DINÀMIQUES PER AFAVORIR EL VINCLE ENTRE L EQUIP DOCENT DE CICLE/CLAUSTRE

31  21  Descargar (0)

Texto completo

(1)

COM ENS CUIDEM  

EN EL ​ ​ NOSTRE  

CICLE/ESCOLA ​ ​ BRESSOL?

“DINÀMIQUES PER AFAVORIR EL VINCLE ENTRE

L’EQUIP DOCENT DE CICLE/CLAUSTRE” 

Coordinació O-6

Esparreguera

Curs 2018-2019

(2)

ÍNDEX

1. JUSTIFICACIÓ 2

2. ENQUESTA: COM ENS CUIDEM EN EL NOSTRE CICLE/ESCOLA BRESSOL? 3

2.1. RESPOSTES DE LES ENQUESTES 4

2.2. CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES 12

3. CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS DINÀMIQUES 13

3.1. PRESENTACIÓ 13

3.2. COMUNICACIÓ 14

3.3. COHESIÓ DE GRUP 15

3.4. VALORAR EL TEMPS 17

3.5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 18

3.6. DINÀMIQUES LÚDIQUES 19

3.7. ALTRES ESTRATÈGIES 20

4. IMPLEMENTACIÓ D’UNA DINÀMICA: LA LLISTA POSITIVA 21

5. VALORACIONS FINALS 27

6. BIBLIOGRAFIA 28

(3)

1. JUSTIFICACIÓ

A partir de la conferència d’inici que va fer l’Eva Martínez, ens vam adonar com a grup de treball que les emocions dels docents són importants per la pràctica educativa i que de vegades no les tenim presents en el dia a dia.

Per aquest motiu, vam decidir centrar la nostra mirada en com cuidar les emocions, les relacions, la comunicació, la cohesió dels membres dels nostres

equips docents. Amb la finalitat de seleccionar diferents estratègies i dinàmiques que afavoreixin les relacions en els equips, tant de les escoles bressol com en els equips de Cicle de les escoles d’Educació Infantil.

Vam iniciar el treball creant una enquesta per passar-la a cada centre o escola bressol i així recollir la informació necessària per començar el nostre treball.

(4)

2. ENQUESTA: ​COM ENS CUIDEM EN EL NOSTRE CICLE/ESCOLA BRESSOL?

Hem elaborat una enquesta per extreure una mica d’informació de com senten els membres de cada cicle/escola bressol.

Després de molt parlar i donar voltes a diferents preguntes que haurien d’estar i d’altres que no, vàrem acordar fer-ne 6 preguntes. L’enquesta consta de preguntes tancades de fàcil resposta, però també alguna d’ argumentar o fer propostes. Finalment va quedar així la nostra enquesta:

(5)

2.1. RESPOSTES DE LES ENQUESTES

A continuació es detallen els resultats de cada pregunta, representats amb gràfiques que permeten donar una visió general de les respostes de totes les escoles del poble.

1. ÉS ADIENT L’ESPAI ON ET REUNEIXES?

2. ET SENTS CÒMODE AL TEU CICLE/ESCOLA BRESSOL?

(6)

3. FUNCIONA LA COMUNICACIÓ INTERNA DINS DEL CICLE/ESCOLA BRESSOL?

ARGUMENTA LA TEVA RESPOSTA ​.

EBM Coloraines 

A vegades, per falta de temps, decidim coses fora dels claustres (al pati, al passadís) i la informació no                                      arriba a totes. 

Crec que sí perquè decidim conjuntament els documents que identifiquen la nostra escola, com són: el                                Pla Anual, el Projecte Educatiu i les Normes d'Organització a seguir. Totes aportem opinions i                              coneixements en aquest objectiu comú, la bona qualitat educativa. 

L’equip ens reunim cada setmana i en aquestes reunions es creen debats, aportacions d'idees diverses,                              arribem a conclusions, ens qüestionem aspectes, tan sigui per proposta de la directora o bé per qualsevol                                  membre de l'equip. Aquest crear conjunt crec que afavoreix la relació de l'equip, encara que, a vegades,                                  s'opini diferent. 

Hi ha escolta i empatia. 

Cadascú dóna la seva opinió sense emetre judicis negatius. 

A vegades falta comunicació entre l’equip i anar més totes a una 

Necessitaríem més hores lectives de reunió per intercanviar informació, fer propostes, prendre notes dels                            infants, posar en comú aspectes pedagògics, etc.. 

Les comunicacions són diàries i constants. A més un dia a la setmana es fa una reunió amb tot l'equip. 

Funciona bastant bé ja que ens reunim setmanalment per parlar dels temes de programació de l'escola.                               

Altres temes a vegades ens els parlem entre passadissos o per whatsapp. 

Tenim força comunicació entre totes, però, a vegades, el dia a dia i la feina fa que se’ns oblidi comentar                                        alguna cosa important. 

Som un equip que ja fa anys que treballem junts i ens entenem i comuniquem força bé

(7)

EBM Cucuruga 

Dins de l'escola hi ha bona comunicació 

Sempre intentem posar-nos d'acord en totes les actuacions. 

Hi ha ocasions que segons al cicle i si no hi ha claustre no t'arriba el que es diu 

Realitzen claustres on podem parlar de tot 

Som 11 companyes i a vegades les decisions que es prenen a la reunió es comenten entre passadissos i                                      es volen canviar, això no és productiu i molesta en general. Hem de millorar aquest aspecte 

A vegades , es prenen decisions en reunions que consten en acta, i en ocasions, entre passadissos, es                                    canvia d’opinió , sense consensuar-ho amb tothom 

A vegades i segons el curs no saps que han parlat 

Es fan reunions per tal que no hi hagi falta de comunicació, però a vegades sembla ser que no entenem                                        totes la mateixa cosa. Sents que perds el temps, ja que ho acabes enllestint entre passadissos. 

Hi ha coses q a vegades no arriben bé sobretot quan algún falta, i per organitzant-Nos si es té present                                        doncs... millora en tots els sentits 

La comunicació funciona bé tant amb les companyes com amb la direcció, tot ho parlem i planifiquem en                                    una reunió setmanal. No obstant, a vegades crec que per por a que l’altre s’ho prengui com a crítica                                      personal i no constructiva ens callem coses que puguin sorgir en la dinàmica diaria. 

Al ser una escola petita i reunir-nos setmanalment la comunicació és força eficient. 

Funciona força bé, tot i que les hores destinades a assumptes d'organització escolar i activitats sovint                                deixen poc espai a la comunicació respecte les sensacions, vivències i d'altres aspectes més rellevants en                                l'àmbit emocional.

EB El Primer Pas 

Perquè les tres tutores fa anys que treballem juntes i la relació que tenim és molt bona. Sempre ens                                      ajudem entre nosaltres. 

Sí, perquè fa anys que ens coneixem i tenim molt bona relació

Escola Pau Vila 

Les informacions es transmeten per diferents vies per a que tothom hi tingui accés. 

Tothom es sent amb confiança per aportar les seves idees 

Hi ha un temps per poder comunicar-nos i les responsables de Fer l'enllaç traspasen la informació on ens                                    és retornada. 

Tenint en compte el número de persones que som, crec que funciona molt bé 

Som un gran i bonic equip 

Sempre es pot millorar 

Tot i consensuar les propostes, idees,etc., sempre hi ha quelcom que es realitza de manera diferent, més                                  individualista. Però en general, sí, funciona.

Escola Mare de Déu de la Muntanya 

Crec que si, tot i que últimament per qüestions d'organització i d'altres reunions s'han fet pocs cicles                                  durant aquest segon trimestre. 

Tenim poques estones de cicle,i no considero adient parlar de coses importants pels passadissos o el pati 

A vegades, per falta de temps per reunirnos la informació arriba per passadissos.

(8)

Escola Montserrat 

Ens diem tot allò rellevant per saber al cicle, tant a les reunions de cicle, un cop a la setmana, com en                                            altres moments. La comunicació entre nosaltres és molt bona 

La comunicació entre el cicle és molt bona. Cada dia parlem entre nosaltres, quan hi ha algún dubte el                                      podem resoldre al moment sense cap problema. A més, gràcies al grup de whatsapp ens podem anar                                  comunicant i fer comunicacions per a què totes nosaltres ens enterem. 

A vegades tenim errors de comunicació o puntualització de coses ja que a vegades no concretem allà                                  pactat. Però aviat resolem parlant. 

Les reunions de cicle acaben sent un petit debat i consens de totes les coses que es fan al cicle. Tothom                                          pot aportar idees o desacords. Tot i no ser tots iguals, acabem arribant a un acord. Quan, per manca de                                        temps, no es poden decidir totes les coses en les reunions de cicle, ens reunim en altres moments del dia                                        o fins i tot ho parlem en el grup que tenim de whatsapp. 

Sí que funciona ja que totes donem la nostre opinió i respectem la dels altres. A part de les reunions si                                          queden dubtes o aclariments ens comuniquem per mail, whatsapp, etc.

Escola Les Roques Blaves 

Hi ha coses bàsiques a posar-se d'acord que sovint es parlen als passadissos o menjador i si no hi ets                                        present la comunicació es perd.

Escola Taquígraf Garriga 

Considero que la comunicació és bona i repercuteix positivament en la dinàmica de les sessions. 

... 

Porto poc temps, però pel que he estat crec que sí 

Sí és immediat i es té en compte les opinions 

Escola Estel 

Perquè les tres tutores fa anys que treballem juntes i la relació que tenim és molt bona. Sempre ens                                      ajudem entre nosaltres. 

Sí, perquè fa anys que ens coneixem i tenim molt bona relació.

Escola El Puig

Fem reunió setmanal, hi ha aspectes que es parlen en algun altre moment i no sempre se n'assabenta                                    tothom. 

A vegades ens comuniquem entre passadissos, sobretot quan passen coses i s'han de solucionar al                              moment. Habitualment ens reunim un parell d'hores a la setmana i allà parlem dels temes importants.

(9)

4. SENTS QUE POTS APORTAR IDEES O OPINIONS I/O DESACORDS AL TEU CICLE O ESCOLA BRESSOL?

5. SENTS QUE S’ESCOLTEN I ES VALOREN LES TEVES OPINIONS O APORTACIONS?

(10)

6. QUÈ FARIES PER AFAVORIR LES RELACIONS AL TEU CICLE/ESCOLA BRESSOL?

EBM Coloraines

Tenir objectius comuns, un pla, una fita.

Que les persones que formen part del grup interactuïn, conversin, es coordinin i prenguin decisions.

Aquesta interacció motiva a les mestres a fer coses juntes.

Tenir en compte les habilitats i les destreses individuals que totes les persones tenim. Això els dóna molta satisfacció i prenen consciència de formar part de l'equip. Aprofitar i fer grups de treball en funció de les habilitats.

Donar autonomia als grups de treball.

Compartir els èxits així com les dificultats i responsabilitats. El fet de compartir ajuda a afavorir les relacions, ja que un dia l'equip t'ajuda a tu i altres ajudes tu a l'equip.

El treball en equip, si es fa amb respecte i empatia, genera conclusions col·lectives que amplien el coneixements i la possibilitat de modificar les nostres opinions.

Alguna activitat totes juntes fora de l'escola per fomentar la cohesió de l'equip.

Fer canvis en l'organització interna per afavorir la disposició de temps i d'espai per cuidar-nos, cuidar els infants i realitzar les tasques que convinguin.

El que es porta a terme, comunicacions directes, constants i a més la reunió amb tot l'equip.

Valorar les aportacions de tothom i escoltar-nos.

És important que totes ens trobem, ens escoltem, i parlem en una reunió conjunta que fem setmanalment.

Al final d'aquesta a més de parlar dels temes d'escola estaria bé uns minuts a parlar d'algun problema concret personal que hagi pogut tenir alguna de nosaltres.

Crec que ja ho estem fent força bé, si alguna cosa ha fallat, ha sigut puntualment i per distracció.

EBM Cucuruga

En el dia a dia a vegades falten estones per trobar-nos amb altres companys/es.

Procurar trobar més estones per trobar-nos

Curs de dir el que es pensa de manera constructiva

En el dia a dia no hi ha sufimoments per parlar amb totes les companyes/s

Per crear vincles positius és bo abans de la reunió fer alguna dinàmica que ens proporcioni relaxament i positivitat. Fer sortides fora de l'escola com esmorzars, dinars, sopars, anar a fer alguna activitat conjunta també ajuda a unir, encara que resulta complicat que a tothom li vagi bé el dia i l'hora. Poder fer una formació sobre aquest tema i fer-la cada X cursos podria ser interessant.

Unes sessions d’ assessorament/coach per a tot l’equip ens ajudaria a millorar la comunicació interna. Tot i que el resultat, si no es mira a l’altre, si no es reconeix obertament aquesta mancança, pot no ser tot el profitós que podria arribar a ser. Cuidem les formes, però estem apartant la mirada del fons?

Curs per poder dir-nos les coses d'una manera constructiva

Que la sinceritat sigui la base.

Més cohesió

Intentar que l’equip entengui que quan s’argumenta una proposta o canvi no és per criticar el que es fa sinó per aportar positivament. Després es pot valorar i estar en acord o desacord però ningú s’hauria de sentir ofès tant si és una cosa de programació o dinàmica d’aula.

Intentar de vegades dir-nos les coses que pensem sense portar-ho a l’àmbit personal

Les dinàmiques i les convivències d'equip en entorns extraescolars considero que afavoreixen el creixement personal d'una mateixa respecte a la tasca educativa i en relació a les companyes; ajuden a suavitzar tensions del dia a dia i conviden a establir relacions sanes que es traslladaran a l'entorn escolar.

(11)

EB El Primer Pas

Proposar activitats conjuntes

Intentar trobar més estones per poder compartir i posar en comú temes que ens interessen

La relació és bona, però com tot és millorable, igual proposaria fer vacances en setmana santa, temps on que el curs està força avançat i potser és moment per descansar i tornar amb més energia per la recta final.

Potser es podrien fer dinàmiques i/o cursos de mediació per assegurar que la comunicació de l'equip sigui positiva i d'aquesta manera si sorgeixen conflictes poder tenir les eines suficients per poder resoldre'ls.

Que totes tinguessin el mateix horari

Escola Pau Vila

Continuar com fins ara

Fer algunes trobades extres per gaudir de la nostra companyia

Fer trobades de caràcter lúdic, berenars, una sortida o activitat.

Compartir més experiències de dins de l'aula.

Dinars de cicle Formacions

Un espai més adient, seria ideal, ampli i amb temps per parlar amb calma.

Poder augmentar el temps de les coordinacions, o fer-ho de manera telemàtica, però sense treva, sistemàtic.

Escola Mare de Déu de la Muntanya

Fer més cicles pedagògics, organitzar dinars, berenars, sortides per poder afavorir més la nostra relació tot i que és bona i ens entenem força bé.

Tenir més temps per reunir-nos. Planificar molt bé què cal fer i parlar a cada cicle. Respectar els acords. Si cal, fer votacions per arribar a un acord (costa molt tenir consens)

Buscar més moments per compartir, organitzar i muntar en equip activitats

Poder prendre decisions amb tranquil·litat sense pressions ni presses.

Escola Montserrat

Tot i que hi ha una molt bona relació de tot el cicle d'infantil, faria alguna activitat fora del centre. Igualment alguna dinàmica de grup també estaria força bé.

Tenir més estones de converses, preparació de material i creació d'idees. Ja que són estones que gaudim molt i ens omplen. També tenir més temps lliure per compartir converses i establir lligams.

Estaria bé poder fer més reunions on puguem parlar dels nostres neguits i els casos que ens preocupen del grup-classe. També poder disposar d'estones on ens coneixem més personalment fent una coca-cola o anar a dinar.

Alguna dinàmica de grup i algunes activitats fora de l'escola. La resta tot molt bé. Ambient fantàstic de respecte, companyonia i ganes de millorar i aprendre els uns dels altres

(12)

Escola Les Roques Blaves

Cada persona tria ser com és i això no es pot ni s'ha de voler canviar.

Escola Taquígraf Garriga

Falten estones de coordinació.

Hi ha massa ordres i feines d'altres cicles o de l'equip de coordinació que no ens deixa estones per fer un treball intern.

Crec que hi ha prou confiança dins del grup per expressar i compartir les idees i opinions.

...

Dinàmiques o més espais de conversa

Més temps de reunió

Intentaria fer algun cicle per compartir experiències i bones pràctiques, ja que el dia a dia no ens permet reflexionar i compartir amb les companyes.

Escola Estel

Exacte, tenir més hores per reunir-nos i un lloc més tranquil que no estigui al mig del pas de tothom.

Tenir més hores lliures per reunir-nos i un espai més adequat i més tranquil.

Perquè les tres tutores fa anys que treballem juntes i la relació que tenim és molt bona. Sempre ens ajudem entre nosaltres.

Sí, perquè fa anys que ens coneixem i tenim molt bona relació

Escola El Puig

Reunions més àgils, també podríem tenir l'ordre del dia abans i poder pensar aportacions per fer-hi.

Activitats fora l'escola.

Parlar de tot el que passa i solucionar-ho al més aviat possible.

(13)

2.2. CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES

ASPECTES POSITIUS

● Bona predisposició dels equips per compartir més temps (dins i fora de l’escola)

● Els cicles proposen activitats lúdiques per cohesionar l’equip.

● Proposta de fer alguna formació en equip sobre la cohesió.

● Motivació i interès a fer una xerrada en l’àmbit local.

● En general, la comunicació en els equips és bona.

● Bona predisposició de compartir les vivències personals per enriquir el cicle.

● Cicles receptius a establir dinàmiques que afavoreixin el treball sobre emocions.

● Valoració de les habilitats de cadascuna de les persones que formen l’equip

● Comunicació per whatsapp.

ASPECTES A MILLORAR

● Manca de temps a les reunions

● Falten trobades d’intercanvi de la pràctica educativa i de resolució de conflictes a l’aula.

● Resolució de problemes entre passadissos.

● El volum de feina de centre (línia d’escola) treu temps per solucionar aspectes importants del cicle.

● Cal millorar el respecte cap a la presa de decisions del cicle.

● Donar importància als espais de trobada de cicle (espais on passa tothom, a les classes en cadires petites, ...)

● No tenir pressions i presses per prendre decisions.

● Tenir eines per resoldre conflictes entre l’equip.

● Responsabilitat d’estar a les reunions a l’hora.

● Poder actuar amb llibertat dins d’una altra aula que no sigui la pròpia. Com a equip coordinar prèviament la manera d’actuar.

(14)

3. CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS DINÀMIQUES

A partir d’aquest moment, després d’analitzar els punts forts i els punts a millorar de la cohesió dels equips de cicle/escoles bressol resultants de les enquestes, hem recopilat un seguit de dinàmiques diferenciades en 6 grups.

3.1. PRESENTACIÓ

Nom:​ Els bons desitjos

Organització:​ Al primer claustre del curs tots en cercle

Descripció: ​Es dóna al claustre una carta i una bossa amb diferents objectes.

A la carta explica perquè hi ha cada objecte. Tots són bons desitjos de cara al pròxim curs.

Objectius:

- Afavorir l'acollida de tots els membres de l'equip.

Nom:​ Presento a l'altre

Organització:​ Estem en rotllana i iniciem la conversa per parelles.

Descripció: ​Durant dos minuts conversar amb el/la company/a de la dreta. Després cadascú presentarà a l'altre a la resta de l'equip.

Variants:​Aquesta dinàmica es pot fer amb un equip que ja es coneix variant el tema de conversa, per exemple, centrar la conversa en un tema concret que proposa la dinamitzadora.

Objectius:

- Afavorir l'acollida de tots els membres de l'equip.

- Potenciar l'escolta activa entre l'equip.

Nom:​ La llista personal

Organització:​ En rotllana en la presentació de la dinàmica, i després moure’s per l’espai.

Descripció:​El/la dinamitzador/a dóna un full a cada persona amb una llista d’afirmacions (Va néixer el mateix any que jo; li agrada molt viatjar; té dos fills; no està casat/ada …). Durant un temps acordat cadascú haurà d’omplir la llista amb els noms dels companys/es de l’equip present. No es poden repetir noms i han d’haver-hi el màxim nombre de respostes possibles.

Objectius:

- Afavorir l'acollida de tots els membres de l'equip.

- Conèixer detalls personals dels companys/es de l’equip.

(15)

3.2. COMUNICACIÓ

Nom:​ Les instruccions

Organització:​ Ens posem drets a l'aula en rotllana i ens agafem de les mans

Descripció: ​La persona dinamitzadora anirà donant les instruccions a la resta de l'equip Exemple d'instruccions:

● Dinamitzador: Heu de dir el mateix que jo i feu el mateix (endavant!)

Els membres del grup han de repetir la paraula "endavant" i han d'aconseguir fer un pas endavant sense deixar-se anar de les mans.

● Heu de dir el mateix que jo i feu el contrari (endavant!)

Els membres del grup han de repetir la paraula "endavant", però han d'aconseguir fer un pas endarrere sense deixar-se anar de les mans.

● Heu de dir el contrari que jo i feu el mateix (endavant!)

Els membres del grup han de dir la paraula "endarrere", però han d'aconseguir fer un pas endavant sense deixar-se anar de les mans.

● Heu de dir el contrari que jo i feu el contrari (endavant!)

Els membres del grup han de dir la paraula "endarrere", però han d'aconseguir fer un pas endarrere sense deixar-se anar de les mans.

Objectius:

- Donar valor a la comunicació entre l'equip.

- Afavorir l'escolta.

- Reflexionar sobre com es percep el que ens comuniquen els altres.

Nom:​ Retrobades

Organització:​ Ens disposem per tota la sala.

Descripció: ​Anem caminant per l'espai i quan la persona dinamitzadora fa un senyal ens aturem.

Mirem als ulls de la persona que ens queda al davant sense parlar (disposició del grup per parelles).

Cadascú ha d'intentar sentir a l'altre persona, comprendre-la i enviar-li els millors sentiments.

Consignes: Cada vegada que la persona que dinamitza fa un senyal s'ha de tornar a caminar, per trobar una altra parella. No es pot repetir la mateixa persona.

Objectius:

- Millorar la comunicació no verbal.

- Fomentar la cohesió de grup.

(16)

3.3. COHESIÓ DE GRUP

Nom:​ Ens canviem de lloc Organització:​ Seure en rotllana

Descripció: ​A la pissarra posarem les instruccions que s'han de seguir per poder seure.

Exemple d'instruccions:

● Seiem per ordre d'arribada a l'escola.

● Seiem segons l'ordre de les inicials dels nostres noms.

● Seiem segons el color del nostre jersei (de clar a fosc).

Objectius:

- Potenciar que l'equip es mostri receptiu als canvis.

- Afavorir les relacions/interaccions entre els diferents membres de l'equip.

Nom:​ La llista positiva

Organització:​ Posar música i anar caminant per l’aula.

Descripció: ​Cada membre de l'equip té un full enganxat a l'esquena. Tothom ha d'escriure algun aspecte positiu al full de cada company/a. Es pot posar una música de fons per acompanyar.

Objectius:

- Treballar l'autoestima de tots els membres de l'equip.

- Reconèixer els valors positius de la resta de companys/es.

Nom:​ El paper de diari

Organització: Ens disposem com vulguem per l'espai i dividim el grup en equips del mateix nombre de jugadors (màxim 8)

Descripció: ​Cada equip té un full de diari. Tothom té la consigna següent: “Cap jugador/a no pot tocar el terra amb cap part del cos”.

Quan tothom s'ha col·locat la persona que dinamitza els diu que retallin un tros.

Objectius:

- Fomentar el diàleg, l'escolta i la presa de decisions.

Nom: ​On són les cadires?

Organització: ​Tots drets al voltant d’una rotllana de cadires

Descripció: ​L’equip educatiu està dret al voltant d’una rotllana de cadires. Es comença amb dues cadires menys de les persones que hi ha. Es posa una música i la consigna és que ningú pot tocar el terra una vegada pari la música.

Traiem dues cadires més, tornem a posar la música i segueix la mateixa consigna.

Traiem dues cadires més, tornem a posar la música i segueix la mateixa consigna. Així fins que queden només una cadira per cinc persones.

Objectius:

- Cooperació per aconseguir un objectiu

(17)

Nom: ​Dibuix guiat

Organització: ​El grup es divideix per parelles que se situen esquena contra esquena.

Descripció: Les formadores dibuixen la figura a la pissarra, de tal manera que els que dibuixen no la vegin. La persona que està veient el dibuix tractarà de dictar-li a la seva parella, que no pot mirar-lo, ni preguntar, ni fer cap soroll. Mentre duri l’exercici cap dels dos membres de la parella pot voltar el cap.

Un cop s’acaba el temps es poden ensenyar els dibuixos, i es torna a començar canviant les regles. Al segon torn, es posen cara a cara, però el que dicta no pot fer gestos. El que dibuixa pot preguntar el que vulgui, però no pot veure el dibuix en qüestió.

Es comparen els dibuixos realitzats, i el resultat final de les representacions gràfiques.

Es planteja com s’han sentit només poden escoltar/dictar, sense poder interaccionar. També s’aprofundeix en com era la comunicació en cada dibuix, i com influencien altres formes de comunicació no verbal, com la mirada, l’expressió de la cara...

Objectius:

- Comunicació verbal i no verbal

Nom: ​Capseta màgica Organització: ---

Descripció: A la sala de mestres o cicle deixem una capseta amb una paraula clau: OBRIU-ME. A dintre hi ha molts trossets de paper amb diferents paraules ​boniques per quan les necessitem: amor, paciència, amistat...

Variant:​ Podem fer-la amb altra tipologia de missatges.

Objectius:

- Fomentar una connexió amb les emocions positives.

- Vincle emocional amb els companys/es

Nom: ​Feliç aniversari!

Organització: ​---

Descripció: Elaborar un petit detall per l’aniversari de cada membre de l’equip que esdevingui sorpresa. Un missatge, un bombó o fins i tot una fotografia emotiva.

Objectius:

- Vincle emocional i estima personal

(18)

3.4. VALORAR EL TEMPS

Nom:​ Respirem

Organització:​ Ens disposem com vulguem per l'espai, en una postura el més còmode possible.

Descripció: ​Es tracta de posar en pràctica el que en ioga es coneix com a ​pranayama. ​Cada persona en el lloc que està situada còmodament, tanca els ulls mentre la persona dinamitzadora dóna les següents instruccions.

● Col·locació de la mà: Obrim la mà i amaguem el dit índex i el cor. Utilitzarem el dit gros per tapar un forat del nas i els dits anular i petit taparan el costat contrari.

● Relaxem el cos i ens concentrem en la nostra respiració.

● Ens fixem com és ara la respiració (lenta, ràpida, profunda, tallada...)

● Inhalem profundament i exhalem traient tot l'aire (3 vegades)

● Tapem el costat esquerre i alhora inhalem pel costat dret. Tapem el costat dret i exhalem pel costat esquerre. Tapem el costat dret i alhora inhalem pel costat esquerre. Tapem el costat esquerre i exhalem pel costat dret.

● Així varies vegades. Per últim, quan normalitzen la respiració sense tapar els forats del nas ens fixem si aquesta ha canviat.

Objectius:

- Prendre consciència en la respiració.

- Ser conscients del moment present, valorar l'aquí i l'ara.

- Autogestionar les emocions.

Nom:​ Meditació amb xocolata

Organització: Seiem adoptant una postura el més còmode possible. La persona dinamitzadora ha de donar un tros de xocolata a cada company/a. S’ha de procurar crear un ambient tranquil i es pot acompanyar amb una música relaxada.

Descripció:

Instruccions que va donant​ ​la persona dinamitzadora:

● Obre l’embolcall. Inhala l’aroma. Deixa que t’envolti.

● Trenca un tros de la xocolata i observa’l. Deixa que els ulls segueixin cada part, cada mil·límetre.

● Posa-te’l a la boca. Si és possible, agafa’l amb la llengua i deixa que es fongui, mantenint l’atenció en cada impuls de llepar-lo. La xocolata té més de 300 sabors diferents; comprova si distingeixes algun.

● Si has notat que la ment es dispersa, observa on ha anat i torna-la de nou al moment present.

● Quan la xocolata s’hagi fos per complert, empassa molt lentament, de manera conscient. Deixa que baixi per la gola.

● Repetim amb un altre tros.

Un cop hem acabat la xocolata responem a les següents preguntes: com et sents? és diferent a l’habitual? Has gaudit del sabor de manera diferent que si te l’haguessis menjat a un ritme normal?

Objectius:

- Ser conscients del moment present, valorar l'aquí i l'ara.

- Autogestionar les emocions.

(19)

3.5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Nom: ​La bústia

Organització:​ Assentats/es en rotllana o al voltant d’una taula

Descripció:​ A un racó de la sala de reunions de l’equip de cicle o de claustre es posa una capsa gran en forma de bústia on cada mestre/a hi pot posar de forma anónima quelcom que li hagi passat i com s’ha sentit en aquella situació. En les reunions de cada setmana es pot parlar per veure com entre tots/es ho podem solucionar.

Objectius:

- Generar empatia en el grup - Afavorir la cohesió de grup

Nom: ​Els 6 savis cecs

Organització: ​Assentats/es en rotllana o al voltant d’una taula​.

Descripció:​ Llegir un conte que parla de les visions parcials de la realitat.

Sis savis cecs, dedicats a l’estudi, van voler saber què era un elefant. Com que eren cecs van decidir fer-ho mitjançant el tacte. El primer va arribar al costat de l’elefant, va arribar contra el seu ample i dur llom i va dir: “Ja veig, ets com una paret”. El segon, palpant l’ullal, va dir : “això és tan agut, rodó i llis, que és com una llança”. El tercer va tocar la trompa retorçada i va dir: “ Déu em lliuri! L’elefant és com una serp”. El quart va estendre la seva mà fins al genoll, va palpar i va dir: “Està clar, l’elefant, és com un arbre”. El cinquè, que casualment va tocar una orella, va exclamar: “El més cec dels homes s’adonaria que l’elefant és com un ventall”. El sisè que va tocar l’ oscil·lant cua va dir: “L’elefant és molt semblant a una soga”. I així, els savis discutien llargament, cadascun excessivament tossut i violent en la seva pròpia opinió i, encara que es trobaven parcialment en la veritat, estaven tots equivocats.

Objectius:

- Promoure la capacitat d’escolta.

- Afavorir la cohesió de grup

Nom:​ Etiqueta’m

Organització:​ Ens disposem al voltat de la sala i ens anem movent per l’espai durant la dinàmica.

Descripció:​ Cadascú té al davant una paraula referent a una acció (ABRAÇA’M, PEGA’M, ESCOLTA’M, IGNORA’M, SÓC SIMPÀTICA, SÓC MENTIDER, AFALAGA’M…).

Ningú pot veure la seva etiqueta, però sí la dels altres. Cadascú s’ha de comportar amb els companys/es segons l’etiqueta que els hi veuen.

Es deixa una estona per desenvolupar l’activitat i després es deixa un espai de reflexió sobre la mateixa.

En aquesta conversa cal generar preguntes com: com us heu sentit amb la dinàmica?, t’has sentit còmode amb la teva etiqueta?, s’han fet grups?, el vostre comportament ha canviat segons com reaccionaven els altres?

Objectius:

- Generar empatia en el grup.

- Provocar un canvi de rols entre els membres del grup.

- Afavorir la cohesió de grup

(20)

*Solucions de les dinàmiques:

Nom:​ El paper de diari

Solució: Després de que tothom hagi anat retallant papers i intentant no tocar el terra es pot donar la pista "jo no he dit quant de temps no podeu tocar el terra" .

La solució és que saltant tots a la vegada ningú toca a terra.

3.6. DINÀMIQUES LÚDIQUES

Nom: ​“Dos amunt-dos avall-un amunt, un avall”

Organització:​ Assentats/es al voltant d’una taula

Descripció: ​La persona que dinamitza explica a la resta que han de dir una de les següents consignes:

“Dos amunt”; “Dos avall”; i “Un amunt i un avall”.

Cadascú haurà de verbalizar en veu alta una d’aquestes consignes i la persona que dinamitza respondrà : “Sí, és correcte” o “No, no és correcte”.

La finalitat del joc és esbrinar el perquè és correcte o no la consigna que cadascú respon. Cada membre que juga haurà de trobar la relació entre la consigna i l’acció.

Solució:​ La consigna que es diu es correspon a on estan situades les mans Objectius:

- Crear un ambient distès.

- Gaudir i divertir-se.

Nom: ​La caixa de música

Organització: ​Asseguts en rotllana

Descripció:​ La persona que dinamitza l’activitat explica a la resta de l’equip que té una caixa de música i que en aquesta hi caben unes paraules i altres no.

Cadascú ha d’anar dient una paraula i el/la dinamitzador/a els respondrà si la paraula dita hi cap o no hi cap.

Solució:​ Les paraules que hi caben dins la caixa són aquelles paraules que comencen per les notes de l’escala musical(​DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO)

Objectius:

- Crear un ambient distès.

- Gaudir i divertir-se.

(21)

Nom: Potopí i Potopó

Organització: ​En rotllana de peu

Descripció: ​Una persona de l’equip inicia el joc amb dos objectes diferents a les mans. A la mà dreta hi tindrà el Potopí i a la mà esquerra el Potopó. El joc consisteix en passar l’objecte de la dreta als

companys que estan a la dreta explicant-li:

● Aquí tens el Potopí! - persona dinamitzadora.

● El què? - persona a la qual se li passa l’objecte.

● El Potopí! - persona dinamitzadora.

● Ah! El Potopí! - persona a la qual se li pasa l’objecte.

Cada persona que rep el Potopí ha de repetir la mateixa pregunta i reproduir la mateixa acció.

● Aquí tens el Potopí! - persona que té l’objecte.

● El què? - segona persona a la qual se li passa l’objecte.

● El què? - persona que té l’objecte pregunta a la persona dinamitzadora.

● El Potopí! - persona dinamitzadora.

● Ah! El Potopí! - persona que té l’objecte. I diu a la segona persona que agafa l’objecte- el Potopí!

● Ah! El Potopí! - segona persona que rep l’objecte.

Alhora es farà el mateix amb l’objecte de l’esquerra, Aquí tens el Potopó! L’objectiu és que els dos objectes tornin a la mateixa persona dinamitzadora.

Objectius:

- Crear un ambient distès.

- Cohesió de grup.

3.7. ALTRES ESTRATÈGIES

● Crear la figura o el rol del Moderador durant les reunions de l’equip docent.

● Crear la figura del secretari/a.

● Fer una dinàmica curta a l’inici de les reunions, per exemple ballar junts una coreografia que algun membre hagi preparat.

● Anar a dinar, sopar o berenar tot l’equip junts

● Fer una activitat fora de l’escola: quedar per anar a comprar materials per l’escola i prendre un cafè junts.

● Fer una sortida a final de curs com a cicle/escola: scape room, dinar, sortida a la muntanya...

● Per Nadal, fer l’amic invisible amb regals o “pongos”, concursos...

(22)

4. IMPLEMENTACIÓ D’UNA DINÀMICA: LA LLISTA POSITIVA

Després de passar les enquestes i veure el clima dels nostres cicles/escoles bressol vàrem valorar que hauríem de fer una dinàmica de cohesió de grup amb els nostres equips per tal de posar en pràctica l’elaboració d’aquest treball de zona.

Hem escollit dur a terme la dinàmica de “La llista positiva”. Cada membre de l'equip té un full enganxat a l'esquena. Tothom ha d'escriure algun aspecte positiu al full de cada company/a. Es pot posar una música de fons per acompanyar. Després de realitzar la dinàmica farem una posada en comú responent les següents preguntes:

- Com us heu sentit en el procés de la dinàmica?

- Com us sentiu després de llegir la vostra llista?

- Us ha agradat aquesta dinàmica?

Objectius que volem assolir:

- Treballar l'autoestima de tots els membres de l'equip.

- Reconèixer els valors positius de la resta de companys/es.

EBM COLORAINES Com us heu sentit en el procés de la dinàmica?

● M’ha agradat. Ha estat divertit.

● Molt bé. Molt divertit.

● Era molt graciós veure com m’anaven escrivint al darrera i tenia la curiositat de saber que em posaven.

● Molt bé, de seguida em sortien paraules maques per a les meves companyes.

● Divertit, volia anar a escriure a les companyes i no em deixaven perquè m’escrivien a mi.

● M’he sentit més vinculada a les companyes.

● M’he sentit molt bé i agraïda dels comentaris de les companyes.

● Expectant, nerviosa, amb moltes ganes de llegir tot.

● Molt bé, amb ganes de mirar el que em posaven les companyes

● Poder dir coses maques sempre és agradable

Com us heu sentit desprès de llegir la llista?

● Molt bé.

● M’ha fet plorar i tot d’emoció

● M’ha sorprès, però bé.

● Bé, va haver quelcom que em va sorprendre.

● Molt bé quan he vist el que pensen les meves companyes de mi.

● Em va agradar molt.

● Em coneixen molt.

● Molt bé i contenta del reconeixement.

● Emocionada i agraïda

(23)

Us ha agradat aquesta dinàmica?

● Sí molt.

● Sí

● Sí molt, és maco trobar moments per dir-nos coses maques.

● Sí, ha estat molt maco.

● Sí, molt divertit i emocionant

● Sí, ja la coneixia

● Molt

● Ha estat molt bé

● M’ha agradat i l’he gaudit

● Divertida i molt adient per fer cohesió

EBM CUCURUGA Com us heu sentit en el procés de la dinàmica?

● Divertida.

● Encuriosida

● Motivada

● Acollida

● Amb moltes ganes

● Motivada

● Tranquil.la

● Contenta

● Amb ganes de veure els resultats.

Com us sentiu després de llegir la vostra llista?

● Contenta

● Agraïda

● Satisfeta

● Especial

● Alegre

● Agraïda al saber com em veuen les meves companyes.

● Emocionada i agraïda

● Contenta i agraïda

● Amb ganes de seguir igual.

● Sorpresa, emocionada i estimada (directora: no vaig participar i em van fer una sorpresa)

Us ha agradat aquesta dinàmica?

● Ens ha agradat molt a totes,

● A vegades aquestes dinàmiques afavoreixen el poder dir coses positives ,quan habitualment no es diuen. “Recordar es tornar a passar pel cor”

(24)

EB EL PRIMER PAS En el procés de la dinàmica ens hem sentit:

● Molt bé

● Alegre

● Tranquil·la

● Ha estat un moment agradable, ple de confiança

En llegir la llista ens hem sentit:

● Contenta

● Sorpresa, m’han fet sentir diferent de com em vec

● Agraïda

● Satisfeta

Ens ha agradat aquesta dinàmica?

Ens ha agradat molt i ens vindria de gust trobar moments per fer més dinàmiques.

Valorem positivament l’activitat.

Pensem que aquest tipus de dinàmica ajuda a enfortir els vincles entre el grup de mestres i obre possibilitats per parlar temes relacionats amb l’escola.

ESCOLA PAU VILA

● És fàcil fer feliç a les persones dient les coses positives.

● És una manera de modificar la visió negativa de la propia persona.

● Quan fas aquesta dinàmica te n’adones de que tots tenim coses positives.

(25)

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA MUNTANYA

● Ens hem sentit molt bé, relaxades, contentes, còmodes, Super bé i ha estat molt divertida la dinàmica.

No ha estat gaire difícil perquè fa anys que ens coneixem la majoria.

● Després de la dinàmica ens hem sentit sorpreses, contentes, agraïdes, satisfetes. Ha estat positiu llegir les paraules que m’han posat i veure com em veuen les meves companyes.

● Us ha agradat? Sí molt, ha estat guay, s’ha de repetir. M’ha encantat.

Podríem fer una activitat de dinàmica de grup abans de començar les reunions,així desconnectaríem i començaríem la reunió de manera diferent i més relaxades.

La dinàmica s’ha fet amb música ballant i quan parava la música havien de posar la paraula al paper que cadascuna tenia a l’esquena.

ESCOLA MONTSERRAT Com us heu sentit en el procés de la dinàmica?

● Dubtoses. A vegades no sabia ben bé què escriure (una paraula, una frase…).

● M’ho he passat molt bé! Quan volia escriure alguna cosa a alguna companya sovint ja estava escrita.

● Molt divertit!

Com us sentiu després de llegir la vostra llista?

● Molt bé.

● Totalment d’acord!

● Falta una paraula, histèrica!

● Confiada. Tranquil·la.

● Segura.

Us ha agradat aquesta dinàmica?

● Totes han valorat la dinàmica molt positiva. Abans de començar-la estaven expectants a veure que es trobarien, però un cop feta els ha agradat i ha permès tornar a retrobar-nos com a companyes. Hem acabat la sessió amb una forta abraçada en grup.

(26)

ESCOLA LES ROQUES BLAVES

A la pregunta: ​“Com t’has sentit abans de començar la dinàmica, és a dir mentre’s l’ hem presentat o explicat?”

● Una mestra en la seva valoració explica que en començar l’explicació de la dinàmica li ha xocat al principi perquè ha pensat que en el grup hi ha algunes persones a les que no coneix gaire i per això s’ha quedat una mica en blanc a l’inici de la dinàmica, li ha costat buscar trets positius.

● Un mestre comenta que al principi s’ha bloquejat una mica i li ha semblat que ella mateixa estava cohibida, com tallada alhora d’actuar, em notava tímid. Després durant la dinàmica m’he anat relaxant i llavors m’he sentit millor.

● Una altra companya explica que ha començat a escriure primer en aquelles persones a les que més coneix, amb les que sento tinc més confiança. A mida que anava fent i anava passant a una altra persona, he notat i m’he adonat que necessitava més temps per poder reflexionar

quina paraula era la més adient.

● Una de les mestres, recolzada també per la resta, argumenta que al veure el paper les paraules que cada membre del grup va escrivint a cadascú, opina que això pot condicionar el pensament de la persona que ha d’escriure. Llavors explica que potser una altra ocasió que es faci aquesta dinàmica en l’equip docent podia ser escriure i pensar en privat primer les paraules o frases en un paper, retallar-les després i enganxar-les al full.

● Per últim una altra mestra de l’equip ha dit que mentre anaven fent

la dinàmica ens hem quedat quiets i necessitaven parar i pensar, això és el que jo he observat.

A la pregunta: “”Com us heu sentit en llegir la llista de paraules?”

● La majoria dels mestres de l’equip està d’acord en què en general manifesten que s’han sentit bé. També han comentat que s’han sentit identificades amb les paraules que li han escrit.

També han comentat que pensen que aquesta dinàmica té un resultat o un altre molt diferents depenent de l’objectiu o intenció que es vulgui fer, depèn si l’equip és estable, també de si les mestres del Cicle porten poc temps a l’escola o es tracta d’un grup de persones que es coneixen i treballen junts des de ja fa molts cursos.

Al final s’han percebut bones sensacions, hi ha hagut un ambient calmat i s’ha creat un clima de diàleg i d’escolta mentre cadascú parlava i manifestava la seva opinió.

No tots els mestres han volgut expressar-se, hi havia opinions semblants entre algunes persones.

(27)

ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA

● Ha estat una bona dinàmica i pel nostre grup adequada, ja que s'ha d’haver treballat amb les persones que es fa. Com erem un grup reduït, hem acabat fent un tren però també ha estat bé.

És fàcil dir paraules a algunes companyes perquè hem coincidit més i a altres costa més. Un problema és que com es veu el que diuen les altres, et limita una mica la teva opinió per no repetir o per dir una altra virtut d'aquella persona .

Quan he llegit les paraules m'he sentit reflexada i m'ha agradat saber com em veuen les meves companyes.

● La dinàmica ha estat interessant. M'ha agradat fer-la i segur que és un bon instrument per fer cohesió de cicle. A mi m'ha costat trobar una paraula que definís el que volia destacar de la companya, i en podria haver escrit moltes més, després de la dinàmica em venien al cap més adjectius positius. Com que ens coneixem de fa temps se'm barrejaven aspectes personals i professionals. M'han agradat les paraules que m'heu escrit i m’he sentit reflectida. Ha estat una estona agradable i divertida alhora, i sí que crec que permet que connectem més entre nosaltres; pensar en les altres i les seves qualitats i capacitats fomenta l'empatia.

● Per una banda, sentia una mica de por per llegir els escrits dels altres. És maco escoltar paraules boniques, sobretot si les persones que t'envolten veuen coses que ni jo mateixa em dono permís de dir-me-les.

D'altra banda, m'ha costat una mica trobar alguna cosa a posar d'algunes companyes, suposo que no he acabat de conèixer-les tant com m'agradaria. Em serveix de reflexió.

● La dinàmica m'ha agradat, m'he trobat còmoda. Ja fa anys que ens coneixem i no m'ha semblat gaire difícil trobar una paraula per descriure les companyes.

Les sensacions han sigut positives, tant al principi com al final de la dinàmica... M'ha agradat el clima creat amb la música per poder desconnectar de l'estrès i poder compartir un moment diferent amb les companyes ja que les presses del dia a dia no ens permeten fer-ho més sovint.

Després de llegir el full m'he trobat bé, m'ha fet gràcia saber que pensen de mi les companyes. Sí que m'agradaria fer més dinàmiques d'aquest estil per començar o acabar les reunions de cicle d'una manera diferent.

● La dinàmica ha començat amb un ambient amb moltes expectatives. La música i una introducció relaxada ha calmat la tensió provocada per la manca de temps per dedicar a altres taques. El fet de ser 5 persones només ha fet que no s’allargués gaire i per tant que no es fes pesada. S'ha fet difícil escriure només una cosa positiva de persones de les que en coneixes molts punts forts i més decidir-ho en poc temps. Són importants aquests activitats entre nosaltres perquè m'ha fet sentir més a prop de les meves companyes i això sempre és positiu.

(28)

ESCOLA ESTEL

● En un principi, m’ha costat molt trobar un moment, per fer la dinàmica de grup.

● Després els hi explicat de què es tractava i no tenien moltes ganes de posar adjectius positius a les Mestres, sobretot perquè pensen que porten molts anys treballant juntes i que ens coneixem molt bé. Però a la fi, les he convençut, i han participat 5 persones, tot i que una d’elles va marxar corrents per substituir algú.

● He intentat que el clima fos relaxat i per això he posat una simfonia de Tchaikovsky i hem buscat l’espai més

adequat dins de la nostra escola. Per fer la dinàmica, hem fet un tren i totes posaven els adjectius positius que consideraven oportú a cada mestra. Quan hem acabat d’escriure, tothom ha llegit les coses positives de cadascuna i algunes s’han emocionat i s’han fet una abraçada.

● Per una banda, unes mestres han comentat que la dinàmica ha estat un bon instrument per relaxar-se durant una estona i oblidar-se de les obligacions dins de l’escola. Troben que és bonic posar paraules positives i que els hi ha estat molt fàcil fer-ho per la coneixença que em tenim entre nosaltres.

● Hem dialogat i pensem que les dinàmiques afavoreixen les relacions per fer cohesió al cicle.

● Per una altra banda, altres mestres comentaven que la dinàmica podria anar més bé si la fessin servir entre l’etapa d’educació infantil i l’etapa de Primària perquè a vegades es donen com més conflictes que es poden resoldre amb diferents tipus de dinàmiques.

● Com a cloenda, els hi he portat un bombó per endolcir l’estona!!!

ESCOLA EL PUIG COM US HEU SENTIT EN EL PROCÉS DE LA DINÀMICA?

- Estem com a casa

- Ha costat una mica no repetir les paraules

- Són paraules que serveixen per més d’una persona

COM US HEU SENTIT DESPRÉS DE LLEGIR LA VOSTRA LLISTA?

- Tot és positiu - Millor que abans - Afortunades

- Ens mirem amb bons ulls US HA AGRADAT AQUESTA DINÀMICA?

- Oi tant!

- Molt

- Ho podríem fer més sovint

(29)

VALORACIÓ DE L’EQUIP DE COORDINACIÓ

Un cop realitzada la dinàmica a les diferents escoles, ens adonem que en tots els equips la valoració ha estat positiva, ha comportat una distensió del clima i una major cohesió de grup.

Aquesta proposta afavoreix les relacions i millora l’autoestima de tots els membres de l’equip, ja que es fa un reconeixement positiu de les qualitats de la persona, tant en l’àmbit personal com en el

professional.

(30)

5. VALORACIONS FINALS

Aquest treball ens ha permès tenir una visió real de la situació de cada cicle/escola bressol respecte a la relació i comunicació entre els/les docents.

Gràcies a la implementació de la dinàmica als diferents centres valorem positivament treballar les emocions dels docents al llarg del curs buscant moments i espais per introduir dinàmiques o activitats per motivar i ajudar a les relacions interpersonals dels equips que repercutirà en la pràctica educativa.

Els equips educatius d’infantil han valorat positivament la dinàmica proposada i han expressat la necessitat i el plaer d’establir-ho com una pràctica habitual de funcionament de cada cicle o escola bressol.

Finalment, a l’equip de coordinació 0-6 del nostre municipi, ens ha permès reforçar els vincles de relació i comunicació i ens ha permès conèixer-nos més com a equip i com a persones.

Ens hem proposat, pel pròxim curs, passar l’enquesta al mes de setembre o octubre per tenir una avaluació inicial de l’equip. Al llarg del curs fer diverses dinàmiques de cohesió de grup per finalment, al mes de juny, tornar a passar l’enquesta i tenir una valoració final de les relacions als cicles i escoles bressol.

(31)

6. BIBLIOGRAFIA

LLIBRES DE CONSULTA

● Cascón Soriano, P; Martín Beristain, C. 1996. ​La alternativa del juego. Juegos y dinámicas para la paz. ​Editorial Catarata.

● Williams, M; Penman, J. ​Mindfulness. 2011. Guia práctica para encontrar la paz en un mundo frenético.​ Editorial Paidós.

● Bach Cobacho, E. 2015 ​La Bellesa de sentir. ​Editorial Plataforma actual.

DOCUMENT CERCAT A INTERNET

● Palomar Negredo, M; Virgili Elvira, A. ​Estratègies per millorar la convivència. (PDF).

DOCUMENTS D’ALTRES ASSESSORAMENTS

● Alabart, M.A; Fenández, B.​ Document del curs “Conducció de grups a l’espai familiar”. durant el curs 2017-2018. Diputació de Barcelona.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :