mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es

crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677]

DECRETO 25/2009, de 13 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitari-os de la Comunitat Valenciana. [2009/1677]

La Llei 14/1986, de 25 d′abril, General de Sanitat, establix que les administracions públiques, a través dels servicis de salut i dels òrgans competents en cada cas, han de desplegar, entre les seues actuacions, la millora i adequació de les necessitats de la formació del personal al servici de l′organització sanitària, i reconeix en l′article 10.13 que tots tenen dret a triar el metge i els altres sanitaris titulats. Adquirix una rellevància especial la creació del Registre de Professionals Sanitaris per a complir este objectiu.

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, establix, entre els objectius del Sistema d′Informació Sanitària del Sistema Nacional de Salut, el de respondre a les necessitats de les autoritats sanitàries, afavorint el desplegament de polítiques i la presa de decisions per mitjà d′una informació actualitzada i comparativa de la situació i evolució del Sistema Nacional de la Salut. Dedica el capí-tol V a la regulació d′un sistema d′informació sanitària que garantisca la disponibilitat de la informació i la comunicació recíproques entre les administracions sanitàries.

Amb més motiu, l′article 54 de la llei esmentada assenyala que el Ministeri de Sanitat i Consum, a través de la utilització preferent de les infraestructures comunes de comunicacions i servicis telemàtics de les administracions públiques, posarà a disposició del Sistema Nacional de Salut una xarxa segura de comunicacions, que facilite i done garanties de protecció a l′intercanvi d′informació exclusivament sanitària entre els seus integrants.

Per la seua banda, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d′Ordenació de les Professions Sanitàries, disposa en l′article 5.2 que les adminis-tracions sanitàries han d′establir els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris de col·legis professionals, consells autonòmics i consells generals, i també dels de centres sanitaris i entitats d′assegurances que operen en el ram de la malaltia, dins dels principis generals que determine el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

En este context, la Resolució de 27 de març de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans i Servicis Pressupostaris, del Ministeri de Sanitat i Consum, arreplega l′Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 de març de 2007. Este acord fixa els principis generals mínims que les comunitats autònomes han de respectar a l′hora d′establir els criteris i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris dels col·legis professionals, consells autonòmics i dels centres sanitaris concertats i privats, així com entitats d′assegurances que operen en el ram de la malaltia, i obliga cada comunitat autònoma a implantar el seu propi registre de professionals sanitaris.

També la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d′Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, propugna que la provisió d′assistència sanitària i sociosanitària ha de tendir a la potenciació de la lliure elecció de metge i centre, i reconeix en l′article 16, com un dret dels ciutadans, la lliure elecció de metge.

La Generalitat ha elaborat un Pla Estratègic per a la Gestió de la Formació Especialitzada de la Comunitat Valenciana, que té per objectiu aconseguir el un personal sanitari eficaç, eficient i en el nombre adequat perquè el sistema de salut siga capaç de respondre als desafiaments actuals i emergents i, de forma addicional, proporcionar informació abundant i rigorosa que ajude a gestionar els recursos humans del sis-tema sanitari.

En este sentit, la creació d′un registre de professionals sanitaris a la Comunitat Valenciana es configura com un element fonamental per a conéixer, d′una manera fiable, el nombre i la distribució de la totalitat dels professionals sanitaris que hi ha a la Comunitat Valenciana.

Per tot això es fa necessària la creació d′un Registre de Professionals Sanitaris a la Comunitat Valenciana, que permeta la integració de les seues dades en el Sistema d′Informació del Sistema Nacional de Salut.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que las Administraciones Públicas, a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, deben desarrollar entre sus actua-ciones, la mejora y adecuación de las necesidades de la formación del personal al servicio de la organización sanitaria y reconoce en el artículo 10.13 que todos tienen derecho a elegir el médico y los demás sanitarios titulados, adquiriendo especial relevancia la creación del Registro de Profesionales Sanitarios para cumplir este objetivo.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece entre los objetivos del Sistema de Infor-mación Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, el de responder a las necesidades de las autoridades sanitarias, favoreciendo el desarrollo de políticas y la toma de decisiones mediante una información actualizada y comparativa de la situación y evolución del Sistema Nacional de la Salud, dedicando su capítulo V a la regulación de un sistema de infor-mación sanitaria que garantice la disponibilidad de la inforinfor-mación y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias.

A mayor abundamiento, el artículo 54 de la citada Ley señala que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáti-cos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema Nacional de Salud una red segura de comunicaciones, que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información exclusivamente sanitaria entre sus integrantes.

Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en su artículo 5.2 que las Admi-nistraciones sanitarias establecerán los criterios generales y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, así como de los de centros sanitarios y entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad, dentro de los principios generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, recoge el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de marzo de 2007. Este acuerdo fija los principios generales mínimos que las Comunidades Autónomas deberán respetar a la hora de establecer los criterios y requi-sitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los colegios profesionales, consejos autonómicos y de los centros sanitarios concertados y privados, así como entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad, y obliga a cada Comunidad Autónoma a implan-tar su propio Registro de Profesionales Saniimplan-tarios.

También la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Orde-nación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, propugna que la provisión de asistencia sanitaria y sociosanitaria debe tender a la potenciación de la libre elección de médico y centro, reconociendo en su artículo 16, como un derecho de los ciudadanos, la libre elección de médico.

La Generalitat ha elaborado un Plan Estratégico para la Gestión de la Formación Especializada de la Comunitat Valenciana, que tiene por objetivo lograr el desarrollo de un personal sanitario eficaz, eficiente y en el número adecuado para que el sistema de salud sea capaz de responder a los desafíos actuales y emergentes y, de forma adicional, proporcionar información abundante y rigurosa que ayude a gestionar los recursos humanos del sistema sanitario.

En este sentido, la creación de un Registro de Profesionales Sanitarios en la Comunitat Valenciana se configura como un elemento fundamental para conocer, de una manera fiable, el número y distribución de la totalidad de los profesionales sanitarios existentes en la Comunitat Valenciana.

Por todo lo anterior se hace necesaria la creación de un Registro de Profesionales Sanitarios en la Comunitat Valenciana, que permita la integración de sus datos en el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud.

(2)

Per tant, d′acord amb el que establixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 13 de febrer de 2009,

DECRETE Article 1. Objecte

Este decret té com a finalitat la creació del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana, i també establir els criteris generals i requisits mínims pels quals s′ha de regir.

Article 2. Creació i finalitat

1. Es crea el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana, adscrit a la direcció general de la Conselleria de Sanitat amb competències en matèria d′ordenació sanitària.

2. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana té com a finalitats:

a) Informar els ciutadans interessats de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a públiques, d′acord amb el que establix l′article 5 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d′Ordenació de les Professions Sanitàries.

b) Posar a disposició de les administracions sanitàries la informació necessària per a una planificació adequada dels recursos humans.

c) Conéixer el cens dels professionals sanitaris que hi ha en l′àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

d) Permetre a les administracions sanitàries l′accés a dades que poden requerir en situacions catastròfiques o que suposen un risc per a la salut pública.

e) Utilitzar les dades arreplegades per a finalitats estadístiques. Article 3. Àmbit registral

1. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana inclou els professionals sanitaris llicenciats i graduats, diplomats, tècnics superiors sanitaris i altres titulats de Formació Professional de l′àmbit de la Comunitat Valenciana que:

a) Treballen a la Comunitat Valenciana.

b) Residisquen a la Comunitat Valenciana i puguen exercir la pro-fessió, si la persona interessada ho autoritza.

2. Pel que fa a esta norma, s′entén per professionals sanitaris els compresos en els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d′Ordenació de les Professions Sanitàries.

3. Així mateix, s′han d′inscriure en el Registre de Professionals Sani-taris de la Comunitat Valenciana els llicenciats i graduats, diplomats, tècnics superiors sanitaris i altres titulats de Formació Professional que estiguen en fase de formació en l′especialitat de Ciències de la Salut a la Comunitat Valenciana.

4. La inscripció en el Registre de Professionals Sanitaris de la Comu-nitat Valenciana es fa a través dels col·legis professionals, consells auto-nòmics i centres sanitaris públics, concertats i privats, d′acord amb la Resolució de 27 de març de 2007 de la Direcció general de Recursos Humans i Servicis Pressupostaris del Ministeri de Sanitat i Consum. Article 4. Dades del Registre de Professionals Sanitaris de la Comuni-tat Valenciana

El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valencia-na conté les dades relatives als professioValencia-nals sanitaris que s′allisten en l′annex d′esta norma.

Article 5. Altres registres públics de professionals sanitaris

1. Tant l′administració sanitària i entitats de dret públic o privat que hi estan vinculades o en depenen, com cada entitat, centre públic, con-certat o privat, col·legi professional o borsa de treball, han de disposar d′un registre propi en què inscriure els professionals sanitaris respectius inclosos en l′article 3 d′este decret.

2. Estos registres han de contindre les dades mínimes dels professi-onals sanitaris que indica l′annex d′esta norma.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Ley del Consell, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 13 de febrero de 2009,

DECRETO Artículo 1. Objeto

El presente Decreto tiene por finalidad la creación del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana, así como establecer los criterios generales y requisitos mínimos por los que deberá regirse. Artículo 2. Creación y finalidad

1. Se crea el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana, adscrito a la Dirección General de la Conselleria de Sanidad con competencias en materia de ordenación sanitaria.

2. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana tiene por finalidades:

a) Poner en conocimiento de los ciudadanos interesados los datos de los profesionales sanitarios que se determinan como públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

b) Poner a disposición de las Administraciones sanitarias la información necesaria para una adecuada planificación de los recursos humanos.

c) Conocer el censo de los profesionales sanitarios existentes en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

d) Permitir a las Administraciones sanitarias el acceso a datos que puedan requerirse en situaciones catastróficas o que supongan un riesgo para la salud pública.

e) Utilizar los datos recogidos para fines estadísticos. Artículo 3. Ámbito registral

1. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valen-ciana incluirá a los profesionales sanitarios licenciados y graduados, diplomados, técnicos superiores sanitariosy otros titulados de Formación Profesional del ámbito de la Comunitat Valenciana que:

a) Trabajen en la Comunitat Valenciana.

b) Residan en la Comunitat Valenciana y se encuentren con posibili-dad de ejercicio en su profesión, previa autorización del interesado.

2. A los efectos de la presente norma, se entenderá por profesionales sanitarios los comprendidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

3. Asimismo, se inscribirán en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana los licenciados y graduados, diplomados, técnicos superiores sanitariosy otros titulados de Formación Profesional que estén en fase de formación en la especialidad de Ciencias de la Salud en la Comunitat Valenciana.

4. La inscripción en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana se realizará a través de los colegios profesiona-les, consejos autonómicos y centros sanitarios públicos, concertados y privados, de acuerdo con la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección general de Recursos Humanos y Servicios Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Artículo 4. Datos del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comu-nitat Valenciana

El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana contendrá los datos relativos a los profesionales sanitarios que se rela-cionan en el anexo de la presente norma.

Artículo 5. Otros registros públicos de profesionales sanitarios 1. Tanto la administración sanitaria y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma, como cada entidad, cen-tro público, concertado o privado, colegio profesional o bolsa de trabajo, deberá disponer de un registro propio donde inscribir a sus respectivos profesionales sanitarios incluidos en el artículo 3 de este decreto.

2. Tales registros deberán contener los datos mínimos de los profe-sionales sanitarios que se relacionan en el anexo de la presente norma.

(3)

3. Correspon a cada organisme, entitat o centre verificar les dades abans d′introduir-les en el seu registre, i es fa responsable de les anota-cions o modificaanota-cions fraudulentes. També han de mantindre les dades actualitzades, sense perjuí de la responsabilitat que té la persona inte-ressada d′aportar les actualitzacions pertinents.

Article 6. Integració de registres

1. En el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valen-ciana s′integren els registres de professionals sanitaris de l′administració sanitària i d′entitats de dret públic o privat que hi estan vinculades o en depenen, i les de totes les entitats, centres públics, concertats o privats, col·legis professionals i borses de treball, en relació amb els professionals sanitaris respectius.

2. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana obté la informació indicada en l′annex amb les dades que li faciliten els organismes, les institucions i els centres a què fa referència l′article anterior, en els termes que establisca la Conselleria de Sanitat. Article 7. Consulta de dades de caràcter públic

1. La Conselleria de Sanitat garantix als ciutadans l′accés a les dades de caràcter públic que conté el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

2. Tenen caràcter de públiques, d′acord amb el que establixen els articles 5 i 43 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d′Ordenació de les Professions Sanitàries, les dades següents dels professionals sanita-ris: nom, titulació, especialitat, lloc d′exercici i, si és el cas, categoria i funció.

Article 8. Protecció de dades

1. El Registre de Professionals Sanitaris que regula este decret, i també la resta de registres de professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, estan sotmesos a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. No pot figurar en els registres de professionals sanitaris cap dada relativa a la ideologia, creences, religió, origen racial, salut ni sexualitat dels professionals.

3. Els professionals titulars de les dades poden exercir en qualse-vol moment els drets d′accés i de rectificació o cancel·lació de les que puguen ser incorrectes o inexactes, en els termes establits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

4. A excepció de les dades que es determinen com a públiques, l′accés als restants queda subjecte al que disposa l′article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DISPOSICIÓ ADICIONAL Única. Convenis de col·laboració

A fi de disposar de la informació necessària sobre els professionals sanitaris, la Conselleria de Sanitat pot establir convenis de col·laboració amb altres administracions i organismes públics i privats que, per les seues competències, tinguen arreplegades dades sobre els professionals sanitaris.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única Implantació progressiva

La implantació del Registre de Professionals Sanitaris de la Comuni-tat Valenciana s′ha de fer en el termini màxim de díhuit mesos, compComuni-tats a partir de l′entrada en vigor d′este decret.

3. Corresponde a cada organismo, entidad o centro la verificación de los datos antes de introducirlos en su registro y la responsabilidad sobre las anotaciones o modificaciones fraudulentas. Asimismo, deberán mantener los datos actualizados, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el interesado de aportar las actualizaciones pertinentes.

Artículo 6. Integración de registros

1. En el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valen-ciana se integrarán los registros de profesionales sanitarios de la adminis-tración sanitaria y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma y los de todas las entidades, centros públicos, concertados o privados, colegios profesionales, bolsas de trabajo, en relación con sus respectivos profesionales sanitarios.

2. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana obtendrá la información indicada en el anexo con los datos que le sean facilitados por los organismos, las instituciones y los centros a que se hace referencia el artículo anterior, en los términos que establezca la Conselleria de Sanidad.

Artículo 7. Consulta de datos de carácter público

1. La Conselleria de Sanidad garantizará a los ciudadanos el acceso a los datos de carácter público contenidos en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana.

2. Tendrán carácter público, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los siguientes datos de los profesionales sanitarios: nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y, en su caso, categoría y función.

Artículo 8. Protección de datos

1. El Registro de Profesionales Sanitarios regulado en el presente Decreto, así como el resto de registros de profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana, estarán sometidos a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

2. En los registros de profesionales sanitarios no podrá figurar ningún dato relativo a la ideología, creencias, religión, origen racial, salud ni sexualidad de los profesionales.

3. Los profesionales titulares de los datos podrán en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso y de rectificación o cancelación de aquellos que puedan ser incorrectos o inexactos, en los términos esta-blecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Con excepción de los datos que se determinan como públicos, el acceso a los restantes quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Convenios de colaboración

Con el fin de disponer de la información necesaria sobre los profe-sionales sanitarios, la Conselleria de Sanidad podrá establecer convenios de colaboración con otras Administraciones y organismos públicos y privados que, por razón de sus competencias, tengan recogidos datos sobre los profesionales sanitarios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Implantación progresiva

La implantación del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comu-nitat Valenciana se realizará en el plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

(4)

DISPOSICIONES FINALES Primera. Creació del fitxer automatitzat

Segons que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria de Sanitat ha d′aprovar l′orde de creació del fitxer automatitzat del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Segona. Desplegament normatiu

Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar, en l′àmbit de les seues competències, totes les disposicions que siguen necessàries per al des-plegament i l′execució d′este decret.

Tercera. Entrada en vigor

Este decret entra en vigor l′endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 13 de febrer de 2009

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller de Sanitat,

MANUEL CERVERA TAULET

ANNEX

CONJUNT MÍNIM COMÚ DE DADES DEL REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS

DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

1. Número de DNI, NIE o passaport: _____________________ 2. Nom i cognoms: ________________________ 3. Data de naixement: __ __/__ __/__ __ 4. Sexe: � Home � Dona 5. Lloc de naixement: � Localitat: __________ � Província: ___________ � País: _____________ 6. Nacionalitat: __________

7. Codi postal del lloc de residència: __________ 8. Codi postal del lloc d’exercici professional: ________ Departament sanitari d’exercici: ________

9. Titulació (pot marcar més d’un camp): Llicenciat o llicenciada:

� Medicina � Farmàcia � Odontologia � Veterinària

� Ciència i Tecnologia de los Aliments

� Altres titulacions que permeten l’accés al títol oficial d’es-pecialista en ciències de la salut

Diplomat o diplomada: � Infermeria � Fisioteràpia � Teràpia Ocupacional � Podologia � Òptica i Optometria � Logopèdia DISPOSICIONES FINALES Primera. Creación del fichero automatizado

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Conselleria de Sanidad aprobará la Orden de creación del fichero automatizado del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana. Segunda. Desarrollo normativo

Se faculta al conseller de Sanidad para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Tercera. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 13 de febrero de 2009

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller de Sanidad,

MANUEL CERVERA TAULET

ANEXO

CONJUNTO MÍNIMO COMÚN DE DATOS DEL REGISTRODE PROFESIONALES SANITARIOS

DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

1. Número de DNI, NIE o pasaporte: ____________________ 2. Nombre y apellidos: ________________________ __________ 3. Fecha de nacimiento: __ __/__ __/__ __ 4. Sexo: � Varón � Mujer 5. Lugar de nacimiento: � Localidad: __________ � Provincia: ___________ � País: _____________ 6. Nacionalidad: __________

7. Código postal del lugar de residencia: __________ 8. Código postal del lugar de ejercicio profesional: ________ Departamento sanitario de ejercicio: ________

9. Titulación (con posibilidad de rellenar varios campos): Licenciado:

� Medicina � Farmacia � Odontología � Veterinaria

� Ciencia y Tecnología de los Alimentos

� Otras titulaciones que permitan el acceso al título oficial de especialista en ciencias de la salud

Diplomado: � Enfermería � Fisioterapia � Terapia Ocupacional � Podología � Óptica y Optometría � Logopedia

(5)

� Nutrició Humana i Dietètica � Altres titulacions

Altres títols:

� Tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citologia � Tècnic/a superior en Dietètica

� Tècnic/a superior en Documentació Sanitària � Tècnic/a superior en Higiene Bucodental � Tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic � Tècnic/a superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic � Tècnic/a superior en Ortopròtesis

� Tècnic/a superior en Pròtesis Dentals � Tècnic/a superior en Radioteràpia � Tècnic/a superior en Salut Ambiental � Tècnic/a superior en Audiopròtesis

� Tècnic/a en Atencions Auxiliars d’Infermeria � Tècnic/a en Farmàcia

� Nacional � Comunitari � Extracomunitari

10. Títol oficial d’especialista: � No

� Sí (pot marcar més d’un camp) � Medicina – –--desplegable � Farmàcia –-– –--desplegable � Biologia---desplegable � Química –--desplegable � Bioquímics –---desplegable � Físics---desplegable � Psicologia –--– desplegable � Infermeria –---desplegable � En formació � Sistema de residència: � Professió---desplegable � Especialitat---desplegable � Departament---desplegable � Centre---desplegable � Unitat docent---desplegable � Any de residència---desplegable � Altres

11. Via d’accés al títol oficial d’especialista: � Residència

� Homologació � Altres

12. Diplomes en àrees de capacitació específica: 13. Grau de carrera professional:

14. Situació professional: � No actiu

� Desocupat

� Altres situacions administratives � Actiu:

� Fix � Temporal 15. Exercici professional:

� Autònom � Per compte alié: � Públic:

� Servici de salut

� Altres administracions públiques � Privat

� Concertat

� Nutrición Humana y Dietética � Otras titulaciones

Otros titulados:

� Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología � Técnico Superior en Dietética

� Técnico Superior en Documentación sanitaria � Técnico Superior en Higiene Bucodental � Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico � Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico � Técnico Superior en Ortoprótesis

� Técnico Superior en Prótesis Dentales � Técnico Superior en Radioterapia � Técnico Superior en Salud Ambiental � Técnico Superior en Audioprótesis

� Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería � Técnico en Farmacia

� Nacional � Comunitario � Extracomunitario

10. Título oficial de especialista: � No

� Si (con posibilidad de rellenar varios campos) � Medicina – –--desplegable � Farmacia –-– –--desplegable � Biología---desplegable � Química –--desplegable � Bioquímicos –---desplegable � Físicos---desplegable � Psicología –--– desplegable � Enfermería –---desplegable � En formación � Sistema de residencia: � Profesión---desplegable � Especialidad---desplegable � Departamento---desplegable � Centro---desplegable � Unidad docente---desplegable � Año de residencia---desplegable � Otros

11. Vía de acceso al título oficial de especialista: � Residencia

� Homologación � Otras

12. Diplomas en áreas de capacitación específica: 13. Grado de carrera profesional:

14. Situación profesional: � No activo

� Desempleo

� Otras situaciones administrativas � Activo:

� Fijo � Temporal 15. Ejercicio profesional:

� Autónomo � Por cuenta ajena: � Público:

� Servicio de salud

� Otras administraciones públicas � Privado

(6)

16. Colegiado: � Si: Provincia: ________ Número: ________ � No 16. Col·legiat: � Sí: Província: ________ Número: ________ � No

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :