Els contractes menors es troben regulats a l article 118, en relació amb el 29.8, i 63.4 de la nova llei.

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

INSTRUCCIÓ CONJUNTA DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LA INTERVENCIÓ GENERAL EN RELACIÓ AMB LA INTERPRETACIÓ, L’ASSESSORAMENT I LA FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES MENORS A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (BOE NÚM. 272 DE 9 DE NOVEMBRE DE 2017) , PER LA QUAL ES TRANSPOSEN A L’ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL LES DIRECTIVES DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 2014/23/UE I 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRER DE 2014

I. ANTECEDENTS I LEGISLACIÓ

1. Al BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017, es va publicar la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i, d’acord amb la seva disposició final 16, la referida llei entrarà en vigor el proper 9 DE MARÇ de 2018, és a dir, als 4 mesos de la seva publicació al BOE, a excepció del que disposa l’article 159.4.a) i 32.2.d), que entrarà en vigor als 10 mesos de la seva publicació al BOE, és a dir, el proper 9 de setembre de 2018, i els articles 328 a 324, així com la disposició final 10, que van entrar en vigor el 10 de novembre de 2017, i l’article 150.1 paràgraf 3er, que entrarà en vigor en el moment en què es publiqui i entri en vigor la disposició reglamentària a que el mateix precepte es refereix.

2. La nova LCSP introdueix nombroses i importants novetats respecte del règim vigent en aquest moment, tal i com es va fer constar a la nota informativa, de 29 de novembre de 2017, emesa per la Secretaria General.

3. Una de les novetats més importants introduïda per la Llei 9/2017, i que és objecte de la present instrucció, és la nova regulació del procediment i la regulació dels anomenats contractes menors.

4. Els contractes menors es troben regulats a l’article 118, en relació amb el 29.8, i 63.4 de la nova llei.

L’article 118 és la disposició que regula els expedients dels contractes menors, i literalment diu

“Articulo 118 Expediente de contratación de contratos menores

(2)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000

€, cuando se trate de contratos de obra, o a 15.000 €, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal (precepto básico).

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación, motivando la necesidad del contrato. Asímismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan (precepto básico).

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a qué se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (precepto no básico).

3. En el expediente se justificará que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha subscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los suministros encuadrados en el artículo 168.a.2 (precepto básico).

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el art. 63.4” (precepto básico).

Per la seva banda, l’article 63.4 (precepte bàsic) estableix:

“La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y, la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.

(3)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 €, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores”.

Així mateix, l’article 29.8 (precepte bàsic), que regula el termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació estableix:

“Los contratos definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

D’altra banda, les disposicions addicionals segona i tercera, regulen: d’una banda, les competències en matèria de contractació de les entitats locals, article que ha de posar-se en relació amb l’article 61.2, ambdós bàsics, que estableixen el règim de delegació o desconcentració dels òrgans de contractació (disposició addicional segona); i, d’altra banda, les normes específiques de contractació de les entitats locals (disposició addicional tercera).

En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que, el paràgraf 8 de la disposició addicional tercera estableix:

“Los informes que la ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de los expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.”

Aquest article cal posar-ho en relació amb l’article 3 del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

De les disposicions abans assenyalades, es deriva clarament que la Secretaria General no ha d’emetre informe previ, preceptiu i no vinculant, en els casos de la tramitació i adjudicació dels contractes menors.

(4)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

5. Per la seva banda, el TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, en el seu article 219.1, estableix:

“No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de trato sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que derive o sus modificaciones y otros gastos menores de 3.005,06 €, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja.”

Per tant, els contractes menors no es troben subjectes a fiscalització prèvia de la intervenció, sinó a control financer.

6. Quant a la interpretació de l’article 118 i més concretament al seu paràgraf tercer, ens remetem a la nota informativa, de data 6 de març de 2018, elaborada per la Secretaria General, sobre la interpretació que la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat ha realitzat en els seus informes dels expedients 41/2017, 42/2017 i 5/2018, i que s’incorpora conjuntament a la present instrucció.

II. OBJECTE DE LA INSTRUCCIÓ

D’acord amb les disposicions legals abans assenyalades, els titulars de la Secretaria General i de la Intervenció General, han elaborat conjuntament la instrucció que conté les pautes següents:

1. Respecte a la Secretaria General, i, en el seu cas, a les secretaries delegades, en relació amb els contractes menors que es tramitin a partir del 9 de març de 2018, la revisió jurídica es limitarà únicament a comprovar:

a) L’òrgan competent (Presidència i delegacions específiques).

b) La quantia del contracte (article 118.1).

c) El termini del contracte (article 29.8)

d) L’existència de l’escrit de l’òrgan de contractació justificant la necessitat del contracte.

e) La justificació que consta a l’expedient, a través dels corresponents informes, que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar les regles generals de la contractació i que

(5)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

es dona compliment al que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017, d’acord amb la interpretació atorgada per la JCCPE.

A efectes de coordinació, s’adjunten com a annex 2 a la present instrucció models d’informes adaptats als requeriments de l’article 118.3 de la Llei 9/2017.

2. Respecte de la justificació de l’escrit a què fa referència l’apartat e), encara que no sigui obligatori i pogués realitzar-se a posteriori, es considera convenient que consti, expressament, a l’expedient, al menys, en aquells contractes de quantia igual o superior a 5.000 €, i que en el corresponent acord de resolució d’adjudicació, l’òrgan competent de contractació, reculli que s’ha donat compliment als límits de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient.

3. Respecte als contractes menors de quantia igual o inferior a 5.000 €, a l’expedient, juntament amb la factura, constarà un sol informe que reculli la motivació i la justificació del contracte i el compliment dels límits de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, que haurà de realitzar-se pel màxim responsable directiu de la Gerència/Direcció, i que serà assumit per l’òrgan de contractació competent per aprovar la despesa i reconèixer l’obligació.

4. Als efectes legals del que disposen els apartats anteriors, les secretaries delegades, en revisar el contingut de les propostes de Resolucions d’aprovació i adjudicació de contractes menors que es tramitin, faran constar el terme lingüístic REVISAT, el que no suposarà, en cap cas, que donen la total conformitat a la legalitat de la tramitació i adjudicació del contracte, ni al compliment dels requisits i exigències establerts a l’article 118 i concordants de la Llei 9/2017.

5. La Secretaria General, als efectes de donar fe de les Resolucions dels òrgans de contractació d’aprovació de contractes menors, es limitarà, únicament, a donar fe, als efectes previstos a l’article 2.d) del RD 1174/87, de 18 de setembre, en el sentit que el donar fe dels Decrets suposa, únicament, que acorda la seva inscripció al Llibre de Resolucions de la Presidència o de les Vicepresidències Delegades d’Àrees, i, en el seu cas, del Diputat Delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, als quals per part de la Presidenta se’ls hagi delegat la tramitació i adjudicació dels contractes menors, sense que, en cap cas, la fe pública comprengui ni entengui que la referida Resolució s’ajusta íntegrament a la legislació vigent.

(6)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

6. El control intern, que correspon a la Intervenció General, es farà en la fase de control financer, sobre una mostra representativa dels contractes menors realitzats, emetent el corresponent informe, en els termes fixats en el TRLRHL i en el Reial decret 424/2017. 1

7. A efectes de facilitar la confecció dels expedients de contractes menors, s’incorpora en l’annex 1 un model de redactat de la part dispositiva de la Resolució per aprovar un contracte menor de més de 5.000 euros.

8. Donar trasllat de la present instrucció a la Presidència, als/a les Diputats i Diputades que constitueixen de fet i de dret aquesta Diputació, a la Secretaria General, a la Intervenció General, al Coordinador General, al Director del Gabinet de la Presidència, a la Gerència, a la Tresoreria, als Coordinadors d’Àrea, a tots els Gerents i Directors de Serveis que prestin els seus serveis a la Diputació de Barcelona, als Caps de Servei i d’Oficina i als Gerents dels ens del sector públic de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns

9. Aquesta instrucció entrarà en vigor el proper 9 de març de 2018.

1 Amb caràcter indicatiu i sense perjudici d’ulteriors interpretacions, la Intervenció General tindrà en compte els criteris següents:

a) Amb caràcter general, s’entendrà que tenen objecte diferent aquells contractes (obres, serveis i subministraments) gestionats per serveis/oficines diferents, sense perjudici de prova en contrari.

b) Amb caràcter general, s’entendrà que tenen objecte diferent les obres que afectin a edificis diferents, si bé es recomana que s’agilitzin altres procediments de contractació (acords marc o sistemes dinàmics), sense perjudici de prova en contrari.

c) Amb caràcter general, s’entendrà que tenen el mateix objecte les actuacions (ja siguin dins o fora del catàleg) quan l’objecte sigui qualitativament idèntic i només difereixin en l’ens local afectat per l’actuació.

d) Per comprovar si es superen els límits quantitatius de l’art. 118.1 de la Llei 9/2017, es tindran en compte tots els contractes menors realitzats, amb un mateix adjudicatari i per a un mateix objecte, en el termini d’un any enrere a comptar des de la data en que s’aprovi la següent Resolució (cas de menors amb aprovació prèvia) o es registri una factura (cas de menors de fins a 5.000 euros).

e) Es consideren òrgans de contractació aquells que exerceixen la competència per atribució de la llei o per delegació. (A efectes pràctics l’òrgan de contractació no tindrà cap impacte sobre les limitacions que tenen els contractes menors).

(7)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

ANNEX 1

MODELS

RESOLUCIÓ

Únic.- Aprovar la contractació de ...(objecte)..., mitjançant un contracte menor, a favor de l’empresa ..., per un import de ...(xifra en lletres i números)..., amb càrrec a l’aplicació pressupostària ..., entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes incorporats al present expedient.

INFORMES:

1) Contractes menors amb aprovació:

MODEL A. Informe de l’òrgan de contractació

La Gerència/Direcció de ... (identificar) necessita contractar ... (consignar l’objecte del contracte i els motius que puntualment justifiquen la necessitat) i no disposa de mitjans suficients per a fer front a la dita contractació per ... (consignar motius i incorporar només en cas de contracte menor de serveis).

És per això que es proposa incoar expedient de contracte menor, d’acord amb allò que disposa l’article 118 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Lloc i data

Signatura: òrgan de contractació

MODEL B. Informe del màxim responsable

D’acord amb l’informe de motivació emès per l’òrgan de contractació:

La Gerència/Direcció de ... (identificar) necessita contractar ... (consignar

(8)

Àrea de Presidència

Secretaria General – Intervenció General

mitjans suficients per a fer front a la dita contractació per ... (consignar justificació de manca de mitjans només en cas de contracte menor de serveis).

En compliment d’allò que disposa l’article 118.3 de la LCSP, s’informa que:

a) L’empresari proposat és (consignar denominació complerta i CIF) i compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a la dita contractació.

b) No s’ha alterat l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació i el dit empresari no ha subscrit més contractes menors, d’objectes qualitativament iguals, o quan es tracti de prestacions que constitueixin, o puguin constituir una unitat d’execució, en allò jurídic i en allò econòmic, durant el termini d’un any a comptar des de l’aprovació de la factura, o en el seu cas, des del moment de l’adjudicació del contracte anterior, amb la Diputació de Barcelona, que individual o conjuntament, superi la xifra assenyalada a l’article 118.1 de la LCSP, aprovada pel mateix òrgan de contractació.

En conseqüència, s’ha donat compliment als requisits previstos en l’article 118 i concordants de la LCSP.

Lloc i data

Signatura: màxim responsable directiu de la Gerència/Direcció

2) Contractes menors de menys de 5.000 euros:

Justificació del compliment dels requeriments de l’article 118 de la Llei 9/2017

La contractació de ...(objecte)..., mitjançant un contracte menor, a favor de l’empresa ..., per un import de ...(xifra en lletres i números)..., s’ha realitzat sense alterar l’objecte del contracte i sense evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, d’acord amb tot el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017.

(Aquest informe, signat pel responsable de conformar la factura, acompanyarà la factura en el moment d’incorporar aquesta al programa SAP de comptabilitat)

(9)

Metadades del document

Tipologia documental

2018/0004005 Tipus documental Instrucció Núm. expedient

Títol Instrucció conjunta de la Secretaria General i de la Intervenció General en relació amb la interpretació, l'assessorament i la fiscalització dels contractes menors a partir de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Data document 06/03/2018

Signatari Acte Data acte

Signatures

Interventor General 37273364R JOSEP ABELLA (R:

P0800000B)

Signa 06/03/2018 15:05

secretaria general

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Signa 06/03/2018 16:50

Validació Electrònica del document

Codi (CSV) Adreça de validació

1d433f657fea84f075de

QR https://seuelectronica.diba.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :