SIGNES D ALERTA EN EL DESENVOLUPAMENT DE 0 A 3 ANYS

Texto completo

(1)

SIGNES D’ALERTA EN EL

DESENVOLUPAMENT DE 0 A 3 ANYS

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages

C/ Fonollar 12-14, 1er pis 08241 Manresa Tel: 93 874 71 04 – 93 872 82 81

www.cdiapbages.org

(2)

DESENVOLUPAMENT I PROCÉS

D’ESTRUCTURACIÓ DEL SUBJECTE

El desenvolupament de l’infant és un procés evolutiu i dinàmic, neix immadur i en el seu procés de construcció és necessari la relació amb l’altre.

El símptoma expressa un malestar, que pot manifestar-se tant en l’infant, com en la família, per la qual cosa seria indicat derivar per poder iniciar un treball el més precoç possible.

Es considera signe d’alerta del nen totes aquelles des-viacions significatives dels patrons evolutius habituals. Els signes d’alerta de l’entorn són totes aquelles dificultats en l’àmbit socio-familiar que poden afectar al desenvolu-pament propi del nen.

Els signes d’alerta també es poden trobar en el nen sa, però es presenten com a manifestacions transitòries i lleugeres, en canvi en els nens que presenten una des-viació en el seu desenvolupament tenen una rellevància dominant i una persistència.

Qualsevol regressió en el desenvolupament en alguna de les etapes evolutives de l’infant, serà considerat com un signe d’alerta, també cal tenir en compte com a signi-ficatives les variacions detectades en l’entorn socio-familar.

(3)

SIGNES D’ALERTA GENERALS

Els aspectes importants com a signes d’alerta a tenir en compte en l’estructuració del subjecte al llarg del procés evolutiu, i que poden aparèixer en qualsevol moment del desenvolupament de l'infant i en el procés de criança són:

- Passivitat i manca d’interacció amb l’altre. - Absència de demandes i no reclam de l’altre. - Evitació de la mirada.

- Contacte visual fixat en estímuls sensorials (ex: nens fixats en la llum, sorolls, etc.).

- Manipulació estereotipada dels objectes (moviment repetitiu d’una joguina, etc.)

- Manca d’interès i exploració de l’entorn. - Estereotípies

- Dificultats importants en la regulació dels estats emocionals (ex: poca capacitat per calmar-se, irritabilitat).

(4)

- Alteracions en l’alimentació, en el son i en el control

d’esfínters.

- Retard motor i alteracions en el to muscular.

- Impulsivitat, excés de moviment i activitat.

- Poca expressió i comunicació de les seves emocions.

- Conductes d’inhibició excessiva (mutisme, bloqueig

emocional, etc.)

- Rebutja el contacte amb l’altre. - Agressions als altres i/o a si mateix.

- Rituals d’aïllament.

- Intolerància als canvis, i poca tolerància a les frustracions

- Poca consciència del perill i del dolor.

- Absència de joc.

- Excessives somatitzacions

- Alteracions en la comunicació i retard en

(5)

Factors de risc en el nen:

- Prematuritat moderada o extrema - Baix pes al néixer (CIR)

- Hospitalització prolongada - Patologia orgànica

Factors familiars de risc:

- Angoixa familiar acusada

- Manca d’habilitats parentals que afectin en el desenvolu-pament del nen ja sigui per característiques dels pares o de la família o per estrès durant l’embaràs, el període neonatal o postnatal.

Factors ambientals de risc:

- Exposició a factors que afectin al desenvolupament de l’infant.

Factors de risc en el nen:

- Prematuritat moderada o extrema - Baix pes al néixer (CIR)

- Hospitalització prolongada - Patologia orgànica

Factors familiars de risc:

- Angoixa familiar acusada

- Manca d’habilitats parentals que afectin en el desenvolu-pament del nen ja sigui per característiques dels pares o de la família o per estrès durant l’embaràs, el període neonatal o postnatal.

Factors ambientals de risc:

- Exposició a factors que afectin al desenvolupament de l’infant.

Factors de risc en el nen:

- Prematuritat moderada o extrema - Baix pes al néixer (CIR)

- Hospitalització prolongada - Patologia orgànica

Factors familiars de risc:

- Angoixa familiar acusada

- Manca d’habilitats parentals que afectin en el desenvolu-pament del nen ja sigui per característiques dels pares o de la família o per estrès durant l’embaràs, el període neonatal o postnatal.

Factors ambientals de risc:

- Exposició a factors que afectin al desenvolupament de l’infant.

Factors de risc en el nen:

- Prematuritat moderada o extrema - Baix pes al néixer (CIR)

- Hospitalització prolongada - Patologia orgànica

Factors familiars de risc:

- Angoixa familiar acusada

- Manca d’habilitats parentals que afectin en el desenvolu-pament del nen ja sigui per característiques dels pares o de la família o per estrès durant l’embaràs, el període neonatal o postnatal.

Factors ambientals de risc:

- Exposició a factors que afectin al desenvolupament de l’infant.

(6)

Les característiques de les diferents etapes que defi-nim a continuació no han de ser valorades de forma rígida sinó considerant l’evolució global del nen.

3 MESOS:

- Manca de somriure social.

- Absència de plor o plor persistent.

- No fixa la mirada.

- Absència de seguiment visual.

- No hi ha control cefàlic.

- Absència de resposta davant d’estímuls auditius. - No fa sons.

- Alteracions en el to muscular.

- Plagiocefàlia com a signe d'hipoactivitat.

Les característiques de les diferents etapes que defi-nim a continuació no han de ser valorades de forma rígida sinó considerant l’evolució global del nen.

3 MESOS:

- Manca de somriure social.

- Absència de plor o plor persistent.

- No fixa la mirada.

- Absència de seguiment visual.

- No hi ha control cefàlic.

- Absència de resposta davant d’estímuls auditius. - No fa sons.

- Alteracions en el to muscular.

- Plagiocefàlia com a signe d'hipoactivitat.

Les característiques de les diferents etapes que defi-nim a continuació no han de ser valorades de forma rígida sinó considerant l’evolució global del nen.

3 MESOS:

- Manca de somriure social.

- Absència de plor o plor persistent.

- No fixa la mirada.

- Absència de seguiment visual.

- No hi ha control cefàlic.

- Absència de resposta davant d’estímuls auditius. - No fa sons.

- Alteracions en el to muscular.

- Plagiocefàlia com a signe d'hipoactivitat.

Les característiques de les diferents etapes que defi-nim a continuació no han de ser valorades de forma rígida sinó considerant l’evolució global del nen.

3 MESOS:

- Manca de somriure social.

- Absència de plor o plor persistent.

- No fixa la mirada.

- Absència de seguiment visual.

- No hi ha control cefàlic.

- Absència de resposta davant d’estímuls auditius. - No fa sons.

- Alteracions en el to muscular.

- Plagiocefàlia com a signe d'hipoactivitat.

(7)

6 MESOS:

- Passivitat davant l’entorn i ell mateix. - Manca de resposta als estímuls verbals o

gestuals de l’adult.

- Absència de vocalitzacions.

- No va a buscar la línia mitja ni dirigeix la mà a l’objecte.

- Asimetria postural i funcional (ex: només agafa objectes amb una mà).

- No es posa les mans a la boca.

- Moviments atípics.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

6 MESOS:

- Passivitat davant l’entorn i ell mateix. - Manca de resposta als estímuls verbals o

gestuals de l’adult.

- Absència de vocalitzacions.

- No va a buscar la línia mitja ni dirigeix la mà a l’objecte.

- Asimetria postural i funcional (ex: només agafa objectes amb una mà).

- No es posa les mans a la boca.

- Moviments atípics.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

6 MESOS:

- Passivitat davant l’entorn i ell mateix. - Manca de resposta als estímuls verbals o

gestuals de l’adult.

- Absència de vocalitzacions.

- No va a buscar la línia mitja ni dirigeix la mà a l’objecte.

- Asimetria postural i funcional (ex: només agafa objectes amb una mà).

- No es posa les mans a la boca.

- Moviments atípics.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

6 MESOS:

- Passivitat davant l’entorn i ell mateix. - Manca de resposta als estímuls verbals o

gestuals de l’adult.

- Absència de vocalitzacions.

- No va a buscar la línia mitja ni dirigeix la mà a l’objecte.

- Asimetria postural i funcional (ex: només agafa objectes amb una mà).

- No es posa les mans a la boca.

- Moviments atípics.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

(8)

9 MESOS

- No mostra interès per l’entorn ni per ell mateix. - Poca interacció amb l’altre.

- No fa exploració de l’objecte i/o joguina.

- Evita la mirada, o contacte visual molt fixat en un objecte.

- No hi ha sedestació estable, no hi ha volteig.

- Mala coordinació motora.

- No fa balboteig ni experimenta amb els sons.

- No discrimina coneguts i estranys.

- No reclama a l’adult.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

9 MESOS

- No mostra interès per l’entorn ni per ell mateix. - Poca interacció amb l’altre.

- No fa exploració de l’objecte i/o joguina.

- Evita la mirada, o contacte visual molt fixat en un objecte.

- No hi ha sedestació estable, no hi ha volteig.

- Mala coordinació motora.

- No fa balboteig ni experimenta amb els sons.

- No discrimina coneguts i estranys.

- No reclama a l’adult.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

9 MESOS

- No mostra interès per l’entorn ni per ell mateix. - Poca interacció amb l’altre.

- No fa exploració de l’objecte i/o joguina.

- Evita la mirada, o contacte visual molt fixat en un objecte.

- No hi ha sedestació estable, no hi ha volteig.

- Mala coordinació motora.

- No fa balboteig ni experimenta amb els sons.

- No discrimina coneguts i estranys.

- No reclama a l’adult.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

9 MESOS

- No mostra interès per l’entorn ni per ell mateix. - Poca interacció amb l’altre.

- No fa exploració de l’objecte i/o joguina.

- Evita la mirada, o contacte visual molt fixat en un objecte.

- No hi ha sedestació estable, no hi ha volteig.

- Mala coordinació motora.

- No fa balboteig ni experimenta amb els sons.

- No discrimina coneguts i estranys.

- No reclama a l’adult.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

(9)

12 MESOS

- No hi ha interès per cap canvi postural, per la bipedestació, ni per cap tipus de desplaçament.

- No imita gestos.

- Manca de comprensió de paraules d’ús freqüent. - No estranya a les persones no conegudes.

- No respon quan el crides pel seu nom.

- No pronuncia síl·labes (pa-pa, ta-ta-ta).

- No hi ha permanència de l’objecte (no busca

l’objecte quan se li amaga).

- No mostra interès per la seva imatge corporal en el mirall.

- No diferencia el què és comestible del què no ho és.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

12 MESOS

- No hi ha interès per cap canvi postural, per la bipedestació, ni per cap tipus de desplaçament.

- No imita gestos.

- Manca de comprensió de paraules d’ús freqüent. - No estranya a les persones no conegudes.

- No respon quan el crides pel seu nom.

- No pronuncia síl·labes (pa-pa, ta-ta-ta).

- No hi ha permanència de l’objecte (no busca

l’objecte quan se li amaga).

- No mostra interès per la seva imatge corporal en el mirall.

- No diferencia el què és comestible del què no ho és.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

12 MESOS

- No hi ha interès per cap canvi postural, per la bipedestació, ni per cap tipus de desplaçament.

- No imita gestos.

- Manca de comprensió de paraules d’ús freqüent. - No estranya a les persones no conegudes.

- No respon quan el crides pel seu nom.

- No pronuncia síl·labes (pa-pa, ta-ta-ta).

- No hi ha permanència de l’objecte (no busca

l’objecte quan se li amaga).

- No mostra interès per la seva imatge corporal en el mirall.

- No diferencia el què és comestible del què no ho és.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

12 MESOS

- No hi ha interès per cap canvi postural, per la bipedestació, ni per cap tipus de desplaçament.

- No imita gestos.

- Manca de comprensió de paraules d’ús freqüent. - No estranya a les persones no conegudes.

- No respon quan el crides pel seu nom.

- No pronuncia síl·labes (pa-pa, ta-ta-ta).

- No hi ha permanència de l’objecte (no busca

l’objecte quan se li amaga).

- No mostra interès per la seva imatge corporal en el mirall.

- No diferencia el què és comestible del què no ho és.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

(10)

18 MESOS

- Manca de comprensió d’ordres senzilles.

- Manca de deambulació autònoma o marxa atípica.

- No assenyala amb el dit.

- Dificultats importants en el procés de separació (No reacció o reacció desmesurada davant la separació de l’adult referent).

- Experimentació estereotipada i repetitiva.

- Falta de joc imitatiu i recíproc.

- No diu cap paraula propositiva.

- No coneix el nom d’objectes familiars. - No es reconeix al mirall.

- Dificultats en l’acceptació de noves textures en

l’alimentació.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

18 MESOS

- Manca de comprensió d’ordres senzilles.

- Manca de deambulació autònoma o marxa atípica.

- No assenyala amb el dit.

- Dificultats importants en el procés de separació (No reacció o reacció desmesurada davant la separació de l’adult referent).

- Experimentació estereotipada i repetitiva.

- Falta de joc imitatiu i recíproc.

- No diu cap paraula propositiva.

- No coneix el nom d’objectes familiars. - No es reconeix al mirall.

- Dificultats en l’acceptació de noves textures en

l’alimentació.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

18 MESOS

- Manca de comprensió d’ordres senzilles.

- Manca de deambulació autònoma o marxa atípica.

- No assenyala amb el dit.

- Dificultats importants en el procés de separació (No reacció o reacció desmesurada davant la separació de l’adult referent).

- Experimentació estereotipada i repetitiva.

- Falta de joc imitatiu i recíproc.

- No diu cap paraula propositiva.

- No coneix el nom d’objectes familiars. - No es reconeix al mirall.

- Dificultats en l’acceptació de noves textures en

l’alimentació.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

18 MESOS

- Manca de comprensió d’ordres senzilles.

- Manca de deambulació autònoma o marxa atípica.

- No assenyala amb el dit.

- Dificultats importants en el procés de separació (No reacció o reacció desmesurada davant la separació de l’adult referent).

- Experimentació estereotipada i repetitiva.

- Falta de joc imitatiu i recíproc.

- No diu cap paraula propositiva.

- No coneix el nom d’objectes familiars. - No es reconeix al mirall.

- Dificultats en l’acceptació de noves textures en

l’alimentació.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

(11)

24 MESOS

- Dificultats en l’alimentació sòlida. - Marxa inestable.

- No hi ha llenguatge propositiu.

- Baveig persistent.

- Poc interès per fer coses ell sol (ex: menjar, des-vestir-se).

- No inicia joc simbòlic (entre els 2 i 3 anys).

- Pobre interacció comunicativa amb l’adult.

- No assenyala l’objecte per compartir-lo o

dema-nar-lo.

- Comportaments repetitius, rituals, fixació obses-siva per objectes.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

24 MESOS

- Dificultats en l’alimentació sòlida. - Marxa inestable.

- No hi ha llenguatge propositiu.

- Baveig persistent.

- Poc interès per fer coses ell sol (ex: menjar, des-vestir-se).

- No inicia joc simbòlic (entre els 2 i 3 anys).

- Pobre interacció comunicativa amb l’adult.

- No assenyala l’objecte per compartir-lo o

dema-nar-lo.

- Comportaments repetitius, rituals, fixació obses-siva per objectes.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

24 MESOS

- Dificultats en l’alimentació sòlida. - Marxa inestable.

- No hi ha llenguatge propositiu.

- Baveig persistent.

- Poc interès per fer coses ell sol (ex: menjar, des-vestir-se).

- No inicia joc simbòlic (entre els 2 i 3 anys).

- Pobre interacció comunicativa amb l’adult.

- No assenyala l’objecte per compartir-lo o

dema-nar-lo.

- Comportaments repetitius, rituals, fixació obses-siva per objectes.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

24 MESOS

- Dificultats en l’alimentació sòlida. - Marxa inestable.

- No hi ha llenguatge propositiu.

- Baveig persistent.

- Poc interès per fer coses ell sol (ex: menjar, des-vestir-se).

- No inicia joc simbòlic (entre els 2 i 3 anys).

- Pobre interacció comunicativa amb l’adult.

- No assenyala l’objecte per compartir-lo o

dema-nar-lo.

- Comportaments repetitius, rituals, fixació obses-siva per objectes.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

(12)

36 MESOS

- No ha assolit el control diürn d’esfínters. - Absència de joc simbòlic.

- No puja i baixa escales sol, no salta amb peus junts.

- Necessita permanentment a l’adult.

- No construeix frases de més de 2 paraules.

- Parla en tercera persona (no utilitza “meu” ni “jo”). - Abundants desordres d’articulació.

- Producció d’ecolàlies al parlar. - Quequeig persistent.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

36 MESOS

- No ha assolit el control diürn d’esfínters. - Absència de joc simbòlic.

- No puja i baixa escales sol, no salta amb peus junts.

- Necessita permanentment a l’adult.

- No construeix frases de més de 2 paraules.

- Parla en tercera persona (no utilitza “meu” ni “jo”). - Abundants desordres d’articulació.

- Producció d’ecolàlies al parlar. - Quequeig persistent.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

36 MESOS

- No ha assolit el control diürn d’esfínters. - Absència de joc simbòlic.

- No puja i baixa escales sol, no salta amb peus junts.

- Necessita permanentment a l’adult.

- No construeix frases de més de 2 paraules.

- Parla en tercera persona (no utilitza “meu” ni “jo”). - Abundants desordres d’articulació.

- Producció d’ecolàlies al parlar. - Quequeig persistent.

- Persistència de signes d’alerta d’etapes anteriors.

36 MESOS

- No ha assolit el control diürn d’esfínters. - Absència de joc simbòlic.

- No puja i baixa escales sol, no salta amb peus junts.

- Necessita permanentment a l’adult.

- No construeix frases de més de 2 paraules.

- Parla en tercera persona (no utilitza “meu” ni “jo”). - Abundants desordres d’articulació.

- Producció d’ecolàlies al parlar. - Quequeig persistent.

(13)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :