ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 10 Caràcter: ordinari Data: 5-5-11 Horari: 21 a 23 h.

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen: Joan Garriga Crous

Joan Ramon Veciana Martínez Anna Vernedas Garriga

Andreu Vidal Ferrarons Josep Puig Pujol

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Núria Torrent Verdolet

Francesc Fauria Capdevila

Desenvolupament de la sessió

1 1 1

1 –––– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

L’Alcalde obre la sessió, el Secretari llegeix l’esborrany de la sessió anterior, la qual és aprovada per unanimitat.

(2)

2.- ACTIVITAT DE BAR

Atès que l’interessat va presentar comunicació sobre l’exercici de l’activitat de referència, la qual d’acord amb la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats resulta classificada en l’Annex III de la referida llei, subjecta al règim de comunicació.

Atès que la referida activitat està subjecta al Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Donar-se per assabentats de la comunicació de la instal·lació de l’activitat que s’indica:

Titular: Shaid Riaz (X3414706B) Activitat: Bar

Situació: C/Lleida, 4 – 6 baixos Condició específica:

• L’activitat s’haurà d’ajustar i complir en tot moment als articles 80, 124 i

125 del Decret 112/2010 de 31 d’agost.

• L’horari de funcionament de l’activitat de bar quedarà restringit de la

següent manera:

Dies laborables: de les 11 del matí a les 12 de la nit.

Caps de setmana i festius: de les 11 del matí a la 1 de la matinada

3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT D’UNA SABATERIA

Atès l’expedient instruït a tal efecte a petició de l’interessat, resultant una activitat exclosa de la llei 3/98 ambiental i d’acord amb el Decret 179/1995 de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, pel present

(3)

Concedir llicència a la Sra. Ma. José Ruíz Córdoba, núm. NIF 45.539.585E, per a l’obertura d’una sabateria, al local situat a la Carretera d’Arbúcies, núm. 12 d’aquesta localitat, sense perjudici de les autoritzacions sectorials que corresponguin.

4.- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O DIVISIÓ DE FINQUES

Atès el que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana i demés planejament urbanístic derivat vigents a Sant Hilari Sacalm; ateses les determinacions dels art. 191 a 196 del D-Leg 1/2010, de 3 d’agost, de Text refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència per a la parcel·lació, segregació o divisió de finques que s’indica, amb una validesa de 6 mesos des de la data del present acord:

Finca matriu registral: finca núm. 5886, foli 79, tomo 3289, llibre 150 de Sacalm. Titular: Montserrat Tarrés Molina (NIF 79.303.609-T).

Altres dades: és la parcel·la cadastral rústega 17174A016000430000FF.

Operació autoritzada: segregació d’una porció de 278 m2 per ser transmesa i agrupada simultàniament a la finca colindant registral 190 duplicat, foli 66, llibre 97 de Sacalm, tomo 2435, propietat de la Sra. Maria Mas Puig.

Altres condicions o circumstàncies que caldrà fer constar en l’escriptura o sense el compliment de les quals la present llicència no tindrà validesa: Simultàniament, en el mateix títol, caldrà atorgar la segregació, transmissió i agrupació amb la colindant, de tal forma que la porció segregada no pot esdevenir una finca autònoma i independent.

5.- LLICÈNCIES D’OBRES

Atesos els expedients instruïts a aquests efectes i els informes dels serveis tècnics municipals, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència urbanística per a les obres i als interessats que s’indiquen, que hauran de realitzar-se amb subjecció al projecte tècnic i/o determinacions aprovades i sota les condicions que s’expressen, així com aprovar la liquidació tributària provisional que se’n merita:

Exp. núm. Menor/0023/2011

(4)

Obres: Ampliació de la sala de l’habitatge mitjançant tancament i coberta de la terrassa actual.

Situació: General Prim, 6

Facultatiu redactor Rosa Granados Montal

Exp. núm. Menor/0038/2011

Promotor: Salvador Pagès Aymerich

Obres: Pintar part de la façana

Situació: Lliroia, 8

Exp. núm. Menor/0039/2011

Promotor: Victòria Valls Fernández

Obres: Restaurar façana. Muntar bastida, treure rajoles i

repassos morter. Pintar

Situació: Dr. Gravalosa, 13

Constructor: Antoni Brugué Casas

Exp. núm. Menor/0040/2011

Promotor: Jaume Pallarols Canaleta

Obres: Tancaments parets exteriors i arrebossar façana.

Continuació obres exp. Major 2007/51

Situació: Miquel Martí i Pol

Constructor: Construccions Roc, S.L.

Exp. núm. Menor/0041/2011

Promotor: Artesania Danés,S.L.

Obres: Tancament obrador amb parets de pladur.

Situació: Joan Serras, 74

Constructor: C2 arq. construccions, S.L.

Exp. núm. Menor/043/2011

Promotor: Carmen Timoneda Bosch

Obres: Canviar teules velles coberta per teules noves,

coberta de 106m2. Canviar canals façana davant i darrera.

Situació: Tres Creus, 21

Constructor: Obres la Selva, s.l.

Exp. núm. Menor/0044/2011

Promotor: Joan Masó Sureda

Obres: Canviar 4 m. de canal a la part posterior de la casa.

Situació: Bonavista, 21

(5)

Exp. núm. Menor/0045/2011

Promotor: Comunitat propietaris edifici Verdaguer.

Obres: Substitució d’envà pluvial

Situació: Hort Nou, 10

Constructor: Tabiques Egara

Exp. núm. Menor/0046/2011

Promotor: Carmen Birules Hugas

Obres: Canviar uns 20m2 de paviment de gres.

Situació: Font del Ferro, 1

Constructor: Construccions Roc, S.L.

Exp. núm. Menor/0047/2011

Promotor: Joan Timoneda Gallart

Obres: Enderrocar quarto amb terrassa posterior i reposició

de paviment de la terrassa i construcció de pèrgola.

Situació: Dr. Morales, 21

Constructor: Joaquim Criado

Exp. núm. Menor/0048/2011

Promotor: Àngel Masó Güell

Obres: Fer vorera uns 15m. Aproximadament.

Situació: Prat de la Riba, 24

Constructor: Reformes germans Muntal,S.L.

Exp. núm. Menor/0049/2011

Promotor: Josep M. De Ribot Mundet.

Obres: Construcció d’edificació destinada a sala-barbacoa

annexa a la piscina, en el jardí d’un habitatge existent, en substitució de cobert existent.

Situació: Valls, 2

Constructor: Obres Montseny

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. El secretari Vist i plau L’alcalde

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :