Unitat1. L escola El carrer. 3 anys

Texto completo

(1)

B&$7B&8 % B),&+ IK 3 JLQD

• L’escola

• El carrer

Unitat 1 3 anys

(2)

© edebé

En el conte de la Nota...

Una granota tabalota

• Activitats de comprensió i vocabulari del conte

• Educació emocional: l’alegria

En la unitat didàctica...

Fitxa Contingut Fitxa Contingut Fitxa Contingut

U: 1 F: 1

La classe

Cançó: La granota Nota

U: 1 F: 6

El nombre 1: presentació

U: 1 F: 11

El cercle

U: 1 F: 2

Traç lliure

U: 1 F: 7

Gran i petit

U: 1 F: 12

Hàbit: ordenar i tenir cura del material de classe

U: 1 F: 3

El color vermell

Proposta de taller de plàstica:

ceres toves

U: 1 F: 8

Sons de la classe

Audició: «Dansa de la fada de sucre», El trencanous de Txaikovski

U: 1 F: 13

Pintura: Terrassa del cafè de la Place du Forum d’Arle a la nit de Van Gogh

Proposta de taller de plàstica:

làmina d’art

U: 1 F: 4

L’escola

U: 1 F: 9

El carrer

U: 1 F: 14

Autoavaluació / Avaluació

U: 1 F: 5

L’endevinalla: la bata

U: 1 F: 10

Traç entre obstacles

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página a

(3)

L’escola i el carrer

1

1

Unitat

© edebé

En aquesta unitat aprendrem com és l’aula on estarem al llarg de tot el curs i quines dependències té l’escola. També conei- xerem alguns dels elements que formen part de l’entorn més pròxim: el carrer.

I, a més…

Descoberta d’un mateix i dels altres

Descoberta de l’entorn

Comunicació i llenguatges

— Hàbit d’ordre: ordenar i tenir cura del material de classe

— Educació emocional: l’alegria (en el conte)

— La classe i l’escola

— El carrer

— El color vermell

— El nombre 1

— El cercle

— Gran i petit

— L’endevinalla: la bata

— Traç lliure i entre obstacles

— Pintura: Terrassa del cafè de la Place du Forum d’Arle a la nit de Van Gogh

— Sons de la classe

— Audició: «Dansa de la fada de sucre», El trencanous de Txaikovski

— Cançó: La granota Nota

— Propostes de taller de plàstica:

— Característiques d’ús i experimentació amb les ceres dures

— Interpretació de la pintura Terrassa del cafè de la Place du Forum d’Arle a la nit de Van Gogh

Informació per a la família

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 21/12/09 14:54 Página 1

(4)

Nom:

© edebé

Cantarem la cançó:

La granota Nota

Balla la cançó

amb la granota Nota.

Posa amunt les mans, ai, que bé que sona!

Ajup el culet i salta i salta.

Tornada:

Crac, crac, crac, amb la nostra Nota, crac, crac, crac, tothom a ballar.

Crac, crac, crac, amb la nostra Nota, crac, crac, crac, tothom a saltar.

Escoltarem l’audició:

«Dansa de la fada de sucre», El trencanous de Txaikovski

Recitarem l’endevinalla:

En arribar a classe, t’espero al penjador.

Perquè no et taquis la roba quan pintis amb el retolador.

(la bata) La nostra granota,

boja i divertida, fa molts saltirons, sempre d’alegria.

Crac, crac, crac, la nostra granota, crac, crac, crac, és la nostra amiga.

edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 9/12/09 10:48 Página 2

(5)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 3

(6)

Nom:

© edebé

Cançó (pàg. 76 del Llibre Guia)

La granota Nota

Balla la cançó

amb la granota Nota.

Posa amunt les mans, ai, que bé que sona!

Ajup el culet i salta i salta.

Tornada:

Crac, crac, crac, amb la nostra Nota crac, crac, crac, tothom a ballar.

Crac, crac, crac, amb la nostra Nota, crac, crac, crac, tothom a saltar.

La nostra granota, boja i divertida, fa molts saltirons, sempre d’alegria.

Crac, crac, crac, la nostra granota, crac, crac, crac, és la nostra amiga.

edebé

1 i 10

U: 1 F: 1

Objectius

• Conèixer el context de la classe: les persones, els objectes, les activitats.

• Escoltar i aprendre una cançó.

Continguts

• La classe: persones, objectes i activitats.

• Cançó: La granota Nota.

Activitats

• Descriure l’escena: quins personatges hi apareixen; què fa cadascun; on són les joguines, els llibres…

• Enganxar cada objecte en el lloc adequat de l’aula (adhesius U: 1 F: 1).

• Explicar per què s’ha col·locat cada element en el lloc triat.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 9/12/09 10:48 Página 4

(7)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 5

(8)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 2

Objectius

• Iniciar-se en la realització de traçaments lliures.

Continguts

• Traç lliure.

• Desenvolupament de la motricitat fina.

Activitats

• Posar-se l’un darrere de l’altre fent un cercle i traçar un «camí» desplaçant el dit sobre l’esquena del company/a de davant.

• Continuar lliurement el traç iniciat amb cera tova.

• Dors de la fitxa: fer gargots lliurement a partir del punt d’inici.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 6

(9)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 7

(10)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 3

Objectius

• Identificar i discriminar el color vermell.

Continguts

• Color vermell.

Activitats

• Jugar a buscar objectes a l’aula que siguin de color vermell i deixar-los en una caixa folrada de color vermell.

• Enganxar un gomet de color vermell sobre les ceres que siguin de color vermell (adhesius U: 1 F: 3). Pintar amb una cera vermella dins del marc.

• Crear el racó del color vermell. Portar de casa o buscar a l’aula objectes que siguin de color vermell. Enganxar-los amb cinta adhesiva de color vermell en una cartolina vermella i penjar-la en un racó de classe.

Activitat complementària

Realitzar la làmina 1 del TALLER DE PLÀSTICA, seguint les indicacions del mestre/a (pàg. 130 del Llibre Guia).

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 8

(11)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 9

(12)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 4

Objectius

• Reconèixer les diverses dependències de l’escola.

• Valorar la relació amb els altres.

Continguts

• Dependències de l’escola: classe, pati…

• Educació moral i cívica: importància de la relació amb els altres.

Activitats

• Descriure l’escena: quin edifici mostra la imatge; qui és la persona que hi ha al costat de la porta; quines

dependències s’hi observen; quines activitats es duen a terme en cada dependència; quines altres dependències té una escola…

• Pintar l’edifici de l’escola.

• Observar els nens que entraran a l’escola i explicar si estan contents o tristos. Comentar per quin motiu poden estar així.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 10

(13)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 11

(14)

Nom:

© edebé

Endevinalla

En arribar a classe, t’espero al penjador.

Perquè no et taquis la roba quan pintis amb el retolador.

(la bata)

U: 1 F: 5

Objectius

• Comprendre i recitar una endevinalla.

• Conèixer el vocabulari relacionat amb la classe.

Continguts

• Comprensió, memorització i recitació d’una endevinalla.

• Ampliació del vocabulari relacionat amb la classe.

Activitats

• Repetir l’endevinalla diverses vegades en veu alta per tal de memoritzar-la.

• Acolorir les zones puntejades per descobrir la solució de l’endevinalla.

• Esmentar altres elements que es poden trobar a la classe.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 12

(15)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 13

(16)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 6

Objectius

• Identificar la grafia i la quantitat representada pel nombre 1.

• Iniciar-se en el traç del nombre 1.

Continguts

• El nombre 1: grafia i quantitat.

Activitats

• Representar el nombre 1 alçant un sol dit de la mà. Esborrar amb aquest dit els nombres 1 que ha dibuixat el mestre/a a la pissarra.

• Comptar quantes motxilles hi ha i pintar-la. Repassar la grafia de l’1 amb el dit mullat en pintura.

• Dors de la fitxa: completar amb un gomet o dibuixar un element.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 14

(17)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 15

(18)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 7

Objectius

• Reconèixer les nocions de grandària: gran i petit.

• Interioritzar nocions de grandària.

Continguts

• Consciència i ús espontani de les nocions de grandària.

• Discriminació d’objectes segons la seva grandària:

gran i petit.

Activitats

• El mestre/a deixarà damunt la taula diversos objectes de l’aula i dues caixes, l’una amb un cercle gran dibuixat i l’altra amb un de petit. Cada alumne/a haurà d’agafar un element gran i un de petit i posar-los dins les caixes segons la seva grandària.

• Acolorir l’element gran i picar lliurement en el petit.

• En un full dividit per una línia vertical, enganxar gomets grans en una banda i gomets petits en l’altra (intentar que els gomets tinguin la mateixa forma).

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 16

(19)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 17

(20)

Nom:

© edebé

Sons

Peces de construcció (32) Bola de paper (33) Pilota que bota (34) Aplaudiments (35)

Audició (pàg. 81 del Llibre Guia)

«Dansa de la fada de sucre», El trencanous de Txaikovski.

32 a 35

19

U: 1 F: 8

Objectius

• Desenvolupar la capacitat de discriminar i explorar possibilitats sonores de diversos objectes de l’aula.

• Fomentar la sensibilitat musical.

Continguts

• Discriminació dels sons i de les possibilitats sonores dels objectes de l’aula.

• Audició: «Dansa de la fada de sucre», El trencanous de Txaikovski.

Activitats

• Produir sons amb els objectes de l’aula (la caiguda d’una torre de les peces de construcció, una pilota quan bota…).

Conversar sobre els sons que s’han escoltat, quines accions s’han fet sobre els objectes per tal de produir aquests sons…

• Escoltar els sons del CD 1 i enganxar un adhesiu en els objectes de l’aula dels quals se n’hagi escoltat el so (adhesius U: 1 F: 8).

• Individualment, triar un objecte de l’aula i fer-lo sonar mentre els altres companys tenen els ulls tancats. Endevinar quin objecte és. Repetir l’activitat diverses vegades amb objectes diferents.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 18

(21)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 19

(22)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 9

Objectius

• Identificar elements del carrer.

• Conèixer algunes normes bàsiques de seguretat com a vianant.

Continguts

• El carrer: vorera, calçada, pas de vianants, semàfor…

• Educació viària: interpretació dels colors del semàfor i ús del pas de vianants.

Activitats

• Escoltar l’explicació del mestre/a sobre la manera com ens hem de comportar quan anem pel carrer («Cal que ens aturem sempre que el semàfor estigui en vermell» «Hem de creuar el carrer pel pas de vianants acompanyats d’un adult»…).

• Anomenar cadascun dels elements dels adhesius i enganxar-los en el lloc més adequat del carrer (adhesius U: 1 F: 9).

• Descriure l’escena un cop completada. Recordar, entre tots, com cal anar pel carrer, quins elements hi veuen…

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 20

(23)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 21

(24)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 10

Objectius

• Iniciar-se en la realització de traçaments lliures entre obstacles.

Continguts

• Traços lliures entre obstacles.

• Desenvolupament de la motricitat fina.

Activitats

• Efectuar traçaments lliures entre els gomets que ha enganxat el mestre/a en un tros de paper d’embalar penjat a la paret.

• Acolorir i traçar el vol de l’ocell entre els elements del carrer.

• Dors de la fitxa: traçar el camí que recorre l’ocell entre els obstacles.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 22

(25)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 23

(26)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 11

Objectius

• Identificar i reconèixer el cercle.

• Identificar la forma circular en els objectes de l’entorn.

Continguts

• El cercle.

• Identificació de la forma circular en els objectes de l’entorn.

Activitats

• Observar els cercles retallats en cartolina que mostra el mestre/a. Agafar-ne un i, amb un dit, recórrer la seva vora.

• Repassar el contorn del senyal de circulació i el del cercle amb el dit mullat en pintura. Decorar l’interior del cercle.

• Esborrar amb un dit els cercles dibuixats pel mestre/a a la pissarra.

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 24

(27)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 25

(28)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 12

Objectius

• Adquirir hàbits d’ordre.

Continguts

• Hàbits d’ordre: recollir i tenir cura del material de classe i les joguines.

Activitats

• Observar els nens de la imatge i comentar quin d’ells està en actitud de recollir i quin no. Dialogar sobre la necessitat que tothom participi a l’hora de recollir el material utilitzat.

• Acolorir el nen que recull les joguines i enganxar cada objecte en el lloc més adequat perquè la classe quedi ordenada (làmina encunyada U: 1 F: 12).

• Observar la fitxa completa i dialogar sobre com s’ha de tenir cura de cadascun dels objectes representats: passar les pàgines dels llibres amb compte per no estripar-les; tancar els pots de pintura perquè no s’assequin…

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:47 Página 26

(29)

© edebé

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:48 Página 27

(30)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 13

Objectius

• Familiaritzar-se amb obres d’autors famosos.

• Iniciar-se en l’observació d’elements visuals en la pintura: forma i color.

Continguts

• Terrassa del cafè de la Place du Forum d’Arle a la nit de Van Gogh.

• Observació d’elements visuals en la pintura: forma i color.

Activitats

• Endevinar què falta en cada espai del quadre. Observar els encunyats i dir on col·locaria cadascun.

• Enganxar els encunyats per tal de completar l’obra (làmina encunyada U: 1 F: 13).

• Dibuixar en un full les taules d’una terrassa on es pot prendre un suc.

Activitat complementària

Completar la làmina 2 del TALLER DE PLÀSTICA, seguint les indicacions del mestre/a (pàg. 130 del Llibre Guia).

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:48 Página 28

(31)

© edebé

GRAN I PETIT LA CLASSE

ORDENO EL MATERIAL EL CERCLE

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:48 Página 29

(32)

Nom:

© edebé

U: 1 F: 14

Objectius

• Repassar els continguts de la unitat i valorar-ne el grau d’adquisició.

Continguts

• La classe.

• Gran i petit.

• El cercle.

• Ordenar i tenir cura del material de classe.

Activitats

• Enganxar un adhesiu de la granota Nota, contenta o trista, per valorar l’aprenentatge dels continguts de la unitat (adhesius U: 1 F: 14).

34884_CAT_UNIDAD1_1TRIM.qxd 4/12/09 14:48 Página 30

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :