• No se han encontrado resultados

de Sant Jordi AJUNTAMENT DE SES SALINES 12/04/2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "de Sant Jordi AJUNTAMENT DE SES SALINES 12/04/2022"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

TREN TURÍSTIC – Colònia de Sant Jordi

AJUNTAMENT DE SES SALINES 12/04/2022

(2)

INTRODUCCIÓ:

L’objectiu del present és avaluar el cost que suposaria la explotació d’un tren turístic a sa Colònia de Sant Jordi per a la propera temporada turística, així com per properes temporades turístiques, per a poder calcular el Preu al que ha de sortir la licitació, i per la qual cosa determinar la viabilitat econòmica de l’ explotació del tren turístic.

INFORMACIÓ APORTADA:

El termini de licitació es de 7 anys, i a l’ hora contemplem un anys mes. Per tant estaríem parlant de 7 anys + 1 any addicional.

S’ ha de tenir en compte que l’ empresa haurà d’ afrontar la inversió inicial de compra del tren turístic, ja sigui considerant el finançament corresponent, i per tant assumir el cost d’aquest finançament, o bé assumir-ho via arrendament o “renting” (en cas que sigui possible aquesta opció, i si s’ escau), i en funció de les característiques del que s’ acabi acordant amb l’ empresa que subministra el tren, i en funció de les seves condicions, tenint en compte que es tracta de l’ explotació durant la temporada turística (6 mesos – de Maig a Octubre).

Es preveu que el tren seria de 3 vagons, amb una capacitat de 40 a 56 persones, tot i que s’ haurà d’ estar a les noves modalitats de trens elèctrics, o Diesel o Bi Diesel amb combinació amb Gas Natural, i que reuneixin els requisits tècnics mediambientals i de sostenibilitat en l’ àmbit de reducció de gasos.

La duració de la temporada turística, i per tant, la durada de funcionament del tren turístic seria de 6 mesos. La previsió seria de l’ 1 de Maig al 31 d’ Octubre.

I l’ horari estipulat seria de 10:00 h. a 21:00 h; Per tant 11 hores diàries tots els dies de la setmana ininterrompudament.

(3)

TIPUS DE COSTOS A APLICAR:

Un cop obtinguda la informació d’ algunes de les companyies dedicades al subministrament de trens turístics, s’ ha constatat que, tenint en compte que el lloguer i/o “renting” - per un període de 6 mesos -, no encaixaria per qüestions de rendibilitat. Tanmateix no hi ha opcions de venda de trens de segona ma a través d’ aquestes empreses dedicades clarament a opcions de trens mes moderns i adaptats a característiques tècniques de sostenibilitat. Certament hi ha al mercat la possibilitat d’ adquisició de trens de segona ma, però l’ antiguitat i la obsolescència de molts d’ ells, fan que la concessió administrativa no sigui coherent amb els criteris de l’ Agenda 2030 tal com marca la pròpia Unió Europea amb criteris de reducció de gasos contaminants, i amb criteris de lluita contra el canvi climàtic i amb objectius de sostenibilitat i eficiència, per poder desenvolupar l’ explotació turística en la zona pretesa.

Per tant la opció plausible seria l’ adquisició d’ un tren nou, adaptat als criteris tècnics actuals. S’ ha optat en aquest estudi per realitzar el càlcul del pla de viabilitat, l’ adquisició d’un tren que seria amb combustible dièsel ó bi-diesel (combinació de dièsel i gas natural), amb criteris de sostenibilitat mediambiental, perquè suposa un import plausible en el marc de la concessió per a l’ explotació d’ aquest tren turístic.

Es descriu l’ import de la inversió, així com els costos principals, que seran òbviament mes detallats, i actualitzats en cadascun dels exercicis d’ aquest pla de viabilitat econòmic-financer:

• Amortització de la inversió 155.000 € + IVA, de 56 places.

• Cost de 2 persones (Personal subrogat o no). Cost + Seguretat Social + Vacances + 2 baixes anuals.

• Reparacions i manteniment previst.

• Primes d’ Assegurança

• Subministraments

• Despeses financeres per iniciar el projecte

• Publicitat i màrqueting.

(4)

Els costos del projecte d’ aquest tren turístic es poden computar com a fixes, encara que tanmateix es podrien contemplar com a costos variables, i per tant com a costos que formarien part directament imputables als ingressos i que afectarien al Marge Brut, com són els d’ adequació per la posta en marxa anual del tren turístic, i els propis costos de reparació i manteniment. Els costos de subministraments es podrien considerar com a costos variables, tot i que s’han tingut en compte com a cost fix, tot i que l’ increment acusat dels darrers temps es podria computar com a cost variable, i directament imputable als ingressos resultants de la venda de tiquets dels usuaris.

Per tant es fonamental que el marge de rendibilitat sigui coherent tenint en compte aquests costos de subministrament, així com el cost financer de la inversió a realitzar.

ALTRES INGRESSOS:

L’empresa concessionària del servei, podrà obtenir altres ingressos de l’activitat, derivada de la publicitat de restaurants i altres negocis de la zona, com també serveis prestats per la campanya de Nadal i altres promocions durant el període de concessió i de la temporada turística, tot i que no es té en compte per aquest càlcul econòmic financer de l’ explotació d’ aquesta activitat econòmica.

Efectivament en el pla de negoci obtingut en comptes d’ explotació dels exercicis 2023 a 2030, només s’ han tingut en compte els ingressos derivats de la utilització per part dels usuaris del tren turístic; es a dir de la venda dels tiquets d’ usuaris adults i nins.

ANÀLISI DELS TIPUS DE COSTOS:

1. INVERSIÓ:

S’ha contactat en dues empreses de lloguer de trens turístics: TRAVELTREN i MINITRENET. La primera empresa es una empresa ubicada a Murcia, i ha subministrat trens de caràcter turístic a altres zones de Mallorca. La segona empresa està ubicada a Mallorca i desenvolupa opcions també en diferents indrets en aquesta illa.

(5)

Les opcions actuals mes plausibles, i segons informació facilitada per la companyia TRAVELTREN, es que aquesta companyia no facilita la cessió de trens turístics en base a un lloguer ja sigui amb un % fix i un altra variable en funció dels ingressos obtinguts per l’ empresa que realitza l’ explotació del negoci. Sinó que la opció que actualment es la que es determinaria, seria la de la inversió d’ un tren nou i que el preu de mercat oscil·la entre els 155.000 i 165.000 més l’ IVA corresponent. Per tant això aboca al finançament d’ aquesta inversió amb la opció financera que es porti a terme, i amb unes condicions financeres favorables.

La opció de l’ adquisició de trens de segona ma, actualment no és una opció que es pugui contemplar, ja que els trens de segona ma son molt antics i no es una opció raonable pels propis criteris tècnics ja comentats i per criteris de sostenibilitat i qüestions de compliment mediambientals, tal com s’ ha comentat; i òbviament pels propis costos de subministrament, per tant d’ eficiència energètica i de reducció de gasos contaminants que s’ ha de tenir absolutament en compte.

Per tant contemplarem d’ adquisició d’ un tren nou amb criteris tècnics moderns i homologat tècnicament amb els requeriments descrits; i per tant poder realitzar aquesta inversió amb el finançament corresponent amb entitat financera. Per la qual cosa, s’estipula un finançament a 8 anys (mateix període temporal que la de l’ estudi de pla de negoci contemplat), amb un tipus d’ interès del 3 %. (entenem que es un tipus d’ interès que es pot aconseguir actualment, tenint en compte la inversió a efectuar, i d’ acord als tipus vigents de mercat que es poden obtenir).

La informació obtinguda de distintes companyies dedicades a aquest tipus de trens turístics amb recorreguts en diferents àmbits (ciutats, fora ciutat i circuits estipulats prèviament), fa que hi hagi imports diferents en funció de les característiques del tren (elèctric: import que pot arribar als 200.000 € + ÌVA, combinació de dièsel i bi dièsel), que oscil·len entre els 155.000 € i els 175.000 € + IVA. Una de les companyies amb la que ens hem posat en contacte es Travel Tren (empresa ubicada a Múrcia) i Minitrenet (empresa ubicada a Felanitx – Mallorca), així com altres informacions obtingudes de companyies del sector turístic.

Per tant es contempla en aquest estudi de viabilitat econòmic-financer, el cost financer de la inversió descrita per un import de 155.000 € + IVA, com a inversió plausible i un tren adaptat, tal com hem dit, a criteris tècnics d’ eficiència energètica i sostenibilitat

(6)

mediambiental. I coherent amb l’ explotació del negoci d’aquesta concessió que es vol portar a terme.

2. PERSONAL CONTRACTAT:

En quant al personal contractat, tenint en compte el temps de funcionament de 11 hores diàries, i es, i es puguin cobrir els descansos setmanals, entrades i sortides, neteja, és necessària la contractació de dues persones en jornada completa per a poder donar el servei 11 hores al dia i cobrir el descans setmanal.

Tindrem en compte el conveni col·lectiu aplicable, el cost mensual de cada treballador:

Sou Brut + Seguretat Social és de 2.566,01 €

El cost anual de 6 mesos, per a 2 persones, incloses les vacances corresponents, seria de 33.358,13.

DETERMINACIÓ DELS COMPTES

D’EXPLOTACIÓ EN UN PERÍODE DE 8 ANYS

S’ adjunten en annex els comptes d’ explotació dels períodes de 2023 a 2030, tenint en compte les despeses de les que es parteix el primer any d’ explotació del tren turístic, que són les següents:

DESPESES EXPLOTACIO TREN TURISTIC

Despeses acondicionament

10.000,00 Salaris i Cost Seguretat Social

34.258,13 Reparacions i Manteniment

5.000,00 Asssegurances

6.000,00 Subministraments

15.000,00 Manteniment informática

1.500,00 Serveis professionals independents

1.800,00

(7)

Despeses financeres

1.800,00 Serveis bancaris i similars

450,00 Despeses administratives

5.000,00 Publicitat i encartaments

5.500,00 Despeses de neteja

2.000,00 Altres despeses socials

1.200,00 Amortització tren

19.375,00 Altres serveis

2.100,00

Aquestes despeses s’han anat incrementant per una previsió d’ increment de preus de la inflació. Els primers exercicis s’ han tingut en compte uns increments de preus superiors per uns anys que es preveuen inflacionistes, i uns increments de preus lleugerament inferiors en anys posteriors (a partir de 2025 a 2030).

També s’ ha de tenir en compte que l’ amortització de la inversió efectuada de l’ adquisició del tren per l’ import de 155.000 € amb característiques tècniques d’ EURO 6000 i per tant menys contaminant, tenint en compte que es podria tractar de combustible de Diesel o Bi Diesel que combina amb Gas Natural, i en el període temporal de 8 anys que contempla aquest pla de negoci. S’ hi contempla en aquest període de 8 anys i per tant la dotació d’amortització a computar seria de 19.375 €, al marge del propi cost financer per la inversió a realitzar i el préstec a realitzar per tal inversió.

El subministrament es calcula per un consum de 10 a 16 litres en una jornada de 12 hores (encara que s’ haurà de tenir en compte els consums majors en funció de la periodicitat de viatges en els mesos de major afluència de persones usuàries del trenet). Es té en compte també el preu que ha sofert uns increments importants, i que per la qual cosa, pot suposar una despesa elevada en els propers anys.

Tenint en compte una jornada de 12 hores, per tots els dies de la setmana, i durant 6 mesos, i preveient un consum de 10 a 16 litres per dia, avaluem un import de 15.000 € mensuals (Seria un cost que s’ hauria de ponderar pel nombre de viatges que faci el trenet, però

(8)

estipulem una periodificació pels mesos de funcionament del recorregut del trenet de sis mesos en els càlculs realitzats); estipulant per tant un cost amb un criteri conservador vista la incertesa de costos d’ energia i els increments de preus soferts els darrers temps i periodificant aquesta mateixa quantia per cadascun dels mesos, i observant uns increments en els exercicis següents.

Destacar, que no s’han tingut en compte altres exigències per part de l’ajuntament, dins la licitació. (per ex. Que sigui un tren elèctric, que assumeixi altres costos no derivats de l’execució del transport, etc.…). S’ hauria, en tot cas, de tenir en compte i actualitzar, en el seu cas, els càlculs que s’ estimen en aquest període de concessió de l’ explotació del trenet en la Colònia Sant Jordi.

ESTUDI DELS INGRESSOS:

• L’ anàlisi dels ingressos parteix de la ocupació de places hoteleres, en funció d’una previsible ocupació amb els % següents: Maig 25% / Juny 70% / Juliol 95% / Agost 95% / Setembre 75% / Octubre 35%. (aquests percentatges podrien oscil·lar, tenint en compte les circumstàncies polítiques internacionals, i altres factors d’ ordre intern econòmic i socials, que podrien fer variar la ocupació i per tant aquests mateixos percentatges).

• Tanmateix partim d’una capacitat de nombre de viatgers de 56 places, tenint en compte les característiques del tren turístic. I hem partit d’ una afluència els primer any (2023) de 28 places totals (adults i nins) el mes de Maig, 189 places el mes de Juny, 198 places el mes de Juliol, 210 places el mes d’ Agost, 145 places el mes de Setembre, i 98 places el mes d’ Octubre. A partir d’ aquest any es pondera un increment d’ ingressos d’ un 10% per l’ any 2024 i un increment del 10% per l’ any 2025, i un increment d’ un 15% d’ ingressos en els anys posteriors fins a 2030. I també algun increment superior a aquests %, tenint en compte una mes gran afluència de públic i de turisme, en una zona que tendeix a al seu creixement de visitants i de potenciació econòmica i d’ afluència turística.

I per tant preveient una consolidació d’aquesta zona de la Colònia Sant Jordi.

(9)

• L’ import de venda dels tiquets:

o Adults: 5 € per viatge o Nins: 3 € per viatge

• En els comptes d’ explotació es contemplen els ingressos, tenint en compte que els preus dels tiquets contemplen que l’ IVA està inclòs. Per tant als efectes de l’ingrés com a base imposable, es té en compte descomptant el 21% d’ IVA, als efectes de tenir en compte la Base Imposable corresponent, i per tant el resultat comptable resultant en cadascun dels exercicis.

CÀNON ANUAL PERÍODE CONCESSIONAT:

Al tractar-se d’ aquesta concessió administrativa de tren turístic, i tenint en compte la inversió inicial a realitzar per a poder desenvolupar l’activitat, així com tenint en compte els imports de manteniment i/o reparacions del tren i costos d’adequació anuals, posant en consideració també el cash-flow que s’ obtindria al final del període concessionat (tenint en compte 8 anys), i fent la ponderació adequada; s’estima que el cànon anual seria de 2.250 € ( i un total de 18.000 € per un període concessionat de 8 anys).

Prenent aquests resultats la previsió del compte de resultats presenta les següents xifres (el cost de concessió no s’ ha tingut en compte en els càlculs del compte de resultats per no desvirtuar les pròpies xifres de les que es parteix per arribar a determinar i estimar l’ import de la taxa de domini públic (cànon).

(10)

ESTUDI DEL RESULTATS I CASH-FLOW OBTINGUT DELS PERÍODES EN CONSIDERACIÓ

A continuació, posem el quadre corresponent dels càlculs realitzats tenint en compte els paràmetres descrits d’ ingressos i costos; per tant els resultats obtinguts abans i després de l’ Impost s/. Societats, els Cash-flow obtinguts de cada exercici, i posant el “pay-back”

en relació a la devolució del préstec de la inversió realitzada per a l’ adquisició del tren turístic:

INGRESSOS ANUALS / RESULTATS / CASH FLOW

INGRESSOS RESULTAT I. SOCIETATS RESULTAT DESP IS CASH FLOW DEV. PRESTEC

EXERCICI 2023 96.580,17 -19.741,46 0,00 -19.741,46 -366,46 21.060,08

EXERCICI 2024 102.551,24 -17.156,01 0,00 -17.156,01 2.218,99 21.700,65

EXERCICI 2025 110.023,14 -7.063,96 0,00 -7.063,96 12.311,04 22.360,69

EXERCICI 2026 122.779,34 4.132,44 0,00 4.132,44 23.507,44 23.040,81

EXERCICI 2027 137.432,23 16.755,22 0,00 16.755,22 36.130,22 23.741,62

EXERCICI 2028 185.504,13 63.733,96 10.165,05 53.568,91 83.108,96 24.463,75

EXERCICI 2029 213.345,45 89.853,68 22.463,42 67.390,26 109.228,68 25.207,84

EXERCICI 2030 235.743,80 113.914,24 28.478,56 85.435,68 133.289,24 25.974,56

TOTALS PERIODE 8

ANYS 1.203.959,50 244.428,11 61.107,03 183.321,08 399.428,11 187.550,00

RENDIBILITAT RESULTAT S/. VENDES 15,23%

• S’ ADJUNTEN COMPTES D’ EXPLOTACIÓ ANUALS (PERÍODE 2023 A 2030) Aquest estudi de pla de negoci a 8 anys vista, no s’ ha tingut en compte l’ actualització dels preus dels tiquets pels usuaris adults i nins (5 € i 3 € respectivament), per una qüestió de caràcter plausible en quant a aquest preu determinat i subjecte a canvis, si es proposes un increment de preus en els anys següents. S’ ha de tenir en compte tanmateix els temps d’ incertesa manifesta que pot afectar d’ una forma acusada al sector turístic.

(11)

I per tant s’ ha de dir que aquest estudi parteix d’ una previsió d’ assistència d’ usuaris que utilitzarien el trenet previst a la zona de la Colònia de Sant Jordi, amb criteris raonables i prudents els primers anys amb uns increments percentuals plausibles en els propers anys. I en tot cas caldria l’actualització anual d’ aquest pla de negoci, a la vista dels ingressos que s’ acabessin generant i també ajustar les despeses a la realitat de l’explotació econòmica a la vista de circumstàncies com l’ increment de preus i d’ altres variables econòmiques i socials que es poden succeir.

Les conclusions a les que es pot arribar un cop avaluat l’ estudi de viabilitat econòmic- empresarial es que:

• Tenint en compte que els ingressos que s’han determinat, suposa que durant els tres primers anys, siguin de consolidació, i per tant, caldria tenir en compte un període carència de devolució del préstec, qüestió aquesta que caldria negociar segons condicions financeres portades a terme amb l’ entitat financera en consideració.

• Els ingressos previstos, parteixen d’ un criteri plausible, tenint en compte que seria l’

explotació d’un negoci de recorregut d’un trenet en una zona que caldria impulsar, i per tant la necessària projecció publicitària, per tal de promocionar-ho, així com la pròpia zona de Colònia Sant Jordi.

• Tenint en compte els costos ponderats en cadascun dels exercicis, s’obtenen resultats comptables positius a partir de l’ exercici 2026, tot i que els cash flows operatius positius ja hi són des de l’ exercici 2024, i amb ascendència progressiva fins a l’ any 2030.

• A partir de l’ exercici 2027 i fins el 2030, tal com es pot observar en el quadre adjuntat amb anterioritat s’ obtenen resultats positius prou raonables, així com uns cash-flow financers quantitatius que permeten assumir l’ explotació del negoci amb continuïtat amb uns paràmetres de consolidació d’ aquest recorregut turístic, en la zona habilitada per desenvolupar aquesta concessió administrativa, així com poder tornar els imports anuals del préstec assumit per la inversió inicial.

SIGNAT:

JOSEP MARIA NOGUERA AMIEL

Director Area financera JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.

Economista i Llicenciat en ADE

Firmado digitalmente por: 77107122J JOSEP MARIA NOGUERA (R: B63974422) Fecha y hora: 25.05.2022 16:04:10

(12)

ANNEX – COMPTES D’ EXPLOTACIÓ ANUALS PERÍODE 2023 A 2030

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2023

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B. I.

1. Importe neto cifra de negocios 6.386,00 24.330,00 26.412,00 27.962,00 18.690,00 13.082,00 96.580,17

INGRESSOS ANUALS 6.386,00 24.330,00 26.412,00 27.962,00 18.690,00 13.082,00 96.580,17

4. Aprovisionamientos 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 15.000,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 10.000,00

REPARACIO I MANTENIMENT 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 5.000,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 35.458,13

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 5.709,69 34.258,13

ALTRES DESPESES SOCIALS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.200,00

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 41.150,00

ASSEGURANÇES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00

SUBMINISTRAMENTS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 5.000,00

DESPESES FINANCERES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.800,00

MANTENIMENT INFORMATICA 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.500,00

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.800,00

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 5.500,00

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 450,00

DESPESES DE NETEJA 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 2.000,00

ALTRES SERVEIS 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2.100,00

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 -14.402,96

14. Gastos financieros 889,75 889,75 889,75 889,75 889,75 889,75 5.338,50

INTERESES FINANCIEROS 889,75 889,75 889,75 889,75 889,75 889,75 5.338,50

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 5.338,50

C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -19.741,46

D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -19.741,46

E) Cash flow operatiu -366,46

F) Inversió devolució capital 3.510,01 3.510,01 3.510,01 3.510,01 3.510,01 3.510,01 21.060,08

G) Efecte financer IVA 21.886,17

H) Cash Flow financer 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 459,62

(13)

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2024

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B.I.

1. Importe neto cifra de negocios 7.037,00 26.730,00 26.164,00 29.419,00 19.950,00 14.787,00 102.551,24

INGRESSOS ANUALS 7.037,00 26.730,00 26.164,00 29.419,00 19.950,00 14.787,00 102.551,24

4. Aprovisionamientos 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 13.500,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 8.500,00

REPARACIO I MANTENIMENT 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 5.000,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 37.231,04

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 5.995,17 35.971,04

ALTRES DESPESES SOCIALS 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 1.260,00

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 44.903,33

ASSEGURANÇES 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00

SUBMINISTRAMENTS 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 16.500,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00

DESPESES FINANCERES 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.500,00

MANTENIMENT INFORMATICA 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 1.575,00

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 1.890,00

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 5.500,00

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.500,00

DESPESES DE NETEJA 350,00 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 4.933,33

ALTRES SERVEIS 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 2.205,00

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 -12.458,13

14. Gastos financieros 782,98 782,98 782,98 782,98 782,98 782,98 4.697,88

INTERESES FINANCIEROS 782,98 782,98 782,98 782,98 782,98 782,98 4.697,88

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 4.697,88 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -17.156,01 D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -17.156,01

E) Cash flow operatiu 2.218,99

F) Inversió devolució capital 3.616,78 3.616,78 3.616,78 3.616,78 3.616,78 3.616,78 21.700,65

G) Efecte financer IVA 9.604,05

h) Cash Flow financer 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -9.877,61

(14)

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2025

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B.I.

1. Importe neto cifra de negocios 7.657,00 28.320,00 30.070,00 31.651,00 21.480,00 13.950,00 110.023,14

INGRESSOS ANUALS 7.657,00 28.320,00 30.070,00 31.651,00 21.480,00 13.950,00 110.023,14

4. Aprovisionamientos 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 11.000,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 5.500,00

REPARACIO I MANTENIMENT 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 5.500,00

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 39.029,59

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 6.294,93 37.769,59

ALTRES DESPESES SOCIALS 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 1.260,00

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 43.644,63

ASSEGURANÇES 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 6.615,00

SUBMINISTRAMENTS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 2.800,00

DESPESES FINANCERES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.800,00

MANTENIMENT INFORMATICA 275,63 275,63 275,63 275,63 275,63 275,63 1.653,75

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 330,75 330,75 330,75 330,75 330,75 330,75 1.984,50

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 962,50 962,50 962,50 962,50 962,50 962,50 5.775,00

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69 496,13

DESPESES DE NETEJA 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 2.205,00

ALTRES SERVEIS 385,88 385,88 385,88 385,88 385,88 385,88 2.315,25

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 -3.026,08

14. Gastos financieros 672,98 672,98 672,98 672,98 672,98 672,98 4.037,88

INTERESES FINANCIEROS 672,98 672,98 672,98 672,98 672,98 672,98 4.037,88

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 4.037,88 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -7.063,96

D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -7.063,96

E) Cash flow operatiu 12.311,04

F) Inversió devolució capital 3.726,78 3.726,78 3.726,78 3.726,78 3.726,78 3.726,78 22.360,69

G) Efecte financer IVA 0,00

H) Cash Flow 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 -10.049,65

(15)

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2026

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B.I.

1. Importe neto cifra de negocios 8.494,00 31.650,00 33.604,00 35.371,00 23.820,00 15.624,00 122.779,34

INGRESSOS ANUALS 8.494,00 31.650,00 33.604,00 35.371,00 23.820,00 15.624,00 122.779,34

4. Aprovisionamientos 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 11.200,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 5.700,00

REPARACIO I MANTENIMENT 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 5.500,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 40.981,07

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 6.609,68 39.658,07

ALTRES DESPESES SOCIALS 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 1.323,00

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 43.733,11

ASSEGURANÇES 1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63 6.945,75

SUBMINISTRAMENTS 2.833,33 2.833,33 2.833,33 2.833,33 2.833,33 2.833,33 17.000,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 483,33 483,33 483,33 483,33 483,33 483,33 2.900,00

DESPESES FINANCERES 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 2.000,00

MANTENIMENT INFORMATICA 289,41 289,41 289,41 289,41 289,41 289,41 1.736,44

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 347,29 347,29 347,29 347,29 347,29 347,29 2.083,73

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 5.800,00

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 86,82 86,82 86,82 86,82 86,82 86,82 520,94

DESPESES DE NETEJA 385,88 385,88 385,88 385,88 385,88 385,88 2.315,25

ALTRES SERVEIS 405,17 405,17 405,17 405,17 405,17 405,17 2.431,01

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 7.490,16

14. Gastos financieros 559,62 559,62 559,62 559,62 559,62 559,62 3.357,72

INTERESES FINANCIEROS 559,62 559,62 559,62 559,62 559,62 559,62 3.357,72

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 3.357,72 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 4.132,44

D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 4.132,44

E) Cash flow operatiu 23.507,44

F) Inversió devolució capital 3.840,14 3.840,14 3.840,14 3.840,14 3.840,14 3.840,14 23.040,81

G) Efecte financer IVA 0,00

H) Cash Flow financer 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 466,63

(16)

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2027

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B.I.

1. Importe neto cifra de negocios 9.424,00 35.520,00 37.603,00 39.649,00 26.520,00 17.577,00 137.432,23

INGRESSOS ANUALS 9.424,00 35.520,00 37.603,00 39.649,00 26.520,00 17.577,00 137.432,23

4. Aprovisionamientos 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 11.600,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 5.800,00

REPARACIO I MANTENIMENT 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 5.800,00

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 41.763,90

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 6.743,30 40.459,80

ALTRES DESPESES SOCIALS 217,35 217,35 217,35 217,35 217,35 217,35 1.304,10

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 45.281,19

ASSEGURANÇES 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 6.846,53

SUBMINISTRAMENTS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 3.500,00

DESPESES FINANCERES 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 2.000,00

MANTENIMENT INFORMATICA 285,27 285,27 285,27 285,27 285,27 285,27 1.711,63

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 342,33 342,33 342,33 342,33 342,33 342,33 2.053,96

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 996,19 996,19 996,19 996,19 996,19 996,19 5.977,13

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 85,58 85,58 85,58 85,58 85,58 85,58 513,49

DESPESES DE NETEJA 380,36 380,36 380,36 380,36 380,36 380,36 2.282,18

ALTRES SERVEIS 399,38 399,38 399,38 399,38 399,38 399,38 2.396,28

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 19.412,14

14. Gastos financieros 442,82 442,82 442,82 442,82 442,82 442,82 2.656,92

INTERESES FINANCIEROS 442,82 442,82 442,82 442,82 442,82 442,82 2.656,92

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 2.656,92 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 16.755,22

D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 16.755,22

E) Cash flow operatiu 36.130,22

F) Inversió devolució capital 3.956,94 3.956,94 3.956,94 3.956,94 3.956,94 3.956,94 23.741,62

G) Efecte financer IVA 0,00

H) Cash Flow financer 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 12.388,60

(17)

COMPTE D' EXPLOTACIO GESTIÓ TRENET COLONIA SANT JORDI - PERÍODE DE MAIG A OCTUBRE

EXERCICI 2028

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE B.I.

1. Importe neto cifra de negocios 12.028,00 48.630,00 50.809,00 53.878,00 34.470,00 24.645,00 185.504,13

INGRESSOS ANUALS 12.028,00 48.630,00 50.809,00 53.878,00 34.470,00 24.645,00 185.504,13

4. Aprovisionamientos 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 1.933,33 11.600,00

DESPESES ACONDICIONAMENT 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 5.800,00

REPARACIO I MANTENIMENT 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 5.800,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 43.179,17

SOUS I SALARIS I COST PERSONAL 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 6.979,18 41.875,07

ALTRES DESPESES SOCIALS 217,35 217,35 217,35 217,35 217,35 217,35 1.304,10

7. Otros gastos de explotación -10.798,35 -8.953,61 -8.727,12 -10.919,38 -9.124,14 -8.899,96 45.681,19 ARRENDAMENTS

RENTINGS

ASSEGURANÇES 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 1.141,09 6.846,53

SUBMINISTRAMENTS 3.033,33 3.033,33 3.033,33 3.033,33 3.033,33 3.033,33 18.200,00

DESPESES ADMINISTRATIVES 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 3.500,00

DESPESES FINANCERES 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 2.200,00

MANTENIMENT INFORMATICA 285,27 285,27 285,27 285,27 285,27 285,27 1.711,63

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 342,33 342,33 342,33 342,33 342,33 342,33 2.053,96

PUBLICITAT I ENCARTAMENTS 996,19 996,19 996,19 996,19 996,19 996,19 5.977,13

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 85,58 85,58 85,58 85,58 85,58 85,58 513,49

DESPESES DE NETEJA 380,36 380,36 380,36 380,36 380,36 380,36 2.282,18

ALTRES SERVEIS 399,38 399,38 399,38 399,38 399,38 399,38 2.396,28

8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 3.229,17 19.375,00

12. Otros resultados -196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS EXCEPCIONALES

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 6.398,20 256,66 1.913,82 9.126,72 -2.109,80 -542,24 65.668,78

14. Gastos financieros 322,47 322,47 322,47 322,47 322,47 322,47 1.934,82

INTERESES FINANCIEROS 322,47 322,47 322,47 322,47 322,47 322,47 1.934,82

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) -221,14 -390,27 -453,25 -234,13 -347,08 -363,93 1.934,82 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 63.733,96

D) Resultado del ejercicio (C+19) 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 63.733,96

E) Cash flow operatiu 83.108,96

F) Inversió devolució capital 4.077,29 4.077,29 4.077,29 4.077,29 4.077,29 4.077,29 24.463,75

G) Efecte financer IVA 0,00

H) Cash Flow 6.177,06 -133,61 1.460,57 8.892,59 -2.456,88 -906,17 58.645,21

Referencias

Documento similar

En efecto, en la sentencia en el asunto «Schmidberger»', el TJCE ha con- siderado que el bloqueo de la autopista del Brenner durante veintiocho horas por una manifestación de

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,