PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI DE SEGURETAT I VIGILANCIA i SERVEIS AUXILIARS DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SERVEI DE SEGURETAT I VIGILANCIA i SERVEIS AUXILIARS DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

Expedient núm.: PMC 004/2021

1 - OBJECTE

El present Plec Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir les operacions necessàries per a la correcta execució dels serveis de vigilància de les dependències de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, complementant al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En qualsevol cas, el present Plec Prescripcions Tècniques defineix la regulació i definició de l’abast i de les condicions de la prestació, així com la normativa, sistemes tècnics i recursos, del servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions, serveis auxiliars i dependències del Palau de la Musica Catalana, per tal d’evitar qualsevol incident que pugui perjudicar a les instal·lacions, als visitants i als treballadors del Palau.

Els principals objectius perseguits per aquest PPT es resumeixen a continuació:

- Garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els bens i les instal·lacions del Palau de la Musica Catalana.

- Garantir els mínims temps de resposta i resolució davant possibles contingències sorgides durant la prestació del servei de seguretat del Palau de la Musica Catalana.

- Proporcionar el servei d’auxiliars de servei quan sigui requerit per l’empresa per portar a terme funcions de control d’accés i recepció i informació i orientació a clients o públic.

En tot el que no s’especifica al present Plec, l’adjudicatari haurà de complir les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció de riscos laborals.

2 - DISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS

2.1.- ÀMBIT DELS SERVEIS I DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS

Els serveis de vigilància objecte d’aquest Plec s’hauran d’ajustar al que disposa la Llei 5/2014 de 4 de abril, de seguretat privada i a les altres disposicions de desenvolupament aplicables.

Els serveis seran coberts per personal de seguretat titulat amb categoria de Vigilants de Seguretat sense arma, els quals realitzaran els serveis encomanats per la Fundació en virtut d’aquest contracte.

(2)

2 Seran objecte dels serveis totes les dependències, instal·lacions i material propietat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

El Palau de la Musica Catalana es un auditori de música i espectacles situat al carrer Palau de la Música, 4-6, al barri de la Ribera de la ciutat de Barcelona. Aquest auditori és escenari de concerts, actes culturals, socials i empresarials, congressos, conferències, exposicions, etc.

Les dependències del Palau de la Musica Catalana es composen de l’edifici original, anomenat Edifici Palau i per l’edifici annex a aquest i construït posteriorment, el Petit Palau:

Edifici Palau

L’edifici original va ser projectat pel arquitecte barcelonès Lluis Domènech i Montaner com a seu de l’Orfeó Català. La construcció de l’edifici es va realitzar durant els anys 1905 i 1908, integrant totes les arts, escultura, mosaics, vidrieres i forja.

Des del desembre de 1997, la sala de concerts va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO .

L’Edifici Palau, a part de la Sala de concerts, consta de planta baixa, sis plantes superiors, coberta i soterrani. A més, compta amb lavabos, cafeteria-restaurant, botiga, portes d’accés de públic, taquilles de venda d’entrades i altres instal·lacions diverses.

Edifici Petit Palau

Projectat per l’arquitecte Oscar Tusquets, l’edifici Petit Palau va ser inaugurat l’any 2004.

L’entrada principal es troba situada a l’entrada del carrer Sant Pere mes Alt.

L’Edifici Petit Palau consta de planta baixa, cinc plantes superiors, coberta i tres plantes subterrànies.

Edifici Espai Palau

Es troba al carrer Ortigosa 10 i és la seu de l’Escola Coral i els Cors del Palau. Tot el local e està en planta baixa.

Visita de les instal·lacions per part de l’empresa licitadora

Serà requeriment obligatori per a poder presentar oferta que els licitadors hagin visitat les instal·lacions del Palau de la Musica Catalana, del Petit Palau i de l’Espai Palau amb l’objectiu de conèixer l’edifici i dependències associades per poder validar la documentació lliurada en el present PPT.

2.2.- COBERTURA DELS SERVEIS

Les especificacions tècniques contingudes en aquest Plec tenen la consideració d’exigències mínimes i no exclouen qualsevol altra actuació necessària per al compliment de les finalitats del servei.

2.2.1. VIGILANTS DE SEGURETAT DE SALA DE CONTROL I EN SERVEIS ORDINARI Funcions:

A títol enunciatiu i no limitatiu, el servei de seguretat objecte d’aquest contracte consistirà en les següents prestacions:

• Atendre els sistemes tecnològics de telecomunicació, alarma, megafonia i missatges, vigilància mitjançant CCTV, de la Sala de Control.

(3)

3

• Vigilar les instal·lacions, bens i estris, evitar robatoris, destrucció d’equipaments, d’oficines, vehicles, actes vandàlics i controlar l’accés a l’edifici, sales i els seus respectius escenaris.

• Inspecció de l’estat de les instal·lacions. Qualsevol incidència haurà de ser comunicada diàriament.

• En cas d’incendi o alarma, complir amb les instruccions que es dictin en cas d’emergència.

• Control de monitors, de les alarmes i de la connexió de la central d’alarmes

• Control del tancament d’accessos exteriors i interiors (portes, finestres, etc.)

• Atendre qualsevol situació de perill o emergència que es pugui produir dins de les instal·lacions .

• Les que marca el Reglament de Seguretat Privada per a la seva categoria.

Càrrega de treball: 36 hores tots els dies de l’any. Total: 13.140 hores/any - 1 vigilant de seguretat (sense armes) tots els dies de l’any, les 24 hores.

- 1 vigilant de seguretat (sense armes) tots els dies de l’any, en horari de 12:00 a 24:00 hores Es considera servei de seguretat i vigilància el conjunt d’operacions que cal realitzar de manera diària i/o periòdica i que tenen com objectiu garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els bens i les instal·lacions del Palau de la Musica Catalana, i en qualsevol cas, segons els requeriments marcats a la Llei 05/2014 de 4 d’abril de Seguretat Privada i el reglament que la desenvolupi.

2.2.2. AUXILIARS DE SERVEIS Funcions:

De manera enunciativa i no limitada, es llisten les principals funcions que es duran a terme com Auxiliars de servei:

• Control per al tancament i obertura d'accessos a les instal·lacions, verificant i comprovant la seguretat dels mateixos.

• Serveis de control per a la recepció, comprovació, vigilància i orientació de visitants (clients i públics). Control de trànsit en zones reservades o de circulació restringida a l'interior de les instal·lacions evitant posar en perill la seguretat i el funcionament de les mateixes.

• Serveis auxiliars de control per a l'atenció de les trucades telefòniques durant tot el dia, o fora de l'horari d'activitat de les instal·lacions si s'escau prèviament, control d'entrades, carnets privats o documents, per a l'accés a qualsevol tipus d'edificis o immobles proporcionant-los la seguretat requerida dins el mateix.

• Recepció i distribució de paqueteria, correus i certificats

• Recolzament en temes de informació durant tot l´any, en funcions, actes i qualsevol tipus d´esdeveniment.

• Obertura de portes internes i externes del recinte per entrada i sortida de material

• Control de Visites.

Càrrega de treball : existeix una estimació de 7.500 hores/any aproximadament.

La cobertura del servei de recepció serà tots els dies de l’any (excepte dies de tancaments) i la resta de serveis a petició del client en funció de les necessitats.

En resum, les hores totals són:

CATEGORIA HORES

VIGILANT 13.140

AUXILIAR 7.500

Total hores any 20.640

(4)

4 2.3.- COMUNICACIONS PALAU DE LA MÚSICA-EMPRESA SEGURETAT I CONTROL DEL SERVEI

L’empresa anomenarà un interlocutor únic amb el responsable de seguretat de la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA per a tractar tots els temes referents a aquests serveis, la seva valoració i redistribució. Aquest interlocutor serà permanentment localitzable mitjançant telèfon mòbil i es podrà desplaçar a qualsevol dependència de la Fundació en un termini màxim de 2 hores, tant en laborable com en festiu.

La Direcció de la Fundació podrà sol·licitar, de forma justificada, en qualsevol moment el canvi de vigilant o auxiliar en servei per causes com la incorrecció en el tracte, l´aspecte personal descuidat, el vestuari inadequat i, en general, la no idoneïtat, i la empresa contractista ho haurà d´acceptar.

3 - EQUIPAMENT, EINES, COMPORTAMENT I DISCIPLINA

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà que durant la prestació dels serveis, el seu personal disposi en perfecte estat de funcionament dels equips propis per a la correcta realització dels serveis: elements de radiofonia i altres, sent aquests a càrrec de l’empresa, que haurà d’instal·lar els equips necessaris per a la correcta comunicació entre els vigilants integrants de l’equip operatiu.

L’empresa adjudicatària vetllarà per a què el seu personal disposi dels elements propis del Palau de la Música (passis, claus, etc.) necessaris per a la realització dels serveis i els tornarà al Palau amb motiu de la rescissió del contracte o per baixes del seu personal.

L’empresa adjudicatària presentarà en la seva proposta el conjunt d’eines i equips que posarà a disposició del servei per tal que pugui ser valorat.

L’empresa adjudicatària posarà a disposició del servei la dotació suficient i de la qualitat adequada de material, instrumental i equips auxiliars, per dur a terme les prestacions objecte d’aquest PPT.

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el nombre de walkie-talkies (amb la freqüència del client) i/o telèfons mòbils necessaris per poder assegurar les comunicacions entre els responsables del servei i els interlocutors del Palau de la Musica Catalana.

En qualsevol cas, l’adquisició dels walkie-talkies i/o telèfons mòbils anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

El personal de l'empresa adjudicatària que presti servei al Palau, guardarà el comportament i la bona imatge que requereix la seva tasca.

En particular, haurà de complir amb:

(5)

5 Uniformes

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris.

- Aquesta roba de treball ha d'incorporar el logotip propi de l'empresa adjudicatària i distintius reglamentaris i haurà de ser conservada en bon estat de neteja.

- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral a l'edifici sense la roba de treball especifica.

Comportament

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.

- Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici.

Disciplina

L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de seguretat pròpies de cada edifici en el que es prestin els serveis.

Resta prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària:

- Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en estat d'embriaguesa.

- Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol dependència de l'edifici.

- Mantenir reunions al Palau de la Musica Catalana que no siguin relatives a la prestació del servei.

- Faltar al respecte als usuaris del Palau de la Musica Catalana, al públic o als visitants.

La propietat podrà impedir l’accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pogués establir el propi Palau de la Musica Catalana o els seus representants.

La propietat es reserva el dret a exigir la substitució de qualsevol persona adscrita al servei, per motius de mal comportament, incapacitat per a desenvolupar el seu treball de forma normal, alteració de l’ordre o altres causes justificades.

4 - OPERATIVA DELS SERVEIS I PLA DE TREBALL

Els serveis objecte d’aquest Plec es regiran d’acord amb el planning de funcionament del Palau de la Música; tot i així, en el termini màxim de 15 dies abans de l’inici dels serveis contractats, la Fundació lliurarà a l’adjudicatari el planning de funcionament del Palau definitiu i el pla de treball assignat als diferents llocs de vigilància.

Aquest planning es podrà modificar durant el període contractat d’acord amb les necessitats operatives del Palau, en el ben entès que pels serveis fixos no es podran superar les hores contractades. En el cas que fos així, s’hauran de considerar com ampliacions.

(6)

6 L’empresa adjudicatària adoptarà totes les mesures que siguin necessàries, abans de la prestació dels nous serveis, per a garantir l’acompliment del planning i pla de treball establert per la Fundació, incloent la coordinació amb l’/les empresa/es que deixi de prestar els serveis per finalització del contracte.

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música es reserva el dret a modificar, en funció de les necessitats existents en cada moment atenent als actes, la distribució horària, l’organització de la feina i del nombre de treballadors/es que haurà de prestar el servei.

Per a la prestació dels serveis descrits s’ha de disposar de:

a) Els mitjans amb la qualitat i quantitat suficient perquè assegurin en tot moment l’execució correcta dels serveis descrits.

b) Els mitjans materials necessaris per al desenvolupament dels serveis encomanats que ha d’incloure una correcta uniformitat dels efectius de vigilància i de control.

c) Els mitjans tècnics que assegurin l’aplicació correcta dels serveis adjudicats.

L’adjudicatari haurà de presentar una relació dels mitjans dels que disposa per dur a terme el servei objecte de l’oferta.

5 - DOCUMENTACIÓ I ALTRES VALORACIONS

L’empresa adjudicatària lliurarà al responsable de seguretat de la Fundació, en temps i forma, la documentació necessària que aquest determini, referent a les ordres de treball i incidències.

L’adjudicatari presentarà un informe mensual on es recullin les ordres de treball realitzades i el registre d’incidències i actuacions.

Es valorarà el detall de les propostes en relació al temps de resposta en la necessitat d’ampliar el servei de personal.

Tanmateix, es valorarà el coneixement de les instal·lacions per haver prestat serveis anteriorment i les acreditacions en certificacions ISO 9001, 14001 i OSHAS 18001, així com ser membre d’APROSER.

6 - MILLORES ADDICIONALS AL SERVEI

Les especificacions tècniques del present PPT queden obertes a les millores que les empreses licitadores desitgin oferir, sense que la inclusió suposi, en cap cas, excedir el preu d’adjudicació previst o puguin suposar un cost posterior a la propietat durant el desenvolupament del servei.

Tindran aquesta consideració les millores tècniques que es poden introduir, així com les millores en les condicions salarials i de treball que es poden aportar pel personal vigilant i d’auxiliars de serveis.

7 - PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’adjudicatari haurà de presentar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

• És responsabilitat del Contractista garantir que totes les activitats s’ajustin a la reglamentació vigent, així como a la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

(7)

7

• El Contractista complirà amb la legislació general en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals, i en particular les normes internes del Palau i els seus procediments.

• El contractista, dins de les seves responsabilitats, assignarà un tècnic competent, i perfectament acreditat, com a tècnic de prevenció de riscos laborals, en especial per fer la coordinació segons l’art. 24 de la Llei 31/95.

• És responsabilitat del contractista garantir que totes les activitats s’ajustin al Pla de Prevenció de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

• El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual EPI’s.

8 - FORMACIÓ DELS VIGILANTS DE SEGURETAT I AUXILIARS DE SERVEIS

Tot el personal de l’empresa adjudicatària haurà de tenir i acreditar, entre d’altres la formació necessària per a actuar davant les següents circumstàncies: Prevenció de riscos laborals, Pla Operatiu de seguretat i altres que es puguin requerir.

Els vigilants de seguretat hauran d’estar informats de:

- Situació de claus

- Situació de les aixetes generals d’aigua, gas i del quadre elèctric - Funcionament de la centraleta d’alarmes

- Funcionament de la centraleta contra incendis - Instruccions d’actuació en cas d’incendi - Instruccions d’actuació en cas d’inundació

- Instruccions d’actuació en cas de fallida del subministrament elèctric

A més d’aquestes funcions, en casos esporàdics o d’emergència, hauran de col·laborar en:

- L’extinció d’incendis

- L’auxili en casos d’accidents - En el Pla d’Emergència interior - Simulacres

El personal de l’empresa adjudicatària serà convenientment format en els següents aspectes:

- Pla d’emergència

- Prevenció de riscos laborals

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la despesa de formació i posarà a disposició els mitjans materials i humans necessaris per a realitzar la formació esmentada.

9 - OBLIGACIONS DE L CONTRACTISTA Recursos Humans

És obligació de l’empresa contractada la presentació del RLC i RNT dels vigilants i auxiliars que prestin serveis al Palau i la seva actualització.

(8)

8 El personal que presti el servei objecte del contracte, dependrà laboralment de l’empresa adjudicatària, la qual estarà obligada a abonar els imports corresponents a salaris i seguretat social vigent, o els que successivament s’estipulin, de conformitat amb les normes reguladores, quedant exempta la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

És obligació de l’empresa contractada la presentació del RLC i RNT dels vigilants i auxiliars que prestin serveis al Palau i la seva actualització.

L’empresa adjudicatària haurà de contractar el personal necessari per atendre les obligacions i fer-se càrrec en la forma reglamentària del personal de seguretat i auxiliars, subrogant-se el personal que es relaciona en l’annex adjunt a aquest plec.

L’empresa adjudicatària haurà de suplir, de manera immediata, les absències del personal dels llocs que es puguin produir per IT, vacances, permisos, etc, de manera que permanentment estigui el servei cobert.

Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l’

incompliment d’aquesta obligació pel personal al seu càrrec.

Tanmateix, serà causa de rescissió de contracte el no complir amb les obligacions salarials i de seguretat social dels treballadors que realitzen els serveis de vigilància i d’auxiliars.

Gestió mediambiental i de residus

L’empresa adjudicatària complirà amb les normes generals en matèria mediambiental i en particular en els procediments de la ISO 14001 i EMAS implantada al Palau de la Musica Catalana.

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, hauran de ser degudament gestionats o eliminats.

L'empresa adjudicatària pot estar subjecta a inspeccions per part del Responsable de Medi ambient o per qui aquest designi per garantir el correcte compliment de les clàusules ambientals.

10 - ATENCIÓ DE SERVEI PERMANENT

L’empresa adjudicatària haurà d’estar en disposició d’atendre i donar resposta, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, a qualsevol incidència que pugui esdevenir en relació a la prestació dels serveis contractats.

11 - SERVEIS EXTRAORDINARIS I AMPLIACIONS

L’empresa adjudicatària haurà d’estar en disposició d’aportar vigilants en 24h, com a màxim, pels serveis extraordinaris o ampliacions (prolongacions de servei) que puguin ser sol·licitats.

A l’equip fix de persones, l’adjudicatari haurà d’afegir els vigilants complementaris que puguin garantir la ràpida resposta als períodes de vacances, baixes per malaltia, etc., dels serveis objecte d’aquesta contractació.

Qualsevol esdeveniment que suposi el desplaçament a les instal·lacions d’inspectors per efectuar funcions de coordinació entre el personal suplementari i el gestor de seguretat, no representarà cap càrrec per la Fundació.

(9)

9 12 - IMPORT ADJUDICACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT

L’import màxim del contracte per la prestació del servei descrit es fixa com a màxim en: 305.500€/any.

Per tant, el preu màxim de licitació serà de 611.000€ corresponen als dos anys de contracte.

Aquest import màxim correspon a:

 1,5 vigilants de seguretat tots els dies de l’any (36 hores de servei al dia), resultant un total de 13.140 hores de serveis a l’any i un import de 215.500€/any

7.500 hores de serveis d’auxiliars per un import màxim de 90.000€/any Els preus màxims dels serveis extres o de reforç es fixen en:

- Preu hora de vigilant de seguretat: 16,4€

- Preu hora d’auxiliars: 12€

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes d’acord amb el pla de facturació següent:

 Serveis ocasionals. Facturació mensual, quan s’escaigui, d’acord amb la prèvia acceptació de la Fundació.

 Pagament el 25 del mes en el que es compleixin els 60 dies següents a la presentació per part de l’adjudicatari de les factures mensuals corresponents.

(10)

10

ANNEX 1.

RELACIÓ DEL PERSONAL A SUBROGAR

Relació del personal que actualment realitza serveis de vigilància en el Palau de la Música a subrogar per l’adjudicatari del contracte:

Relació del personal que actualment realitza serveis AUXILIARS en el Palau de la Música a subrogar per l’adjudicatari del contracte:

Cognoms i nom Categoria Professional Tipus de

Contracte % Jornada Alta

empresa Antiguetat Perillositat Complements personals

BUITRÓN POZO, GALO POLIVIO Vigilante de Seguridad 401 100,00% 29/06/2017 02/04/2015 20'19 €/mes

CARRASCO ARIZA, SALVADOR Vigilante de Seguridad 100 100,00% 13/04/2019 13/04/2019 20'19 €/mes

CAVA GARCIA, JUAN CARLOS Vigilante de Seguridad 100 100,00% 05/10/2018 05/10/2018 20'19 €/mes

Plus Responsable Equipo: 10 % salario

base

MUÑOZ CORTÉS, FRANCISCO Vigilante de Seguridad 100 100,00% 09/08/2021 09/08/2021 20'19 €/mes

HIDALGO BARRAZ, JORGE Vigilante de Seguridad 100 100,00% 28/09/2018 28/09/2018 20'19 €/mes

Plus Responsable Equipo: 150 €/mes x

12

LLENAS SEGURA, GERARD Vigilante de Seguridad 200 55,60% 01/09/2020 01/04/2017 20'19 €/mes

FRANCO BARRIGA, ANGEL M. Vigilante de Seguridad 100 100,00% 01/05/2017 03/04/2009 20'19 €/mes

SAPORTA TORRES, DANIEL J. Vigilante de Seguridad 100 100,00% 29/06/2017 01/02/2015 20'19 €/mes VIGILANTS DE SEGURETAT

Cognoms i Noms Categoria Professional Tipus de

Contracte % Jornada Antiguetat

MENDEZ RUIZ, YOLANDA AUXILIAR SERVICIOS 100 100,00% 06/09/2013

SOLER VICENTE, GUILLEM AUXILIAR SERVICIOS 200 50,00% 14/10/2016

TOLEDANO OLIVART, MARIA AUXILIAR SERVICIOS 100 100,00% 26/05/2018

BUESO PRAT, ROGER AUXILIAR SERVICIOS 189 100,00% 01/05/2021 AUXILIARS SERVEIS

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :