LES CÈDULES D HABITABILITAT. Servei d Habitabilitat i Parc Desocupat

28  Download (0)

Full text

(1)

LES CÈDULES D’HABITABILITAT

(2)

Normativa vigent

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a

l’habitatge.

Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de

l'activitat econòmica (modifica diversos articles de la

llei 18/2007)

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es

(3)

Evolució de la normativa sobre habitabilitat

3

Anterior al primer Decret

Orden 29-02-1944

“Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir

las viviendas”

Catalunya

D. 346/1983 i D 571/1983

“Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als

habitatges”

D. 129/1984

i Ordre 30/08/1984

“Atorgament de la Cèdula

d’habitabilitat`” i “Models de documents per cèdula d’habitabilitat”

D 274/1995

i

D 314/1996

“Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als

habitatges”

D. 28/1999

“Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”

D. 259/2003

“Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis

d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat”

Decret 55/2009

“Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula

(4)

DECRET 141/2012 – Estructura i contingut

Articulat: Capítol I: Disposicions generals Capítol II: La cèdula d’habitabilitat Disposicions transitòries

Disposició derogatòria Disposicions finals

Annex 1 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels Habitatges de nova construcció” apartat 1: definicions

apartat 2: requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges apartat 3: requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges

Annex 2 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat al 11/08/1984”

(5)

5

DECRET 141/2012 – Aspectes generals

Regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els

habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant entre (existeixen 4 annexos)

 Habitatges de nova construcció (annex 1)

 Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat al 11/08/1984 (annex 2), o posteriors a 1984 (disposició transitòria 1a, apartat 3)

 Habitatges dotacionals públics (annex 3)

 Habitatges resultants d’intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació (annex 4)

PUBLICACIÓ DOGC : 02.11.2012

ENTRADA EN VIGOR: 03.11.2012 (dia següent)

DEROGA : DECRET 55/2009, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

CÈDULES SOL·LICITADES abans 03.11.2012, es resolen segons del D. 55/2009 (llevat que es sol·liciti expressament voler acollir-se al 141/2012)

(6)

Què és la cèdula d’habitabilitat – Decret 141/2012

(article 8)

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, contingut en un document específic així anomenat, en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat previstes a l’article 22 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i al decret d’habitabilitat d’aplicació i que, per tant, és apte per a ésser destinat a residència humana.

(7)

7

Tipus de Cèdula d’Habitabilitat - Decret 141/2012

(article 8)

 Primera Ocupació  nova construcció

Primera Ocupació de Rehabilitació  habitatges resultants d’una intervenció de gran rehabilitació o procés de rehabilitació (subdivisions, canvis d’ús a

habitatge, remuntes, ampliacions, redistribucions)

(8)

Vigència de la cèdula - Decret 141/2012

(article 9)

Primera ocupació  25 anys (amb el decret anterior 15).

Primera ocupació de rehabilitació  15 anys.

Segona ocupació  15 anys.

La cèdula d’habitabilitat és un document vinculat a l’habitatge independent de la propietat.

La qualificació definitiva que s’atorga als habitatges de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

(9)

9

Obligatorietat de la cèdula - Decret 141/2012

(article 9 i 11)

Han de tenir cèdula d’habitabilitat, prèvia a la seva ocupació, els habitatges: 1. de nova construcció

2. que hagin sofert modificacions a la seva superfície 3. que s’hi alterin les condicions d’habitabilitat

4. Hagin estat sotmesos a algun procés de rehabilitació o gran rehabilitació derivat de riscos per afectació catastròfica.

5. La resta d’habitatges han de tenir cèdula d’habitabilitat vigent quan es produeix la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús.

6. Per donar-se d’alta dels subministraments d’aigua, llum, gas, telecomunicacions i altres serveis.

(10)

Contingut de la cèdula - Decret 141/2012

(article 12)

1. Dades de l’adreça i ubicació

2. Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions 3. Les estances i espais que componen l’habitatge 4. El llindar màxim d’ocupació

(11)
(12)

Llindar màxim d’ocupació - DECRET 141/2012

(article 4)

Es determina el llindar màxim d’ocupació en funció del nombre i dimensions de les habitacions (no de la superfície total de l’habitatge). Així mateix, s’estableix un mecanisme de coordinació entre l’Agència de l’Habitatge i l’Administració local per a detectar i actuar amb celeritat davant de les situacions de sobreocupació. 1 persona per habitació ≥ 5m2

2 persones per habitació ≥ 8m2

3 persones per habitació ≥ 12m2

2 persones en habitatges únicament amb espai d’ús comú (E, M, E-M o E-M-C), no computable amb habitacions

(13)

13

Exoneració de la cèdula - Decret 141/2012

(article 10)

Les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de l’obligació de lliurament de la cèdula a les persones transmitents en els supòsits següents:

1. Habitatge que s’enderrocarà

2. Habitatges objecte d’obres de rehabilitació, amb la presentació d’un informe tècnic que acrediti que un cop efectuades aquestes obres complirà amb els mínim d’habitabilitat per poder sol·licitar la cèdula.

Excepcionalment i amb acord entre transmitent i adquirent per lliurar la cèdula posteriorment a l’acta de la transmissió

(14)

Termini resolució - Decret 141/2012

(article 16)

El termini per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 3o dies hàbils (no compten els festius) des de la data de recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

(15)

15

Article 6 - Decret 141/2012

Principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran

rehabilitació en edificis d’habitatges existents

Criteris de flexibilitat sota cinc 5 principis:

1.

No empitjorament

2. Proporcionalitat

3. No intervenció

4. Incompatibilitat

5. Millora

Hauran de justificar-se adequadament per a cada projecte i obra, deixant l’apreciació de la justificació tècnica del criteri de flexibilitat, en mans de

l’Ajuntament en el moment d’atorgar la llicencia. La llicencia haurà d’especificar de forma expressa l'acceptació o denegació de forma motivada. L'aplicació dels

(16)

Article 6 - Decret 141/2012

Principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran

rehabilitació en edificis d’habitatges existents

1. No empitjorament: garanteix el no empitjorament amb la rehabilitació.

2. Proporcionalitat: garanteix que per raons tècniques o econòmiques l'actuació no resulti desproporcionada.

3. No intervenció: garanteix que una rehabilitació parcial d’un edifici no comporti actuar en altres parts del mateix innecessariament.

4. Incompatibilitat: garanteix que no s’hagi d’intervenir quan un element de l’edifici estigui protegit.

(17)

Relació de decrets necessaris per acreditar

l’habitabilitat que li correspon a l’habitatge segons

la seva data de construcció

Annex d’obra nova i vigència dels decrets

D. 346/1983 i D 571/1983

Nivell B. Vigència 11/08/84 fins 17/04/96

D 274/1995

Annex 1. Vigència 18/04/96 fins 23/09/96

Annex 1 i 2 (per protecció oficial)

D 314/1996

Annex 1. Vigència 24/09/96 fins 16/02/99

Annex 1 i 2 (per protecció oficial)

D. 28/1999

Apartat o annex 1 i 2. Vigència 17/02/99 fins 29/12/03

Annex 1,2 i 3 (per protecció oficial)

D. 259/2003

Annex 1.1 i 1.2. Vigència 30/12/03 fins 08/10/09

Decret 55/2009

Annex 1. Vigència 09/10/09 fins 02/11/12

Decret 141/2012

Tots els annexos tenen vigència des de 03/11/12

(18)

Tramitació segona ocupació I – Decret 141/2012

Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació: (RE-565v4) S’acompanya amb el certificat d’habitabilitat de segona ocupació

Imprès per tramitar cèdules de segona ocupació que són:

Renovacions de cèdules anteriors

Noves sol·licitud de cèdula per habitatges existents amb anterioritat a l’11/08/1984

Complimentació:

Cal complimentar el camp on es fa constar el núm. de cèdula anterior (renovacions) Cal aportar document que acrediti l’antiguitat (noves sol·licituds)

Cal fer constar el decret i l´annex pel qual es certifica l’habitabilitat:

o Decret 141/2012 annex 2 per habitatges anteriors al 11/08/1984 (siguin

renovacions o sigui la primera sol·licitud)

(19)
(20)

Tramitació segona ocupació II - Decret 141/2012

Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a 11/08/1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació: (RE-566v3)

S’acompanya amb el certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals.

Imprès per tramitar cèdules de segona ocupació per habitatges obtinguts a partir de

l’11/08/1984 fins el 03/11/2012, que no hagin obtingut anteriorment cèdula d’habitabilitat

Complimentació:

o Cal aportar document que acrediti l’antiguitat com habitatge

o Cal certificar l’habitabilitat en concordança amb l’antiguitat demostrada

(21)
(22)

Decret 141/2012 – Tramitació segona ocupació III

Documents per acreditar l’antiguitat amb l’ús d’habitatge:

1. Informe d’antiguitat (només per habitatges anteriors al 11/08/1984) 2. Primera inscripció registral o declaració d’obra nova

3. Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge 4. Acceptació d’herències

5. Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a us d’habitatge 6. Plànols de llicència d´obres, llicència d’obres

7. Plànols visats del projecte d´execució 8. Certificat final d’obra visat

9. Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge

10. Fotografia aèria de l’Institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar l´antiguitat de la construcció). Vàlid només per

(23)

23

Tramitació Primera Ocupació i Primera Ocupació de

Rehabilitació - Decret 141/2012

Tipus de tramitació:

o Primera Ocupació  habitatges de nova construcció

o Primera Ocupació de Rehabilitació  habitatges resultants d’una intervenció de gran rehabilitació o procés de rehabilitació (subdivisions, canvis d’ús a habitatge, remuntes, ampliacions, redistribucions, obres contemplades a l’annex 4) amb llicència d’obres concedida a partir del 3/11/2012

Documentació a aportar:

o Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació (RE-480v1)

o Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent o Certificat final d’obres i habitabilitat (RE-582v3) (1)

o Annexos A i B del CFO (2)

(1) Si el certificat final d’obres aportat no contempla les dades de llicència, s’haurà d’aportar

addicionalment còpia de la llicència d’obres.

(2) Si el certificat final d’obres aportat, no incorpora els annexos A i B, caldrà aportar el

corresponent certificat de compliment del programa de control de qualitat

La certificació de l’habitabilitat només és vàlida per la tramitació durant 12 mesos, passat aquest termini, s’ha d’aportar complementàriament un document de ratificació de l’habitabilitat

(24)

Decret 141/2012 – Obres contemplades a l’annex 4

(obligatori disposar de llicència d´obres. art. 6.2 i 6.3 del decret 141/2012)

Grup A – Enderroc de l’edifici amb manteniment de façanes Grup B – Canvi d’ús total de l’edifici

Grup C – Canvi d’ús ≤ 50% Grup D – Canvi d’ús > 50%

Grup E – Divisió d’habitatges ≤ 50% Grup F – Divisió d’habitatges > 50% Grup G – Remuntes

Grup H – Augment de la superfície útil de l’habitatge sense afectació d’estructura Grup I – Augment de la superfície útil de l’habitatge amb afectació d’estructura Grup J – Redistribució total de l’interior de l’habitatge

(25)
(26)

Nou règim jurídic de la cèdula d’habitabilitat. Tipologia i tramitació administrativa. Règim transitori.

(27)
(28)

Figure

Updating...

References

Related subjects :