DEPARTAMENT D EDUCACIÓ

46 

Texto completo

(1)

Disposicions

RESOLUCIÓ

EDU/3927/2010, de 30 de novembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al inançament d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives especíiques.

Per l’Ordre eDU/123/2010, d’1 de març (DOGC núm. 5582, de 8.3.2010), es van aprovar les bases generals de les línies de subvenció i projectes del Departament d’Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i es va convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (Programa D codi 221D eN03).

D’acord amb la base 3.2 del Programa D esmentat es pot disminuir l’import dels mòduls previst inicialment, en el cas que l’import màxim destinat a la convocatòria no permeti atendre el total de possibles beneficiaris.

D’altra banda, d’acord amb la base 5 del mateix Programa correspon al director general de Recursos del Sistema Educatiu resoldre la convocatòria.

Per això,

RESOLC:

—1 modificar els mòduls establerts a la base 3.2 del programa D codi 221 D, els quals es fixen en 583,38 euros alumne/curs per a cada alumne d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària i d’ensenyaments bàsics obligatoris d’educació especial, i en 291,69 euros alumne/curs per a cada alumne d’educació secundària obligatòria, amb la finalitat d’atendre tots els beneficiaris.

—2 Atorgar als centres privats concertats que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució una subvenció per l’import que en cada cas s’hi detalla.

—3 Denegar als centres privats concertats que consten a l’annex 2 d’aquesta Re-solució la subvenció sol·licitada, per les causes que en cada cas s’hi especifiquen. —4 Aquesta Resolució comporta una despesa total de 6.999.684,93 euros, dels quals 2.209.788,65 euros s’imputen al pressupost de l’any 2010 en concepte de bestreta i van a càrrec de l’aplicació pressupostària eN03 D/482000100/4210. La resta de l’import, 4.789.896,28 euros, anirà a càrrec de la corresponent partida de l’any 2011.

—5 La tramitació del pagament de la bestreta s’efectuarà un cop resolta la con-vocatòria, i el pagament de la resta de la subvenció es tramitarà un cop presentada la justificació de tot l’import concedit.

—6 D’acord amb la base específica 4.2 del Programa D esmentat, no s’obre un segon període de presentació de sol·licituds, atès que s’ha exhaurit la dotació pres-supostària prevista a la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al re-curs contenciós administratiu, davant el director general de Rere-cursos del Sistema Educatiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i

(2)

Disposicions

els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de novembre de 2010 CAMIL FORTUNY I RECASENS

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):

(1) el nombre total d’alumnes pels quals el centre sol·licita subvenció no arriba al mínim requerit a la base 2.1 b) del Programa D codi 221 D de l’Ordre de con-vocatòria.

(2) el nombre total d’alumnes que tenen la corresponent resolució de la directora o director dels serveis territorials a què fa referència l’article 21 de la Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011, no arriba al mínim requerit a la base 2.1 b) del Programa D codi 221 D de l’Ordre de convo-catòria.

(3) el nombre total d’alumnes que tenen la corresponent resolució de la directora o director dels serveis territorials a què fa referència l’article 21 de la Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011, és inferior al nombre d’alumnes pels quals el centre ha efectuat la sol·licitud de subvenció.

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA Municipi: Barcelona.

Denominació: Acis-Artur martorell. Codi: 08006945.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 17 ePri. 13 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.801,42 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.575,05 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Bon Pastor. Codi: 08008401.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 34 ePri. 32 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 11.418,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 24.750,86 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Cor de maria-sabastida. Codi: 08008361.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 41 ePri. 23 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 9 eiNF. 18 ePri. 5 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 11.142,40 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 24.152,09 euros. CD: (3).

(3)

Disposicions

Municipi: Barcelona. Denominació: Esclat. Codi: 08037681.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 736,68 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.596,84 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Escola Pia Sant Antoni. Codi: 08005746.

Alumnes amb subvenció concedida: 21 eiNF. 67 ePri. 42 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 20.074,74 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 43.513,68 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Escola Pia-Luz Casanova. Codi: 08007445.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 26 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 13 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.998,46 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.169,98 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Fàsia-Eixample. Codi: 08035064.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.473,36 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.193,68 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Fundació eir-el Niu. Codi: 08035027.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.992,10 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Gavina. Codi: 08035091.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.578,38 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.588,94 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Grey. Codi: 08008701.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 10 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 14 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.210,04 euros. Subvenció gener/agost 2011: 4.790,52 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Griselda. Codi: 08005734.

(4)

Disposicions

Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 1 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.260,24 euros. Subvenció gener/agost 2011: 28.743,12 euros.

CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Immaculada Concepció. Codi: 08010171.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 13 ePri. 11 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.328,05 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 9.381,38 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: inst. Pedagogia Terapèut. Jeroni de moragas. Codi: 08011281.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 736,68 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.596,84 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Josep Tous. Codi: 08006143.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 18 ePri. 32 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.630,28 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 14.371,40 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: L’Alba. Codi: 08035532.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.394,21 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.189,73 euros.

Municipi: Barcelona. Denominació: L’esperança. Codi: 08008267.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 23 ePri. 26 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.735,27 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 16.766,69 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: La Salle Comtal. Codi: 08005102.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 28 ePri. 32 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.761,17 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 21.157,97 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: La salle Horta. Codi: 08009934.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 28 ePri. 21 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 8.379,84 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 18.163,95 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Lloret. Codi: 08006477.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 17 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.315,06 euros. Subvenció gener/agost 2011: 7.185,78 euros.

(5)

Disposicions

Municipi: Barcelona.

Denominació: madres Concepcionistas de la enseñanza. Codi: 08004900.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 18 ePri. 9 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.696,38 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 10.179,81 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: mare de Déu de la mercè. Codi: 08008279.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 16 ePri. 19 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.169,79 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 13.373,44 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: mare de Déu de montserrat. Codi: 08014012.

Alumnes amb subvenció concedida: 83 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 3 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 15.286,11 euros. Subvenció gener/agost 2011: 33.134,43 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: mare de Déu del roser Les Planes. Codi: 08014449.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 EPRI. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.657,53 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.592,89 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: mare del Diví Pastor. Codi: 08005114.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 35 ePri. 16 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 10.129,43 euros. Subvenció gener/agost 2011: 21.956,47 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: marillac. Codi: 08005485.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 42 ePri. 28 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 12.339,53 euros. Subvenció gener/agost 2011: 26.746,93 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: menéndez Pidal. Codi: 08007241.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 6 ePri. 9 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.486,34 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 5.389,29 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: miró. Codi: 08008826.

(6)

Disposicions

Subvenció setembre/desembre 2010: 11.971,05 euros. Subvenció gener/agost 2011: 25.948,65 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: molina. Codi: 08010882.

Alumnes amb subvenció concedida: 22 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.025,98 euros. Subvenció gener/agost 2011: 4.391,20 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Ntra. sra. de montserrat. Codi: 08013071.

Alumnes amb subvenció concedida: 34 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.261,78 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.573,14 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Nuestra señora del rosario. Codi: 08005436.

Alumnes amb subvenció concedida: 27 EPRI. 19 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.722,30 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.571,07 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Oscus. Codi: 08014255.

Alumnes amb subvenció concedida: 16 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.473,44 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.193,60 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Paideia. Codi: 08004523.

Alumnes amb subvenció concedida: 28 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.156,76 euros. Subvenció gener/agost 2011: 11.177,88 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Peter Pan. Codi: 08004869.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 10 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.210,04 euros. Subvenció gener/agost 2011: 4.790,52 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Prínceps 23 d’Abril. Codi: 08007524.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 33 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 8 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.814,29 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.770,77 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Ramon Llull.

(7)

Disposicions

Codi: 08008656.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 14 ePri. 10 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.051,79 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 8.782,57 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Rel. Codi: 08033432.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.992,10 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona. Denominació: Roca. Codi: 08044326.

Alumnes amb subvenció concedida: 19 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.749,71 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.792,40 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Roig Tesalia. Codi: 08009016.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 EPRI. 13 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 EPRI. 2 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.328,06 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.381,37 euros.

CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Sagrada Família. Codi: 08003041.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 28 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.366,80 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.968,40 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sagrada Família. Codi: 08009685.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 eiNF. 44 ePri. 28 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.076,21 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 28.343,77 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sagrado Corazón. Codi: 08008981.

Alumnes amb subvenció concedida: 26 eiNF. 89 ePri. 62 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 26.889,13 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 58.284,35 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sagrado Corazón. Codi: 08009156.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 17 ePri. 8 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,95 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 9.181,79 euros. Municipi: Barcelona.

(8)

Disposicions

Codi: 08003336.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 22 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.788,42 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.379,46 euros. CD: (3).

Municipi: Barcelona.

Denominació: Sant Francesc d’Assís. Codi: 08005965.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 18 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,91 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.181,83 euros.

Municipi: Barcelona.

Denominació: Sant Francesc Xavier. Codi: 08005151.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 18 ePri. 14 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.341,00 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 11.577,02 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: sant Gabriel. Codi: 08008784.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 29 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.827,30 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 16.966,35 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sant Joan Baptista. Codi: 08003087.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 12 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.775,56 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 8.183,73 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sant Josep. Codi: 08006970.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 12 ePri. 8 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.499,27 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 7.584,95 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: sant medir. Codi: 08006209.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 6 ePri. 12 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.946,78 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 6.387,30 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sant Pere Claver. Codi: 08003671.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 eiNF. 50 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 12.339,39 euros. Subvenció gener/agost 2011: 26.747,07 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: sant Vicenç de Paül. Codi: 08006313.

(9)

Disposicions

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.893,44 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.774,72 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: santa maria dels Apòstols. Codi: 08008191.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 EPRI. 63 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 8.195,88 euros. Subvenció gener/agost 2011: 17.764,53 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Santísima Trinidad. Codi: 08009235.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 27 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.458,96 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 16.167,93 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Sants Innocents. Codi: 08011424.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.473,36 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.193,68 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Urgell. Codi: 08036469.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 13 ePri. 6 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.499,26 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 7.584,96 euros. Municipi: Barcelona.

Denominació: Vida montserrat. Codi: 08059226.

Alumnes amb subvenció concedida: 22 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.051,74 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.782,62 euros. SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT Municipi: Cornellà de Llobregat. Denominació: sant Antoni maria Claret. Codi: 08016501.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 14 ePri. 12 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,97 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 9.181,77 euros. Municipi: El Prat de Llobregat.

Denominació: La Seda de Barcelona. Codi: 08022987.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 8 ePri. 3 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.302,14 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 4.990,11 euros. Municipi: El Prat de Llobregat.

Denominació: Nuestra señora del mar-García Lorca. Codi: 08023050.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 7 ePri. 6 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.210,07 euros.

(10)

Disposicions

Municipi: Esplugues de Llobregat. Denominació: Utmar.

Codi: 08017049.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI. 28 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.131,03 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.786,43 euros. Municipi: Gavà.

Denominació: Inmaculada Concepción. Codi: 08017402.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 17 ePri. 24 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 1 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.261,90 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.573,02 euros. CD: (3).

Municipi: Sant Boi de Llobregat. Denominació: Balmes I.

Codi: 08037735.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 736,68 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.596,84 euros. Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Denominació: Balmes II. Codi: 08045069.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.289,19 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.794,47 euros. Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Denominació: Tramuntana. Codi: 08033444.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.289,19 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.794,47 euros. Municipi: Sant Just Desvern.

Denominació: Centre Pilot Sant Just Desvern. Codi: 08034163.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 920,85 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.996,05 euros. Municipi: Viladecans.

Denominació: Sagrada Família. Codi: 08031150.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 8 ePri. 17 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.591,40 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 7.784,51 euros. Municipi: Viladecans.

Denominació: sant Gabriel. Codi: 08031231.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 12 ePri. 17 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.696,42 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 10.179,77 euros. Municipi: Viladecans.

(11)

Disposicions

Codi: 08031125.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 6 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.025,87 euros. Subvenció gener/agost 2011: 4.391,31 euros.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA COMARQUES Municipi: Badalona.

Denominació: Boix. Codi: 08001029.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 18 ePri. 7 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.880,54 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 10.579,03 euros. Municipi: Badalona.

Denominació: Cultural. Codi: 08000864.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 23 ePri. 36 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 1 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.472,00 euros. Subvenció gener/agost 2011: 18.363,48 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona. Denominació: Jesús maria. Codi: 08000827.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 24 ePri. 37 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.300,77 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 20.159,92 euros. Municipi: Badalona.

Denominació: Laietània. Codi: 08001297.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 10 ePri. 7 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 3 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.670,50 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.788,51 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona.

Denominació: López Torrejón. Codi: 08000979.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 17 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 7 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.683,40 euros. Subvenció gener/agost 2011: 7.984,20 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona.

Denominació: mare de Déu de l’Assumpció. Codi: 08001108.

Alumnes amb subvenció concedida: 18 eiNF. 48 ePri. 41 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 15.930,91 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 34.531,46 euros. Municipi: Badalona.

Denominació: mare de Déu de la salut. Codi: 08000670.

(12)

Disposicions

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.051,74 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.782,62 euros. Municipi: Badalona.

Denominació: maria Ward. Codi: 08001066.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 10 ePri. 21 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 2 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.512,27 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.780,54 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona.

Denominació: ramiro de maeztu. Codi: 08000980.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 16 ePri. 24 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.077,73 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.173,81 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona.

Denominació: Sant Domènec Savio. Codi: 08000499.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 eiNF. 42 ePri. 48 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 14.733,84 euros. Subvenció gener/agost 2011: 31.936,56 euros. CD: (3).

Municipi: Badalona.

Denominació: Santíssima Trinitat. Codi: 08001170.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 eiNF. 34 ePri. 33 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 11.694,96 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 25.349,67 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Denominació: Alegre. Codi: 08018340.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 31 ePri. 35 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 1 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 11.694,97 euros. Subvenció gener/agost 2011: 25.349,66 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Azorín.

Codi: 08018339.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 16 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.130,89 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.786,57 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Balaguer.

Codi: 08018777.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 43 ePri. 44 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 3 esO.

(13)

Disposicions

Subvenció gener/agost 2011: 30.738,95 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Casal dels Àngels. Codi: 08018352.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 25 ePri. 33 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 5 eiNF. 14 ePri. 10 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.300,75 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 20.159,94 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Cultura.

Codi: 08018583.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 eiNF. 27 ePri. 31 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 6 EPRI. 3 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 10.405,76 euros. Subvenció gener/agost 2011: 22.555,21 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Fax.

Codi: 08018467.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 10 ePri. 16 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 2 ePri. 4 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.604,33 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.980,17 euros.

CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Joan XXIII.

Codi: 08018871.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 22 ePri. 48 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.024,57 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 19.561,05 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Denominació: La Florida. Codi: 08018376.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. 41 ePri. 38 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 3 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 12.892,09 euros. Subvenció gener/agost 2011: 27.944,51 euros.

CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Lope de Vega. Codi: 08018273.

Alumnes amb subvenció concedida: 21 eiNF. 25 ePri. 26 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI. 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 10.866,16 euros. Subvenció gener/agost 2011: 23.553,26 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: montessori.

Codi: 08018807.

(14)

Disposicions

Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 9.116,54 euros. Subvenció gener/agost 2011: 19.760,77 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Pare Enric d’Ossó. Codi: 08018315.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. 19 ePri. 30 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.103,63 euros. Subvenció gener/agost 2011: 17.565,09 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: San Jaime.

Codi: 08019150.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 eiNF. 66 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 14.549,43 euros. Subvenció gener/agost 2011: 31.537,59 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Denominació: Sanfeliu. Codi: 08018455.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 8 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.992,10 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: sant Gervasi. Codi: 08018391.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 48 ePri. 32 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.997,08 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 30.339,80 euros. Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Denominació: Sant Jaume de la FEP. Codi: 08019009.

Alumnes amb subvenció concedida: 25 eiNF. 61 ePri. 49 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 3 ePri. 5 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 20.351,03 euros. Subvenció gener/agost 2011: 44.112,46 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Sant Josep Obrer. Codi: 08018601.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 eiNF. 20 ePri. 16 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 1 ePri. 1 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.735,22 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 16.766,74 euros. CD: (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat. Denominació: Utmar.

Codi: 08018972.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 27 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.261,78 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.573,14 euros.

(15)

Disposicions

Municipi: Sant Adrià de Besòs. Denominació: Amor de Déu. Codi: 08025186.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 49 ePri. 33 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 13.352,49 euros. Subvenció gener/agost 2011: 28.942,56 euros. CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs. Denominació: sant Gabriel. Codi: 08025174.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 36 ePri. 19 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 1 ePri. 1 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 10.037,36 euros. Subvenció gener/agost 2011: 21.756,85 euros. CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs. Denominació: Túrbula. Codi: 08025137.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 42 ePri. 28 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI. 3 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 12.523,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 27.146,14 euros.

CD: (3).

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia. Denominació: El Carme. Codi: 08027353.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 11 ePri. 6 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,60 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 8.383,38 euros. Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: Català Comercial. Codi: 08032051.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 552,54 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.197,60 euros. CD: (3).

Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: manent rambla. Codi: 08027766.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 EPRI. 16 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,65 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.383,33 euros. Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 08027729.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 19 ePri. 22 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 5 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.814,40 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.770,66 euros. CD: (3).

(16)

Disposicions

Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: Singuerlín.

Codi: 08027559.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 4 ePri. 10 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,75 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.992,05 euros. CD: (3).

Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: Verge de les Neus. Codi: 08027560.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 38 ePri. 35 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 11.694,97 euros. Subvenció gener/agost 2011: 25.349,66 euros. CD: (3).

Municipi: santa Coloma de Gramenet. Denominació: Virgen del Carmen. Codi: 08027754.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 10 ePri. 13 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 3.407,21 euros. Subvenció gener/agost 2011: 7.385,32 euros. CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès. Denominació: El Carme.

Codi: 08031381.

Alumnes amb subvenció concedida: 29 eiNF. 33 ePri. 37 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 14.825,87 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 32.136,22 euros. Municipi: Vilafranca del Penedès.

Denominació: montagut. Codi: 08031356.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 eiNF. 15 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.893,44 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.774,72 euros. CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès. Denominació: Sant Josep. Codi: 08031371.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 21 ePri. 32 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.840,32 euros. Subvenció gener/agost 2011: 19.161,92 euros. CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès. Denominació: Sant Ramon de Penyafort. Codi: 08031401.

Alumnes amb subvenció concedida: 21 eiNF. 24 ePri. 27 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 10.774,08 euros.

(17)

Disposicions

Municipi: Vilanova i la Geltrú. Denominació: Divina Providència. Codi: 08031599.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 15 ePri. 12 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 2 ePri. 1 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.972,65 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.778,61 euros. CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú. Denominació: El Cim.

Codi: 08031496.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 18 ePri. 8 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.340,97 euros. Subvenció gener/agost 2011: 11.577,05 euros. CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Denominació: escola Pia de Vilanova i la Geltrú. Codi: 08031538.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 18 ePri. 22 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 6 eiNF. 1 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 7.551,08 euros. Subvenció gener/agost 2011: 16.367,50 euros. CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú. Denominació: La Pau.

Codi: 08043565.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 20 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.420,08 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.581,04 euros. Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Denominació: Sant Bonaventura. Codi: 08031526.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 17 ePri. 7 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 1 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.248,88 euros. Subvenció gener/agost 2011: 11.377,45 euros. CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú. Denominació: santa Teresa de Jesús. Codi: 08031502.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 17 ePri. 23 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 2 ePri. 4 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.538,15 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.171,84 euros. CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL Municipi: Berga.

Denominació: Llar santa maria de Queralt. Codi: 08037085.

Alumnes amb subvenció concedida: 19 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EE.

(18)

Disposicions

Subvenció setembre/desembre 2010: 3.499,23 euros. Subvenció gener/agost 2011: 7.584,99 euros. CD: (3).

Municipi: Berga.

Denominació: Vedruna-Berga. Codi: 08014656.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 40 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 1 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.392,67 euros. Subvenció gener/agost 2011: 20.359,71 euros. CD: (3).

Municipi: Berga. Denominació: Xarxa. Codi: 08070520.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 30 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.814,29 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.770,77 euros. CD: (3).

Municipi: Cardona.

Denominació: mare de Déu del Carme. Codi: 08015545.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 12 ePri. 8 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,61 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.383,37 euros. CD: (3).

Municipi: Centelles. Denominació: Sagrats Cors. Codi: 08016203.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 14 ePri. 16 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 3 ePri. 1 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.972,67 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.778,59 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada. Denominació: Anoia. Codi: 08056432.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 8 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.012,99 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.195,60 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada.

Denominació: Ateneu Igualadí. Codi: 08036962.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 8 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.578,38 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.588,94 euros. Municipi: Igualada.

Denominació: Escola Pia d’Igualada. Codi: 08019502.

(19)

Disposicions

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 5 ePri. 10 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 4 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.578,43 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.588,89 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada. Denominació: Igualada. Codi: 08019551.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 17 ePri. 10 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.156,81 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 11.177,83 euros. Municipi: Igualada.

Denominació: Jesús maria. Codi: 08019514.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 23 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 2 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.340,93 euros. Subvenció gener/agost 2011: 11.577,09 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada.

Denominació: mare del Diví Pastor. Codi: 08019599.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 16 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 5 eiNF. 1 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,57 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.383,41 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada.

Denominació: maristes igualada. Codi: 08019541.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 14 ePri. 18 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.972,68 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 10.778,58 euros. Municipi: Igualada.

Denominació: monalco. Codi: 08019484.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 14 ePri. 15 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.696,41 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.179,78 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada. Denominació: mowgli. Codi: 08019617.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. 12 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.051,74 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.782,62 euros. CD: (3).

Municipi: Igualada. Denominació: Sant Josep. Codi: 08019575.

(20)

Disposicions

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 21 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 6 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.972,59 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.778,67 euros. CD: (3).

Municipi: manresa. Denominació: Joviat. Codi: 08020036.

Alumnes amb subvenció concedida: 50 eiNF. 66 ePri. 71 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 6 eiNF. 3 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 27.902,11 euros. Subvenció gener/agost 2011: 60.479,96 euros. CD: (3).

Municipi: manresa. Denominació: L’Espill. Codi: 08043759.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 6 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 3.992,10 euros. CD: (3).

Municipi: manresa. Denominació: La Salle. Codi: 08020218.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 4 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.670,55 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.788,46 euros. CD: (3).

Municipi: manresa.

Denominació: Oms i de Prat. Codi: 08020085.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 eiNF. 33 ePri. 23 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 10.774,06 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 23.353,67 euros. Municipi: manresa.

Denominació: Santa Rosa de Lima. Codi: 08020140.

Alumnes amb subvenció concedida: 18 eiNF. 39 ePri. 42 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 1 ePri. 1 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 14.365,47 euros. Subvenció gener/agost 2011: 31.138,17 euros.

CD: (3).

Municipi: moià.

Denominació: escola Pia de moià. Codi: 08022100.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 14 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.946,72 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.387,36 euros. CD: (3).

Municipi: Navàs.

(21)

Disposicions

Codi: 08022276.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.289,26 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.794,40 euros. CD: (3).

Municipi: Navàs.

Denominació: Sant Josep. Codi: 08022288.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 14 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 1 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.604,25 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.980,25 euros. CD: (3).

Municipi: Prats de Lluçanès.

Denominació: Presentació de la mare de Déu. Codi: 08023189.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 12 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 8 eiNF. 1 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.946,72 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.387,36 euros. CD: (3).

Municipi: Sallent. Denominació: Vedruna. Codi: 08024984.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 12 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.946,72 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.387,36 euros. Municipi: sant Vicenç de Castellet.

Denominació: mare de Déu del roser. Codi: 08028552.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 6 ePri. 24 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.972,71 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.778,55 euros. CD: (3).

Municipi: Santpedor.

Denominació: Jeroni de moragas. Codi: 08036305.

Alumnes amb subvenció concedida: 48 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.840,16 euros. Subvenció gener/agost 2011: 19.162,08 euros. Municipi: Solsona.

Denominació: Arrels II. Codi: 25004309.

Alumnes amb subvenció concedida: 30 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.762,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.988,00 euros. Municipi: súria.

Denominació: sagrat Cor de Jesús. Codi: 08029258.

(22)

Disposicions

Alumnes amb subvenció denegada: 5 eiNF. 2 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.946,72 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.387,36 euros. CD: (3).

Municipi: Taradell.

Denominació: sant Genís-santa Agnès. Codi: 08029313.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 16 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,57 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.383,41 euros. CD: (3).

Municipi: Tona.

Denominació: Vedruna-Tona. Codi: 08030431.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 23 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.169,77 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 13.373,46 euros. Municipi: Torelló.

Denominació: Sagrats Cors. Codi: 08030546.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 28 ePri. 33 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 7 eiNF. 8 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 10.221,60 euros. Subvenció gener/agost 2011: 22.155,99 euros. CD: (3).

Municipi: Vic. Denominació: L’Estel. Codi: 08015201.

Alumnes amb subvenció concedida: 32 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 4 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.893,44 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.774,72 euros. CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA Municipi: Anglès.

Denominació: Vall dels Àngels. Codi: 17000147.

Alumnes amb subvenció concedida: 16 eiNF. 26 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.735,14 euros. Subvenció gener/agost 2011: 16.766,82 euros. Municipi: Arbúcies.

Denominació: Vedruna. Codi: 17000184.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 26 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.340,93 euros. Subvenció gener/agost 2011: 11.577,09 euros. CD: (3).

Municipi: Banyoles. Denominació: Casa Nostra.

(23)

Disposicions

Codi: 17000299.

Alumnes amb subvenció concedida: 16 EPRI. 23 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.064,79 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.978,16 euros. CD: (3).

Municipi: Blanes.

Denominació: Cor de maria. Codi: 17000482.

Alumnes amb subvenció concedida: 1 eiNF. 7 ePri. 23 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 1 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 3.591,43 euros. Subvenció gener/agost 2011: 7.784,48 euros. CD: (3).

Municipi: Blanes.

Denominació: santa maria. Codi: 17000512.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 10 ePri. 21 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.880,61 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.578,96 euros. CD: (3).

Municipi: Cassà de la Selva. Denominació: La Salle de Cassà. Codi: 17000858.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. 29 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 eiNF. 3 ePri. 4 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 8.748,16 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 18.962,39 euros. CD: (3).

Municipi: Figueres. Denominació: La Salle. Codi: 17001191.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 17 ePri. 34 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 3 ePri. 9 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.182,80 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.569,02 euros. CD: (3).

Municipi: Figueres.

Denominació: Paula montal. Codi: 17001206.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 21 ePri. 25 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 3 ePri. 7 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 8.379,86 euros. Subvenció gener/agost 2011: 18.163,93 euros. CD: (3).

Municipi: Girona.

Denominació: Bell-lloc del Pla. Codi: 17001590.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 28 ePri. 26 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 ESO.

(24)

Disposicions

Subvenció gener/agost 2011: 22.355,63 euros. CD: (3).

Municipi: Girona.

Denominació: Doctor masmitjà. Codi: 17001541.

Alumnes amb subvenció concedida: 13 eiNF. 36 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.024,33 euros. Subvenció gener/agost 2011: 19.561,29 euros. Municipi: Girona.

Denominació: La Salle. Codi: 17001577.

Alumnes amb subvenció concedida: 64 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 5 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.893,76 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.774,40 euros. CD: (3).

Municipi: Girona.

Denominació: maristes Girona. Codi: 17001589.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 eiNF. 57 ePri. 63 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 6 ePri. 6 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 19.430,25 euros. Subvenció gener/agost 2011: 42.116,34 euros. CD: (3).

Municipi: Girona. Denominació: Pare Coll. Codi: 17001565.

Alumnes amb subvenció concedida: 25 eiNF. 64 ePri. 68 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 10 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 22.653,25 euros. Subvenció gener/agost 2011: 49.102,49 euros.

CD: (3).

Municipi: Girona.

Denominació: sagrat Cor de Jesús. Codi: 17001905.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 27 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.445,95 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.972,35 euros. Municipi: Girona.

Denominació: Vedruna. Codi: 17001553.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 10 ePri. 24 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 6.261,90 euros. Subvenció gener/agost 2011: 13.573,02 euros. CD: (3).

Municipi: La Bisbal d’Empordà. Denominació: Cor de maria. Codi: 17000421.

Alumnes amb subvenció concedida: 23 eiNF. 28 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.

(25)

Disposicions

Subvenció gener/agost 2011: 20.359,71 euros. CD: (3).

Municipi: Lloret de mar.

Denominació: Immaculada Concepció. Codi: 17002119.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 5 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 2 ePri. 6 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.959,74 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 8.582,93 euros. CD: (3).

Municipi: Palafrugell.

Denominació: Prats de la Carrera. Codi: 17002508.

Alumnes amb subvenció concedida: 55 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.064,95 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.978,00 euros. CD: (3).

Municipi: Palafrugell. Denominació: Sant Jordi. Codi: 17002521.

Alumnes amb subvenció concedida: 26 eiNF. 41 ePri. 26 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2010: 14.733,73 euros. Subvenció gener/agost 2011: 31.936,67 euros. CD: (3).

Municipi: Palafrugell. Denominació: Vedruna. Codi: 17002511.

Alumnes amb subvenció concedida: 31 eiNF. 76 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 19.706,19 euros. Subvenció gener/agost 2011: 42.715,47 euros. Municipi: Palamós.

Denominació: La Salle. Codi: 17002570.

Alumnes amb subvenció concedida: 22 eiNF. 18 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 7.366,80 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.968,40 euros. Municipi: Palamós.

Denominació: Vedruna. Codi: 17002594.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 27 ePri. 11 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI. 3 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.748,13 euros. Subvenció gener/agost 2011: 18.962,42 euros. CD: (3).

Municipi: Ripoll.

Denominació: Salesians Ripoll. Codi: 17003011.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 14 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,91 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.181,83 euros.

(26)

Disposicions

Municipi: Ripoll. Denominació: Vedruna. Codi: 17003021.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 27 ePri. 28 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 9.761,15 euros. Subvenció gener/agost 2011: 21.157,99 euros. CD: (3).

Municipi: Salt.

Denominació: mare de Déu del roser. Codi: 17003197.

Alumnes amb subvenció concedida: 14 eiNF. 22 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.630,12 euros. Subvenció gener/agost 2011: 14.371,56 euros. Municipi: Salt.

Denominació: Pompeu Fabra. Codi: 17003161.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 22 ePri. 12 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 2 esO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 7.366,86 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.968,34 euros. CD: (3).

Municipi: Salt.

Denominació: Vilagran. Codi: 17003185.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 19 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 7.090,63 euros. Subvenció gener/agost 2011: 15.369,50 euros. CD: (3).

Municipi: sant Feliu de Guíxols. Denominació: Cor de maria. Codi: 17003291.

Alumnes amb subvenció concedida: 21 eiNF. 24 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. 3 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 8.287,65 euros. Subvenció gener/agost 2011: 17.964,45 euros. CD: (3).

Municipi: sant Feliu de Guíxols. Denominació: Sant Josep. Codi: 17003288.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 EPRI. 35 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 14 EPRI. 10 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.985,70 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.974,15 euros. CD: (3).

Municipi: sant Hilari sacalm. Denominació: Les Cent Fonts. Codi: 17006642.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. Alumnes amb subvenció denegada: 3 eiNF. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.841,70 euros.

(27)

Disposicions

Subvenció gener/agost 2011: 3.992,10 euros. CD: (3).

Municipi: sant Hilari sacalm. Denominació: Sant Josep. Codi: 17003446.

Alumnes amb subvenció concedida: 28 EPRI. 8 ESO. Alumnes amb subvenció denegada: 4 EPRI. 2 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.893,48 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.774,68 euros. CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Farners. Denominació: La Salle.

Codi: 17003653.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 27 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.563,99 euros. Subvenció gener/agost 2011: 18.563,18 euros. CD: (3).

Municipi: Sarrià de Ter.

Denominació: mare de Déu del Carme. Codi: 17004700.

Alumnes amb subvenció concedida: 26 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 7 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 4.788,42 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.379,46 euros. CD: (3).

Municipi: Torroella de montgrí. Denominació: sant Gabriel. Codi: 17003896.

Alumnes amb subvenció concedida: 20 eiNF. 22 ePri. 33 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 3 ePri. 4 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 10.774,11 euros. Subvenció gener/agost 2011: 23.353,62 euros. CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA Municipi: Agramunt.

Denominació: mare de Déu del socós. Codi: 25000080.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 14 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,91 euros. Subvenció gener/agost 2011: 9.181,83 euros.

Municipi: Aitona. Denominació: Pare Palau. Codi: 25000742.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 11 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.394,21 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.189,73 euros.

Municipi: Balaguer.

Denominació: Escola Pia de Balaguer. Codi: 25000811.

(28)

Disposicions

Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF. 3 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 10.774,11 euros. Subvenció gener/agost 2011: 23.353,62 euros. CD: (3).

Municipi: Balaguer.

Denominació: Nostra senyora del Carme. Codi: 25000821.

Alumnes amb subvenció concedida: 33 eiNF. 57 ePri. 44 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 20.627,26 euros. Subvenció gener/agost 2011: 44.711,30 euros. CD: (3).

Municipi: Bellpuig.

Denominació: mare de Déu del Carme. Codi: 25001023.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 23 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.709,27 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.375,51 euros. Municipi: Guissona.

Denominació: mare de Déu del roser. Codi: 25001771.

Alumnes amb subvenció concedida: 2 eiNF. 11 ePri. 2 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.578,39 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 5.588,93 euros. Municipi: La Seu d’Urgell.

Denominació: La Salle. Codi: 25004152.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 28 ePri. 21 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 1 ePri.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.011,50 euros. Subvenció gener/agost 2011: 17.365,53 euros. CD: (3).

Municipi: Les Borges Blanques.

Denominació: mare de Déu de montserrat. Codi: 25001151.

Alumnes amb subvenció concedida: 8 eiNF. 17 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.985,60 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 12.974,25 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Aremi. Codi: 25005341.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 1.105,02 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.395,26 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: episcopal-mare de Déu de l’Acadèmia. Codi: 25002647.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 28 ePri. 36 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 11.234,55 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 24.351,63 euros. Municipi: Lleida.

(29)

Disposicions

Codi: 25002222.

Alumnes amb subvenció concedida: 20 eiNF. 43 ePri. 24 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.812,87 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 29.940,63 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Les Heures. Codi: 25002775.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 1.012,99 euros. Subvenció gener/agost 2011: 2.195,60 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Lestonnac-l’ensenyança. Codi: 25002350.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 12 ePri. 12 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.235,97 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 9.181,77 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: maristes montserrat. Codi: 25002313.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 21 ePri. 22 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 6.630,23 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 14.371,45 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: mirasan. Codi: 25005697.

Alumnes amb subvenció concedida: 6 eiNF. 16 ePri. 15 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 5.433,09 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 11.776,62 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Sagrada Família. Codi: 25002431.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 44 ePri. 20 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 12.707,83 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 27.545,39 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Sant Jaume. Codi: 25002623.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 eiNF. 17 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.788,42 euros. Subvenció gener/agost 2011: 10.379,46 euros. Municipi: Lleida.

Denominació: Santa Anna. Codi: 25002234.

Alumnes amb subvenció concedida: 21 eiNF. 36 ePri. 38 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.997,11 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 30.339,77 euros. Municipi: mollerussa.

Denominació: El Carme. Codi: 25003196.

Alumnes amb subvenció concedida: 67 eiNF. 109 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 32.413,92 euros. Subvenció gener/agost 2011: 70.260,96 euros.

(30)

Disposicions

Municipi: mollerussa. Denominació: La Salle. Codi: 25003184.

Alumnes amb subvenció concedida: 35 ESO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.223,15 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.986,00 euros. Municipi: Tàrrega.

Denominació: Escola Pia de Tàrrega. Codi: 25004474.

Alumnes amb subvenció concedida: 11 eiNF. 23 ePri. 23 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 3 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 8.379,85 euros. Subvenció gener/agost 2011: 18.163,94 euros. CD: (3).

Municipi: Tàrrega.

Denominació: santa maria del Alba. Codi: 25004516.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 EE. Alumnes amb subvenció denegada: 3 EE.

Subvenció setembre/desembre 2010: 552,51 euros. Subvenció gener/agost 2011: 1.197,63 euros. CD: (3).

Municipi: Tremp.

Denominació: maría inmaculada. Codi: 25004802.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 9 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 2 eiNF. 5 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 2.578,38 euros. Subvenció gener/agost 2011: 5.588,94 euros. CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS AL MARESME-VALLÈS ORIENTAL Municipi: Arenys de mar.

Denominació: La Presentació. Codi: 08000131.

Alumnes amb subvenció concedida: 4 eiNF. 6 ePri. 21 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 6 eiNF. 6 ePri. 4 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.775,59 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 8.183,70 euros. CD: (3).

Municipi: Caldes de montbui.

Denominació: escola Pia de Caldes de montbui. Codi: 08015041.

Alumnes amb subvenció concedida: 15 eiNF. 38 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 9.761,01 euros. Subvenció gener/agost 2011: 21.158,13 euros. Municipi: Calella.

Denominació: Escola Pia de Calella. Codi: 08015120.

Alumnes amb subvenció concedida: 25 eiNF. 84 ePri. 41 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 10 eiNF. 13 ePri. 5 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 23.850,22 euros.

(31)

Disposicions

Subvenció gener/agost 2011: 51.697,49 euros. CD: (3).

Municipi: Calella. Denominació: Freta. Codi: 08035787.

Alumnes amb subvenció concedida: 12 eiNF. 38 ePri. 27 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2010: 11.694,93 euros. Subvenció gener/agost 2011: 25.349,70 euros. CD: (3).

Municipi: Canet de mar.

Denominació: Santa Rosa de Lima. Codi: 08015296.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 eiNF. 18 ePri. Alumnes amb subvenció denegada: 5 eiNF. 4 ePri. Subvenció setembre/desembre 2010: 3.867,57 euros. Subvenció gener/agost 2011: 8.383,41 euros. CD: (3).

Municipi: Canet de mar. Denominació: Yglesias. Codi: 08015272.

Alumnes amb subvenció concedida: 5 eiNF. 15 ePri. 10 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 4.604,30 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 9.980,20 euros. Municipi: el masnou.

Denominació: Sagrada Família. Codi: 08020759.

Alumnes amb subvenció concedida: 7 eiNF. 6 ePri. 5 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 2.854,66 euros. Subvenció gener/agost 2011: 6.187,73 euros.

CD: (3).

Municipi: Granollers. Denominació: Cervetó. Codi: 08017773.

Alumnes amb subvenció concedida: 10 eiNF. 14 ePri. 17 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 eiNF.

Subvenció setembre/desembre 2010: 5.985,61 euros. Subvenció gener/agost 2011: 12.974,24 euros. CD: (3).

Municipi: Granollers. Denominació: Educem. Codi: 08017840.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 eiNF. 38 ePri. 32 esO. Subvenció setembre/desembre 2010: 13.076,23 euros.

Subvenció gener/agost 2011: 28.343,75 euros. Municipi: Granollers.

Denominació: escola Pia de Granollers. Codi: 08017785.

Alumnes amb subvenció concedida: 32 eiNF. 42 ePri. 56 esO. Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 1 ESO.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :