INSTRUCCIO D ALCALDIA PER A L APLICACIÓ DE L OMAIIAA AMB L ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 20/2009

Texto completo

(1)

INSTRUCCIO D’ALCALDIA PER A L’APLICACIÓ DE

L’OMAIIAA AMB

L’ENTRADA EN VIGOR DE

LA LLEI 20/2009

(2)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (1)

Vigència de l’OMAIIAA amb caràcter general: Estableix que la OMAIIAA manté la seva vigència en tot allò que no contradigui i/o oposi a la Llei 20/2009.

(3)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (2)

Estableix el règim jurídic aplicable a les activitats que ja disposen d’autorització o de llicència ambiental, compreses a l’Annex I de la Llei 20/2009

(4)

ACTIVITATS DELS ANNEXOS I , II.1 AMB AUTORITZACIÓ O LLICÈNCIA AMBIENTAL

Control inicial

Modificacions substancials Control periòdic

Revisió periòdica o anticipada Canvi de titular

Cessament de l’activitat

(5)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (3)

Règim d’activitats subjectes a llicència ambiental que continuen en el mateix règim

(6)

ACTIVITATS AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL CONCEDIDA

Control inicial

Modificacions substancials Control periòdic

Revisió periòdica (*) o anticipada Canvi de titular

Cessament de l’activitat

(7)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (4)

Règim de les activitats subjectes a llicència d’obertura que passen a règim de llicència ambiental

(8)

LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA CONCEDIDA

Control inicial

Modificacions substancials Control periòdic

Revisió periòdica (*) o anticipada Canvi de titular

Cessament de l’activitat

(9)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (5)

Règim d’activitats subjectes a comunicació que passen a règim de llicència municipal:

– CENTRES DE CULTE

– HABITATGES ÚS TURÍSTIC

(10)

CENTRES DE CULTE

Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

L’article 9 estableix la necessitat d’atorgament de la llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte de naturalesa reglada.

Decret 94/2010 de 20 de juliol, de desplegament de la Llei de Centres de Culte.

- Llicència: superfície superior a 100 m2 o més de 90 persones d’aforament.

- Comunicació: superfície inferior a 100 m2 o menys de 90 persones d’aforament.

L’article 22 estableix el règim jurídic de la llicència d’obertura i ús i les exclou expressament del règim de prevenció i control ambiental.

(11)

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Llei 18/2007, de 28 de febrer, del dret a l’habitatge.

Habitatge d'ús turístic: l'habitatge l'ús del qual els propietaris, amb l'autorització de l'administració competent, cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica.

Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic

L’article 6 estableix que els ajuntaments han de regular per ordenança municipal el procediment d’atorgament de la llicència.

Estableix un requisits mínims per a obtenir la llicència d’habitatge d’ús turístic mentrestant no s’aprovi l’ordenança municipal.

(12)

LLICENCIA MUNICIPAL SECTORIAL

(13)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (6)

Règim d’activitats subjectes a règim de llicència ambiental que passen al règim de comunicació amb certificació

(14)

ACTIVITATS AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL CONCEDIDA

Comunicació prèvia amb certificació EAC

(15)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (7)

Supressió del règim de llicència municipal d’obertura d’establiments de l’annex III.1 de l’OMAIIAA

(16)

LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA CONCEDIDA

Comunicació prèvia amb certificació EAC

(17)

Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009

ANNEX I, II.1 i II.2 ANNEX I i II ANNEX II i III.1 ANNEX III.2

ANNEX III.1 ANNEX II

ANNEX III.2 LLICÈNCIA MUNICIPAL

SECTORIAL (CENTRES CULTE)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (8)

(18)

AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES AMBIENTALS EN TRAMIT

RESOLUCIÓ LLEI 3/1998

Control inicial

Modificacions substancials Control periòdic

Revisió periòdica (*) o anticipada Canvi de titular

Cessament de l’activitat

(19)

LLICÈNCIES AMBIENTALS I D’OBERTURA EN TRÀMIT D’ACTIVITATS DE L’ANNEX III

RESOLUCIO LLEI 3/1998 I OMAIIAA

Control inicial resolt amb la presentació d’una

comunicació prèvia amb certificació EAC

(20)

LLICÈNCIES D’OBERTURA EN TRÀMIT D’ACTIVITATS DE L’ANNEX III

ANNEX II RESOLUCIÓ OMAIIAA

Control inicial

Modificacions substancials Control periòdic

Revisió periòdica(*) o anticipada Canvi de titular

Cessament de l’activitat

(21)

REGIM DE COMUNICAT DE L’ANNEX III.2 D’ACTIVITATS DE LLICÈNCIA MUNICIPAL

LLICÈNCIA MUNICIPAL REGIM DE COMUNICACIÓ DE L’ANNEX III.2

(22)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (9)

Substitució del certificat de compatibilitat urbanística per l’informe urbanístic

(23)

SUPRESSIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPATIBILIAT URBANÍSTICA

• Informe urbanístic previ

• Informe urbanístic simultani

(24)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (10)

Informes municipals previs al règim de comunicació.

•Totes aquelles activitats compreses al règim de comunicació que per aplicació de l’article 4t apartat 1 de l’ORCPI, hagin de ser informades per SPEIS, han de sol·licitar l’ esmentat informe previ, en els supòsits en que no s’hagi emès dins del corresponent procediment de llicència d’obres.

•Les activitats compreses a l’annex III.2.a, III.2.b i III.3 incloses en els Plans d’usos dels que per a la seva implantació estiguin sotmeses a condicions de densitat i/o distància, han de sol·licitar un informe urbanístic previ de compatibilitat, en els supòsits en que no s’hagi emès dins del corresponent procediment de llicència d’obres.

(25)

INFORMES PREVIS

(26)

LLEI 3/2010: INCENDIS

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis

.

Disposició addicional primera:

Competències en prevenció i seguretat en matèria d’incendis de l’Ajuntament de Barcelona

1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les competències que exerceix en virtut de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la carta municipal de Barcelona, de la resta de la normativa aplicable en matèria de règim local i d’aquesta Llei, verificar el compliment de les condicions de seguretat, les activitats, les infraestructures i els edificis que es trobin en el seu terme municipal, inclòs el control preventiu a què fan referència els articles 23 i 24.

2. La verificació a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer d’acord amb el procediment establert per la normativa municipal corresponent.

(27)

OMCPI-2008

L’Ordenança Reguladora de les condicions de protecció contra incendis en els edificis en el seu article 4t. apartat 1, estableix una relació d’activitats que han de ser informades per SPEIS:

• Us administratiu, si l’alçada d’evacuació és superior a 28 m o la superfície per planta supera els 1.000 m2.

• Us docent, si l’alçada d’evacuació és superior a 15 m o la superfície total és superior a 2.000 m2.

• Us sanitari sense hospitalització, si l’alçada d’evacuació és superior a 15 m o la superfície per planta és superior a 750 m2.

• Us sanitari amb hospitalització

(28)

OMCPI-2008

• Establiments industrials de superfície superior a 1.500 m2 o de risc mig o alt d’acord amb el RSCIEI.

• Us residencial públic de més de 20 llits

• Aparcaments de superfície superior a 2.500 m2.

• Cinemes, teatres, bingos, discoteques o similars.

• Us cultural, esportiu, restauració i establiments de pública concurrència, la superfície dels quals superi els 500 m2 i que no siguin els del apartat precedent.

• Us comercial de superfície superior a 750 m2 per planta o el total supera els 2.500 m2.

(29)

Plans d’usos de districte

Els plans d’usos dels Districtes regulen:

• Les activitats de pública concurrència d’acord amb l’Ordenança Municipal d’activitats i d’establiments de concurrència pública i opcionalment

• de les activitats d’hoteleria,

• dels apartaments turístics,

• dels establiments de venda d’aliments amb o sense degustació,

• de les activitats d’aquets tipus quan siguin complementàries d’establiments socials (clubs, cases regionals, equipaments esportius….)

(30)

Districtes amb Pla d’usos

- Ciutat vella

- Eixample: regulat a un article del Text Refós de l’Ordenança de rehabilitació i Millora

- Les Corts

- Sarrià-Sant Gervasi - Gràcia

- Horta: casc antic

- Sant Martí: un d’àmbit general i un específic per al Port Olímpic

(31)

Paràmetres

Estableixen la possibilitat d’obertura d’un establiment en funció, entre d’altres paràmetres, de:

•Distància entre establiments

•Condicions de densitat

•Distància a usos protegits

(32)

INFORMES PREVIS

(33)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (11)

Proposta de resolució.

La proposta de resolució provisional, per sotmetre-la a audiència dels interessats, i la proposta de resolució definitiva, per elevar-la a l’òrgan competent per resoldre el procediment la efectuarà la Ponència Ambiental Municipal.

(34)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

(35)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (12)

Vigència de la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora de procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental.

(36)

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA (13)

Nous annexos de l’OMAIIAA.

(37)

LLEI 20/2009 PCAA

Annex I: Autorització ambiental – Annex I.1

– Annex I.2

– Annex I.3: excepte les activitats extractives i mineres que, d’acord amb l’article 8 de l’ OMAIA, no es poden exercir a Barcelona

Annex II: Llicència ambiental

– Annex II: requereix consulta prèvia – Annex II: no requereix consulta

prèvia

Annex III: Règim de comunicació

(38)

OMAIIAA AMB LA LLEI 20/2009

Annex III: Règim de comunicació

Annex III.2: Règim de

comunicació amb certificació prèvia

– Annex III.2.a: inclosos al règim de comunicació de la Llei 20/2009

– Annex III.2.b: no inclosos al règim de comunicació de la Llei 20/2009

Annex III.3: innòcues

(39)

COMPARATIVA

OMAIIAA (2001) OMAIIAA (2011)

(40)

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

– Avantprojecte de Reglament Annex I.

– Avantprojecte de Reglament Annexos II i III.

• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics.

– Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

• Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

(41)

NORMATIVA AUTONÒMICA

• Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

– Decret 94/2010 de 20 de juliol, de desplegament de la Llei del Centres de Culte.

• Llei 18/2007, de 28 de febrer, del dret a l’habitatge.

– Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

• Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

(42)

NORMATIVA MUNICIPAL

• Normes urbanístiques (NNUU) del PGM (règim d’usos).

• Ordenança Municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública de Barcelona.

• L’Ordenança Reguladora de les condicions de protecció contra incendis en els edificis (OMCPIE/08).

• Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari.

• Pla Especial del comerç alimentari de Barcelona (PECAB).

• Pla Especial del comerç no alimentari de Barcelona (PECNAB).

(43)

REGLAMENT METROPOLITÀ D’AIGÜES RESIDUALS

Resten obligats a obtenir la autorització d’abocament al sistema públic de sanejament de titularitat municipal i/o metropolitana:

•1) totes les instal·lacions amb un cabal d’abocament superior a 6.000m cúbics/any.

•2) totes les activitats que es trobin a la següent classificació:

– Les compreses a les seccions C, D, i E de la CCAE – Les que consideri potencialment contaminants l’EM o

l’ACA

– Les incloses a l’annex 5 del Reglament Metropolità.

(44)

Moltes gràcies

Cristina Polo

cpolo@bcn.cat T. 93 291 44 67

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :