ÍNDICE ÍNDEX PREÀMBUL PREÁMBULO

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

DECRET 86/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual

es crea la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut i es regula el procediment per a la implantació de l’Ava-luació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana. [2016/5539]

DECRETO 86/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se crea la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud y se regula el procedimiento para la implantación de la Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valen-ciana. [2016/5539]

ÍNDEX Preàmbul

Capítol I. Objecte, definició i objectius Article 1. Objecte

Article 2. Definició i objectius

Capítol II. La Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana

Article 3. Creació Article 4. Funcions Article 5. Composició

Article 6. Funcionament de la Comissió Article 7. Funcions de la Presidència Article 8. Funcions de la Secretaria

Article 9. Comité Tècnic de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana

Article 10. Participació i transparència

Disposició addicional única. Incidència econòmica Disposició derogatòria única. Derogació

Disposició final primera. Habilitació normativa Disposició final segona. Entrada en vigor

PREÀMBUL

La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, en el capítol VII, determina l’aplicació a Espanya de l’avaluació d’impacte en salut de programes o normes que puguen tindre efectes sobre la salut de la població. Aquesta Llei 33/2011 parteix del reconeixement de la influència en la salut de determinants del medi físic, social i econò-mic i la necessitat d’enfocar la protecció de la salut des de diversos àmbits, no sols del sanitari, amb la implementació de noves estratègi-es que estratègi-establisquen la millora de la salut com a objectiu compartit de tots els sectors i nivells de les distintes administracions públiques. En particular, en el capítol VII d’aquesta norma s’estableix que les admi-nistracions públiques hauran de sotmetre a avaluació de l’impacte en salut les normes, plans, programes i projectes que seleccionen per tindre un impacte significatiu en la salut. L’avaluació d’impacte en salut es defineix com la combinació de procediments, mètodes i eines amb què pot ser analitzada una norma, pla, programa o projecte pel que fa als efectes potencials en la salut de la població i a la distribució d’aquests. L’avaluació d’impacte en salut haurà de preveure els efectes directes i indirectes de les polítiques sanitàries i no sanitàries sobre la salut de la població i les desigualtats socials en salut amb l’objectiu de millorar les actuacions, de manera que mantenint els objectius primaris de qualsevol política es maximitze al mateix temps el seu impacte positiu sobre la salut de la població. S’estableix també la integració dels resultats de les avaluacions esmentades en el Sistema d’Informació de Salut Pública i en la Xarxa de Vigilància de Salut Pública.

Per la seua banda, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Gene-ralitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, arreplega aquestes mateixes previsions i regula addicionalment l’avaluació de l’impacte en salut, d’ara endavant AIS, a la Comunitat Valenciana. Així, en la llei esmen-tada es defineix l’AIS com la combinació de mètodes, procediments i eines amb què pot ser analitzada una política, un programa, un pro-jecte o una activitat quant als seus efectes potencials sobre la salut de la població i dels seus subgrups. En l’article 38, la referida llei dispo-sa que la Generalitat ha de sotmetre a l’AIS les normes, els plans, els programes i els projectes que afecten significativament la salut, en els termes establits en la normativa bàsica estatal. Així mateix, dicta que s’establiran reglamentàriament les normes, els plans, els programes o els projectes que hauran de sotmetre’s a l’avaluació prèvia de

l’impac-ÍNDICE Preámbulo

Capítulo I. Objeto, definición y objetivos Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Definición y objetivos

Capítulo II. La Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana

Artículo 3. Creación Artículo 4. Funciones Artículo 5. Composición

Artículo 6. Funcionamiento de la Comisión Artículo 7. Funciones de la Presidencia Artículo 8. Funciones de la Secretaría

Artículo 9. Comité Técnico de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana

Artículo 10. Participación y transparencia Disposición adicional única. Incidencia económica Disposición derogatoria única. Derogación Disposición final primera. Habilitación normativa Disposición final segunda. Entrada en vigor

PREÁMBULO

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su capítulo VII, determina la aplicación en España de la evaluación del impacto en salud de programas o normas que puedan tener efectos sobre la salud de la población. Esta Ley 33/2011 parte del reconocimiento de la influencia en la salud de determinantes del medio físico, social y económico y la necesidad de enfocar la protección de la salud desde diversos ámbitos, no solo del sanitario, implementándose nuevas estra-tegias que contemplen la mejora de la salud como objetivo compartido de todos los sectores y niveles de las distintas administraciones públi-cas. En particular, en el capítulo VII de esta norma se establece que las administraciones públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud. La evaluación de impacto en salud se define como la combinación de procedimientos, métodos y herramientas con los que puede ser analizada una norma, plan, pro-grama o proyecto en relación a sus potenciales efectos en la salud de la población y a la distribución de los mismos. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigual-dades sociales en salud con el objetivo de mejorar las actuaciones, de forma que manteniendo los objetivos primarios de cualquier política se maximice al mismo tiempo su impacto positivo sobre la salud de la población. Se establece también la integración de los resultados de dichas evaluaciones en el Sistema de Información de Salud Pública y en la Red de Vigilancia de Salud Pública.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana recoge estas mismas previsiones y regula adicionalmente la evaluación del impacto en salud, en adelante EIS, en la Comunitat Valenciana. Así, en la citada ley se define la EIS como la combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que puede ser analizada una política, un programa, un proyecto o una actividad en relación con sus efectos potenciales sobre la salud de la población y de sus subgrupos. En su artículo 38, la referida ley dispone que la Generalitat debe someter a la EIS las normas, planes, programas y proyectos que afecten significativamente a la salud, en los términos establecidos en la normativa básica estatal. Asimismo, dicta que se esta-blecerán reglamentariamente las normas, planes, programas o proyectos que deberán someterse a la evaluación previa del impacto en salud,

(2)

así como la metodología y procedimiento para la valoración de dicho impacto. Por último, se recoge también en la citada ley que los resulta-dos de las EIS se integrarán en la Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública y en el Sistema de Información en Salud Pública de la Comuni-tat Valenciana, en la forma que se determine reglamentariamente.

La EIS es actualmente un procedimiento reconocido internacional-mente, con vigencia en países europeos. El desarrollo de la EIS encaja con el objetivo general de mejorar la acción intersectorial en salud, mar-cando el camino hacia la Salud y la Equidad en Todas las Políticas. La Salud y la Equidad en Todas las Políticas contempla la consideración sistemática de las repercusiones que las decisiones adoptadas desde las distintas administraciones y otros órganos de decisión tienen sobre la salud de la población y sus subgrupos, un enfoque imprescindible para la acción sobre los determinantes sociales y estructurales que afectan la salud. El IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana incluye entre sus objetivos el desarrollo de una estrategia de Salud en Todas las Políticas que contemple, entre otros aspectos, el desarrollo de la normativa y herramientas necesarias para establecer e implementar el procedimiento para la Evaluación del Impacto en Salud de las políticas, planes, progra-mas y proyectos de la Generalitat.

Todos estos antecedentes y el mandato del apartado 2 del artículo 38 de la Ley 10/2014 determinan la necesidad de que en la Comunitat Valenciana se regule el desarrollo de la EIS, lo que requiere un proceso de trabajo dirigido a establecer los procedimientos, recursos y metodo-logías necesarios. En este sentido, es necesaria la identificación de las actividades en las que la EIS pueda proporcionar mayor valor añadido para la protección y promoción de la salud de la población, evitando esfuerzos innecesarios o duplicados. Ello requiere un análisis porme-norizado del alcance de otras normativas y regulaciones ya existentes y con implicaciones en la evaluación del impacto en salud. En este sentido esta norma contempla la creación de una Comisión de Evaluación de Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo general es garantizar la coordinación y cooperación de los distintos niveles y órganos de la administración afectados por esta materia.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públi-ca, y en los artículos 37 y 38 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, a propuesta de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, teniendo en cuen-ta los informes preceptivos y la realización del preceptivo trámite de audiencia, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del 8 de julio de 2016,

DECRETO CAPÍTULO I Objeto, definición y objetivos Artículo 1. Objeto

Es objeto de este decreto la creación de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana y la regulación del procedimiento y metodología para la implantación de la Evaluación del Impacto en Salud (en adelante EIS) mediante la propuesta al Consell de aquellas materias, políticas, normas, programas, proyectos y actividades que deban ser objeto de esta evaluación por tener un impacto significa-tivo en la salud de las personas o en los determinantes sociales de las desigualdades en salud de la población de la Comunitat Valenciana. Artículo 2. Definición y objetivos

1. Se define la EIS como la combinación de métodos, procedimien-tos y herramientas con los que puede ser analizada una política, norma, programa, proyecto o actividad en relación con sus efectos potenciales sobre la salud y sobre los determinantes sociales de las desigualdades en salud de la población.

2. Las políticas, normas, programas, proyectos o actividades sus-ceptibles de ser incluidas en un procedimiento de EIS son aquellos cuya implementación pueda tener un impacto significativo en la salud de la población o de colectivos específicos, según determine el Consell a propuesta de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud. te en salut, així com la metodologia i procediment per a la valoració

d’aquest impacte. Finalment, s’arreplega també en l’esmentada llei que els resultats de les AIS s’integraran en la Xarxa Valenciana de Vigilàn-cia en Salut Pública i en el Sistema d’Informació en Salut Pública de la Comunitat Valenciana, en la forma que es determine reglamentàriament.

L’EIS és actualment un procediment reconegut internacionalment, amb vigència en països europeus. El desenvolupament de l’AIS encai-xa amb l’objectiu general de millorar l’acció intersectorial en salut i marca el camí cap a la salut i l’equitat en totes les polítiques. La salut i l’equitat en totes les polítiques preveu la consideració sistemàtica de les repercussions que les decisions adoptades des de les distintes admi-nistracions i altres òrgans de decisió tenen sobre la salut de la població i els seus subgrups, un enfocament imprescindible per a l’acció sobre els determinants socials i estructurals que afecten la salut. El IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana inclou entre els seus objectius el desenvolupament d’una estratègia de salut en totes les polítiques que preveja, entre altres aspectes, el desenvolupament de la normativa i les eines necessàries per a establir i implementar el procediment per a l’avaluació de l’impacte en salut de les polítiques, plans, programes i projectes de la Generalitat.

Tots aquests antecedents i el mandat de l’apartat 2 de l’article 38 de la Llei 10/2014 determinen la necessitat que a la Comunitat Valenciana es regule el desenvolupament de l’AIS la qual cosa requereix un procés de treball dirigit a establir els procediments, els recursos i les metodo-logies necessaris. En aquest sentit, és necessària la identificació de les activitats en què l’AIS puga proporcionar major valor afegit per a la protecció i promoció de la salut de la població i evitar esforços inneces-saris o duplicats. Això requereix una anàlisi detallada de l’abast d’altres normatives i regulacions ja existents i amb implicacions en l’avaluació de l’impacte en salut. En aquest sentit aquesta norma preveu la cre-ació d’una Comissió d’Avalucre-ació d’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana, l’objectiu general de la qual és garantir la coordinació i la cooperació dels distints nivells i òrgans de l’administració afectats per aquesta matèria.

Per tot això, de conformitat amb el que establixen l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; l’article 35 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, i en els articles 37 i 38 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, atesos els informes preceptius i la rea-lització del preceptiu tràmit d’audiència, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 8 de juliol de 2016,

DECRETE CAPÍTOL I

Objecte, àmbit d’aplicació, definició i objectius Article 1. Objecte

És objecte d’aquest decret la creació de la Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana i la regulació del proce-diment i la metodologia per a la implantació de l’Avaluació de l’Im-pacte en Salut (d’ara endavant AIS) mitjançant la proposta al Consell d’aquelles matèries, polítiques, normes, programes, projectes i activitats que hagen de ser objecte d’aquesta avaluació per tindre un impacte sig-nificatiu en la salut de les persones o en els determinants socials de les desigualtats en salut de la població de la Comunitat Valenciana. Article 2. Definició i objectius

1. Es defineix l’AIS com la combinació de mètodes, procediments i eines amb què pot ser analitzada una política, norma, programa, projecte o activitat pel que fa als seus efectes potencials sobre la salut i sobre els determinants socials i estructurals de les desigualtats socials en salut de la població.

2. Les polítiques, normes, programes, projectes o activitats suscep-tibles de ser incloses en un procediment d’AIS són aquells la imple-mentació dels quals puga tindre un impacte significatiu en la salut de la població o de col·lectius específics, segons determine el Consell a proposta de la Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut.

(3)

3. La EIS tiene como objetivos:

a) Valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud y las desigualdades en salud de la población de las políticas, normas, programas, proyectos o actividades que determine el Consell.

b) Señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta lími-tes razonables los efectos negativos sobre la salud y las desigualdades en salud.

c) Señalar las medidas necesarias para reforzar los efectos positivos sobre la salud y la equidad en salud.

CAPÍTULO II

La comisión de evaluación del impacto en salud en la Comunitat Valenciana

Artículo 3. Creación

Se crea la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud de la Comunitat Valenciana, dependiente de la conselleria con competencias en materia de sanidad a través de la dirección general con competen-cias en materia de salud pública, como máximo órgano encargado de la propuesta, elaboración y seguimiento del procedimiento para la EIS en la Comunitat Valenciana, y de garantizar la coordinación y cooperación interdepartamental necesaria para el desarrollo de las EIS.

Artículo 4. Funciones

Son funciones de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud: 1) Proponer al Consell las políticas, normas, programas, proyectos o actividades que puedan ser susceptibles de ser incluidas en un proce-dimiento de EIS.

2) Proponer las herramientas y mecanismos previstos para implantar el procedimiento de la EIS en la Comunitat Valenciana. Dicho procedi-miento contendrá como mínimo:

a) Los requisitos de inicio de la EIS de una política, norma, progra-ma, proyecto o actividad.

b) La herramienta de cribado (para la selección de las políticas, programas, proyectos o actividades que cumplan una serie de criterios) que permita valorar la idoneidad de llevar a cabo la EIS.

c) Las herramientas necesarias para desarrollar la EIS de una pro-puesta que resulte relevante a partir de los resultados del cribado des-crito en el apartado anterior.

d) Las características y contenidos del informe resultante de la EIS, incluyendo las recomendaciones que resulten de la evaluación realizada.

e) Los mecanismos previstos para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe de EIS.

f) Los plazos requeridos en todo el proceso.

g) Los agentes responsables del desarrollo de cada paso del proceso. 3) Realizar el seguimiento de su desarrollo y aprobar los distintos informes y memorias que se deriven del mismo.

4) Aprobar con periodicidad anual un informe con los resultados del desarrollo de la EIS. Se dará traslado de dicho informe a Les Corts Valencianes, a los efectos de información y control y se pondrá a dis-posición de la ciudadanía a través de la web corporativa o del portal de transparencia.

5) La coordinación y cooperación interdepartamental en relación con la EIS, y especialmente de todos los órganos de la administración valenciana relacionados con las políticas, programas, proyectos o acti-vidades susceptibles de ser sometidos a EIS.

Artículo 5. Composición

1. La Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comuni-tat Valenciana está compuesta por:

Presidencia: la persona titular de la consellerIa con competencias en sanidad.

Secretaría: la persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en sanidad, que ejerce las funciones de la secretaría con voz pero sin voto.

Vocalías: las personas titulares de la consellerias con competencias en las siguientes materias:

a) Igualdad y políticas Inclusivas

b) Economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo 3. L’AIS té com a objectius:

a) Valorar els possibles efectes directes o indirectes sobre la salut i les desigualtats en salut de la població de les polítiques, normes, pro-grames, projectes o activitats rellevants que es determinen pel Consell

b) Indicar les mesures necessàries per a eliminar o reduir fins a límits raonables els efectes negatius sobre la salut i les desigualtats en salut.

c) Assenyalar les mesures necessàries per a reforçar els efectes posi-tius sobre la salut i les desigualtats en salut.

CAPÍTOL II

La comissió d’avaluació de l’impacte en salut a la Comunitat Valenciana

Article 3. Creació

Es crea la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut de la Comu-nitat Valenciana, dependent de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per mitjà de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, com a màxim òrgan encarregat de la propos-ta, elaboració i seguiment del procediment per a l’AIS a la Comunitat Valenciana, i de garantir la coordinació i cooperació interdepartamental necessària per al desenvolupament de les AIS.

Article 4. Funcions

Són funcions de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut: 1) Proposar al Consell les polítiques, normes, programes, projectes o activitats que puguen ser susceptibles de ser incloses en un procedi-ment d’AIS.

2) Proposar les eines i mecanismes previstos per a implantar el pro-cediment de l’AIS a la Comunitat Valenciana. El propro-cediment esmentat contindrà com a mínim:

a) Els requisits d’inici de l’AIS d’una política, norma, programa, projecte o activitat.

b) L’eina de cribratge (per a la selecció de les polítiques, programes, projectes o activitats que complisquen una sèrie de criteris) que permeta valorar la idoneïtat de dur a terme l’AIS.

c) Les eines necessàries per a desenvolupar l’AIS d’una propos-ta que resulte rellevant a partir dels resulpropos-tats del cribratge descrit en l’apartat anterior.

d) Les característiques i continguts de l’informe resultant de l’AIS, incloent-hi les recomanacions que resulten de l’avaluació realitzada.

e) Els mecanismes previstos per al seguiment del compliment de les recomanacions presentades en l’informe d’AIS.

f) Els terminis requerits en tot el procés.

g) Els agents responsables del desenvolupament de cada pas del procés.

3) Realitzar el seguiment del desenvolupament i aprovar els distints informes i memòries que se’n deriven.

4) Aprovar amb periodicitat anual un informe amb els resultats del desenvolupament de l’AIS. Es donarà trasllat d’aquest informe a les Corts Valencianes, als efectes d’informació i control i es posarà a disposició de la ciutadania a través del web corporatiu o del portal de transparència.

5) La coordinació i la cooperació interdepartamental quant a l’AIS i, especialment, de tots els òrgans de l’administració valenciana relaci-onats amb les polítiques, programes, projectes o activitats susceptibles de ser sotmesos a AIS.

Article 5. Composició

1. La Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana està composta per:

Presidència: la persona titular de la conselleria amb competències en sanitat.

Secretaria: la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en sanitat, que exerceix les funcions de la secretaria amb veu però sense vot.

Vocalies: les persones titulars de les conselleries amb competències en les matèries següents:

a) Igualtat i polítiques Inclusives

(4)

c) Agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural d) Vivienda, obras públicas y vertebración del territorio

e) Educación, investigación, cultura y deporte

f) Transparencia, responsabilidad social, participación y coopera-ción

Las personas titulares de las secretarías autonómicas con compe-tencia en las materias enumeradas anteriormente, además de la persona titular de la secretaría autonómica de la conselleria con competencias en sanidad y la persona titular de la secretaría autonómica de la Agen-cia ValenAgen-ciana de Turismo. Caso de no existir alguna de las secretarías autonómicas, será la persona titular de la subsecretaría de dicha conse-lleria quien pasará a ocupar su lugar en esta Comisión.

2. La Presidencia podrá acordar, cuando la cuestión lo requiera, la asistencia a la Comisión, con voz pero sin voto, de las personas titula-res del titula-resto de consellerias o de otros centros superiotitula-res o directivos y organizaciones de la Administración de la Generalitat o de su sector público.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, esta será sustituida por la persona titular de secreta-ría autonómica de la conselleria con competencias en sanidad y, en su defecto, por la persona que ostente la titularidad de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la Secretaría será ejercida por la persona que designe la Presidencia de la Comisión de entre sus miembros. En este caso, dispondrá de voz y voto.

Artículo 6. Funcionamiento de la Comisión

1. La Comisión se reunirá por convocatoria de su Presidencia, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, que indicará día, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día junto a la documenta-ción necesaria para el debate y la toma de decisiones. No obstante, la Comisión podrá constituirse válidamente sin convocatoria cuando así lo decidan todas las personas que la integran.

2. Para la válida constitución de la Comisión y la adopción de acuer-dos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o de quienes los sustituyan, y por lo menos la mitad de los vocales.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos de las perso-nas asistentes. Sólo se podrán adoptar acuerdos sobre puntos que figu-ran incluidos en el orden del día, excepto que todas las personas que integran la Comisión acuerden por unanimidad su inclusión.

4. Las deliberaciones tienen carácter reservado. Asimismo, la docu-mentación sobre los asuntos tratados tendrá el mismo carácter reservado hasta que se adopte acuerdo o de no haberlo así se decida.

5. Se extenderá acta de las sesiones, en la que figurarán las circuns-tancias relativas al lugar y tiempo de su realización, la relación de las personas asistentes, los puntos del orden del día, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

6. En lo no previsto en este decreto, el funcionamiento de la Comi-sión de Evaluación del Impacto en Salud se regulará por lo previsto en la legislación vigente de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico de las administraciones públicas.

Artículo 7. Funciones de la Presidencia

Corresponde a la Presidencia de la Comisión:

1. Acordar la convocatoria de las sesiones, así como la fijación del orden del día, teniendo en cuenta los asuntos propuestos por las perso-nas que la integran con la suficiente antelación.

2. Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de las mismas. 3. Dirimir la votación en caso de empate.

4. Visar las actas de la Comisión.

5. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Presidencia del órgano colegiado.

Artículo 8. Funciones de la Secretaría

1. Corresponde a la Secretaría de la Comisión:

a) Preparar la documentación de los asuntos que deban incluirse en el orden del día.

c) Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural

d) Habitatge, obres públiques i vertebració del territori e) Educació, investigació, cultura i esport

f) Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació Les persones titulars de les secretaries autonòmiques amb compe-tència en les matèries enumerades anteriorment, a més de la persona titular de la secretaria autonòmica de la conselleria amb competències en sanitat i la persona titular de la secretaria autonòmica de l’Agència Valenciana de Turisme. Si no hi ha alguna de les secretaries autonòmi-ques, serà la persona titular de la sotssecretaria de la dita conselleria la que passarà a ocupar el seu lloc en aquesta comissió.

2. La Presidència podrà acordar, quan la qüestió ho requerisca, l’as-sistència a la comissió, amb veu però sense vot, de les persones titulars de la resta de conselleries o d’altres centres superiors o directius i orga-nitzacions de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic.

3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Presidència aquesta serà substituïda per la persona titular de la secre-taria autonòmica de la conselleria amb competències en sanitat i, si no n’hi ha, per la persona que tinga la titularitat de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

4. En cas de vacant, absència o malaltia, la Secretaria serà exercida per la persona que designe la Presidència de la Comissió entre els seus membres. En aquest cas, disposarà de veu i vot.

Article 6. Funcionament de la Comissió

1. La Comissió es reunirà per convocatòria de la Presidència, amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, que indicarà dia, hora i lloc de la reunió, així com l’ordre del dia juntament amb la documen-tació necessària per al debat i la presa de decisions. No obstant això, la Comissió podrà constituir-se vàlidament sense convocatòria quan així ho decidisquen totes les persones que la integren.

2. Per a la vàlida constitució de la Comissió i l’adopció d’acords, es requerirà la presència de les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria, o dels que les substituïsquen i almenys la meitat dels vocals.

3. Els acords s’adoptaran per majoria dels vots de les persones assis-tents. Només es podran adoptar acords sobre punts que figuren inclosos en l’ordre del dia, excepte que totes les persones que integren la Comis-sió acorden per unanimitat la seua incluComis-sió.

4. Les deliberacions tenen caràcter reservat. Així mateix, la docu-mentació sobre els assumptes tractats tindrà el mateix caràcter reservat fins que s’adopte acord o, si no n’hi ha, així es decidisca.

5. S’estendrà acta de les sessions, en què figuraran les circums-tàncies relatives al lloc i temps de la seua realització, la relació de les persones assistents, els punts de l’ordre del dia, els acords adoptats i els informes presentats.

6. En el que no preveu aquest decret, el funcionament de la Comis-sió d’Avaluació de l’Impacte en Salut es regularà pel que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú i de règim jurídic de les administracions públiques.

Article 7. Funcions de la Presidència

Correspon a la Presidència de la Comissió:

1. Acordar la convocatòria de les sessions, així com la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte els assumptes proposats per les perso-nes que la integren amb la suficient antelació.

2. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament d’aquestes. 3. Dirimir la votació en cas d’empat.

4. Visar les actes de la Comissió.

5. Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la Presidència de l’òrgan col·legiat.

Article 8. Funcions de la Secretaria

1. Correspon a la Secretaria de la Comissió:

a) Preparar la documentació dels assumptes que hagen d’incloure’s en l’ordre del dia.

(5)

b) Actuar como vehículo de comunicación entre la Comisión, las consellerias, los órganos superiores o directivos o las organizaciones del sector público de la Generalitat.

c) Remitir las convocatorias a los miembros de la Comisión. d) Redactar y firmar, con el visto bueno de la Presidencia, las actas de las reuniones que se realizan.

e) Expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados. f) Custodiar la documentación, actas y acuerdos de la Comisión. 2. Se remitirá una copia de las actas, acuerdos y certificaciones a la Oficina del Secretariado del Consell en formato electrónico.

Artículo 9. Comité Técnico de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana

1. Se constituirá, como grupo de trabajo, un Comité Técnico al obje-to de prestar apoyo a la actividad de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud de la Comunitat Valenciana y para cuantas cuestiones delegue dicha Comisión, con las funciones específicas de estudiar, ana-lizar y presentar las propuestas que van a ser tratadas en el orden del día, así como otras cuestiones de especial complejidad o singularidad.

Este Comité Técnico podrá requerir la asistencia técnica de órganos directivos de la Administración de la Generalitat o de su sector público.

2. La presidencia de este Comité Técnico será ejercida por la perso-na titular de la dirección general con competencias en materia de salud pública. En caso de vacante, ausencia o enfermedad la presidencia será ejercida por la persona que ocupe una subdirección general con compe-tencias en epidemiología o vigilancia de la salud.

3. Podrá ser nombrado miembro de este grupo de trabajo el perso-nal que presta sus servicios en la dirección general con competencias en materia de salud pública con funciones en relación con el plan de salud, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la epi-demiología, la vigilancia de la salud, la sanidad ambiental, la seguridad alimentaria o los laboratorios de salud pública. Asimismo, dependiendo de la materia a tratar, podrán ser miembros de este Comité Técnico los profesionales del resto de consellerias que conforman la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud, o en su caso, de las entidades locales.

4. La designación como miembro de este Comité se realizará por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

5. Además, se podrá solicitar la colaboración técnica que se precise de otras administraciones, organizaciones representativas de la sociedad civil y de personas de reconocido prestigio en los ámbitos académicos y científicos en materia de EIS.

Artículo 10. Participación y transparencia

Previa a su aprobación, el procedimiento para la EIS en la Comu-nitat Valenciana se someterá a audiencia e información pública, como derecho de participación y transparencia de la acción pública.

Los informes de resultados y seguimiento de las EIS ejecutadas serán también accesibles públicamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Incidencia económica

La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la conselleria competente en materia de sanidad, y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la citada conselleria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de sanidad para adoptar las medidas necesarias para el desarro-llo y ejecución de este decreto.

b) Actuar com a vehicle de comunicació entre la Comissió, les con-selleries, els òrgans superiors o directius o les organitzacions del sector públic de la Generalitat.

c) Remetre les convocatòries als membres de la Comissió. d) Redactar i firmar, amb el vistiplau de la Presidència, les actes de les reunions que es realitzen.

e) Expedir els certificats dels acords adoptats.

f) Custodiar la documentació, actes i acords de la Comissió. 2. Es remetrà una còpia de les actes, acords i certificats a l’Oficina del Secretariat del Consell en format electrònic.

Article 9. Comité Tècnic de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana

1. Es constituirà, com a grup de treball, un Comité Tècnic a fi de prestar suport a l’activitat de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut de la Comunitat Valenciana i per a totes les qüestions que delegue la dita Comissió, amb les funcions específiques d’estudiar, analitzar i presentar les propostes que seran tractades en l’ordre del dia, així com altres qüestions d’especial complexitat o singularitat.

Aquest Comité Tècnic podrà requerir l’assistència tècnica d’òrgans directius de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic.

2. La presidència d’aquest Comité Tècnic serà exercida per la per-sona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública. En cas de vacant, absència o malaltia la presidència serà exerci-da per la persona que ocupe una subdirecció general amb competències en matèria d’epidemiologia o vigilància en salut.

3. Podrà ser nomenat membre d’aquest grup de treball el personal que presta els seus serveis en la direcció general amb competències en matèria de salut pública amb funcions en relació amb el pla de salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, l’epidemiologia, la vigilància de la salut, la sanitat ambiental, la seguretat alimentària o amb els laboratoris de salut pública. Així mateix, depenent de la matèria a tractar, podran ser membres d’aquest Comité Tècnic els professionals de la resta de conselleries que formen la Comissió d’Avaluació de l’Im-pacte en Salut, o si és el cas, de les entitats locals.

4. La designació com a membre d’aquest Comité la realitzarà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

5. A més, es podrà sol·licitar la col·laboració tècnica que es neces-site d’altres administracions, organitzacions representatives de la soci-etat civil i de persones de reconegut prestigi en els àmbits acadèmics i científics en matèria d’AIS.

Article 10. Participació i transparència

Prèviament a l’aprovació, el procediment per a l’AIS a la Comunitat Valenciana se sotmetrà a audiència i informació pública, com a dret de participació i transparència de l’acció pública.

Els informes de resultats i seguiment de les AIS executades seran també accessibles públicament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Incidència econòmica

L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la con-selleria competent en matèria de sanitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per a adoptar les mesures necessàries per al desplega-ment i execució aquest decret.

(6)

Segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Torrevieja, 8 de julio de 2016

El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,

CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Torrevieja, 8 de juliol de 2016

El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER La consellera de Sanitat universal i Salut Pública,

Figure

Updating...

References

Related subjects :