ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: JGL2018000032

Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 28 d´agost de 2018

Horari: 20:00 -20:20hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern Local Hi assisteixen:

Alcaldessa e.f.: Francesca Costa i Mulas Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus

Yolanda Tristancho i Manso Secretària-Interventora acctal.

(Res. DGAL 9/10/2015): Núria Dot i Seuma Han Excusat la seva absència:

Albert Serra Vergara, Alcalde Marc Verdaguer Iborra, Regidor

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, els regidors delegats Eva González i Fernández i Antoni Vila i Tió.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2018 (NÚM. 31)

2.- GOVERNACIÓ

2.1.- PROPOSTA RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR INSTAL.LACIO SEMAFOR C. BARCELONA C-153 PK 6,424 03082018

3.- HISENDA

3.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE FACTURES 4.- URBANISME

4.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARREBOSSAT DE LA TANCA DE LES CASES DE LA BLAVA

4.2.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE LLUM

(2)

4.3.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ D'ESCOMESES DE PLOM

4.4.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA ESPANYA

5.- EDUCACIÓ

5.1.- APROVACIÓ D'UN CONCTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UN ROCÒDROM A L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR

5.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA PEL SOSTENIMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA, 2016-2017 6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER, TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL MATERIAL PER LA 5ª FIRA D'ESPECTACLES HÍPICS 2018

7.- ESPORTS

7.1.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A ESCUDERIA OSONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È RAL.LI OSONA

7.2.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ AL CENTRE DE PROMOCIÓ D'ACTIVITATS DE MUNTANYA EN MOTIU DEL CAMPIONAT D'EUROPA DE RAIDS D'ESPORTS

8.- CULTURA

8.1.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ PESSEBRISTA DE RODA DE TER 8.2.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA L'ESQUERDA. 8.3.- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A COMPENSACIÓ PEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA BIBLIOTECA BAC DE RODA 8.4.- PROPOSTA RELATIVA A L'ADQUISICIÓ DE LA NOVA GEGANTA

9.- URGÈNCIA

9.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'AVINGUDA TECLA SALA

Desenvolupament de la sessió

1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2018 (NÚM. 31)

Resultat: Aprovada per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ

2.1.-APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LES OBRES D’INSTAL.LACIÓ D’UNA CRUÏLLA REGULADA MITJANÇANT SEMÀFORS AL C. BARCELONA, C. PUIGCEBRÓ I PLAÇA VERDAGUER (CARRETERA C-153 pk. 6,424) I ANUL.LAR EL SEMÀFOR DE POLSADOR DE VIANANTS EXISTENT ACTUALMENT AL C. BARCELONA (CARRETERA C-153 pk. 6,460).

(3)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Instal·lació cruïlla regulada mitjançant semàfors al C. Barcelona, C. Puigcebró i Pl. Verdaguer i anul·lar semàfor existent actualment al C. Barcelona.

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les obres d’instal·lació d’una cruïlla regulada mitjançant semàfor al C. Barcelona, C. Puigcebró, i Pl. Verdaguer (carretera C-153 pk. 6,424) i anul·lar el semàfor de polsador de vianants existent actualment al C. Barcelona (carretera C-153 pk. 6,460) segons la justificació de l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 31 de juliol de 2018.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES CHERCOLES,SL., amb domicili al carrer de la Serra, núm. 10 de Roda de Ter (08510) i amb CIF B61244547, per les obres corresponents de la instal·lació d’una cruïlla regulada mitjançant semàfor al C. Barcelona, C. Puigcebró, i Pl. Verdaguer (carretera C-153 pk. 6,424) i anul·lar el semàfor de polsador de vianants existent actualment al C. Barcelona (carretera C-153 pk. 6,460), per un import de 33.634,63 €, IVA no inclòs i per total de 40.697,90 € (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.920.622.00 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i serveis tècnics municipals.

(4)

Resultat: Aprovat per unanimitat 3.0.- HISENDA

3.1.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE FACTURES.

1.- Vista les factures presentades per a la seva aprovació i confirmada pel corresponents serveis tècnics municipals, incloses en la relació comptable d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, número P/2018/43 per import de 15.589,18 euros.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

ÚNIC. Aprovar les relacions comptables d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, amb número de relació P/2018/43 per import de 15.589,18 euros, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

Resultat: Aprovat per unanimitat 4.0.- URBANISME

4.1.-APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LES OBRES D’ARREBOSSAR LA TANCA DE LES CASES DE LA BLAVA (C. COSTA DEL TER).

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Treballs per arrebossar la tanca de les cases de la Blava (C. Costa del Ter).

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les obres de retirada de l’arrebossat malmès existent actualment a la tanda del recinte de la Blava pel carrer del Costa del Ter i posteriorment portar a terme un nou arrebossat atès que s’ha detectat que l’arrebossat existent actualment es troba en mal estat de conservació la qual cosa provoca despreniments vers la via pública.

(5)

Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 19 de juny de 2018 presentat per FRANCESC MENA JOSE, amb domicili al carrer Àngel Guimerà, núm. 4 de Roda de Ter (08510) i amb NIF 77309744M, per les obres d’arrebossar la tanca de les cases de la Blava (C. Costa del Ter), per un import total de 9.648,05 €, (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.152.632.00 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al serveis tècnics municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PUNTS DE LLUM AL PLA XIC I AL PLA DE LA CAPELLA.

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Subministrament Adjudicació directa Treballs d’instal·lació de punts de llum al Pla Xic i al Pla de la Capella.

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les obres de subministrament de nous punts de llum per a il·luminar el camí existent entre el barri del Pla Xic i la carretera C-153 i el camí entre el c. Pla de la Capella i c. Mas Monjo ja que son camins molt utilitzats per vianants i al no estar il·luminats representen un perill de caigudes o ensopegades de les persones usuàries.

(6)

Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost número 12082/2/18 de data 11 de juny de 2018 presentat per ELECTROSERVEIS OSONA, SL, amb domicili a l’Avda. Roma, núm. 82 de Manlleu (08560) i amb CIF B66529553, per a la instal.lació de punts de llum al Pla Xic i al Pla de la Capella, per un import total de 6.439,18 €, (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.165.61990 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al serveis tècnics municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.3.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LES OBRES DEL CANVI DE LES ESCOMESES DE PLOM PENDENTS DE RETIRAR DEL MUNICIPI DE RODA DE TER.

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Retirada de les escomeses de plom pendents del municipi de Roda de Ter.

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les obres de substitució de les escomeses de plom que queden pendent de la xarxa d’aigua potable municipal per tal de complir amb la normativa RD 140/2003 i el Codi Tècnic de l’Edificació.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

(7)

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost número 180803-01 de data 3 d’agost de 2018 presentat per GRUP CATIND 10, SL amb domicili al carrer Pedraforca, número 8 de Les Masies de Roda i amb CIF B65750713, per les obres del canvi de les escomeses de plom pendents de retirar del municipi de Roda de Ter per un import total de 5.782,42 € (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.161.62330 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i als serveis tècnics.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.4.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LES OBRES DEL SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS A PLAÇA ESPANYA, 2-4-6.

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Substitució tram col·lector aigües residuals plaça Espanya 2-4-6

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les obres de substitució d’un tram del col·lector ja que de la inspecció efectuada en data 20 de juliol de 2018, mitjançant càmera, es ca poder comprovar que l’estat del mateix no era correcta i pot causar possibles filtracions a les finques veïnes.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

(8)

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 6 d’agost de 2018 presentat per MATIAS TORRENT SERRA, amb domicili al carrer Puigcebró, número 7 de Roda de Ter i amb CIF 77081853K, substitució d’un tram de col·lector d’aigües residuals davant de les finques de la plaça Espanya, 2-4-6 per un import total de 3.850,22€ (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 02 1531 21000 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i als serveis tècnics.

Resultat: Aprovat per unanimitat 5.0.- EDUCACIÓ

5.1.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN ROCÒDROM A L’ESCOLA EMILI TEIXIDOR.)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Subministrament Adjudicació directa Instal.lació d’un rocòdrom a l’Escola Emili Teixidor. Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de la instal.lació d’un rocòdrom a l’Escola Emili Teixidor.

Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació. Vist informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol

(9)

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost número 17172 de data 16 de juliol d’enguany presentat per HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPAMENT, SL, amb domicili al Camí de Fontserè, Nau 4 de Les Masies de Roda de Ter i amb CIF B63768550, per a la instal·lació d’un rocòdrom a l’Escola Emili Teixidor,per un import total de 7.241,85 €, (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.342.62340del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i a la tècnica d’Educació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL SOSTENIMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA, 2016-2017

Vista la notificació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, relativa a la subvenció atorgada pel sosteniment de l’escola de música per al curs 2016-2017 per import de 22.297,39.

Vista la necessitat de procedir a la seva acceptació.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel sosteniment de l’escola de música pel curs 2016-2017 per import de 22.297,39 €.

(10)

SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la intervenció municipal.

Resultat: Aprovat per unanimitat 6.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER, TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL MATERIAL PER A LA 5ª FIRA D’ESPECTACLES HÍPICS 2018 DE RODA DE TER I DE LES MASIES DE RODA.

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Subministrament Adjudicació directa Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge del material per a la 5ª fira d’espectacles hípics 2018 de Roda de Ter i de Les Masies de Roda Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de contractar els serveis de l’empresa CAMP BASE ORGANIZATION, SL amb CIF B63378525 pel lloguer, transport, muntatge i desmuntatge del material per a la 5ª fira d’espectacles hípics 2018 de Roda de Ter i de les Masies de Roda, la qual està previst que se celebri els dies 15 i 16 de setembre d’enguany a la zona verda del costat de la carpa municipal.

Vist l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica. Vist l’informe de secretaria-Intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupostnúmero341 de data 23 de maig de 2018presentat per l’empresa CAMP BASE ORGANIZATION, S.L. amb CIF B63378525 amb domicili a la carretera Sant Hilari, s/n de Vic,pel lloguer, transport, muntatge i desmuntatge del material per a la 5ª fira d’espectacles hípics 2018 de Roda de Ter i de Les Masies de Roda, per un import total de 10.914,20 €.

(11)

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 08.4311.226.98del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al servei de Promoció Econòmica.

Resultat: Aprovat per unanimitat 7.0.- ESPORTS

7.1.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A ESCUDERIA OSONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È RAL·LI OSONA.

Vista la sol·licitud presentada per Joan Panadès i Vinyeta, en nom i representació d’Escuderia Osona, registre d’entrada E2018002233, en la qual sol·licita una subvenció per cobrir part de les despeses de la celebració del 50è Ral·li Osona celebrat els dies 29-30 de juny i 1 de juliol d’enguany.

Vist que en sessió ordinària del Ple celebrat el 17 de juliol de 2018 es va fer una modificació de crèdit amb dotació de 4.000,00 euros a Escuderia Osona.

Vist l’informe favorable emès pel Tècnic d’Esports, de data 18 de juliol de 2018. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 03.340.48030 del pressupost de despeses de la Corporació, la subvenció a favor d’Escuderia Osona amb CIF G58356999 i com a representant Joan Panadès i Vinyeta, una quantia de 4.000,00 euros per poder cobrir part de les despeses referent a la celebració del 50è Ral·li Osona.

SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de 4.000,00 euros a favor d’Escuderia Osona. TERCER. Efectuar el pagament del suport econòmic una vegada s’hagin desenvolupat les activitats organitzades per la respectiva entitat relacionada i prèvia sol·licitud i justificació de la despesa, mitjançant factures justificatives, de com a mínim l’import atorgat.

(12)

QUART. Requerir a l’entitat la justificació de la despesa efectuada amb càrrec a la subvenció atorgada abans del 31 d’octubre de 2018 fent exprés ADVERTIMENT de la possibilitat de revocació de la subvenció atorgada.

CINQUÈ. Donar trasllat al Servei d’Esports i a la intervenció municipal. SISÈ. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

SETÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.2.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ AL CENTRE DE PROMOCIÓ D'ACTIVITATS DE MUNTANYA EN MOTIU DEL CAMPIONAT D'EUROPA DE RAIDS D'ESPORTS.

Vista la sol·licitud presentada per Antonio Ricart i Serena, en nom i representació del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, registre d’entrada E2018002703, en la qual sol·licita una subvenció de 500,00 € per cobrir les despeses d’allotjament per la premsa, TV i organitzadors del campionat d’Europa de Raids d’Esports organitzat de l’1 al 7 de juliol d’enguany.

Vist que en sessió ordinària del Ple celebrat el 17 de juliol de 2018 es va fer una modificació de crèdit amb dotació de 500,00 euros al Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya.

Vist l’informe favorable emès pel Tècnic d’Esports, de data 18 de juliol de 2018. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 03.340.48040 del pressupost de despeses de la Corporació, la subvenció a favor del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya amb CIF G25252065 i com a representant Antonio Ricart i Serena, una quantia de 500,00 euros per poder cobrir les despeses especificades anteriorment referent al campionat d’Europa de Raids d’Esports.

SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de 500,00 euros a favor del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya.

(13)

les activitats organitzades per la respectiva entitat relacionada i prèvia sol·licitud i justificació de la despesa, mitjançant factures justificatives, de com a mínim l’import atorgat.

QUART. Requerir a l’entitat la justificació de la despesa efectuada amb càrrec a la subvenció atorgada abans del 31 d’octubre de 2018 fent exprés ADVERTIMENT de la possibilitat de revocació de la subvenció atorgada.

CINQUÈ. Donar trasllat al Servei d’Esports i a la intervenció municipal. SISÈ. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

SETÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat 8.0.- CULTURA

8.1.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTA DE RODA DE TER.

Vist que en sessió ordinària del Ple celebrada el 17 de juliol de 2018 es va acordar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’Agrupació Pessebrista de Roda de Ter per un import 500,00 euros.

Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 04.334.48020 del pressupost de despeses de la Corporació, la subvenció a favor de l’Agrupació Pessebrista de Roda de Ter amb CIF G-58887563, per una quantia de 500,00 euros.

SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de 500,00 euros a favor de l’Agrupació Pessebrista de Roda de Ter.

TERCER. Efectuar el pagament del suport econòmic una vegada s’hagi adquirit el material necessari i prèvia sol·licitud i justificació de la despesa, mitjançant factures justificatives, de com a mínim l’import atorgat.

(14)

QUART. Requerir a l’entitat la justificació de la despesa efectuada amb càrrec a la subvenció atorgada abans del 31 d’octubre de 2018 fent exprés ADVERTIMENT de la possibilitat de revocació de la subvenció atorgada.

CINQUÈ. Donar trasllat a la intervenció municipal. SISÈ. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

SETÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.2.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA L’ESQUERDA. Vist que en sessió ordinària del Ple celebrada el 17 de juliol de 2018 es va acordar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Privada l’Esquerda per un import de 22.300,00 euros.

Vist l’informe del tècnic de cultura. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

Vista la voluntat d’aquest Ajuntament d’establir un conveni de col·laboració amb aquesta Fundació d’acord amb la normativa vigent de subvencions.

Vist el que estableix l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Atesa la necessitat d’aprovar, en el marc del referit conveni amb aquesta Fundació el suport corresponent al 2018.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar una subvenció a favor de la Fundació Privada l’Esquerda, amb CIF G-60532603, amb domicili social a l’Avinguda Pere Baurier, sn de Roda de Ter (08510) per una quantia de 22.300,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 04.333.48010 del vigent pressupost.

SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de 22.300,00 euros a favor de la Fundació Privada l’Esquerda, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria de despesa 04.333.48010 del vigent pressupost municipal.

(15)

TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 70% de la subvenció a favor de la Fundació Privada l’Esquerda, corresponent a 15.610,00 euros, amb CIF G-60532603, que es farà efectiu a la signatura del referit conveni o en el seu cas la corresponent addenda.

QUART. El pagament de la resta del suport econòmic es farà una vegada s’hagin desenvolupat les activitats que la Fundació organitza prèvia sol·licitud i justificació per part de l’entitat interessada del total de la despesa, la qual s’haurà de presentar obligatòriament abans del dia 31 de desembre de 2018, mitjançant l’aportació de factures justificatives, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

CINQUÈ. Facultar l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que calguin.

SISÈ. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Cultura i a la intervenció municipal. SETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació interessada.

VUITÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A COMPENSACIÓ PEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA BIBLIOTECA BAC DE RODA

Vista la notificació del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 9 de juliol de 2018, pel qual s’aprova l’aportació econòmica a cadascun dels ajuntaments que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província, com a compensació econòmica pel personal bibliotecari titulat contractat directament pels mateixos ajuntaments.

Atès que l’aportació econòmica que correspon a aquest ajuntament per a la biblioteca Bac de Roda per aquest 2018 és de 39.046,00 €.

Atès que de conformitat amb el que preveu la Disposició transitòria del conveni aprovat per acord de la Junta de Govern de la pròpia Diputació de Barcelona de 22 de maig de 2008, aquesta aportació econòmica és la corresponent a una plaça de bibliotecari/ària base.

(16)

corporació en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2008.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Acceptar l’aportació econòmica de 39.046,00 €, corresponent a una plaça de bibliotecari/ària base per a la biblioteca Bac de Roda, per a l’any 2018.

SEGON. Trametre, si s’escau aquest acord a la Gerència de Serveis de Biblioteques de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona i comunicar-ho a la intervenció municipal i a la direcció de la Biblioteca Bac de Roda.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.4.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE NOVA GEGANTA.

Procediment d’adjudicació

Tipus de contracte Tipus de Procediment

Objecte Menor Subministrament Adjudicació

directa

Construcció geganta

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar el subministra per a la reproducció del cap i del cos de la geganta de Roda de Ter donat que la figura original té més de 60 anys i el seu pes i característiques la fan de difícil maniobrar i algunes de les seves parts estan certament deteriorades.

Vist l’informe emès pel tècnic de cultura i l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 10 d’agost de 2018 presentat per TONI MUJOL OBRADORS, amb NIF 39.033.340V, pel subministrament de la nova geganta, per un import total de 3.363,80€ (IVA inclòs).

(17)

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 04.338.22609 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al serveis tècnics municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat 9.0.- URGÈNCIA

S’aprova per unanimitat la urgència

9.1.- PROPOSTA RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA LOCAL PER A LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA TECLA SALA

Vist l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’obra ordinària local per a la millora de la urbanització de l’avinguda Tecla Sala, per una quantia de 159.999,98 euros.

Atès que s’ha publicat l’anunci de licitació de l’expedient de contractació al perfil del contractant en data 26 de juliol de 2018.

Vista la resolució de l’alcaldia de data 10 d’agost de 2018, en la qual es resolia la classificació de les ofertes presentades, de la manera següent:

Licitador Empresa Puntuació

2 CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL 98,41

1 AGLOMERATS GIRONA, SA 97,69

4 CONSTRUCCIONS CROS TRES, SL 93,54

Atès que el licitador proposat inicialment com a adjudicatari ha presentat la documentació requerida.

Atès que la residència competencial per adoptar els acords d'aprovació de l'expedient de contractació i d'adjudicació del contracte és a l'abast de la Junta de Govern Local, de conformitat amb la resolució de l'alcaldia de data 18 de juny de 2015, de la que es va donar compte al Ple.

(18)

Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obresper l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’obra ordinària local per a la millora de la urbanització de l’avinguda Tecla Sala, a favor de CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF B-66709601, per un import de 145.423,98 euros (120.185,11 euros + 25.238,87 euros corresponents al 21% d’IVA).

Segon.- DISPOSAR una despesa per import de 145.423,98 euros (120.185,11 euros + 25.238,87 corresponents al 21% d’IVA) a favor de CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF B-66709601, ambcàrrecal’aplicaciópressupostaria de despesa14 920 619.01.

Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i requerir-lo per a: - La signatura del contracte.

- La presentació del Pla de seguretat i salut.

- La presentació del programa de treballs, en el termini màxim de 7 dies des de la data de signatura del contracte.

- La signatura de l’acta de comprovació del replanteig, en el termini màxim d’un mes des de la data de signatura del contracte.

Quart.- NOTIFICAR l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.

Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil de Contractant. Resultat: Aprovat per unanimitat

L’alcaldessa e.f. aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, lliuro aquesta acta.

Figure

Actualización...

Referencias