Annexos Plec de Clàusules Particulars. acord marc per al subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi. Ref.

Texto completo

(1)

Annexos Plec de Clàusules Particulars

acord marc per al subministrament de material fungible per a

sessions de diàlisi

(2)

Remitent

Apoderat

Nom o raó social NIF

Adreça

Localitat CP Província Telèfon Fax

Email

Procediment: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

Número d’expedient: FHP 3/16

Sobre A

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

Entitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS

Departament: Àrea Jurídica

Adreça: C/ Hospital, núms. 17-19, Edifici Fleming Planta 2.

Localitat: Palamós (Girona) CP: 17230

Nom DNI

(3)

Remitent

Apoderat

Nom o raó social NIF Adreça

Localitat CP Província Telèfon Fax

Email

Procediment: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

Número d’expedient: FHP 3/16

Sobre B

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

I CRITERIS

SUSCEPTIBLES DE

JUDICI DE VALOR

Entitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS

Departament: Àrea Jurídica

Adreça: C/ Hospital, núms. 17-19, Edifici Fleming Planta 2.

Localitat: Palamós (Girona) CP: 17230

Nom DNI

(4)

Remitent

Apoderat

Nom o raó social NIF Adreça

Localitat CP Província Telèfon Fax

Email

Procediment: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

Número d’expedient: FHP 3/16

Sobre C

OFERTA ECONÒMICA I

CRITERIS AVALUABLES DE

FORMA AUTOMÀTICA

Entitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS

Departament: Àrea Jurídica

Adreça: C/ Hospital, núms. 17-19, Edifici Fleming Planta 2.

Localitat: Palamós (Girona) CP: 17230

Nom DNI

(5)

ANNEX 2 AL PCP

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM. D’EXPEDIENT: FHP 3/16

DADES DEL LICITADOR

Nom de la raó social NIF

Adreça CP Població

Telèfon Fax

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms DNI

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Sobre A – Documentació personal Sobre B – Documentació tècnica Sobre C – Proposició econòmica

La persona sotasignada sol·licita ser admesa en el procediment públic esmentat, després d’haver manifestat la seva conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els Plecs de Clàusules Particulars i Precscripcions Tècniques.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ANNEX 4 AL PCP

DADES COMPLEMENTÀRIES

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM. D’EXPEDIENT: FHP 3/16

DADES DEL LICITADOR

Nom de la raó social NIF

Adreça CP Població

Telèfon Fax

DADES DE L’APODERAMENT

Nom del representat DNI

Data de l’escriptura Núm. de protocol

Nom del notari Població del notari

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE

Nom Cognoms

Telèfon directe Fax directe

(21)

ANNEX 5 AL PCP

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NUM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a

………, carrer ...………núm. ……….., proveït/da de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de l’empresa ………..., amb domicili a ………., carrer ………, proveït/da de N.I.F. núm. ………..

Als efectes de complimentar el que disposa l’article 140 del Reial Decret 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, declaro sota la meva responsabilitat que els documents que a continuació es relacionen tenen caràcter confidencial: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre A)

- - -

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre B) -

- -

Faig constar que cap dels documents que consten en la meva oferta (sobre A

Documentació Administrativa i sobre B – Documentació Tècnica i criteris subjectius) tenen caràcter confidencial.

(data, signatura i segell de l’empresa)

NOTES:

1.-En el supòsit de que no es complementi cap camp, s’entendrà que la informació aportada pel licitador no te caràcter confidencial.

2.-Aquella informació que ha estat objecte de publicació en els Registres Públics ( RELI )no es considerarà confidencial.

3.- Per tal de no interferir en els principis de publicitat i transparència dels procediments i llibertat d’accés a les licitacions, NO es considerarà confidencial la totalitat de documents que formen part del sobre B , en tant que aquest és objecte d’obertura en acte públic, llevat d’aquells documents concrets que el licitador assenyali que afecti a secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En aquest sentit, els licitadors hauran d’especificar i motivar les causes per les quals els documents marcats com a confidencials ho son així com si existeixen secrets comercials o tècnics susceptibles de protecció, essent l’Òrgan de Contractació el que en última instància i en cas de discrepància, emetrà una

(22)

ANNEX 6 AL PCP

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT MEDIOAMBIENTAL

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM. D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a ………, carrer ...………núm. ……….., proveït/da de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de

l’empresa ………..., amb domicili a

………., carrer ………, proveït/da de N.I.F. núm. ………..

Que l’empresa ... ha obtingut el certificat de la implantació d’un sistema de gestió mediambiental de conformitat amb els requisits de la norma ISO 14001.

Dades del certificat: Emès per l’empresa ...

Número de certificat ... Data ... Vigència fins ...

NOTA: S’acredita el compliment de l’esmentada norma davant l’òrgan de contractació mitjançant el document adjunt (adjuntar còpia de la certificació).

Que l’empresa ... ha obtingut el certificat de la implantació

d’un sistema de gestió mediambiental (EMAS) de conformitat amb l’article 6è del Reglament

761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001.

Dades del certificat: Emès per ...

Número de certificat ... Data ... Vigència fins ...

NOTA: S’acredita el compliment de l’esmentada norma davant l’òrgan de contractació mitjançant el document adjunt. (adjuntar còpia de la certificació).

Que l’empresa ... NO té cap certificat de la implantació d’un

sistema de gestió mediambiental de conformitat amb els requisits de la norma ISO 14001 ni amb l’EMAS de conformitat amb el Reglament 196/2006, de la Comissió, de 3 de febrer..

(data, signatura i segell de l’empresa)

(23)

ANNEX 7 AL PCP

DECLARACIÓ DE CRITERI SOCIAL

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a ………, carrer ...………núm. ……….., proveït/da de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de

l’empresa ………..., amb domicili a

………., carrer ………, proveït/da de N.I.F. núm. ………..

Que l’empresa... té la obligació legal de contractació en plantilla d’un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, d’acord amb el què estableix la Disposició addicional quarta del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’art. 42.1 del Reial Decert Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat.

NOTA: S’acredita el compliment de les esmentades normes davant l’òrgan de contractació mitjançant els documents adjunts.

Que l’empresa... ha obtingut el corresponent certificat d’excepcionalitat d’acord amb l’article 1 del Real Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors.

NOTA: S’acredita el compliment de les esmentades normes davant l’òrgan de contractació mitjançant els documents adjunts.

Que l’empresa... NO està obligada a complir cap de les

normes anteriors.

(data, signatura i segell de l’empresa)

(24)

ANNEX 8 AL PCP

DECLARACIÓ DE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a ………, carrer ...………núm. ……….., proveït/da de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de

l’empresa ………..., amb domicili a

………., carrer ………, proveït/da de N.I.F. núm. ………..

Que l’empresa ... té implantat un pla que promou la igualtat efectiva entre homes i dones de conformitat amb els requisits de la Llei Orgànica 3/2007.

Dades del pla:

Data d’implantació del pla ...

NOTA: S’acredita el compliment de l’esmentada llei davant l’òrgan de contractació mitjançant el document adjunt. (adjuntar còpia de la certificació).

Que l’empresa ... NO té cap pla que promogui la igualtat

efectiva entre homes i dones de conformitat amb els requisits de la Llei Orgànica 3/2007.

(data, signatura i segell de l’empresa)

(25)

ANNEX 9 AL PCP

DECLARACIÓ DE NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a ………, carrer ...………núm. ……….., proveït/da de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de

l’empresa ………..., amb domicili a

………., carrer ………, proveït/da de N.I.F. núm. ………..

Que l’empresa ... compleix amb tots els requisits normatius referents a prevenció de riscos laborals.

Que l’empresa ... NO compleix amb tots el requisits

normatius referents a prevenció de riscos laborals.

(26)

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

ANNEX 10.1 AL PCP

MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA QUAN ES TRACTA D’UN FABRICANT

... com a ... de l’empresa

...1, declaro que la meva qualitat d’ofertant al procediment per a

l’adjudicació del contracte per al subministrament, lliurament i/o instal·lació de

... és la de fabricant, per la qual cosa acompanyo una fotocòpia de l’últim

cens industrial2.

El nombre de fàbriques, tallers, etc., dependents de l’empresa en funcionament és de ..., les quals estan ubicades en els domicilis i ciutats següents ...……..

La capacitat productiva de les fàbriques i dels tallers esmentats és la següent: 1...

2... 3...

Altres dades interessants de relacionar són:

1... 2... 3...

Perquè es pugui verificar la informació facilitada, autoritzo l’òrgan de contractació a o persona en qui delegui perquè faci les comprovacions que consideri convenients.

(data, signatura i segell de l’empresa)

1 Nom i cognoms de la persona que fa la proposició. Especificar si ho fa a nom propi o en representació,

fent constar en el segon cas si respon a la condició de titular, d’apoderat, de gerent…

2 En aquest cas l’autorització de posada en marxa de les empreses, expedida per les delegacions

(27)

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

ANNEX 10.2 DEL PCP

MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA INDICATIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA QUAN ES TRACTA D’UN DISTRIBUÍDOR

...…..., com a

... de l’empresa ...…1

, declaro que la meva qualitat d’ofertant al procediment per a l’adjudicació del contracte per al subministrament, lliurament i/o instal·lació de ... és la de distribuïdor/a.

Per subministrar els articles que oferto, compto amb la col·laboració de les empreses que es

relacionen a continuació i que consten com a fabricants en els censos industrials que acompanyo 2:

Nom de l’empresa Domicili Localitat

... ...

El nombre de treballadors en cadascuna de les empreses és:

Nom de l’empresa Treballadors fixos Treballadors eventuals

... ...

La capacitat de fabricació de les empreses anteriors és:

Altes dades que considero interessant relacionar són:

...………... ...………...……….

Perquè es pugui comprovar tota la informació que s’ha facilitat, autoritzo l’Òrgan de contractació del present concurs o persona en qui delegui perquè comprovi la veracitat del compromís de fabricació dels articles ofertats que les empreses esmentades fan a favor meu.

(data, signatura i segell de l’empresa)

1 Nom i cognoms de la persona que fa la proposició. Especificar si ho fa en nom propi o en representació,

fent constar en el segon cas si respon a la condició de titular, d’apoderat, de gerent…

2 En aquest cas l’autorització de posada en marxa de les empreses, expedida per les delegacions

(28)

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

ANNEX 10.3 AL PCP

MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA INDICATIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA QUAN ES TRACTA DE L’IMPORTADOR

..., com a ... de l’empresa ...1

, declaro que la meva qualitat d’ofertant al procediment per a l’adjudicació del contracte per al

subministrament, el lliurament i la instal·lació de

... és la d’importador/a.

El material que oferto l’importo de les empreses que s’esmenten, amb les quals tinc concertat el subministrament:

Nom de l’empresa Domicili Localitat País

... ... ...

Aquestes empreses s’han compromès a subministrar el material, en cas d’ adjudicació, en els terminis fixats i d’acord amb les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en les prescripcions tècniques que regeixen aquest concurs. A més, autoritzo l’Òrgan de contractació o persona en qui delegui perquè faci les comprovacions que consideri convenients en cada cas.

(data, signatura i segell de l’empresa)

1 Cal que s’hi especifiqui el nom i els cognoms de la persona que fa la proposició. També cal especificar

si la fa en nom propi o en representació d’algú altre, en el segon dels casos, cal aclarir si respon a la condició de titular, d’apoderat, de gerent, etc.

(29)

ANNEX 11 AL PCP

DECLARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AL SOBRE B

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM. D’EXPEDIENT: FHP 3/16

El Sr/a. …………....……….., amb domicili a ………, carrer ...………núm. ……….., provist de D.N.I. número ………...…, en nom i representació de l’empresa ………..., amb domicili a ………., carrer ………, provista de N.I.F. núm. ………..

Que l’empresa ..., acredita mitjançant la present declaració,

que aporta la documentació requerida a la clàusulaCONTINGUT DE LES PROPOSICIONS del

present Plec de Clàusules Particulars, en referència als documents acreditatius del SOBRE B

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR i que són els que es relacionen a continuació:

a) b) c) d) e) f)

(30)

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

Annex núm. 12 al PCP

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

El/la Sr./a. ..., proveït/da de NIF. ..., actuant en nom propi / en qualitat de ... de l’entitat ... amb domicili social situat a ..., província de ..., ..., núm... i amb NIF... declara que assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder se adjudicatari/ària del contracte corresponent a ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE PER A SESSIONS DE DIÀLISI, amb núm. expedient FHP 3/16, es compromet a executar-lo amb estricte subjecció als requisits i condicions establertes als Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques, per la quantitat de ... € ( xifra en lletres i números) per unitat de Pack d’acord amb la descripció que d’aquest es fa als Plecs, més la quantitat de ... € (xifra en lletres i números) en concepte d’I.V.A, (....%) en cas que sigui procedent.

PREU DE L’OFERTA PACK (IVA exclòs): IMPORT DE L’IVA DE L’OFERTA:

Palamós, a ... de ... de ...

(31)

PROCEDIMENT: Acord Marc pel subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi

NÚM D’EXPEDIENT: FHP 3/16

Annex núm. 13 al PCP: MODEL SOLVÈNCIA TÈCNICA

Relació dels principals subministraments en els darrers 5 anys

Els licitadors hauran de presentar els principals subministraments anàlegs a l’objecte del contracte, tot indicant, centre, si és públic o privat, l’import, l’exercici corresponent i el codi CPV. En aquest sentit, els licitadors hauran de completar el quadre següent:

Centre Destinatari

Públic/Privat Import Exercici CPV

Per tal que quedi acreditada la solvència tècnica l’ens contractant tindrà en compte el següent: Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució dels darrers cinc anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del contracte.

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació. Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : material fungible