L objecte del present contracte és l execució d una instal lació fotovoltaica en modalitat autoconsum a l edifici de Son Hugo.

Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN MODALITAT AUTOCONSUM TIPUS 2 DE 99,96 kW DE POTÈNCIA NOMINAL A SON HUGO

1. INTRODUCCIÓ

Els treballs prevists en aquest plec corresponen a les obres de construcció d’una instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum tipus 2, amb una potència nominal instal·lada de 99,96 kW per al subministrament elèctric del complex esportiu de Son Hugo ubicat al carrer de la Concòrdia, s/n, de Palma.

El Plec de prescripcions té com a finalitat descriure la documentació tècnica que regeix el contracte d’obres de construcció d’una instal·lació fotovoltaica a Son Hugo d’acord amb el projecte de l’estudi d’enginyeria Reolid Consulting Proyectos de Ingeniería.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és l’execució d’una instal·lació fotovoltaica en modalitat autoconsum a l’edifici de Son Hugo.

El contracte inclourà:

- Planificació global de l’execució

- Elaboració del Pla de seguretat i salut

- Instal·lació de l’equipament

- Instal·lació dels equips de mesura i verificació

- Treballs i materials auxiliars

- Emissió de certificats i documentació tècnica

L’abast dels treballs que s’han de realitzar són aquells que descriu la memòria i els plànols del projecte redactat per l’estudi d’enginyeria Reolid Consulting Proyectos de Ingeniería (annex 1). També són objecte d’aquest contracte tots aquells treballs que, no essent descrits en aquests apartats, siguin d’obligat compliment per la llei.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ Potència contractada: 357 kW

Potencia pic de la instal·lació: 99,84 kWp Potència nominal de la instal·lació: 96 kW

Mòduls fotovoltaics: marca BENQ-AUO Green Triplex PM060P00 Potència de pic dels mòduls: 260 Wp

Nombre de mòduls: 384 mòduls Inversor: KOSTAL PIKO 12

Potència nominal de l’inversor: 12 kW Nombre d’inversors: 8

Coordenada UTM (x): 471052 Coordenada UTM: 4382779

(2)

La instal·lació projectada es basa en la captació de la radiació solar mitjançant panells fotovoltaics que generen un corrent continu. Aquest és gestionat pels inversors, que s’encarreguen de transformar aquest corrent continu en corrent altern, amb les mateixes característiques que proporciona la companyia elèctrica (tensió, freqüència...).

Els inversors, a més a més, s’encarreguen de fer l’acoblament automàtic amb la xarxa de la companyia i incorporen part de les proteccions requerides per la legislació vigent.

Al punt “frontera” s’instal·larà un comptador homologat amb connexió domòtica per a poder procedir a la lectura de l’energia generada, que s’injectarà al quadre general optimitzant així la relació entre la producció i el consum.

A l’annex 1 s’adjunta la següent documentació: PROJECTE D’ENGINYERIA

- MEMÒRIA

- ANNEXOS

- ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- PLÀNOLS

En el cas que l’IME ho consideri convenient, disposarà de nova documentació que ampliï el contingut inicial; en qualsevol cas, la documentació entregada als licitadors tindrà caràcter vinculant.

4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS CONTRACTADES

Planificació global de l’execució

Es procedirà a la planificació global de totes les actuacions incloses dins el contracte, indicant els temps corresponents a cadascuna de les partides.

Aquesta planificació ha de ser aprovada pel director d’obra i per l’IME. Elaboració del pla de seguretat i salut

L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla de seguretat i salut, que desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes dins l’estudi de seguretat i salut redactat pel director d’execució de les obres. Instal·lació de l’equipament

L’adjudicatari procedirà a realitzar la instal·lació de tot l’equipament projectat, incloses les proves necessàries i la posada en marxa i en correcte estat de funcionament.

Instal·lació d’equips de mesura i verificació

Es procedirà a la instal·lació dels equips de mesura necessaris. Això inclou les verificacions per part de les companyies distribuïdores d’energia elèctrica i el pagament de les taxes o despeses corresponents, si n’hi hagués.

Aquesta instal·lació de producció d’energia elèctrica fotovoltaica ha de comptar amb un sistema de visualització i monitorització que ha de ser compatible i estar completament preparat per a la connexió a un sistema de mesurament i control remot.

Treballs i materials auxiliars

Seran per compte de l’adjudicatari tots els treballs i materials auxiliars, siguin de picapedrer, fusteria o qualsevol altre, necessaris per a ancorar, ubicar i protegir els elements i equips de les instal·lacions i perquè aquestes funcionin i puguin mantenir-se normalment.

(3)

Emissió de certificats i documentació tècnica

L’adjudicatari haurà d’emetre els certificats que siguin necessaris per a l’obtenció de la posada en servei de les instal·lacions.

Així mateix, haurà d’aportar tota la documentació tècnica de la instal·lació (manuals d’instruccions, llibres d’usuari, característiques tècniques...).

5. LLICÈNCIES D’OBRA

Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de les corresponents aprovacions o llicències d’obra dels ajuntaments afectats.

Les taxes, imposts i arbitris municipals que afectin l’execució de l’obra, estaran incloses dins el preu de l’oferta.

6. GARANTIES

La garantia dels equips i les instal·lacions, que ha d’incloure el desplaçament i la mà d’obra, serà la següent:

a) Per als mòduls fotovoltaics

Els mòduls fotovoltaics han de disposar d’una garantia de producte de, almenys, 10 anys, que ha d’incloure també la garantia mecànica. Han de disposar d’una garantia extraordinària en la qual s’ha d’assegurar que la potència de sortida no disminuirà en més del 10% en els 10 primers anys de funcionament, ni en més del 20% fins als 25 anys.

b) Per als convertidors

La garantia ha de ser d’almenys 10 anys.

c) Per a la resta de la instal·lació general

La garantia ha de ser de 2 anys.

El temps de substitució i posada de nou en funcionament correcte de qualsevol element objecte de garantia ha de ser com a màxim de 48 hores des de la comunicació de l’avaria per part del responsable de la instal·lació.

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació que s’exigeix ve fixada segons l’article 25 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En el cas d’aquesta obra estaríem en el

Grup: I. Instal·lacions elèctriques. Subgrup: 6 Distribució en baixa tensió. Categoria: 2

(4)

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

CRITERI PUNTUACIÓ

1. QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 20 punts

Grau de detall de la memòria d’execució 20 punts

2. QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES 80 punts

Proposta econòmica 65 punts

Millora. Adequació de coberta 15 punts

TOTAL 100 punts

L’IME escollirà l’oferta més avantatjosa, entenent com a tal aquella que obtingui major puntuació sobre el total dels 100 punts assenyalats.

A efectes de la valoració de les ofertes, l’IME podrà sol·licitar els aclariments i concrecions que consideri convenients.

En cas d’empat tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors minusvàlids d’almanco un 2%.

1. QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

1.1. Grau de detall de la memòria d’execució. Descripció detallada dels procediments i formes d’actuació que s’implantaran per al desenvolupament dels treballs. Es valorarà la idoneïtat de la metodologia proposada (50%), la seva concreció (30%) i adequació a la consecució dels objectius (20%) (0 a 20 punts)

2. QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES

2.1. Proposta econòmica: s’aplicarà la següent fórmula lineal (0 a 65 punts) P = M x (PL-PO) / (PL-PM)

On:

P = Puntuació de l’oferta M = Puntuació màxima = 65 PL = Import de licitació

PO = Import de l’oferta a valorar

PM = Import de l’oferta més econòmica*

*En el cas que hi hagi ofertes desproporcionades o anormals, el PM serà l’import límit que marqui la

desproporcionalitat segons l’art. 85 del Reial decret 1098/2001 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, independentment que aquestes hagin estat admeses.

(5)

2.2. Millora. Adequació de la coberta (0 a 15 punts).

Adequació de coberta inclinada existent on aniran instal·lades les plaques fotovoltaiques, consistent en:

- Repàs de coberta incloent subjeccions, fixacions i perns de les planxes (substituint els elements

deteriorats).

- Subministrament i col·locació de peces de xapa de fixació i protecció de juntes despreses per

altres de similars característiques, dimensions i tonalitat a les existents. Pletines laterlas verticals...30 unitats. Perfils en U de protecció de juntes entre plaques...20 metres lineals. Àngles de xapa de coronació...25 metres lineals Valoració:

- Si ofereix la millora: 15 punts.

- Si no ho ofereix: 0 punts.

9. ABONAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE

Als efectes del pagament, la direcció d’obra expedirà mensualment, els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada durant el mencionat període de temps.

El contractista tindrà l’obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats o béns lliurats davant el corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a què correspongui la tramitació.

10. PRESSUPOST

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 195.773,04 €

5% despeses generals 9.788,65 €

3% de benefici industrial 5.873,19 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 211.434,88 €

21% d’IVA 44.401,32 €

PRESSUPOST LICITACIÓ 255.836,20 €

11. TERMINI

El termini d’execució serà de 3 mesos a comptar des del dia de la firma de l’acta de replanteig. La demora en la recepció dels materials no serà justificació per a incrementar el termini d’execució. La demora en el termini suposarà una penalització del 5% per cada 20 dies que s’incrementi respecte a la data de finalització del termini.

Palma, 20 d’abril de 2017

Figure

Updating...

References

Related subjects :