Ús d antibiòtics en atenció primària i hospitalària. Anna Borrull Senra Pere Sala Castellví

Texto completo

(1)

Ús d’antibiòtics en atenció primària i hospitalària

Anna Borrull Senra

Pere Sala Castellví

(2)

Guió

• Algunes dades i aspectes generals de l’ús d’antibiòtics

• Tractament antibiòtic en les infeccions més freqüents en l’assistència primària

• Tractament antibiòtic en les infeccions més freqüents en assistència hospitalària

• Comentaris finals

(3)

Surveillance of antimicrobial consumption in Europe 201 2 SURVEI LLANCE REPORT

12

Figure 3.1. Consumption of antibacterials for systemic use ( ATC group J01) at ATC group level 3 in the community, EU/ EEA countries, 2012, expressed as DDD per 1 000 inhabitants and per day

(a) Cyprus, Iceland and Romania provided total care data, i.e. including the hospital sector.

(b) Spain provided reimbursement data, i.e. not including consumption without a prescription and other non-reimbursed courses.

EU/EEA refers to the corresponding population-weighted mean consumption.

Consumption of amphenicols (ATC group J01B), aminoglycosides (ATC group J01G) and combinations of antibacterials (ATC group J01R) are presented together in Table 3.1, but are included with other antibacterials (ATC group J0X) as ‘other J01 classes’ in Figure 3.1. In 2012, consumption of these three ATC groups (J01B, J01G and J01R) in the community varied from 0.002 DDD per 1 000 inhabitants and per day (Portugal) to 0.6 DDD per 1 000 inhabitants and per day (Czech Republic). Croatia did not report any consumption of this group.

0 5 10 15 20 25 30 35

Greece Romania (a) Belgium Cyprus (a) France Luxembourg Italy Ireland Portugal Malta Iceland (a) Croatia EU/EEA Spain (b) United Kingdom Slovakia Poland Finland Bulgaria Czech Republic Norway Denmark Lithuania Germany Slovenia Sweden Austria Hungary Latvia Estonia Netherlands

DDD per 1 000 inhabitants and per day

Penicillins (J01C)

Cephalosporins and other beta-lactams (J01D) Tetracyclines (J01A)

Macrolides, lincosamides and streptogramins (J01F) Quinolones (J01M)

Sulfonamides and trimethoprim (J01E) Other J01 classes

EU/ EEA

(4)

Estudi observacional retrospectiu de prescripció antibiòtica en les IRA diagnosticades a assistència primària en població infantil a l’Aragó

1 setembre 2009 i 31 d’agost 2010

(5)

- Estudi prospectiu multicèntric en 22 hospitals espanyols (Juny 2009 – maig 2010) - Pacients < 18 anys

- Ingrés hospitalari amb tractament antibiòtic

- 27,3 % ingressen amb tractament antibiòtic - 24,1% rebien antibiòtic abans de l’ingrés

- Els diagnòstics més freqüents van ser: pneumònia, ITU i síndrome febril sense focus

- Es van prescriure 25 antibiòtics diferents, dels quals cetotaxima (27,8%) i amoxicil·lina – àc.clavulànic (23,4%) van ser els més

utilitzats

(6)
(7)
(8)

4 accions bàsiques per prevenir la resistència als antibiòtics

• Prevenció de les infeccions i prevenció de la disseminació de les resistències

• Seguiment i rastreig de les dades de resistència (vigilància)

• Desenvolupament de nous fàrmacs i noves proves diagnòstiques

• Millora de la prescripció / optimització

(9)
(10)

Programes d’optimització de l’ús d’antimicrobians en els hospitals

IDSA & SHEA GEIH-SEIMC & SEFH & SEMPSPH

(11)

Objectius principals dels programes

d’optimització de teràpia antimicrobiana

• Millorar els resultats clínics de pacients amb infeccions

• Minimitzar els efectes adversos associats a l’ús d’antimicrobians (incloent l’emergència i

disseminació de resistència antibiòtica)

• Assegurar l’ús de tractaments que siguin cost-

efectius

(12)

Eines i intervencions proporcionades pels programes d’optimització

• Guies de pràctica clínica i protocols adaptats en els hospitals de profilaxi i tractament antibiòtic empíric o dirigit, d’acord amb els patrons de susceptibilitat local dels microorganismes

• Programes basats en la informació que proporcionen els hemocultius. Connexió entre el clínic i el microbiòleg

• Suport informatitzat (sistemes d’ajuda a les decisions clíniques). Connexió entre el clínic i el farmacèutic

• Equip multi-disciplinar. Especialistes en m. infeccioses,

farmàcia (expert en antimicrobians), control de la infecció,

epidemiologia i tecnologia de la informació

(13)

Elements de contingut d’un programa d’optimització antimicrobiana

• Resistència bacteriana

• Antibiòtics

• Diagnòstic de la infecció (microbiologia, biomarcadors de infecció, ..)

• Guies pel diagnòstic i maneig d’una infecció específica

• Principis del maneig de la infecció

• Prevenció de la infecció

• Educació als pacients en relació a aspectes d’ús

d’antibiòtics

(14)

Principis del maneig de la infecció

Iniciació apropiada i a temps dels antibiòtics

Ràpida identificació dels pacients que requereixen antibiòtics

Obtenir cultius abans de començar els antibiòtics

No donar antibiòtics amb activitat solapada o combinacions no recolzades per guies basades en l’evidència

Determinar i verificar les al·lèrgies als antibiòtics

Considerar la susceptibilitat local dels antibiòtics

Especificar la durada prevista de la teràpia basada en l'evidència i les guies nacionals i de l'hospital

Administració apropiada (intravenosa versus oral)

Assegurar que el pacient està rebent antibiòtic i que la data d'inici consta en el lloc d'atenció assistencial

Donar antibiòtics a la dosi i intervals adequats

Parar o des-escalar el tractament tan aviat com es coneguin resultats dels cultius i sensibilitat o s’estableix un diagnòstic alternatiu (antibiòtic en ”time-out”)

Parar la vancomicina quan no s’aïlla Staphylococcus aureus resistent a meticil·lina

Parar els antibiòtics afavoridors quan es diagnostica una infecció per Clostridium difficile

Adequar i ajustar els antibiòtics si es produeixen canvis en la condició del pacient

Monitoritzar possible toxicitat fiable i ajustar l’antibiòtic i la dosi precoçment

(15)
(16)

ANTIBIOTERÀPIA EMPÍRICA DE LES

INFECCIONS MÉS FREQÜENTS EN L’ATENCIÓ

HOSPITALÀRIA

(17)

CEL·LULITIS ORBITÀRIA

• PRESEPTAL

– Extensió per contigüitat: S.aureus, EGA:

• D’elecció: CLOXACIL·LINA o CEFAZOLINA ev

• Alternativa: AMOX/CLAV i en al·lèrgics: CLINDAMICINA o VANCOMICINA ev

– Bacterièmica: S.pneumoniae, HiB (rar en vacunats):

• D’elecció: CEFOTAXIMA / CEFTRIAXONA ev

• Alternativa: AMOX/CLAV i en al·lèrgics: MEROPENEM ev

– Sinusitis: S.pneumoniae, H,influenzae no tipables, M.catarrhalis

• D’elecció: AMOX/CLAV o CEFUROXIMA ev

• Alternativa: CEFOTAXIMA o CEFTRIAXONA ev i en al·lèrgics:

MEROPENEM ev

SI BONA EVOLUCIÓ: Canvi a via oral en 3-5 dies i completar 10-14 dies

(18)

CEL·LULITIS ORBITÀRIA

• POSTSEPTAL

– Traumatisme : S.aureus, SGA, i els propis de sinusitis

– Sinusitis: S.pneumoniae, H,infleunzae no tipables, M.catarrhalis – Bacterièmica: S.pneumoniae, HiB (rar en vacunats)

• D’elecció:

CEFOTAXIMA o CEFTRIAXONA +/- CLOXACIL·LINA ev (si hi ha sospita d’anaerobis associar CLINDAMICINA o METRONIDAZOLE ev)

• Alternativa en al·lèrgics:

MEROPENEM ev

SI BONA EVOLUCIÓ: Canvi a via oral en 7-10 dies i completar 14-21 dies

(19)

MASTOIDITIS

• Microbiologia:

– S.pneumoniae, SGA, S.aureus.

Ocasionalment altres estreptococs, anaerobis

• D’elecció:

– AMOX/CLAV ev

– CEFOTAXIMA o CEFTRIAXONA +/- CLOXACIL·LINA ev

(si hi ha sospita d’anaerobis associar CLINDAMICINA o METRONIDAZOLE ev)

• Alternativa en al·lèrgics:

MEROPENEM ev

SI BONA EVOLUCIÓ: Canvi a via oral en 5-7 dies i completar 14 dies

(20)

PNEUMÒNIA

(adquirida a la comunitat)

• Microbiologia:

– S.pneumoniae ( >80%)

– EGA, S.aureus (ocasionalment)

• D’elecció: PENICIL·LINA G Na ev

200.000-250.000 UI/kg/dia, cada 4-6h o

AMPICIL·LINA

ev 150-200 mg/kg/dia, cada 6 hores

• Si hi ha sospita de S.aureus: cloxacil·lina ev

• Alternativa o en cas de pneumònia greu, complicada

– CEFOTAXIMA / CEFTRIAXONA ev +/- CLOXACIL·LINA ev

SI BONA EVOLUCIÓ, en la pneumònia no complicada: Canvi a via oral en 2-3 dies i completar 5-10 dies

(21)

PIELONEFRITIS

• Microbiologia:

– E.coli, altres BGN, Enterococ, S.saprophyticus

• D’elecció: GENTAMICINA

5-7 mg/kg/dia, cada 24h

(afegir AMPICIL·LINA en < 3 mesos)

• Alternatives:

– CEFOTAXIMA /CEFTRIAXONA – AMOXICIL·LINA /CLAVULÀNIC – AZTREONAM

SI BONA EVOLUCIÓ: Canvi a via oral en 2-3 dies o en conèixer l’antibiograma i completar 7-14 dies

(22)

ARTRITIS / OSTEOMIELITIS

• Microbiologia:

– S.aureus,

Kingella kingae (< 4 anys), S.pyogenes, S.pneumoniae

• D’elecció:

– CEFAZOLINA 100-150 mg/kg/dia, cada 6-8h, o – CLOXACIL·LINA 150-200 mg/kg/dia, cada 4-6 h

• Alternativa (en < 2-3 anys)

– CEFUROXIMA

• Altres alternatives

– CLINDAMICINA (NO és útil en K.kingae)

(23)

ARTRITIS / OSTEOMIELITIS

• CANVI DE VIA EV A V.ORAL

– Als 5-7 dies (per alguns autors 2-4 dies),

si s’hi ha una bona evolució clínica i descens de PCR < 20 mg/L en artritis i osteomielitis no

complicades

– Antibiòtics

via oral:

• Segons antibiograma (si cultius positius)

– S.aureus: CEFADROXILO 60-90 mg/kg/dia, cada 8-12h o cloxacil·lina

– K.kingae: AMOXICIL·LINA 100 mg/kg/dia, cada 8 hores

• Si desconeixem microorganisme i segons l’evolució clínica amb el tractament empíric ev, es poden utilitzar

– AMOXICIL·LINA /CLAVULÀNIC 100 mg/kg/dia, cada 8 h, o

– CEFADROXILO (en majors de 3-4 anys)

(24)

MENINGITIS BACTERIANA

• Etiologia:

– S.pneumoniae – N.meningitidis

– HiB (excepcional en el nostre medi) – S.agalactiae (< 3m d’edat)

– Listeria monocytogenes (< 1 m d’edat)

• D’elecció:

– CEFOTAXIMA / CEFTRIAXONA + VANCOMICINA (Si hi ha alta sospita clínica de meningococ i/o Gram LCR amb diplococs gram negatius, NO cal afegir vancomicina)

– CEFOTAXIMA + AMPICIL·LINA (en < 1 mes d’edat)

• Alternativa (en al·lèrgics) – MEROPENEM

(25)

COMENTARIS FINALS

• La resistència als antimicrobians constitueix un problema important de salut pública a nivell mundial.

• L’ús en humans dels antimicrobians és freqüentment excessiu i inapropiat.

• Donades les escasses perspectives de nous antibiòtics en els

propers anys, és molt important fer un ús racional dels antibiòtics que disposem en el moment actual.

• En els últims anys s’han desenvolupat diversos programes d’optimització d’antimicrobians a nivell hospitalari.

• La prescripció adequada d’antimicrobians té un impacte directe

sobre l’evolució clínica del pacient, evita possibles efectes adversos,

és cost-efectiva i contribueix a evitar l’emergència de resistències.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :