ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 25 Caràcter: ordinari Data: 21/06/2016 Horari: de 15:30 h a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Judit Gómez Fugarolas Jennifer Gallardo Bustos Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(2)

2 – INICI D’ EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2016/0007999 XXX XXX 500,00 2016/0009303 XXX XXX 50,00 2016/0009373 XXX XXX 80,00 2016/0009374 XXX XXX 80,00 2016/0009547 XXX XXX 50,00 2016/0009548 XXX XXX 50,00 2016/0009664 XXX XXX 80,00 2016/0009665 XXX XXX 50,00 2016/0009799 XXX XXX 80,00 2016/0009825 XXX XXX 80,00 2016/0009849 XXX XXX 80,00 2016/0009856 XXX XXX 40,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, resolc notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

(3)

L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

3 – APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, aproven el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de les relacions de factures 8/2016 per un import total de 1.168,25 € i 9/2016 per un import total de 57.858,53 €

4 – APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR Apreciada la necessitat i oportunitat de realitzar l´actuació que es dirà, i havent estat redactat el projecte i considerat favorablement, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el Projecte d´obra de “Instal·lació d´una Caldera de Biomassa i Xarxa de Calor per als edificis Can Blat, Can Rovira, Casa de Cultura i Museu Les Guilleries de Sant Hilari Sacalm”, amb un pressupost de 179.186,10 € més l´IVA que correspongui, i sotmetre´l a tràmit d´informació pública pel termini de 30 dies als efectes de la seva consulta i presentació d’al·legacions.

5 – APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D´INSTAL.LACIÓ DE PILONES PER LA REGULACIÓ DE L´ACCÉS RODAT A CAL SASTRE

Apreciada la necessitat i oportunitat de realitzar l´actuació que es dirà, i havent estat redactat el projecte i considerat favorablement, els reunits, per unanimitat,

(4)

acorden aprovar inicialment el Projecte d´obra de “Instal·lació de pilones per la regulació de l´accés rodat a Cal Sastre”, amb un pressupost de 4.862,64 € més l´IVA que correspongui, i sotmetre´l a tràmit d´informació pública pel termini de 30 dies als efectes de la seva consulta i presentació d’al·legacions.

6 – CONVENI AMB L´AGRUPAMENT ESPLAI ISARDS

En el marc de les funcions de foment de l´Ajuntament a les entitats del municipi que realitzen tasques en el camp de l´educació en el lleure dels infants i joves, i donant continuïtat a la col·laboració ja acordada l´any anterior, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el Conveni de Cooperació amb l´Agrupament Esplai d´Isards per a la realització de l´esplai d´estiu 2016, quin text íntegre consta en l´expedient, facultant l´Alcalde per signar-lo.

7 – PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre l´evolució i el calendari dels treballs de l´informe econòmic-financer de l´Ajuntament encarregat a Faura Casas.

(5)

- Deliberació sobre els premis a concedir en el Concurs de Façanes, que consistiran en vals de quantitats econòmiques per a comprar en els comerços el poble.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. El Secretari Vist i plau L’Alcalde

(6)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 26 Caràcter: ordinari Data: 28/06/2016 Horari: de 15:30 h a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(7)

2 – INICI D’ EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2016/0010023 XXX XXX 30,00 2016/0010159 XXX XXX 60,00 2016/0010160 XXX XXX 80,00 2016/0010241 XXX XXX 80,00 2016/0010242 XXX XXX 80,00 2016/0010486 XXX XXX 80,00 2016/0010487 XXX XXX 50,00 2016/0010524 XXX XXX 50,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, resolc notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

(8)

3 – RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS

Identificació de l’expedient

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2016/0010475 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF 077921579V per presumpta infracció de l’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: a. Data i hora de la presumpte infracció: 26/05/2016 18:20 b. Número de butlleta / Acta: 1740116100003

c. Agent denunciant: 018SHS

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals e. Article infringit: 46.12

f. Import sanció: 200,00 Euros g. Lloc de la denúncia: CL VALLS

h. Fet denunciat: No impedir la fugida d’animals i. Dades de la persona denunciada: XXX

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una cadena o corretja.

3. En el present expedient s’ha nomenat el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez, Alcalde, com a instructor del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu dia.

Fonaments de dret

1. L’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet de: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control,mitjançant una cadena o corretja.

(9)

2. L’article 47 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que les infraccions lleu poden ser sancionades amb multes de fins a 400,00 €.

3. La potestat sancionadora correspon a la Junta de Govern Local.

4. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar els interessats. 6. Segons la quantia de les sancions establertes a la normativa esmentada i amb

els criteris de graduació establerts a la infracció comesa li correspon la imposició d’una sanció de 200,00 Euros.

7. Disposeu d’un termini de DEU DIES, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació per tal de recusar les persones designades com a instructor i secretari, i/o al·legar el que considereu convenient per la vostra defensa, acompanyant els documents i informacions que estimeu pertinents davant l’Instructor de l’expedient, així com proposant les proves que considereu convenients, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

8. No obstant això, i d’acord amb el que preveu l’article 11 del Decret esmentat si reconeix els fets, l’Instructor elevarà l’expedient a l’òrgan competent per resoldre, sens perjudici de que es pugui continuar la tramitació del procediment si hi ha indicis raonables de frau o encobriment d’altres persones o entitats. 9. S’adjunta carta de pagament de l’import de la sanció on s’assenyalen els

mitjans i canals de pagament pels quals podreu fer efectiu el pagament de la multa.

(10)

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,

Proposo a la Junta de Govern Local:

1. IMPOSAR a XXX una sanció de 200,00 Euros com a responsable d’una infracció de caràcter lleu.

2. CONTINUAR amb el procediment.

4 – CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA PEÓ DE BRIGADA MUNICIPAL

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; donant-se raons de màxima urgència i de necessitats del servei per causa de la baixa sobrevinguda de durada extraordinària del coordinador de la brigada municipal i atesa la necessitat de cobrir, si no les seves funcions, com a mínim un lloc de treball de la brigada ni que sigui a temps parcial davant la sobrecàrrega de feina d´aquest servei en la temporada d´estiu que s´inicia, i atenent a la persona disponible que finalitza el Programa d´Ocupació de forma satisfactòria, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Contractar el Sr. XXX en contracte temporal per cobrir la baixa del Sr. XXX, amb efectes des del dia 29 de juny de 2016 fins que es produeixi la reincorporació al lloc de treball de l´esmentat titular, a jornada parcial de 25 hores setmanals, com a peó de la brigada municipal, Grup E nivell 10.

(11)

5 – APROVACIÓ PROJECTE DE REFORMA DELS ESPAIS DE CONVIVÈNCIA DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT HILARI

Apreciada la necessitat i oportunitat de realitzar l´actuació que es dirà, i havent ja convingut amb l´entitat gestora, Sumar Empresa d´Acció Social SL, la seva realització mitjançant acord del Ple de 26 de maig de 2016, havent-se redactat el projecte executiu i considerat favorablement, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el Projecte executiu de l´obra de “Reforma dels espais de convivència de la Residència de gent gran de Sant Hilari”, redactat per XXX, amb un pressupost de 73.426,88 € més l´IVA que correspongui.

6 – PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre la proposta d´edició d´un llibre d´història gràfica de Sant Hilari per part de l´editorial Efadós.

- Deliberació sobre els assumptes a sotmetre al Ple en la propera sessió a celebrar el mes de juliol.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. El Secretari Vist i plau L’Alcalde

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :