Evolucionant un model d atenció integrada: incorporant l àmbit d atenció social en el model BSA Servei d Atenció Integral a Domicili

24  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Evolucionant un model d’atenció integrada:

incorporant l’àmbit d’atenció social en el model BSA

Servei d’Atenció Integral a Domicili

Jornada del PIAISS

Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària

(2)

Índex

… 1 … Qui som i on estem? Què fem i com ho fem?

… 2 … Passat: Oportunitat d’innovació organitzativa

… 3 … Present: Servei d’Atenció Integral a Domicili

(3)
(4)
(5)

Servei d’Atenció Integral a Domicili

SAID

(6)

... 2 ...

PASSAT:

Oportunitat d’innovació organitzativa

Prestacions sanitàries

Hospitalització a Domicili Atenció pacient geriàtric i fràgil PADES

Atenció a Crònics d’Alta Complexitat respiratoris 1er equip d’ATDOM Gestió de la Prealta Prestacions socials SAD Neteges de la llar Teleassistència Àpats a domicili 2005 2006 2007 2004 Naixement del Servei d’Atenció Integral Domiciliari SAID REHABILITACIÓ TREBALL SOCIAL Prestacions sanitàries Equip Residencial Nou model d’ATDOM Desplegament Gestors de Casos Territorial Prestacions socials SIMAP >>> LOPE 2013 2014 2009 2010 Prestacions sanitàries

Atenció a Crònics d’Alta Complexitat respiratoris i cardíacs

2on equip d’ATDOM

Projectes europeus (HSH i Aladdin)

Prestacions socials

SIMAP

Gestió d’Ajudes Tècniques SAD Integral Arranjaments de la Llar Prestacions sanitàries Inici Gestors de Casos Territorial PE:ReAAL Prestacions socials = 2012 2011 2008

(7)

Generals

 Atendre de manera integral i en el domicili a les persones amb necessitats socials i/o sanitàries de caràcter no urgent

 Realitzar activitats de prevenció en la salut

Específics

 Tenir cura de la salut de les persones i/o procurar la seva màxima

independència en el seu entorn immediat, amb la intenció d’aconseguir la millor qualitat de vida possible per elles i pels seus cuidadors

 Procurar un ús eficient i equitatiu dels recursos destinats a l’atenció domiciliària

 Assegurar la continuïtat de les cures sanitàries i socials a les persones receptores dels serveis propis del SAID

(8)

 Atenció centrada en el pacient, proactiva i homogènea

 Accesibilitat: porta d’entrada única professionals gestors de casos socials i sanitaris

 Coordinació i comunicació entre nivells: nexe en la prestació de serveis entre els àmbits de l’atenció especialitzada, atenció intermèdia, atenció primària i

prestacions socials

 Model d’atenció assistencial interdisciplinari

 Sistema integrat de gestió de pacients: aplicació ServSAID

(9)

... 3 ... (III)

PRESENT: Criteris d’inclusió

Generals

 Persones que visquin dins del l’àrea d’influència del SAID

 Acceptació per part del pacient d’aquesta modalitat d’atenció amb la signatura del consentiment informat

 Necessitat de suport domiciliari d’un cuidador

 Disponibilitat de telèfon en el domicili

 Condicions socio-familiars

 Condicions de l’habitatge

Específics

 Compliment dels criteris d’inclusió particulars de cada una de les prestacions

(10)

... 3 ... (IV)

PRESENT: Procés d’atenció a domicili

Procés d’atenció programada i aguda a domicili

Ucies Atenció Intermèdia Atenció Especialitzada Atenció Primària Serveis Socials S erv S A ID

GC

Subprocés Santari Supbrocés Social Criteris inclusió generals Criteris inclusió específics ServSAID

(11)
(12)
(13)
(14)

... 3 ... (VIII)

PRESENT

: Equips assistencials

Treball Social Municipal ATENCIÓ INTERMÈDIA AGD PADES ER Treball Social ABS’s PADES ATENCIÓ ESPECIALITZADA HD H de dia Mèdic (atenció PCC) Treball Social ABS’s ATENCIÓ PRIMÀRIA GCT (PCC) ATDOM EAP Treball Social ABS’s 9 TS 37 professionals sanitaris 5 administratius

(15)

Badalona Tiana Alella Teià El Masnou Prestacions sanitàries

Gestió de Casos Territorial PCC (0,45% pobl ref.)

ATDOM (93M hab)

Hospitalització a Domicili (240 M hab) PADES (143 M hab)

Atenció Geriàtrica Domiciliària (37 M hab) Equip Residencial (370 pacients)

Prestacions socials (220 M hab)

(16)

dll-div de 8:00-20:00 h dissabtes 9:00-17:00 h Estabillitat clínica Pacient amb Impossibilitat transitòria de desplaçament Domicili agut ATDOM Equip Residencial ATDOM EAP Valoració multidimensional Visites preventives proactves Tècniques DUI Pla individualitzat de cures

Servei d’Ajuda a Domicili Telassistència Àpats a domicili

Neteges LOPE

Gestió ajudes tècniques Arranjaments de la llar

Status clínic

Equips

Prestacions

Socials i sanitàries

Baixa intensitat

Necessitat

de cures

RE HA B ILI T A CIÓ T RE B A LL S O CIA L G E S T IÓ DE CA S O S T E RRIT O RIA L Atenció presencial 8:00-21:00 h Atenció telefònica 21:00-8:00 h Inestabilitat clínica de maneig domiciliari Aguditzat o amb descontrol de símptomes Tractaments EV Bombes d’infusió Tractaments del dolor

(iontoforesi) Proves dx Cures ferides cròniques complexes Paracentesi SUD Pla individualitzat de cures Pla avançat de cures

(PAC)

SAD Integral Gestió ajudes tècniques Hospitalització a Domicili MI Hosp de dia (PCC) Atenció Geriàtrica Domiciliària Atenció pal·liativa (PADES) Moderada Intensitat

Urgències 061

Atenció Urgent

(17)

Servei de treballadora familiar per la realització de les ABVD d’una durada màxima de dues setmanes, màxim 6:15 hores setmana, de dilluns a divendres (no s'inclouen festius).

Criteris d’inclusió

Pacients que han estat donats d’alta precoç d’un centre hospitalari de referència de la nostra Regió Sanitària, pacients pendents d’ingrés en una altra línea assistencial o malalt pal·liatiu en situació d’últims dies.

Petició

Treball social: ABS’s, hospitals del territori, del CSSC i del PADES 48h. Amb un màxim activació de 75h/setmanals

Activitat 2013

Un 90% de la demanda va provenir d’hospitals d’aguts. El 60% dels usuaris tenen més de 75 anys.

El 91% dels usuaris al finalitzar la prestació integral no varen necessitar cap altre prestació de suport en el domicili.

(18)

Servei de préstec d’ajudes tècniques: cadires de rodes, cadires per dutxa i bany, cadires amb inodor, caminadors amb i sense rodes, coixins anti-escares, llit

articulat, crosses, grua, elevador banyera, etc.

Població de cobertura: ciutadans de Badalona, Montgat i Tiana

Generació petitori: qualsevol donació que realitzen les famílies (33), 217 moviments en 2013.

Serveis implicats:

Treball Social, manteniment i logística, per la recollida, entrega i manteniment del material.

Petició

Qualsevol professional de BSA pot accedir al petitori (intranet). Entrega en 24h

(19)

ACTIVITAT SOCIAL (220 M hab)

Usuaris actius a 31 decembre de 2013

SAD 909

Teleassistència 2.677

Àpats 73

Neteges 140

LOcalitzador PErsonal (LOPE) 54

Serveis realitzats 31 de desembre de 2013

SAD Integral 93 Arranjaments 154 ACTIVITAT SANITÀRIA Altes Hospitalització a Domicili 975 (240 M hab) Atenció Geriàtrica 188 Domiciliaria (37M hab) PADES (95 M hab) 221 Pacients prevalents (31/12/13) ATDOM 760 Equip Residencial 373 Gestió de Casos Territorial 353

130 visites domiciliaries

(20)

... 4 ... (I)

PRESENT: Indicadors resultat

BSA

Estàndar Catalunya

T02a: Taxa d´hospitalitzacions evitables per ACSC relacionades amb la ICC 75 309,4 taxa per 100.000 habitants

T02b: Taxa d´hospitalitzacions evitables per ACSC relacionades amb la MPOC 77 230,0 taxa per 100.000 habitants

T03a: Reingressos urgents per ICC 6,06% 15,40%

T03b: Reingressos urgents per MPOC 21,31% 18,10%

T07a: Percentatge de pacients PCC amb pla d´intervenció individual compartit (PIIC) 15,67% prevalença del 0,35

T07b: Percentatge de pacients MACA amb pla d´intervenció individual compartit (PIIC) 12,86% prevalença del 0,2

T10: Mitjana d´ingressos hospitalaris urgents de pacients pcc 29,63% disminució 20%

Prevalença de PCC 0,32%

Prevalença de MACA 0,13%

(21)

Gestió de Casos Territorial (data d’inclusió en programa + 365 dies)

Reducció de 57% de les hospitalitzacions HMB (de 348 a 149)

Reducció 54% de les urgències HMB (de 584 a 267)

Reducció de les visites al Metge de Família AP del 34% (de 3690 a 2441, de 12v/any a 8v/any)

Augment de les visites a la Infermera AP del 19% (de 3611 a 4294, de 12v/any a 14v/any)

Compliment visita Pre-ALT 100%

Equip residencial N 373

Reducció despesa de farmàcia 2013 vs 2011 86.340€ (15%)

Recepta electrònica 97,3%

ATDOM N 780

• Reducció derivacions HMB 2%

• Reducció derivacions CSSC 3%

Pacients amb prestació dual 370

Activació nous serveis sobre total de peticions 15% (2095)

(22)

Organització: insistir en el canvi de paradigma del model assistencial

Homogenitzar la cobertura d’atenció social i sanitària per tot el territori de

referència

Cobertura: poder proporcionar una cobertura domiciliària 7x24 de qualitat

Assistència: optimitzar l’hospital de dia mèdic i reducció dels ingressos

definits com evitables

Professionals: oferir-los eines de comunicació 4G per consulta de la HC

Informàtica: incrementar la funcionalitat del ServSAID per la gestió d’altres

prestacions

(23)

Consultors

Servei de Pneumologia

Servei de Cardiologia

Servei Medicina Interna

Servei d’Urgències

Geriatria i Cures

Pal·liatives

Atenció Primària

Serveis de suport

Farmàcia

RRHH

Manteniment

Logística

Sistemes d’Informació

Qualitat

informàtica

Empreses externes

col·laboradores

LOLA ABIL M JESUS REAL M ROSA FERNANDEZ MAITE AMADOR MERCE CALPE MERCHE MOLINA MIQUEL ANGEL MAS MIREIA FERRER SARA GAMEZ SILVIA GARCIA SORAYA HIDALGO SUSANA JIMENEZ TERESA PUJADES VERONICA DELGADO FRANCISCO MARTÍNEZ JOSEP MORENO J MARIA BADÍA CRISTINA HERRERA RUTH MARTÍNEZ FRAN PALACIOS NURIA TRAITE IRENE VAZQUEZ LIDIA OBAMA MARISA CARRETERO

EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA BERENICE RUIZ DOLORES ORTEGA ENCARNACION LENDINEZ ESTEFANIA QUEVEDO EULALIA COMA EVA GONZALEZ EVA M COMINO IOLANDA MANRIQUE JOSEP M GOMEZ VICKY MAS PEPI TORRES MARIA VILA ROYO RAMÓN SANMARTÍ INMACULADA MOYA MÓNICA PONS ALICIA PEINADO TERESA SAYROL ENCARNA GÁLVEZ MÓNICA SEISDEDOS ORIOL FERRER JAVIER ORDÓÑEZ MARTA FERRER M ANGELS ESCUER RAQUEL VILAPLANA MARIBEL MARTI JOAN CARLES VEGA

(24)

GRÀCIES

PER LA VOSTRA

ATENCIÓ

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : Servei d'Atenció