INFORMACIÓ PER A L ALUMNAT DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA CRITERIS D AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

Texto completo

(1)

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DEL

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

(2)

CFGM--M00 Mòdul DUAL 211 h.

Per a aprovar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 3 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes en hores que té cada unitat formativa, per la qual cosa s’aplicarà la següent fórmula:

Qualificació Final = 0,31 • Qualificació UF1 + 0,47 • Qualificació UF2 + 0,22 • Qualificació UF3

Per al càlcul de la qualificació final del curs es té present la temporització de cadascuna de les unitats formativa i la complexitat dels continguts treballats a cada unitat formativa del curs.

Al finalitzar el mòdul es realitzarà una avaluació de recuperació extraordinària (2a. Convocatòria) per a tots aquells alumnes que no hagin superat qualsevol de les UF d’aquest mòdul, tal com indica la normativa vigent. Es donarà l’oportunitat a l’alumne que en aquesta prova pugui presentar diferents exercicis per a que la nota no sigui exclusivament la de la prova.

L’avaluació de cada Unitat Formativa serà continua (màxim un 20% de faltes d’assistència), individualitzada i global, i en la qualificació es valoraran:

a. El treball en grup o individual que l’alumne haurà de desenvolupar a classe per desenvolupar els continguts de cada unitat formativa. En tot moment també es tindrà molt en compte l’actitud a l’aula de l’alumne (40%).

b. El rendiment en els controls que es programin al llarg de les unitats formatives. Almenys es realitzaran un per unitat formativa. Els controls seran fonamentalment, de tipus pràctic, amb exercicis que posin a prova els objectius didàctics i les competències de l'alumne. Això suposarà una necessitat, per part de l'alumne de comprendre i assimilar els continguts conceptuals per poder resoldre correctament els supòsits. (60%).

Per poder aprovar una UF caldrà obtenir un rendiment mínim en cadascun dels apartats de valoració.

(3)

CFGM--M01 Comunicació empresarial i Atenció al client 99h

1. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP.

Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment totes les unitats formatives (UF) amb una nota superior a 5 sobre 10.

La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obtindrà de forma ponderada segons el pes en hores que té cada unitat formativa, per la qual cosa s'aplicarà la següent baremació:

QMP = ( 0,22 QUF1 + 0,22 QUF2 + 0,22 QUF3 + 0,34 QUF4 )

✓ L’alumne al finalitzar cadascuna de les UF, presentarà un dossier amb tots els exercicis realitzats a classe que serà avaluat pel professor i formarà part de la nota de la UF. La no presentació d’aquest treball reduirà la nota final de la UF, sempre que la suma de les qualificacions obtingues de les proves realitzades als NF tinguin una nota no inferior a 5.

✓ La UF2, en contenir tota la documentació pertanyent a la redacció escrita amb el món laboral, si no s'aproven els controls de dites redactades amb una nota superior o igual a 5, aquesta UF no quedarà superada, encara que la part teòrica d'aquesta unitat sí que hagués estat; ja que un alumne de Gestió Administrativa ha de saber comunicar-se correctament mitjançant l'escriptura amb el MÓN EMPRESARIAL i l’Administració a l’hora d’informar o de demanar.

✓ La qualificació de l’UF s’obté segons la següent ponderació:

Nota coneixements (nc): Avaluació dels continguts mitjançant exàmens relacionats amb els continguts explicats en cada NF (70% de la nota) sempre que cadascun dels controls tingui una nota igual o superior a 4,5 punts i la suma de tots ells sigui igual o superior a 5 punts.

Asistencia (a): 15% de la nota

Exercicis treballats a l’aula (ta): 15% de la nota UF= nc * 0,70 + a * 0,15 + ta * 0,15

● La qualificació de cada UF s'especifica en la programació de la unitat. L'assistència és obligatòria, per tant, si un alumne/a supera el 20% de faltes NO justificades en una unitat formativa, l'alumne/a perd el dret a la convocatòria ordinària i ha de presentar-se, obligatòriament, a la convocatòria extraordinària a la unitat formativa en què ha superat el nombre de faltes no justificades permeses en el cas de que vulgui superar-la.

2. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA UNITAT FORMATIVA. (treballs, pràctiques i altres activitats)

- El nombre de proves, exercicis pràctics i exposicions orals aniran en funció del temari de cadascuna de les UF’s d’aquest Mòdul. La realització de totes les proves d'avaluació contínua (PAC), corresponents a cada UF, serà requisit indispensable per optar a la seva superació.

- En la qualificació del dossier i sobre tot dels escrits amb el mon laboral (CARTES COMERCIAL) s'aplicaran els següents criteris:

▪ Es restarà un punt per cada dia de retard en la presentació del treball i o activitat (màxim 2 dies)

▪ El format de presentació així com la claredat i netedat del treball i/o exercici presentat val un 10% de la nota total d'aquest.

Recuperació: en el període assenyalat per l’equip directiu.

(4)

CFGM--M02 Operacions administratives de compravenda 132 h

Avaluació i qualificació del mòdul professional

Per superar el Mòdul professional cal superar independentment totes les unitats formatives (UF). La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació:

QMP = (66QUF1+ 33QUF2+ 33QUF3)/132

La qualificació de cada unitat formativa s'especifica en la programació de la unitat.

L’assistència és obligatòria.

Atenent a la normativa de centre, si un alumne/a supera el 20% de faltes “no justificades” en una unitat formativa, perd la convocatòria.

En conseqüència, en cas de que vulgui superar-la haurà de presentar-se obligatòriament a la segona convocatòria de la unitat formativa en què ha superat el nombre de faltes no justificades.

e) Instruments d’avaluació i recuperació de les unitats formatives

Id. Descripció dels instruments d’avaluació P fcp Prova facturaplus

Pe Prova escrita Pr Prova recuperació

PE Prova extraordinària (segona convocatòria)

Per a superar l’avaluació és requisit indispensable una qualificació de 5 sobre 10 en totes les proves realitzades

L’alumnat tindrà dret a una recuperació, dintre de la unitat formativa, de cadascuna de les proves escrites que hagi realitzat i no hagi superat. (5 sobre 10)

La qualificació de les proves de recuperació s’obtindrà de la següent forma:

QPr=(Pr+5)/2

De tal forma que la qualificació màxima que es pot obtenir, en les proves de recuperació, és un 7,5 sobre 10

Segona convocatòria:

Si es suspèn la primera convocatòria l’alumnat es podrà presentar a la segona convocatòria que es realitzarà en el mes de juny.

(5)

CFGM--M03 Operacions administratives de recursos humans 88 h

.

AVALUACIÓ

L’alumne haurà de superar de forma independent les 3UF amb nota igual o superior a 5, sense decimals.

● De la UF es faran tantes proves avaluables com NF contingui, per comprovar que l’alumnat ha superat els coneixements que s’han tractat. Cada NF ha de tenir una nota final no inferior a 4 punts, que estarà formada per les diferents proves avaluables i els exercicis obligatoris, en els percentatges corresponents.

● A la fi de cada NF, es duran a terme activitats de reforç, que formaran part de la nota final del NF, afegint 1punt , sempre i quan aquest sigui superior a 5 punts.

● La qualificació del NF superat, es guardarà, i, a la 2a convocatòria, l’alumne sols es presentarà de la part no superada.

● Cal haver superat independentment els nuclis formatius amb una nota mínima de cinc punts, per a obtenir la qualificació final de la UF.

● L’assistència és obligatòria. Segons normativa del centre, si és supera el 20% de faltes “no justificades”, a cada UF, es perd el dret a la convocatòria ordinària de la mateixa.

La qualificació de la UF s’obté segons la següent ponderació:

Q

UF

= 70%*

Proves avaluables

+ 30%*

Activitats avaluables

La qualificació de cadascun dels NF serà:

QNF = 70%*Proves avaluables+30%*Activitats avaluables

La qualificació de cada UF serà:

QUF1 = 50%*Nota NF1+50%*Nota NF2 QUF2 = 50%*Nota NF1+50%*Nota NF2 QUF3 = 50%*Nota NF1+50%*Nota NF2 Convocatòries

1ª convocatòria: inclou la convocatòria ordinària i les corresponents recuperacions mitjançant proves avaluables o d’altres activitats.

2ª convocatòria: en cas de no superar la UF en convocatòria ordinària l’alumne es pot presentar a la convocatòria extraordinària, que serà única o no per a cada UF, en funció dels NF que la composin.

Nota de mòdul

(6)

CFGM--M04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 h.

Per a aprovar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 3 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes en hores que té cada unitat formativa i la complexitat dels continguts treballats a cada unitat formativa del curs, per la qual cosa s’aplicarà la següent fórmula:

Qualificació Final = 0,30 • Qualificació UF1 + 0,35 • Qualificació UF2 + 0,35 • Qualificació UF3 Al finalitzar el mòdul es realitzarà una avaluació de recuperació extraordinària (2a. Convocatòria) per a tots aquells alumnes que no hagin superat qualsevol de les UF d’aquest mòdul, tal com indica la normativa vigent. Es donarà l’oportunitat a l’alumne que en aquesta prova pugui presentar diferents exercicis per a que la nota no sigui exclusivament el de la prova.

L’avaluació de cada Unitat Formativa serà continua (màxim un 20% de faltes d’assistència), individualitzada i global, i en la qualificació es valoraran:

a. Treball en grup o individual on l’alumne haurà de investigar els continguts de classe mitjançant diferents activitats de recolzament metodològiques (20%).

b. Els diferents continguts presents en les activitats encomanades per realitzar fora de classe mitjançant proves individuals amb suport del material utilitzat per desenvolupar-los. En particular serà molt important els exercicis finals que es suggereixen per assentar els coneixements que s'hagin pres al llarg de les unitats formatives. (20%).

c. El rendiment en els controls que es programin al llarg de la unitat formativa. Almenys es realitzaran un per unitat formativa. Els controls seran fonamentalment, de tipus pràctic, amb exercicis que posin a prova els objectius didàctics i les competències de l'alumne. Això suposarà una necessitat, per part de l'alumne de comprendre i assimilar els continguts conceptuals per poder resoldre correctament els supòsits. (60%).

Si per qüestions conjunturals d’una U.F. no es poden desenvolupar l’apartat a) o b), els percentatges respectius es repartiran en els altres dos apartats, però mai la valoració de la U.F. serà únicament l’apartat c).

Per fer mitja i poder aprovar una UF caldrà obtenir una nota numèrica mínima d’un 4 en cadascun dels apartats de valoració.

(7)

CFGM--M05 Tècnica Comptable 132 h

Criteris d’avaluació, qualificació i recuperació:

Per superar el Mòdul professional, cal haver superat independentment les tres unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. La qualificació del mòdul professional (QMP5) s’obté segons la següent ponderació:

(Q

MP05

) = 0,25*Q

UF1

+ 0,25*Q

UF2

+ 0,50*Q

UF3

Al finalitzar el mòdul (juny 2019) es realitzarà una avaluació de recuperació extraordinària com segona convocatòria per a tots aquells alumnes que no que no hagin superat qualsevol de les tres UF d’aquest mòdul.

La qualificació de cada UF serà continua (es permet un màxim d’un 20% de faltes d’assistència per no perdre el dret a l’avaluació continua), individualitzada i global. En la qualificació es valorarà tan les proves escrites (80 % de la nota de cadascuna de les UF) com la els treballs individuals/grup i l'actitud del alumne cap la matèria, els companys i el professor (20% restant). La realització de totes les proves d’avaluació continua (PAC) corresponents a cada UF serà requisit indispensable per optar a la seva superació. Al final de cadascuna de les UF hi haurà una prova global que també servirà de recuperació pels alumnes amb qualificacions per sota del 5 (la nota màxima de l’UF aprovada amb aquesta recuperació serà 5).

L'assistència és obligatòria, per tant, si un alumne supera el 20% de faltes en una mateixa unitat formativa l'alumne perd el dret a la convocatòria ordinària (perdrà el dret d’avaluació continuada) anant directament a la convocatòria extraordinària de juny a la unitat formativa en què ha superat el nombre de faltes permeses en el cas de que vulgui superar-la.

Convocatòries

L’alumne que superi el 20% de faltes d’assistència de l’ unitat formativa, perdrà el dret d’avaluació continuada, anant directament a la convocatòria extraordinària de juny.

1ª convocatòria: la convocatòria ordinària segons temporització de la unitat formativa..

2ª convocatòria: en cas de no superar la UF en convocatòria ordinària l’alumne es pot presentar a la convocatòria extraordinària, que serà única per a cada UF.

(8)

CFGM--M06 Tractament de la documentació comptable 99 h

Per a aprovar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 4 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes en hores que té cada unitat formativa i la complexitat dels continguts treballats a cada unitat formativa del curs, per la qual cosa s’aplicarà la següent fórmula:

Q (MP06) = 30% QUF1 + 40% QUF2 + 15% QUF3 + 15%QUF4

Al finalitzar el mòdul es realitzarà una avaluació de recuperació extraordinària (2a. Convocatòria) per a tots aquells alumnes que no hagin superat qualsevol de les UF d’aquest mòdul, tal com indica la normativa vigent. Es donarà l’oportunitat a l’alumne que en aquesta prova pugui presentar diferents exercicis per a que la nota no sigui exclusivament el de la prova.

L’avaluació de cada Unitat Formativa serà continua (màxim un 20% de faltes d’assistència), individualitzada i global i en la qualificació es valoraran:

a) Treball en grup o individual on l’alumne haurà de investigar els continguts de classe mitjançant diferents activitats de recolzament metodològiques (20%). b) Els diferents continguts presents en les activitats encomanades per realitzar fora de classe mitjançant proves individuals amb suport del material utilitzat per desenvolupar-los. En particular serà molt important els exercicis finals que es suggereixen per assentar els coneixements que s'hagin pres al llarg de les unitats formatives. (20%).

c) El rendiment en els controls que es programin al llarg de la unitat formativa. Almenys es realitzaran un per unitat formativa. Els controls seran fonamentalment, de tipus pràctic, amb exercicis que posin a prova els objectius didàctics i les competències de l'alumne. Això suposarà una necessitat, per part de l'alumne de comprendre i assimilar els continguts conceptuals per poder resoldre correctament els supòsits. (60%).

Si per qüestions conjunturals d’una U.F. no es poden desenvolupar l’apartat a) o b), els percentatges respectius es repartiran en els altres dos apartats, però mai la valoració de la U.F. serà únicament l’apartat c).

Per fer mitja i poder aprovar una UF caldrà obtenir un rendiment mínim en cadascun dels apartats de valoració, que en cap cas haurà d’impedir l’avaluació continuada a la que es refereix la normativa adient.

(9)

CFGM--M07 Tractament informàtic de la informació 231 h.

AVALUACIÓ

L’alumne haurà de superar de forma independent les 6 UF amb una nota igual o superior a 5, sense decimals. Cadascuna d’aquestes UF tenen una ponderació diferent pel que fa a la nota final de mòdul.

Per tal de valorar els RA s’establiran 2 mecanismes:

● Realització de proves dels NF o blocs de continguts, com a màxim d’una UF. (60%) ● Realització i lliurament d’activitats relacionades amb continguts de les UF i/o NF (40%).

De cada NF es realitzaran activitats per a consolidar els continguts, així com activitats de reforç, i que consistiran en la realització d’altres proves avaluables proposades pel professor. En tot cas aquestes no tindran caràcter obligatori, i seran avaluades i formaran part de la qualificació final del NF, sempre i quan s'assoleix una nota superior a 5 en el NF. Cal haver superat independentment els nuclis formatius amb una nota mínima de 5, per a obtenir la qualificació final de la UF.

L’assistència és obligatòria. I si l’alumne supera el 20% de faltes “no justificades” a cada UF, perdrà el dret a la convocatòria ordinària de la mateixa.

La qualificació de cadascun dels NF serà:

QNF = 0,60*Proves avaluables+0,40*Activitats avaluables

La qualificació de cada UF serà:

QUF1 = 0,36*QNF1+0,43*QNF2+0,21*QNF3 QUF2 = 0,06*QNF1+0,12*QNF2+0,82*QNF3 QUF3 = 0,50*QNF1+0,50*QNF2 QUF4 = 0,45*QNF1+0,55*QNF2 QUF5 = 0,45*QNF1+0,55*QNF2 QUF6 = 0,36*QNF1+0,09*QNF2+0,55*QNF3

Sols es farà el càlcul:

• Si a les proves s’assoleix el rendiment mínim

• Si s’han lliurat totes les pràctiques i s’assoleixen els rendiments mínims

Convocatòries

1ª convocatòria: inclou la convocatòria ordinària i les corresponents recuperacions

2ª convocatòria: en cas de no superar la 1a convocatòria, i serà única per a cada UF.

Nota de mòdul

(QM07) = 0,14*QUF1 + 0,14*QUF2 + 0,29*QUF3+ 0,14*QUF4+ 0,14*QUF5+ 0,14*QUF6

Com que el mòdul es fa en els dos cursos, fins que no s'aproven les 6 UF, no es tindrà una nota final de mòdul.

(10)

CFGM--M08 Activitats de suport a l'empresa 55 h.

Avaluació i qualificació del mòdul professional

Per superar el Mòdul professional cal superar independentment totes les unitats formatives (UF). La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació:

QMP = (22QUF1+ 33QUF2)/55

La qualificació de cada unitat formativa s'especifica en la programació de la unitat. L’assistència és obligatòria.

Atenent a la normativa de centre, si un alumne/a supera el 20% de faltes “no justificades” en una unitat formativa, perd la convocatòria.

En conseqüència, en cas de que vulgui superar-la haurà de presentar-se obligatòriament a la segona convocatòria de la unitat formativa en què ha superat el nombre de faltes no justificades.

Instruments d’avaluació i recuperació de les unitats formatives

L’avaluació de cada UF es farà de forma contínua durant la seva durada.

Els instruments d’avaluació estaran formats per: Dossier (D), Prova 2a. Convocatòria (PE)

Id. Descripció dels instruments d’avaluació

D Dossier (activitats a entregar)

PE Prova 2a. Convocatòria / Prova extraordinària

El lliurament del dossier que es demani al llarg de l’avaluació, es considerarà indispensable

per tal de ser avaluat l’alumne/a.

El professor/a fixarà la data de lliurament del dossier i de cadascuna de les activitats que el componen.

Si el dossier i les activitats no es presenten en el termini establert, es penalitzarà restant 1 punt per cada dia endarrerit fins un màxim de 5 dies.

Per a superar l’avaluació de la UF, és obligatori una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) per a cada activitat i per al dossier en conjunt.

Si no es supera l’avaluació ordinària, l’alumnat s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària (segona convocatòria)

L’avaluació en segona convocatòria, consistirà en una prova escrita per a cada UF

Per a superar l’avaluació en segona convocatòria, és obligatori una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) per a cada UF

(11)

CFGM--M09 Anglès 99 h.

Tipus d’avaluació

- L’avaluació inicial o diagnòstica proporciona els antecedents necessaris sobre els/les alumnes abans d’iniciar la Unitat Formativa del Mòdul Professional.

- L’avaluació contínua o formativa. Es valora el progrés de l’alumnat en referència als resultats d’aprenentatge proposats a la Unitat Formativa. La finalitat és aconseguir la millora progressiva dels alumnes i del grup classe. - L’avaluació final o sumativa. Es valoren els resultats d’aprenentatge en finalitzar la Unitat Formativa i el propi Mòdul Formatiu, expressada amb una qualificació segons el grau d’assoliment dels continguts.

El mètode ofereix diferents proves per dur a terme durant el curs per tal d’avaluar els coneixements adquirits pels alumnes. Amb aquesta finalitat, Business Administration & Finance inclou un test cada quatre unitats i dos tests més, un a mig curs i un altre al final. Aquests tests es poden trobar a la web www.burlingtonbooks.es.

Qualificació

Per superar el mòdul, l’alumne/a haurà de superar la Unitat formativa amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. En el cas de dividir els continguts entre els dos cursos, en el primer s’obtindrà una nota parcial, i en finalitzar el segon curs l’alumne/a obtindrà la nota final.

Si a un/a alumne/a que ha passat a 2n curs li queda pendent la part del 1r curs, no obtindrà la nota final fins que hagi aprovat la part pendent del 1r curs.

Els percentatges que es prendran com a referència per obtenir la nota final seran:

- proves: 70 %

Es valoraran els coneixements adquirits pel que fa al vocabulari específic, estructures gramaticals estudiades, comprensió escrita i comprensió oral.

Es farà mitjana a partir de 4.

- activitats orals i escrites: 20 %

Es valorarà la capacitat per redactar un text i per comunicar-se oralment en anglès.

- participació a classe: 10 %

Es valoraran les intervencions regulars i espontànies a classe quan es realitzin o corregeixin activitats en grup, es formulin preguntes per part del professor/a i en qualsevol situació en què es requereixi la participació dels alumnes.

Les proves contindran activitats i redaccions semblants a les que s’han fet a classe. A més, es podrà incloure qualsevol contingut vist i treballat a classe.

Nota a final de curs:

La nota final serà la suma dels diferents apartats, proves 70%, activitats orals i entrega d’activitats escrites 20% i participació en classe 10%.

En cas de tenir una avaluació suspesa o més l’alumne haurà de recuperar.

Serà condició indispensable per superar el mòdul mitjançant avaluació contínua, un mínim d’assistència del 80 % de les classes. Si no és així, perdrà el dret a l’avaluació ordinària.

Activitats de recuperació

Als alumnes que no hagin superat satisfactòriament l’avaluació de la Unitat Formativa se’ls farà, si escau, una

prova de recuperació dins del temps previst de duració de la mateixa UF. També se’ls pot demanar que

realitzin determinades tasques que hauran de lliurar el dia de la prova. En cas que l’alumne/a encara estigui suspès/esa, tindrà la possibilitat de fer una recuperació extraordinària.

(12)

CFGM—M10. Empresa i administració 165 h.

1. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP.

✓ Per superar el Mòdul professional (i partint de la base de l’avaluació contínua). Es faran controls parcials, que han de tenir per fer mitjana dintre d’una mateixa unitat formativa, una nota no inferior a 4,5 punts i la suma de tots ells ha de ser superior a 5 punts per que la UF estigui superada.

✓ Sempre cal haver superat independentment les quatre unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5 per tenir el Mòdul aprovat.

La nota final del mòdul serà la següent:

QMP = ( 0,20 QUF1 + 0,15 QUF2 + 0,36 QUF3 + 0,29 Q UF4 )

✓ L’alumne al finalitzar cadascuna de les UF, presentarà un dossier amb tots els exercicis realitzats a classe que serà avaluat pel professor i formarà part de la nota de la UF. La no presentació d’aquest treball reduirà la nota final de la UF, sempre que la suma de les qualificacions obtingues de les proves realitzades als NF tinguin una nota no inferior a 5.

✓ La UF3, en contenir tota la documentació pertanyent a la redacció escrita amb l’Administració, si no s'aproven els controls de dites redactades amb una nota superior a o igual a 5, aquesta UF no quedarà superada, encara que la part teòrica d'aquesta unitat sí que hagués estat; ja que un alumne de Gestió Administrativa ha de saber comunicar-se correctament mitjançant l'escriptura amb l’Administració, a l’hora d’informar o de demanar.

✓ La qualificació de l’UF s’obté segons la següent ponderació:

Nota coneixements (nc): Avaluació dels continguts mitjançant exàmens relacionats amb els continguts explicats explicats en cada NF (70% de la nota) sempre que cadascun dels controls tingui una nota igual o superior a 4,5 punts i la suma de tots ells sigui igual o superior a 5 punts.

Asistencia (a): 15% de la nota

Exercicis treballats a l’aula (ta): 15% de la nota UF= nc * 0,70 + a * 0,15 + ta * 0,15

2. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA UNITAT FORMATIVA. (treballs, pràctiques i altres activitats)

- El nombre de proves, exercicis pràctics i exposicions orals aniran en funció del temari de cadascuna de les UF’s d’aquest Mòdul. La realització de totes les proves d'avaluació contínua (PAC), corresponents a cada UF, serà requisit indispensable per optar a la seva superació.

- En la qualificació dels escrits amb l’Administració (INSTANCIES, RECURS, ETC) s'aplicaran els següents criteris:

▪ Es restarà un punt per cada dia de retard en la presentació del treball i o activitat (màxim 2 dies)

▪ El format de presentació així com la claredat i netedat del treball i/o exercici presentat val un 10% de la nota total d'aquest.

Recuperació: en el període assenyalat per l’equip directiu.

(13)

CFGM—M11. Empresa a l'aula grau mig 132 h.

- Les qualificacions s’establiran en funció del grau d’assoliment de les diferents tasques proposades, activitats, així com dels controls realitzats sobre els continguts de cadascun dels nuclis formatius. En algun cas, pot haver-hi una prova escrita per a cada nucli formatiu, on s'haurà d'arribar a una nota mínima de 4 per fer mitjana. - Les tasques es dividiran per mesos de feina a l'empresa. També s'exigirà una nota mínima per a la nota de cada mes de feina per a fer mitjana. Això es fa per a evitar que un alumne deixi de fer les tasques un cop comprovi que li surt una mitjana d’aprovat.

- Les tasques es dividiran també per departaments dintre de l’empresa (Compres, Vendes, Magatzem, Comptabilitat i Recursos Humans). També s'exigirà una nota mínima per a la nota de cada departament en cada mes de feina per a fer mitjana. - La qualificació de les UF s'obtenen de la qualificació dels resultats d'aprenentatge RA, en funció dels instruments d'avaluació.

- La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obtindrà del total d'aquesta Unitat Formativa.

QMP = 100% QUF1

- Durant l’Avaluació Ordinària no es faran proves de recuperació.

- La prova extraordinària consistirà en què realitzin les tasques corresponents a un mes posterior (a triar pel professor) al mes fins a on hagin arribat els companys a la finalització del curs.

En la qualificació de les PAC, s'aplicaran els següents criteris:

● Es restarà un punt per cada dia de retard en la presentació de treballs i/o exercicis pràctics (màxim 5 dies).

● 75% de la nota correspondrà a la correcció dels exercicis presentats. El format de presentació així com la claredat i netedat del/dels exercicis pràctics presentat/presentats val un 10 % de la nota total d'aquesta part i l'altre 90% a la seva adequació a la tasca proposada..

(14)

CFGM—M12 Formació i orientació laboral 75 h.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL.

Es pretén avaluar l’alumne i a tot el que incideixi en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge. Cal remarcar l’avaluació contínua, ja que la qualificació final que s’obtingui serà fruït del treball diari i de la seva evolució.

A les AEA es fa ús de l’avaluació inicial, formativa, final, i per últim l’avaluació sumativa. Tot queda reflectit al suport material: la graella de registres. Es podran utilitzar rúbriques específiques per avaluar determinades activitats.

● A l’inici de l’AEA es fa una avaluació inicial per valorar el grau d’assoliment de conceptes generals que té el grup sobre continguts. Es fa mitjançant un sondeig ràpid amb diferents tipus de pluges d’idees, com comentaris de texts, debats, qüestionaris d’autoavaluació, etc. posant-se en comú els resultats, i anotant-se a la graella de registres la seva realització o no per mitjà de codi numèric: un “1” si es realitza, i un “0” en cas contrari; doncs, s’entén com una activitat més. ● L’avaluació formativa consisteix en un seguiment i control diari de l’alumne, i a la

graella de registres queda constància de la realització o no de les activitats programades a classe. De cada activitat realitzada es valoraran:

○ Items de continguts (assoliment de coneixements), ○ Items de procediment (resolució correcta de l’activitat).

Es pot donar el cas de que en alguna de les activitats s’observi un resultat diferent a l’esperat, aleshores, cap la possibilitat de canvis, tenint previstes activitats alternatives.

De les activitats a classe es valora la realització (suposa un “1”) o la no realització (un “0”), i es tenen en compte sempre i quan l’alumne superi amb una nota mínima de 3 les proves escrites. Per calcular la nota s’està a la següent formula:

Qactivitats a classe = (∑(0 i 1))/nº sessions

● A la fi de l’AEA, es realitza una avaluació final, i que pot consistir en una prova escrita i/o una activitat valorada que consistirà en treballs de recerca individuals, o lliurament de dossiers o l’exposició d’un treball en grup. El grau d’assoliment també queda reflectit individualment a la graella de registres amb un codi numèric de l’1 al 10.

Pel que fa a l’avaluació sumativa, és individual i es tenen en compte tots i cadascun dels items anotats a la graella de registres en el següents percentatges:

● 30% activitats programades a l’aula (inicial-formativa). ● 70% proves escrites i/o activitats valorades (final). La nota de cada AEA s’obté:

QAEA = 0,30*Qactivitats a classe + 0,70*Qproves escrites i/o activitat valorada

En quan a l’avaluació sumativa, la qualificació de les UF del currículum s’obté així:

QUF1 = (RA1·0,17) + (RA2·0,10) + (RA3·0,63) + (RA4·0,10)

QUF2 = (RA1·0,46) + (RA2·0,18) + (RA3·0,18)+(RA4(*)·0,18)

I la nota final del mòdul s’obtindrà amb la formula següent: QMP12 = QUF1·0,66 + QUF2·0,34

(15)

Es imprescindible per a superar les AEA i en conseqüència les UF presentar totes les activitats tant les programades a l’aula com les activitats valorades i realització de les proves escrites.

El mòdul es considerarà superat si l’alumne obté una nota igual o superior a 5 en les dues UF. En cas contrari, realitzarà al juny durant la setmana indicada, una prova escrita extraordinària de cada AEA o UF no superada. Aquesta es considerarà superada sempre que obtingui una nota igual o superior a 5.

Criteris d’avaluació i recuperació de la UF1

Tots els instruments d’avaluació (inicial, formativa, final i sumativa) de les AEA de la UF1 són numèrics i es faran constar a la graella de registres i/o rúbriques corresponents, (si es dona el cas d’utilització de rúbriques). Per tant, per a que l’alumne obtingui una valoració positiva de les AEA de la UF cal que les aprovi amb nota igual o superior a 5. Això suposarà la superació de la UF1 i per tant la consecució de les competències expressades en els RA.

La qualificació de la UF1 s’obté segons la ponderació següent i té un pes del 66% en la nota final del mòdul professional.

QUF1 = (RA1·0,17) + (RA2·0,10) + (RA3·0,63) + (RA4·0,10)

El mòdul estarà superat sempre que totes les UF que el composen tinguin una nota

igual o superior a 5. Els alumnes que no hagin superat el mòdul o una UF inclosa en aquest, faran la recuperació extraordinària al juny, mitjançant prova escrita, i que ell sabrà amb antelació mitjançant un calendari publicat (suro o pàgina web).

Criteris d’avaluació i recuperació de la UF2

Tots els instruments d’avaluació (inicial, formativa, final i sumativa) de les AEA de la UF2 són numèrics i es faran constar a les rúbriques corresponents. Per tant, per a que l’alumne obtingui una valoració positiva de les AEA de la UF cal que les aprovi amb nota igual o superior a 5. Això suposarà la superació de la UF2 i per tant la consecució de les competències expressades en els RA.

La qualificació de la UF2 s’obté segons la ponderació següent, i té un pes del 34% en la nota final del mòdul professional.

QUF2 = (RA1·0,46) + (RA2·0,18) + (RA3·0,18)+(RA4(*)·0,18)

Aquesta UF2 es treballarà en llengua anglesa seguint la metodologia CLIL/AICLE, i tenint com a font d’informació principal la pàgina web de L’EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK.

Els resultats d’aprenentatge 1,2,3 es valoraran el contingut de la matèria i el seu assoliment per part de l’alumne, mentre que l’ús i utilització de de la llengua anglesa per part de l’alumnat queda inclosa en el RA4(*) que tindrà un pes del 18%.

El mòdul estarà superat sempre que totes les UF que el composen tinguin una nota

igual o superior a 5.

La nota final del mòdul s’obtindrà amb la formula següent: QMP12 = QUF1·0,66 + QUF2·0,34

Els alumnes que no hagin superat el mòdul o una UF inclosa en aquest, faran la recuperació al juny, mitjançant prova escrita extraordinària, i que ell sabrà amb antelació mitjançant un calendari publicat (suro o pàgina web).

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :