CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS. Memòria Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès. Amb el Tarragonès! Amb les persones!

32  Download (0)

Full text

(1)

Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès

Co

he

sió

soc

ial

Fam

ília i Infància

Atenció

pri

m

àr

ia

Dep

en

nc

ia

Amb el Tarragonès!

Amb les persones!

Benestar Social

C O N S E L L C O M A R C A L D E L TA R R A G O N È S

(2)

Sumari

Presentació President CCT 3

Presentació Àrea Bàsica del Tarragonès 5

Organigrama 6

01. Servei Atenció Primària 8

02. Infància i Família 13

03. Dependència 20

04. SIAD 23

05. Ciutadania i Cohesió 26

(3)

Presentació

President del Consell Comarcal

del Tarragonès

(4)

| Memòria

2015

4

Els serveis socials, tal com ens diu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, en el seu preàmbul són “el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant aten-ció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones”. La nostra tasca, des del Consell Comarcal del Tarragonès se centra en fer operatiu als ciutadans de la nostra comarca el dret d’accés a tot el conjunt de programes i prestacions socials que configuren els serveis socials. La missió del De-partament de Benestar Social i Família es donar una resposta eficient i de qualitat a les necessitats so-cials dels ciutadans i del conjunt de municipis de la comarca gestionant els recursos disponibles d’una manera equilibrada, sostenible i adaptada a la rea-litat del nostre territori. Cal protegir i proveir dels recursos necessaris per una vida digna a la població més vulnerable dels nostres municipis però també es fa necessari mobilitzar les seves capacitats de desenvolupament personal i social perquè aquestes persones puguin agafar les regnes de les seves vides i assolir l’autonomia.

Aquest any 2015 és especial. Celebrem 25 anys de trajectòria treballant al servei dels municipis i dels ciutadans de la comarca, impulsant la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. L’octubre de 1990, varem començar el nostre camí amb 3 tècnics per a tota la comarca, a hores d’ara, el nostre departa-ment compta, en plantilla o en prestació de ser-veis, amb 70 professionals de diferents disciplines: treballadors/es socials, educadors/es socials, treba-lladores familiars, psicòlegs, pedagogs, juristes,

psi-quiatra, tècnic d’ acollida, suport administratiu i de seguretat. Darrera queden fites que ens han ajudat a créixer: “El servei a la família” (any 2000), pioner a nivell estatal per la prestació del servei d’urgència 24 hores a les dones víctimes de violència de gènere. El Programa d’immigració (any 2002), referent en Plans Comarcals d’Integració als immigrants. L’obtenció de la certificació ISO 9001/2000 (any 2003) en el Ser-vei de Primera Acollida i el SerSer-vei d’Atenció Domi-ciliària, que reconeix i avala la nostra recerca cons-tant de qualitat. La creació (any 2005) de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i que disposa de 2 equips en l’actualitat. El desenvolupa-ment del programari “Hèstia” de gestió de serveis socials (2005), que utilitzen més de 20 àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya i la Diputació de Bar-celona. El “Servei d’Assessorament Tècnic d’Atenció Social (SATAS) (any 2007), que dona suport a totes les EBAS i al desenvolupament dels programes co-munitaris des de les 4 unitats tècniques (2009) d’ Atenció Primària, Infància i Família, Dependència i Ciutadania i Cohesió. El fort desenvolupament de programes comunitaris i de treball en xarxa amb l’impuls (2010) del Pla d’Inclusió i Cohesió Social del Tarragonès i el desplegament de programes emble-màtics com per exemple, el “Pont”, TASTA (Tallers d’Acció Socioeducativa del Tarragonès)o els de pa-rentalitat positiva.

Després de 25 anys seguim sent, dia rere dia, un equip motivat, que es coordina amb la xarxa de ser-veis de la comarca i que es fa present de manera propera als municipis. En definitiva, un equip de per-sones al servei de les perper-sones.

25 anys de serveis socials. Un equip de persones al servei de les persones

Pere Virgili

(5)

Presentació

Àrea Bàsica del Tarragonès

El Consell Comarcal, en conveni amb els ajuntaments i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, coordina i subvenciona els serveis socials d’àmbit comarcal i les competències d’atenció social primària. Els quals es porten a terme des dels municipis mitjançant els equips bàsics d’atenció social primària dels serveis bàsics d’atenció social primària.

(6)
(7)
(8)

01

.

(9)

| Memòria

2015

9

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

A ATTEENNCCIIOONNSS EEQQUUIIPPBBÀÀSSIICCDD’’AATTEENNCCIIÓÓSSOOCCIIAALLPPRRIIMMÀÀRRIIAA M MUUNNIICCIIPPII NNOOUUSS e exxppeeddiieennttss F Faammiilliiaarrss22001155 E Exxppeeddiieenntt f faammiilliiaarrss T Trreebbaallllaattss N Noommbbrreeddeeppeerrssoonneess d diiffeerreennttssaatteesseess dd’’uussuuaarriissaaNNttooeemmssoobbssrreeaaddiiffeerreennttss p prrooggrraammeess//sseerrvveeiiss Altafulla 55 309 430 933 Constantí 88 618 1.149 3.435 Creixell 61 308 429 1.014 El Catllar 32 178 290 710 El Morell 45 218 319 685 Els Pallaresos 55 228 234 549 La Canonja 92 338 499 1.048 La Nou de Gaià 9 32 55 131 La Pobla de Mafumet 39 250 369 862 La Pobla de Montornès 39 248 302 663 La Riera de Gaià 24 127 160 393 La Secuita 13 103 129 247 Perafort 9 80 91 233 Renau 1 2 2 10 Roda de Berà 131 671 803 2084 Salomó 2 25 43 113 Torredembarra 218 1024 1423 3.475 Vespella de Gaià 4 25 39 73

Vilallonga del Camp 31 135 213 519

Vila-seca 319 1.718 2.532 6.090

T

Toottaall 11..226677 66..663377 99..551111 2233..226677

______________________________________________________

6

_______________________________________________________

Serveis Bàsics

És un servei portat a terme pels equips bàsics d’atenció social primària (EBAS), formats per treballadors/es socials i educadors/es socials S’atenen en un primer moment totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans; es fa un primer diagnòstic i un pla d’actuació i s’apliquen els programes i recursos a l’abast o bé es deriven a serveis més especialitzats.

Es un servei adreçat a la població en general.

1.1 Els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària

(10)

| Memòria

2015

10

Les funcions que realitzen les EBAS del Tarragonès són:

Informar, orientar i assessorar els ciutadans en relació amb els recursos i prestacions socials existents per tal d’afrontar les seves necessitats.

Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió.

Rebre, analitzar, diagnosticar, valorar i fer propostes d’actuació en relació amb les demandes i necessitats socials dels ciutadans. Aplicar tractaments de suport i

acompanya-ment a persones, famílies o grups amb difi-cultats.

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

N NOOMMBBRREEDD’’IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNSSDDEELLSSPPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSSDDEELLSSSSEERRVVEEIISSSSOOCCIIAALLSSBBÀÀSSIICCSS T Taauullaa11..11..11..11.. M MUUNNIICCIIPPII I Innffoorrmmaacciióóii O Orriieennttaacciióó d deerreeccuurrssooss i isseerrvveeiiss P Prreevveenncciióóii I Innsseerrcciióóddee D Diiffeerreennttss p prroobblleemmààttiiqquueess A Ajjuuttssaaddoommiicciilliiii p prrooggrraammeessddee s suuppoorrttaallaallllaarr A Alllloottjjaammeenntt A Alltteerrnnaattiiuuaall d doommiicciilliihhaabbiittuuaall TToottaall Altafulla 1636 19 0 0 1655 Constantí 5.578 303 178 11 6.070 Creixell 1.949 34 19 2 2.004 El Catllar 1271 20 1 0 1.292 El Morell 1.201 5 1 1 1.208 Els Pallaresos 779 4 49 2 834 La Canonja 1.630 54 21 0 1.705 La Nou de Gaià 281 5 4 0 290 La Pobla de Mafumet 1.204 31 70 0 1.305 La Pobla de Montornès 1.297 29 9 1 1.336 La Riera de Gaià 655 0 0 0 655 La Secuita 361 5 12 0 378 Perafort 379 1 11 0 391 Renau 12 2 1 0 15 Roda de Berà 3.921 120 32 0 4.073 Salomó 224 9 1 0 234 Torredembarra 6.161 139 5 0 6.305 Vespella de Gaià 110 0 0 0 110 Vilallonga del Camp 711 11 66 0 788 Vila-seca 8.455 584 632 15 9.687 T Toottaall 3377..881155 11..337755 11..111122 3322 4400..333355

T

T

a

a

u

u

l

l

a

a

1

1

.

.

1

1

.

.

1

1

.

.

1

1

__________________________________________________________________________________________________________________

2

TAULA 2

(11)

| Memòria

2015

11

1.2. Ajuts Atorgats amb seguiment a la Comarca del Tarragonès

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

A

A

t

t

e

e

n

n

c

c

i

i

ó

ó

P

P

r

r

i

i

m

m

à

à

r

r

i

i

a

a

:

:

1

1

.

.

1

1

.

.

2

2

.

.

A

A

j

j

u

u

t

t

s

s

A

A

t

t

o

o

r

r

g

g

a

a

t

t

s

s

a

a

m

m

b

b

s

s

e

e

g

g

u

u

i

i

m

m

e

e

n

n

t

t

a

a

l

l

a

a

C

C

o

o

m

m

a

a

r

r

c

c

a

a

d

d

e

e

l

l

T

T

a

a

r

r

r

r

a

a

g

g

o

o

n

n

è

è

s

s

A AjjuuttssaattoorrggaattssaammbbsseegguuiimmeennttaallaaCCoommaarrccaaTTaarrrraaggoonnèèss M MUUNNIICCIIPPII AAjjuuttssllllaarrss i innffaannttss C Cuurrss22001155--1166 L Llliibbrreess AAjjuuttss U Urrggèènncciieess TToottaall RMRMeeíínnnnididmmaaaa d d’’IInnsseerrcciióó Altafulla 2 15 1 18 7 Constantí 0 20 0 20 21 Creixell 2 4 2 8 9 El Catllar 1 2 1 4 6 El Morell 2 12 2 16 3 Els Pallaresos 0 1 0 1 1 La Canonja 5 16 1 22 5 La Nou de Gaià 0 2 0 2 1 La Pobla de Mafumet 10 18 3 31 La Pobla de Montornès 2 5 1 8 La Riera de Gaià 0 4 0 4 1 La Secuita 1 0 1 2 1 Perafort 2 0 1 3 Roda de Berà 5 12 4 21 12 Salomó 1 3 0 4 Salou 10 45 0 55 Torredembarra 3 32 5 40 26 Tarragona 94 455 0 549

Vilallonga del Camp 2 10 2 14 5 Vila-seca 3 67 0 70 13 Renau 0 0 0 0 1

Total 145 723 24 892 112

______________________________________________________

8

_______________________________________________________

(12)

| Memòria

2015

12

1.3.Pobresa energètica i prestacions d’aliments

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

1

1

.

.

1

1

.

.

3

3

.

.

P

P

o

o

b

b

r

r

e

e

s

s

a

a

e

e

n

n

e

e

r

r

g

g

è

è

t

t

i

i

c

c

a

a

i

i

p

p

r

r

e

e

s

s

t

t

a

a

c

c

i

i

o

o

n

n

s

s

d

d

a

a

l

l

i

i

m

m

e

e

n

n

t

t

s

s

.

.

P Poobbrreessaaeenneerrggèèttiiccaaiipprreessttaacciioonnssdd’’aalliimmeennttss M MUUNNIICCIIPPII A Ajjuuttppeerr m maannuutteenncciióó p peerrssoonneess A Ajjuuttppeerr S Suubbmmiinniissttrraammeennttss d d’’hhaabbiittaattggee Altafulla 35 2 Constantí 154 29 Creixell 123 8 El Catllar 32 0 El Morell 18 11 Els Pallaresos 28 0 La Canonja 67 3 La Nou de Gaià 18 0 La Pobla de Mafumet 35 2 La Pobla de Montornès 112 3 La Riera de Gaià 4 0 La Secuita 25 2 Perafort 25 3 Renau 4 0 Roda de Berà 28 15 Salomó 25 0 Torredembarra 833 93 Vespella de Gaià 7 4 Vilallonga del Camp 25 0 Vila-seca 742 41

T

Toottaall 22..334400 221166

__________________________________________________________________________________________________________________

4

TAULA 4

(13)

02

.

Unitat

d’

Infància

(14)

| Memòria

2015

14

Per encàrrec tant de la Llei de serveis socials com de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolèscència, i es desenvolupen pro-jectes des de la prevenció i des de l’actuació en les situacions de risc en els àmbits familiar, i co-munitari.

L’objectiu és la prevenció, i intervenció socioedu-cativa i familiar per a la millora de les relacions familiars i socials, des de diferents nivells.

Expedients de risc d’infants i

adoles-cents als serveis socials

Des de la proximitat dels municipis s’ha treballat amb les famílies en situacions de risc ja detec-tades amb els equips bàsics de serveis socials o comunicades per altres agents del territori. La quantitat de famílies amb expedient de risc obert ha augmentat considerablement en un any, i sobretot aquelles iniciades per una situació de violència domèstica.

Les situacions de risc són competència dels ens locals i són els serveis socials bàsics els que han d’intervenir davant de les situacions de risc. No obstant això, la llei preveu -respectant la possibilitat de derivació als serveis socials especialitzats en termes semblants als actuals- que si el risc és greu i els serveis socials bàsics no aconsegueixen amb la seva intervenció disminuir o controlar la situació, han de traspassar el cas als equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)

M

ME

EM

ÒR

RI

IA

A

SE

S

ER

RV

VE

EI

IS

S

SO

S

OC

CI

IA

AL

LS

S

DE

D

EL

L

T

TA

AR

RR

RA

AG

GO

ON

ÈS

S

20

2

01

15

5

2

2

.

.

U

U

N

N

I

I

T

T

A

A

T

T

D

D

I

I

N

N

F

F

À

À

N

N

C

C

I

I

A

A

I

I

F

F

A

A

M

M

I

I

L

L

I

I

A

A

M MUUNNIICCIIPPII E EXXPPEEDDIIEENNTTSSDDEERRIISSCCAALLSSSSEERRVVEEIISSSSOOCCIIAALLSS E EXXPPEEDDEEIINNTTSS O OBBEERRTTSS O OBBEERRTTSSPPEERR VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA D DOOMMÈÈSSTTIICCAA Altafulla 34 4 Constantí 77 22 Creixell 21 10 El Catllar 34 13 El Morell 30 5 Els Pallaresos 19 9 La Canonja 49 14 La Nou de Gaià 4 3 La Pobla de Mafumet 33 8 La Pobla de Montornès 7 2 La Riera de Gaià 23 5 La Secuita 8 1 Perafort 7 4 Renau 0 0 Roda de Berà 48 21 Salomó 3 2 Torredembarra 125 63 Vespella de Gaià 1 1 Vilallonga del Camp 14 13 Vila-seca 137 54

Total

674 254

__________________________________________________________________________________________________________________

6

TAULA 5

(15)

| Memòria

2015

15

Equip especialitzat d’Atenció

a la Infància i l’Adolescència:

EAIA Tarragonès

Per al treball amb les famílies en situacions més greus. L’equip, format per psicòlegs, peda-gogs, treballadors socials i educadors socials, treballa per a l’estudi diagnòstic i proposta, si s’escau, de mesures de protecció a la Infància i l’Adolescència.

Més de 180 coordinacions, assessoraments i entrevistes conjuntes amb els equips bàsics d’atenció social del Tarragonès en expedients relacionats amb expedients d’infància en risc.

S’han elaborat més de 90 compromisos so-cioeducatius en EXPEDIENTS DE RISC GREU, amb mesures que aplicaran els serveis socials bàsics i altres serveis especialitzats per a la su-peració de la situació de risc greu i fan el segui-ment del complisegui-ment dels objectius establerts al document; elaborant i duent a terme accions per a la família i per l’infant o adolescent.

Reben casos que els deriven els equips bàsics d’atenció social o la mateixa Direcció General d’ Atenció a la Infància i l’Adolescència essent un total de 468 infants i adolescents durant tot l’any amb qui s’ha treballat i fet l’estudi de la situació familiar i si l’infant pot romandre o no al domicili, des de l’EAIA.

S’han emès i s’estudien propostes tècniques de més de 126 infants i adolescents en Expedients de Desemparament i de Tutela (mesures com: acolliments familiars, acolliments en centre, acolliments especialitzats i fins i tot acolliments preadoptius).

S’ha portat a terme l’estudi diagnòstic i la valo-ració i seguiment dels infants i adolescents i les famílies en situació de risc i de totes les mesu-res proposades amb un total de més de 1.132 entrevistes i 518 visites a domicili. A més en els expedients de risc a valoració professional es pot comptar amb la intervenció dels educadors socials de l’EAIA al domicili.

Es fa el seguiment de l’infant i la família un cop aplicada la mesura sigui on sigui que aquest es trobi i també s’assumeixen altres seguiments de famillies com a co-referents i col.laboradors, de qui el referent és un altre EAIA del territòri català. Es coordinen i utilitzen tota la xarxa de serveis i recursos.

(16)

| Memòria

2015

16

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

EQUIP ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA : EAIA TARRAGONÈS

Per al treball amb les famílies en situacions més greus. L’equip, format per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, treballa per a l’estudi diagnòstic i proposta, si s’escau, de mesures de protecció a la infància i l’adolescència.

Més de 180 coordinacions, assessoraments i entrevistes conjuntes amb els Equips bàsics d’atenció social del Tarragonès en expedients relacionats

amb expedeints d’infància en risc.

S’han elaborat més de 90 compromisos socioeducatius en EXPEDIENTS DE RISC GREU, amb mesures que aplicaran els serveis socials bàsics I altres

serveis especialitzats per a la superació de la situació de risc greu i fan el seguiment del compliment dels objectius establerts al document; elaborant i duent a terme accions per a la família i per l’infant o adolescent.

Reben casos que els deriven els Equips bàsics d’atenció social o la mateixa

Direcció General d’ Atenció a la Infància i l’Adolescència essent un total de 468 infants i adolescents durant tot l’any amb qui s’ha treballat i fet l’estudi

de la situació familiar i si l’infant pot romandre o no al domicili, des de l’EAIA,.

S’han emès i s’estudien propostes tècniques de més de 126 infants i adolescents en Expedients de Desemparament i de Tutela (mesures com:

acolliments familiars, acolliments en centre, acolliments especialitzats i fins i tot acolliments preadoptius)

S’ha portat a terme l’estudi diagnòstic i la valoració i seguiment dels

infants i adolescents i les famílies en situació de risc i de totes les mesures proposades amb un total de més de 1.132 entrevsites i 518 visites a domicili. A més en els expedients de risc a valoració professional es pot comptar amb la intervenció dels Educadors Socials de l’EAIA aL domicili.

Es fa el seguiment de l’infant i la família un cop aplicada la mesura sigui on

sigui que aquest es trobi i també s’assumeixen altres seguiments de famillies com a co-referents i col.laboradors, de qui el referent és un altre EAIA del territòri català.

Es coordinen i utilitzen tota la xarxa de serveis i recursos.

M

M

U

U

N

N

I

I

C

C

I

I

P

P

I

I

NNUUMMEEXXPPEERRIISSDDCCIIEENNTTSS DDEELL’’EEAAIIAADDEELLTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS G GRREEUU SCSCOOOOCCMMIIOORRPPEEODODUMUMCCIISSAAOOTTISSIUUSS DDEEXXEEPSPSEEEEMDMDIIPPEENANARRTTSSAAMMEEDDNNEETT DEEDXXEEPPTTEEUUDDTTIEIEEELLNNAATT EESSNNEEGGUUIIMMEENNTT Altafulla 24 14 2 1 5 20 Constantí 43 14 2 0 16 30 Creixell 20 9 5 0 1 16 El Catllar 10 8 3 0 8 10 El Morell 12 1 0 1 8 8 Els Pallaresos 3 2 1 0 0 2 La Canonja 29 13 9 2 9 24 La Nou de Gaià 6 4 4 0 0 4 La Pobla de Mafumet 27 8 7 0 12 20 La Pobla de Montornès 14 9 4 1 3 13 La Riera de Gaià 5 4 4 0 0 4 La Secuita 8 1 0 0 0 1 Perafort 4 3 0 0 0 3 Renau 0 0 0 0 0 0 Roda de Berà 40 9 4 0 15 24 Salomó 0 0 0 0 0 0 Torredembarra 45 27 4 0 17 38 Vespella de Gaià 0 0 0 0 0 0 Vilallonga del Camp 8 4 2 0 0 4 Vila-seca 73 27 4 5 22 54 Salou 69 24 17 7 26 58 Expedients d’altres EAIA 28 24

Total

468

357

______________________________________________________

11

_______________________________________________________

TAULA 6

(17)

| Memòria

2015

17

2.1 Serveis d’intervenció

socio-educativa

Centres oberts del Tarragonès

En l’àmbit socioeducatiu i comunitari, en els

ser-veis d’intervenció socioeducativa es compta amb el Servei d’Intervenció Socioeducativa Centres Oberts i TASTA ( Tallers d’acció socioeducativa) Alhora, s’ha incidit ens grups de pares i mares per a la millora de les seves habilitats parentals. Els 9 Centres Oberts municipals que es troben a l’Àrea Bàsica del Tarragonès atenen i actuen amb infants adolescents i famílies en situació de risc. Estan coordinats amb els Equips de serveis so-cials i amb la Xarxa comunitària. El seu objectiu és proporcionar atenció als infants afavorint el seu desenvolupament personal, la seva integra-ció social i l’adquisiintegra-ció d’aprenentatges bàsics, prevenint l’aparició de situacions de risc i com-plementant l’educació familiar i escolar.

Els Centres Oberts compten amb la XCOT, un programa d’intercanvi i cooperació entre els Centres Oberts de la comarca. Els Centres dis-posen d’un servei d’orientació i suport que s’ofereix des del CCT. Es comparteix formació, metodologia i es promouen activitats conjuntes on hi poden participar directament els infants i adolescents.

L’any 2015 s’ha prioritzat la unificació d’una me-todologia comú entre tots els equipaments. El treball preventiu s’ha centrat en la promoció de la igualtat entre homes i dones, la prevenció de la violència i la conscienciació del infants per una mobilitat sostenible i segura.

M

ME

EM

ÒR

RI

IA

A

S

SE

ER

RV

VE

EI

IS

S

S

SO

OC

CI

IA

AL

LS

S

DE

D

EL

L

T

TA

AR

RR

RA

AG

GO

ON

ÈS

S

20

2

01

15

5

2

2

.

.

1

1

|

|

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

D

D

I

I

N

N

T

T

E

E

R

R

V

V

E

E

N

N

C

C

I

I

Ó

Ó

S

S

O

O

C

C

I

I

O

O

-

-E

E

D

D

U

U

C

C

A

A

T

T

I

I

V

V

A

A

En l’àmbit socioeducatiu i comunitari, en els serveis d’intervenció socioeducativa es compta amb el Servei d’Intervenció Socioeducativa Centres Oberts i TASTA ( Tallers d’acció socioeducativa) Alhora, s’ha incidit ens grups de pares i mares per a la millora de les seves habilitats parentals.

C

C

E

E

N

N

T

T

R

R

E

E

S

S

O

O

B

B

E

E

R

R

T

T

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

Els 9 CCeennttrreess OObbeerrttssmmuunniicciippaallssque es troben a l’Àrea Bàsica del Tarragonès atenen i actuen amb infants adolescents i famílies en situació de risc. Estan coordinats amb els Equips de serveis socials i amb la Xarxa comunitària. El seu oobbjjeeccttiiuu

és proporcionar atenció als infants afavorint el seu desenvolupament personal, la seva integració social i l'adquisició d'aprenentatges bàsics, prevenint l’aparició de situacions de risc i complementant l’educació familiar i escolar.

Els Centres Oberts compten amb la XXCCOOTT,, un programa d’intercanvi i cooperació entre els Centres Oberts de la comarca. Els Centres disposen d’un servei d’orientació i suport que s’ofereix dels del CCT. Es comparteix formació, metodologia i es promouen activitats conjuntes on hi poden participar directament els infants i adolescents.

L’any 2015 s’ha prioritzat la unificació d’una metodologia comú entre tots els equipaments. El treball preventiu s’ha centrat en la promoció de la igualtat entre homes i dones, la prevenció de la violència i la conscienciació del infants per una mobilitat sostenible i segura.

C

C

E

E

N

N

T

T

R

R

E

E

O

O

B

B

E

E

R

R

T

T

N

N

e

e

n

n

e

e

s

s

N

N

e

e

n

n

s

s

T

T

o

o

t

t

a

a

l

l

Altafulla 17 24 41 Constantí 38 58 96 El Morell 30 42 72 La Canonja 62 61 123

Roda de Berà (Bartus) 26 30 56

Torredembarra (Capicua) 77 79 156 Vila-seca 53 71 124 La Pineda 66 62 128 La Plana 40 25 65

Total

409

452

861

______________________________________________________

12

_______________________________________________________

TAULA 7

(18)

| Memòria

2015

18

Tallers d’Acció Socioeducativa del

Ta-rragonès - TASTA

En l’àmbit socioeducatiu i comunitari, en els serveis d’intervenció socioeducativa: Centres Oberts i TASTA ( Tallers d’acció socioeducativa) Alhora, s’ha incidit ens grups de pares i mares per a la millora de les seves habilitats parentals. Els Tallers d’Acció socioeducativa del Tarragonès (TASTA) són el servei itinerant d’intervenció so-cioeducativa. La finalitat del programa és la pre-venció i el tractament de les situacions de risc en la infància. L’acció educativa integra com a desti-nataris de les activitats tant als propis infants (de 3 a 16 anys) com a les seves famílies. 400 infants i adolescents i les seves famílies han participat en els 17 Tallers d’acció socioeducativa desen-volupats amb educadors/es socials directament als municipis de l’Àrea bàsica on s’han dut a ter-me. En aquests tallers es prioritza l’aprenentatge de competències d’autonomia i hàbits, emocio-nals, comunicatives, de convivència i d’aprendre a aprendre. També es potencia el vincle dels in-fants amb les seves mares i pares en els Tallers familiars.

Els progenitors també poden gaudir d’espais propis on realitzen tallers de parentalitat positi-va. Aquest model d’intervenció socioeducativa, permet la millora i canvis en el funcionament de les famílies que incideixen directament en els fills i filles.

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

T

T

A

A

S

S

T

T

A

A

((TTaalllleerrssAAcccciióóSSoocciiooeedduuccaattiivvaa))

2

2

0

0

1

1

5

5

M MUUNNIICCIIPPIISS11eerrSSeemmeessttrree NeNennss NNeenneess TToottaall Altafulla 14 9 23 Creixell 19 13 32 El Catllar 11 11 22 Els Pallaresos 17 20 37 La Pobla de Mafumet 25 32 57 La Pobla de Montornès 7 8 15 Torredembarra 12 10 22 La Pobla de Montornès 7 8 15 Vila-seca 11 18 29 M MUUNNIICCIIPPIISS22óónnSSeemmeessttrree NeNennss NNeenneess TToottaall Altafulla 17 11 28 Creixell 10 13 23 El Catllar 7 6 13 Els Pallaresos 11 10 21 La Pobla de Montornès 7 8 15 La Riera de Gaià 5 5 10 Roda de Berà 5 4 9

Vilallonga del Camp 16 12 28

Total 2015

201 199 400

__________________________________________________________________________________________________________________

9

TAULA 8

(19)

| Memòria

2015

19

2.2 Tallers grupals de parentalitat positiva

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

2

2

.

.

3

3

|

|

T

T

a

a

l

l

l

l

e

e

r

r

s

s

g

g

r

r

u

u

p

p

a

a

l

l

s

s

d

d

e

e

p

p

a

a

r

r

e

e

n

n

t

t

a

a

l

l

i

i

t

t

a

a

t

t

p

p

o

o

s

s

i

i

t

t

i

i

v

v

a

a

.

.

T TAALLLLEERRSSDDEEPPAARREENNTTALALIITTAATTPOPOSSIITTIIVVAAAAMMBBGGRRUUPPSSDDEEMAMARREESSIIPAPARREESS- -2 2001515 P Prroojjeecctteess MuMunniicciippiiss SeSesNúNssúmsiiom.onns.s PaParrttiicciippaannttss

Som Pares I Mares d’Adolescents

Els Pallaresos 5 10 Torredembarra 5 12 Vila-seca 5 16

Eduquem amb les

famílies El Morell 5 12 Total 4 20 50 T TAALLLLEERRSSFFAAMMIILLIIAARRSSTTAASSTTAA20201155 P Peerrííooddee NNúúmm.. S Seessssiioonnss F Faammíílliieess P Paarrttiicciippaannttss Gener a Juny 50 78 Octubre a desembre 33 83 Total 83 161

Potenciar les competències parentals de les mares i

pares és un dels objectius fonamentals de la Unitat

d’Infància i Família. Millorar aquestes capacitats (cura,

protecció, vincle afectiu, comunicació, educació,

socialització...) aporta una millora del benestar de les

famílies i alhora permet realitzar una prevenció i

reconducció de les situacions de dificultat en l’espai

educatiu familiar.

S’ha incidit en dos espais de treball. El primer d’ells

dirigits a mares i pares derivats des dels serveis socials

d’atenció primària.

El projecte

E

E

d

d

u

u

q

q

u

u

e

e

m

m

a

a

C

C

a

a

s

s

a

a

a

a

m

m

b

b

l

l

e

e

s

s

F

F

a

a

m

m

í

í

l

l

i

i

e

e

s

s

:

:

és un programa preventiu de reforç de la

parentalitat positiva i que s’adapta al perfil concret de

les famílies que hi participen. La modalitat del projecte

adreçat específicament a adolescents es diu

P

P

a

a

r

r

e

e

s

s

i

i

f

f

i

i

l

l

l

l

s

s

,

,

f

f

i

i

l

l

l

l

s

s

i

i

p

p

a

a

r

r

e

e

s

s

.

.

S’han reforçat les relacions dins les famílies i

el paper i posició dels pares i mares davant els reptes que

plantegen els infants i adolescents en la seva criança. En

el segon espai: Els

T

T

a

a

l

l

l

l

e

e

r

r

s

s

F

F

a

a

m

m

i

i

l

l

i

i

a

a

r

r

s

s

d

d

e

e

l

l

T

T

a

a

s

s

t

t

a

a

, els infants i

els seu pares i mares han estat junts realitzant activitats

familiars actives i reforçant els seus vincles familiars.

______________________________________________________

14

_______________________________________________________

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

T TAALLLLEERRSSDDEEPPAARREENNTTAALLIITTAATTPPOOSSIITTIIVVAAAAMMBBGGRRUUPPSSDDEEMMAARREESSIIPPAARREESS- -2 2001155 P Prroojjeecctteess MMuunniicciippiiss NúNúmm.. S Seessssiioonnss PPaarrttiicciippaannttss

Som Pares I Mares d’Adolescents

Els Pallaresos 5 10 Torredembarra 5 12 Vilaseca 5 16

Eduquem amb les

famílies El Morell 5 12 Total 4 20 50 T TAALLLLEERRSSFFAAMMIILLIIAARRSSTTAASSTTAA22001155 P Peerrííooddee NNúúmm.. S Seessssiioonnss F Faammíílliieess P Paarrttiicciippaannttss Gener a Juny 50 78 Octubre a desembre 33 83 Total 83 161

__________________________________________________________________________________________________________________

10

Potenciar les competències parentals de les

ma-res i pama-res és un dels objectius fonamentals de la Unitat d’Infància i Família. Millorar aquestes capacitats (cura, protecció, vincle afectiu, comu-nicació, educació, socialització...) aporta una mi-llora del benestar de les famílies i alhora permet realitzar una prevenció i reconducció de les si-tuacions de dificultat en l’espai educatiu familiar. S’ha incidit en dos espais de treball. El primer d’ells dirigits a mares i pares derivats des dels serveis socials d’atenció primària. El projec-te “Eduquem a Casa amb les Famílies: és un programa preventiu de reforç de la parentali-tat positiva i que s’adapta al perfil concret de les famílies que hi participen. La modalitat del projecte adreçat específicament a adolescents es diu “Pares i fills, fills i pares”. S’han reforçat les relacions dins les famílies i el paper i posició dels pares i mares davant els reptes que plante-gen els infants i adolescents en la seva criança. En el segon espai: Els Tallers Familiars del Tasta, els infants i els seu pares i mares han estat junts realitzant activitats familiars actives i reforçant els seus vincles familiars.

TAULA 9

(20)

03

.

Dependència

(21)

| Memòria

2015

21

Programa Individualitzat d’Atenció

(PIAS)

Quan es té la resolució del grau de dependència, la Generalitat ens fa arribar a cada àrea bàsica d’atenció primària una llista de les persones amb dret, segons la legislació, a rebre les prestacions i serveis corresponents al catàleg.

3.1 Dependència: Pias

TAULA 11 M MEEMMÒÒRRIIAASSEERRVVEEIISSSOSOCCIIAALLSS DDEELLTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS22001155

T

T

a

a

u

u

l

l

e

e

s

s

:

:

3

3

.

.

DDEEPPEENNDDÈÈNNCCIIAA::PPIIAASS M Muunniicciippiiss H HiissttòòrriiccPPIIAASS 2 2001100--22001155 PPrrooggrraammaaIInnddiivvRRiiddeeuuccaauullrrdssdoo’’aassttPPeeIInAnAccSSiióó2200aa11ll55aaddeeppeennddèènncciiaa G Grraauu I I GGrrIIaaIIuu GGrIIrIIaaIIuu P Prreessttaacciióó E Eccoonn..ffaammiilliiaarr// n noopprrooffeessssiioonnaall// SASADD CeCddeeenntdidtrreiaae RReessiiddèènncciiaa E Enn T Trrààmmiitt G Geessttiioonnaatt S Seennsseerreeccuurrss TToottaall Altafulla 31 38 16 15 - 1 - - 5 21 Constantí 88 75 27 35 2 5 3 3 13 61 Creixell 44 70 43 21 1 1 4 2 14 43 El Catllar 32 29 14 14 1 3 3 1 13 35 El Morell 29 27 9 11 1 10 1 1 6 30 Els Pallaresos 50 85 42 12 1 - 14 1 22 50 La Canonja 64 45 14 25 1 4 3 2 8 43 La Nou de Gaià 5 10 3 7 - - - - 4 11 La Pobla de Mafumet 15 24 7 8 - 1 2 - 3 14 La Pobla de Montornès 22 25 9 9 - 2 2 2 7 22 La Riera de Gaià 16 12 4 5 1 1 3 - 3 13 La Secuita 8 12 3 5 - - - - 3 8 Perafort 5 5 4 3 - - - 2 - 5 Renau 0 0 1 - - - 0 Roda de Berà 59 76 88 14 2 7 11 3 31 68 Salomó 1 8 2 2 2 1 2 7 Torredembarra 170 143 87 62 3 14 19 3 39 140 Vespella de Gaià 6 2 - - - 0

Vilallonga del Camp 20 11 10 11 - 2 3 1 4 21

Vila-seca 185 162 93 85 4 24 11 3 40 167

T

Toottaall 850 860 475 334444 1199 7766 7799 2244 221177 775599

(22)

| Memòria

2015

MMEEMMÒÒRRIIAASSEERRVVEEIISSSS

22

OOCCIIAALLSSDDEELLTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS22001155 T Taauullaa33..11..DDeeppeennddèènncciiaa::ssaadd,, tteelleeaassssiissttèènncciiaaiittrraannssppoorrttaaddaappttaatt M MUUNNIICCIIPPII N Noommbbrree d d’’uussuuaarriiss DeHoHDoreppereesensnddeddèeènncSASADciiaDa R Reeaalliittzzaaddeess N Noommbbrree d d’’uussuuaarriiss T Teelleeaassssiissttèènncciiaa N Noommbbrree d d’’uussuuaarriiss T Trraannssppoorrtt a addaappttaatt Altafulla 6 139 7 1 Constantí 22 1190 11 4 Creixell 13 316 3 2 El Catllar 3 556 5 4 El Morell 13 650 4 7 Els Pallaresos 2 438 2 1 La Canonja 15 414 10 0 La Nou de Gaià 3 3 2 0 La Pobla de Mafumet 2 2 7 3 La Pobla de Montornès 20 20 2 3 La Riera de Gaià 5 496 7 1 La Secuita 5 518 1 0 Perafort 7 389 0 0 Roda de Berà 22 1150 9 0 Salomó 4 84 2 0 Torredembarra 55 2117,5 20 9 Vespella de Gaià 3 3 2 0

Vilallonga del Camp 1 57 10 3

Vila-seca 96 1952 0 16

Salou 0 0 0 9

T

Toottaall 330088 1100..550066 110044 6633

__________________________________________________________________________________________________________________ 12

3.2 Dependència: sad, teleassistència i transport adaptat

Atenció Domiciliària

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de l’usuari, dirigi-des a proporcionar atencions personals, aten-cions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques fa-miliars especials.

El servei d’ajuda a domicili, és el conjunt orga-nitzat d’accions que es realitzen bàsicament al domicili de l’usuari mitjançant un profes-sional (treballador/a familiar) que desenvolu-pa tasques d’atenció personal, d’ajuda a la llar i de suport personal.

El servei de teleassistència; és un servei tele-fònic connectat a una central d’alarmes, mit-jançant el qual la persona, només prement un polsador, pot demanar, en cas de necessitat, ajut urgent des del domicili assegurant una resposta immediata a la urgència. El servei funciona les vint-i-quatre hores tots els dies de l’any.

Transport adaptat; es facilita l’accés dels usuaris als centres especials de treball, centres ocupa-cionals i centres de dia d’atenció especialitzada, a través de les diferents rutes establertes. Està

adreçat a persones amb disminució física, psí-quica o sensorial, amb subsidi de mobilitat i/o d’acompanyant reconegut per la Generalitat de Catalunya.

(23)

04

.

Servei

d’Informació

i Atenció a

les Dones del

Tarragonès

(24)

| Memòria

2015

24

És un servei de proximitat, públic, gratuït i itine-rant, que ofereix a les dones informació i orien-tació en tots els aspectes relacionats amb la seva vida, tant d’àmbit personal com familiar, social i laboral. L’equip de professionals està format per juristes, psicòlogues, treballadores socials i una coordinadora.

4.1 SIAD

M

M

E

E

M

M

Ò

Ò

R

R

I

I

A

A

S

S

E

E

R

R

V

V

E

E

I

I

S

S

S

S

O

O

C

C

I

I

A

A

L

L

S

S

D

D

E

E

L

L

T

T

A

A

R

R

R

R

A

A

G

G

O

O

N

N

È

È

S

S

2

2

0

0

1

1

5

5

Taula 4.2.

S SIIAADDTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS –– DDOONNEESSAATTEESSEESS Municipis Nombre Altafulla 4 Constantí 18 Creixell 4 El Catllar 8 El Morell 10 Els Pallaresos 2 La Canonja 14 La Nou de Gaià 1 La Pobla de Mafumet 6 La Pobla de Montornès 5 La Riera de Gaià 4 Perafort 1 Roda de Berà 24 Salomó 1 Torredembarra 22 Vilallonga del Camp 5 Vila-seca 43

Total 172

__________________________________________________________________________________________________________________

14

TAULA 13

(25)

| Memòria

2015

25

MMEEMMÒÒRRIIAASESERRVVEEIISSSSOOCCIIAALLSSDDEELLTATARRRRAAGGOONNÈÈSS20201155 Taula 4.3. Taula 4.4. __________________________________________________________________________________________________________________ 15 MEMEMMÒÒRRIIAASSEERRVVEEIISSSOSOCCIIAALLSS DDEELLTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS 22001155 4. TAULA 4 SIAD S SIIAADDTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS

Nombre de dones ateses 172

Actuacions Nombre d’actuacions Psicològiques 239 Jurídiques 55 Violència 150 Serveis socials 85 T Toottaall 552299 Taula 4.1. I Inntteerrvveenncciioonnsseennvviioollèènncciiaa

Serveis d’acolliment d’urgència ( pernoctacions)

65

ATEMPROS (dispositius mòbils per víctimes de

de violència de gènere) actius durant el període 2015 49 Incidències ATEMPROS 340 __________________________________________________________________________________________________________________

13

MEMEMMÒÒRRIIAASSEERRVVEEIISSSOSOCCIIAALLSS DDEELLTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS 22001155 4. TAULA 4 SIAD S SIIAADDTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS

Nombre de dones ateses 172

Actuacions Nombre d’actuacions Psicològiques 239 Jurídiques 55 Violència 150 Serveis socials 85 T Toottaall 552299 Taula 4.1. I Inntteerrvveenncciioonnsseennvviioollèènncciiaa

Serveis d’acolliment d’urgència ( pernoctacions)

65

ATEMPROS (dispositius mòbils per víctimes de

de violència de gènere) actius durant el període 2015

49 Incidències ATEMPROS 340

__________________________________________________________________________________________________________________

13

El SIAD durant 2015, ha portat a terme també el programa d’intervenció grupal “La millor ver-sió de mi mateixa” que té com objectiu ajudar a desenvolupar les habilitats personals, relacionals i millorar les capacitats i l’autoestima de les do-nes participants.

M

ME

EM

ÒR

RI

IA

A

SE

S

ER

RV

VE

EI

I

S

S

S

SO

OC

CI

IA

AL

LS

S

D

DE

EL

L

TA

T

AR

RR

RA

AG

GO

ON

ÈS

S

20

2

01

15

5

S SIIAADDTTAARRRRAAGGOONNÈÈSS Actuacions Nombre d’actuacions Psicològiques 239 Jurídiques 55 Violència 150 Serveis socials 85 T Toottaall 552299 I Inntteerrvveenncciioonnsseennvviioollèènncciiaa

Serveis d’acolliment d’urgència ( pernoctacions)

65

ATEMPROS (dispositius mòbils per víctimes de

de violència de gènere) actius durant el període 2015

49 Incidències ATEMPROS 340

El SIAD durant 2015, ha portat a terme també el

programa d’intervenció grupal “La millor versió de mi

mateixa” que te com objectiu ajudar a desenvolupar les

habilitats personals, relacionals i millorar les capacitats i

l’autoestima de les dones participants.

L Laammiilllloorrvveerrssiióóddeemmiimmaatteeiixxaa Dones Participants 15 Número de sessions 10

______________________________________________________

20

_______________________________________________________

TAULA 14 TAULA 15 TAULA 16

4.2

4.3

La millor versió de mi mateixa La millor versió de mi mateixa

Dones participants 15 Número de sessions 10

(26)

05

.

Ciutadania

i Cohesió

(27)

| Memòria

2015

27

Servei d’acollida

Amb l’aprovació del Decret 150/2014 de la Llei d’acollida, les administracions locals i la Genera-litat han de garantir l’accés al Servei de Primera Acollida a les persones estrangeres immigrades i nouvingudes als municipis de la comarca. El cer-tificat d’acollida s’estructura en tres mòduls:

Mòdul A1 i A2: per aprendre català (CPNL) i castellà (escola adults) amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials.

Mòdul B: de coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores.

Mòdul C: sobre coneixement de la societat ca-talana amb un mínim de 15 hores.

Principals nacionalitats Àrea bàsica Tarragonès 2015

M MEEMMÒÒRRIIAASESERRVVEEIISSSOSOCCIIAALLSSDEDELLTATARRRRAAGGOONNÈÈSS20201155 S Seerrvveeiidd’’aaccoolllliiddaaiiiinntteeggrraacciióóddeelleessppeerrssoonneesseessttrraannggeerreessiimmiiggrraaddeess M Muunniicciippiiss AAtteenncciióóIInnddiivviidduuaall F Foorrmmaacciióóggrruuppaall I Innffoorrmmee d d’’aarrrreellaammeenntt s soocciiaall S Seerrvveeiiddee T Trraadduuccttoorrss CoMòCMòdonnedueiulixlxeC:Cem:meenntt S Soocciieettaatt C Caattaallaannaa M MòòdduullBB:: C Coonneeiixxeemmeenntt L Laabboorraall C Coonneeiixxeemmeenntt L Laabboorraallii d d’’eessttrraannggeerriiaa AlAlffaabbeettiittzzaacciióó F Foommeenntt C Coonneeiixxeemmeenntt I Iiinntteerrrreellaacciióó M Múúttuuaa C.C.Tarragonès 12 3 - - 85 - - Creixell - 2 18 9 - - - El Morell - - 51 20 - - - LA Pobla de Montornès - - 29 - - - - Salomó - 6 - - - - - Salou - 8 - - - - - Vilallonga del Camp - 1 - - - - - Constantí 18 - - - 170 148 209 Torredembarra 17 - - - 176 31 - Vila-seca 41 - - - 69 56 - T Toottaall ccoommaarrccaall 88 2211 9988 2299 550000 222255 220099 ______________________________________________________22_______________________________________________________ TAULA 17

(28)

| Memòria

2015

28

El Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió del Tarra-gonès (PLIS TarraTarra-gonès) té per objectiu dissenyar i articular l’estratègia d’inclusió social als àmbits local i comarcal de forma transversal i consen-suada amb els agents del territori i basada en la diagnosi i els recursos existents.

La finalitat del Pla d’Inclusió Social del Tarra-gonès és debilitar els factors d’exclusió, mit-jançant l’atenció dels col·lectius més necessitats i la prevenció de futures situacions de vulnerabi-litat, amb accions destinades a col·lectius socials en situació de pobresa, exclusió social, vulnera-bilitat i /o desigualtat social, en les quals les po-lítiques tradicionals de l’estat de benestar social no han donat resposta adequada.

Procés de participació en la definició del Pla d’Inclusió:

5.1 Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social del Tarragonès (PLACIST)

El Pla d’Inclusió i Cohesió Social del Tarragonès 2016-2019

Eix 1: Cobertura de necessitats bàsiques Eix 2: Educació, Prevenció i Foment de

l’autonomia

Eix 3: Cohesió, Convivència i Participació social Eix 4: Territori i transversalitat

(29)

| Memòria

2015

29

5.3 Foment de l’autonomia i apoderament

El programa de suport a la família

PONT:

El programa formatiu de suport a la família PONT va adreçat a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa amb l’objectiu d’activar els recursos personals necessaris perquè puguin liderar el procés propi i familiar d’inclusió social. El Taller formatiu Pont és un projecte grupal de 45 hores de durada adreçat a 15 persones. El projecte s’ha portat a terme a La Canonja amb 14 participants entre els mesos de febrer a maig de 2015.

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Co-marca del Tarragonès, està conformat per 44 associacions de Gent Gran i té com a òrgan participatiu una Junta Permanent. Al conjunt d’activitats han participat 640 participants.

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Co-marca del Tarragonès, està conformat per 44 Associacions de Gent Gran i té com a òrgan operatiu la Junta Permanent que anualment dis-senya el Catàleg d’Activitats de la Gent Gran del Tarragonès.

Enguany s’han realitzat les següents activitats: La Caminada curta de Primavera per l’Entorn

de Torredembarra.

La Caminada curta de Tardor per l’Entorn del Catllar.

Xerrada “ Aprofitar el pas dels anys per fer-se Gran” Amb Eduard Verge Bericat a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

Trobada de Corals a Salou.

5.2 Participació

(30)

06

.

Tarragonès

en xifres

(31)

| Memòria

2015

31

Població de la Comarca i Àrea bàsica

del Tarragonès

Dades de població de la Comarca del Tarra-gonès, segons les dades oficials de l’INE, a 1 de gener de 2015.

L’evolució de la població al conjunt de 22 muni-cipis de la comarca: Baixa la població: Es manté igual: = Creix la població: M MEEMMÒÒRRIIAASESERRVVEEIISSSSOOCCIIALALSSDEDELLTATARRRRAAGGOONNÈÈSS20201155 M MUUNNIICCIIPPII TToottaall N Naacciioonnaalliittaatt E Essppaannyyoollaa %% N Naacciioonnaalliittaatt E Essttrraannggeerraa %% Tarragona 131.255 110.200 84 21.055 16 Salou 26.459 17.699 67 8.760 33 Altafulla 5.052 4.493 89 559 11 Constantí 6.416 5.087 79 1.329 21 Creixell 3.492 2.999 86 493 14 El Catllar 4.215 3.953 94 262 6 El Morell 3.524 3.127 89 397 11 Els Pallaresos 4.547 4.454 98 93 2 La Canonja 5.839 5.457 93 382 7 La Nou de Gaià 537 492 92 45 8 La Pobla de Mafumet 3.675 3.308 90 367 10 La Pobla de Montornès 2.861 2.617 91 244 9 La Riera de Gaià 1.679 1.539 92 140 8 La Secuita 1.670 1.549 93 121 7 Perafort 1.320 1.225 93 95 7 Renau 151 136 90 15 10 Roda de Berà 6.352 5.601 88 751 12 Salomó 539 = 400 74 139 26 Torredembarra 15.371 13.013 85 2.358 15 Vespella de Gaià 425 375 88 50 12

Vilallonga del Camp 2.228 1.978 89 250 11

Vila-seca 22.332 18.346 82 3.986 18 C CoommaarrccaaddeellTTaarrrraaggoonnèèss 224499..993399 220088..004488 8833%% 4411..889911 1177%% À ÀrreeaaBBààssiiccaaTTaarrrraaggoonnèèss 9922..222255 8800..114499 8877%% 1122..007766 1133%% ______________________________________________________27_______________________________________________________ TAULA 18

(32)

Amb el Tarragonès!

Amb les persones!

Benestar Social

Memòria Àrea Bàsica de Serveis Socials © Consell Comarcal del Tarragonès.

Carrer de les Coques núm.3 43003 Tarragona. www.tarragones.cat

Telèfon: 977 24 45 00 Fax:977 24 45 13 Icon made by from www.flaticon.com

Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès

C O N S E L L C O M A R C A L D E L TA R R A G O N È S

Memòria 2015

Amb el Tarragonès!

Amb les persones!

Benestar Social

Memòria Àrea Bàsica de Serveis Socials © Consell Comarcal del Tarragonès.

Carrer de les Coques núm.3 43003 Tarragona. www.tarragones.cat

Telèfon: 977 24 45 00 Fax:977 24 45 13 Icon made by from www.flaticon.com

Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès

C O N S E L L C O M A R C A L D E L TA R R A G O N È S

Figure

Updating...

References