ÍNDEX. Primera part ELS CATALANS AL SEGLE XIX I. L EMPENTA BIOLÓGICA, ECONÓMICA I SOCIAL

Descargar (0)

Texto completo

(1)

ÍNDEX

P rò leg de Josep F o n t a n a ... 1 A d v e rtim e n t ... 11

Primera part

ELS CATALANS AL SEGLE XIX

I. L ’E M P E N T A BIOLÓGICA, E C O N Ó M IC A I SOCIAL

A) LA GENT

U n segle de prepotência biológica c a ta la n a ... 17 L’estructura demográfica i els seus canvis ...20 La m untanya catalana i el seu paper en la demografía del Vuit-cents .. 21 La colonització in te r n a ... 24 Els moviments de població: la primera onada im m igratória... 27 Perfeccionam ent i desequilibri de Catalunya: el paper de Barcelona .. 30

B) LES ACTIVITATS

La prosperitat catalana, obra col-lectiva... 32

1. Le s f î t e s d e l e s t r a n s f o r m a c i o n s a g r á r i e s

Periode inicial de re c u p e ra c ió ...34 Situació de l’agricultura catalana després de la Primera Guerra Carlina .. 36

(2)

La revolució agrària: la transferência de la propietat ... 38

La revolució agrària: els transports, els adobs, les màquines, els hom es...40

Expansió agrícola, contrarestada per la fil-loxera ... 42

Panoram a agrícola a finals del segle X I X ... 44

2. L ’a c t i v i t a t i n d u s t r i a l La lluita per a la industrialització de C atalu n y a... 46

L’esllanguiment industrial després de la G uerra de la In d e p e n d ê n c ia ... 46

La lleugera represa industrial entre el 1827 i el 1834 ... 49

L’esforç per a la recerca d ’una sólida estructura industrial ... 52

L’expandim ent de la indústria têxtil a la segona m eitat del segle XIX ...61

U na em branzida sense esdevenidor: la metal-lúrgia catalana a la segona m eitat del segle X I X ...65

Altres activitats industrials: la química, l’electricitat i el suro ... 69

L’empresa industrial vuitcentista ... 75

3 . CO M ERÇ, DINER I POLÍTICA ECONÓM ICA Les orientacions del comerç c a t a l à ... 80

Com erç català i econom ia espanyola ... 83

La política deis transports: carrils i m arina ...85

El diner, la banca i la borsa ... 95

La política econômica: proteccionism e i lliu recan v ism e...102

C) ELS GRUPS SOCIALS La dinâm ica social catalana del Vuit-cents ... 109

1 . El s g r u p s s o c i a l s t r a d i c i o n a l s L’aristocràcia i els hisendats ... I l l La clerecía ... 113

Els menestrals: la fi dels g re m is ... 116

(3)

2. El s g r u p s s o c i a l s n o u s

Formació de la burgesia industrial ... 124

L’expandim ent del grup burgès ... 126

Formació de Falta burgesia b arcelo n in a ... 127

Professionals i intel-lectuals... 130

Els instrum ents dels burgesos i dels intel-lectuals: les associacions, els ateneus, el vot censatari, la premsa ... 132

La constitució del proletariat: operaris i m iserables... 143

Condicions de vida de l’obrer del V uit-cents ... 146

Instrum ents de reacció obrera: associacions i ateneus. La prem sa ... 152

II. LES F L U C T U A C IO N S IN T E R N E S

Estudi de les flu ctu acio n s... 173

1. Fl u c t u a c i o n s d e m o g r à f i q u e s, é c o n o m i q u e s i s o c i a l s Les fluctuacions de la població ... 173

La gran depressió econômica de la prim era m eitat del segle XIX . . . . 174

El canvi de tendência a m itjan V uit-cents ... 176

Els cicles alcistes i la Febre d’O r ... 178

La depressió finisecular ... 180

Fluctuacions dels conflictes socials: vagues obreres i m isé ria ... 181

2. El s c a n v i s g e n e r a c i o n a l s i e l s m o v i m e n t s i n t e l-l e c t u a l s Les generacions i la dinám ica histórica ... 186

La generació del 1808 i l’acumulativa p re ro m á n tic a ... 187

La generació rom ántica ... 192

La generació fio ra le sc a... 197

La generació de la R enaixença...200

(4)

III. D I N Á M I C A DE LES A C T IT U D S I DELS E S D E V E N IM E N T S

S o b re la m e c á n ic a h is tó ric a d e l V u it- c e n ts ...205

1. L ’e s f o n d r a m e n t d e l ’A n t i c R è g i m (1 8 1 4-1 8 3 3) C a ta lu n y a i la r e s ta u r a d o d e F e rr a n V I I ...207

L ib erals i reialistes d u r a n t el T r ie n n i C o n s titu c io n a l ...211

C a ta lu n y a i la se g o n a o c u p a c ió fra n c e sa ... 214

El p ro b le m a d e l’ex èrcit: els v o lu n ta ris reialistes i l’a ix e c a m e n t dels M a lc o n te n ts ...215 El te r r o r is m e d e l c o m te d ’E s p a n y a ... 219 Els o ríg e n s del p r o v i n c i a l is m e ... 222 2. L a r e v o l u c i ó b u r g e s a (1 8 3 3-1 8 4 4) La fi de l’a b s o lu tis m e a C a ta lu n y a : l’é p o c a d e l g e n e ra l L l a u d e r 226 La b u rg e s ia i la re v o lu c ió del 1835 ... 228 La J u n ta d e C a ta lu n y a i T in te n t d e re s ta u r a r la C o r o n a d ’A r a g ó 231 C a rlin s, m o d e r a ts i p r o g r e s s is te s ...234 La c o n tr a re v o lu c ió m o d e r a d a ... 236

Les d u e s c ares d e l p ro v in c ia lis m e c r e i x e n t ...241

La fi d e la P r im e r a G u e rra C a rlin a ... 244

La re p re s a d e l p r o g r e s s i s m e ... 245

La d is sid ê n c ia de C a ta lu n y a i l’é p o c a d e les g ra n s b u l l a n g u e s ... 247

3. La Ca t a l u n y a d e l s m o d e r a t s Els m o d e r a ts i la c e n tra litz a c ió ... 256

La c ru ïlla d el m o d é r a n tis m e ...259

El m a le s ta r dels c a m p e ro ls : la G u e rra dels M a t i n e r s ... 262

El m a le s ta r dels o b re rs i el B ie n n i P ro g re ssista ... 265

D el p ro v in c ia lis m e al r e g i o n a l i s m e ... 266

L ’e slla v issa m e n t c a p a l ’e s q u e r r a ...270

4 . El s n o u s c a m i n s d u r a n t l a Re p ú b l i c a il a Re s t a u r a c i ó C a ta lu n y a i la R e v o lu c ió de S e te m b re d e l 1868 ... 273

F e d e ra lism e i c a rlism e c a t a l a n s ... 276

La P rim e ra R e p ú b lic a i els in te n ts f é d é r a li s te s ...278

C a ta lu n y a i la R e sta u ra c ió : el s iste m a c a c i q u i s t a ... 283

L’o n a d a o b re ris ta : l’a n a rq u is m e ...288

(5)

Segona part

BIOGRAFIES

Josep X ifré i C asas ... 299

G asp ar de R em isa i M ia ro n s ... 305 El b a ró d ’E roles ... 311 M an u el L lau d er i C a m ín ...316 Joan G üell i F e r r e r ... 321 R a m o n C a b re ra i G riñ ó ...328 S ant A n to n i M a ria C la re t i C i a r á ...336 Jaum e B alm es i U r p i à ...346 Joan P rim i P ra ts ... 354 M a n u el G iro n a i A g r a f e i...362 E varist A rn ú s i de F e r r e r ...367 M a n u el D u ra n i Bas ... 371 Joan M añ é i F la q u e r ... 378 F rancesc P i i M a r g a l l ... 384

V ícto r B alaguer i C ire ra ...392

Pere B osch i L ab rú s ... 397

F rancesc d e P. R ius i T aulet ... 402

V alentí A lm irall i L l o z e r ...406

B a rto m e u R o b e rt i Y b arzáb al ... 410

Joan Sallares i P í a ... 414

Josep T o rras i B a g e s ...417

S ig le s ... 429

Obres que s ’esm enten abreujades al te x t... 429

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :