COMPROMÍS AMB ELS CIUTADANS

Texto completo

(1)

POLICIA LOCAL DE MALGRAT DE MAR

COMPROMÍS

AMB

(2)

ÍNDEX

1. Presentació ... 3

2. Què és una Carta de Serveis? ... 4

3. Policia Local. Compromís amb els ciutadans... 5

4. Els nostres compromisos ... 6

5. Ajudeu-nos a millorar ... 12

(3)

PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Malgrat de Mar adquireix el compromís d’imprimir un plus de qualitat en totes les seves actuacions i serveis avançant en el seu objectiu de facilitar als ciutadans una informació permanent i actualitzada de cada una de les activitats que porta a terme.

La Policia Local defineix els seus objectius amb un nivell d’autoexigència per oferir als ciutadans de Malgrat de Mar una millor qualitat de vida.

Aquesta carta de serveis del pla de qualitat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar vol ser un punt de trobada entre la Policia Local de Malgrat de Mar i la ciutadania, i esdevé una eina bàsica per tal de garantir serveis de qualitat en l’activitat diària que presta la Policia Local.

L’esperit de servei i la professionalitat són les constants d’aquest cos de policia tant proper a la ciutadania. Amb aquesta iniciativa, es pretén millorar de manera continuada la qualitat del servei.

Us convidem a participar activament en aquest procés.

Joan Mercader Carbó

(4)

QUÈ ÉS UNA CARTA DE SERVEIS?

La Carta de Serveis és un document públic, amb el qual l’organització explica al ciutadà els seus drets respecte de la prestació del servei policial, quins són els diversos serveis que ofereix la policia, quin serà el nivell d’atenció que pot esperar, i finalment, amb quina finalitat serà atès.

Les primeres Cartes de Serveis es publiquen al Regne Unit l’any 1.991, sota el Govern del Primer Ministre John Major, sota la denominació Citiyzen’s Chart. Aquesta primera carta s’anirà actualitzant progressivament fins els anys 1.994 i 1.998. A la resta d’Europa cal esmentar els models de Carta de Serveis de França (any 1.992) i Bèlgica (1.993). La majoria de països s’han incorporat desprès a aquesta pràctica. A l’estat Espanyol apareixen en alguns projectes locals i autonòmics cap l’any 1.996.

Les cartes de servei són doncs, documents a través dels quals les diverses unitats del Cos de Policia informen públicament als ciutadans sobre els serveis que gestionen, els compromisos de qualitat en la seva prestació i finalment, algunes inclouen els drets i deures del ciutadà. Les cartes de serveis acompleixen dos objectius:

a) Facilitar als ciudatans l’exercici efectiu dels seus drets, informant-los sobre el nivell de qualitat que poden esperar dels serveis.

b) Comprovar el grau de compliment per part de l’organització dels compromisos assumits i fomentar la millora contínua per tal d’augmentar el grau de satisfacció dels ciutadans.

En general, són documents escrits que informen al ciutadà sobre:

- La gamma de serveis d’una organització.

- El compromís de qualitat assumit.

- Els drets dels ciutadans vers els serveis prestats.

- Les formes de col·laboració i accés als serveis.

- Informació de caràcter complementari.

Amb les cartes de serveis s’incrementa el diàleg entre l’Administració i la ciutadania, en establir nivells de qualitat, presentar propostes, suggeriments, reclamacions i conèixer els resultats assolits.

(5)

POLICIA LOCAL

COMPROMÍS AMB ELS CIUTADANS Qui som

La Policia Local és un servei de l’Ajuntament, integrat dins la Regidoria de Convivència, mobilitat i Seguretat Ciutadana, que ofereix prestacions directes a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb l’Administració Local gràcies a la seva presència continuada al territori.

Amb l’afany d’oferir una resposta millor a la ciutadania, el servei de Policia Local s’estructura en diverses àrees, així com tenir el territori dividit en sectors operatius, la qual cosa permet donar una atenció més específica a les necessitats de cada indret de la població.

El servei és dirigit per un cap (Inspector en cap), i organitzat en una sotsprefectura (sotsinspector) i diverses àrees (Sergents), a les quals són adscrits la resta de caporals i agents, així com agents de mobilitat, agents cívics i personal administratiu.

Què oferim

La missió del servei de la Policia Local és la satisfacció de les demandes dels ciutadans i ciutadanes de Malgrat de Mar, traduïdes en una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legalment establertes en matèria de seguretat ciutadana, trànsit, administrativa i assistencial. La implicació social, la proximitat a la ciutadania i el desplegament al territori, són les eines per a garantir el coneixement òptim de les necessitats de les persones de la població i la qualitat de la resposta que se’ls ofereix.

Com ho fem

Les principals línies de treball de la Policia Local de Malgrat de Mar són:

- La proactivitat, per actuar sobre l’origen mateix dels problemes, tot avançant-s’hi.

- La prevenció, per a intentar evitar aquelles situacions i problemes que pertorbin la

vida de la ciutadania.

- La resolució de problemes, quan cal actuar directament sobre situacions de

(6)

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL DE MALGRAT DE MAR 2015

INSPECTOR CAP DE DEPARTAMENT

SOTSINSPECTOR SOTS CAP DE DEPARTAMENT SERVEIS ADMINISTRATIUS 2 Administratius 1 Auxiliar administratiu COORDINADOR DE SEGURETAT VIÀRIA (Caporal 1016) COORDINADOR DE TIR I ARMAMENT (Sergent 1025) COORDINADOR DE SEGURETAT CIUTADANA (Sergent 1028) ASSESSORA JURÍDICA UNITAT DE SEGURETAT CIUTADANA I PROXIMITAT 4 Caporals i 16 Agents OAC 1 Caporal 6 Agents POLICIA JUDICIAL DE PROXIMITAT 1 Caporal UTI 5 Agents INSTRUCTORS DE TIR 2 Caporals 3 Agents UNITAT DE MOTORISTES I CICLISTES

5 Agents i 3 Agents mobilitat

UNITAT DE MOBILITAT I SERVEI DE GRUA

1 Agent i 2 Operaris grua

SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 4 Telefonistes / Recepcionistes

SALA CENTRAL DE COORDINACIÓ OPERATIVA

(7)

ELS NOSTRES COMPROMISOS Assistència a persones

L’objectiu d’aquest tipus d’intervenció és la resolució circumstancial o definitiva d’una situació puntual que representa un problema sobrevingut per a una persona de la població i també, oferir la informació pertinent i canalitzar la solució del problema davant l’organisme o institució que presumiblement pugui resoldre’l (auxili a persones, ajut en accidents, contingències i avaries greus, informació, etc.)

Atenció a menors

Ens comprometem a custodiar i posar a disposició dels pares o del centre escolar els menors que siguin localitzats en situació d’absentisme escolar o que hagin estat autors i/o víctimes d’infraccions penals o administratives. També ens posarem en contacte amb els serveis socials per comunicar aquesta situació i facilitar-los el seguiment dels menors.

Assistència a víctimes de delictes i maltractaments

A les persones que han estat víctimes de delictes, els oferim informació i assessorament, i les adrecem, quan és convenient, a altres serveis de l’Ajuntament on poden gaudir de serveis més especialitzats, Tenim una especial consideració per a les dones i els menors víctimes de maltractaments.

Estem en contacte permanent amb els serveis socials amb una unitat policial específica d’assistència a víctimes de maltractaments.

Mediació en conflictes

Intervenim, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per tal de resoldre conflictes veïnals. Donem assessorament i informació a totes les parts, per tal d’arribar a una solució positiva del conflicte. En cas que sigui necessari es denuncien els fets.

En aquest sentit, tenim a disposició de la ciutadania el Servei Municipal de Mediació. Si necessita contactar amb aquest servei pot fer-ho enviant un correu electrònic a: serveimediacio@ajmalgrat.cat

(8)

INFORMACIÓ

La Policia Local, com a servei d’assistència permanent, fa una tasca informativa notòria, oferint a la ciutadania, de forma presencial o telefònica, informació sobre qüestions d’àmbit policial. En fer-la, a més, obre canals per a rebre els suggeriments, les peticions i les queixes dels ciutadans i ciutadanes.

Informació telefònica i presencial

Prestem servei les vint-i-quatre hores al dia i els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any. Ens comprometem a atendre trucades urgents i d’emergències fetes al telèfon 93.765.42.24. Cas que l’assumpte no sigui competència de la Policia Local us informaran

a l’Ajuntament, al telèfon 93.765.33.00 o bé al web municipal www.ajmalgrat.cat o a

l’adreça de correu electrònic: correu@ajmalgrat.cat

Peticions i queixes per escrit

Les vies per tal de fer suggeriments, felicitacions o queixes són diverses:

Presencialment i de forma verbal, a les dependències de la Comissaria de Policia Local, davant el regidor de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, l’inspector en Cap del Departament o comandament de màxima graduació que en aquell moment estigui al càrrec del servei.

Si la queixa, el suggeriment o la felicitació és per escrit, disposeu de formularis normalitzats a les dependències de la Policia Local.

Ens comprometem a respondre, verbalment, per escrit, correu electrònic, twitter o altre mitjà que correspongui (segons les característiques de la petició o queixa) totes les peticions o queixes que ens feu arribar, en un termini màxim de vint dies.

TRÀNSIT

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors, és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de caràcter: assistencial, sancionador i sobretot, preventiu.

(9)

Accidents

Ens comprometem a arribar al lloc de l’accident en un màxim de cinc minuts en cas d’accidents greus (si hi ha ferits o situacions de perill per al trànsit o persones, a causa d’obstacles a la via) que tinguin lloc dins el nucli urbà. De cada accident es farà l’informe corresponent.

Efectuarem les diligències d’investigació necessàries per a la confecció de l’atestat en un termini màxim de cinc dies i informarem als implicats en l’accident dels seus drets com a perjudicats i facilitarem la informació necessària per la gestió i tràmits amb les assegurances.

Protecció a les escoles

Ens comprometem a destinar-hi una dotació per a regular el trànsit en hores d’entrada i sortida (matí i tarda) durant tot el curs escolar, en els centres escolars i accessos conflictius.

Educació viària

Posem a disposició de les escoles de la població un programa d’educació viària, que anirem impartint al llarg del curs escolar. El personal de la policia local que imparteix la docència restarà plenament qualificat i acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Retirada de vehicles

Disposem d’un servei de retirada de vehicles les vint-i-quatre hores del dia. Ens comprometem a retirar qualsevol vehicle en un màxim de trenta minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza.

En cas de vehicles abandonats que puguin representar un risc per a la seguretat ciutadana, ens comprometem a fer-ne la retirada immediata (com a màxim 24 hores després d’haver-se formalitzat la denúncia i els tràmits corresponents per abandonament). Pel que fa la resta de vehicles abandonats, la retirada es farà en el termini establert dins els supòsits recollits a la normativa vigent.

(10)

Anualment s’elaborarà un calendari per tal que les actuacions responguin a la planificació i es realitzin d’acord amb les necessitats de seguretat viària i amb les característiques de la via pública.

POLICIA ADMINISTRATIVA Activitats

Una part de l’activitat policial es basa en el control de tot un seguit d’activitats econòmiques i en la intervenció de convivència ciutadana (policia administrativa): control d’establiments, d’animals, de medi ambient. Control i vigilància del compliment de les lleis, reglaments, ordenances i bans. Especial atenció a l’ordenança de civisme de Malgrat de Mar.

Controls

Realitzarem periòdicament i de forma coordinada amb altres serveis municipals campanyes de sensibilització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa. També es faran controls amb motiu de denúncies ciutadanes. Traslladarem les actuacions realitzades al servei de l’Ajuntament o de l’Administració amb competències en el tema (obres, residus, etc.)

SEGURETAT CIUTADANA

L’article 104 de la Constitució estableix que: “les forces i cossos de seguretat tenen la missió de protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la seguretat ciutadana”. La seguretat s’identifica amb un estat / entorn pacífic on la ciutadania pot conviure en pau i democràticament, perquè són respectats els seus drets, llibertats i béns.

Intervencions d’urgència

Ens comprometem a arribar a qualsevol lloc del nucli urbà on hi hagi situacions greus en un màxim de set minuts. Aquest temps pot variar excepcionalment en cas d’acumulació massiva d’urgències o emergències.

Presència policial al territori

Per tal d’acostar a la ciutadania de Malgrat de Mar hi ha un servei específic de presència policial a diversos sectors de la població. Des del mes de maig a setembre ens comprometem a realitzar una vigilància acurada a les platges de la població amb la unitat ciclista.

(11)

Protecció a actes culturals i esportius

Ens comprometem a protegir amb la presència policial necessària (d’acord amb el criteri fixat per la prefectura de policia) tots els actes en què es demani la nostra presència, sempre que hagin estat autoritzats pel servei competent de l’Ajuntament.

Oficina de denúncies

Ens comprometem a que el temps d’espera “estàndard” no sigui superior a 20 minuts en cas de presentar una denúncia. En cas de volum excessiu de feina a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, ens comprometem a prioritzar l’atenció a les persones que no hagin pogut estar ateses per circumstàncies excepcionals.

INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

El Departament de Policia Local de Malgrat de Mar vol ser un referent de transparència i en facilitar la informació relacionada amb la seva tasca. Amb aquest objectiu es publica de manera anual una memòria de la feina realitzada i dels recursos que disposa.

En els darrers mesos, el departament, a través de twitter i la pàgina web oficial de l’Ajuntament publica aquelles notícies rellevants o que poden afectar a la vida diària dels veïns.

I amb aquest objectiu s’ha decidit, en Junta Local de Seguretat, fer accessible al públic en general una de les sessions ordinàries d’aquest òrgan que faciliti la participació ciutadana i l’accés a la informació.

AVISOS A LA POBLACIÓ, ERMERGÈNCIES I ACTIVACIÓ DE PLANS ESPECÍFICS Cas d’haver-hi l’activació d’algun pla de risc o d’emergència (INUNCAT; TRANSCAT; NEUCAT, PROCICAT, etc.) la Policia Local disposa de diversos canals de comunicació.

- Avisos SMS i correu electrònic a telèfons mòbils d’entitats, grups, escoles, i

indústries de la població, etc.

- Informació via TWITTER : @PoliciaMalgrat

(12)

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Quan vingueu a les nostres dependències, si heu de fer alguna diligència, recordeu-vos de portar sempre el DNI, permís de conduir o el passaport.

Si la diligència fa referència a un vehicle caldrà portar el permís o llicència de conduir, el permís de circulació, l’assegurança obligatòria i la targeta d’inspecció tècnica del vehicle.

En cas d’haver de fer tràmits a la Unitat d’Atestats de Trànsit, podeu presentar-vos-hi a qualsevol hora, llevat que el equip que us va atendre en el moment de l’accident us indiqui el contrari o us adreci a un altre servei.

Per a facilitar les comunicacions escrites, recordeu-vos d’identificar-vos de manera adequada en els escrits que ens adreceu (nom, adreça postal completa, telèfon de contacte i adreça electrònica).

Qualsevol sol·licitud ha d’indicar el motiu pel qual es fa (d’acord amb el que indica la llei de procediment administratiu).

Quan truqueu per una urgència procureu ser breus, concisos i clars. Quantes més dades pugueu aportar més ràpida serà la gestió de la Policia, i es podrà atendre altres trucades d’altres persones.

Amb vista a tràmits futurs, és convenient que identifiqueu la persona que us atén, tant personalment com telefònicament.

CAL RECORDAR QUE

Tots els compromisos adquirits en aquesta Carta de Serveis es compliran d’acord amb les disponibilitats del servei en cada moment, i sempre que no hi hagi una situació excepcional que pugui justificar que els recursos de la Policia s’hagin d’esmerçar en altres serveis de més prioritat.

Recordeu que la nostra adreça és: Alexànder Flèming 31

08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Contacte:

Telèfon: 93 765 42 24

Fax: 93 765 45 24

e-mail: policialocal@ajmalgrat.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :