• No se han encontrado resultados

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 10 Caràcter: ordinari Data: 5-5-11 Horari: 21 a 23 h.

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen: Joan Garriga Crous

Joan Ramon Veciana Martínez Anna Vernedas Garriga

Andreu Vidal Ferrarons Josep Puig Pujol

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Núria Torrent Verdolet

Francesc Fauria Capdevila

Desenvolupament de la sessió

1 1 1

1 –––– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

L’Alcalde obre la sessió, el Secretari llegeix l’esborrany de la sessió anterior, la qual és aprovada per unanimitat.

(2)

2.- ACTIVITAT DE BAR

Atès que l’interessat va presentar comunicació sobre l’exercici de l’activitat de referència, la qual d’acord amb la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats resulta classificada en l’Annex III de la referida llei, subjecta al règim de comunicació.

Atès que la referida activitat està subjecta al Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Donar-se per assabentats de la comunicació de la instal·lació de l’activitat que s’indica:

Titular: Shaid Riaz (X3414706B) Activitat: Bar

Situació: C/Lleida, 4 – 6 baixos Condició específica:

• L’activitat s’haurà d’ajustar i complir en tot moment als articles 80, 124 i

125 del Decret 112/2010 de 31 d’agost.

• L’horari de funcionament de l’activitat de bar quedarà restringit de la

següent manera:

Dies laborables: de les 11 del matí a les 12 de la nit.

Caps de setmana i festius: de les 11 del matí a la 1 de la matinada

3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT D’UNA SABATERIA

Atès l’expedient instruït a tal efecte a petició de l’interessat, resultant una activitat exclosa de la llei 3/98 ambiental i d’acord amb el Decret 179/1995 de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, pel present

(3)

Concedir llicència a la Sra. Ma. José Ruíz Córdoba, núm. NIF 45.539.585E, per a l’obertura d’una sabateria, al local situat a la Carretera d’Arbúcies, núm. 12 d’aquesta localitat, sense perjudici de les autoritzacions sectorials que corresponguin.

4.- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O DIVISIÓ DE FINQUES

Atès el que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana i demés planejament urbanístic derivat vigents a Sant Hilari Sacalm; ateses les determinacions dels art. 191 a 196 del D-Leg 1/2010, de 3 d’agost, de Text refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència per a la parcel·lació, segregació o divisió de finques que s’indica, amb una validesa de 6 mesos des de la data del present acord:

Finca matriu registral: finca núm. 5886, foli 79, tomo 3289, llibre 150 de Sacalm. Titular: Montserrat Tarrés Molina (NIF 79.303.609-T).

Altres dades: és la parcel·la cadastral rústega 17174A016000430000FF.

Operació autoritzada: segregació d’una porció de 278 m2 per ser transmesa i agrupada simultàniament a la finca colindant registral 190 duplicat, foli 66, llibre 97 de Sacalm, tomo 2435, propietat de la Sra. Maria Mas Puig.

Altres condicions o circumstàncies que caldrà fer constar en l’escriptura o sense el compliment de les quals la present llicència no tindrà validesa: Simultàniament, en el mateix títol, caldrà atorgar la segregació, transmissió i agrupació amb la colindant, de tal forma que la porció segregada no pot esdevenir una finca autònoma i independent.

5.- LLICÈNCIES D’OBRES

Atesos els expedients instruïts a aquests efectes i els informes dels serveis tècnics municipals, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència urbanística per a les obres i als interessats que s’indiquen, que hauran de realitzar-se amb subjecció al projecte tècnic i/o determinacions aprovades i sota les condicions que s’expressen, així com aprovar la liquidació tributària provisional que se’n merita:

Exp. núm. Menor/0023/2011

(4)

Obres: Ampliació de la sala de l’habitatge mitjançant tancament i coberta de la terrassa actual.

Situació: General Prim, 6

Facultatiu redactor Rosa Granados Montal

Exp. núm. Menor/0038/2011

Promotor: Salvador Pagès Aymerich

Obres: Pintar part de la façana

Situació: Lliroia, 8

Exp. núm. Menor/0039/2011

Promotor: Victòria Valls Fernández

Obres: Restaurar façana. Muntar bastida, treure rajoles i

repassos morter. Pintar

Situació: Dr. Gravalosa, 13

Constructor: Antoni Brugué Casas

Exp. núm. Menor/0040/2011

Promotor: Jaume Pallarols Canaleta

Obres: Tancaments parets exteriors i arrebossar façana.

Continuació obres exp. Major 2007/51

Situació: Miquel Martí i Pol

Constructor: Construccions Roc, S.L.

Exp. núm. Menor/0041/2011

Promotor: Artesania Danés,S.L.

Obres: Tancament obrador amb parets de pladur.

Situació: Joan Serras, 74

Constructor: C2 arq. construccions, S.L.

Exp. núm. Menor/043/2011

Promotor: Carmen Timoneda Bosch

Obres: Canviar teules velles coberta per teules noves,

coberta de 106m2. Canviar canals façana davant i darrera.

Situació: Tres Creus, 21

Constructor: Obres la Selva, s.l.

Exp. núm. Menor/0044/2011

Promotor: Joan Masó Sureda

Obres: Canviar 4 m. de canal a la part posterior de la casa.

Situació: Bonavista, 21

(5)

Exp. núm. Menor/0045/2011

Promotor: Comunitat propietaris edifici Verdaguer.

Obres: Substitució d’envà pluvial

Situació: Hort Nou, 10

Constructor: Tabiques Egara

Exp. núm. Menor/0046/2011

Promotor: Carmen Birules Hugas

Obres: Canviar uns 20m2 de paviment de gres.

Situació: Font del Ferro, 1

Constructor: Construccions Roc, S.L.

Exp. núm. Menor/0047/2011

Promotor: Joan Timoneda Gallart

Obres: Enderrocar quarto amb terrassa posterior i reposició

de paviment de la terrassa i construcció de pèrgola.

Situació: Dr. Morales, 21

Constructor: Joaquim Criado

Exp. núm. Menor/0048/2011

Promotor: Àngel Masó Güell

Obres: Fer vorera uns 15m. Aproximadament.

Situació: Prat de la Riba, 24

Constructor: Reformes germans Muntal,S.L.

Exp. núm. Menor/0049/2011

Promotor: Josep M. De Ribot Mundet.

Obres: Construcció d’edificació destinada a sala-barbacoa

annexa a la piscina, en el jardí d’un habitatge existent, en substitució de cobert existent.

Situació: Valls, 2

Constructor: Obres Montseny

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. El secretari Vist i plau L’alcalde

Referencias

Documento similar

Aquesta norma també inclou els requisits per l’apreciació i el tractament dels riscos de seguretat de la informació, seguint els requisits descrits a la Norma

Indicació de si es fan consultes als grups d’interès, per utilitzar-les en el treball dels òrgans de govern per a la identificació, la gestió i l’avaluació dels impactes,

La finalitat de l'activitat sanitària en els Serveis de Prevenció és donar un servei de qualitat, útil, eficaç i eficient per garantir la salut dels treballadors i és

Quant als resultats de la segona hipòtesis, que tracta sobre investigar l’impacte que té en els estudiants de l’escola superior de ciències socials i de l’empresa en la

Tot i que, és un procés força complex, degut a què per una banda els clients de BSF són els propietaris dels estands gastronòmics i, aquests comercialitzen els

L’aplicació creada actua de servidor respecte a la part inferior (5). Podem observar els serveis webs oferts per l’aplicació final i els protocols concrets en que es serveix

L’escola Sadako (E3, p.36), a més de coincidir amb els altres centres pel que fa a les normes i l’organització del centre, remarca que els processos

La finalitat d’aquest projecte és el d’investigar si estan presents els estereotips de gènere en l’etapa d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Reus i