SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

Descargar (0)

Texto completo

(1)

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGEMatemàtiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1

Digues quatre substàncies de la naturalesa que van ser proposades pels grecs com a constituents de la matèria.

L’aigua, l’aire, la terra i el foc.

Activitat 2

Segons Demòcrit i Leucip, quin era el constituent bàsic de la matèria de l’Univers?

L’àtom.

Activitat 3

Quin significat té en grec la paraula àtom?

Àtom en grec significa indivisible.

Activitat 4

Què ens diu la teoria atòmica de Dalton?

La matèria està formada per partícules molt petites i indivisibles anome- nades àtoms.

Hi ha diferents tipus d’àtoms, els quals es diferencien per la seva massa i les seves propietats.

Les substàncies que tenen tots els àtoms iguals els anomenem elements químics.

Els àtoms dels diferents elements químics es combinen entre ells per for- mar les molècules, que són les partícules que formen els compostos quí- mics.

Activitat 5

Digues tres característiques de l’àtom de Dalton.

L’àtom de Dalton és massís, indivisible i sense estructura interna.

Activitat 6

Completa la taula següent:

PARTS DE L’ÀTOM PARTÍCULES SUBATÒMIQUES CÀRREGA

NUCLI PROTONS POSITIVA

NEUTRONS SENSE CÀRREGA

ESCORÇA ELECTRONS NEGATIVA

(2)

47

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGEiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

Activitat 7

Explica què ens diu dels electrons el model atòmic anterior al model quàn- tic.

Dins dels àtoms, els electrons giren al voltant del nucli únicament en unes òrbites, que són les permeses.

A cada òrbita, també anomenada nivell, li correspon un determinat valor d’energia. Com més proper està un nivell del nucli, més baixa és la seva energia.

Els electrons, absorbint o cedint energia, poden canviar de nivell. Si un electró absorbeix energia, pot saltar cap a una òrbita més llunyana del nucli i si, en canvi, emet energia, passarà a una òrbita més propera al nu- cli.

Activitat 8

Fes servir la fórmula N = 2n2per calcular el nombre màxim d’electrons que poden haver-hi en el segon i quart nivell d’energia d’un àtom.

Fem els càlculs amb l’expressió i els resultats són els següents:

N = 2n2

2n nivell n = 2 2(2)2= 8 electrons 4t nivell n = 4 2(4)2= 32 electrons

Activitat 9

Completa la taula següent.

Nom de l’element Símbol

Alumini Al

Argó Ar

Sofre S

Bari Ba

Brom Br

Calci Ca

Carboni C

Zinc Zn

Clor Cl

Cobalt Co

Coure Cu

Estany Sn

Fluor F

(3)

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGEMatemàtiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

Nom de l’element Símbol

Hidrogen H

Ferro Fe

Magnesi Mg

Mercuri Hg

Níquel Ni

Nitrogen N

Or Au

Oxigen O

Argent Ag

Platí Pt

Plom Pb

Potassi K

Silici Si

Sodi Na

Activitat 10 Defineix:

Element químic

Els elements químics són substàncies pures que no es poden descompon- dre en altres substàncies més simples.

Estan formats per àtoms.

Cada element es representa universalment mitjançant un símbol, que con- sisteix en una o dues lletres del seu nom. El símbol també serveix per re- presentar un àtom de l’element.

Els elements químics estan ordenats a la taula periòdica.

Nombre atòmic

És el nombre de protons que té un àtom en el nucli. Tots els àtoms d’un mateix element químic tenen igual nombre de protons en el nucli, per tant, tenen igual nombre atòmic.

El nombre atòmic es representa amb la lletra Z.

El nombre atòmic coincideix amb el nombre d’electrons de l’àtom, perquè l’àtom és neutre, per tant, té igual nombre de protons que d’electrons.

Nombre màssic

És el nombre de partícules que hi ha en el nucli d’un àtom. Per tant, és la suma del nombre de protons, que representem amb la lletra Z, més el nombre de neutrons, que representem amb la lletra N.

El nombre màssic es representa amb la lletra A.

(4)

49

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGEiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

Activitat 11

Quina és la configuració atòmica de l’àtom 199 F?

Quants electrons de valència té?

El199F té 7 electrons de valència.

Activitat 12

Són igual els àtoms següents: 11H; 21H; 31H?

No, aquests tres àtoms son isòtops perquè tenen igual nombre atòmic (Z = 1) però diferent nombre màssic.

Activitat 13

Amb quina unitat es mesura la massa dels àtoms?

Amb la unitat de massa atòmica (u). Aquesta unitat correspon a una dotze- na part de la massa d’un àtom de carboni (12C).

Activitat 14 Omple els buits.

Un catió és un àtom queha perdutun o més electrons i ha quedat carregat positivament.

Un catió és un iópositiu.

Un anió és un àtom que ha guanyatun o més electrons i ha quedat carre- gat negativament.

Un anió és un iónegatiu.

Activitat 15 Uneix amb fletxes.

Mendeleiev i Meyer tenen configuració d’octet

Taula periòdica actual elements amb propietats quími- ques molt semblants

Grup o família ocupen la banda dreta de la taula periòdica

Període tenen igual nombre de nivells ocu-

pats

Metalls taula periòdica ordenada en funció

de la massa atòmica

No metalls disposició electrònica molt estable

Gasos nobles taula periòdica ordenada en funció del nombre atòmic

199F

nucli 9 protons

10 neutrons

escorça 9 electrons 1r nivell 2e

2n nivell 7e

(5)

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGEMatemàtiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

Classifica les següents substàncies segons siguin elements químics o com- postos químics. Justifica la teva classificació.

Fe, CO2, Pb, NaCl, H2O, KBr

Són compostos químics el CO2, el NaCl, l’H2O i el KBr perquè estan formats per la combinació de més d’un element químic.

La resta són elements químics.

(6)

51

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1

Uneix amb fletxes.

Donà el primer model atòmic electrons

Ens dóna el nombre de protons d’un àtom J. Dalton Tenen igual càrrega que els protons, ferro però negativa

Compost químic nombre màssic

Dóna el nombre de protons Z

més neutrons

Element químic aigua (H2O)

Activitat 2 Omple els buits.

L’àtom de Dalton és una boleta massissa, indivisiblei sense cap estructu- ra interna.

Actualment sabem que l’àtom té dues parts: el nuclii l’escorça.

Al nucli hi ha els protons, partícules de la mateixa càrrega que l’electró, però positivai també els neutrons.

A l’escorça hi ha els electrons. Aquests giren descrivint òrbitesal voltant del nucli. El nombre d’electrons d’un àtom és igual al de protons, la qual cosa fa que l’àtom sigui neutre.

Dins dels àtoms, els electrons giren al voltant del nucli únicament en unes òrbites, que són les permeses.

Els elements químics són substàncies puresque no es poden descompon- dre en altres substàncies més simples. Estan formats per àtoms.

Cada element es representa universalment mitjançant un símbol.

Activitat 3

a) Dóna la configuració atòmica de l’argó 4018Ar.

b) Raona si aquest àtom tindrà tendència a formar enllaços amb altres àtoms.

L’àtom d’argó té 8 electrons de valència, per tant té estructura d’octet.

Aquesta estructura li dóna molta estabilitat, per la qual cosa no tindrà ten- dència a formar enllaç amb altres àtoms.

L’argó és un gas noble.

4018Ar

nucli 18 protons

22 neutrons

escorça 18 electrons 1r nivell 2e

2n nivell 8e 3r nivell 8e

(7)

UNITAT 1SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACMatemàtiques, Cncia i Tecnologia6. EL MÓN INVISIBLE

Omple els buits.

Anomenem isòtopsdos o més àtoms d’un mateix element químic que te- nen diferent nombre màssic, és a dir, diferent nombre de neutrons.

La massa atòmica d’un element químic és la massa d’un àtom de l’ele- ment.

Els cations són àtoms que han perdut uno més electrons.

Els anions són àtoms que han guanyatun o més electrons.

Mendeleiev i Meyer van ordenar els elements químics en ordre creixentde les seves masses atòmiques.

La taula periòdica actual conté tots els elements químics coneguts orde- nats en ordre creixent denombre atòmic.

La taula periòdica conté 18columnes i 7 files.

Les columnes s’anomenen grupso famílies.

Tots els elements d’una mateixa família tenen igual nombre d’electrons de valència, això fa que tinguin igual propietats químiques.

Les files s’anomenen també períodes.

Tots els elements d’un mateix període tenen igual nombre de nivellsocu- pats per electrons.

Classifiquem els elements a la taula periòdica en metalls, no metallsi se- mimetalls.

La radioactivitat natural és un fenomen que té lloc en el nucli d’alguns àtoms, anomenats radioactius. Els nuclis d’aquests àtoms són inestables.

Això fa que emetin radiacionsde manera espontània.

Els àtoms s’uneixen entre ells a fi d’augmentar la seva estabilitat.

Activitat 5

Classifica les següents substàncies segons siguin elements químics o com- postos químics.

MgCl2, N20, Cu, LiBr2, Co Són compostos químics el MgCl2 , l’N20 i el LiBr2.

Són elements químics el Cu i el Co.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :