GUIA. D AUTOMATRÍCULA ALS ESTUDIS DE GADE I GECO FACULTAT D ECONOMIA I EMPRESA Universitat de les Illes Balears Curs Benvinguts!

35  Download (0)

Full text

(1)

1

GUIA

D’

AUTOMATRÍCULA

ALS

ESTUDIS DE

GADE I GECO

FACULTAT D’ECONOMIA I

EMPRESA

Universitat de les Illes Balears

(2)

2

PROCÉS

D’AUTOMATRÍCULA

Automatrícula

per a tots els alumnes que inicien

estudis de GADE o GECO.

ABANS DE SEGUIR ÉS

IMPORTANT QUE TAMBÉ CONEGUIS LA

GUIA DELS ESTUDIS DE GADE I GECO

(3)

3

ON PUC FER

L’AUTOMATRÍCULA

• Des de qualsevol ordinador

(per UIBdigital) sempre que

disposi d’Internet.

• A l’edifici G. M. de Jovellanos, aula d’informàtica AI01, on

trobareu ajuda per fer-la des del 15 al 29 de Juliol de 9.00 a

13.30 i de 15.30 a 20.00 hores.

•A més,

davant les consergeries del G. M. de Jovellanos i de

les seus de Menorca i Eivissa

hi ha un ordinador a disposició

dels futurs alumnes en horari de 8 a 19.45 hores.

(4)

4

Passes que s’han de seguir

per al procés de matrícula:

• Emplenar l’enquesta

• Fer la matrícula

• Presentar la documentació

• Fer-se la fotografia

• Sol·licitar la targeta a

UIBdigital

(5)

5

DOCUMENTS PER PODER

FORMALITZAR L’AUTOMATRÍCULA

El requisit previ és obtenir les

credencials a UIBdigital:

1. Els alumnes de selectivitat les obtenen en

matricular-se de les proves.

2. Els alumnes que fan preinscripció les obtenen en

fer la preinscripció.

3. Altrament, s’hauran d’adreçar físicament als

serveis administratius del G. M. de Jovellanos o de

les seus universitàries a demanar les credencials.

(6)

6

PASSES DE

L’AUTOMATRÍCULA:

L’ENQUESTA

– Una vegada autoritzat a matricular-se,

la primera passa que ha de fer l’alumne

és emplenar

obligatòriament

l’enquesta.

(7)

7

L’AUTOMATRÍCULA:

s’ha

de seleccionar el pla

d’estudis: GADE/GECO

(8)

8

L’AUTOMATRÍCULA:

reflexions

ABANS D’EMPLENAR L’AUTOMATRÍCULA ET CONVÉ REFLEXIONAR:

- De quantes assignatures em convé i puc matricular-me?

- Hi ha un mínim i un màxim de crèdits dels quals em puc matricular?

- Si vénc de formació professional superior o d’altres estudis (diplomatura d’Empresarials, LE, LADE, Turisme…) o d’altres universitats, puc

aconseguir reconeixement de crèdits? De quins? En aquest cas, com he de fer la matrícula?

- De quin grup em vull matricular? Del grup d’anglès, de matí/horabaixa?

- Com faré el pagament de la matrícula? Amb targeta, en efectiu, domiciliant el pagament?

- M’interessa fer el pagament fraccionat o d’una vegada?

- Si tenc dubtes, on puc adreçar-me?

Aquesta guia pretén ajudar-te a

resoldre aquestes preguntes.

(9)

9

1. AUTOMATRÍCULA:

triar assignatures

• Estudis de GADE/GECO:

Grups d’assignatura:

– RECORDA, ABANS DE TRIAR EL NOMBRE D’ASSIGNATURES I EL GRUP:

• Horari de matí o d’horabaixa.

• A temps complet o a temps parcial.

• Nombre de crèdits mínim i màxim de què em puc matricular. • Nombre mínim de crèdits de què m’he de matricular si

deman beca.

• Si faig el recorregut o no d’anglès: atenció als grups!

A continuació et presentam alguns aspectes que has de tenir en compte!

(10)

10

Crèdits de la matrícula

A temps complet: es recomana 10 assignatures del primer curs

– Mínim: 30 crèdits (5 assignatures).

Si es demana beca del Ministeri d’Educació: el mínim és de 60 crèdits (10 assignatures).

Important: si a l’alumne se li reconeixen crèdits (per exemple, perquè procedeix d’estudis de formació professional amb crèdits reconeguts) i demana beca del Ministeri d’Educació, l’alumne ha de

matricular-se de totes les assignatures que li restin de primer curs.

---• A temps parcial (l’alumne fa feina, té una discapacitat, per edat…): sol·licitud a la Rectora, art. 46 del Regl.

ac.: màxim 30 crèdits (5 assignatures). - Mínim: 24 crèdits (4 assignatures).

Si demana beca: el mínim serà de 30 crèdits (5 assignatures) i el màxim, de 59 crèdits (en aquests

crèdits no s’inclouen les assignatures per a les quals l’alumne hagi sol·licitat el reconeixement).

---CRÈDITS DELS QUALS L’ALUMNE ES POT MATRICULAR

A temps complet:

– —Es recomana matricular-se de 60 crèdits (curs complet)

– —També es considera que l’alumne es matricula a temps complet si es matricula d’un mínim de 30 crèdits sense autorització de la rectora (art. 46 del Reglament acadèmic)

A temps parcial:

– L’alumne fa feina, té una discapacitat...) Amb autorització de la rectora. (art.45 del Reglament acadèmic): – —Es pot matricular d’un mínim de 24 crèdits i un màxim de 30.

Alumne sol·licitant de beca:

Beca completa

– —Ha de matricular-se obligatòriament d’un mínim de 60 crèdits (si vol gaudir de beca completa) – Beca parcial

– —Ha de matricular-se d’un mínim de 30 crèdits i un màxim de 59.

– Els crèdits reconeguts, convalidats o adaptats no es tindran en compte per sol·licitar beca (exemple: a un alumne a qui li reconeixen 20 crèdits només n’hi quedaran 40 per matricular-se, per la qual cosa la seva beca serà parcial; si n’hi reconeixien 35 només n’hi quedarien 25, per la qual cosa no tindria dret a beca*) – * S’ha de tenir en compte que els alumnes de primer curs no es poden matricular d’assignatures de segon

(11)

11

Com es pot obtenir la

condició d’estudiant a temps

parcial?

Article 46. Obtenció de la condició d’estudiant a

temps parcial

Qui pot sol·licitar la condició d’estudiant a temps parcial:

a.Treballador amb un contracte de mitja jornada laboral,

com a mínim

b. Afectats per una discapacitat física, sensorial o

psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent

c. Més grans de 55 anys

d. Qui hagi de tenir cura de persones dependents

e. Altres situacions per valorar

La sol·licitud s’ha de presentar amb un escrit, dirigit

a la Rectora, als serveis administratius del G. M. de

Jovellanos o de les seus en el termini de set dies

hàbils a comptar de l’endemà d’haver fet efectiva la

matrícula.

(12)

12

Nombre mínim de crèdits que s’han

d’aprovar els dos primers anys acadèmics:

Article 45. Tipus de règim de permanència

• Els estudiants de grau a temps complet

han d’aprovar com a

mínim 12 crèdits el primer any i 36 els dos primers anys.

• Els estudiants de grau a temps parcial

poden matricular-se

d’un màxim del 50 per cent dels crèdits que configuren el

primer curs (és a dir, 36 crèdits). N’han d’aprovar almenys

6 el primer any. El segon any s’han de matricular com a

mínim de la resta de crèdits de primer curs i durant els

dos anys n’han d’aprovar almenys 24.

Durant els anys

acadèmics posteriors poden matricular-se d’un màxim de

42 crèdits d’assignatures noves cada any acadèmic.

• Els estudiants de grau

només poden matricular-se

d’assignatures de segon curs de la seva titulació quan hagin

superat el 50 per cent dels crèdits del primer curs

. Només

poden matricular-se d’assignatures de cursos posteriors a

segon quan hagin superat el 70 per cent dels crèdits dels

dos primers cursos de la seva titulació.

(13)

13

Nombre màxim de matrícules

per cada assignatura:

Article 48. Nombre màxim de matrícules en estudis

de grau

• Els estudiants disposen d’un màxim de

quatre matrícules

ordinàries per superar cada assignatura

. En cas que es

tingui un «suspens» o «no presentat», l’alumne s’ha de

matricular novament de l’assignatura.

• El fet de tenir

un «no presentat» no suposa l’anul·lació

de la matrícula.

• L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics

una assignatura i no l’hagi superada, pot sol·licitar

una

convocatòria extraordinària

per tornar-s’hi a matricular

(14)

14

Heu de tenir en compte

Heu de tenir en compte abans

d’emplenar la matrícula:

– Pensau si voleu fer el

RECORREGUT EN ANGLÈS.

• GRUP D’ANGLÈS: examen d’ingrés: 27 de juliol

a les 10 h a l’aula AB02 (edifici G. M. de

Jovellanos, UIB, Palma).

Els grups d’anglès són

SEMPRE ELS

MATINS:

40

70

TERCER

30

60

SEGON

20

50

PRIMER

GECO

GADE

Curs/Estudi

+ informació: a <fee.uib.es> hi trobareu el full inscripció i les passes que s’han de seguir per fer el recorregut en anglès. Curs 2011-2012

(15)

15

INFORMACI

INFORMACIÓÓ per a la matrper a la matríícula al recorregut en anglcula al recorregut en anglèèss

Emplenar el full d’inscripció disponible A LA WEB http://fee.uib.es i lliurar-lo als serveis administratius el mateix dia que aneu a formalitzar la matrícula al grau.

Assistir a la prova de nivell d’anglès (obligatòria per a tots els interessats) que farem en aquest mateix edifici G. M. de Jovellanos el dimecres 27 de juliol a les 10 hores, a l’aula AB02. La prova durarà 1 hora aproximadament. Heu de dur fotocòpia de la

documentació acreditativa de títols d’estudis d’anglès que tingueu, si és que en teniu (First Certificate, etc.).

El divendres 29 de juliol sortirà la llista d’admesos que hauran de fer el curs d’anglès al setembre, a la pàgina web de la Facultat.

Fer el curs intensiu d’anglès impartit per professorat del British Council al mes de setembre (excepte aquells alumnes que ja demostrin que tenen un nivell d’anglès suficient per seguir el curs sense problemes).

El curs de anivellació començarà el dilluns 5 de setembre i durarà fins al divendres 23 de setembre (professora: Julia Galvin). Aula B03.

L’horari serà, per al grup de matí, d’11 a 14 hores, i per al grup d’horabaixa, de 15 a 18 hores (l’assignació dels alumnes als grups la farà la professora del curs).

Fer el pagament de 90 euros pel curs. (El curs té un cost aproximat per alumne/a de més de 200 euros. La diferència se sufraga amb una beca de la Facultat.) El compte corrent en el qual cal ingressar els diners és: 2051-0151-67-1048857279. Caixa de Balears, "Sa Nostra“.

Els alumnes que facin el curs d’anglès (al mes de setembre) han de presentar còpia del resguard de pagament del curs, personalment als serveis administratius del G. M. de Jovellanos, o per fax al 971 17 23 89, a l’atenció dels serveis administratius, abans del divendres 12 d’agost a les 14 h.

Assistir al curs d’anglès, en el grup assignat, a partir del dilluns 5 de setembre.

Heu de seguir les passes següents:

(16)

16

Heu de tenir en compte

Heu de tenir en compte abans

d’emplenar la matrícula:

– Consultau els horaris de les assignatures i el calendari

d’exàmens. Feu el vostre horari i assegurau-vos que

no teniu incompatibilitats d’horari.

TROBAREU ELS HORARIS A LA WEB DE LA

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

RECORDAU!

Cada grup gran (per ex. el grup 51) pot tenir

dos grups mitjans (M01 i M02).

ELS ALUMNES

HAN DE MATRICULAR-SE DE TOTES LES

ASSIGNATURES DEL MATEIX GRUP GRAN I

MITJÀ PER EVITAR TENIR PROBLEMES AMB

ELS HORARIS

(per exemple, si l’alumne escull el

grup 51 M01 ho hauria de fer en totes les

assignatures, en cas contrari, pot tenir

problemes d’incompatibilitat d’horaris).

(17)

17

Heu de tenir en compte

Heu de tenir en compte abans

d’emplenar la matrícula:

– Compliu els terminis de matrícula.

Altrament, perdreu la plaça

.

– Tan aviat com s’iniciï el curs, se us

assignarà un professor tutor

. Aquest

professor s’encarregarà de fer un seguiment

de la vostra evolució acadèmica i

d’orientar-vos al llarg de la carrera.

(18)

18

Heu de tenir en compte

Heu de tenir en compte abans

d’emplenar la matrícula, SI DEMANAU

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

– .

QUI SOL·LICITA RECONEIXEMENT DE CRÈDITS?

Alumnes que:

• Vénen d’un cicle formatiu de grau superior amb crèdits reconeguts (a la web <fee.uib.es>, apartat de convalidacions, trobareu les taules de reconeixement de crèdits): http://fee.uib.es/convalidacions/

• Passen d’una titulació en extinció (per exemple, han cursat o cursen la diplomatura d’Empresarials, LADE, LE) i volen matricular-se al grau de GADE/GECO (a la web <fee.uib.es>, apartat de convalidacions, trobareu les taules de reconeixement de crèdits): http://fee.uib.es/convalidacions/

• Han cursat uns altres estudis universitaris. • Canvien d’universitat.

(19)

19

Heu de tenir en compte

Heu de tenir en compte abans

d’emplenar la matrícula, SI DEMANAU

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

– .

COM S’HA DE MATRICULAR L’ALUMNE QUE

SOL·LICITA RECONEIXEMENT CRÈDITS?

• Ha de fer el mateix procés d’automatrícula que es detalla a continuació.

• Un cop validada i acceptada la matrícula, s’ha de dirigir als serveis administratius del G. M. de Jovellanos o de les seus universitàries amb la documentació pertinent, en el cas d’alumnes del cicle formatiu de grau superior: original i fotocopia del títol o del resguard d’abonament del títol, original del llibre escolar i fotocòpies corresponents a les qualificacions o el certificat acadèmic.

En cas d’altres estudis universitaris o d’altres universitats: certificat acadèmic personal amb els programes de les assignatures aprovades segellats per la facultat o l’escola, per fer la corresponent sol·licitud de reconeixement.

• Ha d’abonar les taxes corresponents.

• Un pic conegut el resultat del reconeixement i a partir de l’endemà d’haver abonat les taxes (que depenen del resultat del reconeixement), l’alumne podrà afegir

assignatures a la matrícula mitjançant UIBdigital (si el termini de matrícula està obert, si no, s’haurà d’adreçar als serveis administratius), SEMPRE QUE HI HAGI DISPONIBILITAT DELS GRUPS EN EL MOMENT DE

(20)

20

SI EL PROGRAMA D

SI EL PROGRAMA D

AUTOMATR

AUTOMATR

Í

Í

CULA INDICA QUE HI

CULA INDICA QUE HI

HA ALGUNA LIMITACI

HA ALGUNA LIMITACI

Ó

Ó

DERIVADA DE L

DERIVADA DE L

APLICACI

APLICACI

Ó

Ó

DEL REGLAMENT ACAD

DEL REGLAMENT ACAD

È

È

MIC, QU

MIC, QU

È

È

S

S

HA DE FER?

HA DE FER?

– .

L’alumne s’ha d’adreçar als serveis administratius del G. M.

de Jovellanos o de les seus universitàries per fer la sol·licitud

de reconeixement de crèdits i la formalització de la matrícula.

(21)

21

Automatrícula: triau

assignatures

(22)

22

MOLT IMPORTANT

:

• RECORREGUT EN ANGLÈS: GADE (grup 50)/GECO (grup

20) només té un grup mitjà (M01)

• La resta de GRUPS GRANS tenen M01 i M02, menys els

grups 50 i 57. ELS ALUMNES HAN DE MATRICULAR-SE DE TOTES LES ASSIGNATURES DEL MATEIX GRUP GRAN I MITJÀ PER EVITAR TENIR PROBLEMES AMB ELS HORARIS (per exemple, si l’alumne escull el grup 50 M01 ho hauria de fer en totes les assignatures, en cas contrari, pot tenir problemes d’incompatibilitat d’horaris)

1. Automatrícula:

SELECCIÓ DEL GRUP:

DE QUIN GRUP HE DE MATRICULAR-ME?

GADE MALLORCA GECO

Grup 50 Matí- Anglès Grup 20 Matí- Anglès

Grup 51 Matí Grup 21 Matí Grup 52 Matí Grup 22 Horabaixa Grup 53 Matí

Grup 56 Horabaixa- Itinerari adreçat

principalment als alumnes a TEMPS PARCIAL (fan feina,...)

(23)

23

2. Automatrícula:

SELECCIÓ

DEL GRUP

TENIU INFORMACIÓ DE L’IDIOMA EN QUÈ S’IMPARTEIX L’ASSIGNATURA (català, castellà o

anglès

) RECORDAU: GRUPS ANGLÈS 50 GADE 20 GECO

ELS ALUMNES HAN DE MATRICULAR-SE DE TOTES LES ASSIGNATURES DEL MATEIX GRUP GRAN I MITJÀ PER EVITAR TENIR PROBLEMES AMB ELS HORARIS

(24)

24

2. Automatrícula:

(25)

25

2. Automatrícula:

CRONOGRAMA

(26)

26

Matrícula

Becari es refereix exclusivament a quan es sol.licita l beca del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC)

+informació beques Ministeri d’Educació:

www.educacion.es/becas2010/universitarios.html Tel. consulta: 902111225

Servei d’alumnes (Informació rapida, contestació 24 hores)

Salumnes.beques@uib.es Tel. Consulta : 971172584, 971173300, 971173037.

En el cas de que sol·licitin beca i desprès no s’els hi concedesqui hauran d’abonar l’import de la matrícula.

Els qui indiquin que són família nombrosa tindran que aportar una vegada feta l’automatrícula el llibre de família als serveis administratius de Jovellanos o de les seus universitàries

(27)

27

4. Automatrícula:

resum

amb

la llista de documentació pendent d’aportar per

validar definitivament la matrícula:

Exemple

(28)

28

5. Automatrícula:

PAGAMENT

Si triau fer-ho fraccionat:

* El primer pagament (del 50%) en formalitzar la matrícula, i el segon (el restant 50%) entre l’1 i el 16 de desembre de 2011, ambdós inclosos * Obligatòriament heu de domiciliar l’import de la matrícula

La targeta pot ser de crèdit o dèbit. S’ha d’introduir el número de la

targeta i els codis de verificació

Es genera un rebut que s’ha de fer efectiu en una entitat financera

(29)

29

5. Automatrícula:

(30)

30

Automatrícula:

FORMA

DE PAGAMENT

(31)

31

Automatrícula.

Lliurament de la

documentació i fotografia

-

Una vegada feta l’automatrícula, resulta IMPRESCINDIBLE

LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ.

¾ Pots anar directament als serveis administratius del G. M. de Jovellanos o de les seus a lliurar la documentació.

¾ Pots enviar-la per correu postal.

¾ T’has de fer la FOTOGRAFIA A LA UIB, als serveis

administratius del G. M. de Jovellanos o de les seus o als punts d’ajuda.

¾ (Quan lliuris la documentació pots aprofitar el moment per fer-te la fotografia per a la targeta de la UIB.)

T’has de fer la targeta de la UIB: a UIBdigital pots demanar

la targeta universitària.

Quan lliuris la documentació pots aprofitar el moment per

fer-te la fotografia per a la targeta de la UIB.

Si l’alumne no es fa la fotografia, no pot tenir la targeta de la

UIB.

(32)

32

Automatrícula

Avisos a l’alumne/a:

– Documentació pendent de lliurar:

– Venciment d’un rebut

– Notificació de rebut pagat

Exemple

(33)

33

PREGUNTES?

(34)

34

SI TENIU DUBTES, ON PODEU

SI TENIU DUBTES, ON PODEU

ADRE

ADRE

Ç

Ç

AR

AR

-

-

VOS?

VOS?

TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ:

1. PUNTS D’AJUDA A L’EDIFICI G. M. DE JOVELLANOS (HALL I AULA D’INFORMÀTICA 01). Del 15 al 29 de Juliol de 9.00 a 13.30 hores i de 15.30 a 20.00, trobareu ajuda per formalitzar la matrícula.

2. Si teniu dubtes administratius també us podeu adreçar als serveis administratius, en horari de 8.30 a 13.30 hores (tel.: 971 17 27 06, 971 17 26 24, 971 17 31 31).

3. Si teniu dubtes acadèmics, demanau una tutoria per UIBdigital. Les tutories es faran en les dates que indica la

taula:

29 de juliol, 10 h. Aula AV03, edifici G. M. de

Jovellanos (Palma), sala de reunions (Seu universitària de Menorca), sala de reunions (Seu universitària

d’Eivissa)

Tercera llista de juliol

26 de juliol, 10 h. Aula AV03, edifici G. M. de

Jovellanos (Palma), sala de reunions (Seu universitària de Menorca), sala de reunions (Seu universitària

d’Eivissa)

Segona llista de juliol

19 de juliol, 10 h. Aula AV03, edifici G. M. de

Jovellanos (Palma), sala de reunions (Seu universitària de Menorca), sala de reunions (Seu universitària

d’Eivissa)

(35)

35

MOLTES GRÀCIES I SIAU

Figure

Updating...

References

Related subjects :