temporal Incapacitat dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Texto completo

(1)

dministración

electrónica

@

temporal

PRESTACIONS

SECRETARIA D’ESTAT DE LA SEGURETAT SOCIAL MINISTERIO GOBIERNO SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(2)

Incapacitat

temporal

PREST

(3)

INSTITUT NACIONAL DE LA

SEGURETAT SOCIAL

11a edició: 2017

Edita: Institut Nacional de la Seguretat Social (PUB034 cat)

NIPO: 271-17-123-4 www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es http://publicacionesoficiales.boe.es

(4)

Índex

PRESENTACIÓ … … … 4 RÈGIM GENERAL Concepte … … … 5 Beneficiaris i requisits … … … 5 Prestació econòmica … … … 5 • Base reguladora … … … 5 • Percentatge … … … 7 • Incapacitat temporal-atur … … … … 7 • Atur-incapacitat temporal … … … … 8

Naixement del dret a la prestació … … … 8

Durada … … … 8

• Recaigudes … … … 10

Extinció del dret … … … 10

Pèrdua o suspensió del dret … … … … 11

Reconeixement del dret … … … 11

Pagament de la prestació … … … 11

Gestió i control Competències de les entitats en matèria d'IT … … … 13

Comunicat mèdic de baixa … … … 14

Comunicat mèdic de baixa i de confirmació de la baixa … … … 15

Comunicat mèdic d'alta … … … 17

Sistemes especials … … … … 18

RÈGIMS ESPECIALS -PARTICULARITATS Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms … … … … 19

Règim especial de la mineria del carbó … … … 23

DOCUMENTS NECESSARIS PER TRAMITAR LA PRESTACIÓ … …… 24

NORMATIVA BÀSICA … … … … … 26

DIRECCIONS PROVINCIALS DE L'INSS … … … 29

Centres d'atenció de l'INSS a Catalunya i a les Illes Balears … … … 31

(5)

Presentació

La prestació econòmica per incapacitat temporal cobreix la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'una malaltia o accident, està impossibilitat temporalment per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social.

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del règim general i dels règims especials que integren el Sistema de la Seguretat Social.

La primera part d'aquest fullet està dedicada a la prestació que atorga el règim general.

Pel que fa als règims especials, gestionats per l'INSS, se'n recullen les particularitats més significatives en relació amb el règim general. Si necessiteu més informació de la que hi ha en aquest fullet, us podeu posar en contacte amb l'INSS:

Trucant al telèfon 901 16 65 65.A través d'Internet: www.seg-social.es.

o a: https://sede.seg-social.gob.es/ • També us podeu adreçar personalment,

prèvia petició de cita al telèfon

901 10 65 70, o per escrit, a qualsevol dels centres d'atenció i informació (CAISS) de què disposa l'INSS en tot el territori de l'Estat.

(6)

Concepte

És la situació del treballador que es troba temporalment impedit per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social. Les causes poden ser:

• Malaltia comuna o professional i accident, sigui o no de treball.

• Tenen la mateixa consideració els períodes d'observació de la malaltia professional en què es prescriu la baixa en el treball.

Beneficiaris

Les persones integrades en el règim general, afiliades i en alta o en situació assimilada a l'alta en la data del fet causant, que estiguin en situació d'incapacitat temporal (IT), sempre que compleixin els requisits necessaris.

Si la incapacitat deriva d'accident de treball (AT) o malaltia professional (MP), es

consideren de ple dret afiliades i en alta, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.

Requisits

Tenir cobert un període de cotització de: • En cas de malaltia comuna, 180 dies dins

dels 5 anys immediatament anteriors al fet causant.

En cas d'accident, sigui o no de treball, i de malaltia professional, no s'exigeix període previ de cotització.

Prestació econòmica

La prestació consisteix en un subsidi en què la quantia està en funció de la base reguladora i dels percentatges que s'hi apliquen.

■ Base reguladora

Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral:

• És el resultat de dividir l'import de la base de cotització del treballador per

contingències comunes en el mes anterior al de la data d'inici de la incapacitat pel nombre de dies a què es refereix aquesta cotització (aquest divisor ha de ser concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 28, 29, 30 o 31 si té salari diari).

(7)

No obstant això, si el treballador ingressa a l'empresa en el mateix mes en què s'inicia la incapacitat, s'ha d'agafar per a la base reguladora la base de cotització d'aquell mes, dividida pels dies efectivament cotitzats. També s'ha d'agafar com a divisor el nombre de dies efectivament cotitzats, quan el treballador no ha estat en alta durant tot el mes natural anterior.

Incapacitat temporal derivada d'accident de treball o malaltia professional:

La base reguladora s'obté per addició de dos sumands:

• La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què correspon l'esmentada cotització. • La cotització per hores extraordinàries de

l'any natural anterior, dividida entre 365 dies.

Altres situacions:

En el cas de pluriocupació, la base reguladora es calcula computant totes les bases de cotització en les diferents empreses amb aplicació del límit màxim vigent a efectes de cotització.

En el cas de treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins, sigui quina sigui la contingència de la qual derivi, la base reguladora és la que resulta de dividir per 365 la suma de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s'acrediti, si aquest és inferior a l'any.

En el cas de contractes per a la formació i aprenentatge/personal investigador en formació, si es tracta de treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge, la base reguladora és la base mínima de cotització del règim general.

Si es tracta de personal investigador en formació, la base reguladora és la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al règim general.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, la base reguladora diària és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

(8)

■ Percentatge

En cas de malaltia comuna i accident no laboral:

• 60 % des del 4t dia de baixa, fins el 20è inclòs.

• 75 % des del 21è dia de baixa en endavant.

En cas d'AT i MP:

• 75 % des del dia en què es produeix el naixement del dret.

■ Incapacitat temporal-atur

• Quan el treballador està en situació d'IT derivada de contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) i durant aquesta situació se li extingeix el contracte de treball:

– Cobra la prestació per IT, en quantia igual a la prestació per desocupació, des del dia següent a la data d'extinció del contracte fins que s'extingeix aquesta situació d'IT; a partir d'aleshores passa a cobrar la prestació de desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal si compleix els requisits exigits.

– Del període de percepció de la prestació per desocupació es descompta, com a ja consumit, el temps que ha estat en situació d'IT a partir de la data de l'extinció del contracte de treball. – L'entitat gestora de les prestacions per

desocupació efectua les cotitzacions a la Seguretat Social i assumeix l'aportació que correspon al treballador en la seva totalitat per tot el període que es descompta com a consumit.

• Quan el treballador està en situació d'IT derivada de contingències professionals (AT o MP) i durant aquesta situació se li extingeix el contracte de treball:

– Continua cobrant, de l'INSS o mútua, la prestació d'IT en la quantia que tenia reconeguda fins que s'extingeix aquesta situació d'IT.

– Aleshores passa a la situació legal d'atur i, si compleix els requisits exigits, cobra la corresponent prestació per desocupació del Servi Públic d'Ocupació Estatal. – No es descompta, del període de

percepció de la prestació per

desocupació, el temps que ha estat en la situació d'IT.

(9)

■ Atur-incapacitat temporal

Quan el treballador està cobrant la prestació per desocupació total i passa a la situació d'IT: • En els casos en què la IT és una recaiguda

d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:

Cobra la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació. Si segueix en situació d'IT una vegada esgotat el període d'atur, continuarà cobrant la prestació per IT en la quantia de la de desocupació que estava percebent.

En els casos en què la IT no és una recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:

Cobra la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació per

desocupació. Si segueix en situació d'IT una vegada finalitzat el període d'atur, continuarà cobrant la prestació per IT en quantia igual al 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual.

Tant en un cas com en l'altre, no s'amplia el període de percepció de les prestacions de desocupació, però l'entitat que les gestiona continua cotitzant a la Seguretat Social.

Naixement del dret a la

prestació

En cas de malaltia comuna o accident no laboral, des del 4t dia de la data de la baixa en el treball.

En cas d'AT o MP, des del dia següent al de la baixa en el treball; el salari íntegre corresponent al dia de la baixa és a càrrec de l'empresari.

El dret al subsidi no neix durant les situacions de vaga o tancament patronal.

Durada

En cas d'accident o malaltia, sigui quina sigui la seva causa:

365 dies prorrogables per altres 180 dies quan se suposi que, mentrestant, el treballador pot ser donat d'alta mèdica per curació.

(10)

En cas de períodes d'observació per malaltia professional:

6 mesos prorrogables per 6 més quan es consideri necessari per estudiar i diagnosticar la malaltia.

A efectes del període màxim de durada de la IT i de la seva possible pròrroga, es computen els períodes de recaiguda i d'observació.

Pròrroga expressa de la IT

• Una vegada esgotat el termini de durada de 365 dies de la IT, l'INSS, a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent, és l'únic competent per reconèixer, mitjançant una resolució, la situació de pròrroga expressa amb un límit de 180 dies més, o bé per iniciar un expedient d'incapacitat permanent, o bé per emetre l'alta mèdica de la prestació econòmica per IT per curació o per

incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l'INSS.

• Quan la cobertura de la IT derivada de contingències professionals s'ha concertat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, és aquesta qui efectua la proposta d'actuació que pertoqui a l'INSS. Aquesta proposta s'entén acceptada per l'entitat gestora si no s'hi manifesta en contra en el termini de 5 dies següents al de la seva recepció.

• Durant la pròrroga d'IT, subsisteix l'obligació de cotitzar fins als 545 dies. Prolongació d'efectes econòmics de la IT pel transcurs del termini màxim de durada

Quan la situació d'IT s'extingeix pel transcurs del termini màxim (545 dies), s'ha

d'examinar necessàriament, en el termini màxim de 3 mesos, l'estat de la persona incapacitada per qualificar-la en el grau d'incapacitat permanent que correspongui. • No obstant això, en aquells casos en què la

situació clínica de l'interessat, de cara a la

seva recuperació, aconselli demorar més la qualificació, aquesta es pot endarrerir pel temps que calgui, però mai no pot superar els 730 dies naturals sumats els d'incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes.

(11)

• Durant els períodes de tres mesos i de demora de la qualificació, no subsisteix l'obligació de cotitzar.

• Quan l'extinció la produeix l'alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, l'acord de l'INSS d'iniciar expedient d'incapacitat permanent o el transcurs dels 545 dies naturals, el treballador estarà en situació de prolongació d'efectes econòmics de la incapacitat temporal fins que es qualifiqui la incapacitat permanent. Els efectes de la prestació econòmica d'incapacitat permanent han de coincidir amb la data de la resolució de l'entitat gestora per la qual es reconegui, llevat que sigui superior a la que estava percebent el treballador en concepte de prolongació d'efectes de la incapacitat temporal; en aquest cas, es retrotrauen aquells efectes al dia següent al de l'extinció de la incapacitat temporal.

■ Recaigudes

Es consideren recaigudes quan entre dos processos d'IT, tractant-se de la mateixa malaltia o patologia, no ha transcorregut un període superior a 180 dies.

Extinció del dret

Pel transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.

Si el dret al subsidi s'extingeix pel transcurs del termini màxim establert i el treballador ha estat donat d'alta mèdica sense declaració d'incapacitat permanent, només es pot generar un nou procés d'IT per la mateixa o semblant patologia quan entre els dos processos hi ha un període d'activitat laboral superior a 180 dies naturals o si l'INSS, a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador, emet la baixa als exclusius efectes de la prestació econòmica per IT.

Per alta mèdica per curació o millora, que permeti al treballador realitzar el seu treball habitual.

Per alta mèdica del treballador, amb o sense declaració d'incapacitat permanent.

Per acord de l'INSS d'inici d'expedient d'incapacitat permanent.

Per haver estat reconegut al beneficiari el dret a percebre la pensió de jubilació.

(12)

Per defunció.

Per incompareixença injustificada de la

persona beneficiària a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l'INSS o a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Pèrdua o suspensió del dret

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès:

• Per actuació fraudulenta del beneficiari per obtenir o conservar el subsidi.

• Per treballar per compte propi o d'altri. • També es pot suspendre el dret al subsidi

quan, sense causa raonable, el beneficiari rebutja o abandona el tractament que li ha estat indicat.

• Perquè no ha comparegut al reconeixement mèdic en la data fixada per l'entitat gestora; en aquest cas, se li pot suspendre

cautelarment el subsidi des del dia següent al fixat per al reconeixement. Disposarà de 10 dies hàbils per justificar la incompareixença.

Reconeixement del dret

El reconeixement del dret correspon:

• A l'INSS o a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que cobreix, si s'escau, les contingències comunes o professionals de l'empresa.

• A les empreses autoritzades a col·laborar voluntàriament en la gestió del règim general, quan la causa correspon a les contingències a què es refereix la seva col·laboració.

Pagament de la prestació

• La prestació és a càrrec de l'INSS, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o empresa autoritzada per col·laborar en la gestió.

• L'abonament de la prestació econòmica el fa l'empresa en pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris, com a conseqüència de la col·laboració de les empreses en la gestió del règim general de la Seguretat Social.

(13)

En el supòsit que l'INSS emet una resolució per la qual s'acorda l'alta mèdica, esgotat el termini de 365 dies, cessa la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la prestació des del dia en què es dicta aquesta resolució, i s'abona directament per l'entitat gestora o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social el subsidi

corresponent durant el període que transcorri entre la data de la citada resolució i la seva notificació a l'interessat. Les empreses que col·laboren en la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal estan igualment obligades al pagament directe del subsidi corresponent a l'esmentat període. • En els casos de malaltia comuna o

d'accident no laboral, l'abonament de la

prestació al treballador és a càrrec de l'empresari des dels dies 4 al 15 de baixa en el treball, ambdós inclosos; a partir del dia 16 de baixa, la responsabilitat de

l'abonament correspon a l'INSS o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, però és la mateixa empresa qui paga en concepte de pagament delegat.

• Quan el treballador està cobrant prestacions contributives per desocupació i passa a la situació d'IT, el Servei Públic d'Ocupació Estatal abona la prestació d'IT per pagament delegat fins que s'esgota la durada de la prestació per desocupació. A partir d'aquest moment, l'INSS ha d'abonar la prestació. Supòsits de pagament directe:

L'INSS o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social són responsables del pagament directe del subsidi en els casos següents:

– Quan es tracta d'entitats i organismes exclosos del pagament delegat.

– Per incompliment de l'obligació patronal del pagament delegat.

– Empreses amb menys de 10 treballadors i més de 180 dies consecutius d'abonament del subsidi, si ho sol·liciten

reglamentàriament.

– Extinció o suspensió de la relació laboral quan el treballador està en situació d'IT. – Alta mèdica per informe proposta de

perceptors de la prestació per desocupació.

(14)

– Continuació de la situació d'IT una vegada extingit el període d'atur.

– En els supòsits d'esgotament de la IT pel transcurs del termini màxim de 545 dies, durant la prolongació d'efectes de la prestació fins a la qualificació de la incapacitat permanent.

– Quan es tracta de representants de comerç, professionals taurins i artistes. En el cas d'aquests últims, quan la durada del contracte no excedeix de 30 dies. – Per passar a pròrroga de la prestació

després de 365 dies d'IT, amb resolució de l'INSS, llevat dels perceptors de desocupació contributiva en què la prestació l'abona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en pagament delegat fins que aquesta s'esgoti. – Quan es tracta de treballadors del règim

especial de treballadors autònoms. – Treballadors dels sistemes especials del

règim general (agrari i empleats de la llar).

– Treballadors jubilats parcials.

– IT causada en vacances retribuïdes i no realitzades.

Competències de les entitats en

matèria de control d'IT

• Des del seu inici fins al compliment del dia 365, la competència en matèria de control de la situació d'IT correspon a les entitats següents:

– Servei Públic de Salut (SPS), per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta. – INSS, per emetre una alta mèdica a tots

els efectes, com també per iniciar l'expedient d'incapacitat permanent. – Mútues col·laboradores amb la Seguretat

Social, per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta per AT i MP i propostes d'alta per contingències comunes.

– Empreses col·laboradores per les contingències d'AT i MP, per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta respecte dels treballadors al seu servei. • Una vegada esgotat el termini dels 365

dies, l'INSS és l'únic competent, en els seus respectius àmbits, per:

(15)

– Reconèixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de 180 dies més. – Iniciar un expedient d'incapacitat

permanent.

– Emetre l'alta mèdica per curació o per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l'INSS.

– Emetre una nova baixa mèdica quan es produeixi en el termini de 180 dies naturals, posteriors a l'alta mèdica per la mateixa o semblant patologia.

Comunicat mèdic de baixa

La declaració de baixa mèdica, derivada de contingències comunes o professionals, s'ha de formular en el corresponent comunicat mèdic de baixa d'IT, i ha de ser lliurada immediatament després del reconeixement del treballador: • Pel facultatiu del SPS, quan es tracta de

contingències comunes i en les contingències professionals en què la cobertura és a càrrec de l'entitat gestora (INSS).

Aquest comunicat mèdic:

– Origina l'inici d'actuacions per declarar o denegar el dret al subsidi.

– S'ha d'emplenar per quadruplicat: l'original, destinat a la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu SPS, i les altres 3 còpies, destinades a l'entitat gestora o mútua corresponent, a l'empresa i al treballador. Pels serveis mèdics de l'entitat

col·laboradora de la Seguretat Social (mútua o empresa col·laboradora), quan la causa de la baixa mèdica és un AT o una MP i el treballador presta serveis en una empresa que té la protecció d'aquestes contingències al seu càrrec o al de la mútua, o es tracta d'un treballador per compte propi que, així mateix, ha concertat amb una mútua la cobertura de la prestació econòmica d'IT per contingències professionals. En aquests casos, no cal enviar les còpies del comunicat de baixa ni a la inspecció sanitària del corresponent SPS ni a l'entitat gestora.

(16)

Pels inspectors mèdics adscrits a l'INSS. Quan l'alta ha estat lliurada per l'INSS, només poden expedir comunicats de baixa els inspectors mèdics adscrits a l'INSS si la baixa es produeix en un termini de 180 dies naturals, següents a l'alta mèdica per la mateixa o semblant patologia.

Comunicat mèdic de baixa i de

confirmació de la baixa

Els comunicats mèdics de baixa i de confirmació de la baixa, derivada de contingències comunes o professionals, els lliura:

El facultatiu del SPS, quan es tracta de contingències comunes i en les

contingències professionals en què la cobertura és a càrrec de l'entitat gestora (INSS). Aquests comunicats s'estenen en funció del període de durada que consideri el metge que els emet. A aquests efectes, s'estableixen quatre grups de processos: a) En els processos de durada estimada

inferior a cinc dies naturals, el facultatiu del Servei Públic de Salut ha d'emetre el comunicat de baixa i el comunicat d'alta en el mateix acte mèdic.

El facultatiu, en funció de quan prevegi que el treballador recuperarà la seva capacitat laboral, ha de consignar en el comunicat la data de l'alta, que pot ser la mateixa que la de la baixa, o qualsevol dels tres dies naturals següents. No obstant això, el treballador pot sol·licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu pot emetre el comunicat de confirmació de la baixa si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral. b) En els processos de durada estimada

entre 5 i 30 dies naturals, el facultatiu del Servei Públic de Salut ha d'emetre el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, pot excedir més de set dies naturals de la data de baixa inicial. A la data de revisió, s'estén el comunicat d'alta o, si continua la incapacitat, el comunicat de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan calguin, no es poden emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

(17)

c) En els processos de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, el facultatiu del Servei Públic de Salut ha d'emetre el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, pot excedir més de set dies naturals de la data de baixa inicial, i en la qual lliurarà el comunicat d'alta o, si s'escau, el corresponent comunicat de

confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan calguin, no es poden emetre amb una diferència de més de vint-i-vuit dies naturals entre si. d) En els processos de durada estimada de

61 o més dies naturals, el facultatiu del Servei Públic de Salut ha d'emetre el comunicat de baixa en què fixarà la data de la revisió mèdica prevista, la qual en cap cas pot excedir més de catorze dies naturals a la data de baixa inicial, i en la qual lliurarà el comunicat d'alta o, si s'escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan calguin, no es poden emetre amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre si.

– Quan el SPS lliuri l'últim comunicat mèdic de confirmació abans d'esgotar-se el termini dels 365 dies, ha de comunicar a l'interessat, en l'acte del reconeixement mèdic, que a partir d'aquell moment correspon a l'entitat gestora competent el control de la seva situació. També ho ha de comunicar informàticament a l'entitat gestora.

– Quan s'hagi complert el termini indicat en el paràgraf anterior, el SPS no ha d'emetre cap més comunicat de confirmació de la baixa mèdica. En aquests supòsits, l'entitat gestora efectua les comunicacions que pertoquin a l'interessat, a l'empresa, al SPS i, si s'escau, a les entitats col·laboradores i al Servei Públic d'Ocupació Estatal. – S'emeten per quadruplicat, igual que els

comunicats de baixa. • Els serveis mèdics de l'entitat

col·laboradora de la Seguretat Social (mútua o empresa col·laboradora), quan la causa de la baixa mèdica deriva d'un AT o una MP i el treballador presta serveis a una empresa que té la cobertura d'aquestes contingències a càrrec seu o amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o es

(18)

tracta d'un treballador per compte propi que, així mateix, ha concertat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social la cobertura de la prestació per contingències professionals.

Comunicat mèdic d'alta

Durant els 365 primers dies, el comunicat mèdic d'alta, en els processos derivats de contingències comunes o professionals, el pot lliurar:

– El facultatiu del SPS. Aquest comunicat ha d'estar precedit d'un reconeixement mèdic del treballador i ha de contenir el resultat d'aquest reconeixement i la causa de l'alta mèdica. S'emeten per quadruplicat, igual que els comunicats de baixa.

– Els serveis mèdics de l'entitat col·laboradora de la Seguretat Social (mútua o empresa col·laboradora), quan la causa de la baixa mèdica deriva d'un AT o una MP i afecta treballadors d'empreses que tenen la protecció d'aquestes contingències a càrrec seu o amb una mútua, o es tracta d'un treballador per compte propi que, així mateix, ha concertat amb una mútua la cobertura de la prestació econòmica d'IT per contingències professionals.

Davant de les altes mèdiques lliurades per les entitats col·laboradores de la Seguretat Social en els processos d'IT derivats de contingències professionals, amb anterioritat a l'esgotament dels 365 dies, l'interessat pot iniciar, davant de l'entitat gestora, un procediment especial de revisió de l'esmentada alta.

– Els inspectors mèdics adscrits a l'INSS. Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'IT del Sistema de la Seguretat Social, l'INSS, a través dels inspectors mèdics adscrits, exercirà les mateixes competències que la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu SPS, per emetre un alta mèdica a tots els efectes.

A partir dels 365 dies en situació d'IT, l'INSS és l'únic competent per: – reconèixer la situació de pròrroga

expressa amb un límit de 180 dies més, – determinar l'inici d'un expedient

(19)

– emetre l'alta mèdica, per curació o per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l'INSS.

Si l'interessat no està conforme amb l'alta mèdica que declara l'extinció de la seva IT, pot iniciar un procediment de disconformitat amb l'alta mèdica(*).

(*) No s'aplica a la Comunitat Autònoma de Catalunya, atès que els metges de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) exerceixen les competències atribuïdes als de l'INSS.

Sistemes especials

Amb efectes d'1 de gener de 2012, el règim especial agrari de la Seguretat Social i el règim especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar queden integrats en el règim general de la Seguretat Social.

Es crea un sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri i un sistema especial per als empleats de la llar.

Les prestacions es reconeixen en els mateixos termes i condicions que en el règim general, amb les particularitats següents:

Sistema especial per a treballadors per

compte d'altri agraris

• La protecció per incapacitat temporal està exclosa durant els períodes d'inactivitat.

Base reguladora de la prestació econòmica:

• Durant la situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, la quantia de la base reguladora del subsidi no pot ser superior a la mitjana mensual de la base de cotització corresponent als dies efectivament treballats durant els 12 mesos anteriors a la baixa mèdica.

(20)

Pagament de la prestació:

• L'INSS paga directament la prestació o, si s'escau, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que pertoqui.

Sistema especial per a empleats

de la llar

• La prestació es cobra des del novè dia de la baixa en el treball per malaltia comuna o accident no laboral; l'ocupador és qui ha de pagar la prestació al treballador des del dia 4t al 8è de la baixa, ambdós inclosos.

Pagament de la prestació:

• L'INSS paga directament la prestació o, si s'escau, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que pertoqui.

Contingències professionals:

• No és d'aplicació el règim de responsabilitats pel que fa a les prestacions regulat per al règim general.

La prestació s'atorga amb la mateixa

extensió, forma, termes i condicions que en el règim general, amb les particularitats que s'indiquen a continuació:

Règim especial dels treballadors per

compte propi o autònoms

És requisit necessari per tenir dret a la prestació estar al corrent en el pagament de les

cotitzacions de les quals siguin responsables directes els treballadors, malgrat que la

prestació sigui reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri. A aquests efectes, s'aplica el mecanisme d'invitació al pagament previst, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què l'interessat estava incorporat en el moment d'accedir a la prestació d'incapacitat temporal.

Opció i formalització de la cobertura d'aquesta prestació:

• La cobertura de la prestació econòmica per IT derivada de contingències comunes té caràcter obligatori, sense perjudici del que s'indica en els paràgrafs següents, i s'ha de formalitzar amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la qual està

(21)

obligada a acceptar totes les propostes d'adhesió que se li formulin a aquest efecte. No obstant això, els treballadors autònoms, excepte els treballadors autònoms

econòmicament dependents (TRADE) o els que exerceixen activitats en què la cobertura de les contingències professionals és obligatòria pel seu major risc de sinistralitat, que tinguin coberta la prestació d'IT en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social on també estiguin d'alta poden, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d'aquesta prestació en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o bé renunciar-hi.

• L'opció a favor d'aquesta cobertura, que cal formalitzar amb una mútua, es pot fer en el moment de causar alta en aquest règim especial i els seus efectes han de coincidir amb els de l'esmentada alta. Si no s'exerceix aquesta opció, els treballadors poden optar per acollir-se a aquesta protecció amb una sol·licitud per escrit abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efectes des del dia 1 de gener de l'any següent.

Els drets i obligacions derivats de l'opció a favor de la cobertura de la prestació per IT són exigibles durant el període d'un any natural, que es prorroga per períodes d'igual durada.

• En el supòsit de canvi de mútua, els efectes de l'opció per aquesta cobertura o de la seva renúncia es produeixen des del dia 1 del mes de gener de l'any següent al de la formulació de la corresponent opció o al de presentació de la renúncia.

• La cobertura de la prestació per IT, hi estiguin acollits o no els treballadors, passa a ser obligatòria:

– Quan finalitza la situació de pluriactivitat amb manteniment de l'alta en el RETA, amb efectes des del dia 1 del mes en què cessa la pluriactivitat.

– Quan els treballadors passen a tenir la condició d'econòmicament dependents (TRADE) o a exercir una activitat professional amb elevat risc de

sinistralitat, amb efectes des del dia 1 del mes en què es compleix aquesta condició o s'ha iniciat l'esmentada activitat professional.

(22)

• Per excepció, continua essent voluntària per als treballadors agraris per compte propi inclosos dins del sistema especial de treballadors agraris per compte propi, amb les particularitats següents:

– Si en sol·licitar la seva inclusió en aquest sistema especial ja estaven d'alta en el RETA, tenint coberta obligatòriament la prestació per IT, poden renunciar a aquesta cobertura en la respectiva sol·licitud, amb efectes del dia 1 del mes següent al de la seva presentació. – Quan els treballadors que no s'han acollit

a la cobertura per IT queden exclosos d'aquest sistema especial i continuen d'alta en el RETA per la mateixa o diferent activitat, la cobertura de la prestació és obligatòria des de la data d'efectes de l'exclusió, llevat que s'hi tingui dret per l'activitat realitzada en un altre règim de la Seguretat Social. Declaració de situació de l'activitat:

• Els treballadors que estan en situació d'IT han de presentar a l'INSS o a la mútua amb la qual han concertat la contingència d'IT, dins dels 15 dies següents a la data de la baixa, una declaració en model oficial sobre

la persona que gestionarà directament l'establiment mercantil, industrial o d'una altra naturalesa del qual siguin titulars o, si s'escau, el cessament temporal o definitiu de l'activitat.

• Mentre dura la situació d'IT, el treballador està obligat a presentar aquesta declaració amb periodicitat semestral, a comptar de la data en què s'inicia la situació, si se li demana.

• No cal que presentin aquesta declaració els treballadors del sistema especial per als treballadors per compte propi agraris del RETA ni els treballadors autònoms econòmicament dependents.

Base reguladora de la prestació econòmica:

Està constituïda per la base de cotització del treballador corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. Aquesta base es manté durant tot el procés, incloses les recaigudes, tret que l'interessat hagi optat per una base de cotització inferior; en aquest cas, es té en compte aquesta última.

(23)

Contingències professionals:

• Els treballadors autònoms poden millorar voluntàriament l'acció protectora incorporant la protecció per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals.

• La cobertura de les contingències professionals és obligatòria des de l'01/01/2008:

– Per als autònoms que exerceixen activitats professionals que presenten un major risc de sinistralitat.

– Per als TRADE.

• La cobertura de les contingències professionals s'ha de dur a terme amb la mateixa entitat gestora o col·laboradora amb la qual s'ha formalitzat o es formalitzi la cobertura de la IT.

• La millora de l'acció protectora per contingències professionals comporta l'obligació de cotitzar per aquestes contingències, per la mateixa base que es cotitzi per a les contingències comunes i conforme als percentatges que es fixin de la tarifa de primes vigent.

IT i cessament en l'activitat:

Si el fet causant de la protecció per cessament d'activitat es produeix mentre el treballador autònom està en situació d'IT:

• Continua percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la prestació per cessament d'activitat fins que s'extingeixi; en aquest moment passa a percebre, sempre que compleixi els requisits legalment establerts, la prestació econòmica per cessament d'activitat que li correspongui. En aquest cas, s'ha de descomptar del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat, com a ja consumit, el temps que hagi estat en la situació d'IT a partir de la data de la situació legal de cessament d'activitat.

Si durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat el treballador autònom passa a la situació d'IT: Quan la IT és una recaiguda d'un procés

anterior, iniciat abans de la situació legal de cessament en l'activitat, cobra la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En aquest cas, i en el supòsit que el treballador autònom continuï en situació d'IT una vegada

(24)

finalitzat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que l'estava percebent.

Quan la situació d'IT no és una recaiguda d'un procés anterior, iniciat anteriorment, cobra la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En aquest cas, i en el supòsit que el treballador autònom continuï en situació d'IT una vegada finalitzat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continua cobrant la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'IPREM mensual.

El que estableixen els paràgrafs anteriors és d'aplicació als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que compleixen els requisits exigits.

Pagament de la prestació:

L'INSS paga directament la prestació o, si s'escau, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que pertoqui.

Règim especial de la mineria del carbó Quan la incapacitat deriva de contingències comunes, la base reguladora és la base normalitzada que correspon al treballador en cada moment, segons la categoria professional que tenia en iniciar-se aquesta situació.

(25)

Acreditació de la identitat de la persona interessada (exhibició de l'original del document en vigor):

Espanyols:

Document nacional d'identitat (DNI). Estrangers:

Passaport o, si s'escau, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (número

d'identificació d'estranger) exigit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a efectes de pagament. Documentació relativa a la cotització:

Treballador del règim general:

Certificació de l'última o últimes empreses en què ha treballat.

Treballador per compte propi:

Justificant de pagament de les quotes dels 2 últims mesos.

Dades mèdiques:

Comunicats de baixa i confirmació de la baixa.

• Si el treballador procedeix de pagament delegat: comunicats de confirmació següents a l'últim que va abonar l'empresa. • Si s'ha produït l'alta mèdica: comunicat

mèdic d'alta.

Comunicat d'accident de treball o malaltia professional (AT o MP), emplenat per l'empresa, si s'escau.

(26)

Documents que acrediten l'extinció de la relació laboral:

• Si l'extinció es produeix en els 15 primers dies de la IT: contracte de treball i pròrrogues.

• En cas d'acomiadament: carta

d'acomiadament, acta de conciliació o sentència.

Altra documentació:

Declaració de situació d'activitat, només per als treballadors del règim especial de treballadors autònoms, excepte els inclosos en el sistema especial per compte propi agraris i els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).

Llibre de família i, si s'escau, certificat de discapacitat dels menors a càrrec amb el grau reconegut, per als supòsits d'extinció de la relació laboral, per tal d'aplicar els límits d'atur contributiu.

Empresa de menys de 10 treballadors: cal una comunicació prèvia a la sol·licitud, amb una antelació mínima de 15 dies, conforme l'empresa trasllada a l'INSS la seva obligació de pagament directe a partir del dia 1 del mes natural següent.

Aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud, es pot presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) o, si es disposa de certificat digital o equivalent, a través del registre electrònic.

(27)

• Ordre de 25/11/1966, per la qual es regula la col·laboració de les empreses en la gestió de la Seguretat Social.

• Decret 3158/1966, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el reglament general que determina la quantia de les prestacions econòmiques del règim general de la Seguretat Social i condicions per tenir-hi dret (BOE 30/12).

• Ordre de 13/10/1967, per la qual s'estableixen normes per a l'aplicació i desplegament de la ILT en el règim general de la Seguretat Social (BOE 4/11).

• Decret 1646/1972, de 23 de juny, per a l'aplicació de la Llei 24/1972, de 21 de juny, en matèria de prestacions del règim general de la Seguretat Social (BOE 28/6).

• Reial decret 53/1980, d'11 de gener, pel qual es modifica l'art. 2 del reglament general, que determina la quantia de les prestacions econòmiques del règim general, respecte a la prestació d'ILT (BOE 16/1).

• Ordre de 30/11/1987 per a l'aplicació i desplegament, en matèria d'acció protectora, del Reial Decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual s'integren determinats règims especials de la Seguretat Social. Article 5 (base reguladora de la IT i altres subsidis per als artistes i professionals taurins). (BOE 11/12).

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE 31/10- corr. err. 11/02/2016).

• Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desplega, en matèria d'incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social, la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE 19/8).

• Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (BOE 12/12).

(28)

• Ordre de 18/01/1996, per a l'aplicació i desplegament del Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social (BOE 26/1 -corr. err. 9/2).

• Reial decret 1131/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial (BOE 27/11). • Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre,

per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidentes de treball i es fa possible la seva transmissió per

procediments electrònics (BOE 21/11 - corr. err. 9/12 - corr. err. 7/2).

• Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre (BOE 19/12).

• Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom (BOE 12/7).

• Reial decret 1382/2008, d'1 d'agost, pel qual, en el desplegament de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual s'integren els

treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, i la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la

Seguretat Social (BOE 10/9).

• Reial decret 1430/2009, d'11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb la prestació d'incapacitat temporal (BOE 29/9).

• Reial decret 38/2010, de 15 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre (BOE 16/1). • Llei 35/2010, de 7 de setembre, de mesures

urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE 18/9).

(29)

• Reial decret 1541/2011, de 31 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms (BOE 1/11).

• Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per

incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (BOE 21/7).

• Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desplega el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (BOE 20/6).

(30)

ÀLABA (Vitòria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTÚRIES (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÀVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200 BISCAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÀCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000

CADIS Pl. de la Constitución, s/n 11008 956 298 600 CANTÀBRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800 CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800 CONCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400 CÒRDOVA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000 CORUNYA, LA Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

GUIPÚSCOA (Donòstia/St. Sebastià) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

(31)

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700

LLEÓ Avda. Padre Isla, 16 24002 987 845 700

LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300

MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000

MÀLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000

MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000

MÚRCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300 NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400

OSCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300

OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000

PALÈNCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000 PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024

PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700

RIOJA, LA (Logronyo) Sagasta, 2 26001 941 276 000

SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100

SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300

SARAGOSSA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400

SEGÒVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400

SEVILLA Sánchez Perrier,2 41009 954 746 000

SÒRIA San Benito, 17 42001 975 234 500

TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625

TEROL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100

TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660

VALÈNCIA Bailén, 46 46007 963 176 000

VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600

(32)

Barcelona Centres urbans

DRASSANES Arc del Teatre, 63-65 08001 933 271 550 EIXAMPLE Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 300 LA MINA (Sant Adrià de Besòs) Mar, s/n 08930 933 810 677 NOU BARRIS Marie Curie, 22 08042 934 272 120 POBLE NOU Lope de Vega, 132 08005 933 080 170 SANT ANDREU Concepción Arenal, 299 08030 933 110 103

SANTS Numància, 23 08029 933 213 193

SARRIÀ-SANT GERVASI Reus, 29 08022 934 188 768

Centres comarcals

BADALONA Margarida Xirgu, 33-39 08911 933 841 311

BERGA Quim Serra, 3-5 08600 938 210 891

CALELLA Av. Vallderroure, 7-15 08370 937 692 849 CORNELLÀ DE LLOBREGAT Av. del Maresme, 21 08940 934 801 414 ESPLUGUES DE LLOBREGAT Lluís Millet, 4-6 08950 933 717 202 GAVÀ Riera de Sant Llorenç, 103 08850 936 624 954 GRANOLLERS Josep Umbert, 84-86 08402 938 706 134 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-I Ronda de la Torrassa,99-101 08903 934 315 155 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-II Lleida, 25-35 08901 933 382 239 IGUALADA Pg. Mn. Jacint Verdaguer,172 08700 938 034 785 MANRESA Bruc, 138-140 08242 938 720 333 MARTORELL Av. Mancomunitats Comarcals, 9 08760 937 751 969 MATARÓ Jaume Balmes, 32 08301 937 556 712 MOLLET DEL VALLÈS Gaietà Ventalló, 15-23 08100 935 930 796 MONTCADA I REIXAC Pg. Jaume I, 1 08110 935 644 657 EL PRAT DE LLOBREGAT Jaume Casanovas, 2-4 08820 933 795 391 SABADELL Tres Creus, 57 08202 937 276 941 SANT BOI DE LLOBREGAT Eusebi Güell, 41-43 08830 936 406 745 SANT FELIU DE LLOBREGAT Rbla. Marquesa de Castellbell, 98 08980 936 660 999 SANTA COLOMA DE GRAMENET Rafael Casanova, 44 08921 934 662 567 TERRASSA Av. Abat Marcet, 366 08225 937 800 150 VIC Pl. Lluís Companys, 3-5 08500 938 861 531

(33)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Pl. del Penedès, 1 08720 938 901 373 VILANOVA I LA GELTRÚ Rbla. Principal, 86 08800 938 930 693

Girona

GIRONA Sta. Eugènia, 40, baixos 17005 872 082 510 LA BISBAL D'EMPORDÀ Av. Enric Prat de la Riba, 25 17100 972 640 086

BLANES Girona, 12 A 17300 972 331 024

FIGUERES Passeig Nou, 2 17600 972 500 365 OLOT Pg. Barcelona, s/n 17800 972 260 184 PUIGCERDÀ Av. de Lanós, 19 17520 972 140 816 RIPOLL Macià Bonaplata, 8 17500 972 700 168 SANT FELIU DE GUÍXOLS Pl. del Mercat, 28 17220 972 320 144 SANTA COLOMA DE FARNERS Mn. Cinto Verdaguer, 27 17430 972 841 198

Lleida

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 769 BALAGUER Mossèn Jacint Verdaguer, 6 25600 973 450 408 LA SEU D'URGELL Bisbe Guitart, 33 25700 973 360 641 TÀRREGA Joan Maragall, 11-13 25300 973 501 473 TREMP Pl. Capdevila, 9 25620 973 652 336

Tarragona

TARRAGONA Av. Roma, 7 B 43005 977 253 560 MONTBLANC Miquel Alfons, 16 43400 977 862 023 MÓRA D'EBRE Sant Antoni, 45 43740 977 400 040 REUS Plaça Gandhi, 5 43205 977 312 619 TORTOSA Av. Colón, 16-20 43500 977 500 466 VALLS Pl. Torrent del Titit, s/n 43800 977 600 080 EL VENDRELL Camí Reial, 15-17 43700 977 667 220

Illes Balears

PALMA (MALLORCA) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 315 CALVIÀ (MALLORCA) Plaça Fca. Revert Montiel, 1-3 07180 971 131 502 FELANITX (MALLORCA) 31 de març, 14 07200 971 584 153 INCA (MALLORCA) Llorenç Maria Duran, 44 07300 971 500 146 LLUCMAJOR (MALLORCA) Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209 MANACOR (MALLORCA) Dr. Fleming, 25 07500 971 823 100 EIVISSA (EIVISSA) Av. d'Espanya, 57 07800 971 301 212 MAÓ (MENORCA) Plaça Biosfera, 1-2 07703 971 362 434

(34)

Institut Nacional de la Seguretat Social

Serveis Centrals

Padre Damián, 4 - 28036 Madrid Telèfon 915 688 300 Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es https://sede.seg-social.gob.es https://sede-tu.seg-social.gob.es

(35)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :