ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE MONTBLANC

41  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Identificació de la sessió Número: 47/2018

Caràcter: ordinària

Data: dilluns, 26 de novembre de 2018 Horari: de les 14:15 a les 15:15 hores Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament

Assistència i quòrum Hi assisteixen:

Il·lm. Sr. Josep Andreu Domingo, Alcalde

Sr. Francesc Benet Ribé, Primer Tinent d'Alcalde Sra. Sílvia Lafebre Roig, Segona Tinent d'Alcalde Sr. Oriol Pallissó Balanyà, Tercer Tinent d'Alcalde Sra. Marta Civit Bulló, Quarta Tinent d'Alcalde

Sra. Ariadna Ferrer Cervelló, Regidora convidada a la sessió Sr. Jordi Albalat Gaó, Regidor convidat a la sessió

Sr. Santi Porta Fernández, Regidor convidat a la sessió Sra. Lluïsa Sànchez Garcia, Interventora

Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari S’excusen d’assistir-hi:

Sr. Francesc Xavier Gistas Ardila, Assessor i coordinació dels Serveis d'Alcaldia

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquesta Junta de Govern Local, així com el titular de la Secretaria de l’Ajuntament ex articles 23.1 i 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; articles 54.1 i 102.2 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i articles 52 i 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Ordre del dia

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: ORDRE DEL DIA

I. Competències pròpies de la Junta de Govern Local (sessió no pública) 1. S624/2018.- Aprovació, si escau, de l'acta de les sessions anteriors.

2. S624/2018.- Assistència, si escau, a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

II. Competències delegades per l'Alcaldia (sessió no pública)

3. 33/2001.- Aprovació, si escau, resolució de concessió de llicència ambiental a Kadem Montblanc, S.L. d'una activitat manipulació de paper i cartró.

(2)

4. IT007/2018.- Aprovació, si escau, taxa escombraries, baixes i noves liquidacions. 5. IT011/2018.- Aprovació, si escau, Impost Béns Immobles, baixes i noves liquidacions.

6. IT013/2018.- Aprovació, si escau, liquidació taxa 1,5% primer i segon trimestre any 2018 Sonatrach gas comercializadora, S.A.U.

7. IT054/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció nominativa Fundació privada Institut Nova Història 2018.

8. IT069/2018.- Aprovació, si escau, de la devolució per ingrés indegut de les quotes de la Llar Infants curs 2016-17 Sra. Garcia Hidalgo.

9. IT078/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció esportiva Club Escacs Montblanc 2018.

10. IT078/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció esportiva per activitats al Club Tennis Montblanc 2018.

11. S624/2018.- Assumptes d'urgència.

III. Competències delegades pel Ple (sessió pública) No n'hi ha.

Desenvolupament de la sessió

I. Competències pròpies de la Junta de Govern Local (sessió no pública) 1. S624/2018.- Aprovació, si escau, de l'acta de les sessions anteriors.

Vist l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc, de data 19 de novembre de 2018, aixecada per la Secretaria de l'Ajuntament, i considerant que ha estat distribuïda entre els seus membres.

De conformitat amb l'article 110.3 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 19 de novembre de 2018 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc.

Segon.- Transcriure l'acta aprovada al Llibre d'Actes de la Junta de Govern Local.

Tercer.- Remetre l'acta aprovada a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

2. S624/2018.- Assistència, si escau, a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

De conformitat amb l'article 23.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 54.2.a) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local assisteix a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

II. Competències delegades per l'Alcaldia (sessió no pública)

3. Expedient 33/2001.- Aprovació, si escau, resolució de concessió de llicència ambiental a Kadem Montblanc, S.L. d'una activitat manipulació de paper i cartró.

Resolució per la qual es concedeix llicència ambiental a l’empresa Kadem Montblanc,SL, d’una activitat de manipulació de paper i cartró, al municipi de Montblanc (exp. 33/2001).

(3)

Antecedents

L’empresa Kadem Montblanc,SL, amb domicili social a la Ctra. Tarragona-Lleida, km 35.5 del terme municipal de Montblanc és titular de l’autorització ambiental TA20100081 per a la fabricació de paper i cartró, amb dos canvis no substancials: T1CNS170007 i T1CNS130066. Aquesta autorització ambiental va ser atorgada en data 29 de setembre de 2011.

En data 19 d’octubre de 2018 el titular sol·licita un canvi de classificació. Les dades de l’expedient són les següents:

Dades de l’expedient

Tipus d'expedient: Canvi de classificació Annex: II

Apartat: 9.5

Descripció: Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de producció > 20 t/dia.

Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals i de la ponència ambiental del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i la resolució per la qual s’arxiva el procediment de revisió anticipada de l’autorització ambiental emès pel cap del servei de prevenció i avaluació ambiental d’activitats amb data 30 de novembre de 2017.

Fonaments de dret

Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental d’activitats i al Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, amb l'abstenció reglamentària del Sr. Francesc Benet Ribé, la següent RESOLUCIÓ,

Reclassificar l’activitat dintre de l'annex II.

L’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s’assenyalen a continuació:

Descripció

a.1) Característiques de l’activitat Dades de l’establiment

Dades de l’establiment

Nom: KADEM MONTBLANC,SL CIF: B-81786717

Adreça: Ctra. Tarragona-Lleida, km 35.5 UTM X:346.995

(4)

UTM Y: 44.581.800 Expedients tramitats:

Núm. expedient

Activitat Tràmit resolucióData de TA20100081 Renovació de l’autorització

ambiental RP 29.09.11

T1CNS130066 Modificació sobre el vector aigua i residus

CNS 12.02.15

T1CNS170007 Incorporació de dues noves línies de manipulació de cartró

CNS 06.07.17

a.2) Documentació presentada

Sol·licitud del titular de canvi de classificació de l’activitat.

a.3) Descripció de l’activitat

L’empresa disposa de 7 línies de producció de manipulació de paper. Els equips existents són una onduladora de paper, aquesta fa passar el paper a través d’un cilindre ondulador i a posteriori escolar dos fulls de paper en cadascun dels constats del paper ondulat, d’aquesta manera es conforma el cartó.

Les altres línies de conversió-transformació, conformen caixes de cartró.

a.4.) Matèries Primeres i Auxiliars, Productes i Energia

a.4.1) Matèries Primeres

Matèries Primeres

Autoritzada

Quantitat

(T/any)

Sistema

d’Emmagatzematge

Bobines de Paper

34.043

Apilament

Midó de Moresc

1049

Sacs de Paper

Tintes flexogràfiques a l’aigua

114

Bidons

Bòrax

17

Sacs de Plàstic

Sosa Càustica

58

Contenidors d’1m

3

Palets de Fusta

196

Apilament

Additiu Optamyl (Cera)

67

Sacs de Paper

Additiu Dacrez (Cera)

15

Sacs de Paper

Clorur Fèrric

10

Sacs

Sosa Càustica (25%)

13

Dipòsit

Floculant

0,2

Sacs

Total

35.582

---Matèries Primeres

Autoritzada

Quantitat

unitats

Sistema

d’Emmagatzematge

Fleix

1.224

Rotllos

(5)

a.4.2) Productes Finals i Productes Intermedis Productes Quantitat Autoritzada (T/any) Capacitat Emmagatzematge Autoritzada (T/any) Sistema Emmagatzematge Embalatge de cartró ondulat 30.000 500 Palets

Retalls de Cartró 4.500 200 Contenidors/ Paquets

Planxa Cartó Ondulat

27.500 200 Palets

Producte intermedi 2.000 200 Tubs de Fusta i Plàstic

Total 64.000 ----

----a.4.3) Energia

Tipus d’Energia Quantitat Autoritzada

Electricitat(kWh) 2.500.000

Gasoil (m3/any) 5

GLP(m3/any) 100

Gas natural (m3/any) 700

a.5) Emissions a l’Atmosfera

Pel que fa al vector aire, l’empresa disposa dels focus:

- F-1 de la caldera de gas natural i amb número de llibre de registre 6228. - F-2 de la caldera de reserva i amb número de llibre de registre 31.233 Emissions difuses

Descripció Contaminant Tipus emissió Mesura correctora

(6)

a.6)Consum i Abocament d’Aigües Residuals a.6.1) Consum d’Aigua

Procedència

Volum d’Abast autoritzat (m3/any)

Pou propi 50

Xarxa Municipal 12.000

a.6.2) Abocament d’Aigües Residuals

L’empresa genera diferents tipologies d’aigües d’abocament. a.6.2.1. Abocament a llera pública

Les aigües pluvials son abocades al Barranc de la Pascuala, llera pública. Les coordinades del punt d’abocament són:

UTM(X,Y): 346.971 , 4.581.682 a.6.2.2. Abocament a Xarxa

Les aigües de procés i sanitàries són abocades a la xarxa en baixa amb destí a la depuradora d’aigües de Montblanc.

Les aigües provinents de condensats de calderes, son considerades aigües de procés i per tant s’han d’abocar a l’EDAR de Montblanc.

Les coordinades del punt d’abocament són: UTM(X,Y): 346.987 , 4.581618

a.7) Producció i gestió de residus

Descripció Class

e

Codi Producció

Fusta NP 200138 200 t/any

Mescles de residus municipals NP 200301 100 t/any

Retalls de cartró NP 200101 4.418 t/any

Llots depuradora NP 030311 73 t/any

Midó NP 03039

9 41,1 t/any

Envasos buits que han contingut substàncies

perilloses P 150110 13,5 t/any

Ferralla NP 20014

0 5 t/any

Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (tòners, bosses de plàstic impregnades de tinta olis residuals, draps bruts, envasos buits a pressió, fluorescents, piles i bateries usades, fibra de

(7)

Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa:

• Els envasos buits que han contingut substàncies perilloses són emmagatzemats dins de la nau.

• Els llots de la fossa sèptica s’emmagatzemen dins la mateixa fossa sèptica. • De bidons i contenidors específics per emmagatzemar la resta de residus generats

• Neteja dels envasos buits que han contingut substàncies perilloses per la seva posterior gestió com residu general o devolució al proveïdor.

• La resta de residus generats es gestionen mitjançant transportistes i gestors autoritzat. L’establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-02036.1.

c) Prescripcions tècniques

c.1)Emissions a l’Atmosfera

Límits d’emissions a l’atmosfera

Els límit d’emissió corresponent al focus de les calderes de reserva són els que es mostren a continuació:

Núm. focus: F-1 i F-2

Nom: Caldera de vapor de gas natural i caldera reserva de Gas natural.

Paràmetre Analític ValorFixat Mètode Mostreig

Màxim Unitat

NO2 450 mg/Nm3 IT-22

CO 100 mg/Nm3 IT-22

Els límits d’emissió estan referits a condicions normals de pressió i temperatura (P=101,3kPa i T=273K) i gas sec.

El temps de mesura ha d’assegurar la representativitat de la mesura i, com a mínim serà de 30 minuts. Durant el temps que es realitza la mesura s’ha de registrar el règim de treball de la planta. Aquesta informació s’annexarà a l’informe de cada control, i com a mínim, inclourà la descripció de l’estat del procés de producció durant el temps de la mesura (producció, càrrega, reacció, descàrrega, neteja, etc).

Mètode de Mostreig

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d’emetre aquest informe. Les determinacions de contaminants es realitzaran d’acord amb el mètode de mesurament indicats a la IT-AT 17 vigent (Instrucció tècnica per a la selecció del mètode de mesurament de les emissions a l’atmosfera. Límit de quantificació). En cas que l’entitat cregui convenient efectuar el mesurament mitjançant un altre mètode, caldrà aprovació prèvia de la Secció de Control d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

(8)

Paràmetres Mètode de Mostreig Cabal i velocitat UNE 77225:2000

Humitat UNE 14790

O2 IT-AT 22

En qualsevol cas el temps de mesura ha d’assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s’han de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s’annexarà a l’informe de cada control.

Condicions

S’haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques de la Secció de Control d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire en allò que pugui ser d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació amb les emissions a l’atmosfera.

Els focus emissors a l’atmosfera han de ser de l’alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s’estableix a l’article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i a les instruccions tècniques de la Direcció General sobre aquesta matèria.

Els accessoris i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir el que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Els focus emissors a l’atmosfera han de disposar dels corresponents llibres de registre electrònic de manera que indiqui les condicions de funcionament, tal com s’estableix a l’article 8.1 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

Aquests llibres han d’estar diligenciats electrònicament pel Departament, i s’hi anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, del seu funcionament, emissions, incidències, control i inspeccions i els resultats de totes les mesures que s’hi efectuïn. La denominació del focus serà la fixada a la descripció del focus de l’autorització. El número del llibre de registre s’ha d’indicar, a sobre del punt de mostreig, mitjançant la senyal identificativa, placa o retolador permanent. En els controls sectorials s’haurà de fer constar el temps de funcionament anual en cas d’existir focus no sistemàtics. En cas que l’emissió sigui intermitent, s’haurà de fer constar també el número de vegades anual que s’emet, així com la duració individual de cada emissió. Aquesta documentació s’haurà de mostrar a l’entitat de control ambiental durant la inspecció ambiental.

c.2) Consum i abocament d’aigües residuals

No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals a domini públic hidràulic.

El desguàs a llera de les aigües pluvials netes no està subjecte a una autorització d’abocament expressa d’acord amb el que disposa el Reial decret 606/2003, de 6 de juny, pel qual s’aprova la modificació del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril.

S’hauran de respectar les concentracions límit establertes a l’Annex 2 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

(9)

Núm. Focus: 1

Descripció: Aigües sanitàries i de procés

Coordinades Punt d’abocament: UTM: X=346.987, Y= 4.581.618 Destí: Xarxa clavegueram - EDAR de Montblanc

Cabal màxim diari: 7,11 m3/dia Cabal

màxim anual: 2.597,2 m3/any Cabal màxim

horari: 0,30 m3/hora

Paràmetre Valor fixat D 130/2003; Reglament d’abocament al clavegueram de Valls

màxim Unitat Temperatura 40 ºC pH 6 – 10 u. de pH MES 750 mg/l DBO5 750 mg/l DQOnd 1500 mg/l Olis i greixos 250 mg/l Clorurs 2500 mg Cl-/l Conductivitat 6000 µS/cm Diòxid de Sofre 15 mg SO2/l Núm. Focus: 1

Descripció: Aigües sanitàries i de procés

Coordinades Punt d’abocament: UTM: X=346.987, Y= 4.581.618 Destí: Xarxa clavegueram - EDAR de Montblanc

Cabal màxim diari: 7,11 m3/dia Cabal

màxim anual: 2.597,2 m3/any Cabal màxim

horari: 0,30 m3/hora

Paràmetre Valor fixat D 130/2003; Reglament d’abocament al clavegueram de Valls

màxim Unitat Sulfats 1000 mg SO-2 4 /l Sulfurs Totals 1 mg S2-/l Sulfurs Dissolts 0,3 mg S2-/l Fosfats 50 mg PO4/l Fòsfor Total 50 mg P/l Nitrats 100 mg NO -3 /l Amoni 60 mg NH+ 4 /l Estany 5 (mg Sn/l)

(10)

Ferro 10 mg Fe/l Manganès 2 mg Mn/l Mercuri 0,1 mg Hg/l Niquel 5 mg Ni/l Plom 1 mg Pb/l Seleni 0,5 mg Se/l Zinc 5 mg Zn/l MI (equitox) 25 equitox ---Color Inapreciabl e en dissolució 1/30 ---Nonilfenol 1 mg NP /l Tensioactius Aniònics 6 mg LSS/l Plaguicides totals 0,10 mg/l Pesticides Clorats 0,1 mg/l Pesticides no Clorats 0,2 mg/l Hidrocarburs Aromàtics Policíclics 0,20 mg/l BTEX (COV’s) 5 mg/l Triazines totals 0,30 mg/l Hidrocarburs 15 mg/l

Nitrogen Kieldahl Total 90 mg N/l

Cianurs 1 mg CN-/l

Núm. Focus: 1

Descripció: Aigües sanitàries i de procés

Coordinades Punt d’abocament: UTM: X=346.987, Y= 4.581.618 Destí: Xarxa clavegueram - EDAR de Montblanc

Cabal màxim diari: 7,11 m3/dia Cabal

màxim anual: 2.597,2 m3/any Cabal

màxim horari: 0,30 m3/hora

Paràmetre Valor fixat D 130/2003; Reglament d’abocament al clavegueram de Valls

màxim Unitat Cianurs Lliures 0,2 mg CN-/l Índex de Fenols 2 mg C6H5OH /l Alumini 20 mg Al/l Arsènic 1 mg As/l Bari 10 mg Ba/l Bor 3 mg B/l Cadmi 0,5 mg Cd/l Coure 3 mg Cu/l Crom hexavalent 0,5 mgCr+6/l Crom Total 3 mg Cr/l Formaldehid 2 mg HCHO /l Dissolvents orgànics 0 mg /l

(11)

Matèries Extretes

en cloroform 250 mg /l

Dissolvents Halogenats 0 mg /l

AOX, compostos orgànics

halogenats 2 mg /l Cloroform 1 mg Cl3CH /l 1,2-Dicloroetà 0,4 mg Cl2C2H4 /l Tricloroetilè 0,4 mg Cl3C2H /l Percloroetilè 0,4 mg Cl4C2 /l Triclorobenzè 0,2 mg Cl3C6H3 /l Tetraclorur de carboni 1 mg Cl4C /l Tributilestany 0,1 mg /l c.3) Emissions de soroll

El titular de l’activitat haurà de prendre les mesures necessàries per no sobrepassar els establerts a la normativa sectorial i la municipal.

d.) Actuacions de seguiment

D’acord amb l’article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 29 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, la modificació de l’establiment objecte d’aquesta resolució s’haurà de sotmetre a:

d.1. Control Sectorial

Pel que fa a les emissions a l’atmosfera dels nous focus de l’establiment, al igual que els la periodicitat de mesuraments manuals serà la següent:

Nom del focus Núm. Llibre Registre CAPCA Freqüència

Mesurament F-1

(gas natural) 6.228-C B03010302 3 anys

F-2(1) (gas natural)

31.233 B03010302 Exempt (1)

(1) Focus no sistemàtic

d.2) Control periòdic: l’establiment haurà d’efectuar un control periòdic casa sis anys. En els controls periòdics s’haurà de comprovar que garanteixi:

• totes les determinacions fixades en aquesta llicència ambiental

Els controls hauran de ser realitzat o verificats per una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, d’acord amb els articles 69 i 71 de la Llei 20/2009.

(12)

l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 21 i 96 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Francesc Benet Ribé s'absté de participar en la deliberació i votació d'aquest assumpte, abandonant la Sala de Juntes de l'Ajuntament, atès el seu interès personal en aquest assumpte.

4. IT007/2018.- Aprovació, si escau, taxa escombraries, baixes i noves liquidacions.

Vist els diferents errors a subsanar en el padró per taxa de recollida d’escombraries detectats per part del departament de recaptació o per comunicació dels interessats.

Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 que regula la rectificació d’errors en actes administratius.

Vist el text de l’ordenança fiscal 12 vigent a l’Ajuntament de Montblanc, que regula la taxa per recollida d’escombraries.

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

PRIMER: ANUL.LAR les següents liquidacions i efectuar les corresponents devolucions dels imports per part de BASE-Gestió d’Ingressos , quan correspongui:

Titular CIF Objecte tributari import Any

BANCO SANTANDER SA A39000013 GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 127,44 2018 BANCO SANTANDER SA A39000013 GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275

118,00 2017 BANCO SANTANDER SA A39000013 GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 118,00 2016 BANCO SANTANDER SA A39000013 GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 119,70 2015 HERNANDEZ TORRES,

AZAHARA 39916005B CL SINDICAT 003 BX FREBUT: 43-087-356-2018-14-0000013

127,44 2018

CAMPOY FERRER,

JESSICA 7893672R CL SINDICAT 001 02 HOBJECTE: 087100004162 127,44 2018 SEGON. APROVAR les següents liquidacions que de taxa per recollida d’escombraries, que es tramitarà directament per Base-Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona:

Titular CIF Objecte tributari import Any

COMAN, FLAVIU X4085909M GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 127,44 2018 COMAN, FLAVIU X4085909M GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 118,00 2017 COMAN, FLAVIU X4085909M GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275 118,00 2016 COMAN, FLAVIU X4085909M GR LES ARCADES 0000 N 01 04

Nº FIX: 087100002275

119,70 2015

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.

QUART. Comunicar aquesta resolució al departament d’intervenció per al seu coneixement i actualització del padró de Taxa per recollida d’escombraries.

(13)

CINQUÈ. TRAMETRE còpia d’aquesta resolució a Base-Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona, per a la seva execució.

5. IT011/2018.- Aprovació, si escau, Impost Béns Immobles, baixes i noves liquidacions.

Atesos els diferents errors a subsanar en el padró Impost sobre Bens Immobles ( IBI) detectats per part del departament de recaptació municipal o per comunicació dels interessats.

Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 que regula la rectificació d’errors en actes administratius.

Vist el text de l’ordenança fiscal 1 vigent a l’Ajuntament de Montblanc, que regula l´Impost sobre Bens Immobles ( IBI)

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

PRIMER: ANUL.LAR la següent liquidació i efectuar les corresponents devolucions dels imports per part de BASE-Gestió d’Ingressos, quan correspongui:

Titular CIF Objecte tributari Any

AJUNTAMENT DE

MONTBLANC 777831727-A CL MURALLA SANT FRANCESC 0048 CLAU COBRAMENT: 43-087-500-2018-01-0001174

2018

AJUNTAMENT DE

MONTBLANC

777831727-A CL MURALLA SANT FRANCESC 0048

CLAU COBRAMENT: 43-087-500-2018-02-0001174

2018

MANEN BERGA, MARIUS 38086167F MANEN BERGA, MARIUS

CLAU COBRAMENT: 43-087-500-2018-01-0001173

2018

MANEN BERGA, MARIUS 38086167F MANEN BERGA, MARIUS

CLAU COBRAMENT: 43-087-500-2018-02-0001173

2018

SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.

TERCER. Comunicar aquesta resolució al departament d’intervenció per al seu coneixement .

QUART. TRAMETRE còpia d’aquesta resolució a Base-Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona, per a la seva execució.

6. IT013/2018.- Aprovació, si escau, liquidació taxa 1,5% primer i segon trimestre any 2018 Sonatrach gas comercializadora, S.A.U.

Vista l' ordenança fiscal nº 7 d'aquest Ajuntament per la qual s' aprova la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

Vista l' informació presentada per la empresa subministradora en que s'estableix que aquesta societat ha obtingut en el terme de Montblanc ingressos procedents de la seva facturació.

Vista la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s' aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

(14)

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

PRIMER: Liquidar la quantitat de 976,86 euros a SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SAU corresponents al PRIMER TRIMESTRE ANY 2018 respecte la taxa de l'1,5 % dels seus ingressos bruts.

SEGON: Liquidar la quantitat de 494,23 euros a SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SAU corresponents al SEGON TRIMESTRE ANY 2018 respecte la taxa de l'1,5 % dels seus ingressos bruts.

TERCER: El pagament d’aquesta taxa es pot fer efectiu mitjançant ingrés a un dels següents comptes bancaris de titularitat municipal:

BBVA : ES09-0182-5634-1402-0043-0520

BANC SABADELL :ES68-0081-0567-9100-0101-0409 QUART: Notificar aquesta liquidació als efectes oportuns.

7. IT054/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció nominativa Fundació privada Institut Nova Història 2018.

Vista la sol·licitud de justificació final de 6.000 euros presentada per part de la Fundació Privada Institut Nova Història, amb registre d'entrada núm. 4547 a data 15 de novembre de 2018.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va concedir una bestreta de 3.000 euros a compte de la subvenció nominativa de la Fundació Privada Institut Nova Història. Vist que l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que es podran concedir de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament al pressupost de l'Ajuntament.

b) Aquelles l'atorgament de les quals vingui imposat a l'ens local per una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

Vist que l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que estableix que la rendició del compte justificatiu de la subvenció constitueix un acte obligatori del beneficiari.

Vist que al pressupost hi ha la partida 334-48410 anomenada “INSTITUT NOVA HISTORIA “. Vist que s'han presentat els justificants de despesa per una quantitat de 8.887,52 euros.

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD:

PRIMER: Aprovar la justificació documental de la subvenció nominativa 2018 concedida a la Fundació Privada Institut Nova Història per una quantia de 6.000 euros.

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament de 3.000 euros amb càrrec a la partida del pressupost 334-48410 de l’any 2018.

TERCER: El pagament de la subvenció es farà efectiu d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments establert per l’Ajuntament.

(15)

8. IT069/2018.- Aprovació, si escau, de la devolució per ingrés indegut de les quotes de la Llar Infants curs 2016-17 Sra. Garcia Hidalgo.

Vista la sol·licitud de devolució per ingrés indegut presentada en aquest Ajuntament per part de la Sra Susana Garcia-Hidalgo.

Atès que s’ha comprovat per part de la Tresoreria muncipal que se li han cobrat a la Sra.Susana Gar-cia-Hidalgo Garcia un import de 148,12 per cada un dels seus nens matriculats a la Llar d’infants mu-nicipal durant els mesos de setembre , octubre i novembre de 2018, enlloc dels 107,12 que se li havi-en d’haver cobrat, atès que la diferhavi-encia fins a la quota establerta està ingressada a la tresoreria mu-nicipal per part de la empresa Cheque Dejeuner per compte de la Sra Garcia-Hidalgo.

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el se-güent:

ACORD

PRIMER: Aprovar la devolució de 246,00 euros a la Sra. Susana Garcia-Hidalgo Garcia corresponent a ingrés indegut per preu públic llar d’infants per al curs 2018-2019, d’acord amb el següent detall:

MENSUALITAT NOM ALUMNE IMPORT NO DESCOMPTAT

SET BRUNO 41,00 ERIK 41,00 OCT BRUNO 41,00 ERIK 41,00 NOV BRUNO 41,00 ERIK 41,00

TOTAL COBRAT INDEGUDAMENT: 246,00 EUROS

SEGON: Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar la devolució del import corresponent, que s’efectuarà mitjançant ingrés al número de compte facilitat per part del interessat a tal efecte.

TERCER: Notificar als interessats.

9. IT078/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció esportiva Club Escacs Montblanc 2018.

Vista la sol·licitud de justificació econòmica presentada per part del CLUB ESCACS DE MONTBLANC, per la quantitat de 600 euros, amb registre d'entrada núm. 4568, de data 16 de novembre de l’any 2018.

Vist l’aprovació de l’atorgament de les subvencions esportives de l’any 2018 en Junta de Govern Local en la seva sessió 16 de Juliol de 2018.

Vist que l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que es podran concedir de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament al pressupost de l'Ajuntament.

b) Aquelles l'atorgament de les quals vingui imposat a l'ens local per una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

(16)

la rendició del compte justificatiu de la subvenció constitueix un acte obligatori del beneficiari.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de Montblanc existeix la partida 341-48300 amb crèdit disponible, anomenada ESPORTS.

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

Vist que l' acord de concessió ha d' incloure els extrems que estableix l' anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist que s'han presentat els justificants de despesa per una quantitat de 645.55 euros.

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

PRIMER: Aprovar la justificació documental final de la subvenció esportiva concedida al Club d’Escacs de Montblanc per un import total de 600,00 euros.

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament de 600, 00 euros amb càrrec a la partida 341-48300 del pressupost vigent de l’any 2018.

TERCER: El pagament de la subvenció es farà efectiu d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments establert per l’Ajuntament.

QUART: Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar el pagament corresponent.

CINQUÈ: Notificar als interessats als efectes oportuns.

10. IT078/2018.- Aprovació, si escau, de la justificació final de la subvenció esportiva per activitats al Club Tennis Montblanc 2018.

Vista la sol·licitud de justificació final de 1.000 euros presentada per part del Club de Tennis Montblanc, amb registre d'entrada núm. 4574 a data 19 de Novembre de 2018.

Vist que l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que es podran concedir de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament al pressupost de l'Ajuntament.

b) Aquelles l'atorgament de les quals vingui imposat a l'ens local per una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

Vist que l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que estableix que la rendició del compte justificatiu de la subvenció constitueix un acte obligatori del beneficiari.

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

(17)

Vist que l' acord de concessió ha d' incloure els extrems que estableix l' anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist que al pressupost hi ha la partida 341-48300 anomenada “ESPORTS “.

Vist que s'han presentat els justificants de despesa per una quantitat de 2.485,29 euros.

Per tot allò exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

PRIMER: Aprovar la justificació documental de la subvenció esportiva 2018 concedida al Club de Tennis Montblanc per una quantia de 1.000 euros.

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament de 1.000 euros amb càrrec a la partida del pressupost 341-48300 de l’any 2018.

TERCER: El pagament de la subvenció es farà efectiu d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments establert per l’Ajuntament.

QUART: Notificar als interessats.

11. S624/2018.- Assumptes d'urgència.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, apreciar en votació prèvia, separada i per majoria absoluta del número legal de membres d’aquest òrgan col·legiat, la urgència dels següents assumptes, de conformitat amb la següent motivació: els presents assumptes s’han tramitat posteriorment a la convocatòria de la present sessió de la Junta de Govern Local, de manera que es considera ineficaç administrativament demorar el seu coneixement a la propera sessió no convocada.

11.1. Contractació-1/2013.- Aprovació, si escau, del requeriment d'esmena de la sol·licitud de cessió del Contracte de concessió de l'ús privatiu de la part lateral dreta dels baixos del local destinat a Casal d'Entitats.

ANTECEDENTS

Considerant que, en data 30 de juny de 2014, l'Ajuntament de Montblanc i el senyor Jordi Silvestre Casas van formalitzar el contracte de concessió de l'ús privatiu de la part lateral dreta dels baixos del local destinat a Casal d'Entitats, situat al carrer Poblet i Teixidó, número 10, de Montblanc, per al manteniment de les instal·lacions i l'explotació del bar, segons acord d'adjudicació de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2014.

Considerant que, en data 6 de novembre de 2018, amb número 4367, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Montblanc un escrit presentat per la senyora Mariana Violeta Bullo Reina, mitjançant el qual informa a l'Ajuntament de Montblanc de la seva intenció de “fer efectiu el traspàs del negoci” que “explota el titular Jordi Silvestre Casas que és el que té la concessió d'aquest domini públic, ja que té signat un contracte amb l'Ajuntament del 30/06/2014 al 30/06/2024”.

FONAMENTS JURÍDICS

Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Articles 4.1 o) i 226, i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

(18)

ens locals.

Clàusula setena (Deures i facultats del concessionari) del Plec de condicions per a la concessió de l'ús privatiu de part dels baixos de l'edifici destinat a Casal d'Entitats, per a l'explotació i manteniment de l'equipament de bar: “DRETS [...] A cedir la concessió d'acord amb allò previst a l'article 209 de la LCSP [fa referència a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre; però es refereix a l'article 226 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre[ prèvia autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament [...]”. Article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, i el Decret d'Alcaldia número 224/2015, de 22 de juny de 2015, l'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Requerir a la senyora MARIANA VIOLETA BULLO REINA perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, esmeni la seva sol·licitud de cessió del Contracte de concessió de l'ús privatiu de la part lateral dreta dels baixos del local destinat a Casal d'Entitats, situat al carrer Poblet i Teixidó, número 10, de Montblanc, per al manteniment de les instal·lacions i l'explotació del bar, que finalitza el dia 30 de juny de 2024, aportant al Registre General de l'Ajuntament de Montblanc la següent documentació:

1. La següent documentació acreditativa que la cessionària té capacitat per a contractar: - Document nacional d'identitat (còpia).

- Documentació professional i tributària.

- Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. La següent documentació acreditativa que la cessionària reuneix els requisits de solvència:

- La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels mitjans següents: a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals; b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats; c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis.

- La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà pel mitjà següent: a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, l’autoritat competent comunicarà aquests certificats directament a l’òrgan de contractació.

3. Documentació acreditativa de l'experiència en gestió d'establiments semblants.

4. Declaració expressa de la cessionària acceptant la subrogació en tots els drets i les obligacions que correspondrien en aquest contracte al cedent. En aquest sentit, es fan constar expressament les següents obligacions a assumir per la cessionària:

- Executar les millores ofertades per l'adjudicatari, en cas que no s'hagin executat anteriorment: a) millora la terrassa posant-hi una coberta i un tendal correder; b) rectificar el sentit d'obertura de la porta d'entrada

(19)

al local fent que obri cap enfora; c) intercanviar la situació del bar i el restaurant de manera que quedi a l'entrada el bar i mes endins el restaurant; i d) millores varies a la cuina.

- Dipositar la garantia definitiva del 3% del valor del domini públic objecte de la concessió (540,00 euros, més el pressupost de les obres que s'hagin d'executar).

- Assumir el següent deute pendent de pagar per part de l'adjudicatari: 195,23 euros, més tot el cost del consum del gas pendent des de 14 d’octubre de 2015.

- La resta d'obligacions definides a l'expedient contractual.

5. Proforma de l'escriptura pública, entre l'adjudicatari i la cessionària, que formalitzi la cessió.

Segon.- Advertir a la interessada de que en el supòsit que no esmeni la sol·licitud en els termes i terminis previstos en l'apartat anterior, se la considerarà desistida de la seva petició, prèvia resolució expressa dictada per l'òrgan competent.

Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-li que contra el present acte no es pot interposar cap tipus de recurs perquè es tracta d'un acte de tràmit no qualificat.

11.2. S143/2017.- Aprovació, si escau, de la renúncia parcial a la part no executada de la subvenció per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric.

De conformitat amb la Resolució EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), expedient número ICA002/17/00059.

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, l'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Únic.- Renunciar a l'import de 64,12 euros corresponent a la part no executada de la subvenció per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, de conformitat amb la Resolució EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), expedient número ICA002/17/00059.

11.3. S493/2018-14.- Aprovació, si escau, de cursos de formació del personal.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Queralt Basterra, Tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc on posa de manifest la seva voluntat de realitzar es següent curs:

- Congrés de Fires de Catalunya organitzat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya els 21 i 22 de novembre a Tortosa amb un cost de 105 euros per l’Ajuntament.

Vist que per part de la regidoria de Turisme es considera adequat que assisteixi a l’esmentat curs, es proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Aprovar i autoritzar que el Sr. Joaquim Queralt Basterra realitzi el curs descrit en antecedents. Segon.- Notificar el present acord a la interessada amb el peu de recursos corresponent.

11.4. S493/2018-15.- Aprovació, si escau, de cursos de formació del personal.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Queralt Basterra, Tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc on posa de manifest la necessitat que la Sra. Antonia Gonzàlez Marquez pugui realitzar el següent curs:

(20)

- Jornada tècnica de vi i ceràmica organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a Tortosa el proper 30 de novembre de 2018 amb un cost de 26 euros per l’Ajuntament.

Vist que per part de la regidoria de Turisme es considera adequat que assisteixi a l’esmentat curs, es proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Aprovar i autoritzar que la Sra. Antonia Gonzalez Marquez realitzi el curs descrit en antecedents. Segon.- Notificar el present acord a la interessada amb el peu de recursos corresponent.

11.5. S493/2018-16.- Aprovació, si escau, de cursos de formació del personal.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Queralt Basterra, Tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc on posa de manifest la necessitat que la Sra. Natalia Moruno pugui realitzar el següent curs: - Jornada tècnica de vi i ceràmica organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a Tortosa el proper 30 de novembre de 2018 amb un cost de 26 euros per l’Ajuntament.

Vist que per part de la regidoria de Turisme es considera adequat que assisteixi a l’esmentat curs, es proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Aprovar i autoritzar que la Sra. Natalia Moruno realitzi el curs descrit en antecedents. Segon.- Notificar el present acord a la interessada amb el peu de recursos corresponent.

11.6. S528/2018.- Aprovació, si escau, d'atorgament de llicència urbanística per obres a l'immoble situat al carrer Parlaments, 12, de Montblanc.

ANTECEDENTS

Considerant que, en data 4 d’octubre de 2018, amb número 3914, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Montblanc un escrit presentat per ROSA MARIA PALLISÉ CLOFENT, mitjançant el qual sol·licita llicència urbanística per les obres de construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial següents: substitució de la coberta inclinada d’una casa unifamiliar entre mitgeres, a l'immoble situat al carrer Parlaments, 12, de Montblanc. Amb la sol·licitud, l'interessat adjunta la següent documentació:

1. Projecte tècnic denominat “substitució de la coberta inclinada d’una casa unifamiliar entre mitgeres”.

2. Full d'assumeix de la direcció facultativa de l'obra.

Considerant que, en data 16 de novembre de 2018, els Serveis Tècnics municipals van emetre un informe tècnic, del tenor literal següent:

“Vist la sol·licitud de Maria Rosa Pallisé Clofent per la obtenció de llicencia per la reforma d'una teulada de una casa unifamiliar entre mitjeres situada al carrer Parlaments nº 12 en que no s'augmenta el volum existent segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Xavier Capdevila Rodriguez amb nº de visat E-18-05190 s'informa que segons el vigent Pla General d'Ordenació i el Pla Especial de Protecció del Centre Històric es sol urbà consolidat i està qualificat amb la clau Aua i atès que l'obra s'adequa a la normativa de la clau es dona informe favorable per la obtenció de llicencia d'obres .

Pressupost : 6,376,32 €

S'ha de portar un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document s’ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit”.

(21)

Considerant que, en data 26 de novembre de 2018, l'Àrea de Secretaria de l'Ajuntament de Montblanc va emetre un informe jurídic, de caràcter favorable, en els termes que consten a l'expedient.

FONAMENTS JURÍDICS

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Articles 27, 187 a 190 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

Articles 4 a 16 i 33 a 42 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Article 53.1 r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Articles 75 a 95 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Annex 3 (Ordenances de l'edificació) de les Normes Urbanístiques, del Pla General d'Ordenació Urbanística de Montblanc.

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc (PERICH). Ordenances fiscals números 4 i 8 de l'Ajuntament de Montblanc.

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, i el Decret d'Alcaldia número 224/2015, de 22 de juny de 2015, l'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta aprova per unanimitat dels assistents, el següent:

ACORD

Primer.- Atorgar, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, la senyora MARIA ROSA PALLISÉ CLOFENT la llicència urbanística per les obres de construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial, següents: substitució de la coberta inclinada d’una casa unifamiliar entre mitgeres, a l'immoble situat al carrer Parlaments, 12, de Montblanc, de conformitat amb les següents condicions:

Condicions urbanístiques generals

1. L’execució de les obres s’ajustarà al PROJECTE substitució de la coberta inclinada d’una casa unifamiliar entre mitgeres, visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona amb el número e18-05190, que consta a l’expedient.

2. Assumirà la direcció d'execució d'obra el senyor XAVIER CAPDEVILA RODRIGUEZ, arquitecte tècnic col·legiat número 01382. En cas de cessació, les obres no podran continuar-se sense que un altre facultatiu legalment capacitat assumeixi la direcció, dins del termini de sis dies hàbils, aportant el corresponent full d'assumeix.

3. Abans de l'inici de les obres, com a condició suspensiva de les mateixes, l’interessat presentarà en el Registre General de l’Ajuntament de Montblanc la següent documentació: a) Projecte de seguretat i salut; i b) Full de designació del coordinador de seguretat i salut de les obres. Tots aquests documents hauran d’estar signats per tècnic competent i visats pel col·legi competent. L’interessat pot motivar la no obligatorietat del visat dels documents esmentats de conformitat amb l’article 2 del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. En cas de cessació, les obres no podran continuar-se sense que un altre facultatiu legalment capacitat assumeixi la coordinació de seguretat i salut, dins del termini de sis dies hàbils, aportant el corresponent full d'assumeix.

(22)

4. Abans de l’inici de les obres, com a condició suspensiva de les mateixes, l’interessat presentarà en el Registre General de l’Ajuntament de Montblanc la fiança de gestió de runes que s'indica a l'apartat segon d'aquesta resolució.

5. Inspeccions: durant l'execució de les obres els facultatius i auxiliars dels Serveis Tècnics municipals podran inspeccionar els treballs sempre que ho considerin convenient o així ordeni l'Autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o per persona que la representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes d'inspecció quan siguin citats a l'efecte, així mateix a franquejar l'entrada en la finca als funcionaris inspectors.

6. En cap cas podran les obres quedar sense acabar ni en forma que enlletgin l’aspecte de la via pública, desmereixin de les condicions estètiques del paratge o pertorbin la normal utilització de l'immoble. Abans de les 48 hores següents de la conclusió de l’obra, el propietari haurà de: retirar els materials sobrants, andamiatges, tanques i barreres; construir el pis definitiu de les voreres; reposar o reparar el paviment, arborar, conduccions i tots aquells altres elements urbanístics que haguessin resultat afectats per l’obra; i col·locar la placa indicadora del número corresponent a la finca, segons model aprovat per l’Administració municipal.

7. L'interessat refarà adequadament tots els mals, danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg així com també de caràcter privat o a tercers. A aquests efectes, l'interessat presentarà, abans de l'inici de les obres i com a condició suspensiva de les mateixes, una fiança o garantia del 50 per 100 del pressupost d'execució material de les obres autoritzades, davant la Tresoreria de l'Ajuntament de Montblanc, mitjançant qualsevol forma admesa en dret.

8. El termini per a l'execució de les obres s'estableix un termini d'inici d'un any i de tres anys per a l'acabament, ambdues dates a comptar des de la recepció de la notificació corresponent. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut (una única pròrroga). Si transcorren els terminis màxims indicats en una llicència urbanística per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova sol·licitud de llicència urbanística.

9. Finalitzada l’execució de les obres, l’interessat presentarà en el Registre General de l’Ajuntament de Montblanc, en el termini màxim de quinze dies hàbils, la comunicació de primera utilització o ocupació, adjuntant certificat final de la direcció d’obra, signat i visat pel col·legi professional competent, la declaració cadastral corresponent, reportatge fotogràfic, projecte de telecomunicacions i el corresponent Llibre de l'edifici. L’interessat pot motivar la no obligatorietat del visat dels documents esmentats de conformitat amb l’article 2 del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 10. Responsabilitats: de les infraccions que es cometen en l'ús de la llicència seran solidàriament responsables el seu titular, l'empresari de les obres i el facultatiu director de les mateixes.

11. Contingut i abast de la llicència: la present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici del de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incórrer el seu titular en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix. La concessió d'aquesta llicència no prejutja ni legitima, en cap cas, autorització per a instal·lar activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o sotmeses a qualsevol règim d'intervenció administrativa. 12. Obres que no s’ajusten al projecte autoritzat: si, en el moment de redactar el projecte d’execució a què fa referència l’article 34.3 del Decret 64/2014 o d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del Decret 64/2014. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del Decret 64/2014.

(23)

13. Obligacions durant l'execució de les obres: construir prèvia llicència, el corresponent gual, quan l'obra exigeixi el pas de vehicles per les voreres; conservar sempre que sigui possible, la vorera corresponent a la finca i el gual o guals que hagués; observar les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i farciment de rases, retirada d'enderrocs i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicables.

14. Instal·lacions de grues torre: en el cas de que s’utilitzi una grua torre, caldrà aportar la següent documentació:

- Abans del muntatge de la grua torre: caldrà aportar un certificat destinat a la tramitació de la llicència municipal. Aquest certificat, degudament emplenat i segellat per l’EIC, és el document que cal aportar per l’interessat com a acreditació de les condicions reglamentàries de la grua torre abans de permetre el seu muntatge en el lloc d’emplaçament previst.

- Un cop muntada la grua per l’empresa instal·ladora i fetes les proves reglamentàries, i prèviament a la posada en servei, el titular ha de presentar a una EIC, la documentació perceptiva i tot seguit la grua ha de passar una inspecció ja muntada per l’EIC. L’imprès GR1 diligenciat és el document que es requerirà així mateix a l’interessat com a acreditació de les condicions reglamentàries de la grua torre després del seu muntatge i de la posada en servei.

15. Voladissos: tot cos voladís, cornises, motllures o filets tindran la inclinació necessària per a que l'aigua no es pugui embassar en ells.

16. Paràmetres exteriors mitjaneres: els paràmetres de les parets mitjaneres visibles des de l'exterior hauran de decorar-se en harmonia amb les façanes.

17. En el cartell anunciador de l'obra, que s'instal·larà de forma visible a lloc de les obres, s'indicarà el nom, llicència i domicili del contractista que hagi de realitzar-les. El promotor haurà de comunicar el canvi d'empresa en el supòsit de que es produeixi, mitjançant escrit on, juntament amb l'assabentat del facultatiu director, es consignin les dades abans senyalades referides a la nova empresa.

18. Documentació a tenir en l'obra: un exemplar del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal i segell de la Corporació; document acreditatiu d'haver comunicat a l’Ajuntament l'efectivitat de la direcció facultativa; còpia del plànol entregat a l'interessat per l'Ajuntament amb l’assenyalament de les alineacions i rasants; un exemplar de la llicència urbanística municipal.

Condicions urbanístiques particulars segons l'informe tècnic

1. S'ha de portar un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document s’ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit

Condicions culturals generals

1. A tot l'àmbit d'aplicació del PERICH és obligatori, per adjudicar llicència d'obra nova, un seguiment arqueològic. A més, en tots aquells llocs on, per evidències materials, antecedents històrics o altres indicis, es sospiti de l'existència de béns mobles o immobles per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica, es delimitarà un Espai de Protecció Arqueològica. No és permet cap tipus d'intervenció d'obra nova incomplint aquest deure de seguiment arqueològic.

2. Les intervencions en els conjunts històrics d'interès nacional han de respectar els criteris següents: a) S'han de mantenir l'estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l'ambient i de la silueta paisatgística. No es permeten modificacions d'alineacions, alteracions en l'edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions d'immobles, excepte que contribueixin a la conservació general del caràcter del conjunt. b) Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualsevol altres, tant aèries com adossades a la façana, que s'han de canalitzar soterrades. Les antenes de televisió, les pantalles de recepció d'ones i els dispositius similars s'han de situar en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana o de part del conjunt. c) És prohibit de col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis públics, els de senyalització i els comercials han d'ésser harmònics amb el conjunt. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels béns immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d'interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia del territori i

(24)

qualsevol abocament d'escombraries, runes o deixalles. No es permet cap tipus d'intervenció incompliment aquest règim de protecció dels béns culturals.

3. Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel Departament de Cultura, amb informe de l'Ajuntament, prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent.

4. Les obres de conservació, restauració, millora, ampliació, substitució i nova edificació, també el règim d'usos aplicables, en els elements culturals catalogats necessitaran, a més del previst en les condicions anteriors, l'informe favorable de la Comissió Municipal del Patrimoni del Centre Històric de Montblanc. No es permet cap tipus d'intervenció incompliment aquest règim de protecció dels béns culturals.

5. Règim de protecció dels béns culturals d'interès nacional (BCIN): qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica d'interès nacional ha d'ésser autoritzada pel Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, prèviament a la concessió de la llicència municipal, de conformitat amb allò previst a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc (PERICH). No es permet cap tipus d'intervenció incompliment aquest règim de protecció dels béns culturals.

6. Règim de protecció dels béns culturals d'interès local (BCIL): qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un bé cultural d'interès local ha d'ésser autoritzada per l'Ajuntament de Montblanc, de conformitat amb allò previst a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc (PERICH). No es permet cap tipus d'intervenció incompliment aquest règim de protecció dels béns culturals.

Condicions culturals especials 1. No n'hi ha.

Segon.- Liquidar provisionalment l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i definitivament la taxa per serveis urbanístics, de conformitat amb el següent detall:

1) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (finalitzada l’execució de les obres es practicarà, si s’escau, la liquidació definitiva del impost de construccions, instal·lacions i obres):

- Subjecte passiu: MARIA ROSA PALLISÉ CLOFENT

- Fet imposable: atorgament de llicència urbanística de les obres definides en l’apartat primer. - Base imposable: 6.376,32€

- Tipus de gravamen: 3,86% - Quota íntegra: 246,13€ - Bonificació (0%): 0€ - Quota líquida: 246,13€ 2) Taxa per serveis urbanístics:

- Subjecte passiu: MARIA ROSA PALLISÉ CLOFENT

- Fet imposable: activitat municipal de verificació de la legalitat de la intervenció urbanística. - Base imposable: 60,00€

- Tipus de gravamen: 0,63% - Quota líquida: 60,00€

3 ) Taxa per serveis urbanístics:

- Subjecte passiu: MARIA ROSA PALLISÉ CLOFENT - Fet imposable: cartell informatiu

- Quota líquida: 18,10€

4) Fiança de gestió de runes: 0€

5) Fiança de reposició del domini públic afectat: 31,88€ Total a pagar (1+2+3+4+5): 356,11€

(25)

Termini voluntari de pagament: el termini d'ingrés de les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 d'un mes finalitza el dia 20 del mes posterior; i el de les notificades entre el dia 16 i l'últim dia del mes finalitza el dia 5 del segon mes posterior. Si qualsevol d'aquests terminis finalitza en dia inhàbil es considerarà prorrogat automàticament fins al dia hàbil següent. Si deixeu transcórrer els terminis indicats sense haver efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment executiu, el qual determina la imposició d'un recàrrec de fins al 20 per 100 del deute no ingressat, així com l'interès de demora corresponent i les despeses del procediment. Aquest recàrrec serà: a) del 5 per 100 quan tot el deu tributari no ingressat sigui satisfet abans de la notificació al deutor de la providència de constrenyiment; b) del 10 per 100 quan el deute tributari no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec són ingressats abans de l'acabament del termini de pagament en període executiu; i c) del 20 per 100 en la resta dels casos.

Llocs i formes de pagament: la quota liquidada haurà d'ingressar-la mitjançant pagament en una de les entitats bancàries de l'Ajuntament de Montblanc (IBAN), indicant el concepte de l'obra i el número d'expedient: BBVA - ES09 0182 5634 1402 0043 0520; SANTANDER - ES68 0049 2511 4720 1406 4952; BANC SABADELL - ES68 0081 0567 9100 0101 0409.

Per obtenir el cartell anunciador de les obres caldrà aportar el comprovant de pagament a les oficines de l'Ajuntament.

La devolució de la fiança de gestió de runes es practicarà un cop presentat el certificat del gestor de residus autoritzat garantint la correcta destinació dels residus separats per tipus.

Tercer.- Ordenar als Serveis Tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció adients.

Quart.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-los que: a) contra els apartats primer, tercer, quart, cinquè i sisè, que exhaureixen la via administrativa, poden interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Montblanc, en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació; i b) contra l'apartat segon, que no exhaureix la via administrativa, poden interposar-hi recurs de reposició davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Montblanc, en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de la notificació.

Cinquè.- Comunicar a la Gerència del Cadastre competent, els fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats del present expedient.

11.7. S618/2018.- Aprovació, si escau, d'atorgament de llicència urbanística per obres a l'immoble situat al carrer Ramon Cantó, 3, de Montblanc.

ANTECEDENTS

Considerant que, en data 12 de novembre de 2018, amb número 4453, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Montblanc un escrit presentat per ANTON PALLÀS LLORT, mitjançant el qual sol·licita llicència urbanística per les obres de construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial següents: projecte de reforma d’edificis sense ús entre mitgeres al casc antic, a l'immoble situat al carrer Ramon Canto, 3, de Montblanc. Amb la sol·licitud, l'interessat adjunta la següent documentació:

1. Projecte tècnic denominat “projecte de reforma d’edificis sense ús entre mitgeres al casc antic”.

2. Full d'assumeix de la direcció facultativa de l'obra. 3. Autoliquidacions tributàries

Considerant que, en data 16 de novembre de 2018, els Serveis Tècnics municipals van emetre un informe tècnic, del tenor literal següent:

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :