• No se han encontrado resultados

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Criminologia Facultat de Dret 4 Primer quadrimestre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Criminologia Facultat de Dret 4 Primer quadrimestre"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

FITXA IDENTIFICATIVA

Dades de l'Assignatura

Codi 35086

Nom Dret civil

Cicle Grau

Crèdits ECTS 6.0

Curs acadèmic 2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació Centre Curs Període

1302 - Grau de Criminologia Facultat de Dret 4 Primer

quadrimestre

Matèries

Titulació Matèria Caràcter

1302 - Grau de Criminologia 20 - Investigació Privada Optativa

Coordinació

Nom Departament

GIUNTA SANTIMOTEO, GRISEL 50 - Dret Civil

RESUM

Aquesta assignatura s'imparteix en el quart curs del Grau de Criminologia, dins de l'itinerari d'investigació Privada. Li correspon una càrrega lectiva de 6 crèdits i té caràcter quadrimestral. Encara que és una asignatura optatriva del Grau de Criminologia, cal ser superada per obtenir la menció de Detectitu Privat.

El seu objectiu és oferiri a l'estudiant un panorama bàsic sobre aquelles matèries de Dret civil que poden tenir major inicidència en la seua formació com a investigador privat.

El coneixemente elemental del funcionament bàsic de les crisis familiars, amb especial referència a la violència de gènere, la deteminació de la filiació, el contingut jurídic dels drets i obligacions entre pares i fills, la regulació jurídica de la situació de risc o desemparament en que por trobar-se un menor, els principis que regeixen el sistema successori espanyol, el contracte de serveis, que mediarà entre l'investigador i el seu client, les normes sobre responsabilitat extracontractual o, molt especialment, la protecció del dret a l'honor, a la intimitat familiar i personal i a la pròpia imatge, ajudaran, sens dubte, aquest professional a exercir millor la seua feina: des de l'atenció de la consulta del client, fins a la discriminació dels límits que deu repectar en la seua investigació, sense oblidar la comprensió del contracte que el vincula amb aquell.

Ll'orientació d'aquest coneixement es combina amb el subministrament de pautes d'identificació i resolució de problemes pràctics fermament ancorats en la realitat.

(2)

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

No sexigeixen requisits previs per a cursar-la.

COMPETÈNCIES

1302 - Grau de Criminologia

- Saber traslladar a un informe criminològic les dades psicològiques, socials i jurídics de rellevància criminològica.

- Saber aplicar les tècniques d'investigació adequades per a la persecució de delictes i la resolució de conflictes socials, garantint la seguretat ciutadana i els drets fonamentals.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

Aquesta assignatura està orientada al fet que l'alumne aconsegueixi les següents competències com a resultat de l'aprenentatge:

-Conèixer i saber utilitzar la terminologia específica de l'ordenament civil.

- Conèixer els valors i principis que han d'inspirar l'exercici de l'activitat professional de la seguretat i recerca pública i privada.

- Saber com s'han de realitzar intervencions des d'una perspectiva de respecte als drets fonamentals.

- Conèixer i comprendre les principals institucions que integren el Dret de la persona, en la seva dimensió individual, social i familiar.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. DRET DE LA PERSONA

1.La persona física: començament i fi de la personalitat, capacitat jurídica i capacitat d'obrar, l´edat, la incapacitació, el veïnatge civil i la nacionalitat, institucions tuïtives de la persona.

2.La persona jurídica: Teoría general y clases.

3.Els drets de la persona. Els drets subjectius. Especial refèrencia als drets de la personalitat.

4.L´autonomia privada, la representació i el patrimoni.

(3)

3. LES RELACIONS FAMILIARS

1.- El matrimoni: efectes personals y efectes patrimonials. En especial, les crisis matrimonials.

2.- Les parelles de fet.

3.- La determinació de la filiació y les relacions paternofilials.

4.- El parentesc.

4. LA SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA

1.- El Dret de Successions. Fases del procés succesori.

2. L´hereu i el legatari.

3.- El testament y la successió testada.

4.- Les legítimes.

5.- La succesió intestada.

6.- La comunitat d´hereus y la partició de l´herencia.

5. LA PROTECCIÓ DEL DRET A L´HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE 1.- El dret a l´honor.

2.- El dret a la intimitat.

3.- El dret a la propia imatge.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT Hores % Presencial

Classes teoricopràctiques 60,00 100

Assistència a esdeveniments i activitats externes 5,00 0

Elaboració de treballs en grup 5,00 0

Elaboració de treballs individuals 5,00 0

Estudi i treball autònom 10,00 0

Lectures de material complementari 10,00 0

Preparació d'activitats d'avaluació 15,00 0

Preparació de classes de teoria 15,00 0

Preparació de classes pràctiques i de problemes 10,00 0

Resolució de casos pràctics 10,00 0

Resolució de qüestionaris on-line 5,00 0

TOTAL 150,00

(4)

METODOLOGIA DOCENT

Exposició de continguts teòrics: El professor de l'assignatura exposarà i explicarà els continguts teòrics fonamentals per a guiar a l'estudiant en l'estudi i comprensió de la matèria. L'estudiant, per part seua, ha de comprometre's activament en l'aprenentatge mitjançant la lectura prèvia de la lliçó i els materials complementaris que s'hagen establit en la planificació del curs.

Activitats aplicades: Consisteix en el comentari de sentències, dictàmens i propostes de casos pràctics, desplegant les competències assenyalades, complementant-se d'aquesta manera l'exposició de continguts teòrics. En cada cas, assenyalarà el professor quins seran objecte d'avaluació.

Activitats complementàries: Es programarà alguna activitat complementària consistent en un taller, seminari o una altra activitat relacionada amb la matèria, que es planificarà, en funció de la disponibilitat de recursos humans i temporals, intentant que tinguen caràcter interdisciplinari, ja siga amb grups de la mateixa o d'altres assignatures. Les activitats podran desenvolupar-se en centres diferents a la Universitat de València.

AVALUACIÓ

Composició de la qualificació final.- La qualificació final es compon d'un:

- 30% D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

- 70% D'AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS.

Activitats computables en l'avaluació contínua.- En l'AVALUACIÓ CONTÍNUA es valorarà el seguiment continuat i la preparació dels diferents continguts del programes i tindrà COM A MÍNIM DOS actes avaluables consistents principalment en la resolució de casos, test-prova objectiva, treball individual o en grup, etc.

En qualsevol cas, cada professor es reserva la facultat de realitzar activitats d'avaluació contínua addicionals, que constaran en el corresponent Annex a la Guia Docent.

L'avaluació contínua pressuposa assistència i participació continuada. Aquells estudiants que per diverses raons no puguen complir amb la presencialitat, no tenen dret a una avaluació contínua diferent.

Puntuació de l'avaluació contínua.- En l'avaluació contínua no s'obtindrà cap puntuació si no se supera ALMENYS EL 40 PER CENT d'aquesta. En conseqüència, aquells que no arriben al 40 per cent tindran

(5)

Modalitat de la prova final.- La modalitat de la PROVA FINAL de coneixements (test, preguntes curtes o de desenvolupament, teòriques o teoricopràctiques, examen oral, etc.) es determinarà per cada professor i es comunicarà als estudiants amb la deguda antelació.

En cas de coincidència d'exàmens, podrà variar-se el tipus d'examen respecte del previst amb caràcter general (p.e., test, oral, escrit).

Necessitat d'aprovar la Prova Final.- Per a superar l'assignatura serà IMPRESCINDIBLE APROVAR LA PROVA FINAL.

Aquells estudiants que hagen participat en alguna activitat d'avaluació contínua, però no realitzen la prova final de les corresponents convocatòries, constaran com NO PRESENTATS en les actes de les corresponents convocatòries de l'assignatura.

Qualificació en cas de no haver puntuat l'avaluació contínua.- Aquells alumnes que no hagen participat regularment en les activitats que permeten l'avaluació contínua seran avaluats pel resultat de la prova final, a la qual en tot cas podran presentar-se els estudiants matriculats. En tal suposat, la qualificació final màxima que poden obtindre aquests alumnes serà de 7 punts sobre 10.

Qualificació en cas de concórrer causa automàtica de suspens.- Si concorre causa automàtica de suspens, conforme als criteris d'aquesta Guia Docent o de l'Annex de cada professor, la nota màxima que obtindrà l'estudiant és un 4.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- BELTRÁN SÁNCHEZ, E., ORDUÑA MORENO, F. J., y otros, Curso de Derecho Privado, Tirant Lo Blanch, Valencia.

- CARRASCO PERERA, A. y GÓNZÁLEZ CARRASCO, C., Introducción al Derecho y Fundamentos de Derecho Privado, Tecnos, Madrid.

- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Instituciones del Derecho civil, 2 vols., Editorial Tecnos, Madrid.

- LACRUZ BERDEJO, J.L., , Nociones de Derecho civil patrimonial e Introducción al Derecho, Dykinson, Madrid.

- SERRANO ALONSO, E., Introducción al derecho civil, Edisofer, S. L., Madrid.

Referencias

Documento similar

Aquesta avaluació contempla dos períodes dife- renciats d’avaluació. En primer lloc el període ordinari, que té lloc de forma integrada al procés formatiu i dins del

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza. Lloc | Modalitat Inici Organitza

Direcció de Seguretat Integral Barcelona novembre 2018 ISED Màrqueting Digital i Xarxes Socials Online novembre 2018 UVic.. Màrqueting Estratègic

Become the protagonist of one’s own learning process in order to achieve personal and professional development and attain an all-round training for living and learning in a context

Avaluació, promoció, accés a programes i titulació en l'ESO Calendari d'implantació LOMLOE.

ÀMBIT: Complex Central PG-ME a Sabadell HORARIS: Matí, de 09.00 hores a 14.00 hores (aprox.) 25 hores setmanals7. ADREÇA: Complex Central PG-ME

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 3 places de primer o segon quadrimestre. Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre. ÀREA

El treball consisteix en demostrar certa correspond`encia bijectiva de Galois per a extensions no finites Galois i aportar algun exemple expl´ıcit.. Si queda ganes d’ampliar i