Az orosz nyelvi beszéd tanítása és gyakorlatai a nyelvi laboratóriumban

16 

Texto completo

(1)

AZ OROSZ NYELVI BESZÉD TANÍTÁSA ÉS GYAKORLATAI A NYELVI LABORATÓRIUMBAN

DR. BÉKY LORÁND (Közlésre érkezett: 1977. február 11.)

A nyelvnek, mint a kommunikáció eszközének a tanítása a metodika világszerte elfogadott céljává vált. Ez azt jelenti számunkra, hogy tanítványainkat meg kell taní-tanunk folyékonyan, helyes kiejtéssel beszélni, s elsődleges fontossága van annak is, hogy megtanítsuk a beszélt nyelv megértését.

A beszéd egy dinamikus folyamat, különféle szituációkhoz igazodó és mindenkor konkrét, tudatos, individuális tevékenység, amely a maga céljainak megfelelően használja és veszi igénybe az elvont jelrendszer (a nyelv) egyes elemeit. (1:6)

A beszédnek mint aktív tevékenységnek két összetevője van: a hallás utáni megértés (a beszédértés) és

a beszéd.

E két tevékenység együttesen biztosítja, hogy a nyelvet az érintkezés eszközeként használjuk, vagyis a gondolatainkat közöljük beszélő szerve ink útján, illetve mások beszédét felfogjuk, megértsük.

Milyen tevékenység játszódik le tudatunkban a beszédértéskor és a beszédkor? Az előbbi egy receptív, auditív tevékenység. Kocsis (5:153) azt írja, hogy az idegen nyelvi beszédet hallva felismerjük az elhangzott szavakat, azok kölcsönös viszonyait és megértjük az egész közlés gondolati tartalmát. Minthogy a beszéd gyors folyamat, annak megértéséhez automatizált ismeretekre van szükség. így tudjuk figyelmünket a gondolati tartalomra irányítani.

A beszéléskor pedig felidézzük a szükséges szavakat, csoportosítjuk a beszéd-helyzetnek megfelelően, formába öntjük a grammatika, és kimondjuk a fonetika szabályai szerint.

Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a beszéd és a hallás utáni megértés készsége nem feltétlenül jár együtt, nem fejlődik korrelativ módon. Ugyanis a nyelvismeret egy bizonyos szintjén gondolatainkat már úgy-ahogy ki tudjuk fejezni, vagyis meg tudjuk magunkat értetni, de másokat még nem értünk meg. A két készség egymással szorosan összefügg, de sajátos folyamat, s tervszerű gyakorlást igényel (2:170)

1. A hallás utáni megértés tanítása

Az idegen nyelvet tanuló a beszéd megértésének különböző szakaszain megy át. Az első kapcsolatkor az idegennyelvi mondatok úgy érik a fülét, mint differenciálatlan zörej-áradat. Amint odafigyel, a zörejben lassanként felismer bizonyos rendet: a

(2)

magasság emelkedésének, illetve ereszkedésének és a lélegzetvételi egységeknek a rend-szerességét. Majd, amint megtanulta az illető nyelv néhány tetszőleges kapcsolatát, elkezdi felismerni az akusztikai és szintaktikai modellrendszert. A beszéd tömegéből felismeri az ismerős elemeket, de a teljes hangsorozat összefüggését még nem tudja felismerni, nem érti meg teljesen a közlést. Sok gyakorlás után megszerzi azt a képességet, hogy felismerje azokat a döntő elemeket, amelyek a közlést meghatározzák. Megérti a lényeget, de nem tud visszaemlékezni arra, amit megértett. Mindez azért van, mert nem tudja figyelmét kellő ideig a közlemény döntő elemeire koncentrálni. Mivel számára a nem nagyon ismerős hangsorozatok nagy mennyiségű információt tartalmaznak, nincsen elegendő kapacitása az emlékezetben tartásra. (9:6). Megfelelő gyakorlattal eljuthat odáig, hogy mások közlésében elégséges lesz csak a „kulcsszavak" percipiálása, képes lesz a redundáns elemek kiszűrésére, s így az adott szituációban, összefüggésben a hallottak lényegét megérti, s emlékezetében tartja.

Az idegen nyelv hallgatását két tevékenységszintre bonthatjuk fel, s ezek mind-egyikét tanítanunk kell. Az első a felismerés szintje, felöleli a szavak, kifejezések, grammatikai formák azonosítását. A második szint a szelekció, itt a hallgató kivonja a közöltekből azt, amit a közlemény velejének tart, vagyis a hallottakat tartalmilag megérti. Sok tréningre van szüksége a felismerő szinten is, sok gyakorlásra, hogy a hangok folyamatából a specifikus részleteket képes legyen kiválasztani. Az első szint tanítása lényegében nyelvi gyakorlatokon keresztül folyik, amelyeknek meg kell előzniük a be-szédgyakorlatokat. Csak olyan szövegek tartalmi megértését kívánhatjuk meg, melyek nyel-vi elemeinek helyes érzékelését, felismerését és megkülönböztetését már begyakorolták.

A hallás utáni megértés tanításának legfőbb eszköze a sok orosz beszéd hallgatása a - megfelelő gyakorlatokban. A különböző metodika könyvek több-kevesebb részletességgel

a beszédértés fejlesztésének alábbi lehetőségeire mutatnak rá:

Az első óráktól kezdve fordítsunk nagy gondot az utasítások megértésére, s azt tervszerűen és fokozatosan bővítsük.

Második lépésként ugyancsak fokozatos és tervszerű munkával fejlesszük tanulóink kérdés-megértés készségét. Kérdések a feldolgozott anyaghoz, majd kérdések az ahhoz hasonló szituációkra, elsősorban a tanulóval kapcsolatos személyes vonatkozásban, s végül a váratlan kérdések jelentik a fokozatosságot. Jól segíti a kérdésmegértés készségének a kialakítását a dialógusok tanítása, ahol nem az a fő feladat, hogy a tanuló a dialógus mondatsorait tökéletesen tudja, hanem tudjon azonnal és megfelelően válaszolni a dialógus minden egyes egységére.

Ezután az elbeszélés megértése következik, a szóbeli elbeszélés egyszerű kis mondataitól a kisebb történetek megértéséig.

Végezetül meg kell követelnünk a felolvasott szöveg megértését is. S mivel az előbbi gyakorlat egyszerűbb szövegét a tanuló könnyebben megérti, mint a terjedelmesebb mondatokból álló felolvasott szöveget, ez utóbbit nagyobb teljesítménynek is tudjuk be. Ezek a gyakorlatok azonban már a szelekció szintjén segítik a megértési készség kialakulását. Hogy idáig eljussanak tanulóink a felismerési gyakorlatok egész sorát kell elvégeznünk. (A Módszertanok egyelőre alig tesznek említést ezekről a gyakorlatokról, de a legújabb tankönyvekben (12) már találunk ilyeneket.).

A hallás utáni megértés készségeinek fejlesztése tehát rendszeres gyakorlást igényel fokozatosan nehezebb anyaggal, s a nyelvtanulási időn belül egyenletes elosztással. Végezetül a beszédgyakorlat közben koncentrált figyelem szükséges, s annak mind a nyelvi közlés formájára, mind a tartalmára ki kell terjednie.

Miután a figyelemkoncentráció legnagyobb a nyelvi laboratóriumban, a hallás utáni megértés tanítása ott igen eredményesnek bizonyult.

(3)

2. A beszéd tanítása

Ahhoz, hogy a tanulók gondolataikat orosz nyelven ki tudják fejezni a következők szükségesek:

— jól kell ismerniük bizonyos mennyiségű fonetikai, lexikai és grammatikai anyagot,

— ki kell alakítani bennük azt a képességet, hogy az elsajátított nyelvi anyagot fel tudják használni megértésre és közlésre, továbbá, hogy

— intuitíve, a fordítás kikapcsolásával legyenek képesek kombinálni a nyelvi anyagot mind a megértésre, mind gondolataik kifejezésére.

Ez utóbbi jelenti a legnagyobb nehézségeket. Az elsajátított és automatizált nyelvi anyag csak eszköz a beszédhez, amelyek kombinálása adja meg az aktív beszédet.

Ahhoz, hogy tanulóink eljussanak az aktív beszéd szintjére, a beszéd jártasságai kifejlesztésének egész sor gyakorlatát kell elvégeztetnünk, melyek a következők lehetnek: A beszéd tanítása ún. memorizáló gyakorlatainak elsősorban a sztereotip beszéd-fordulatok, a társalgási nyelv dialógusainak elsajátításában van nagy szerepük.

A variatív gyakorlatokkal az a célunk, hogy bizonyos nyelvi kategóriákat sajátíthas-sunk el a mondatminta alapján. A mondatminta (beszédmodell, mintamondat) olyan mondat, amely adott beszédhelyzetben maga is szinte változtatás nélkül felhasználható, ugyanakkor mintául is szolgál olyan nyelvi anyag alkalmazására, amely magában a beszédmodellben előfordul, továbbá jellemzője, hogy határozott, konkrét szituációt fejez ki, ezért könnyen emlékezetben tartható. A benne lévő szavak variálhatók pl. más szavakkal hasonló beszédhelyzetben (5:149). Pl.: Коля п о ш ё л в кино, (в школу, в тсатср и т. д.).

A szabad beszédgyakorlatok azt kívánják meg a tanulóktól, hogy a tanult nyelvi anyagot a szükséges átalakítások után bármely valóságos, vagy elképzelt szituációban fel tudják használni, s ahol a tanulók figyelme már a beszéd tartalmára irányul.

3. A beszéd, a beszédértés és a beszélés tanítása a nyelvi laboratóriumban

Igen bonyolult sokrétű tevékenységet kell folytatnunk ahhoz, hogy gondolatainkat idegen nyelven kifejezhessük.

Amint láttuk a beszédhez és a beszédértéshez nélkülözhetetlen bizonyos nyelvi anyag ismerete, melynek használatában jártasságra kell szert tenni. A jártasságok, készsé-gek kimunkálása sok-sok céltudatos ismétlést, gyakorlást igényel, melynek legjobb gépi segítője a nyelvi laboratórium.

A laboratórium a tanár számára nagy időmegtakarítást jelent, és arra is szolgál, hogy felmentse valamely gyakorló anyag újra és újra való elismétlésével járó „vesződség-től" (7:6).

Mivel a laboratóriumi gyakorlatok elsősorban készségfejlesztő gyakorlatok, fontos, hogy a nyelvoktatás tudatosító, elméleti, megalapozó részét a tanórán végezzük el — laboratóriumban új anyagot nem tanítunk! — és készítsük elő a labormunkát. A laborató-riumi és az osztálytermi munka így lesz a tanítás-tanulási tevékenység „fej" és „írás" része. (8:7) Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy a laborgyakorlat nem csupán ismétlés, hanem olyan tudatosan irányított gyakorlatrendszer, amely a tanulókat aktív tevékenységre, alkotó jellegű szellemi munkára kényszeríti (3:477).

(4)

A laboratóriumi gyakorlatoknak 2 tagja van, a stimulus és a válasz. A gyakorlatok lehetnek 2, 3 vagy 4 fázisüak, de gyakoribbak a négyfázisúak, amely a következőképpen épül fel:

1. fázis: a magnó megadja a stimulust (kijelöli a feladatot), 2. fázis: a tanuló válaszol,

3. fázis: a magnóról elhangzik a helyes megoldás,

4. fázis: melyet most már a tanuló mindenképpen helyes válasza követ.

A. Wakeman (11:2) ugyan azt mondja, hogy a 3 fázisú gyakorlat talán jobb, mert gyorsabb ütemet diktál és jobban ösztönzi arra a tanulót, hogy már az első próbálkozásnál megtalálja a helyes választ. A négy fázisú gyakorlat ugyanakkor lehetővé teszi az önkorrek-ciót, a tanulónak módjában áll, hogy feleletét összehasonlítsa a tanár feleletével, s ha nem volt jó, a negyedik fázisban javíthatja azt.

A beszéd tanításához milyen típusú — laboratóriumban végezhető — gyakorlatokat hívhatunk segítségül tanári munkánkban?

a) A beszédértés tanításánál is a laboratóriumban a fülhallgató a figyelem nagyfokú koncentrációját kényszeríti ki, és fokozva az auditív percepciót, növeli a magnetofon hatásfokát, segíti a megértést.

A gyakorlatok, mint majd látni fogjuk egyrészt felismerési gyakorlatok, amelyek szavakból, szókapcsolatokból vagy mondatokból állnak, másrészt utasítások, különböző gyakorlatok a kérdésmegértés készségének fejlesztésére, továbbá dialógusok, kisebb-na-gyobb elbeszélések, történetek, tréfák orosz szövegei.

Miután a gyakorlatok többsége nem a szó klasszikus értelmében laborgyakorlat, a hallás utáni megértés készségeinek kimunkálásánál fontos kérdés a kontroll problémája is. Az ellenőrzéshez különböző, jó módszerek állnak a rendelkezésünkre, mint pl. a tanulók kézzel adott jelzései, a fejükkel való intés, az igen-nem, vagy teljes mondattal adott válasz, a megfelelő illusztráció kiválasztása, a fordítás s végül a tanulók mosolya, amely arról tanúskodik, hogy megértették az elmondottakat. Ismerkedjünk meg a fent említett gyakorlatfajtákkal.

Felismerési gyakorlat lehet pl. a következő:

Задание. JVe... Укажите слова, о б о з н о ч а ю щ и е ж и д к о с т и ' суп, чай, рыба, вода, колбаса, соль, молоко, к о ф е , яблоко, хлеб, сыр. vagy Задание. JVs... Укажите словосочетания, где есть слова, о т в е ч а ю щ и е на вопрос " ч ь я " ? Большая семья, н а ш а семя, твоя сестра, ш и р о к а я улица, новая квартира, грязная тетрадь, русская книга, моя книга.

A felismerési gyakorlatok sokrétűségéről а 4. pontban foglaltakból győződhetünk majd meg részletesebben.

Ami az utasításokat illeti, csak azokat a gyakorlatokat célszerű, (illetve lehetséges) laborban is végezni, amelyek nem járnak helyzetváltoztatással, (v. ö. 2:175). A példákat a 131. oldalon találjuk.

A kérdés-megértés készségének fejlesztését az alábbi típusú gyakorlatok segítik elő. Pl.: Задание. JV»... Ответьте на вопросы по образцу. Образец Скажите, январь — первый м е с я ц ? — Да. Январь — второй м е с я ц ? — Н е т . Какой месяц я н в а р ь ? — Первый. Январь первый месяц. М а р т — третий м е с я ц ? — М а р т — четвертый месяц? — Какой месяц м а р т ? И т. д. 128

(5)

Elbeszélések, történetek, tréfák orosz szövegének közvetítésével segítjük az elbeszé-lések, felolvasott szövegek megértését, melynek kontrollját az előbb említett ellenőrzési eljárások biztosítják.

b) A beszéd tanításánál (és a nyelvi anyag elsajátításánál) Stack (10:138) a laboratóriumban végezhető gyakorlatok fajtáit így különbözteti meg: 1. szubsztitúciós, 2. transzformációs, 3. analógiás, 4. kiegészítő és, 5. modellpár gyakorlatok, valamint 6. kérdés-felelet és 7. fordítás.

A feladatsoroknak legalább 8 egyforma tagból kell állniuk. Nézzük meg ezeket a feladatokat a gyakorlatban:

A szubsztitüciós (behelyettesítéses) gyakorlatoknál a tanuló az utasítás szerint a mondat egyes szavait másokkal felcseréli.

PL: M : П а в е л идет в театр. У: П а в е л идет в школу.

На a stimulus-mondat szerkezetét kell megváltoztatnunk, transzformációs gyakor-latról beszélünk, amelyek a következő átalakításokat jelentik:

— tagadó, kérdő, felkiáltó, felszólító mondattá való átalakítás, — cselekvő szerkezetből, szenvedő és fordítva,

— egyszerű mondatokból összetett mondatok stb. Pl.: M : Учитель спрашивает.

У: Учитель спрашивает?

М: Я видел Ивана. Он шёл по улице. У: Я видел Ивана, когда он шёл по улице.

Az analógia drill stimulusa mindig egy kijelentés, amelyet kérdés követ. A kérdés-nek az a funkciója, hogy meghatározza a felelet formáját. A gyakorlat nagyon alkalmas az igeragozás, a főnév és melléknév végződéseinek gyakorlására. Az igeragozásnál pl. az igét, és az időt megadja az első rész, a kívánt személyt pedig a második rész szugerálja.

Pl.: M: Я иду в кино. А Я н о ш ? У: Он т о ж е идёт в кино.

A kiegészítő gyakorlatoknál a tanuló egy meghatározott kifejezést egy kibővítésre alkalmas stimulussal kapcsol össze.

Pl.: Kezdj minden mondatot — он сказал - kifejezéssel! M: Я к а ж д о е утро делаю зарядку.

У. Он сказал, что к а ж д о е утро делает зарядку.

Mondatpárgyakorlatok mindegyike két rövid mondatból áll, melyeket valamilyen meghatározott módon kell összekapcsolnunk. (Ezt tekinthetjük a transzformációs gyakor-latok egyik sajátos változatának is.) A feleletmondatok viszonylag hosszüak, ezért a gyakorlatokat a nehezebbek közé soroljuk.

PL: M : Я н о ш смотрит телевизор. П ё т р приходит к нему.

У: Я н о ш смотрел телевизор, когда п р и ш ё л к нему Пётр.

Kérdés-felelet formájában gyakorolhatjuk az igenlő, tagadó válaszokat, és a külön-böző kombinációjú gyakorlatokat, mint pl.:

(6)

Felelj a következő kérdésre tagadóan, de tedd hozzá, hogy te meg fogod tenni azt, ami a kérdésben van. Vagy: tedd hozzá, hogy amit kérdeznek tőled, te már megtetted.

M : Купит он с е б е б и л е т в т е а т р ? У: Нет, но я к у п л ю себе. vagy:

М : Вы часто х о д и т е в к и н о ? У: Нет, но я р а н ь ш е часто х о д и л .

Ami a fordítási gyakorlatokat illeti, az idegen nyelv tanulásánál általában kerülendő az anyanyelv használata, s ezért laboratóriumban csak ritkán alkalmazzuk ezt a formát, többnyire pl. a szimultánfordítási gyakorlatok esetében.

4. Laboratóriumi gyakorlatok a beszéd jártasságainak és készségeinek fejlesztésére a 9-14 évesek orosz nyelvoktatásában

а.) A hallás utáni megértés gyakorlatai. Említettük, hogy a hallás utáni megértés készségeinek fejlesztése rendszeres gyakorlást igényel a nyelvtanulási időn belül egyenletes elosztással. A gyakorlatok — ellentétben a beszédkészség fejlesztésének gyakorlataival — nem épülnek az egyes tankönyvi leckékre, csak nyelvtanilag és többnyire lexikailag igazodnak hozzájuk. Osztályonként kb. 20—25 alkalommal, tehát általában minden negyedik órán —, mintegy 5 — 10 percig dolgozunk a laborban, végezzük a hallás utáni megértés fejlesztésének speciális gyakorlatait. Ezekből ismertetünk náhányat.

Felismeréses gyakorlatok:

5. osztály. Az alábbi gyakorlatot a szóbeli kezdő szakaszban végezzük el:

Задание ЛГ°... У к а ж и т е слова, о т в е ч а ю у щ и е на вопрос „ К т о э т о ? "

М а л ь ч и к , да, он т о ж е , б а б у ш к а , или, ты, класс, учебник, говорит ученик, д о м о й , д е д у ш к а , играет, к о ш к а .

Ennek mintájára készítettünk olyan gyakorlatokat, amelyekben а „ ч т о э т о ? " , ,,как" stb. kérdésre felelő szavakat kell kiválasztanunk.

б. osztály. A lejjebb ismertetett gyakorlatot 2. lecke elvégzése után dolgozhatjuk fel. Задание JVs... У к а ж и т е с л о в о с о ч е т а н и я где есть слова, о т в е ч а ю щ и е на в о п р о с „ ч ь я " ? Б о л ь ш а я семья, н а ш а семья, т в о я сестра, ш и р о к а я улица, н о в а я квар-тира, г р я з н а я т е т р а д ь , русская книга, м о я книга, н о в а я р у б а ш к а , б о л ь ш а я к в а р т и р а .

Természetesen összeállítottunk olyan gyakorlatot is, ahol a kérdés „ ч е й ? " vagy „ ч ь е ? " vagy „ ч ь и ? " .

7-8. osztály. Említettük már, hogy egyre nehezebb gyakorlatok szükségesek a tanulók hallás utáni megértésének fejlesztéséhez, s ezért az előzőekhez hasonlóak mellett újabbakat is megoldatunk: Задание JVs... Д а й т е к р а т к и е о т в е т ы на с л е д у ю щ и е в о п р о с ы : О б р а з е ц : И в а н идёт д о м о й ? — Д а , д о м о й . Иван и д ё т д о м о й ? — Д а , Иван. 1. О н говорит по-русски? Он г о в о р и т по-русски? 2. С е г о д н я вторник? Сегодня в т о р н и к ? 130 I

(7)

3. Вы л ю б и т е молоко? Вы любите м о л о к о ? Вы л ю б и т е м о л о к о ? 4. Ты учишь новые с л о в а ? — Ты учишь н о в ы е с л о в а ? 5. У тебя есть ручка? У тебя есть р у ч к а ? У тебя есть р у ч к а ? 6. Театр н а х о д и т с я там? Театр н а х о д и т с я т а м ? 7. М о с к в а — столица СССР? Москва — столица С С С Р ? 8. В классе идёт у р о к русского я з ы к а ? В классе идёт урок русского языка? Továbbá: Задание № . . . Ч т о д о б а в л е н о во в т о р о м п р е д л о ж е н и и к а ж д о й п а р ы ? 1. У неё есть друзья. У неё есть х о р о ш и е д р у з ь я . 2. Вот новые ф о т о г р а ф и и . Вот мои н о в ы е ф о т о г р а ф и и . 3. Здесь и г р а ю т дети. З д е с ь играют м а л е н ь к и е дети. 4. Т а м н а х о д и т с я с т а р о е з д а н и е . Т а м н а х о д и т с я к р а с и в о е , старое з д а н и е 5. Здесь у ч а т с я и н о с т р а н н ы е студенты. З д е с ь учатся советские и иност-р а н н ы е студенты. 6. М а ш а — у ч и т е л ь н и ц а . М а ш а — м о л о д а я у ч и т е л ь н и ц а . 7. В е ч е р о м Виктор з а н и м а е т с я . В е ч е р о м В и к т о р м н о г о з а н и м а е т с я . Utasítások. Bár a tanterv szerint a felszólító móddal az általános iskolában nem foglalkozunk, az előbeszéd nem nélkülözheti a felszólítást. Szervezési szavakban, ki-fejezésekben a tanórán is gyakran használjuk, s a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ezt jól is értik az előfordulás gyakorisága következtében tanulóink. Olyan utasításokat adjunk tehát, amelyek szokatlanok a tanulók számára.

Pl. О т к р о й т е у ч е б н и к венгерского я з ы к а ! П о к а ж и , ч т о у тебя в к а р м а н е ' Н а з о в и ф а м и л и ю твоего соседа! Возьмите свой носовой п л а т о к ! Читайте п о с л е д н е е слово в у ч е б н и к е на 65-ой с т р а н и ц е ' С к а ж и т е к а к о е число следует после с е м н а д ц а т о г о !

Gyakorlatok a kérdés-megértés készségének fejlesztésére 1. Kérdések a feldolgozott anyaghoz

5. osztály (A 15. lecke után)

Упражнение JV»... Ответьте на в о п р о с ы по о б р а з ц у ' О б р а з е ц : Скажите, м е л белый или ч ё р н ы й . М е л белый. Он белый. Это д о с к а ч ё р н а я или з е л ё н а я ? Стены белые или ж ё л т ы е ? Л е н и н г р а д б о л ь ш о й город, или м а л е н ь к и й ? Это к о м н а т а б о л ь ш а я или м а л е н ь к а я ? Этот к а р а н д а ш х о р о ш и й или п л о х о й ? Это о к н о ч и с т о е или г р я з н о е ? Эти стулья с т а р ы е или н о в ы е ? Я б л о к о к р а с н о е или з е л ё н о е ? 6. osztály Упражнение JV»... Ответье на вопросы по о б р а з ц у . д* 131

(8)

О б р а з е ц : Вы хотите с п а т ь ? — Н е т . Вы хотите е с т ь ? — Д а . Ч т о вы х о т и т е д е л а т ь ? — Я хочу есть. Кто хочет е с т ь ? — Я. Я хочу. 1. Вы х о т и т е с п а т ь ? — Вы хотите есть? — Ч т о вы хотите д е л а т ь ? — Кто хочет есть? 2. Вы х о т и т е ч и т а т ь ? — Вы х о т и т е с м о т р е т ь т е л е в и з о р ? — Ч т о вы хотите д е л а т ь ? — Кто х о ч е т смотреть т е л е в и з о р ? 3. Вы х о т и т е с л у ш а т ь р а д и о ? — Вы хотите спать? — Ч т о вы х о т и т е де-л а т ь ? — Кто х о ч е т с п а т ь ? 4. Вы х о т и т е о т д ы х а т ь ? — Вы х о т и т е р а б о т а т ь ? — Ч т о вы хотите д е л а т ь ? — Кто х о ч е т р а б о т а т ь ? 5. Вы х о т и т е писать п и с ь м о ? — Вы х о т и т е гулять? — Ч т о вы х о т и т е д е л а т ь ? — Кто х о ч е т гулять? 6. Вы х о т и т е говорить п о - н е м е ц к и ? — Вы хотите говорить п о - р у с с к и ? _ Ч т о вы х о т и т е д е л а т ь ? — Кто х о ч е т говорить п о - р у с с к и ? 7. Вы х о т и т е ч и т а т ь ? — Вы хотите п и с а т ь ? — Ч т о вы х о т и т е д е л а т ь ? — Кто х о ч е т п и с а т ь ? 8. Вы х о т и т е петь? — Вы хотите т а н ц е в а т ь ? — Ч т о вы хотите д е л а т ь9 — Кто х о ч е т т а н ц е в а т ь ? 7. osztály Упражнение JVs... Ответьте на в о п р о с ы по о б р а з ц у . О б р а з е ц : — С к а ж и т е , вы л ю б и т е т а н ц е в а т ь ? — Нет, не л ю б л ю . — Вы л ю б и т е петь? — Да. — Что вы хотите д е л а т ь ? — Я л ю л б ю петь. 1. Вы л ю б и т е т а н ц е в а т ь ? — Вы л ю б и т е п е т ь ? — Ч т о вы л ю б и т е д е л а т ь ? 2. Вы л ю б и т е р а б о т а т ь в е ч е р о м ? — Вы л ю б и т е о т д ы х а т ь в е ч е р о м ? — Что вы л ю б и т е д е л а т ь в е ч е р о м ? 3. Вы л ю б и т е с л у ш а т ь р а д и о ? — Вы л ю б и т е с м о т р е т ь т е л е в и з о р ? — Что вы л ю б и т е д е л а т ь ? 4. Вы л ю б и т е р а с с к а з ы в а т ь о с е б е ? — Вы любите ч и т а т ь ? — Ч т о вы л ю б и т е д е л а т ь ? 5. Вы л ю б и т е р и с о в а т ь ? — Вы л ю б и т е ф о т о г р а ф и р о в а т ь ? — Ч т о вы л ю б и т е д е л а т ь ?

2. Kérdések a tanulóval kapcsolatos személyes vonatkozásban

Упражнение JVs.. . Ответьте на в о п р о с ы ! Скажи, к т о т ы ? Т ы п и о н е р ? Т ы г о в о р и ш ь по-русски? Где ты ж и в ё ш ь ? В а ш а к в а р т и р а б о л ь ш а я или м а л е н ь к а я ? Ч т о т а м с т о и т ? Б у д а п е ш т б о л ь ш о й г о р о д ? Ты б ы л у ж е т а м ? Упражнение № . . . Ответьте на в о п р о с ы ' У тебя есть д р у г ? О н русский и л и в е н г р ? О н учится и л и р а б о т а е т ? Где вы п о з н а к о м и л и с ь ? 132

(9)

Когда ты встаёшь? Что ты делаешь утром? Ты любишь гулять? Часто ты смотришь телевизор? Упражнение № . . . Ответьте на вопросы! Какая сегодня погода? Какое время году ты любишь больше зиму, весну, лето или осень? У нас бывают сильные морозы? Зимой часто идёт снег? У тебя есть зимнее пальто9 Где вы отдыхали летом? Как вы чуствовали себя там?

És így tovább. Tulajdonképpen minden tankönyvi lecke után szerkesztünk olyan kérdéseket, amelyek a tanulókhoz kapcsolódnak.

3. S végül a váratlan kérdések közül néhány

Упражнение № . . . Ответьте на вопросы! Ты любишь спорт? В воскресенье был у нас футбольный матч? Когда ты был на стадионе? Сколько стоит билет на ф у т б о л ? Какие команды играли в воскресенье? Какая команда выиграла? В газете пи-сали об этом матче? Ты любишь читать о спорте? Упражнение №. . . Ответьте на вопросы! Когда ты был в этом магазине? С кем ты был там? Что ты купил в магазине? Можно там купить туфли и костюм? А хлеб и молоко? Этот магазин новый и большой? Где он находится? Ты любишь делать покупки в этом магазине?

A hallás utáni megértés készsége fejlesztésének utolsó gyakorlatai a dialógusok, kisebb történetek, elbeszélések orosz szövegeinek megértése. Ezekből mutatunk be néhányat.

Упражнение №. . . Прослушайте текст. Перерыв. Преподаватель и ученики отдыхают. Они разговаривают. Они всегда говорят по-русски. Ответьте на вопросы {да, нет) Сейчас идёт урок? Сейчас перерыв? Преподаватель и ученики зани-маются? Они отдыхают? Они разговаривают? Они разговаривают по-венгерски? Они разговаривают по-русски? Упражнение № . . Прослушайте текст. Письмо Здраствуйте, дорогие мама, папа, брат и сестра! Я живу хорошо. У меня уже есть русские друзья. Мы разговари-ваем по-русски. Как всегда, я много ф о т о г р а ф и р у ю . Вот мои новые фо-тографии. Это Красная площадь. Здесь находятся Кремль и Мавзолей Ленина. Это центр. Это улица Горького. Здесь магазины, театры, ресторины, кафе. Идут машины и автобусы. Спешат люди. Они всегда спешат. А это Ленинские горы. Здесь находится Московский государствен-ный университет. Здесь учатся советские и иностранные студенты. Здесь учусь и я. Это метро. Московское метро очень красивое. Москва — большой и красивый город. Здесь широкие, чистые улицы, большие площади и бульвары, высокие новые дома. 133

(10)

Москвичи всегда говорят гостям: „ Д о б р о пожаловать, дорогие друзья!" До свидания. Целую. Ваша Мари. Ответьте на вопрос' Какие ф о т о г р а ф и и послала М а р и д о м о й ? És egy tréfa: Здание №. . . П р о с л у ш а й т е текст! Учитель музыки спросил мать ученика: — Почему вы учите сына играть на рояле? Ведь у него нет слуха! — Мальчик и не будет слушать, — ответила мать. — Он сам будет играть.

Ъ)А beszéd tanításának gyakorlatai

A tananyagtervezésbe-írásba a vezetésünk alatt álló Metodikai Tudományos Diákkör is bekapcsolódott. Különböző témákhoz — Szovjetunió, a tanuló otthoni környezete — készültek gyakorlatok s ez utóbbiból (6:15) ismertetünk néhány gyakorlatot.

Az otthoni környezet témát az 5. osztályban a 2. „ Д о м а " , a 6. „B KOMHaTe 'és a 13. „ К в а р т и р а " с. leckék, a 6. osztályban a 15.Что я д е л а ю к а ж д ы й день?, а 7. osztályban а „Вера и Габор накрывают на стол" és а 8. osztályban а

У Болоди д о м а с. leckék tárgyalják. Ezekhez készültek a gyakorlatok 5. osztály: 2 lecke 3. óráján dolgozandó fel a következő szubsztitüciós gyakorlat:

Utasítás: Helyettesítsd a főnevet személyes névmással! 1. M : М а м а дома. У: M : Она д о м а . У-2. M : Папа дома. У: M : Он д о м а . У-3. М : Вот Клара. У: М : Вот она. 4 У: 4. М : Вот Ю р а . У-Вот он. У-5. М : Там Вова. У-М : Там он.

у-6. М : Это Н а т а ш а . У: М : Это она. У: 7. М : Вот Петя. У: М : Вот он. У: 134

(11)

8. М: Это Надя. М : Это она.

У: У:

5. osztály: 6. lecke első és harmadik órájában végezzük el az 1. analóg gyakorlatot, a második és negyedik órájában a 2. variatív gyakorlatot.

1. gyakorlat:

Упражнение JNTs.. . Повторяйте п р е д л о ж е н и я за д и к т о р о м ' Utasítás: Hallgassátok meg és válaszoljatok a kérdésekre a példa alapján! О б р а з е ц M : Здесь папа. А где м а м а ? У: М : П а п а и м а м а здесь. У: 1. М: Л ю б а дома. А Ю р а ? У: М : Л ю б а и Юра дома. У: 2. М. Б а б у ш к а сидит. А д е д у ш к а9 У: М: Б а б у ш к а сидит, и д е д у ш к а сидит. У: 3. М: Л ю б а сидит на стуле. А Ю р а ? У: М : П ю б а сидит на стуле и Юра сидит на стуле. У: 4. М: Бабушка смотрит телевизор. А д е д у ш к а ? М: Б а б у ш к а смотрит телевизор. И дедушка смотрит телевизор. У: 5. М : Л ю б а пьёт молоко. А Ю р а ? У: М : Л ю б а пьёт молоко. И Ю р а пьёт молоко. У: 6. М- Телевизор там, и р а д и о ? У: М: Телевизор там, и р а д и о там У: 7. М : Здесь:диван. А где ш к а ф ? У: М : Диван и ш к а ф здесь. У: 8. М: Здесь стул. А где кресло? У: М = Стул и кресло здесь. У: 135

(12)

2. gyakorlat

Упражнение № . . . Дайте отрицательный ответ на вопросы! Adjatok tagadó válaszokat a feltett kérdésekre!

1. M : Э т о Ю р а ? У: М : Нет, это не Юра. У: 2. М : Это Н а т а ш а ? У: М : Нет, это не Н а т а ш а . У: 3. М : Это к р е с л о ? У: М : Нет. Это не кресло. У: 4. М : Б а б у ш к а слушает р а д и о ? У: М : Нет, она не слушает радио. У: 5. М : Стёпа смотрит т е л е в и з о р ? У: М : Нет, он не смотрит телевизор. У: 6. М : Мама сидит в к о м н а т е ? У: М : Нет, она не сидит в комнате. У: 7. М : Мама видит м о л о к о на столе. У: М : Нет, она не видит м о л о к о на столе. У: 8. М : Папа видит мяч на к о в р е ? У: М- Нет, п а п а не видит м я ч на ковре. У:

13. Квартира с. leckét 5. órában dolgozzuk fel, melyet 3 laborgyakorlat könnyít meg: Az 1. és 2. gyakorlat reproduktív gyakorlatok, amelyek bizonyos monda-tok, illetve szerkezetek biztos elsajátítását vannak hivatva szolgálni.

Упражнение № . . . П о в т о р я й т е п р е д л о ж е н и я за д и к т о р о м ! 1. М : В к о м н а т е папа и м а м а разговаривают. У: 2. М : Дома д е д у ш к а и папа играют в ш а х м а т ы . У: 3. М; Б а б у ш к а гуляет во дворе. У: 136

(13)

4. М : В комнате Л ю б а пишет письмо. У: 5. М : Д о м а Юра не играет, а читает. У: 6. М : Стёпа читает на диване. У: 7. М : М а м а в комнате и слушает радио. У: 8. М : П а п а тоже сидит в комнате и слушает радио. У: 2. gyakorlat Упражнение Aft... Прослушайте п р е д л о ж е н и я и повторяйте! Utasítás: Hallgassátok meg és ismételjétek meg a mondatokat!

1. M: П а п а и м а м а д о м а работают. У: 2. М : Папа теперь не читает, а работает. У: 3. М : Мама тоже не читает, а работает. У: 4. М: М а р и я теперь слушает радио. У: 5. М: В комнате Ю р а и дедушка играют в шахматы. У: : 6 М : Во дворе мальчики играют в мяч. У: 7. Б а б у ш к а гуляет во дворе. У: 8. Н а т а ш а дома пишет письмо. У:

А 3. gyakorlat analóg gyakorlat a beszédfordulatok, a kérdésre való reagálás elsajátítására. Упражнение № . . . Прослушайте предложения, и ответьте на вопросы! Utasítás: Hallgassátok meg a mondatokat és válaszoljatok a feltett kérdésre!

1. M : П а п а и м а м а дома работают. А ты? У: М Д о м а я т о ж е работаю. У: 2. М: В комнате папа и дедушка играют в шахматы. А ты? У: М: В комнате я т о ж е играю в шахматы. У: 3. М: М а р и я теперь слушает радио. А К л а р а ? У: М: Клара теперь тоже слушает радио. У: 137

(14)

4. М Юра д о м а читает и пишет. А ты? У: М : Дома я т о ж е читаю и пишу. У: 5. М : Папа т е п е р ь не читает, а играет в шахматы. А д е д у ш к а7 У: М : Дедушка т е п е р ь тоже не читает, а играет в шахматы. У: 6. М. Во дворе м а л ь ч и к и и г р а ю т в мяч. А вы? У: М : Во дворе м ы тоже играем в мяч. У: 7. М : Папа едет д о м о й на автобусе. А м а м а ? У: М : Мама т о ж е едет домой на автобусе. У: 8. М : Бабушка гуляет во дворе. А Л ю б а ? У: М : Люба т о ж е гуляет во дворе. У:

6. osztály 15. lecke: Ч т о я делаю каждый д е н ь ? 7 óra alatt dolgozandó fel. Az első — behelyettesítő — gyakorlat a számnév és a főnév kapcsolatának elsajátítását segíti, a második — reproduktív — pedig a lexikai ismeretek megszilárdítását.

1. gyakorlat

Упражнение JVs.. . Замените число следующим большим! Utasítás: Cseréld ki a számot a következő nagyobbal!

1. M : Утром я встаю в 6 часов. А ты? У: М : Утром я встаю в 7 часов. У: 2. М : Юра к а ж д ы й день з а в т р а к а е т в 7 часов. А ты? У: М : Я к а ж д ы й день з а в т р а к а ю в 8 часов. У: 3. М. Петя о б е д а е т дома в 12 часов. А т ы ? У: Я обедаю д о м а в час. У: 4. М : Каждый д е н ь Ева идёт д о м о й в 3 часа. А М а р и я ? У: М : Мария к а ж д ы й день идёт домой в 4 часа. У: 5. М : Дома К л а р а получила 20 ф о р и н т о в . А Ева? У: М : Ева д о м а получила 21 ф о р и н т . У: 138

(15)

6. Вова уже п р о ч и т а л 24 книги. А И в а н ? У: М: И в а н прочитал 23 книг. У: ...1 7. М: Здесь на столе 29 ф о р и н т о в . А т а м ? У: М: Там на столе 30 ф о р и н т о в . У: 8. М: Габор в 9 часов уже спит. А ты? У: М: А я в 10 часов сплю. У: 2. gyakorlat Упражнение J\P° . . Повторяйте предложения за д и к т о р о м ! 1. M: Утром я встаю в 6 часов. V-2. M- Каждый день я делаю зарядку. V-3. M: После з а р я д к и я умываюсь и одеваюсь. V-4. M: П е р е д з а в т р а к о м я помогаю маме, а потом завтракаю, у . 5. M: Я иду в ш к о л у пешком. V-6. M: В час или 2 часа я обедаю в школе. V-7. M: Я иду домой в 3 или в 4 часа. V-8. M: После обеда я помогаю маме и д е л а ю уроки. V-9. M: Вечером мы у ж и н а е м в 7 часов У:

A hetedik és nyolcadik osztály leckéihez további hasonló felépítésű és különböző típusú gyakorlatok készültek, amelyek a nyelvi anyag elsajátítása mellett elsősorban a beszéd tanításának eszközei.

Dolgozatunk első részében kifejtettük, hogy az ún. szabad beszédgyakorlatok kívánják meg a tanulóktól a tanult nyelvi anyag szükséges átalakítását valamely valós vagy elképzelt szituációnak megfelelően, s ahol a tanulók figyelme már beszéd tartalmára irányul. Ilyen a 8. osztály 6. leckéjéhez készült alábbi gyakorlat: A tanulók egy hurokfilmet látnak, amely egy reggeli jelenetet is ábrázol. A mama és Júra beszélgetnek. A hurokfilm és a párbeszéd bemutatásával példát nyújtunk a tanulóknak, hogyan lehet az eddig tanult ismereteket természetes szituációban alkalmazni.

A párbeszéd feldolgozása a következőképpen történik:

1. A tanulók kétszer megnézik a filmet, illetve meghallgatják a párbeszédet. A feladat a szöveg megértése.

(16)

2. Meghallgatják a párbeszédet és a szöveget mondatonként ismétlik. Ezt addig ismétlik, amíg jól nem megy.

3. Újra a filmet vetítjük magnó nélkül, és a tanulók mondják hozzá a szöveget. 4. Végül el is játszák azt.

A párbeszéd feldolgozását az ismertetett lépések szerint három órában javasoljuk. A dialógus a következőképpen hangzik:

М а м а : Юра, ты ещё с п и ш ь ? Ю р а : Нет, м а м а , я уже делаю з а р я д к у . А ты у ж е встала? М а м а : Да, я у ж е умываюсь и чищу зубы. Ю р а: Мама, слышишь, к а к а я х о р о ш а я музыка по р а д и о ? М а м а : Да, слышу, а с к а ж и сколько времени? Ю р а : 7,30. М а м а сегодня после у р о к о в я играю в футбол, поетаму приду д о м о й в 4 часа. М а м а : Хорошо, но не з а б у д ь купить в магазине хлеб и колбасу на у ж и н ! Ю р а : Мама, ч т о ты, сегодня так долго собираешься? Я уже у б р а л и к о м н а т у и повторил уроки. М а м а: Хорошо, скоро и з а в т р а к будет готов. Ю р а : Но я у ж е опоздаю, мне надо идти. М а м а : Это н е в о з м о ж н о ! Тогда возьми с собой хлеб с м а с л о м ' Ю р а : Спасибо, Д о свидания! М а м а : До свидания' Н о не беги!

A gyakorlatok kipróbálása jelenleg Heves megye 8 általános iskolájában folyik. így a tapasztalatukról a későbbiekben számolunk majd be.

IRODALOM

1. Dr. Balogh István: Készség-e a beszédkészség? ÍNYT 1964.1. sz.

2. Banó-Kosaras: Az orosz nyelv oktatásának metodikája. Tankönyvkiadó, 1972.

3. Duzs János: Az audiovizuális nyelvoktató berendezések fejló'désének iránya. Audiovizuális Közlemények 1969/5.

4. Fischer, Wolfgang К. H.: Az idegen nyelvi laboratórium. Metodikai olvasókönyv. Tankönyvkiadó, 1973.

5. Kocsis Károly: Az orosz nyelv tanítása. Tankönyvkiadó, 1965.

6. Konyha Zsuzsa: Az orosz nyelvi beszéd jártasságának és készségeinek tanítása nyelvi laboratórium-ban. Szakdolgozat. Eger. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola.

7. Primsleur P.: A nyelvi laboratórium funkciói. Fordítás, OPK D 19040.

8. Probyn, H. E.: A tanár szerepe a nyelvi laboratóriumban. Fordítás, OPK D 20253 9. Rivers, Wilga M.: A hallás utáni megértés. The Modern: Language journd 1966. No.: 4.

10. Stack, E. M.: Das Sprachlabor im Unterricht. Az eredeti angol mű német fordítása. Cornelsen Verlag, Berlin, 1969.

11. Wakeman, A.: A nyelvi laboratórium, mint az oktatási program szerves része. Fordítás. OPK D. 20311.

12. Vaszilenko, E . - Z a m m Z.: Мы учимся слушать понимать и говорить по-русски.

И з д . Р у с с к и й я з ы к . М о с к в а 1975.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :