml 4.601 ml 6.935 ml Ràtio hab/vials urbans 1,066 hab/m 0,758 hab/m 0,414 hab/m 0,069 hab/m 1,221 hab/m 1,34 hab/m Ràtio hab/superfície 30.137 hab/km2 18.462 hab/km2 17.758 hab/km2 1.603 hab/km2 32.122 hab/km2 28.315 hab/Km2 Percentatge de població sobre el totals del municipi

29,83% 23,07% 1,64% 1,13% 16,99% 27,34%

Font: Plec de Condicions tècniques.

Taula 2. Dada de superfície dels dos polígons industrials

Monsolis El Sot

Superfície 317.088 m2 294.784 m2

Font: Plec de Condicions tècniques.

L’objecte del projecte és l’elaboració d’un pla de gestió econòmic -tècnic dels serveis de neteja i recollida de residus de tot l’àmbit que avarca el municipi.

Cal destacar, en primera instància, que es presenta per Sant Adrià de Besòs una proposta totalment afí amb els principis i filosofia transmesos pel Plec de Condicions, tot

(17)

Per aquest motiu, es pretén anar de la mà amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, cap una ciutat sostenible i compromesa amb el canvi climàtic, contribuir a que la via pública sigui un entorn acollidor, aplicar en tots els processos de producció l’estalvi i la racionalització dels recursos naturals, humans i materials, col·laborar a que els ciutadans s’identifiquin amb tots els serveis de la ciutat i participin de la millora i el compromís global de fer de Sant Adrià de Besòs un referent d’avanç i innovació.

Hem d’establir unes prioritats que marcaran la qualitat dels serveis que exposarem i que volem dur a terme.

• Sant Adrià ha d’estar net sense excepció

• S’ha de garantir una qualitat de serveis als ciutadans: o Mínim soroll i molèsties

o Satisfacció als ciutadans

• S’ha d’optimitzar els serveis per tal de que siguin eficients i eficaços. • La millora del medi ambient com a principi clau.

• Serveis econòmicament competitius i qualitativament immillorables. • Prioritzar en aquest ordre:

o Prevenció de la generació de residus. (sensibilització). o Reutilització (campanyes de educació ambiental). o Reciclatge (recollida selectiva).

o Compostatge (sobretot matèria orgànica).

o Incineració o abocar el rebuig (incineradora o abocador).

Un cop establertes les prioritats realitzarem els serveis descrits al Plec de condicions tècniques. (Annex 1) que són les següents:

1. Neteja carrers i voreres.

2. Neteja places, zones verdes i solars municipals. 3. Neteja façanes.

4. Aiguabatre mecànic en places i carrers. 5. Neteja i manteniment dels punts negres 6. Recollides i transport:

(18)

b. A la planta de tractament d’envasos.

c. A la planta de tractament i reutilització del paper, vidre i cartró. d. A l’abocador del Garraf dels mobles i voluminosos.

e. Altres recollides selectives.

7. Neteja i recollida del Mercat Municipal i d’Encants.

Per finalitzar aquesta part introductòria, cal dir, que es pretén assumir fidelment tots els compromisos del Plec de Condicions com a propis i garantir total flexibilitat per adaptar-se als nous requeriments i projectes futurs.

(19)

2.2. SITUACIONS IMPORTANTS.

Plànol 1. Terme Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

(20)

Plànol 3. Barri La Mina i La Catalana.

(21)

Plànol 5. Barri Sant Adrià Nord i polígon Monsolís.

(22)
(23)

2.3. TEMPORADES “ESTIU I HIVERN”.

Es important comprendre com es delimiten les dues temporades que hi ha al any ja que en alguns serveis com per exemple la neteja de contenidors, varia de freqüència en que es dur a terme segons la temporada on ens trobem, per tant:

Quan parlem de temporada d’Estiu, parlem de la franja que data des del final de la Setmana Santa fins al 1 d’Octubre.

Quan parlem de temporada d’hivern, es el període restant, aquell que compren des del 2 d’Octubre fins l’últim dia de la Setmana Santa.

(24)
(25)

3.1. NETEJA VIARIA.

• La neteja es realitza de forma integral a tot l’àmbit de la via, netejant els elements horitzontals i verticals.

• La neteja viària començarà sempre pels àmbits al voltant de les escoles.

• La neteja inclou de forma especifica els llocs enjardinats, els patis interbloc i els punts negres del municipi.

• Es planifiquen equips de neteja per les zones amb excrements de gossos, botelló i orins.

• Adaptabilitat i polivalència dels equips.

• Equips específics per a la neteja de papereres interior i exteriorment i els voltants.

3.2. RECOLLIDA DOMICILIARIA.

Aquest servei, és general i avarca els serveis de recollida i transport de la fracció inorgànica de residus municipals. S’ha de tenir en compte:

• Ús de la mateixa tipologia de contenidors per a totes les fraccions en tot el municipi.

• Neteja mecanitzada de tots els contenidors en tot el municipi. • Agrupació de contenidors en illes.

• Contenidors de materials silenciosos, amb maneta i pedal i adaptació a discapacitats.

• Disposició d’un inspector de serveis que realitzarà tasques d’informació en diferents illes, un cop cada mes, per tal d’informar als ciutadans dels missatges ambientals que determini la campanya de comunicació.

(26)

3.3. RECOLLIDA COMERCIAL.

Aquest servei, es general i avarca els serveis de recollida selectiva de paper, cartró, envasos, cartró comercial, paper d’oficina, matèria orgànica i selectiva de piles.

• Increment de la recollida selectiva per mitjà d’equips extres per a la recollida de paper d’oficina pel matí.

• Recollida dels iglús d’envasos a les escoles per la tarda.

• Recollida selectiva de paper, cartró, plàstic i residu orgànic del mercat municipal i del mercat d’Encants.

• Compenetració i sinergia dels equips de recollida comercial amb la neteja viària, de forma que s’eviti els temps d’ocupació de las voreres i minimitzar per tant, les molèsties als ciutadans.

3.4. RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS.

Es tracta de la recollida de mobles i voluminosos de forma que es garanteixi la màxima facilitat de descàrrega.

3.5. PROGRAMACIÓ I COMUNICACIÓ DELS SERVEIS.

Els aspectes del la comunicació directe amb l’Ajuntament i el control de la programació dinàmica. Destacant:

• Programes dinàmics que permeten la comunicació, el registre immediat i el seguiment dels serveis.

• Taulers d’organització diària al vestuari dels operaris. • Connectivitat amb l’Ajuntament.

(27)

3.6. RECURSOS MATERIALS.

Els aspectes a destacar són:

• Màquines adaptades al servei, garantint les màximes capacitats i rendiment. • Màquines homologades i amb millors prestacions possibles pel que fa a les

emissions d’efecte hivernacle i de soroll.

• Sistemes de senyalització específics pels equips de l’escombradora mecànica.

3.7. RECURSOS HUMANS.

Tenir les coses clares en aquest camp, tot dignificant el treball, i garanties d’adequació de la plantilla al lloc de treball, amb programes específics de formació en bones pràctiques, atenció al ciutadà, eficiència, qualitat i medi ambient.

3.8. SOSTENIBILITAT.

Tenir una ferma opinió i filosofia en quant al desenvolupament sostenible tot garantint un màxim compromís amb el municipi, dotant-los de les millors màquines possibles en quant a soroll, consum d’aigua i emissions de gas.

Adopció de compromisos oficials i polítiques d’ambientalització en la gestió dels serveis.

3.9. QUALITAT GARANTIDA.

• Adopció de mesures tècniques i organitzatives (inspecció pròpia i procediments) per assegurar la qualitat dels serveis prestats.

• Establir un sistema d’indicadors (informes d’incidències, notes qualitatives..) per tal de complir el grau de qualitat dels paràmetres establerts.

(28)

3.10. GESTIÓ DE L’ INFORMACIÓ.

• Adopció de sistemes que permetin agilitzar la transmissió de d’informació destinada a l’Ajuntament.

• Documentació gràfica de tot el servei. • Gestió del registre de totes les incidències.

• Fulls de dades informatives amb paràmetres mesurats mensualment (kg d’envasos, paper, cartró,... recollits..).

3.11. IMATGE.

Aquest aspecte és important davant el propi ciutadà, ja que aquest concepte d’imatge donen senzillesa a totes les campanyes de conscienciació i comunicació, per tant:

• Senyalització d’alta visibilitat a tota la flota. • Imatge posada en comú amb l’Ajuntament.

(29)
(30)

4.1. ESQUEMA I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS.

En aquest apartat parlarem una mica de la proposta que volem dur a terme amb els serveis que ofertem.

Presentarem un quadre organitzatiu dels serveis proposarem tot dividint-los per zones del municipi i una mica distribuint els recursos que necessitarem de manera general.

En aquest apartat també junt amb els serveis, proposarem unes freqüències i uns torns o horaris, que segons l’experiència i els estudis fets en les diferents zones del municipi, es pensa que haurien de ser així.

(31)

Taula 3. Quadre organitzatiu del serveis per zones del municipi.

BARRI TIPUS HORARI FREQUENCIA p

co n d u ct o r C a rr e to n s p o rt a -c a b à s E sc o m b ra d o ra c a a d a i v o re re s b a ld e ja d o ra d e c a a d e s ca m m o b le s tr ic ic le e ct ri c e x cr e m e n ts m in ip a la c a rr e g a d o ra LA MINA

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Diari excepte diumenges i festius 4 4

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns a divendres 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dimecres, dijous, divendres i dissabtes 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dimecres, dijous, divendres i dissabtes (1) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dimarts 2 1 1

SANT ADRIA NORD

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Diari excepte diumenges i festius 1 1

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dilluns (1) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

SANT ADRIA CENTRE

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Diari excepte diumenges i festius 3 3

Escombrat manual mec. 14:00 / 20:30 h Diari excepte diumenges i festius 1 1

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dimarts, dimecres i dijous 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dimarts, dimecres i dijous (1) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

SANT JOAN BAPTISTA

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Diari excepte diumenges i festius 4 4

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dimecres i divendres 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dijous, divendres i dissabte 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dijous, divendres i dissabte (1) 15 1 1 1

(32)

EL BESÓS

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Diari excepte diumenges i festius 3 3

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dimarts i dijous 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns i dimarts 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dilluns i dimarts (2) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

MARINA-BESOS

Escombrat manual 13:00 / 19:30 h Diari excepte diumenges i festius 1 1

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dimecres i divendres 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dissabte 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dissabte (1) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

VIA TRAJANA

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Dilluns, dimecres i divendres 1 1

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dijous 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dilluns (2) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

LA CATALANA

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Dimarts, dijous i divendres 1 1

Escombrat mecànic 07:00 / 13:30 h Dimarts i dijous 1 1

Baldeu mecànic 07:00 / 13:30 h Dilluns 1 1

Baldeu mixt 07:00 / 13:30 h Dissabte (2) 15 1 1 1

Recollida de mobles 20:00 / 02:30 h Dijous i dissabte 2 1 1

POL. EL SOT Escombrat mixt 07:00 / 10:00 h Dissabte 2 1 1

POL. MONTSOLÍS Escombrat mixt 10:30 / 13:30 h Dissabte 2 2 2

Escombrat manual 07:00 / 13:30 h Repàs diumenge i festius 1 1

Recollida d'excrements 14:00 / 20:30 h 83 jornades 1 1

Recollida de punts negres 07:00 / 13:30 h 27 jornades 1 1

TOTAL 19 11 17 8 1 1

(33)

A part del serveis que s’observen al quadre de dalt, hem de destacar que només es troben els més bàsics per les zones que hem representat. A part d’aquests hi ha tot una sèrie de serveis que pertanyen al grup de Serveis de Recollida domiciliaria i comercial i al de Serveis de neteja complementaria que són els següents:

Recollida domiciliaria i comercial:

• Recollida de resta o “rebuig domiciliari” 365 dies/any 22:00 – 03:30h. • Recollida de la fracció orgànica 365 dies/any 22:00 – 03:30h. • Recollida selectiva (paper, cartró, envasos) 159 dies/any 07:00 – 13:30h. Neteja complementaria:

• Neteja de grafitis 119 dies/any 07:00 – 13:30h.

• Neteja i recollida Mercat Encants 52 dies/any 15:00 – 16:30h. • Neteja i recollida Mercat Municipal 159 dies/any 07:00 – 13:30h. • Neteja contenidors (hivern) 12 dies/any 22:00 – 04:30h. • Neteja contenidors (estiu) 19 dies/any 22:00 – 04:30h.

En aquest mateix capítol, més a baix, podrem veure amb més detall els serveis que hem plantejat de manera resumida en aquest apartat.

Els treballadors del servei de neteja i recollida de residus del municipi de Sant Adrià de Besòs realitzen 39 hores setmanals. Com que tenen un dia festiu a la setmana, això vol dir que realitzen una jornada de 6 hores i 30 minuts.

Els horaris seran els següents:

Taula 4. Torns d’horaris de jornada laboral.

Inici Final

Torn Matí 07:00 13:30

Torn Nit 22:00 04:30

(34)

Encara que només parlem de torn de matí i torn de nit, hem de dir que també hi ha torns especials de tarda, per fer serveis especials o complementaris com es el cas del la neteja i recollida del Mercat del Encants o la recollida de mobles. Aquest últim s’ha de dir que te un horari més aviat tarda/nit.

Els mitjans humans de personal directe que s’utilitzaran per la realització dels serveis seran: Conductors 2a --- 6 Conductors nit --- 3 Peó dia --- 22 Peó nit --- 2 Conductor taller---1 Total treballadors --- 34

Per tan necessitarem uns 34 treballadors per realitzar els serveis y 2 treballadors que son el cap de servei, administratiu a mitja jornada i l’encarregat.

Malgrat que només necessitem aquests 31 treballadors hem de tenir en consideració una sèrie de variables com es el cas del absentisme (treballadors que no van a treballar per causes justificades o injustificades o per incapacitats temporals) i també he de tenir clar un aspecte que es que molts dels serveis sobretot els de recollides domiciliaries i comercials s’han de fer durant els 365 dies de l’any, per tant com que tothom ha de descansar 1 dia a la setmana s’han de contractar treballadors per suplir-los.

Amb aquestes variables podem calcular el numero total real de treballadors que es necessitaran per dur a terme els serveis:

Conductors 2a --- 7 Conductors nit --- 4 Peó dia --- 24 Peó nit --- 3 Conductor taller---1 Total treballadors --- 39

(35)

Taula 5. Resum dels serveis en temporades i els treballadors necessaris i equivalents

Font: Elaboració pròpia.

Per tan segons dies/any que es treballa i el numero de treballadors de cada servei obtenim les jornades necessàries que ens dona el treballadors que utilitzarem per dur a terme les tasques:

Taula 6. Personal equivalent i necessari segons jornades

Com ja s’ha dit abans, hem de comptar un conductor taller que es el mecànic de la nau i també el personal indirecte que son 2: el cap de servei a mitja jornada, l’administratiu a mitja jornada i l’encarregar a jornada completa. El personal equivalent que seria l’ideal, s’ha calculat sumant-li 1 a l’absentisme, multiplicar-lo per les jornades totals necessàries i finalment dividint-lo per les jornades a l’any de cada categoria de treballadors que son sempre 278.

Font: Elaboració pròpia.

EQUIP Nº Equips. Freqüència Torn Dies/Any Cond. 2a Dia Operari dia Encarregat Cap serv. Maquinista Operari nit Cond. Taller cond. Nit

Temporada Alta

Neteja manual 1 carretó porta cubells + 1 peó dia 22,0 6 dies/setm. Matí 238 - 1,0 - - - -

Neteja mecànica 1 escombradora voreres i calçades + 1

conductor 2a 3,0 6 dies/setm. Matí 238 1,0 - - - - -

Baldeu mecànic 1 baldejadora de calçades + 1

conductor 2a 2,0 6 dies/setm. Matí 238 1,0 - - - - -

Baldeu mixt 1 baldejadora de calçades +

1conductor 2a + 1 peó dia 3,0 2 dies/mes. Matí 19 1,0 1,0 - - - - - -

Recollida de mobles 1 camió de recollida + 1 conductor 2a

+ 2 peons dia 3,0 2 dies/setm. Nit 79 1,0 2,0 - - - - - -

Recollida fracció orgànica 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365 - - - - - 1,0 - 1,0

Neteja de contenidors 1 camió rentacontenedors + 1

conductor + 1 peó nit 1,0 1 dia/mes Nit 12 - - - - - 1,0 - 1,0

Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 camió recollida + 2

conductor + 4 peons 1,0 1 dia/setm. tarda 52 1,0 3,0 - - - - - -

Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 1,0 4 dies/setm. Matí 159 - 1,0 - - - - - -

Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 1,0 3 dies/setm. Matí 119 1,0 - - - - -

Recollida de la fracció inorgànica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365 - - - - 1,0

Recollida selectiva (envasos, cartró i

paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 1,0 4 dies/setm. Matí 159 - - - - - 1,0 - 1,0

Temporada Baixa

Neteja de contenidors 1 camió rentacontenedors + 1

conductor + 1 peó nit 1,0 2 dies/mes Matí 19 - - - - - 1,0 - 1,0

PERSONAL PLANTILLA JORNADES EQUIVALENT NECESSÀRIA

Conductor 2a 1.657 6,32 5,96

Peó dia 6.090 23,22 21,91

Peó nit 555 2,11 1,99

Conductor Maquinista noct 920 3,51 3,31

Conductor Taller 278 1,06 1,00

SUMA 9.220 35,16 34,17

PERSONAL INDIRECTE 2,00 2,00

(36)

4.2. ORGANIGRAMA

Figura 1. Organigrama del servei de Neteja i recollida de Sant Adrià de Besòs. Font: Plec de Condicions tècniques i elaboració pròpia.

El cap de servei és el representant de l’empresa i per tant es l’ interlocutor amb l’Ajuntament, entre les funcions principals d’organitzar i gestionar el servei, té altres tasques com anar a reunions amb l’ajuntament, elaborar informes d’incidències, resums

(37)

de evolució del servei, certificats, dades corresponents a kg d’envasos, paper i cartró recollit i quadres d’albarans de l’eliminació dels residus.

4.3. FITXES DESCRIPTIVES DELS SERVEIS I MAQUINARIA.

En les pròximes pàgines, hi ha les fitxes descriptives de cada servei, on trobarem l’abast, objectiu, metodologia i maquinaria utilitzada pel servei.

Pel que fa a la maquinaria de cada servei, hem volgut només posar una breu descripció de la manera d’actuar d’aquests vehicles. En l’Annex 3 d’aquest treball constaran totes les fitxes de la maquinaria emprada, amb els seus aspectes i paràmetres, tot tret dels catàlegs de les pròpies empreses proveïdores de tota la maquinaria.

(38)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Escombres, cabàs, raspalls, bosses

Descripció del procés

El servei es farà amb una escombra avançant, segons un itinerari prefixat, cobrint tots els carrers del sector. S’alternarà l’escombrada de les voreres per a aproximar els residus a la vorada amb l’escombrada de la vorada acumulant els residus en petits pilonets equidistants i la recollida d’aquests amb l'escombreta abocant-los als cubells o bosses del carret. Una vegada plens aquests, es buidaran les bosses a la xarxa de contenidors establerts, o bé es buidaran als vehicles de recollida de manera que un cop acabada la neteja no quedin residus amuntegats al carrer. Tambè tallarà les petites herbes que creixen a la vorera L'àmbit d'actuació inclou: l'amplada total de tota la calçada en cas de ser un carrer de vianants i de tota la vorera, voreres, escocells, la rigola, la calçada entre vehicles, els voltants de qualsevol mobiliari urbà, els voltants de papereres i contenidors, zones verdes urbanes presents en l'itinerari, papereres i la calçada amb una amplada aproximada de 1 metre en cas de ser un vial sense aparcament, sempre que les condicions de seguretat ho permetin (en cas d'haver aparcament l'amplada de la calçada fins a la línia que delimita l'aparcament) S’ha dimensionat aquest servei especialment per actuar amb major detall a les voreres i vies públiques més estretes, freqüentment amb vehicles estacionats, o bé en zones de vianants, places i passeigs amb força vianants que dificulten altres sistemes de neteja.

1 PEÓ DIA CARRETO PORTA CUBELLS INURMA INOX /

L'objectiu d'aquest tractament és la neteja manual de totes les deixalles, escombraries i tota mena de materials residuals existents a la totalitat de l'abast territorial (voreres, calçades, places o qualsevol altra part de la via pública) objecte d'aquest tractament.

Funcions

La retirada dels residus presents a tota la superfície dintre del seu àmbit territorial i especialment:

■ residus produïts pels vianants,

■restes dels residus domiciliaris i comercials que puguin estar dipositats a la via pública,

■ restes de residus que puguin haver al voltant dels contenidors i de les papereres,

■ fulles caigudes dels arbres i petites herbes que creixen a la vorera

■ els arrossegaments de la pluja,

■ xiclets, puntes de cigarretes, excrements d'animals, diaris o premsa abandonats a la via pública i restes de pintura.

■ buidat de les papereres i correcans.

■ eliminació dels desbordaments de contenidors i papereres.

■ acumulacions de sorra

■ residus que provoquen l'embussament dels embornals

Procediment específic d’actuació

NETEJA BÀSICA ESCOMBRADA MANUAL

(39)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials

Procediment específic d’actuació

NETEJA BÀSICA NETEJA MECÀNICA

L'objectiu d'aquest tractament és la neteja mitjançant l'ús d'una escombradora,

de les voreres dels carrers, deixant-las lliures de totes les deixalles,

escombraries i tota mena de materials residuals existents.

Solen ser zones peatonals i sense circulació, mitjanes o centrals d'avingudes i voreres de grans dimensions

Funcions La retirada dels residus presents a tota la superfície dintre del seu àmbit

territorial i especialment:

■ residus produïts pels vianants,

■restes dels residus domiciliaris i comercials que puguin estar dipositades a la via pública,

■ restes de residus que puguin haver al voltant dels contenidors i de les

papereres,

■ fulles caigudes dels arbres,

■ els arrossegaments de la pluja,

■ xiclets, puntes de cigarretes, excrements d'animals, diaris o premsa

abandonats a la via pública i restes de pintura.

■ acumulacions de sorra

Descripció del procés

L'escombradora disposa d'un parell de raspalls escarificadors, que accionats mecànicament arrancaran la brutícia incrustada a la vorera i la recolliran mitjançant un sistema d'aspiració. A més disposa d’un tercer raspall mòbil que quan es desplaci actuarà com una escombra arrastrant la brutícia cap al sistema d’aspiració. Per a evitar l’aixecament de pols, originant per l’acció dels raspalls sobre el paviment, l’autoescombradora porta un sistema de reg mitjançant aspersors localitzats immediatament davant dels raspalls, que procediran a humidificar el terra, de manera que l’escombrada es realitzarà sobre una superfície humidificada i per tant no s’originarà cap aixecament de partícules. La velocitat de treball de l'escombradora complirà amb les especificacions del fabricant i respectarà en tot moment les normes de circulació vigents per al vehicle, deixant pas periòdicament als vehicles o vianants que es puguin haver quedat retinguts durant el funcionament de la màquina en carrers o passos estrets.

Els residus acumulats al dipòsit de l'escombradora seran descarregats quan estigui ple i al final de la jornada al parc de districte o central i posteriorment transportats a la deixalleria fixa.

L'àmbit d'actuació inclou: voreres, zones de vianants, rambles, passejos,…

1 CONDUCTOR ESCOMBRADORA ASPIRACIÓ

CITY CAT 2020XL

Les mesures de seguretat es garanteixen mitjançant la obligatorietat d’utilitzar Escombres, carret, cabàs, raspalls, bosses, mànega, pistola, colzes, clau

(40)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Escombres, carret, cabàs, raspalls, bosses, mànega, pistola, colzes, clau

Descripció del procés

L'escombradora disposa d'un parell de raspalls escarificadors, que accionats mecànicament arrancaran la brutícia incrustada a la vorera i la recolliran mitjançant un sistema d'aspiració. A més disposa d’un tercer raspall mòbil que quan es desplaci actuarà com una escombra arrastrant la brutícia cap al sistema d’aspiració. Per a evitar l’aixecament de pols, originant per l’acció dels raspalls sobre el paviment, l’autoescombradora porta un sistema de reg mitjançant aspersors localitzats immediatament davant dels raspalls, que procediran a humidificar el terra, de manera que l’escombrada es realitzarà sobre una superfície humidificada i per tant no s’originarà cap aixecament de partícules. La velocitat de treball de l'escombradora complirà amb les especificacions del fabricant i respectarà en tot moment les normes de circulació vigents per al vehicle, deixant pas periòdicament als vehicles o vianants que es puguin haver quedat retinguts durant el funcionament de la màquina en carrers o passos estrets.

L'àmbit d'actuació inclou inclou les calçades amb una amplada aproximada de 1 metre en cas de ser un vial sense aparcament, sempre que les condicions de seguretat ho permetin. L'amplada de la calçada fins a la línia que delimita l'aparcament (paral·lela a l'eix), en cas d'haver aparcament i l'amplada total de la calçada en cas de ser un carrer de vianants.

Aquesta màquina treballa sembre sobre vorada lliure sense aparcament, sobretot mitjanes, separacions de carril, grans vies,…

1 CONDUCTOR ESCOMBRADORA ASPIRACIÓ 5M3 RAVO 560 CD + 3ER BRAÇ

L'objectiu d'aquest tractament és la neteja mitjançant l'ús d'una màquina escombradora, de les calçades dels carrers, deixant-las lliures de totes les deixalles, escombraries i tota mena de materials residuals existents.

Funcions La retirada dels residus presents a tota la superfície dintre del seu àmbit territorial i especialment:

■ residus produïts pels vianants,

■restes dels residus domiciliaris i comercials que puguin estar dipositades a la via pública,

■ restes de residus que puguin haver al voltant dels contenidors i de les papereres,

■ fulles caigudes dels arbres,

■ els arrossegaments de la pluja,

■puntes de cigarretes, excrements d'animals, diaris o premsa abandonats a la via pública i restes de pintura.

■ acumulacions de sorra

Procediment específic d’actuació

NETEJA BÀSICA BALDEO MECÀNIC

(41)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Escombres, carret, cabàs, raspalls, bosses, mànega, pistola, colzes, clau

Descripció del procés

El vehicle (que quan sigui possible sortirà del parc amb la cisterna plena) es farà anar per una sola persona, que des de la cabina realitzarà totes les operacions, tant les de conducció pròpiament, com les de reg, orientant la boca a esquerra i/o dreta, obrint i tancant el pas de l’aigua, etc, intentant evitar esquitxar als vianants, als vehicles i als comerços.

Aquest equip quan treballi en carrers que no són totalment horitzontals és recomanable que avanci a favor del pendent.

La velocitat de treball d'aquest vehicle complirà amb les especificacions del fabricant i respectarà en tot moment les normes de circulació vigents, deixant pas periòdicament als vehicles o vianants que es puguin haver quedat retinguts durant el funcionament de la màquina en carrers o passos estrets.

L'àmbit d'actuació inclou: la calçada entre vehicles i sota els vehicles.

1 CONDUCTOR + 1 PEÓ DIA ECONIC GNC 2628G / ALBATROS 15M3

L'objectiu d'aquest tractament és la neteja amb aigua a pressió mitjançant una baldejadora de totes les deixalles, escombraries i tota mena de materials residuals existents a calçades o qualsevol altra part de la via pública, objecte d’aquest tractament.

Funcions La retirada dels residus presents a tota la superfície dintre del seu àmbit

territorial i especialment:

■ residus produïts pels vianants,

■restes dels residus domiciliaris i comercials que puguin estar dipositades a la

via pública,

■ restes de residus que puguin haver al voltant de les papereres,

■ fulles caigudes dels arbres,

■ eliminació de la pols en superfície,

■ xiclets, puntes de cigarretes, excrements d'animals, diaris o premsa

abandonats a la via pública i restes de pintura.

■ residus sota els cotxes i presents als escosells

■ qualsevol objecte o residu dipositat a la via pública i que pugui ser transport

per aquest equip

■ acumulacions de sorra.

NETEJA BÀSICA

BALDEO MIXT

(42)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Escombra, cabàs, raspall, bosses, mànega, pistola, colzes, claus, burxa

Descripció del procés

Un cop rebuda l'ordre de treball per part de l'Ajuntament i abans d'1 setmana de la recepció d'aquesta, l'equip es desplaça a l'indret d'incidència on en primer lloc realitza un registre fotogràfic de l'element a netejar.

A continuació els opearis realitzen una avaluació de la pintada (metres cuadrats ocupats, temps estimat de neteja), i es determina el millor mètode. L'ordre de prioritat per a determinar el mètode és atenent a criteris medioambientals: 1) neteja amb aigua calenta, 2) neteja amb decapants 3) repintat.

A continuació els operaris realitzen una prova pilot per a determinar si existeix risc de malmetre la superfície amb el mètode escollit, i en cas que aquest sigui adient procedeixen a la neteja de la pintada.

Un cop finalitzada la tasca els operaris realitzen un altre registre fotogràfic amb l'estat de la superfície desprès de la actuació.

L'àmbit d'actuació inclou l'espai públic del municipi afectat per l'incidència.

1 CONDUCTOR IVECO DAILY GNC 35S14 / MPA VLG K L'objectiu d'aquest servei és la neteja de grafits i cartells que apareixen de forma regular a las façanes, mobiliari urbà, …

Funcions La retirada de grafits, cartells, adhesius de les façanes, contenidors,…

Procediment específic d’actuació

NETEJA BÀSICA

(43)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Raspalls, escombres, bosses, cabassos.

Descripció del procés

El vehicle (que quan sigui possible sortirà del parc amb la cisterna plena) es farà anar per una sola persona, que des de la cabina realitzarà totes les operacions, tant les de conducció pròpiament, com les de reg, orientant la boca a esquerra i/o dreta, obrint i tancant el pas de l’aigua, etc, intentant evitar esquitxar als vianants, als vehicles i als comerços.

Aquest equip quan treballi en carrers que no són totalment horitzontals és recomanable que avanci a favor del pendent.

La velocitat de treball d'aquest vehicle complirà amb les especificacions del fabricant i respectarà en tot moment les normes de circulació vigents, deixant pas periòdicament als vehicles o vianants que es puguin haver quedat retinguts durant el funcionament de la màquina en carrers o passos estrets.

L'ámbit abarca, la zona on es fa el Mercat dels Encants, que es sota l'autopista.

1 CONDUCTOR + 3 PEONS ECONIC GNC 2628G / ALBATROS 15M3 L'objectiu d'aquest tractament és la neteja amb aigua a pressió mitjançant una baldejadora de totes les deixalles, escombraries i tota mena de materials residuals existents a la zona del Mercat Municipal i posteriorment procedir a la seva recollida.

Funcions La retirada dels residus presents a tota la superfície dintre del seu àmbit territorial i especialment:

■ residus produïts pels vianants,

■restes dels residus domiciliaris i comercials que puguin estar dipositades a la via pública,

■ restes de residus que puguin haver al voltant de les papereres.

■ Neteja i recollida de tots els residus produïts per cada parada.

Procediment específic d’actuació NETEJA BÀSICA

(44)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Escombra, cabàs, raspall, bosses, mànega, pistola, ràcords, cons, colzes, claus

Descripció del procés

Un cop rebuda la notificació de la existència de aquest tipus de residus al carrer, ja sigui notificada per altres serveis o per previ avís del veïns, aquest equip es desplaçarà a la zona d’incidència on procedirà a la retirada del carrer d'aquests residus.

En cas de desbordaments de contenidors es procedirà a introduir els residus en el contenidor que els correspongui segons les seves característiques. Quan el contenidor estigui ple els residus es dipositaran en el vehicle de l'equip. Un cop esmenat el desbordament el personal comprovarà que no restin residus als voltant dels contenidors.

Quan no existeixin notificacion prèvies l'equip seguirà un itinerari prefixat. Els residus acumulats al vehicle seran descarregats al final de la jornada al parc de districte o central i posteriorment transportats a les destinacions que indiqui l'Ajuntament.

L'àmbit d'actuació inclou tots els contenidors (i el seus voltants) presents dins del seu itinerari.

RESERVA PÒRTER BASCULANT CAIXA TANCADA: PIAGGIO FURGÓ ELÈCTRIC L'objectiu d'aquest tractament és prestar suport als equips d'escombrada eliminant o corregint tots aquells residus grans que els equips d'escombrada no poden retirar. Per tant es tracta d'un equip de reserva i per urgenices.

Funcions Aquest equip es responsable de l'eliminació dels residus grans (bosses d'escombraries, ampolles, caixes de cartró, ...) que els equip d'escombrada no puguin retirar.

Procediment específic d’actuació

NETEJA BÀSICA

(45)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

A continuació el conductor desplaça el vehicle fins a la següent ubicació de Raspalls i escombres

Descripció del procés

El conductor identifica el centre del contenidor mitjançant els monitors i l’equip detecta la distància entre el vehicle i el contenidor gràcies a un sensor d’ultrasons .

El dispositiu d’enganxament comença a descendir a baixa velocitat cap al contenidor. Mitjançant els sensors de proximitat, la grua automàtica detecta la presència del “Bolet” d’acer al seu interior i realitza l’elevació del contenidor amb un moviment vertical i rotatiu per posicionar-se sobre la tremuja de descàrrega.

El punt d’alliberament ve monitoritzat per evitar errors de posició. Per exemple el contenidor pot ser situat amb un costat sobre la vorera o sobre objectes accidentalment; en aquest cas la màquina s’atura i l’operari procedeix a la correcció. Al final del cicle, el contenidor serà reposicionat en l’àrea precedentment ocupada, excepte intervenció manual de l’operari, i en aquest punt el sistema procedirà al seu retrocés a la posició de repòs.

Tots els contenidors de càrrega bilateral de la fracció envasos, paper i cartró del barri que toqui.

1 CONDUCTOR NIT

CRC BILATERAL 24M3: IVECO GANXO GNC AD320 PS / EASY

J2S 24M3

El sistema de recollida de càrrega bilateral consisteix en la càrrega de contenidors específics per aquest sistema, per qualsevol dels laterals del camió recol·lector-compactador de forma automatitzada.

Funcions Es recullen els residus de la fracció envasos, cartró i paper domèstics, és a dir, aquells generats als domicilis particulars. De forma general tindran aquesta consideració:

■ Residus domèstics dipositats en contenidors i no propis de les altres fraccions.

■ Inclourà puntualment la recollida comercial assimilable a la domiciliària comerços o activitats professionals que no siguin usuaris de la recollida comercial.

Procediment específic d’actuació

RECOLLIDA SELECTIVA

(46)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Els operaris d'aquest servei tindran la formació necessària per tal gestionar els residus correctament (RAEE, voluminosos amb CFC,…) i portaran un registre dels pesos dels materials recollits.

Les mesures de seguretat es garanteixen mitjançant la obligatorietat d’utilitzar l’equipament respectiu (vestuari, guants, botes, etc.)

-Descripció del procés

El ciutadà o l'activitat comercial podrà deixar, el dia que pertoqui, els residus voluminosos davant de la porteria o zona establerta a una hora i dia concret.

L'equip es desplaçarà al lloc de recollida indicat i procedirà a la retirada del/s residu/s voluminos/os dipositant-los al vehicle tenint cura de minimitzar al màxim el soroll i evitar molèsties als veïns. A continuació es netejarà la zona de recollida per tal que no quedin restes al terra.

Aquest tipus de recollida es realitza a tot el municipi de Sant Adrià de Besòs

1 CONDUCTOR NIT + 2 PEONS NIT

C CAIXA OBERTA VOLQUET+PLATAFORMA RECOLLIDA

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I MOBLES Procediment específic d’actuació

El servei de recollida domiciliària i comercial de voluminosos sota demanda consisteix en la recollida dels voluminosos dipositats per la ciutadania a la porteria del seu habitatge o fins i tot en les zones prèviament establertes.

Funcions Es recullen els residus voluminosos domiciliaris, que inclouen: mobles, estris;

(47)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

El rentat de contenidors es farà respectant el temps de neteja i aclarit i la resta de condicions previstes en les instruccions del fabricant. Respecte als productes emprats: detergents, desinfectants, etc. Aquest productes seran biodegradables i dosificats de manera adient.

Escombres i raspalls

Descripció del procés

La metodologia que es segueix és la següent: un cop els contenidors s’hagin buidat, un camió rentacontenidors es posicionarà davant del contenidor buit i elevarà el contenidor. L'ordre de rentat ve estipulat pel que s'especifica al plànol d'itinerari corresponent.

L’operació de rentat es realitza a l’interior d’una cambra tancada del renta-contenidors amb aigua sobrecalentada (fins 140º de temperatura) a alta pressió (fins 200 bars) que portarà incorporats additius desengreixants i desinfectants per aconseguir una acció més eficaç. En la mateixa operació es realitzarà el rentat interior i exterior dels contenidors. El temps de duració de l’operació de rentat de cada contenidor es regularà en funció de la brutícia que pugui tenir, de forma que en una sola operació quedi perfectament net.

Tots els contenidors de recollida bilateral de la fracció orgànica i resta del municipi.

1 CONDUCTOR NIT + 1 PEÓ NIT

CRENTACONT. BILATERAL URBA II GNC / EASY RENTA FT

El sistema de rentat interior i exterior simultani de contenidors de càrrega bilateral consisteix en la neteja i desinfecció automatitzada de contenidors específics per aquest sistema.

Funcions Es renten els contenidors de recollida domiciliària de càrrega bilateral de la fracció de la zona.

L’operació de neteja interior inclou a més del rentat, la desinfecció i odorització. El bon desenvolupament del servei exigeix que el parc de recipients es trobi en perfectes condicions durant la vida d’aquests recipients, tant des del punt de vista físic i mecànic, com des del punt de vista higiènic.

Procediment específic d’actuació

RECOLLIDA

(48)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

A continuació el conductor desplaça el vehicle fins a la següent ubicació de Escombres i raspalls

Descripció del procés

El conductor identifica el centre del contenidor mitjançant els monitors i l’equip detecta la distància entre el vehicle i el contenidor gràcies a un sensor d’ultrasons .

El dispositiu d’enganxament comença a descendir a baixa velocitat cap al contenidor. Mitjançant els sensors de proximitat, la grua automàtica detecta la presència del “Bolet” d’acer al seu interior i realitza l’elevació del contenidor amb un moviment vertical i rotatiu per posicionar-se sobre la tremuja de descàrrega.

El punt d’alliberament ve monitoritzat per evitar errors de posició. Per exemple el contenidor pot ser situat amb un costat sobre la vorera o sobre objectes accidentalment; en aquest cas la màquina s’atura i l’operari procedeix a la correcció. Al final del cicle, el contenidor serà reposicionat en l’àrea precedentment ocupada, excepte intervenció manual de l’operari, i en aquest punt el sistema procedirà al seu retrocés a la posició de repòs.

Tots els contenidors de càrrega bilateral de la fracció resta.

1 CONDUCTOR NIT CRC BILATERAL 24M3: IVECO GNC AD320 PS / EASY FT 24M3 El sistema de recollida de càrrega bilateral consisteix en la càrrega de contenidors específics per aquest sistema, per qualsevol dels laterals del camió recol·lector-compactador de forma automatitzada.

Funcions

Es recullen els residus de resta domèstics, és a dir, aquells generats als domicilis particulars. De forma general tindran aquesta consideració:

■ Residus domèstics dipositats en contenidors i no propis de les altres fraccions.

■ Inclourà puntualment la recollida comercial assimilable a la domiciliària comerços o activitats professionals que no siguin usuaris de la recollida comercial.

Procediment específic d’actuació RECOLLIDA

(49)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

A continuació el conductor desplaça el vehicle fins a la següent ubicació de contenidors de càrrega bilateral de la fracció.

A la tremuja, una placa de compactació premsa els residus, que es descarregaran mecànicament a les instal·lacions que l'Ajuntament indiqui.

Escombres i raspalls

Descripció del procés

El conductor identifica el centre del contenidor mitjançant els monitors i l’equip detecta la distància entre el vehicle i el contenidor gràcies a un sensor d’ultrasons .

El dispositiu d’enganxament comença a descendir a baixa velocitat cap al contenidor. Mitjançant els sensors de proximitat, la grua automàtica detecta la presència del “Bolet” d’acer al seu interior i realitza l’elevació del contenidor amb un moviment vertical i rotatiu per posicionar-se sobre la tremuja de descàrrega.

El punt d’alliberament ve monitoritzat per evitar errors de posició. Per exemple el contenidor pot ser situat amb un costat sobre la vorera o sobre objectes accidentalment; en aquest cas la màquina s’atura i l’operari procedeix a la correcció. Al final del cicle, el contenidor serà reposicionat en l’àrea precedentment ocupada, excepte intervenció manual de l’operari, i en aquest punt el sistema procedirà al seu retrocés a la posició de repòs.

Tots els contenidors de càrrega bilateral de la fracció orgànica de la ruta 1.

1 CONDUCTOR NIT

CRC BILATERAL 24M3: IVECO GNC AD320 PS / EASY FT 24M3 El sistema de recollida de càrrega bilateral consisteix en la càrrega de contenidors específics per aquest sistema, per qualsevol dels laterals del camió recol·lector-compactador de forma automatitzada.

Funcions Es recullen els residus d'orgànica domèstics, és a dir, aquells generats als domicilis particulars. De forma general tindran aquesta consideració:

■ Residus domèstics dipositats en contenidors i no propis de les altres fraccions.

■ Inclourà puntualment la recollida comercial assimilable a la domiciliària comerços o activitats professionals que no siguin usuaris de la recollida comercial.

Procediment específic d’actuació RECOLLIDA

(50)

Objectiu Abast Composició de l’equip (foto) Equips i materials utilitzats

Procediment específic d’actuació

RECOLLIDA

RECOLLIDA FRACCIÓ RESTA (RESERVA)

El sistema de recollida de càrrega posterior consisteix en la càrrega de bujols de fracció resta específics per aquest sistema, per la part posterior del camió recol·lector-compactador.

Funcions Es recullen els contenidors de resta del Municipi. Es tracta d'un equip de reserva per si no funciones l'altre camió que tenim destinat a fer aquest servei

Descripció del procés

El conductor del vehicle segueix l'itinerari establert i quan passa davant del contenidor, atura el vehicle i sitúa la tremuja del camió uns metres avançada respecte la ubicació del contenidor a recollir. L'operari col·loca el contenidor a l'elevacontenidors del vehicle.

En cas de trobar-se residus fora dels recipients, es procedirà a la seva recollida per a la qual es comptarà amb els útils i eines necessàries.

A continuació el conductor desplaça el vehicle fins a la següent ubicació.

En tots els casos es realitzarà el servei mirant de minimitzar el soroll al màxim per tal d'evitar molèsties als veïns.

Tot el Municipi

1 CONDUCTOR + 1 PEÓ NIT ECONIC GNC 2628G / ROS ROCA CROSS 20M3

Les mesures de seguretat es garanteixen mitjançant la obligatorietat d’utilitzar l’equipament respectiu (vestuari, guants, botes, etc.).

(51)
(52)

5.1. COMPROMIS MEDIAMBIENTAL I SOSTENIBILITAT.

“Nosaltres no podem preveure el futur, però podem preparar-lo”

Ilya Prigogine. Guanyador del premi Nobel de Química. 1977

Sota aquesta premissa, sóc plenament conscient de que la proposta presentada va estretament lligada a la conservació del medi ambient i de que per tant, petits canvis en el desenvolupament de les activitats i processos en els serveis poden suposar grans impactes en la societat actual, per tant es fonamental la millora continua i el desenvolupament sostenible de l’activitat.

D’aquesta manera s’ha d’actuar en constant renovació i adaptació a les necessitats de la població i del medi ambient i evolucionar aquesta proposta per anar mes enllà dels requeriments normatius.

Així, la proposta inclou també:

• Les maquines amb emissió d’efecte hivernacle més baixos del mercat. (vehicles híbrids, diesel.)

• Les màquines amb emissions sonores mes baixes del mercat dintre de les seves categories.

(53)

5.2. INNOVACIONS I POSIBLES MILLORES TECNOLÒGIQUES.

En aquest apartar s’ha volgut fer constar les possibles millores i innovacions que es poden anar fent a mesura que progressa la contracta, per tal d’introduir progressivament avenços.

• Desenvolupament de xassís de pas estret a vehicles recol·lectors de carrega lateral i posterior, per tal de ser eficients en la recollida de residus dels contenidors en llocs inaccessibles o difícilment accessibles amb els camions actuals.

• Equip de control remot que ens permet veure des del centre de control en temps real, per tal de veure l’estat del carrer abans i desprès de que hagi passat l’equip, d’aquesta manera podem controlar la qualitat i eficiència del servei.

• Desenvolupament de vehicles lleugers amb compartiments darrere de la cabina pel transport d’eines.

Desenvolupament de millores de la informació i comunicacions com un element important en la unificació del treball amb l’Ajuntament.

(54)

• Agilitzar l’obtenció de dades per afavorir una òptima presa de decisions a tots els nivells.

• GPS/GPRS a tots els vehicles. Els de sense motor incorporaran panells solars per recarregar la bateria del sistema.

• Terminals de comunicació per radio i mans lliures.

• Mini ordinadors pels encarregats i inspectors, connectats a la línia per control remot, per tal de comunicar incidències de manera mes efectiva possible.

• Sensors indicadors als contenidors que diàriament indiquin l’estat en que es troba el contenidor, tot indicant per avis d’incidència si es troba ple.

Cal remarcar que aquestes millores són de caire opcional i per tant s’han d’anar posant en marxa a mesura que progressi la contracta i fent sempre proves pilot per tal de no retardar el treball del personal i que disminueixi la eficàcia i el rendiment dels serveis ofertats.

(55)
(56)

6.1. ASPECTES IMPORTANTS DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST.

Per tal de poder entendre el pressupost que es presenta a continuació, s’ha volgut estructurar-ho de la següent manera:

Entenem com a Costos Directes tot el tema de personal, maquinària, consums, amortització i les instal·lacions.

Per altre banda entenem com a Costos Indirectes el personal de direcció, l’administratiu, l’encarregat del servei i per tan el cap del servei.

Un cop aclarit aquests aspectes parlarem de les següents partides de pressupost: • Personal (ja sigui directe o indirecte.)

• Maquinària (assegurances, amortitzacions, consum i reparacions)

• Instal·lacions (Adequacions i les seves amortitzacions, assegurances, despeses varies, etc.)

• Vestuari i eines (incloem dintre d’aquest apartat tot el que fa referència a aspectes de la seguretat laboral, guants, sabates de seguretat, raspalls, escombres, etc.) • Varis (incloem tota classes de costos que no es troben en cap altre apartat). • Despeses Generals i Benefici Industrial (considerem els impostos d’IVA, el

(57)

6.2. PERSONAL.

En aquest apartat especificarem tot els costos que suposen a l’empresa pel que fa al personal, ja sigui el directe o indirecte.

Presentarem una sèrie de taules que ens facilitaran la tasca de comprendre l’estructuració d’aquests costos.

• Taules salarials del personal.

• Preus unitaris per cada categoria de treball. • Jornades/Any necessàries per a cada categoria.

Cal remarcar que en aquesta secció hi ha una categoria que és conductor maquinista que encara que la posarem en totes les taules per veure preus unitaris, no hem considerat aquesta categoria pels serveis oferts.

Figure

Updating...

References