CATÀLEG DE PRÀCTIQUES EXTERNES GRAU EN CRIMINOLOGIA CURS

14  Download (0)

Full text

(1)

CATÀLEG DE PRÀCTIQUES EXTERNES GRAU EN CRIMINOLOGIA

CURS 2022-2023

I. INTRODUCCIÓ

Com assenyala el Real Decreto 1397/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments oficials, en el seu preàmbul:

“La posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionará tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro”.

Efectivament, les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants, facilitant el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix així el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives per a obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball.

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ofereix als estudiants del darrer curs del Grau en Criminologia la possibilitat de desenvolupar pràctiques a diverses institucions com a part de la seva formació universitària, amb l’obtenció dels corresponents 6 crèdits mitjançant l’assignatura PRÀCTIQUES, triant la seva modalitat externa. Aquestes pràctiques tenen una durada mínima de 50 hores i màxima de 150 hores.

Aquestes pràctiques es realitzaran durant el primer i segon semestre del curs 2021/2022, en principi d’octubre a finals del curs acadèmic, llevat de casos específics en que calgui adaptar aquest calendari a l´organització interna de la entitat col·laboradora, sota tutorització d´una persona de la institució de rebuda (tutor/a extern) i un professor/a de la Facultat que serà assignat a cada estudiant (tutor/a intern).

Les dates d'inici i els horaris són susceptibles de modificació per part de les institucions corresponents. La

Facultat no pot imposar horaris ni calendaris a les institucions que hi col·laboren desinteressadament,

encara que vetlla per garantir una oferta variada i de qualitat. Per tant, aquests horaris miren de cobrir,

(2)

pràctiques externes curriculars de graus i màsters i de pràctiques externes no curriculars de la Facultat de Dret, aprovada per la Junta de la Facultat el 7 d’abril de 2011) a l’apartat normativa del següent web:

http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE/conveni.htm

II. EL CATÀLEG DE LLOCS DE PRÀCTIQUES I EL PLA FORMATIU

L’oferta disponible d’institucions públiques i privades pel curs 2022-2023 es pot trobar al final d’aquesta nota informativa. El catàleg de llocs de pràctiques conté les dades a que fa referència l´art. 2.3 de la normativa pròpia en matèria de pràctiques de la Facultat, abans esmentada. Tanmateix, cada lloc de pràctiques inclou un pla formatiu, d’acord amb l´art. 3 de la mateixa norma, que ha de posar-se en relació amb el pla docent de l’assignatura que és objecte de publicació de manera separada.

En els casos que no es disposi d’alguna dada en el catàleg o pla formatiu que ara es publica, la informació es completarà tan bon punt la institució la proporcioni, en un moment posterior.

A continuació es fa un breu resum dels punts més destacats referits al pla docent i a la gestió de les sol·licituds dels estudiants.

1. REQUISITS per poder sol·licitar aquests cursos:

Tenir superats un nombre mínim de 150 crèdits del Grau en Criminologia, en el moment de la matriculació.

El nombre màxim de places disponibles és de 65.

2. PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:

La presentació de sol·licituds es realitzarà a la sessió presencial del 20 de setembre de 2022 a les 14 h a l’aula Victoria Kent.

3. AVALUACIÓ:

L’avaluació, conduent a l’obtenció dels corresponents crèdits, si s’escau, es realitzarà sobre la base de l’informe realitzat pel tutor/a extern de la institució assignada, d’acord amb el model normalitzat proporcionat per la Facultat, que garanteix l’avaluació de coneixements, habilitats i destreses i actituds i valors.

A partir d’aquest informe, el tutor/a intern de la Facultat, que serà assignat a cada estudiant, a la vista de la

memòria final amb una extensió màxima de 5 pàgines, que haurà de ser redactada i presentada, atorgarà la

(3)

nota de l’assignatura. En aquesta memòria, l’estudiant haurà d’exposar l’experiència assolida, les característiques dels assumptes coneguts i tot allò que permeti demostrar l’aprofitament de les pràctiques.

La memòria es presentarà a la Secretaria de la Facultat. En el cas dels alumnes del Grau en Criminologia la persona encarrega serà la Sra. Yolanda Benito (ybenitopeiroten@ub.edu). El termini de presentació finalitzarà l’últim dia lectiu del curs.

4. SESSIONS INFORMATIVES:

Les sessions informatives es duran a terme el 20 de setembre de 2022, a les 14:00 hores, a l'aula Victoria Kent. Durant la sessió s´explicaran les places disponibles, les seves característiques, horaris i sistema d´assignació. L´alumne procedirà a emplenar el formulari de sol·licitud.

5. ÒRGANS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Els coordinadors generals de les pràctiques del Grau en Criminologia son els professors Vicente Valiente

Ivañez i Carlos Castellvi Monserrat. La responsabilitat darrera referida al programa de pràctiques correspon a

la Vicedegana de relacions institucionals, patrocini i postgraus, Montserrat Casanellas Chuecos.

(4)

I. CATÀLEG DE LLOCS DE PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EN L’ÀMBIT PENITENCIARI I DE REINSERCIÓ SOCIAL

CENTRES PENITENCIARIS

PLACES:

HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: A través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada els/les alumnes tenen la oportunitat de assistir, sota la direcció de un/a tutor/a (criminòleg) del centre penitenciari, a las diverses tasques que aquest desenvolupa en la institució. El/la alumne/a haurà d’elaborar una memòria en forma de dietari de las activitats a las que assisteix, especialment, en lo relatiu al tractament penitenciari.

HORARIS: a concretar en funció del centre i del/la tutor/a ADREÇA: Àrea d'Investigació i Formació en Execució Penal Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia

C/ Pau Claris, 158 | 08009 Barcelona | 93.552.79.49 PERSONA DE CONTACTE: Ray Folch Jané

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: normalment les pràctiques s’inicien al segon quadrimestre degut a la necessitat d’implementar els projectes formatius. http://www.gencat.cat/justicia/cejfe

C.P. Brians 2 Sant Esteve Sesrovires Quatre matins i dues tardes

C.P. Brians 1 Sant Esteve Sesrovires De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

C.P. Joves La Roca del Vallès Matins

C.P. Brians 1 (Dones) Sant Esteve Sesrovires Matins. Amb possibilitats d'una tarda.

C.P. Brians 2 Sant Esteve Sesrovires Matins de 9 a 16.00 C.P. Brians 2 Sant Esteve Sesrovires Matins i tardes

C.P. Brians 2 Sant Esteve Sesrovires Dilluns a divendres de 8.30 h a 15.30 hores + dijous tarda fins les 18.30 h.

C.P. Brians 2 Sant Esteve Sesrovires Matí i tarda, dilluns, dimarts, dimecres i dijous.

PRÀCTIQUES EN L’ÀMBIT POLICIAL I DE LA SEGURETAT PÚBLICA

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins ½ setembre

DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

ABP L`Hospitalet de Llobregat

PLACES: 1

HORES: 100 h presencials + 50 h treball online QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Estudi sobre la violència de gènere i/o domèstica.

Funcions:

-Estudi de la violència domèstica i de gènere a la localitat d'Hospitalet de Llobregat, anàlisi i recull d'informació per obtenir quin és el perfil de les víctimes i els autors (estructura familiar, procedència, nivell social i altres dades rellevants)

- Fer ús dels mitjans disponibles per a l'obtenció de la informació que permeti dur a terme l'estudi.

HORARI: Matí, de 10 a 13 hores.

En relació a les hores, l’alumne s'ha d'adaptar a la disponibilitat de l’entitat. També és indiferent el quadrimestre.

ADREÇA: Comissaria Mossos d’Esquadra L’Hospitalet de Llobregat (Teide, 99, 08905, L'Hospitalet de Llobregat) PERSONA DE CONTACTE: Caporal Oriol Díaz, Cap GAV

TUTOR: Oriol Díaz

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (2n quadrimestre 14 febrer-2 maig)

(5)

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins ½ setembre

DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

Complex Central PG-ME a Sabadell

PLACES: 1

HORES: 100 h presencials + 50 h treball online QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT: Recerca en l’àmbit dels delictes d’odi i la discriminació.

Funcions:

Anàlisi dels diferents tipus de violència relacionada amb odi i discriminació: perfils víctima i autor, motivació. Millora de les estratègies de prevenció i detecció policials.

HORARI: Matí, de 9 a 14 hores.

ADREÇA: Complex Central PG-ME a Sabadell (Av. de la Pau, 120, 08206, Sabadell)

PERSONA DE CONTACTE: Sotsinspector Sergi Martinez (Sostscap Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana), Caporala Andrea Garcia, cap Unitat Central Atenció Víctimes.

REQUISITS DE L’ESTUDIANT:Perfil preferentment psicosociològic, iniciativa, coneixement teories delictives en concret sobre l’odi i/o conductes discriminatòries.

TUTOR: José Antonio Serrano Anguis, Andrea Garcia

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (1er quadrimestre octubre-gener)

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins ½ setembre

DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

Complex Central PG-ME a Sabadell

PLACES: 1

HORES: 100 h presencials + 50 h treball online QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT: Anàlisi del fenomen de les desaparicions.

Funcions:

Revisar diligències policials per fer un estudi del fenomen de les desaparicions i determinar les seves causes.

HORARI: Matí, de 9 a 14 hores.

ADREÇA: Complex Central PG-ME a Sabadell (Av. de la Pau, 120, 08206, Sabadell)

PERSONA DE CONTACTE: Sotsinspector Sergi Martinez (Sostscap Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana), Caporala Laura Villanueva

REQUISITS DE L’ESTUDIANT:Perfil de criminologia i sociologia TUTOR: José Antonio Serrano Anguis, Laura Villanueva

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (1er quadrimestre octubre-gener)

AJUNTAMENT DE BARCELONA (GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA)

PLACES: 6 (4 UIPA i 2 UI) HORES: 150

QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Unitat d’Accidents d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) i Unitat d’ Investigació (UI)

UIPA: Investigació d’accidents de trànsit i elaboració d’atestats per delictes contra la seguretat vial: Formació teòrica. Formació pràctica. Competències tècniques específiques. Assistència a judici. Assistència al congressos de Seguretat Viaria. Visita a la Sala Central de Comandament de la Guàrdia Urbana.

UI: Elaboració d’atestats i contacte de la unitat amb l’Administració de Justícia (testifical davant els Tribunals) HORARI: matí

ADREÇA: Gerència de Seguretat i Prevenció, i instal·lacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona ubicades a la Zona Franca PERSONA DE CONTACTE: Ignasi Milà Canals

TUTORS-ES: Juan Guzmán Moreno, Francisco Moreno Vázquez,

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: acostumen a implementar-se durant el segon quadrimestre. De l’1 febrer al 31 maig aproximadament. 4 places a la UIPA (2 mati + 2 tarda) i 2 a la Unitat de Investigació.

(6)

AJUNTAMENT DE CARDEDEU (GUARDIA URBANA) Plans de Seguretat Pública

PLACES: 1 HORES:150 QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT: Policia local, confeccionar mapes de criminalitat i victimització al municipi de Cardedeu.

HORARI: mati de 9 a 13 hores

ADREÇA: Av. Angel Guimerà 126, 08440 Cardedeu PERSONA DE CONTACTE: Ferran Martinez Castillo TUTORS-ES: Ferran Martinez Castillo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1er quadrimestre .

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Àrea de convivència, seguretat i mobilitat)

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Direcció General de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme. Recollida d’informació, anàlisi i diagnòstic. Elaboració d’informes relatius a les competències del servei. Revisió de documents. Anàlisi d’expedients.

HORARI: Matí de 9 a 13 hores aproximadament. A determinar per la institució.

ADREÇA: Migdia 5, 2a planta, 08901 L’Hospitalet de Llobregat.

PERSONA DE CONTACTE: Miquel Justo Medrano (directpr de serveis) TUTOR-A : Pendent de confirmació

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Segon quadrimestre, 14 febrer a 6 abril

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

AJUNTAMENT DE MANRESA Policia Local

PLACES: 1 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.

L’alumne participarà en l’elaboració d’un estudi comparatiu dels mapes delinqüencials de la ciutat de Manresa.

HORARI: De 14 a 19h

ADREÇA: Bruc 33-35, 08240 Manresa PERSONA DE CONTACTE: Alfons Pérez TUTOR-A : Josep A. Serra de los Santos

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Segon quadrimestre, 1 de juny a 24 de juliol

AJUNTAMENT DE MARTORELLES (GUARDIA URBANA) Plans de Seguretat Pública

PLACES: 2 HORES:150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT: Policia local,

a) Quantificar la problemàtica delictiva i analitzar els riscos per a la seguretat b) Dissenyar i posar en funcionament programes de prevenció.

c) Promoure la participació ciutadana en la promoció de la seva seguretat

d) Facilitar la coordinació entre els actors implicats en la seguretat i la seva prevenció

Uns exemples de treball de pràctiques serien: - Creació d’indicadors per la presa de decisions en matèria de seguretat local - Avaluació del risc: estudi victimològic de la violència de gènere - Gestió de la societat diversa des de la Policia Local - Policia Local i prevenció de la delinqüència en el model policial actual - La Criminologia com a eina per a la prevenció del delicte a l’àmbit local - Criminologia policial: l’ús d’eines criminològiques per les policíes locals - L’ús de les estadístiques policials en la planificació policial.

HORARI: Matins, de 9 a 13 hores

ADREÇA: Plaça de l’Ajuntament n 1, 08107 Martorelles PERSONA DE CONTACTE: Salvador Juvès

TUTORS-ES: Salvador Juvès

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places (1r o 2n quadrimestre). Les dates les concretarem amb major exactitud quan sapiguem exactament la disponibilitat dels alumnes i la nostra.

(7)

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

AJUNTAMENT D’ OLESA DE MONTSERRAT (GUARDIA URBANA)

PLANS DE SEGURETAT PÚBLICA

PLACES: 1 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT: aplicar els coneixements criminològics a les experiències de conflicte i de criminalitat existents dins el món local.

HORARI: Matí.

ADREÇA: Cal Mané, Parc Municipal

PERSONA DE CONTACTE: Montserrat Muñoz Montoro TUTORA: Montserrat Muñoz Montoro

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: primer o segon quadrimestre

AJUNTAMENT POLINYÀ (GUARDIA URBANA) PLANS DE SEGURETAT PÚBLICA

PLACES: 1 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT: Aplicar els coneixements criminològics a les experiències de conflicte i de criminalitat existents dins el món local.

Funcions:

a) Quantificar la problemàtica delictiva i analitzar els riscos per a la seguretat.

b) Dissenyar i posar en funcionament programes de prevenció.

c) Promoure la participació ciutadana en la promoció de la seva seguretat.

d) Facilitar la coordinació entre els actors implicats en la seguretat i la seva prevenció.

Alguns exemples de treball de pràctiques serien:

- Creació d’indicadors per la presa de decisions en matèria de seguretat local - Avaluació del risc: estudi victimològic de la violència de gènere

- Gestió de la societat diversa des de la Policia Local

- Policia local i prevenció de la delinqüència en el model policial actual - La criminologia com a eina per a la prevenció del delicte a l’àmbit local - Criminologia policial: l’ús d’eines criminològiques per les policies locals - L’ús de les estadístiques policials en la planificació policial

- Fer seguiment del Pla de Seguretat Local

- Anàlisis criminològiques del Procediments Normalitzats de Treball del Cos de la Policia Local de Polinyà

HORARI: Matí 9 a 13 hores

ADREÇA: Plaça de la Vila n 1, 08213 Polinyà

PERSONA DE CONTACTE: Juanjo Piquer Descalzo. Cap de la Policia Local TUTORS-ES: Juanjo Piquer Descalzo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: primer o segon quadrimestre

AJUNTAMENT DE REUS Comissaria de la Guàrdia Urbana

PLACES: 3 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT: Àrea de Seguretat Ciutadana. Guàrdia Urbana de Reus.

Suport en l’elaboració del Pla Local de Seguretat.

HORARI: Matí, de 8 a 14h

ADREÇA: Av. Marià Fortuny 27, 43204 Reus PERSONA DE CONTACTE: Manuel J. Marquès Ugidos TUTOR: Sotsinspector Juan Manuel Cenizo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 3 places, primer o segon quadrimestre.

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

(8)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (1er quadrimestre) + 1 plaça (2n quadrimestre)

AJUNTAMENT DE SOLSONA POLICIA LOCAL

PLACES: 1 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT:

- analitzar, valorar i revisar expedients policials (atestats i minutes)

- confeccionar mapes de criminalitat del municipi de Solsona, a partir de la base de dades i memòria policial - elaborar un pla de prevenció (seguretat viària)

HORARI: MatÍ, de 9 a 14h

ADREÇA: C/Regata, 1, Solsona 25280 PERSONA DE CONTACTE: Josep Garcia Magín TUTOR: Josep Garcia Magín

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins ½ setembre

AJUNTAMENT DE TERRASSA POLICIA MUNICIPAL

PLACES: 4 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT: Realitzar estudi criminològic i/o anàlisi de dades, observació directa de la tasca policial.

HORARI: MatÍ, de 9 a 13h ADREÇA: Av. Glòries Catalanes, 3

PERSONA DE CONTACTE: Susana Zaguirre Cano TUTOR: Antoni Flores Lorente

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 4 places en el primer quadrimestre (octubre-febrer)

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

AJUNTAMENT DE TORTOSA POLICIA LOCAL

PLACES: 3 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT:

L'alumne haurà d'aplicar els coneixements criminològics a les experiencies de conflicte i criminalitat existents a Tortosa, per tal de:

1. Quantificar problemàtiques de convivència i delictives i analitzar els riscos per a la seguretat.

2. Analitzar i explicar les causes dels problemes delictius.

3. Establir les necessitats d'intervenció, que des de la Policia Local de Tortosa, poden desenvolupar-se per tal de pal·liar les causes dels problemes delictius.

4. Col·laborar en el disseny de programes de prevenció i posar-los en marxa.

5. Avaluar els resultats dels programes de prevenció portats a terme per la Policia Local.

6. Promoure accions de coneixement i participació de la societat civil en la promoció de la seva seguretat.

7. Facilitar la coordinació entre els actors implicats en la seguretat i la seva prevenció.

HORARIS: A determinar per la institució.

ADREÇA: Pl. Immaculada, 11

PERSONA DE CONTACTE: Jesús Fernández Gómez TUTOR: Jesús Fernández Gómez

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 3 places de primer o segon quadrimestre.

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

ÀREA METROPOLITANA BARCELONA

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: "Convivència ciutadana i prevenció del delicte a l’ espai públic. Enquestes de victimització i elaboració de plans de seguretat"

HORARIS: Matins. 9 a 14 hores.

ADREÇA: Carrer 62, 16-18 Edifici B Zona Franca 08040 Barcelona (també a St. Feliu de Llobregat i Sant Cugat) PERSONA DE CONTACTE: Héctor Santcovsky (Director).

TUTORS-ES: Héctor Sanctovsky

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places (segon quadrimestre abril-juny)

(9)

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins octubre

DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

PLACES: 3 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT: Brigada Provincial de Policia Científica

HORARI: Matí. Depèn de l’activitat encarregada. Generalment el propi alumne s’organitza segons els objectius acordats i la seva dedicació acadèmica..

ADREÇA: Camí vell del Palau 10, Sant Andreu de la Barca, i carrer Sant Pau 92, Barcelona.

PERSONA DE CONTACTE: Carlos García Espejo TUTORS-ES: Carlos García Espejo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (primer quadrimestre, d’octubre a febrer) + 2 plaçes (segon quadrimestre, del 14 de febrer al 20 de maig aproximadament).

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA Jefatura Superior de Policía de Catalunya

PLACES: 2 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT: UNIDAD ORGANICA POLICIA JUDICIAL

En finalitzar les pràctiques s’ha d’obtenir un coneixement òptim dels principis bàsics de la criminalística, així com interioritzar els fonaments d’una investigació criminal, des del descobriment de l’escenari del crim, passant per la detecció i tractament de les evidències, fins a la seva presentació científica davant els òrgans judicials.

L’alumne ha de conèixer les diferents disciplines que integren en l’actualitat la criminalística, els seus fonaments científics, i l’aplicació pràctica dels múltiples estudis que es duen a terme en els laboratoris forenses, la història i l’evolució futura.

HORARI: Matí (depèn de l’activitat encarregada). Generalment el propi alumne s’organitza segons els objectius acordats i la seva dedicació acadèmica.

ADREÇA: Brigada Provincial de Policía Científica, carrer Guadalajara nº 1-3, 4ª planta, 08006 BARCELONA PERSONA DE CONTACTE: Germán de la Fuente Lupión (Inspector Jefe de Sección de Criminalística) TUTORS-ES: Germán de la Fuente Lupión

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1 plaça (primer quadrimestre, novembre a març) + 1 plaça (segon quadrimestre, febrer a maig)

COMUNIDAD DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD GLOBAL (CISEG)

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG). Àrea de Criminologia i Àrea de Ciberseguretat, del Departament d'Innovació.

Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques:

- Preparar i realitzar una entrevista a un victimari i també a una víctima de la radicalització violenta, així com elaborar una anàlisi de contingut d’aquesta.

- Analitzar propaganda de l'organització terrorista Daesh.

- Monitorització d’un perfil de radicalització des de xarxes socials per avaluar el risc del perfil i estudiar la seva narrativa radical.

- Redactar un article d'investigació per la revista Al-Ghurabá de CISEG.

- Assistència de sessions teòrico-pràctiques sobre terrorisme i radicalització violenta.

HORARI: 3 h/dia dimarts, dimecres i dijous, es realitzen en línia i l'horari és de 10 a 13:30 h.

ADREÇA: carrer Bosc 53, B1, 08521, Barcelona, es realitzen en línia.

PERSONA DE CONTACTE: David Garriga Guitart TUTORS-ES: David Garriga Guitart

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: segon quadrimestre, aproximadament del 8 febrer a 26 abril, es realitzen en línia.

(10)

GRAIL CYBER-TECH

PLACES: 4 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT: Cibercrim

Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques:

Estudi del cibercrim actual a partir de les investigacions portades a terme per GRAIL en resposta als ciberincidents que gestiona a diari.

HORARI: totalment flexible de 9 a 19 hores..

ADREÇA: C/ Fontsanta 46, planta 4a oficina D, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona PERSONA DE CONTACTE: Raül Roca Cánovas

TUTORS-ES: Raül Roca Cánovas

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places primer quadrimestre i 2 places segon quadrimestre.

MESURES PENALS ALTERNATIVES

FUNDACIÓ APIP-ACAM

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Una plaça a l’Àrea de Mesures Penals Alternatives (equip 2) a la Ciutat de la Justícia i una altra a l’equip 4 MPA als Jutjats de Rubí, Terrassa o Cerdanyola.

Participar en el desenvolupament de les penes de Treballs en Benefici de la Comunitat a través del Delegat d’Execució de Mesu res (DEM), en la realització de les tasques d’entrevistes amb els penats, planificació i acord amb el penat pel compliment de la pena, seguiment de l’activitat del penat a l’entitat i finalització del compliment. Coordinació amb els serveis comunitaris que hi intervenen.

HORARI: especialment de matí, donat que ofereix la possibilitat de visualitzar la globalitat de les funcions dels delegats judicials. Per les tardes les possibilitats són molt limitades. 8:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres.

ADREÇA: equip 4 MPA amb seu als jutjats de Rubí, Terrassa o Cerdanyola, i equip 2 MPA Ciutat de la Justícia a Barcelona.

PERSONA DE CONTACTE: Natxo Pardo Pardo TUTORS-ES: 1 DEM de l’equip 2 i 1 DEM de l’equip 4

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: segon quadrimestre, aproximadament del 14 febrer a 5 maig

FUNDACIÓ IRES

PLACES: 1 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Execució de mesures penals alternatives.

· Familiaritzar-se amb els protocols de l’Àrea de MPA.

· Conèixer els diferents programes: PF’s, Tractaments, TBC’s i internaments.

· Conèixer la Base de Dades i de Recursos.

· Aprendre la metodologia d’intervenció pròpia de l’Àrea, des del moment en què s’assigna un programa al delegat/da (revisar la documentació judicial, citacions, coordinació amb els diferents recursos...).

· Assistir a les entrevistes inicials, de seguiment i devolució que duen a terme amb les persones que estan subjectes a una MPA.

· Visitar algun recurs de la xarxa (drogues, salut mental, tbc...), sempre i quan sigui possible.

· Assistir a les reunions d’equip i/o coordinació, sempre i quan sigui possible.

· Elaboració d’informes.

HORARI: matí de dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 hores. Possibilitat de fer algunes hores de teletreball.

ADREÇA: Ciutat de la Justícia Barcelona ; jutjats de Cornella, St. Boi, Gavà i El Prat.

PERSONA DE CONTACTE: Isabel Hernández Giménez (coordinadora Equip Barcelona Sud, Àrea de Mesures Penals Alternatives) TUTORS-ES: Montse Cañizares Sánchez i Carmen Gallardo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: segon quadrimestre, del 22 de març al 26 de juny aproximadament.

(11)

PRÀCTIQUES EN L’ÀMBIT VICTIMOLÒGIC I SOCIAL

SOS RACISME CATALUNYA

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT: associació no governamental que centra la seva activitat en la defensa política, jurídica i social dels drets humans.

Es tramiten expedients d’assessorament i denúncia a víctimes de racisme.

HORARI: Dimarts: 10h a 14h i 16h a 20h i dijous: 16h a 20h / 12h setmanals.

ADREÇA: Rambla Santa Mònica, 10, 1er pis, 08002 Barcelona PERSONA DE CONTACTE: Marilda Sueiras Bardou

TUTORS-ES: Marilda Sueiras Bardou

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Primer quadrimestre, finalitzar el febre o el març http://www.sosracisme.org /

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

PLACES: 3 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal i projecció internacional, especialitzada en el tractament d’addiccions, atenció a les persones grans, inserció social. Centre de Dia, Àrea d’Inserció Social i VIH Sida i altres.

HORARI: Tarda. Dilluns 15 a 18h, dimarts i dijous 15 a 20h.

ADREÇA: Centre de Dia d’Inserció a L’Hospitalet, i Unitat Depenent al Baix Llobregat a Cornellà.

PERSONA DE CONTACTE: Andrea Valls.

TUTORS-ES: María Rey Lede, Carlos Larrañaga.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: segon quadrimestre, del 14 de febrer al 12 de maig.

- Una plaça al Centre de Dia d’Inserció a L’Hospitalet (centre per a persones amb un problema de consum de drogues que surten del medi de l’execució penal).

- Una plaça a la Unitat Depenent al Baix Llobregat, Cornellà.

- Una plaça a la Unitat Depenent de Barcino.

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

ASSOCIACIÓ CONEXUS, ATENCIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ PSICOSOCIALS

PLACES: 1 o 2 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 o 2

ÀMBIT:

a) Estudiar i formar-se en el funcionament dels programes i serveis d’atenció de l’entitat, dels serveis derivants i de la xarxa d’atenció a la violència.

b) Recollir les dades sociodemogràfiques, psicosocials i terapèutiques dels diferents programes dels expedients d’atenció o entrevistes amb persones usuàries inicials o de seguiment.

c) Crear una base de dades en SPSS i traslladar-hi les dades de format Excel i dels qüestionaris i expedients en format paper.

d) Analitzar les dades segons els paràmetres de recerca: descripció de les mostres, pre-post, tractament-abandonament, etc.

e) Redactar amb l’equip tutor un informe de resultats per l’administració finançadora i plantejar recerques per cada programa pels propers anys.

HORARI: A determinar pel centre. Matí i una tarda. Presencialment: dijous de 10 a 14h. Teletreball: dilluns i divendres de 10 a 13h.

ADREÇA: Consell de Cent 419, 3r 2a, Barcelona 08009 PERSONA DE CONTACTE: Oriol Ginés Canales TUTOR: Oriol Ginés Canales

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Una plaça al primer quadrimestre i una altra al segon quadrimestre (31 gener a 23 maig).

“Esperem poder dur a terme la recerca interna i estaria bé tenir algú que aprengui del procés i ens doni suport”.

(12)

SUPERACCIÓ

PLACES: 1 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT:

a) Impulsar un projecte de recerca sobre el context de justícia juvenil.

b) Conèixer l'entitat on s'emmarca el projecte.

c) Anàlisi de documents, realització d’entrevistes i coordinació amb altres serveis i professionals de l'àmbit d'atenció a joves en situació de vulnerabilitat.

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14h.

ADREÇA: Av. Litoral 86-96, 08005, Barcelona PERSONA DE CONTACTE: Eva Ríos i Montse León TUTOR: Zouhair Zammouri Ochen

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Una plaça al segon quadrimestre, del 21 de febrer al 26 de maig.

PRÀCTIQUES EN L’ÀMBIT DE LA INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICA

PROJECTE D’ INVESTIGACIÓ

PSICOLOGIA JUDICIAL, INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CRIMINOLOGIA FORENSE

PLACES: 3 HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT:

- Entrenament en gestió documental (anàlisi, arxiu i buidat de protocols d’avaluació i altres documents).

- Revisió i anàlisi d’expedients judicials.

- Elaboració de diferents informes forenses i pericials.

- Recolzament en investigació criminal i assistència a judici.

- Investigació científic-criminològica (recollida, introducció i anàlisi de dades).

- Suport en l’elaboració de textos acadèmics-científics.

HORARI: A determinar per l’investigador principal. Dilluns a dijous, 16 a 19h

ADREÇA: ADREÇA: Departament de Psicologia Social y Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall d’

Hebron, 171. 08035 Barcelona

PERSONA DE CONTACTE: Investigador principal: Prof. Dr. Miguel Ángel Soria Verde (msoria@ub.edu), professor agregat de Psicologia social, Universitat de Barcelona.

TUTORS-ES: Miguel Ángel Soria Verde INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

- Una plaça al primer quadrimestre (aproximadament 8 novembre a 31 gener).

- Dues places al segon quadrimestre (aproximadament 14 febrer a 14 maig).

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

PROJECTE D’ INVESTIGACIÓ

DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN ÒRGAN D'IMPULS, VIGILÀNCIA I CONTROL EN MATÈRIA D'INTEGRITAT PÚBLICA

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT: Suport en la investigació, en l'elaboració de documents i en el disseny de propostes.

HORARI: Matí, de 9 a 13h.

ADREÇA: Facultat de Dret.

PERSONA DE CONTACTE: Óscar Capdeferro Villagrasa TUTORS: Óscar Capdeferro Villagrasa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places en el segon quadrimestre (febrer-maig)

(13)

INNOCENT PROJECT (DRET AL DRET)

PLACES: 2 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 2

ÀMBIT:

- Entrenament en gestió documental (anàlisi, arxiu i buidat de protocols d’avaluació i altres documents).

- Revisió i anàlisi d’expedients judicials.

- Elaboració de diferents informes forenses i pericials.

- Recolzament en investigació criminal i assistència a judici.

HORARI: A determinar per l’ investigador principal.

ADREÇA: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa. Passeig de la Vall d’ Hebron 171, 08035 Barcelona.

PERSONA DE CONTACTE: Prof. Dr. Miguel Ángel Soria Verde (msoria@ub.edu). Professor agregat de Psicologia criminal.

Universitat de Barcelona.

TUTORS-ES: Prof. Dr. Miguel Ángel Soria Verde

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places al segon quadrimestre)

EUROPEAN NETWORK POLICEWOMEN

PLACES: 4 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT:

- Tractament d’informació i/o buidatge d’enquestes en relació a processos de selecció d’accés i/o promoció a la policia.

- Anàlisi i tractament de dades per posar de relleu les desigualtats que poden existir per gènere i per altres motius.

- Anàlisi de dades sobre violència de gènere.

- Tractament d’informació de seguretat en col·lectius vulnerables.

- Realitzar anàlisi comparatiu de determinades variables en els cossos policials europeus.

- Estadístiques de seguretat per determinats fets delictius.

HORARI: de dimarts a divendres, de 8:00/8:30 hores a 11:00/12:30 hores ADREÇA: Carrer Elisabets 10, 2a planta, 08001 Barcelona

PERSONA DE CONTACTE: Montserrat Pina Martínez TUTORS-ES: Montserrat Pina Martínez

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

-2 places al primer quadrimestre (9 novembre a 9 de març) -2 places al segon quadrimestre (14 febrer a 20 maig)

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA HACIA LOS ANIMALES

PLACES: 6-8 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT:

1. Anàlisi anual d'incidents de maltractament animal a Espanya.

- Ús deL qüestionari DVAE.

- Crime mapping.

- Anàlisi criminològic.

2. Anàlisi de sentències per maltractament animal.

- Ús de qüestionari DVAE.

- Anàlisi criminològic.

- Crime mapping.

- Valoració de la gravetat del maltractament vs. outcome de la sentència.

- Font: CENDOJ.

3. Elaboració de l'informe anual de l'FBI.

- Processament de dades de la base NIBRS sobre incidents de maltractament animal i elaboració de l'informe anual en castellà.

4. Traducció Animal cruelty as a gateway crime i Ledet.

(14)

oficials, donat que l’estudiant podrà treballar des de casa.

ADREÇA: Baixada Alba 16, 08172, St. Cugat del Vallès PERSONA DE CONTACTE: Núria Querol i Viñas TUTORA: Núria Querol i Viñas

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Semestral/ Curs acadèmic complet en funció de la disponibilitat de l’alumne (3 novembre a 31 de gener, i del 14 feb al 2 de maig).

S’oferiran tutories i participació en grups de treball de la Generalitat, municipals i nacionals (les convocatòries i sessions seran variables i s’avisarà amb antelació suficient).

Exemple del curs passat. No tindrem les places d’aquest curs fins setembre

GNL Governance Risk & Compliance

PLACES:2 (finalment no assignades) HORES: 150

QUADRIMESTRE: 1 i 2

ÀMBIT: Compliance penal.

-Redacció de documents relacionats amb la creació d’un programa de compliance: mapa de riscos, codi ètic, sistema disciplinari, protocols, etc.

-Informes relacionats amb els delictes penals que afecten a la persona jurídica.

-Gestió de canals de denúncies.

-Avaluació de riscos.

-Investigació i auditoria interna de seguretat.

HORARI: Tarda

ADREÇA: Carrer Josep Irla i Bosch 1-3, baixos, 08034 Barcelona PERSONA DE CONTACTE: Jacob Jorda Rondón (director).

TUTORS-ES:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 2 places consecutives, 1 al primer quadrimestre i l’altra a continuació. Es farà entrevista de selecció per part de l’empresa per constatar coneixements i interessos.

onBRANDING

PLACES:1 HORES: 150 QUADRIMESTRE: 1

ÀMBIT:

Perfilació criminal.

Cerca de perfils mitjançant fonts obertes (OSINT).

Monitorització de xarxes.

Suport en tasques d’investigació.

Certificació de contingut online.

HORARI: horaris som flexibles d'acord amb l'horari que pugui fer l'alumne, no és tancat, mentres que sigui dins de l'horari de 9-18h.

ADREÇA: Mallorca 318, 1-1, 08037, Barcelona PERSONA DE CONTACTE: Selva Orejón Lozano TUTORS-ES: Selva Orejón Lozano

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 1r quadrimestre aproximadament de finals d’octubre a finals de gener

Figure

Updating...

References

Related subjects :