INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS

11  Download (0)

Full text

(1)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES-RENTAÜLLS D’EMERGÈNCIES

DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS

(2)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

2/11

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. 47/2018 LOT 4 DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES- RENTAÜLLS D’EMERGÈNCIES DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

S’adjunten taules individuals sobre les puntuacions de cada apartat del concurs, així com taula de resum de puntuació total.

Les empreses presentades han estat quatre, de les quals es fa el resum sobre el detall dels punts obtinguts.

En conclusió, es proposa l’adjudicació del CONTRACTE NÚM. 47/2018 (LOT 4) a l’empresa SOLER GLOBAL SERVICES. a l’obtenir la segona millor puntuació (95,12 punts), amb una oferta econòmica de 102.991,38 € per any (IVA exclòs).

Jose Maria Martínez Expósito

Cap de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment JOSE MARIA

MARTINEZ EXPOSITO - DNI

46601664F

Firmado digitalmente por JOSE MARIA MARTINEZ EXPOSITO - DNI 46601664F Fecha: 2019.06.25 13:47:50 +02'00'

(3)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

EMPRESES

O fe rt a e c on òm ic a 3 0 pu nt s P re u m a te ri a ls 2 0 pu nt s P re u ho ra f ora c on tr a c te 5 pu nt s

Pla de funcionament 35 punts

P la de S e gu re ta t 1 0 pu nt s T O T A L

SOLER GLOBAL SERVICES 30,00 19,12 4,00 33,00 9,00 95,12

COMSA 26,04 18,35 3,52 22,00 6,00 75,92

COFELY ESPAÑA 28,15 12,52 5,00 19,75 5,50 70,93

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS 26,56 16,90 1,84 21,25 7,00 73,56

MITJA 27,69 16,73 3,59 3,84 6,88

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE

DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

(4)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

4/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

OFERTA ECON ÒMICA

(5)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

5/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA

Preu licitació: (IVA no inclòs)

OFERTA ECONÒMICA 132.260,66 €

Empresa Preu sense IVA Baixa Valoració

SOLER GLOBAL SERVICES 102.991,38 22,13 30,00

COMSA 118.635,00 10,30 26,04

COFELY ESPAÑA 109.743,38 17,02 28,15

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS 116.316,79 12,05 26,56

Mitjana de la baixa 14,54

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE

DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

(6)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

6/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

PREUS DELS MATERIALS

(7)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

7/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA

Segons les especificacions establertes en el crtieri d’adjudicació núm. 2.2, que consten en l’annex núm. 1 del plec de clàusules administratives publicat, és necessari que l’empresa licitadora que faci una proposta de materials equivalents a la marca comercial proposada als llistats, haurà d’aportar l’acreditació de les especificacions tècniques perquè els serveis tècnics de la UAB en donin el vistiplau.

Dit això, la UAB es reserva la possibilitat de que en cas que l’empresa adjudicatària no hagi fet

referència explícitament conforme l’oferta de preus de materials correspon a la marca comercial

proposada per la UAB en els llistats del model d’oferta econòmica, a demanar la justificació

tècnica segons els materials proposats són equivalents.

(8)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

8/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

PREUS DELS MATERIALS

Taula 1 Unitat Tipus de material

SOLER GLOBAL

SERVICES COMSA COFELY ESPAÑA

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ EXTINTOR PSA 6KG 18,95 25,88 20,96 32,33

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ EXTINTOR PSA 9KG 19,50 34,12 22,92 40,22

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ EXTINTOR PSA 12KG 26,00 41,18 31,74 49,70

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ EXTINTOR CO2 2KG 28,00 37,65 62,85 43,38

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ EXTINTOR CO2 5KG 64,46 54,12 67,71 65,49

Ud COMPRA I INSTAL·LACIÓ CARTELL 5,07 5,00 4,20 11,37

IMPORT TOTAL TAULA 1 MATERIALS 161,98 197,95 210,38 242,49

PUNTUACIÓ TAULA 1 20,00 16,37 15,40 13,36

Taula 2 Unitat Tipus de material

SOLER GLOBAL

SERVICES COMSA COFELY ESPAÑA

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Ud RETIMBRAT EXTINTOR PSA 6KG 16,60 12,94 19,96 11,05

Ud RETIMBRAT EXTINTOR PSA 9KG 16,60 20,00 21,12 15,79

Ud RETIMBRAT EXTINTOR PSA 12KG 17,00 22,35 28,08 20,53

Ud RETIMBRAT EXTINTOR CO2 2KG 17,00 20,59 26,91 11,84

Ud RETIMBRAT EXTINTOR CO2 5KG 26,40 23,53 30,02 17,37

IMPORT TOTAL TAULA 2 MATERIALS 93,60 99,41 126,09 76,58

PUNTUACIÓ TAULA 2 16,36 15,41 12,15 20,00

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

(9)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

9/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA

Taula 3 Unitat Tipus de material

SOLER GLOBAL

SERVICES COMSA COFELY ESPAÑA CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Ud RECÀRREGA EXTINTOR PSA 6KG 16,60 11,76 18,80 15,79

Ud RECÀRREGA EXTINTOR PSA 9KG 16,60 18,24 20,08 20,53

Ud RECÀRREGA EXTINTOR PSA 12KG 17,00 20,00 26,72 25,26

Ud RECÀRREGA EXTINTOR CO2 2KG 17,00 18,24 24,64 11,84

Ud RECÀRREGA EXTINTOR CO2 5KG 26,40 21,76 29,20 17,37

IMPORT TOTAL TAULA 3 MATERIALS 93,60 90,00 119,44 90,79

PUNTUACIÓ TAULA 3 19,23 20,00 15,07 19,83

Taula 4 Unitat Tipus de material

SOLER GLOBAL

SERVICES COMSA COFELY ESPAÑA

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Ud BIE 25MM, descompte sobre tarifa Plana Fabrega 30% 30% 10% 22%

PUNTUACIÓ TAULA 4 20,00 20,00 6,67 14,67

Taula 5

Unitat Tipus de material

SOLER GLOBAL

SERVICES COMSA COFELY ESPAÑA

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Ud Instal·lació detecció Incendis, Descompte tarifa NOTIFIER 30% 30% 20% 25%

PUNTUACIÓ TAULA 5 20,00 20,00 13,33 16,67

MITJANA DE PUNTUACIÓ DE LES TAULES 1 a 5 19,12 18,35 12,52 16,90

(10)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

10/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

PREU HORES EXTRAORDINÀRIES

(11)

Direcció d’Arquitectura i de Logística

UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

11/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA PREUS HORES EXTRAORDINÀRIES

EMPRESA categoria laboral Laborables Dissabtes Festius Nocturna HORA PONDERADA PUNTUACIÓ

SOLER GLOBAL SERVICES Oficial de 1ª 20,50 17,50 17,50 17,50 19,00 4,00

COMSA Oficial de 1ª 21,00 22,00 22,50 22,50 21,60 3,52

COFELY ESPAÑA Oficial de 1ª 14,90 15,51 15,51 15,51 15,21 5,00

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS Oficial de 1ª 36,74 43,40 47,74 51,44 41,31 1,84

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Figure

Updating...

References

Related subjects :