Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Download (0)

Full text

(1)

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 13 de la Carta Munici-pal, disposo:

Primer. Modificar la denominació de la Gerència de

Medi Ambient i Serveis Urbans per la de Gerència de Medi Ambient.

Segon. Adscriure a la Gerència de Medi Ambient

els òrgans amb les denominacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos i adscriure-li els llocs de treball que es troben directament adscrits a la Ge-rència del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient.

Tercer. Adscriure el Departament de Comunicació i

Qualitat de la Gerència de Medi Ambient a la Direcció de Comunicació i Programes Ambientals.

Quart. Amortitzar la Gerència del Sector de Serveis

Urbans i Medi Ambient.

Barcelona, 27 de setembre de 2007. L’alcalde, Jor-di Hereu i Boher.

(Ref. 4099)

ANNEX

Descripció de funcions de la Gerència de Medi Am-bient

Gerència de Medi Ambient

Òrgan superior immediat

Gerència Municipal.

Funcions

– Direcció executiva de la Gerència de Medi

Am-bient.

– Disseny de les línies estratègiques per a la

con-secució dels objectius de la Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la se-va aprose-vació.

– Dirigir, coordinar i planificar les actuacions de la

Gerència per a l’acompliment del Pla d’Actuació Municipal.

– Dirigir els recursos personals, econòmics,

mate-rials i tecnològics assignats a la Gerència.

– Exercir les facultats delegades per l’alcalde

refe-rents a actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i administració econòmica i de personal i, si s’escau, exercir les eventuals delegacions que puguin fer els òrgans de govern municipal.

– Proposar als òrgans de govern municipal l’adopció

d’acords en les matèries pròpies de les seves competències.

– Representar a la Gerència Municipal, per

delega-ció d’aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.

Direcció de Serveis de Serveis Generals i Control de Recursos

Òrgan superior immediat

Gerència de Medi Ambient.

Finalitat

Implementar les accions necessàries, d’acord amb les instruccions de la Gerència a fi de planificar i coor-dinar l’execució dels programes del sector segons el

PAM, en especial els de caràcter transversal. Dirigir l’administració dels recursos econòmics, humans i materials de la Gerència.

Funcions

– Impulsar i planificar l'execució de programes

pri-oritaris de la Gerència, potenciant el desenvo-lupament de programes de caire transversal entre les direccions de la Gerència.

– Fer el seguiment i el control de l’acompliment del

PAM, i dels objectius establerts per les diferents Direccions.

– Promoure el desenvolupament de procediments i

sistemes de treball orientats a una millora del ser-vei al ciutadà.

– Planificar i dirigir el seguiment i actualització dels sistemes d’informació i d’avaluació de la gestió de la Gerència.

– Impulsar els processos de millora continua en la

gestió dels recursos humans i material en l’àmbit d’actuació de la Gerència.

– Dirigir la administració i la gestió dels recursos

econòmics i materials de la Gerència.

– Dirigir la gestió dels recursos humans adscrits a la

Gerència.

– Dirigir els serveis jurídics de la Gerència.

Departament d’Administració i Personal

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis, de Serveis Generals i Control de Recursos.

Funcions

– Administrar i gestionar els recursos

pressupos-taris i extrapressupospressupos-taris de la Gerència.

– Instruir, comptabilitzar i fer la proposta

economi-copressupostària de despeses en la contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments.

– Preparar els avantprojectes de pressupostos de la

Gerència i seguiment de l’execució.

– Elaborar els estats comptables de la Gerència,

des de la centralització de la informació econo-micocomptable.

– Assessorament i suport tècnic en matèria

eco-nòmica als òrgans de la Gerència, i coordinació d’activitats economicoadministratives amb altres òrgans municipals anàlegs.

– Control i seguiment de l’aplicació del Capítol I

relatiu a la Gerència.

– Control i seguiment de la disciplina laboral.

– Formulació de propostes i tramitació

administrati-va relatives a la gestió de personal que siguin competència de la Gerència.

– Intervenció i seguiment en matèria de selecció,

promoció interna, formació i racionalització dels recursos humans assignats.

– Propostes de contractació de caràcter temporal.

– Anàlisi de necessitats i formulació de propostes

sobre provisió de llocs de treball singularitzats.

Direcció de Qualitat Operativa dels Serveis Urbans

Òrgan superior immediat

(2)

Finalitat

Realitzar les accions necessàries per garantir el con-trol de qualitat dels serveis de manteniment prestats per les contractes externes, l'acompliment dels seus programes, la resposta operativa de les incidències i les accions de control de l’espai públic, mitjançant, si s’escau, l’establiment d’actuacions transversals coor-dinant les diferents Direccions Operatives.

Funcions

– Impulsar i coordinar l’execució de programes

prio-ritaris per a la Gerència, en matèria de control de qualitat dels serveis urbans i espai públic, poten-ciant el desenvolupament de projectes i actuacions transversals entre les Direccions de la Gerència.

– Establir i dirigir un sistema de control de qualitat

dels serveis urbans prestats per la Gerència, que reportin informació i control sobre el grau d’acom-pliment dels contractes i sobre les mesures a adoptar, en el seu cas, per millorar l’eficiència i grau de satisfacció del ciutadà.

– Realització d’estudis i indicadors que relacionin el

cost del servei amb els resultats obtinguts.

– Dirigir els serveis i sistemes d’inspecció, promoció

i control, destinats a l’efectiu acompliment de les ordenances sectorials, a la detecció de les inci-dències que afectin al bon funcionament dels ser-veis, i en general a corregir i millorar les formes d’ús indegut de l’espai públic.

– Dirigir la gestió de les operacions i actuacions

ur-gents i especials per a la resolució dels avisos, incidències, reclamacions o suggeriments realit-zats pels ciutadans o els propis operadors mu-nicipals.

– Establir els sistemes que garanteixin el seguiment

i control de l’acompliment dels terminis de reso-lució de les actuacions urgents i especials. Pro-posar sistemes de millora de la gestió operativa.

– Dirigir els sistemes d’informació de la Gerència, ja

siguin propis, com corporatius i crear els neces-saris a fi de poder disposar de la informació sufi-cient sobre l’acompliment dels contractes i la qua-litat dels serveis prestats, per poder adoptar, en el seu cas, les mesures correctives adients.

Departament de Control d’Operacions

Òrgan superior immediat

Direcció de Qualitat Operativa dels Serveis Urbans.

Funcions

– Atendre incidències i/o trucades que es

produei-xin, facilitar la informació pertinent, assegurar la seva atenció, o, en el seu cas, canalitzar la de-manda o incidència als òrgans responsables de la seva atenció.

– Fer el seguiment directe de determinats serveis

en qüestió de trucades, queixes, propostes...

– Gestionar les guàrdies tècniques de la Gerència

(programació, seguiment i control).

– Desenvolupar els plans o programes de la

Ge-rència en matèria d'utilització i disponibilitat de locals, d’equips i maquinària. Seguiment tècnic i ratios del servei.

– Assegurar el correcte funcionament dels sistemes

d’informació.

– Assegurar el seguiment i control de les

incidèn-cies o demandes ateses.

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus

Òrgan superior immediat

Gerència de Medi Ambient.

Finalitat

Manteniment i millora constant dels sistema de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans, mitjançant l’optimització dels recursos disponibles.

Funcions

– Direcció de la gestió dels serveis de neteja viària i

de recollida de residus sòlids urbans, d’acord amb les condicions de les contractes.

– Promoure la racionalització, simplificació dels

pro-cessos de treball, i introducció d’innovacions tec-nològiques adequades.

– Preparació d’alternatives i plans estratègics per tal

d’assolir els objectius fixats.

– Coordinació amb altres administracions amb

com-petències en la gestió de residus.

– Seguiment de les polítiques comunitàries pel que

fa a temes de gestió de residus.

– Interlocutor amb administracions supralocals per

tal d’optimitzar els recursos disponibles.

Departament de Serveis Tècnics

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.

Finalitat

Seguiment de les contractes de Neteja Urbana.

Funcions

– Redacció de normes tècniques i manuals de

fun-cionament dels serveis de neteja, recollida i eli-minació.

– Elaboració de plans, estudis i projectes en matèria

de neteja, recollida i eliminació de residus urbans, així com de millora dels sistemes d’informació, per tal de proposar millores en les activitats dels ser-veis operatius.

– Estudis de costos, quadres de preus, taxes, i

plecs de condicions tècniques.

– Seguiment i control del desenvolupament dels

programes.

– Recollida i elaboració de dades pròpies i externes

per a la realització de comparacions objectives i avaluació de resultats.

Departament de Control Operatiu

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus

Finalitat

(3)

Parcs i Jardins, amb els Districtes i amb la resta d’òrgans municipals. Gestió de Plans de Millora.

Funcions

– Coordinar les diferents zones de neteja i recollida

urbana. Elaboració de plans de millora en general i del Pla d’Estiu en particular.

– Coordinar la prestació dels serveis de recollida i

manteniment de papereres, neteja de grafitis, etc.

– Coordinar la prestació dels serveis de la Gerència

amb l’Institut de Parcs i Jardins.

– Gestionar l’aplicació IRIS, dins les competències

de la Direcció de Neteja.

– Ser el referent dels Districtes en temes relacionats

amb la neteja urbana.

– Actualitzar els plans tècnics de neteja urbana.

– Gestionar els operatius especials (Comissions de

festes, Comissions de seguiment d’operatius es-pecials, etc.).

– Coordinar l’aplicació del programa SIGNET de

programació de les diferents contractes.

Departament de Gestió de Residus

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.

Finalitat

Gestió dels projectes de recollida selectiva i dels diferents programes de gestió de residus així com dels ingressos corresponents.

Funcions

– Gestionar els ingressos de la recollida de residus

comercials o assimilats: liquidacions dels preus públics, retorn dels cànons, subvencions.

– Fer el seguiment del Programa d’Actuació

Munici-pal en els aspectes de gestió de residus urbans, recollint i elaborant les dades de gestió d’aquests.

– Controlar el desplegament de recollida selectiva:

FORM, vidre, paper, envasos, punts verds, etc.

– Analitzar la prevenció i minimització dels residus

urbans.

– Portar el seguiment de les aplicacions:

PRO-GREMIC i PGMRM. Sistemes integrats de gestió.

– Col·laborar en les tasques de participació i

pro-moció, en l’àmbit de les seves competències, relacionades amb la gestió de residus. Col·laborar en els continguts de la pàgina web de la Gerència.

– Assessorar en la redacció dels plans i programes

ocupacionals i en els programes d’autoritat i civisme.

– Participar en el Consell Assessor del Programa

d’Activitats Escolars de Medi Ambient.

– Participar en les comissions i grups de treball

re-lacionats amb la gestió dels residus municipals.

– Fer el seguiment i control dels sistemes de

re-collida comercial, dels punts verds i dels mini punts verds.

– Gestió del sistema de recollida pneumàtica de

residus.

Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

Òrgan superior immediat

Gerència de Medi Ambient.

Funcions

– Direcció del manteniment i millora dels paviments

dels carrers, dins el marc competencial actual de la Gerència en aquesta matèria.

– Conservació de les estructures i elements de

protecció vial, i coordinació de les actuacions que en la via pública realitzen les empreses de ser-veis.

– Garantir l’aplicació dels criteris d’actuació de les

empreses de serveis públics i ens públics, con-trolant que les obres sol·licitades s’ajustin a les ordenances municipals, en especial quant a les llicències i els assenyalaments corresponents.

– Direcció, normalització, explotació i manteniment

de les instal·lacions d’enllumenat públic i en gene-ral totes les instal·lacions tècniques i de seguretat necessàries per al funcionament de l’espai públic.

– Planificació, conservació i inspecció de la xarxa

de col·lectors i clavegueram, així com supervisió de les actuacions relacionades amb el cicle de l’aigua sempre d’acord amb l’actual marc compe-tencial en aquesta matèria.

Departament de Vialitat

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes.

Funcions

– Manteniment i millora dels paviments dels carrers.

– Establir la normativa i els criteris de prioritat pel

manteniment del paviment i vetllar pel seu com-pliment.

– Coordinar les actuacions dels Districtes, pel que

fa a carrers d’interès de ciutat.

– Conservació i manteniment dels paviments

ur-bans: ordres de treball als contractistes, direcció de les obres, certificacions i relacions valorades dels treballs executats, i resolució de situacions d’urgència.

– Planificació, assistència tècnica i inspecció

gene-ral de les obres de conservació i manteniment de paviments i control en general de totes les obres que s’executin a la via pública en el terme munici-pal.

– Manteniment actualitzat de l’inventari de

pavi-ments de la ciutat.

– Aplicació dels programes d’actuació anual dels

treballs de conservació i manteniment de pavi-ments.

– Estudis de costos, quadres de preus i plecs de

condicions tècniques.

– Manteniment i reparació d’estructures vials,

bara-nes de protecció, juntes de dilatació i espais ur-bans, mitjançant contractes o amb personal propi.

– Manteniment, conservació i reposició dels

ele-ments de mobiliari urbà i senyalització urbana de la seva competència.

– Disseny i execució de plans de manteniment

d’estructures vials, baranes de protecció, juntes de dilatació i espais urbans.

– Coordinació amb els Districtes en allò que fa

re-ferència a la conservació i al manteniment dels elements accessoris i de mobiliari urbà.

– Participar, com a cap de Guàrdia, en el sistema

(4)

Departament d’Enllumenat i Energia

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis d’Infrastructures Urbanes.

Funcions

– Homogeneïtzació, normalització, explotació i

man-teniment de les instal·lacions d’enllumenat públic.

– Redacció de projectes d’instal·lació, de

manteni-ment i de reposició d’enllumenat públic. Definició prèvia de requeriments tècnics, plecs de condi-cions tècniques d’il·luminació.

– Elaboració dels projectes d’execució, direcció i

execució directa de les obres dins l’actual marc competencial del sector en aquesta matèria.

– Control de les obres i ordres de treball als

contrac-tistes, les relacions valorades dels treballs i les certi-ficacions, així com de les factures de conservació.

– Control d’intensitats lumíniques.

– Ordenació i control de les hores de funcionament

de l’enllumenat públic.

– Control del subministrament del fluid elèctric i de

la facturació corresponent.

– Promoure programes d’estalvi energètic i l’ús

d’energies renovables i alternatives.

– Elaborar i desenvolupar el Pla Energètic i

super-visió de les actuacions realitzades per empreses i ens públics en l’àmbit de l’energia al terme munici-pal de Barcelona.

– Participar, com a cap de Guàrdia, en el sistema

rotatori de torns.

Departament d’Aigües

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes.

Funcions

– Planificació, conservació i inspecció de la xarxa

de col·lectors i clavegueram, dins l’actual marc competencial de la Gerència en aquesta matèria.

– Control del funcionament de la xarxa de

clave-gueram de la ciutat, mitjançant elements de control i models de simulació, i realització de projectes i direcció d’obres de construcció de col·lectors, per tal de preveure situacions crítiques i optimitzar el funcionament general.

– Presa de dades i elaboració d’estudis estadístics

de pluges i la seva incidència sobre la xarxa.

– Elaboració de normatives sobre material d’obra i

tècniques de construcció de la xarxa, per tal de procurar la seva uniformitat.

– Direcció, inspecció i control dels projectes i les

obres de sanejament, clavegueram, col·lectors, estacions de bombeig, depuradores, sifons etc.

– Coordinació i control dels treballs de neteja

pro-gramats de la xarxa de clavegueram.

– Supervisió dels treballs de construcció de

clave-guerons dels particulars, concessió de permisos de reparació i control d’execució de les obres.

– Supervisió de l’explotació i manteniment de les

mines d’aigua potable.

– Gestió de projectes, control de l’acompliment de la

prestació dels serveis de manteniment elèctric, mecànic, hidràulic, obra civil i neteja, i aplicar les mesures correctores si s’escau, pel que fa a fonts

públiques, artístiques i lluminoses, les xarxes de subministrament i estacions de bombeig.

– Direcció i supervisió de les activitats de l’empresa

concessionaria de la gestió del drenatge urbà, CLABSA, d’acord amb el que s’estableix en el conveni quadrianual vigent.

– Participar, com a cap de Guàrdia, en el sistema

rotatori de torns.

Direcció de Serveis de Comunicació i Programes Ambientals

Òrgan superior immediat

Gerència de Medi Ambient.

Finalitat

Desenvolupament de programes orientats a esten-dre la cultura de la sostenibilitat i la millora de la qualitat ambiental de la ciutat.

Funcions

– Promoure la participació d’empreses i institucions

en programes de millora de la qualitat ambiental.

– Impulsar i coordinar una política comuna en

ma-tèria de soroll. Proposta de mesures correctores per millorar la qualitat ambiental de la ciutat en matèria de soroll.

– Suport a l’elaboració i desenvolupament de

l’Agen-da 21 de Barcelona.

– Realització i coordinació de programes d’educació

i informació ambiental. Gestió del Centre de Re-cursos per una Barcelona sostenible.

– Realització de campanyes de comunicació

orien-tades a minimitzar l’impacte urbà sobre el medi i els recursos naturals.

– Participació en projectes i xarxes europees per

promoure la cooperació internacional en matèria d’educació ambiental, sostenibilitat i agendes 21.

Departament de Control i Reducció de la Conta-minació Acústica

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis de Comunicació i Programes Ambientals.

Finalitat

Dirigir el desenvolupament del Programa marc de minoració del soroll i proposar les seves actualit-zacions. Actuar com a referent en matèria de con-taminació acústica.

Funcions

– Coordinar tècnicament la Taula de Soroll de la

ciutat, òrgan interdepartamental de caràcter tècnic que té com a finalitat coordinar i impulsar l’actua-ció municipal per la reducl’actua-ció de soroll a la ciutat.

– Dirigir i gestionar els instruments de vigilància,

control de la contaminació acústica (mapes acús-tics, mapes estratègics, plans, etc.).

– Proposar les adaptacions normatives necessàries

a la legislació europea, estatal, autonòmica i les revisions de les OO.MM. en aquesta matèria.

– Promoure l’adaptació d’infraestructures per

(5)

– Promoure la introducció de criteris de millora de confort acústic en la gestió dels diferents serveis municipals.

– Coordinar la realització de campanyes ciutadanes

de sensibilització i d’intervenció, estacionals o per-manents, així com les campanyes de comuni-cació.

– Dissenyar i coordinar un sistema municipal

d’infor-mació, queixes i incidències, fent-ne el seguiment i l'avaluació.

– Elaborar i editar publicacions i materials

d’educa-ció ambiental i informad’educa-ció sobre el soroll, així com accions formatives i educatives en general.

– Establir mecanismes de diàleg social i participació

ciutadana sobre el soroll i impulsar programes-com-promís i corresponsabilització dels principals agents.

Departament de Comunicació i Qualitat

Òrgan superior immediat

Direcció de Serveis de Comunicació i Programes Ambientals.

Finalitat

Coordinació, racionalitzar i gestionar la informació que en matèria de Medi Ambient, hagi d’arribar a la ciutadania.

Funcions

– Planificar, organitzar i gestionar la informació de la Gerència cap als ciutadans.

– Fer prevaler la imatge corporativa en la gestió de

la informació en la seva globalitat.

– Dissenyar el Pla de Comunicació de la Gerència,

per normalitzar i estandarditzar el conjunt de pro-ductes i el seu calendari d’edició (imatge de la Gerència, fulletons, revistes, web, llibres).

– Coordinar amb els òrgans centrals la difusió de la

informació d’interès relacionada amb la Gerència a través de la Intranet municipal.

– Establir i consensuar pautes de referència per a la

producció d’informació en matèria de Medi Am-bient als Districtes.

– Establir el sistema de gestió dels suggeriments i

queixes (recull, distribució, resposta, tancament).

– Gestionar la relació amb els mitjans de

comuni-cació i massmedia (dossier de premsa, recull d’informacions, agendes d’activitats, protocol etc.).

– Impulsar estratègies de col·laboració externa

inte-ressada i de protocol.

– Gestionar per clients, nivells i serveis, els

instru-ments de comunicació interna establerts (agendes d’activitats, recull de premsa, etc.).

– Coordinar i gestionar el protocol en la relació

ex-terna de la Gerència.

Organigrama de la Gerència de Medi Ambient

Gerència de Medi Ambient

Direcció de Qualitat Operativa

dels Serveis Urbans Direcció de

Serveis d’Infraestructures

Urbanes Direcció de

Serveis de Neteja i Gestió de

Residus

Direcció de Serveis de Serveis Generals i Control

de Recursos

Departament d’Administració i

Personal Departament de

Control d’Operacions Direcció de

Serveis de Comunicació i

Programes Ambientals

Departament de Control i Reducció de la

Contaminació Acústica Departament de

Gestió de Residus

Departament de

Control Operatiu Departament de Serveis Tècnics Departament d’Aigües Departament

d’Enllumenat i Energia Departament de

Vialitat

Òrgans de Suport Departament

de Comunicació i Qualitat

Organismes adscrits Institut Municipal de Parcs i Jardins Tractament i Selecció de Residus, SA

Dependència Orgànica Dependència Funcional

28 28

30

28

26 28

26 28

26 26

26

26 26 26 26 26

Figure

Updating...

References