MICRO - Microbiologia General i Ocular

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: MARISOL MARQUES CALVO

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria 2017

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència: Català

Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1.0.1. Prevenir alteracions de la salut visual 0.9. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.

T4.0.1. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides. T3. Treball en equip

T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.

T3.2.1. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup

T2.2.1. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita T2.1.1. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)

T3.1.1. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu, la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns

T4.1.1. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.

Classes teòriques - S'impartiran les hores de teoria d'acord amb el calendari lectiu i els horaris oficials. L'última part de l'assignatura (microorganismes causants d'alteracions oculars) es realitzarà a través de treballs en grup. Cada grup (3-4 alumnes) ha de realitzar una presentació a classe de 15-20 min. explicant el tema assignat, a partir de la informació obtinguda d'articles científics publicats en bases de dades. El material s'haurà d'exposar utilitzant preferiblement algun dels programes de presentacions disponibles (PowerPoint o similars). Un cop acabades les classes s'haurà d'entregar la presentació realitzada, els annexos amb la bibliografia i un resum del treball amb una extensió màxima de tres pàgines que serà motiu d'avaluació.

Classes pràctiques - Les pràctiques van encaminades a reforçar els conceptes adquirits durant les classes teòriques, especialment el concepte de la desinfecció, transmissió de malalties infeccioses i l'estructura i característiques de cada grup de microorganismes. Es realitzaran per parelles i cadascuna haurà de lliurar un informe de cada pràctica amb els

(2)

Proporcionar a l'estudiantat els coneixements bàsics de microbiologia general, per entendre com els diferents microorganismes poden afectar a l'ull. Donar a conèixer els microorganismes causants d'infeccions oculars. En acabar l'assignatura de Microbiologia General i ocular, l'estudiant o estudianta ha d'haver assolit els objectius: - Distingir l'estructura i característiques generals dels principals grups de microorganismes (bacteris,virus, fongs i protozous).

- Comparar els mecanismes generals d'infecció dels microorganismes al cos humà i la resposta del sistema immunitari. - Establir els diferents tipus de tractaments existents per realitzar el control de les infeccions, ja sigui amb biocides o antibiòtics.

- Diferenciar els microorganismes causants de les principals infeccions oculars.

- Utilitzar les tècniques microbiològiques bàsiques per cultivar i diferenciar els principals grups de microorganismes causants d'infeccions oculars.

I els objectius específics: Coneixements

L'alumnat en les sessions teòriques ha d'adquirir coneixements fonamentals sobre la microbiologia, a més de conèixer l'estructura i característiques generals dels principals grups de microorganismes (bacteris, virus, fongs i protozous). També ha de conèixer els mecanismes que presenta el cos humà per defensar-se contra les infeccions causades per microorganismes, principalment pels causants d'infeccions oculars. Les sessions de laboratori tenen com a finalitat que l'alumnat apliqui els conceptes estudiats a les classes teòriques.

Habilitats

Es pretén que l'alumnat assoleixi els coneixements necessaris per poder cultivar, observar i manipular sense risc, bacteris i fongs al laboratori. En aquest sentit, s'ha de familiaritzar en la utilització de les tècniques d'asèpsia, d'esterilització i desinfecció, així com en la utilització del microscopi òptic, instrument indispensable per dur a terme les observacions dels microorganismes.

Competències

Per tal de facilitar l'adquisició d'aquestes habilitats, l'alumnat haurà de realitzar un treball en grup sobre la última part de l'assignatura, els microorganismes causants d'infeccions oculars. En grups reduïts (3-4 persones), els treballs seran dirigits pel professorat, explicant prèviament tan els fonaments de les presentacions com l'estructura que han de tenir. L'alumnat haurà de desenvolupar la capacitat de treballar en equip, aprendre i familiaritzar-se amb la utilització de bases de dades bibliogràfiques, cercar i gestionant òptimament la informació, defensar els seus punt de vista i realitzar

raonaments crítics, planificar les hores de feina i assentar les bases per poder ser un bon professional de l'òptica i de l'optometria. Per tant, es valora bàsicament l'expressió oral i la capacitat de síntesi.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 144h Hores grup gran: Hores grup mitjà: Hores grup petit:

0h 48h 12h 0.00% 33.33% 8.33%

(3)

Continguts

1. Introducció i mètodes

2. Estructura i fisiologia de la cèl·lula bacteriana

Dedicació: 14h 30m Dedicació: 34h Grup gran: 0h Grup mitjà: 5h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 0h Aprenentatge autònom: 7h 30m Grup gran: 0h Grup mitjà: 12h Grup petit: 4h Activitats dirigides: 0h Aprenentatge autònom: 18h 1.1- La ciència microbiològica 1.2- El món dels microorganismes

1.3- Tècniques d'esterilització de microorganismes 1.4- Tècniques de cultiu i aïllament de microorganismes

2.1- Paret i estructures externes de la cèl·lula bacteriana 2.2- Orgànuls i formes de diferenciació de la cèl·lula bacteriana

2.3- Material genètic i divisió de la cèl·lula bacteriana. Microbiologia molecular 2.4- Metabolisme energètic de la cèl·lula bacteriana

2.5- Creixement cel·lular i poblacional 2.6- Biofilms Descripció: Descripció: Activitats vinculades: Activitats vinculades: - Pràctiques de laboratori:

Pràctica 1.- Presentació i explicació de les pràctiques. Preparació medis de cultiu. Cultius purs i mixtos

- Pràctiques de laboratori:

(4)

3. Virus, fongs i protozous

4. Patogènia i immunologia

Dedicació: 21h 30m Dedicació: 27h Grup gran: 0h Grup mitjà: 7h Grup petit: 4h Activitats dirigides: 0h Aprenentatge autònom: 10h 30m Grup gran: 0h Grup mitjà: 10h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 0h Aprenentatge autònom: 15h

3.1- Morfologia, estructura i composició dels virus. Característiques de les relacions virus-cèl·lula hospedadora i classificació dels virus

3.2- Els fongs microscòpics. Característiques generals i estructura cel·lular. Fongs filamentosos, llevats i fongs dimòrfics. Micosis

3.3- Colonització de lents de contacte per fongs

3.4- Protozous. Característiques generals. Cicle vital d'Acanthamoeba

4.1- Infectivitat i patogènia 4.2- Resposta immunitària innata 4.3- Resposta immunitària adaptativa 4.4- Agents antimicrobians Descripció: Descripció: Activitats vinculades: Activitats vinculades: - Pràctiques de laboratori:

Pràctica 5.- Morfologia dels fongs. Observació de colònies i d'estructures fúngiques. Observació microscòpica de lents de contacte colonitzades per fongs

Pràctica 6.- Morfologia dels protozous aquàtics. Observació microscòpica de protozous aquàtics.

- Pràctiques de laboratori:

(5)

Planificació d'activitats

1. ACTIVITAT: PRÀCTIQUES DE

LABORATORI

2. ACTIVITAT: TUTORITZACIÓ DELS

TREBALLS

5. Microorganismes causants d'infeccions oculars

Dedicació: 17h Grup gran: 0h Grup mitjà: 6h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 0h Aprenentatge autònom: 9h Descripció:

Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiant haurà de venir a la sessió havent-la preparat. Al laboratori es realitzarà la part experimental i la interpretació dels resultats. Cada parella realitzarà un informe de resultats de cada pràctica que serà lliurat al professorat a la pràctica següent.

Material de suport:

Tot el material necessari per a la realització de les pràctiques està al laboratori.

És obligatori portar el guió de pràctiques, la bata de laboratori i un retolador indeleble.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

L'estudiant respondrà a totes les qüestions proposades en el guió i elaborarà un informe.

El treball de l'estudiant, els informes elaborats i la prova pràctica es consideraran per a la qualificació de les pràctiques.

Grup petit: 6h

Activitats dirigides: 0h

Dedicació: 6h

Dedicació: 0h 5.1- Bacteris causants d'infeccions oculars

5.2- Virus causants d'infeccions oculars 5.3- Fongs causants d'infeccions oculars 5.3- Protozous causants d'infeccions oculars 5.4- Cirurgia i infeccions oculars

Descripció:

Activitats vinculades:

(6)

L'avaluació es farà mitjançant avaluació continuada.

L'avaluació de l'assignatura està repartida entre les sessions de teoria (T), el treball en grup (Tr) i les sessions de laboratori (L).

La qualificació de teoria es realitzarà a partir de dues proves (T1+T2). La qualificació del laboratori es realitzarà a partir d'un examen de pràctiques (L1) i els informes de resultats (L2).

La nota final (N) s'obtindrà amb la fórmula: N= 0,3 T1+ 0,3 T2 + 0,2 Tr + 0,1 L1 + 0,1 L2

Les pràctiques dels alumnes de la modalitat semipresencial del grup S1 es valoraran de la mateixa manera.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

En cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell acte d'avaluació, i, possiblement, processos disciplinaris més severs.

(7)

Bibliografia

Software i vídeos disponibles a la intranet.

Altres recursos: Bàsica:

Complementària:

Handbook of bacterial adhesion : principles, methods and applications. Totowa, New Yersey: Humana, 2000. ISBN 0896037940.

Fedukowics, Helena B. External Infections of the eye Bacterial, Viral and Micotic. 2a ed. New York: Appleton-Century-Crofts, 1978.

Jensen, Marcus M. Microbiology for the health sciences. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN 0132514648.

Madigan, Michael T. Biología de los microorganismos. 10a ed. Madrid: Prentice Hall, 2004. ISBN 8420536792. Murray, Patrick R. Microbiología médica. 2a ed. Madrid: Harcourt Brace, 1997. ISBN 8481741620.

Smolin, Gilbert [et al.]. Enfermedades infecciosas del ojo. Barcelona: Scriba, 1985. ISBN 8485835093.

Disinfection, sterilization, and preservation. 4th ed. Philadelphia: Lea & Fabiger, 1991. ISBN 0812113640.

Byrne, Kathleen A. [et al.]. Diagnostic microbiology and cytology of the eye. Boston: Butterworth-Heinemann, 1995. ISBN 0750696079.

Disinfectants : their use and evaluation of effectiveness. London: Academic Press, 1981. ISBN 0121813800.

Gardner, Joan F. Introduction to sterilization, disinfection and infection control. 2nd ed. Melbourne: Churchill Livingstone, 1991. ISBN 0443042861.

Manual of methods for general bacteriology. Washington, D.C: American Society for Microbiology, 1981. ISBN 0914826301. Ingraham, John L. Introduction to microbiology. 2nd ed. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2000. ISBN 0534552242.

Koneman, Elmer W. [et al.]. Diagnóstico microbiológico : texto y atlas en color. 3a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 1992. ISBN 9500612356.

Miller, Stephen J. H. Enfermedades de los ojos, de Parsons. 18a ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 1993. ISBN 9682518288.

Prescott, Lansing M. Microbiología. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1999.

Principles and practice of disinfection, preservation and sterilization. 2nd ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992. ISBN 0632026251.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :