ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 45/2015

Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: 45/2015

Caràcter: Ordinària

Data: 1 de desembre de 2015

Horari: De les 21:00 a les 22:25 hores Lloc: Sala de la Junta de Govern Local Hi assisteixen:

Alcalde: Albert Serra i Vergara Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus

Francesca Costa i Mulas Yolanda Tristancho i Manso Marc Verdaguer i Iborra Secretària-interventora: Montserrat Tintó i Gimbernat

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, els regidors delegats Eva González i Fernández i Antoni Vila i Tió.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 24 de novembre de 2015, núm. 44/2015.

URBANISME:

2.- Ocupació de la via pública. SERVEIS ECONÒMICS:

3.- Aprovació de despeses i de les relacions de factures. GOVERNACIÓ:

4.- Acceptació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona dins el programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport als serveis socials (exp. 34/2012).

PROMOCIÓ ECONÒMICA:

5.- Concessió d’una subvenció en el marc de les bases reguladores de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa

(2)

d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, convocatòria 2015 (exp. 17/2015).

BENESTAR, FAMÍLIA I IGUALTAT:

6.- Atorgament de targeta d’aparcament per persones amb disminució.

7.- Ajuts econòmics d’urgència social per a subministraments i despeses d’urgència social per a famílies amb rendes baixes i dificultats sociofamiliars i econòmiques. CULTURA:

8.- Aprovació del conveni pel desenvolupament del projecte “Teatrets d’Osona” (exp. 50/2015).

9.- Propostes d'urgència, si s'escau.

Desenvolupament de la sessió

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015, NÚM. 44/2015

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’acta del dia 24 de novembre de 2015, número 44/2015.

URBANISME:

2. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

- Ocupació de via pública al C. Bac de Roda núm. 41 (exp. obres 95/2015)

Atès que en data 17 de novembre de 2015 l’empresa Caixabank, SA, va presentar una comunicació previa per la substitució de caixers automàtics d’una oficina bancària al carrer Bac de Roda número 41, expedient 95/2015.

Atès que mitjançant la inspecció municipal s’ha pogut constatar l’existència d’un contenidor de runes ocupant la via pública davant la finca situada al carrer Bac de Roda número 41, des del dia 19 al 25 de novembre de 2015.

Vist l’informe emès en data 30 de novembre de 2015 per l’arquitecta tècnica municipal. D’acord amb l’ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(3)

PRIMER. Aprovar la liquidació en concepte d’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderes, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues del dia 19 al 25 de novembre de 2015, per un import de 18,90 €, i requerir a la titular de la llicència municipal d’obres perquè faci efectiu l’esmentat pagament.

SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada i comunicar-ho a la Intervenció municipal.

SERVEIS ECONÒMICS:

3. APROVACIÓ DE DESPESES I DE LES RELACIONS DE FACTURES

1.- Vista la relació de factures superiors a 3.000,00 €, presentades per a la seva aprovació, confeccionada pels serveis econòmics de la corporació i confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent ACORD: ÚNIC. Aprovar la factura següent:

- factura núm. 48/15, presentada per Toni Jiménez, corresponent a les obres de pintar l’escola de música i l’escala de Can Planoles, per un import total de 9.214,15 €, amb càrrec a la partida 14.933.619.00.

2.- Vista la relació comptable d’ordres de pagament, factures, número P/2015/75, per un import total de 31.230,38 €, presentades per a la seva aprovació, confeccionades pels serveis econòmics de la corporació i confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’ execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent ACORD:

ÚNIC. Aprovar la relació comptable d’ordres de pagament, factures, número P/2015/75, per un import total de 31.230,38 €, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

(4)

GOVERNACIÓ:

4. ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS (exp. 34/2012)

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del dia 26 de novembre de 2015 relatiu a l’aprovació del programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport als serveis socials, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Atès que en el marc d’aquest programa, l’ajut econòmic que correspon a aquest ajuntament és de 20.729,72 €, codi XGL 15/X/213861.

Atès que per a l’efectivitat de la concessió és necessari manifestar de forma expressa l’acceptació de l’ajut mitjançant la presentació del formulari normalitzat corresponent. I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Acceptar l’ajut econòmic de 20.729,72 €, en el marc del referit programa. SEGON. Trametre la documentació relativa a aquesta acceptació al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.

PROMOCIÓ ECONÒMICA:

5. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS A PERSONES DESOCUPADES QUE S’ESTABLEIXIN COM A AUTÒNOMES, PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA I A LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA 2015 (exp. 17/2015)

Atès que per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària de 18 de març de 2014, es van aprovar les bases reguladores de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, les quals van ser publicades al BOP de Barcelona del dia 31 de març de 2014.

Atès que per resolució de l’alcalde d’11 de març de 2015 es aprovar la convocatòria per aquest 2015.

Atès que d’acord amb aquestes bases es pretenen subvencionar:

- les quotes de les noves altes al RETA durant el primer any de l’activitat amb un màxim de 100,00 € mensuals, durant els sis primers mesos i un màxim de 50,00 € mensuals, durant els següents sis mesos, amb un màxim de 900,00 €. - i en el cas de les empreses, la quantitat de 50,00 € mensuals per treballador

(5)

Vist l’informe-proposta emès en relació a la valoració de la sol·licitud presentada per Hanae Aslimani.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS: PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció a la interessada.

SEGON. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a les tres primeres quotes del RETA dels mesos de març, abril i setembre, atès que n’ha acreditat convenientment el seu pagament, per un import total de 266,09 €, amb càrrec a la partida 08.433.480.00, del pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho al Servei de Promoció Econòmica i a la intervenció municipals.

BENESTAR I FAMÍLIA:

6. ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Vista la sol·licitud de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució presentada per Soledad Boixeda Verdaguer, reg. entrada 1494/2015, adreçada als Serveis Socials de l’Ajuntament.

Vist l’informe favorable emès pels Serveis Socials d’aquest Ajuntament.

I d’acord amb el decret de 18 de juny de 2015 de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la seva sol·licitud i concedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució en la categoria de “Titular no conductor” a Soledad Boixeda Verdaguer.

SEGON. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho als serveis socials de l’ajuntament.

7. AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL PER A SUBMINISTRAMENTS I DESPESES D’URGÈNCIA SOCIAL PER A FAMÍLIES AMB RENDES BAIXES I DIFICULTATS SOCIOFAMILIARS I ECONÒMIQUES

Vist l’informe social dels tècnics de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Roda de Ter en relació a les necessitats econòmiques de les famílies del quadre adjunt.

(6)

Vistes les necessitats expressades per les famílies en relació a les dificultats d’assumir les despeses de subministraments.

Vist que hi ha assignació pressupostària a la partida 06.231.480.00/ 0616 de l’Àrea d’Acció Social.

D’acord amb la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, i amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Ratificar l’ajut econòmic relatiu a despeses bàsiques vinculades a l’habitatge i a problemàtiques relacionades amb la salut dels sol·licitants indicats en el quadre adjunt amb el seu corresponent número d’expedient de serveis socials (en ell hi consta la sol·licitud, la valoració econòmica i tècnica de la situació de risc social, així com tota la documentació necessària per la gestió de l’ajut).

Expedient Concepte Import

1998/68 Sub. gas 146,74€ 2004/118 Sub. gas 77,55€ 2004/118 Sub.aigua 66,02€ 2007/58 Sub. aigua 44,50€ 2007/58 Sub. elèctric 41,16€ 2015/736 Sub. elèctric 85,96€ 2015/736 Sub. elèctric 78,21€ 2015/736 Sub. gas 13,61€ 2007/83 Sub. elèctric 112,72€ 2002/5 Sub. elèctric 94,02€ 2008/59 Sub. elèctric 92,03€ 2008/59 Sub. elèctric 59,48€ 2000/17 Sub. elèctric 39,46€ 2006/40 Sub. aigua 95,72€

SEGON. Ratificar els ajuts econòmics esmentats en el quadre adjunt relatiu al pagament de subministraments bàsics i despeses necessàries, realitzats per via d’urgència durant el mes d’octubre i novembre de 2015.

TERCER. Aplicar la despesa a la partida d’Acció Social corresponent a prestacions econòmiques d’urgència social, nº partida 06.231.480.00/0616.

CULTURA:

8. APROVACIÓ DEL CONVENI PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “TEATRETS D’OSONA” (exp. 50/2015)

Atès que els Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà, Tona i Roda de Ter disposen d’una programació d’arts escèniques professionals de caràcter regular en cadascun dels seus municipis i realitzen tasques de comunicació per a difondre-la.

(7)

Atès que és d’interès per a les tres corporacions que les seves respectives programacions d’arts escèniques siguin objecte de difusió en els àmbits territorials de la resta dels esmentats municipis i de tota la comarca d’Osona, per tal que un major número de ciutadans hi tinguin accés.

Vista la necessitat de disposar d’un conveni que reguli els termes de col·laboració entre els tres municipis, pel desenvolupament de la marca “Teatrets d’Osona” per a difondre i coordinar les programacions escèniques professionals per oferir una programació coherent i compacta al conjunt de ciutadanies dels pobles signants i per extensió a tota la comarca d’Osona.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà, Tona i Roda de Ter per al desenvolupament del projecte “Teatrets d’Osona”. SEGON. Aprovar el text del conveni en els termes que consten a l’expedient.

TERCER. Aprovar i autoritzar una despesa anual per un import de 300,00 €, a partir d’aquest exercici 2015, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal. QUART. Facultar l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que calguin.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als Ajuntaments de Sant Hipòlit del Voltregà i de Tona.

9. PROPOSTES D’URGÈNCIA No se’n presenta cap.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, lliuro aquesta acta.

Figure

Updating...

References