Muntatge i manteniment d equips

Download (0)

Full text

(1)

Informàtica i comunicacions

Muntatge i manteniment d’equips

CFGM.IC10.M01/0.09

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes

(2)

Coordinació de continguts Miguel Ángel Carpintero Rodríguez

Redacció de continguts Joan Alfred Noll Obiol

Primera edició: setembre 2009

© Departament d’Educació

Material realitzat per Eureca Media, SL

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

(3)

3

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Muntatge i manteniment d’equips

Introducció

Introducció

En la actualitat els avanços tecnològics fan que l'arribada de nous components al món de la informàtica sigui constant. Això fa que no només s'hagi de tenir en compte el manteniment dels equips en cas de fallada, si no que també afegeix un treball constant d'actualització d'aquests equips per adaptar-se a les noves necessitats.

Si hem de treballar amb components elèctrics i electrònics, és important tenir uns coneixements sobre electricitat i seguretat. Per això a la unitat formativa “Electricitat a l’ordinador” aprendreu quina és la naturalesa de l’electricitat i com es fa per a mesurar-ne els valors.

Coneixereu els components de les fonts d’alimentació d’un ordinador i quins valors típics donen per a garantir el funcionament correcte dels dispositius. A més, veureu la importància de la prevenció de riscos laborals en el sector de la microinformàtica.

A la unitat formativa “Components d’un equip microinformàtic”

donarem un repàs a les principals unitats funcionals d'un sistema informàtic per desprès poder relacionar-les amb maquinari concret.

Un cop tenim els coneixements elèctrics, de seguretat i de components bàsics, és quan podem començar a ensamblar-los dins la màquina. Això és el que veurem a la unitat formativa “Muntatge d’un equip microinformàtic”. Començarem definint un projecte, l'implementarem i finalment el provarem i documentarem.

Com en molts altres camps, dins el mon de la informàtica moltes vegades s'han de cobrir situacions especials. Això no ho podem obviar en aquest crèdit i per tant a la unitat formativa “Noves tendències de muntatge d’un equip microinformàtic” estudiarem com podem adaptar els nostres equips a aquests requeriments. A vegades poden ser requeriments funcionals i altres vegades simplement estètics.

Quan els equips ja estan en funcionament, una tasca bàsica és el seu manteniment, tant preventiu com les actuacions necessàries un cop es detecta una avaria. Això és el que es tractarà a “Manteniment d’equips microinformàtics”.

Per últim, un sistema informàtic difícilment pot funcionar sense una capa de programari i a la vegada aquest ens pot facilitar molt la feina de

(4)

configuració. A la unitat formativa “Instal·lació de programari”

s'assoliran conceptes del programari més directament relacionat amb el maquinari i el seu manteniment.

(5)

5

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Muntatge i manteniment d’equips

Objectius

Objectius

En acabar aquest mòdul heu de ser capaços del següent:

1. Mesurar paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seves unitats característiques.

2. Verificar que compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

3. Seleccionar els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seves funcions i comparant prestacions de diferents fabricants.

4. Acoblar un equip microinformàtic, interpretant plans i instruccions del fabricant aplicant tècniques de muntatge.

5. Reconèixer noves tendències en l'acoblament d'equips microinformàtics descrivint els seus avantatges i adaptant-les a les característiques d'ús dels equips.

6. Mantenir equips informàtics i perifèrics interpretant les recomanacions dels fabricants i relacionant les disfuncions amb les seves causes.

(6)

Continguts

Continguts

Unitat formativa 1: Electricitat a l’ordinador

Unitat formativa 1: Electricitat a l’ordinador

Mesura de paràmetres elèctrics. Fonts d'alimentació 1. Fonaments d'electricitat

1. L'electricitat i els senyals elèctrics 2. El corrent elèctric

3. Magnituds elèctriques i les seves unitats

2. Mesura de paràmetres elèctrics bàsics. Instruments de mesura 1. Polímetre

2. Fonts d'alimentació

3. La font d'alimentació d'un ordinador 1. Els connectors

2. Mesura de valors de tensió en fonts d'alimentació (FA) típiques Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI)

1. Característiques bàsiques 1. Supressors de crestes 2. Adaptadors de línia

3. Sistemes d'alimentació ininterrompuda 2. Tipus de SAI

1. SAI fora de línia 2. SAI en línia

3. Dimensionament i càlcul dels SAI 4. Connexió de dispositius al SAI 5. Control i automatització del SAI

1. Programari per al SAI 2. Automatització del sistema 3. Manteniment del SAI

Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: identificació de riscos

1. Necessitat de la prevenció de riscos laborals 1. Condicions de treball i salud

2. Els danys derivats del treball

2. Procés de d’avaluació dels riscos laborals. Prevenció 1. Identificació dels riscos. Llista

2. Planificació de la prevenció 3. Protecció col·lectiva i individual

4. Prevenció en el muntatge i manteniment d’ordinadors

(7)

7

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Muntatge i manteniment d’equips

3. Normes de protecció ambiental i higiene industrial 1. Riscos ambientals per a la salut

2. Política en matèria de medi ambient. Control de la contaminació ambiental

3. Ordre i neteja en el treball

4. Electricitat i seguretat. Coneixements bàsics 1. Sistemes de distribució del corrent 2. Efectes en el cos del pas del corrent 3. Tipus de contactes elèctrics

4. Elements i funcionament d'una instal·lació bàsica 5. Disposicions mínimes de seguretat

5. Les radiacions no ionitzants. Control de l'exposició 1. Tipus de radiacions no ionitzants

2. Fonts d'exposició professional a radiacions electromagnètiques 3. Control de l'exposició a radiacions no ionitzants

Unitat formativa 2: Components d’un equip microinformàtic

Unitat formativa 2: Components d’un equip microinformàtic

Sistemes informàtics. Unitats funcionals.

1. Informació i sistemes informàtics.

1. Elements de la informació 2. Els ordinadors

2. Unitats funcionals dels ordinadors

1. La memòria principal i els seus elements 2. La unitat central de processament 3. Busos del sistema

4. Suports i unitats d'entrada i sortida

3. Estructura externa d'un sistema microinformàtic 1. L'estructura física d'un equip informàtic Placa base. Components i configuració.

1. Placa base 1. El chipset 2. BIOS

3. Connector del processador 4. Ranures o sòcols de memòria 5. Busos

6. Ranures d'expansió 7. Connectors interns 8. Connectors externs 9. Connector d'alimentació 10. Pila

11. El jumper

(8)

2. El processador

1. Freqüència del rellotge 2. Alimentació

3. Registres

4. Memòria cau (cache) 5. Joc d'instruccions 6. Segmentació

7. Processadors superescalars

8. Paral·lelisme de threads (hyperthreading) 9. Multiprocessament i xips multinucli 10. Fabricants

3. La memòria

1. Jerarquia de memòria 2. Memòria principal

3. Limitacions en la quantitat de memòria 4. MMU

5. Tipus de memòria RAM 6. Memòria virtual

7. Fabricants de memòria RAM 8. Memòria ROM

Perifèrics i comunicacions 1. El disc dur

1. Estructura interna d'un disc dur 2. Característiques dels discos 3. Format i particions

4. Estàndards d'interfícies i de control 5. Modes de transferència

6. Memòria cau de disc 2. La disquetera

3. Discos òptics

1. Tipus de discos òptics

2. Tipus de dispositius de lectura/escriptura de discos òptics 4. Memòria USB o memòria flaix

5. La targeta gràfica

1. Conceptes importants per a gràfics 2. Components de la targeta gràfica 6. La targeta de so

1. Components 7. Connectors

1. Interfícies amb la placa base 8. La targeta de xarxa

1. Targetes Ethernet

(9)

9

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Muntatge i manteniment d’equips

2. Targetes sense fil 9. El mòdem

1. Monitor 2. Teclat 3. Ratolí 10. Carcassa

11. Font d'alimentació

Figure

Updating...

References

Related subjects :