• No se han encontrado resultados

Sessió protocol d'assistència a la persona amb peu diabètic del Servei de Salut de les Illes Balears: tractament

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Sessió protocol d'assistència a la persona amb peu diabètic del Servei de Salut de les Illes Balears: tractament"

Copied!
41
0
0

Texto completo

(1)

Protocol d’assistència a la persona amb peu diabètic del Servei de Salut de les Illes Balears

Recomanacions per a la prevenció i el tractament del peu diabètic a l'Atenció Primària Criteris de derivació a Atenció Hospitalària

Octubre, 2022

(2)

AUTORIA DE LA PRESENTACIÓ (grup multiprofessional i internivell)

Antònia Fullana Matas (infemera Hospital Manacor)

Isabel M. Socias Buades (metgessa Atenció Primària) Brígida Mora Canet

(infermera Atenció Primària)

Jerònima Miralles Xamena (infermera Atenció Primària) Catalina Soler Rubí

(infermera Atenció Primària)

Maria Josep Barceló Picorelli (metgessa Atenció Primària) Eva Ginard Cortès

(infermera Atenció Primària)

Maria Martina Sastre Torrens (infermera Hospital Comarcal d’Inca) Inmaculada Oliver Guida

(infermera Atenció Primària)

Núria Caravaca Sendra

(infermera UDICH-AP)

(3)

Prevenció del peu de risc

Tractament correcte de l'úlcera

Derivació a l’atenció hospitalària segons

criteris

PILARS PER L’ABORDATGE ADEQUAT DEL PEU DIABÈTIC

(4)

Peu diabètic

Ulceració, infecció i destrucció de teixits profunds del peu associada a neuropatia perifèrica i a diversos graus de malaltia arterial oclusiva a les extremitats inferiors en una

persona amb diabetis. (O.M.S.)

(5)

Úlcera no complicada

Lesió inframaleolar que afecta la pell i el teixit cel·lular subcutani sense aprofundir estructures profundes com tendó, càpsula articular i os, en absència

d'infecció i isquèmia

Neal R, et al. Diabetic Foot & Ankle 2013; 4: 21847.

(6)

35 35%

NEUROPÀTICA

50%%

NEUROISQUÈMICA

15%

ISQUÈMICA

TIPUS D’ÚLCERES

(7)

ALGORISMES D’ATENCIÓ I DERIVACIÓ

(8)

Característiques úlcera

Sensibilitat Descartar malaltia arterial

oclusiva

Valoració múscul- esquelètica

Escala Resvech

Infecció Polsos

ITB WIFI Monofilament

Diapasó

Deformitats Úlceres

prèvies

VALORACIÓ DE L’ÚLCERA

(9)

Test del monofilament de Semmes-Weinstein Ús del diapasó de 128 Hz

SENSIBILITAT

(10)

Característiques úlcera

Sensibilitat

Descartar malaltia

arterial oclusiva

Valoració múscul- esquelètica

Escala Resvech

Infecció Polsos

ITB WIFI

Monofilament Diapasó

Deformitats Úlceres prèvies

VALORACIÓ DE L’ÚLCERA

(11)

Davant d'una úlcera, sempre cal descartar la presència d’isquèmia arterial

DESCARTAR MALALTIA ARTERIAL OCLUSIVA

(12)

WIFI

(13)

CLASSIFICACIÓ WIFI

(14)

CLASSIFICACIÓ ÚLCERA

APLICAR ESCALA WIFI Risc amputació / benefici

Revascularització

CURA SECA (si no presenta infecció) CURA SEGONS TIME

DESCÀRREGA

Game Fl, et al. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 (Suppl. 1): 154-168.

NEUROISQUÈMICA ISQUÈMICA

NEUROPÀTICA

(15)

Descàrrega correcta de l’úlcera

TRACTAMENT DE L’ÚLCERA

(16)

DESCÀRREGUES AMB FIELTRES

CODI SAP 5 mm 1601791

CODI SAP

10 mm

1602630

(17)

DESCÀRREGUES

(18)

Característiques úlcera

Sensibilitat Descartar malaltia arterial

oclusiva

Valoració múscul- esquelètica

Escala Resvech

Infecció Polsos

ITB WIFI Monofilament

Diapasó

Deformitats Úlceres prèvies

VALORACIÓ DE L’ÚLCERA

(19)

ESCALA RESVECH

(20)

Infecció de l’ú lcera

Neal R, et al. Diabetic Foot & Ankle 2013; 4: 21847.

EL DIAGNÒSTIC ÉS CLÍNIC:

- Secreció purulenta

- 2 o més signes: induració, dolor, calor, eritema

- El cultiu només si diagnòstic clínic

- Valorar radiografia

(21)

ÍNFECCIÓ DE L’ÚLCERA

Descripció Grau (IDSA) IWGDF (PEDIS* grade)

Sense símptomes ni signes d’infecció No infectat 1

Infecció que afecti la pell i el teixit subcutani, que presenti

almanco 2 signes d’inflamació, eritema, induració, calor, dolor o secreció purulenta, i que s’estengui < 2 cm de l’úlcera

Lleu 2

Afectació de teixits profunds (múscul, tendó, os o articulació) o

cel·lulitis > 2 cm Moderat 3

Qualsevol infecció local amb resposta sistèmica es manifesta amb un mínim de 2 dels valors següents:

Temperatura > 38ºC o < 36ºC

Freqüència cardíaca > 90 pm

Hipotensió

Freqüència respiratòria > 20 pm

Leucocitosi (> 12.000) o leucopènia (< 4.000)

Greu 4

Font: Infectious Diseases Society of America (IDSA) i PEDIS (perfusion, extent or size, depth, infection, sensation) de l’International Work Group of Diabetic Foot (IWGDF).

AMENAÇANT PER L’EXTREMITAT

AMENAÇANT PER LA VIDA DE LA PERSONA

(22)

MICROORGANISMES SEGONS PROFUNDITAT TEIXITS AFECTATS

Superfície cutània

GRAMPOSITIUS

ANAEROBIS GRAMNEGATIUS

(23)

Fuente: Guia Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3ª edición Guías PRAN. Plan Nacional de Resistencia Antibióticos

TRACTAMENT ANTIBIÒTIC EMPÍRIC

Úlcera recent o no tractada CEFADROXILO ORAL

CEFALEXINA ORAL CLOXACILINA ORAL

AMOXI​CIL·LINA /ÀCID CLAVULÀNIC tractats previament

TRIMETROPRIM-SULFAMETOXAZOL sospita SARM

(

Staphylococ Aureus Resistent Meticilina)

Al·lèrgics a penicil·lina CLINDAMICINA ORAL

Al.lèrgics a penicil.lina

CLINDAMICINA ORAL

(24)

Sospita:

-Elevació PCR, VSG -Ulcera infectada, profunda, >2 cm -Sobre prominències òssies

-Exposició os -Dits en salsitxa

Probe to bone Radiografia

OSTEOMIELITIS

(25)

Característiques úlcera

Sensibilitat Descartar malaltia arterial

oclusiva

Valoració múscul- esquelètica

Escala Resvech

Infecció Polsos

ITB WIFI Monofilament

Diapasó

Deformitats Úlceres prèvies

VALORACIÓ DE L’ÚLCERA

(26)

Neuroartropatia de Charcot

Diagnòstic diferencial osteomielitis.

Neuropatia perifèrica greu.

Inflamació, luxació articular,

Destrucció òssia amb deformitat

posterior.

(27)

Tractament de l’úlcera

Cura general del pacient:

▪ Estat nutricional

▪ Comorbilitats

▪ Control metabòlic

▪ Garantir perfusió extremitat

▪ Descàrrega

▪ Cura local (TIME)

▪ Control infecció

(28)

VALORAR DISMINUCIÓ TAMANY DE L’ÚLCERA

Major d’un 50%

• Menor d’un 50%

• Infecció tributària de

desbridament quirúrgic o sospita d’osteomielitis

• Artropatia de Charcot

CONTINUAR AMB LES CURES

DERIVAR A PODOLOGIA

REEVALUAR 4 SETMANES

(29)

TRACTAMENT DE L’ÚLCERA

Consulta Assessora d’Úlceres Complexes d’Atenció Primària

gapm.ulceresgap@ibsalut.es

(30)

CRITERIS DE DERIVACIÓ A PODOLOGIA

Neuropatia i polsos perifèrics en extremitats inferiors palpables o ITB > 0,8

▪ Úlcera que no s’hagi reduït en 4 setmanes un 50% amb mesures de tractament adequat

▪ Úlcera neuropàtica amb signes d’infecció tributària de desbridament quirúrgic

▪ Sospita d’artropatia de Charcot.

▪ Signes d’osteomielitis

(31)

Moderat Alt

Pacients amb risc moderat o alt d’amputació en els quals s’espera un

benefici moderat o alt de revascularització segons la classificació WIFI

CRITERIS DE DERIVACIÓ A CIRURGIA VASCULAR

(32)

CRITERIS DE DERIVACIÓ A TRAUMATOLOGIA

Necessitat de cirurgia de prevenció primària al peu: hàl·lux valg, equinovar, peu de Charcot, dit de martell, etc.

Cirurgia de prevenció secundària en pacients que ja han tingut una úlcera,

amputacions del peu, etc.

(33)

CRITERIS DE DERIVACIÓ URGENT

Úlcera infectada (IDSA: moderat o greu / PEDIS: 3 o 4

Dolor isquèmic en repòs (isquèmia crítica)

Peu de Charcot agut

(34)

ISQUÈMIA I INFECCIÓ són els factors pronòstics més importants per a l'amputació

Pilars del tractament: CURA LOCAL, DESBRIDAMENT, DESCÀRREGA I TRACTAMENT DE LA INFECCIÓ I REVASCULARITZACIÓ quan estigui indicat

L'ÚLCERA NO COMPLICADA és competència d'Atenció Primària

L'existència D'EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE PEU DIABÈTIC disminueixen la incidència d'amputacions

CONCLUSSIONS

(35)

1. Justificació

2. Objectius del protocol

3. Pilars per l'abordatge adequat del peu diabètic

4. Suport a e-SIAP

CONTINGUTS DE LA SESSIÓ

(36)

SUPORT A e-SIAP

(37)

DERIVACIONS

(38)

DERIVACIONS- MEDLINK

(39)

DERIVACIONS

(40)

DERIVACIONS

(41)

GRÀCIES

Referencias

Documento similar

G CONSELLERIA O SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. 22 Cirurgia menor a l’ atenció primària.' requisits bàsics / aspectes orgamtzatius.

Protocol de tractament de la síndrome d’ agudització de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).. Palma: Servei de Salut de les Illes

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Posteriorment a la valoració, es realitzaran els diagnòstics infermers, objectius i indicadors, intervencions i activitats així com els problemes de col·laboració,

La Direcció General de Salut Pública i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears volem agrair a totes les persones implicades la tasca realitzada i felicitar-les perquè

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. Disminuir la variabilitat inadequada de les actuacions i potenciar la capacitat de resolució

Mode D (Doppler): es basa en l ’efecte que es produeix sobre l ’ ona acústica quan aquesta troba un objecte en moviment. Quan xoca amb la interfase, una part de l’ ona

° El personal de neonatologia ha d'informar a la família del dia de l'alta hospitalària i ha de confirmar que atenció primària ha contactat amb ella i que coneix la