Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat. infraestructures.cat

124  Download (0)

Full text

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

infraestructures

.cat

Direcció General d'Infraestructures

de Mobilitat Terrestre

MILLORA DE NUS

MG-06136.1

NOU VIAL URBÀ DE CONNEXIÓ

ENTRE LA C-25, PK 239+190, I

EL CARRER MAJOR.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

MARÇ 2016

1

I

SELVA

MEMÒRIA I ANNEXOS,

PLÀNOLS, PLEC DE

CONDICIONS I

PRESSUPOST

MILLORA LOCAL

RIUDELLOTS DE LA SELVA

ENRIQUE REGAÑO BALLARIN

BÀSICA PRIMÀRIA

239+190

SUPORT ENGINYERIA SL

PROJECTE CONSTRUCTIU

C-25

Tipus d'estudi

Xarxa

Classe d'obra

Subclasse d'obra

Carreteres

Punts quilomètrics

Localitats

Comarques

Empresa consultora

Autors/es

Documents

Exemplar

Tom

Clau

Títol abreujat

(2)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

1

Índex general

Document núm. 1. Memòria i annexos

1.1. Memòria

1.2. Annexos a la memòria:

Annex núm. 1

Antecedents

Annex núm. 2

Cartografia i topografia

Annex núm. 3

Traçat i replanteig

Annex núm. 4

Moviment de terres

Annex núm. 5

Ferms i paviments

Annex núm. 6

Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex núm. 7

Geotècnia

Annex núm. 8

Estudi de l’organització i desenvolupament obres

Annex núm. 9

Senyalització, abalisament i defensa de les obres

Annex núm. 10

Serveis afectats

Annex núm. 11

Expropiacions

Annex núm. 12

Estudi de seguretat i salut

Annex núm. 13

Pla de treballs

Annex núm. 14

Justificació de preus

Annex núm. 15

Pressupost per a coneixement de l’administració

Annex núm. 16

Qualitat i Medi ambient

Annex núm. 17

Estudi de gestió de residus

Annex núm. 18

Titularitats i catàlegs

Document núm. 2. Plànols

Plànol

núm.

Denominació

Núm.

fulls

01

Situació i índex de plànols

1

02A

Plànol de conjunt

1

02B

Plànol d’ordenació urbanística vigent

1

03A

Planta general. Nou vial

2

03A1

Planta de replanteig. Nou vial

1

03A2

Planta d’enderrocs. Nou vial

1

03B

Perfil longitudinal. Nou vial

1

03C

Perfils transversals. Nou vial

1

04

Seccions tipus i detalls. Nou vial

1

05A

Planta drenatges. Nou vial

1

05B

Detalls drenatges. Nou vial

1

06A

Planta senyalització. Nou vial

1

06B

Detalls senyalització

5

07A

Planta de serveis existents. Nou vial

1

07B

Planta reposició SSAA. Nou vial

2

08A

Planta expropiacions. Nou vial

1

Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques particulars

Document núm. 4. Pressupost, incorporant els capítols :

4.1 Amidaments

4.1.1 Amidaments mecanitzats

4.1.2 Amidaments generals

4.2 Estadística de partides

4.3 Quadre de preus

4.3.1 Quadre de preus núm. 1

4.3.2 Quadre de preus núm. 2

4.4 Pressupost

4.4.1 Pressupost per capítols

4.4.2 Pressupost d’execució material

4.4.3 Pressupost general

(3)
(4)
(5)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

1

Índex del document núm. 1. Memòria

1. ANTECEDENTS ... 2

2. OBJECTE DEL PROJECTE ... 2

3. SITUACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA ... 2

4. ESTUDIS PREVIS ... 2

4.1. Cartografia i topografia ... 2

4.1.1. Cartografia ... 2

4.1.2. Topografia ... 2

4.2. Replanteig ... 3

4.3. Geotècnia ... 3

4.3.1. Campanya de cales ... 3

4.3.2. Assaigs realitzats a laboratori ... 3

4.3.3. Tipus d’esplanada natural a la zona de la rotonda ... 4

4.3.4. Excavabilitat del terreny natural ... 4

4.4. Trànsit circulant ... 4

4.5. Climatologia i hidrologia ... 4

4.5.1. Climatologia ... 4

4.5.2. Hidrologia ... 4

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ... 5

5.1. Traçat en planta i alçat ... 5

5.2. Secció tipus ... 5

5.3. Ferms ... 5

5.4. Drenatge ... 6

5.5. Senyalització ... 6

6. TERMINI D’EXECUCIÓ ... 6

7. PROGRAMA DE TREBALLS ... 6

8. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ... 6

9. JUSTIFICACIÓ PREUS ... 7

10. REVISIÓ DE PREUS ... 7

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ... 7

12. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I SEGURETAT VIÀRIA ... 7

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ... 7

14. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA SEVA SUBCONTRACTACIÓ 8

15. PRESSUPOST ... 8

16. SERVEIS AFECTATS ... 9

16.1. Servei núm. 03 ... 9

16.2. Servei núm. 04 ... 9

16.3. Pressupost per a la reposició de serveis afectats ... 9

17. EXPROPIACIONS ... 10

18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES ... 10

19. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. ... 11

20. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ... 11

21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ... 12

22. TITULARITATS I CATÀLEGS ... 12

(6)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

2

1. ANTECEDENTS

En data abril de 2010 fou redactat el projecte constructiu “Millora Local. Millora de nus.

Rotonda a la carretera C-25 al PK 238+840. Tram: Riudellots de la Selva, amb clau

MG-06136, d’acord amb les prescripcions de l’Ordre d’estudi modificada núm. 061107.

D’aquest document original es va redactar un annex d’actualització, amb la mateixa clau

MG-06136 i títol, en data setembre 2014, aprovat tècnicament per Resolució del

Director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 10 de novembre de 2014.

Finalment, en data 28 d’octubre de 2015 ha estat signada per la DGIMT l’Ordre d’estudi

núm. 151008, en la que es proposa l’objecte, la definició de les obres i els

condicionants a tenir en compte per a la redacció d’un nou projecte, intitulat “

Millora

local. Millora de nus. Nou vial de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190, i el

carrer major. Tram: Riudellots de la Selva”, de clau MG-06136.1.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

De conformitat amb l’abast que preveu l'Ordre d’estudi esmentada núm. 151008, és

objecte d’aquest projecte la complerta definició i valoració de les obres que han estat

projectades per a la “

Millora local. Millora de nus. Nou vial de connexió entre la

carretera C-25, PK 239+190, i el carrer major. Tram: Riudellots de la Selva.”.

Clau:

MG-06136.1.

Aquest nou vial havia estat inicialment incorporat al projecte original redactat a l’abril

de 2010, però fou suprimit de l’annex d’actualització de setembre de 2014, per

qüestions procedimentals i pressupostàries.

Als moments actuals, la DGIMT ha considerat necessari redactar un document tècnic a

nivell de projecte constructiu que recupera la idea original per a la construcció d’aquest

nou vial de connexió entre la rotonda existent al PK 239+190 i el carrer Major del

municipi de Riudellots de la Selva, incorporant però determinades modificacions i/o

actualitzacions respecte del projecte original de 2010.

3. SITUACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA

D’acord amb la informació facilitada per l’oficina tècnica de l’ajuntament de Riudellots

de la Selva, tots els terrenys ocupats per la nova intersecció projectada tenen la

consideració de terrenys rústics.

Aquesta classificació urbanística es representa al plànol 02BF1.

Plànol d’ordenació

urbanística vigent

.

4. ESTUDIS PREVIS

4.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

4.1.1. Cartografia

Infraestructures.cat ha proporcionat al consultor la cartografia de què disposava de la

zona de projecte.

Aquesta cartografia, en format digital, inclou els fulls del mapa de Catalunya a

E 1/50.000 i 1/5.000 del Institut Cartogràfic, així com minutes a E 1/1.000 obtingudes

per restitució fotogramètrica d’un vol d’alçada adequada sobre la zona.

En tots els casos, les coordenades de referència són UTM ED50, referides al fus 31.

A l’epígraf corresponent de l’annex núm. 2 d’aquesta memòria s’inclou la documentació

cartogràfica que ens ha estat lliurada per Infraestructures.cat.

4.1.2. Topografia

La direcció del projecte ha considerat necessari efectuar un aixecament topogràfic

complementari, que tenia per objecte l’obtenció de les dades de camp imprescindibles

per a la correcta definició del projecte constructiu.

(7)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

3

Aquests treballs topogràfics han estat els següents:

 Establiment i referenciació respecte d’un vèrtex geodèsic de primer ordre, per

procediments GPS, del conjunt de bases de replanteig (BR) de projecte, amb

materialització de les mateixes sobre el terreny.

 Replanteig i anivellament dels eixos de càlcul de la intersecció, i posterior

obtenció de perfils transversals del terreny.

 Obtenció mitjançant un aixecament complementari de detall dels punts

necessaris per a la projecció de la rotonda i de tots els seus elements

constitutius, en particular a la zona de superposició de la plataforma actual de la

carretera amb els camins en l a intersecció a nivell.

 Obtenció mitjançant una altre aixecament complementari dels punts necessaris

per a la projecció del nou vial de connexió de la rotonda existent a l’alçada del PK

239+190 amb el carrer Major de Riudellots de la Selva.

Aquestes feines han estat realitzades per l’equip de topografia de Suport enginyeria, SL

de Lleida.

El resum dels treballs efectuats figuren descrits a l’epígraf corresponent de l’annex

núm. 2 d’aquesta mateixa memòria.

4.2. REPLANTEIG

A l’annex núm. 3 d’aquesta memòria, intitulat: “

Traçat i replanteig”

, es contenen els

llistats de dades pel replanteig de tots els punts dels diferents eixos creats al projecte,

des de les bases de replanteig (BR) més properes.

4.3. GEOTÈCNIA

4.3.1. Campanya de cales

Com a conseqüència de les necessitats posades de manifest per la pròpia Ordre

d’Estudi, durant el mes de juny de 2007 ha estat realitzada una campanya de cales amb

extracció de mostres del terreny, la qual s’explica de manera detallada a l’annex núm. 7

d’aquesta mateixa memòria.

Igualment, sobre dos mostres representatives d’aquestes cales s’han realitzat un seguit

d’assaigs d’identificació i classificació geotècnica del terreny, dels quals es facilita

complida informació al mateix annex núm. 7.

4.3.2. Assaigs realitzats a laboratori

El quadre resum amb els valors més significatius dels assaigs realitzats sobre les

mostres extretes de les cales, es reprodueix a continuació:

Assaig

M-1

M-2

% Passa pel tamís 2 UNE 7050

99,00%

100,00%

% Passa pel tamís 0,08 UNE 7050

55,1%

88,2%

Límit líquid

27,2

33,8

Límit plàstic

16,1

15,7

Índex de plasticitat

11,1

18,1

Densitat màxima Proctor normal

1,83

gr/cm3

1,70

gr/cm3

Densitat màxima Proctor modificat

2,03

gr/cm3

1,87

gr/cm3

Índex CBR al 100% Proctor

6,4

4,9

Contingut matèria orgànica

0,33%

0,55%

Contingut en sals solubles, inclòs el guix 0,17%

0,20%

Contingut de guix

0,17%

0,08%

Índex de col·lapse

0,2%

0,4%

(8)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

4

4.3.3. Tipus d’esplanada natural a la zona de la rotonda

D’acord amb els resultats dels assaigs d’identificació i classificació obtinguts, podem

concloure sense dubte que el material granular trobat com a base del futur ferm de la

carretera a la zona de la rotonda, és un material tolerable, bastant homogeni pel que fa

a la seva gènesis, en qualsevol cas de baixa capacitat portant (CBR = 6,4 i 4,9), i amb

plasticitat relativament alta (IP = 11,1 i 18,1, respectivament).

4.3.4. Excavabilitat del terreny natural

De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny a l’annex geotècnic, l’autor del

projecte defineix a efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, un percentatge

de roca a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 20 % en

desmunts i d’un 20 % en rases, pous i fonaments d’estructures.

Sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, el

percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura”

del contractista la diferència que es poguí assolir.

4.4. TRÀNSIT CIRCULANT

Al tractar-se d’un nou vial municipal, no es disposen de dades d’aforaments realitzats

ni per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva com tampoc de la Diputació de Girona, per

estimar el volum de trànsit que circularà pel mateix.

Tanmateix, s’ha realitzat aforaments manuals per diversos carrers de la zona limítrofa a

l’Ajuntament de Riudellots, com també al mateix carrer Major.

En base a aquests aforaments manuals, el volum de trànsit pesant esperable a l’any de

posada en servei seria inferior als 50 vehicles pesants/dia, però superior als 25, prenent

en consideració que part dels vehicles comercials de distribució d’hostaleria i serveis del

municipi accedirien al casc vell a través del nou vial.

Es per això que a l’annex núm. 5.

Ferms i paviments

d’aquesta mateixa memòria, el

trànsit adoptat per al dimensionament del ferm es el denominat T41, amb una IMDp

compresa entre 50 i 25 vehicles / pesants x dia.

4.5. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA

4.5.1. Climatologia

La zona d’ubicació de l’obra se situa a la comarca de la Selva, amb una altitud mitjana

de 105 msnm.

Des del punt de vista climatològic, aquesta zona es pot considerar estrictament

mediterrània, amb hiverns suaus i estius humits amb alguna pluja de caràcter

tempestuós.

S’ha considerat la base de dades meteorològiques facilitades pel Servei de Meteorologia

de Catalunya per l’observatori de Vilobí d’Onyar (Selva), situat a menys de 15

quilòmetres del punt de projecte.

El conjunt de dades incloses a l’annex núm. 6 “

Climatologia, hidrologia i drenatge”

d’aquesta memòria, referides als anys 2012 a 2014, són les següents:

 Precipitacions mensuals i anyal (acumulada)

 Temperatures mitges mensuals absolutes, de les màximes i mínimes

 Dies de glaçades al mes

 Temperatures màximes absolutes del mes

 Velocitat mitjana del vent

 Humitat relativa mitjana

 Irradiació mitjana diària

 Rosa dels vents, etc.

4.5.2. Hidrologia

El vial de connexió projectat entre la C-25 i el Carrer Major, travessa un petit desguàs

agrícola amb conca receptora, del qual l’annex núm. 6 determina els seus paràmetres

(9)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

5

hidrometeorològics i el cabal per al període de retorn considerat (T = 25 anys), que es

de 5,74 m

3

/seg.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

5.1. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT

El nou vial projectat té per objecte millorar l’accessibilitat cap al centre urbà de

Riudellots des de la C-25, a més a més de permetre la sortida dels vehicles provinents

del carrer Major en direcció Girona / A-7, els quals a partir d’ara tenen aquest

moviment prohibit a l’alçada de la confluència del camí vell amb la C-25 (zona de la

nova rotonda).

El nou vial projectat manté la configuració en recta que s’especifica al plànol 03A1.

Planta de replanteig

(full 2 de 2) del document núm. 2.

Igualment el seu perfil en alçat es detalla al plànol 03B.

Perfils longitudinals. Eix vial

(full

5 de 5) del document núm. 2.

Pel que fa al seu entroncament amb la rotonda existent (PK 0+000) com a la seva

confluència amb el Carrer Major (PK 0+110,836), s’ha dissenyat una intersecció en “T”

amb radis mínims 15 i 12 metres, respectivament.

Els perfils transversals corresponents al mateix vial, es detallen al plànol 03C.

Perfils

transversal Eix vial

(full 1 de 1) del document núm. 2.

5.2. SECCIÓ TIPUS

La secció tipus corresponent aquest nou vial es representa al plànol 04A.

Seccions tipus

i detalls

(full 1 de 1) del document núm. 2.

Aquesta secció tipus es correspon amb una distribució geomètrica dels següents

elements i dimensions:

Secció tipus geomètrica en nou vial de connexió

Element

Dimensió/forma

Calçada

7,00 m.

Carrils

2 x 3,50 m.

Vorera inicial (tram embocament rotonda)

2 x 1,50 m.

Voreres resta de tram (ambdós costats)

2 x 2,35 m.

Talussos terraplè

3/2 (H/V)

Com es pot observar al plànol 03A1 (full 1 de 1), la vorera actual que envolta la rotonda

del PK 239+200 es perllonga, amb paviment de panot, fins a l’embocadura del vial, en

una longitud d’uns 14,00 ml a cada banda, a partir de la qual, la vorera continua però

amb una amplada de 2,35 m, pavimentada amb tot-u artificial.

Evidentment, en la secció interessada per a la nova calçada, la vorera perimetral de la

rotonda es demolirà a tot l’ample del nou vial.

5.3. FERMS

D’acord amb les conclusions obtingudes a l’annex núm. 5.

Ferms i paviments

d’aquesta

mateixa memòria, els ferms a disposar sobre la coronació del terraplè en aquest nou

vial, es corresponen amb la secció núm. 4121 de la Instrucció 6.1 IC, composta pels

següents materials i grossors:

Secció 4121 (vial accés al camí vell)

Capa

Material

Espessor

Trànsit

MBC tipus AC16 surf S

5 cm

Capa intermèdia

MBC tipus AC22 bin S

5 cm

Base granular

Tot-u artificial

30 cm

Esplanada millorada

Sòl seleccionat tipus 2

75 cm

Paviment en voreres

de 2,35 m.

Tot-u artificial

20 cm

Paviment en voreres

embocament rotonda

Formigó en base i panot

(10)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

6

5.4. DRENATGE

El nou vial projectat encreua en la seva secció final (PK 0+110,84) un petit desguàs

d’aigües pluvials i d’escorrentia de reg, que conflueix en aquella mateixa secció amb un

altre desguàs similar a l’anterior, ambdós afluents del Torrent Calderó, a la vegada

confluent de la riera de Riudevila, la qual discorre pel marge esquerra del riu Onyar.

L’annex núm. 6.

Climatologia, hidrologia i drenatge

d’aquesta mateixa memòria inclou

els càlculs de caràcter hidrometeorològic que han estat efectuats per a dimensionar

l’obra de drenatge transversal projectada, la qual serà una prolongació de l’existent,

amb canonada de formigó armat de Ø 120 cm.

Addicionalment, es preveuen dos pericons i una canonada de PE corrugat SN-8 DN 500

mm, per a connectar una altra rasa de drenatge de la finca amb el desguàs general

descrit al paràgraf anterior (veure plànol 05A.

Planta drenatges,

full 2).

També es disposa un conjunt de 4 embornals per a evacuar les aigües pluvials del nou

vial projectat, nomes situats al marge esquerre, donat que s’ha projectat un bombeig

únic al 2%, amb un pendent longitudinal del 0,5 %.

5.5. SENYALITZACIÓ

Pel que fa a la senyalització d’orientació, s’ha tingut en conte el previst al manual de

senyalització urbana d’orientació de la Generalitat de Catalunya, donada la qualificació

urbanística d’aquesta zona.

Per indicacions de la Direcció d’aquest projecte, s’ha dissenyat la senyalització

d’orientació de tots els ramals confluents a la rotonda existent del PK 239+190 de la

C-25, per tal d’adaptar-la a la normativa de senyalització urbana.

El plànol núm. 06A.

Planta senyalització

(full 1 de 1) del document núm. 2 conté la

senyalització vertical preceptiva i d’orientació que ha estat prevista en aquest projecte.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ

D’acord amb el tipus d’obra projectada, i les condicions tècniques de la seva realització,

es considera suficient un període d’execució de sis (6) mesos fins el seu acabament,

inclosos en aquest termini els treballs de modificació dels serveis afectats.

7. PROGRAMA DE TREBALLS

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel

qual s’aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’annex

núm. 13

Pla d’obres,

on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament

de les obres.

En ell s’ha tingut en compte el termini d’execució total assenyalat en el epígraf anterior,

així com els rendiments dels equips i maquinària que formen part de les diferents

partides de l'obra.

8. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Complementàriament a la planificació de l’obra segons l’estructuració i durada de les

activitats principals que se desenvolupa a l’annex núm. 13, l’annex núm. 8 d’aquesta

mateixa Memòria, intitulat, “Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres”,

inclou una previsió de l’organització de les obres en funció de les característiques i

tramificació de les mateixes, proposant-ne l’ordre d’execució de les diferent fases en

què aquestes s’hauran de realitzar, per tal de minimitzar les afeccions sobre el trànsit

circulant a la via principal, es a dir, sobre la C-25.

L’annex inclou, igualment, un conjunt de plànols on s’esquematitza l’ordre de les

diferents fases d’execució.

(11)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

7

9. JUSTIFICACIÓ PREUS

La justificació de preus d’aquest Projectes basa en el banc de preus de la vigent,

realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat.

Per a la utilització d'un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos

per obres de petit import, així com els costos addicionals a diverses comarques de

Catalunya en un únic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos

indirectes que s’aplica a la justificació de preus.

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte és del 15,50 %,

tal com queda reflectit a la justificació de preus (annex núm. 15 de la Memòria).

10. REVISIÓ DE PREUS

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret, a

l’article 89 apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de març, no

procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de

referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les

obres de dotze (12) mesos.

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat

1 paràgraf g) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual

s’aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aquest Annex

d’actualització incorpora un nou Estudi de seguretat i salut a l’annex núm. 12 d’aquesta

memòria.

En aquest sentit, l’Estudi redactat ha identificat els riscos específics de les actuacions,

així com les mesures i normes de seguretat i salut aplicables, i que hauran de servir per

a la preparació, per part del contractista adjudicatari, del seu “Pla de seguretat i salut en

el treball” .

El pressupost actualitzat assolit per aquest Projecte puja a la quantitat de 3.414,07

euros (tres mil quatre-cents catorze euros amb set cèntims) import que queda recollit,

amb les diferents partides que el composen, dins el capítol corresponent del Pressupost

d’execució material de les obres

12. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I SEGURETAT VIÀRIA

Igualment al cas anterior, s’ha inclòs al pressupost d’execució material del Projecte una

partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals del trànsit durant l’execució de les obres, segons les

indicacions que dicti la Direcció de l’obra.

La valoració actualitzada d’aquesta partida alçada d’abonament íntegre és de mil

cinc-cents (1.500) euros.

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

novembre, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de

referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran

d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació,

aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD

77/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes

de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència

sol·licitada en el seu cas.

A continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per

admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres:

Grup

Subgrup

Denominació

Categoria

(12)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

8

14. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA SEVA

SUBCONTRACTACIÓ

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obra i instal·lacions que formen

part d’aquest projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les

obres, o bé degut a la seva complexitat o especificitat tècnica, són susceptibles de ser

subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres:

Subsistemes

% s/PEC

Reposició SSAA (Gas Natural)

24,20

Reposició SSAA (Prodaisa)

6,22

Moviment de terres

11,20

Ferms i paviments bituminosos

26,88

Senyalització i barreres

12,55

15. PRESSUPOST

Aplicant a les unitats d’obra obtingudes en els amidaments, els preus unitaris

ressenyats en el quadres de preus, s’obté el següent PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

MATERIAL:

Capítol

Concepte

Import (€)

01.01.01 Demolicions i enderrocs

1.780,90

01.01.02 Moviment de terres

16.199,20

01.01.03 Drenatge

14.317,55

01.01.04 Ferms i paviments

38.864,12

01.01.05 Senyalització i defensa

18.141,63

01.01.06 Reposició de serveis

44.000,00

01.01.07 Mesures d'integració ambiental

880,97

01.01.08 Seguretat i salut

3.414,07

01.01.09 Gestió de residus

1.254,11

01.01.10 Obres complementàries

256,83

01.02.01 P. alçades de cobrament íntegre

1.500,00

01.02.02 P. alçades a justificar

4.000,00

Total Pressupost d'execució material: 144.609,38

Incrementant l’anterior valor amb els percentatges corresponents a despeses generals,

benefici industrial i impost del valor afegit, s’obté el següent pressupost d’execució per

contracta:

Pressupost d’execució material:

144.609,38

Despeses generals: 13 %:

18.799,22

Benefici industrial: 6 %:

8.676,56

Preu cert:

172.085,16

IVA 21 %:

36.137,88

(13)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

9

16. SERVEIS AFECTATS

L’annex núm. 10 d’aquesta memòria intitulat “S

erveis afectats”

inclou de manera

detallada la descripció i valoració dels serveis privats preexistents que queden afectats

amb motiu de les obres projectades.

De manera resumida, els serveis estudiats són els següents:

16.1. SERVEI NÚM. 03

Situació: Nou vial PK 239+190

Companyia: Gas Natural SDG, SA.

Situació actual:

A l’alçada de la rotonda existent al PK 239+190, es preveu el nou vial de connexió de la

C-25 fins al carrer Major, el qual afecta un ramal de gas natural que abasteix l’edifici del

nou Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Reposició del servei:

Per a la seva reposició, es proposa, d’acord amb les indicacions de la companyia

subministradora i de l’Àrea de Serveis Afectats de la DGC, només la seva protecció

addicional amb una beina d’acer de Ø 8 polsades, així com les fites i respiralls a cada

extrem igualment marcats al plànol 08B (full 1 de 2).

16.2. SERVEI NÚM. 04

Situació: Nou vial PK 239+190

Companyia: PRODAISA

Situació actual:

A l’alçada del PK 0+000 de l’eix del nou vial en rotonda existent, s’afecta una conducció

d’aigua potable de PE Ø125 mm, que bordeja la rotonda actual.

Reposició del servei:

Per a la seva reposició, es proposa, d’acord amb les indicacions de la companyia

subministradora i de l’Àrea de Serveis Afectats de la DGC, la seva reposició amb tub de

PE Ø125 mm i la inclusió de quatre pericons per a les connexions.

Tot això es grafia també al plànol 08B (full 2 de 2) del document núm. 2.

16.3. PRESSUPOST PER A LA REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS

El pressupost d’execució material estimat per a la reposició dels serveis afectats per

aquest projecte s’ha inclòs dins del pressupost general de les obres (document núm. 4).

El resum del mateix es el següent:

Companyia

PEM

Servei núm. 3. Gas Natural SDG:

35.000,00

Servei núm. 4. Prodaisa:

9.000,00

(14)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

10

17. EXPROPIACIONS

A l’annex núm. 11 d’aquesta memòria intitulat: "

Expropiacions

" es recullen el conjunt de

dades que han estat obtingudes per a la iniciació de l’expedient d’expropiació forçosa

del béns i drets afectats per aquest projecte de millora local.

El resum de les superfícies a expropiar és el següent:

Terme municipal

Expropiació

vials

Expropiació

serveis

Total

(m

2

)

Riudellots

2.822,00

0,00

2.822,00

El resum d’expropiacions per servitud de pas soterrada, per termes municipals és el

següent:

Terme municipal

Expropiació

servitud de pas (m

2

)

Riudellots

0,00

El resum de les superfícies afectades per ocupació temporal, és el següent:

Terme municipal

Ocupació temporal

(m

2

)

Riudellots

0,00

Per tant, aplicant sobre la superfície anterior els preus unitaris orientatius que proposa

l’annex núm. 12, s’obté un cost global, que en el conjunt de l’actuació puja la quantitat

de:

Concepte

Import (€)

Expropiació terrenys carretera i serveis

5.644,00

Indemnització per servitud de pas soterrada

0,00

Indemnització per ocupació temporal

0,00

Total:

5.644,00

18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de qualitat (PCQ)

per a l’execució de les obres.

A l'annex núm. 16 d'aquest Projecte intitulat: "

Qualitat i Medi ambient”,

queda reflectida

la proposta d’aquest Pla, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la

freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Partint del

Banc de criteris 2015

d’Infraestructrures.CAT, per autocontrol de les seves

obres, un programa informàtic especialitzat, ha establert un pressupost per aquest pla,

el qual s’incorpora de manera paral·lela al pressupost d’execució per contracta de les

obres.

Durant l’execució de l’obra, la direcció facultativa podrà determinar la modificació de les

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la

proposta del PCQ.

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003, de 21 d’octubre, els

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al PCQ hauran d’estar acreditats

en els següents àmbits:

(15)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

11

Grup d’àmbits

Apartat

Formigó

estructural (EH)

Control del formigó i dels seus components

(EHC)

Control del formigó fresc (EHF)

Geotècnia (GT)

Sondeig, toma de mostres i assaigs in situ

per reconeixements geotècnics (GTC)

Laboratori de geotècnia (GTL)

Vials (VS)

Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials

constituents de vials (VSG)

Ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

19. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.

El pressupost per al coneixement de l’administració d’aquest Annex d’actualització està

constituït pels següents conceptes:

Concepte

Import

Pressupost d’execució per contracta de l’obra:

208.223,04

Valoració de les expropiacions:

5.644,00

Pressupost per al coneixement de l’administració:

213.877,04

20. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El Projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris:

 Document núm. 1. Memòria i annexos

1.1. Memòria

1.2. Annexos:

Annex núm. 1

Antecedents

Annex núm. 2

Cartografia i topografia

Annex núm. 3

Traçat i replanteig

Annex núm. 4

Moviment de terres

Annex núm. 5

Ferms i paviments–

projecte original de 2010

-Annex núm. 6

Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex núm. 7

Geotècnia –

projecte original de 2010

-Annex núm. 8

Estudi de l’organització i desenvolupament obres

Annex núm. 9

Senyalització, abalisament i defensa de les obres

Annex núm. 10

Serveis afectats

Annex núm. 11

Expropiacions

Annex núm. 12

Estudi de seguretat i salut

Annex núm. 13 Pla de treballs

Annex núm. 14 Justificació de preus

Annex núm. 15 Pressupost per a coneixement de l’administració

Annex núm. 16 Qualitat i Medi ambient

Annex núm. 17 Estudi de gestió de residus

Annex núm. 18 Titularitats i catàlegs

(16)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

12

 Document núm. 2. Plànols

Plànol

núm.

Denominació

Núm.

fulls

01

Situació i índex de plànols

1

02A

Plànol de conjunt

1

02B

Plànol d’ordenació urbanística vigent

1

03A

Planta general. Nou vial

2

03A1

Planta de replanteig. Nou vial

1

03A2

Planta d’enderrocs. Nou vial

1

03B

Perfil longitudinal. Nou vial

1

03C

Perfils transversals. Nou vial

1

04

Seccions tipus i detalls. Nou vial

1

05A

Planta drenatges. Nou vial

1

05B

Detalls drenatges. Nou vial

1

06A

Planta senyalització. Nou vial

1

06B

Detalls senyalització

5

07A

Planta de serveis existents. Nou vial

1

07B

Planta reposició SSAA. Nou vial

2

08A

Planta expropiacions. Nou vial

1

 Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques particulars

 Document núm. 4. Pressupost, incorporant els capítols :

4.1 Amidaments

4.1.1 Amidaments mecanitzats

4.1.2 Amidaments generals

4.2 Estadística de partides

4.3 Quadre de preus

4.3.1 Quadre de preus núm. 1

4.3.2 Quadre de preus núm. 2

4.4 Pressupost

4.4.1 Pressupost per capítols

4.4.2 Pressupost d’execució material

4.4.3 Pressupost general

21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,

i de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn

una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12

d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la

utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de

4 de juliol de l’Obra Pública, i concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

22. TITULARITATS I CATÀLEGS

L’annex núm. 19 d’aquesta memòria, intitulat: “

Titularitats i catàlegs”

recull la proposta

d’adjudicació de la titularitat de tots els elements de vialitat nous o modificats que en

resulten com a conseqüència de l’actuació projectada.

Gràficament, els plànols de planta incorporats també al mateix annex detallen de

manera adequada:

 La vialitat existent amb anterioritat a les obres

 La vialitat que resultarà amb posterioritat a les obres

 La proposta de titularitat a les administracions de cadascú dels nous elements o

dels elements de vialitat modificats com a conseqüència de l’actuació projectada.

Es proposa l’assignació de titularitat del nou vial projectat a l’Ajuntament de Riudellots

de la Selva.

(17)

MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. NOU VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE LA CARRETERA C-25, PK 239+190, I EL CARRER MAJOR. TRAM: RIUDELLOTS DE LA SELVA.

-Document núm. 1. Memòria-

13

23. CONCLUSIÓ

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria i els seus annexes, així com en la resta

de documents del projecte, el crèiem suficientment justificat als efectes de la seva

aprovació.

Barcelona, març de 2016

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Autor del projecte,

Enrique Regaño Ballarín

Col·legiat núm. 7216

Suport Enginyeria SL

(18)
(19)

1. Identificació del projecte

Clau: Descripció:

MG-06136.1 MG-06136.1

Millora local. Millora de nus. Nou vial de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190, i el carrer major. Tram: Riudellots de la Selva.

Títol complet: Data redacció: Tipus projecte: Tipus d'obra:

Import pressupost (PECii): Ratio Import (PECii)/Longitud:

01/03/2016

Projecte constructiu d'Obra Principal Millora Local 110,00 208.223,05 Longitud: 1.892.936,78 m € €/Km

2. Municipis afectats

Municipi

Comarca

Província

Km projecte

Pressupost (PECii)

% Pressupost

RIUDELLOTS DE LA SELVA Selva Girona 0,10 208.223,05 100,00

3. Carreteres afectades

Codi

Descripció

PK inicial

PK final

238,800 238,800

C-25/d-ESPINELVES - RIUDELLOTS DE LA SELVA

4. Característiques tècniques tronc

Longitud:

Longitud via lenta: % via lenta: Secció tipus: Velocitat especifica: Pendent màxim: Radi mínim: Kv mínim còncau: Kv mínim convex: Trànsit actual: Trànsit pesat actual: Trànsit previst horitzó: Trànsit pesat previst horitzó: Trànsit previst posta en marxa:

110,00 0,00 0,00 0 / 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 m m m /m Km/h m m m % Veh/dia Veh/dia Veh/dia % %

Geometria

Trànsit

Pàgina: 1

Trànsit pesat previst posta en marxa: Any horitzó:

Any posta en marxa:

0 0 0

%

Ferms

Descripció material Gruix (cm) Nº capa Longitud:

110,00

m

Tot-u artificial 30 1 Mescla bituminosa S-20 5 2 Mescla bituminosa S-12 5 3

8. Serveis afectats

Total

Pressupost obra civil

Companyia

Número

Pressupost obra mecànica

(PECii) (€)

(PECii) (€)

(PECii) (€)

Gas Natural 50.396,50

1

Altres Companyies d'Aigües 12.959,10

2 63.355,60 TOTAL

9. Expropiacions

Municipi

Superfície

expropiada (m²)

Nº finques

expropiades

Nº viviendes

expropiades

Pressupost (PECii) €

1 2.822,00 0 5.644,00 RIUDELLOTS DE LA SELVA 1 2.822,00 0 5.644,00 TOTAL

12. Amidaments

Moviments de terres

Excavació en desmunt 912,000 m3 Esplanada millorada 1.650,400 m3

Ferms

Materials granulars en capes base 305,223 m3

Mescles bituminoses 232,262 t Betum 11,033 t

14. Resum pressupost

PECii (€) Treballs previs 2.564,32 Moviments de terres 23.325,23 Pàgina: 2

(20)

Desmunt 3.743,60 Terraplè de préstec 19.581,63 Terraplè total 19.581,63 Drenatge 20.615,84 Drenatge longitudinal 20.615,84 Afermats 33.719,52 Materials granulars 9.818,22 Aglomerants bituminosos 14.984,26 Betum 8.917,04 Senyalització i abalisament 26.122,13 Senyalització horitzontal 1.534,53 Senyalització vertical 24.587,60 Urbanització 23.509,44 Paviments 22.240,93 Ajardinaments 1.268,51 Serveis afectats 63.355,60 Obres complementàries 7.091,52 Partides alçades 7.919,45 0,00 Mesures correctores medioambientals:

0,00 Pressupost serveis afectats (obra mecànica):

5.644,00 Pressupost expropiacions:

208.223,05 Pressupost per contracte (PECii):

Pressupost per coneixement de l'Administració: 213.867,05

(21)
(22)

767 264 932 178 232 271 310 460 115 131 150 300 300 400 500 700 400 300 200 400 200 300 400 100 100 el Mont Amer Farigola Branzell l'Arimany el Many Can Llorà Caselles la Bonosa les Serres Santa Afra Port Sacreu Can Carreres

les Cases del Corder

Can Nadal Vell Castell de Cartellà

Can Francès

Can Xacó Can Corbera

Can Vila

Can Ferriol

Molí d'en Peradalta

Can Prunell

Collet de Can Peçol

Pla del Verdeguer

la Torre de Roca-salva Sant Climent d'Amer C I N G L E S D E SA N T SER RAT D E LAMAL ESA Rie r

Pla de les Malloles

ecde C an M u rt ra C o s ta B r u ta els B ullid ors D E L T O RN Puig Bernat el Rocàs Palou el Mont 165 183 61 215 267 269 112 285 218 106 144 189 105 111 331 161 125 100 100 100 200 200 200 200 100 Can Noves Can Climent Can Boada Mont-rodon Can Jepetó Pedrinyà Can Tapis Mas Carabús Can Patller les Planes

CandellMas Llorà

Puig Rodó Mas Nou Pont de l'Aigua el Pont Major Can Coll Can Ginesta Sant Daniel Can Peric Torraspapel SA Castell de Mas Serra MU NTA NY AD EC A

Puig de Sant Miquel

Riera dePe drin yà nt de les A lz in et es Rierade Mav alls Torren t de V al lboc MU NTA NYA DEL SBO SCAL S la RabassadaPuig de Puig de Queralb Puig de les Dalmaues Caçà de Pelràs Castell de Sant Miquel Castell de Mabarrera 850 576 887 335 350 670 794 568 502 506 444 442 421 307 208 332 203 212 935 464 635 890 588 693 706 783 802 671 825 731 658 819 633 845 486 428 387 751 518 413 758 381 236 422 532 159 170 466 173 334 308 312 484 289 298 228 431 362 268 354 230 304 205 208 213 214 128 121 310 325 117 311 175 197 130 152 136 296 485 170 124 162 144 216 279 125 125 187 207 297 132 153 150 276 186 120 99 172 96 129 128 168 89 134 144 157 131 107 128 146 123 104 109 79 93 124 124 98 115 79 111 71 1086 124 312 1009 312 600 500 400 400 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 400 300 600 500 400 300 200 300 400 200 200 300 600 400 200 300 400 500 600 700 900 800 700 600 500 400 400 500 600 700 400 300 500 600 700 700 900 800 700 700 600 500 500 600 700 300 400 500 600 700 200 600 700 800 700 400 500 600 200 200 300 200 200 400 500 300 400 500 600 700 200 300 300 200 200 300 300 600 300 200 500 600 1 843

Esquei del Llamp

Sant Agustí Lloret Salvatge Ca n'Eugasser Plantadís Sant Gregori Ca n'Arbocet Can Creuet Can Nicola Can Pau Can Mel Can Figueres el Pasteral

Pla del Pasteral

Can Ribes

Coll de Canet Can Neret

Can Torrents Can Rossell Becdejú Vell Pladavall Anglès la Pera Cal Paradís Can Verneda el Molinot Constantins Can Bataller

la Serra del Bosc Sant Julià del Llor

Pujols

la Farga

Trullars

Sant Grau

Can Casals

Can Gall Can Perers

Can Vilanna

Can Trumfa Can Coromines

Sant Bartomeu Can Soms Can Tano Argelaguer Cal Teixidor Bescanó la Torre

Sant Gregori Sant Feliu

Can Casalet

Montfullà

el Baier

Collet de Rebleda

el Bosquet

Coll del Cirerer Collsacodina

les Mines d'Osor Pernau el Perer

Bellveí Can Figueres

Can Cames Sant Amanç Can Lluci Cal Rectoret Coma-rodona la Molina el Roscall Can Planes

Puig Ventós Can Canals

Cal Fuster Can Pol de Dalt

Can Feliu Vell

Can Burguès Can Xarboia

Can Pedrosa les Ginesteries

Cal Gat

Can TrumfaCan Xic del Rieral Can Silvestre

Can Vador Font Cal Barracaire

Can Casals

Ca l'Hortalà Can Santpare

Mas Sitjar

Estanyol Parc

Can Font Bernat Sant Andreu

Estanyol

Can Peres Can Gamell

Can Fortià

Pla d'en Ferrerós Can Mitjà

Sant Romà

Crosa de Sant Dalmai

Can Croses Can Borra el Perelló Masrocs Puigtorrat Torrent Aiguaviva Güell Can Cantalosella la Selva el Mas Serra Collet de l'Espinal

Plansalou Can Formiga

Can Vilà Ca n'Uix

Coll del Roscall

Can Bonaire el Beç

el Taverner Can Moixac

Can Gobau la Carrera Vella

Can Gafet

Can Bora

Coll de la Baga Nova

Can Centener

Ca l'Agustí Mas Esparver

Can Jaques de Dalt

Can Terrús

Ca n'Oller Can Fogueró

Can Falgueró Can Baldiri Can Requesens Can Morell Can Rovira Can Simon Sant Dalmai Mas Riera Ca n'Oms Cal Gros Can Sabenc Can Rauric Can Fam-i-set Can Viader Mas Vinyotes Can Boixó les Bòries Mas Vilar Can Metjanet Can Vinyoles Can Gras Mas Aliva

Vilabona Can Pastells

Can Planes Ca l'Artau

Franciac la Torreponça

Mas Sala

Can Pere Curt

la Cendrosa el Castellar Can Parada Can Roca el Puig Mas Moll Mas Ferrer els Torners Can Planella les Femades Can Fava Can Cúbies Ca l'Oller Ca l'Oliveres el Begís el Begissot

Can Formiga Can Planiol Can Gorgals Vell

el Rieral

el Recastell Sant Pere CercadaSant Pere Cercada Can Badià

Can Llandric Can Falgueró

Mas Llorenç Ca l'Agustí el Veïnat d'Avall Can Xifra Sant Marçal Can Blavís Can Barrot Can Pastrells

Mas Coguls Can Corbasí

Can Terrers Can Vivoles del Bosc

el Forn del Vidre

Can Rostoll Can Sixt

Can Rosset Can Colom

Can Prats

Can Gorners Vallcanera

Can Belladona

Can Palou Can Tiona

Can Massic Mas Vidal Can Gironès Ca l'Ogàs Can Móra Can Calçada Can Xandrí

Can Geli Can Català

Can Solà

Ca l'Esquerrà el Veïnat d'Israel

Pantà d'en Matllo

Puig d'Afrau

Can Bora

Mas de la Torre

Sant Mateu

Mas Pi del Pla

la Crosa el Triador la Farga Gironella Cal Rei Sant Pere Can Niell Mas Figueres els Allorons Can Maçaneda

Molí d'en Maçaneda

Can Martorell Cal Jaumic

Vilanna

Migdia

la Bena

Torre del Vent

Sant Salvador Termes Orion Mas Martí Can Torrent Ca l'Albereda Can Paperer les Comes el Mas Boada Can Barceló Cal Gavatx Can Tarinet Can Xaconic Can Xacó Ca l'Esquerrà el Mas Lluners

Can Casadavall Vell Santa Cecília Sant Sebastià (Vilablareix) Sant Grau Sant Gregori Santa Bàrbara la Creu Casademont SA Santa Coloma de Farners

el Llac del Cigne

PGA Golf de Catalunya la Serra de Turonell Mare de Déu de Calders Can Marquès de Camps Sant Andreu de Castanyet Can Caterines del Serrat Can Sabater de la Brugera Can Ferrer Nou Can Ginesta de Pagès Mare de Déu de Farners Can Gelabert del Bosc Castell de Sant Gregori Castell de la Torre Casa Nova d'en Planes Torre d'en Planes Polígon industrial de Girona Castell d'Estela Central hidroelèctrica del Ter Sant Julià del Llor Sant Martí Sapresa Cal Ferrer Pagès Turó d'en Quadres Santa Victòria de Sauleda Santa Coloma Residencial Santa Maria de Vilademany Germans Sàbat Mare de Déu del Pedró Sant Miquel de Cladells S E RR A D E VI EL LE S S E R R A T DE L F O R M I GÓ M U N TA N YA D E SA NT R OC T or re nt d 'en B ald iret Ca na l d 'enMa tes P l a de l a J ue r i a P l a d e l s S o c s P l a d e S a l t el G üel l S o td' Aig uafr eda S E RR A D 'E N P LA NES P l a d e l e s C a s e s L L S E R R A D E L C O R B S E R R A T D E L G AV A T X O SE RR AD E L B EG I S S OT ROQ U ESD' E N PLA NES M A S S E R R E S EL RO C AR S ER R A D E C OG UL S S E RR A M AG R A l a S ú r i a Rierade San ta Colo ma Torrent deGo rredon Sot deCa n Mes tres Torrent d e Bagastr à elB ru ge nt el Masrocs To rre nt de R im alls Torrent de l Raj olet Tor rent del B ac Torrentde Can Verdeguer Riu de Llémena Torre ntde l Gor ners Sèquia Monar ri Riera d' O sor Rier a de S antPe re Sant Roc Torren t de Sant Mart í Rier ade Sant A man ç Riera d'H orta l'Ony ar Barranc de Can Peres

Sot delsC losos Tor rent de CanPla Rec de Valld eca ns Sot de la M ina Goteres R ier a de Can ad ell Riu d'Esp let Sot de Can Plo mes -cebes TorrentCald eró To rrent de Fà bregu es R ierade S an ta Coloma Recdel Jon quet Riera de V allca nera Sot d ePe njaca ns Torrent de Coma Xifra Riera dela Bel lado na Riu d'E splet Rec del M olí Barran c deCa l'Agustí Barranc de Vilar rà s el Far To rrent de la Canova Torren t d'en Ribe ra Rier ad' enM uç Sotde Can F algue ra Sotd e laG revolo sa Torrent de C an Garrofa Rec d e Can G iber t

Riera d'en Vinyes

R iera de S a n tMa rt í Rie ra delaTorre Sot de lesCorb es Riu d'E sp let Riera de Sant Clim ent el Ter R iera de Riu de vila l ' Onya r Recde l'Agu lla P lana de Ca n'Arbres elTe r Torren t de G arrab ia P l a d e D a l t E R I E S Rier a de C as ta nyet Torrent de Can Tarinet M U N TA N Y A D E C A N S O M S C os t a de S an tR om à S ER RA T DE L ES SA L E R E S V E L L E S To rren t delsBull idors el Timbiri

Puig de les Serres

Puig de Rigau Pla de Vilablareix Puig Rodonell Pla de Can Salvà Puig Rodó Turó de Castellvell

Turó del Vent

Turó del Vent Roca Guillera Roca Abellera Puig Gros d'en Capella Turó de Sant Llop Turó de Llumeneres Roques del Rei Turó d'en Planes Turó d'en Canaleta Turó de Sant Pere

Santa Creud'Horta

Puigllobet

Pantà del Pasteral

Pladamont Can Xacó Bonmatí Can Terrers Cal Corder Mas Vilà Can Virovella Can Viader Taialà Domeny

Salt

Mas Devesa els Bancs Can Palau el Cuc

la Grevolosa Can Gravat

Can Rossinyol Sant Martí Can Rossell Ca l'Aulet Can Cendra Can Bonmatí Sant Bartomeu Can Guic Can Pèlag Can Coll Vilablareix Can Saüc la Farigola Can Gri Can Garrofa l'Albó Castanyet

Can Toni Mola

Can Gavaldà Can Viader l'Hostal de Baix Cal Sabater Brunyola Can Bells Salitja Can Salamanya

Can Terrer Vilobí d'Onyar

Can Salvà Can Jordi Can Terrers Can Serra Can Boix Can Barceló Mas Vernedes Castell de Farners Bellveí Nou Can Canaleta Can Sureda Can Manyà Can Camps Can Mallador Mas Solà Santa Margarida Can Vendrell Mas Bosquets Can Marcó Vallcanera Parc

Molí d'en Caldes

Can Mas

Can Solà Gros

Sant Just

Can Biel Sant Bartomeu

Can Pujades Can Ros el Temple Vallors Can Raset l'Hostalnou Can Rabassa Cal Coní el Mas Aliu Caldes de Malavella la Cellera de Ter la Barca d'Anglès el Veïnat del'Església Sant Pere Sestronques Can Ponç

de Dalt Mare de Déu

de les Fonts la Roca de Vallcanera Mare de Déu de Serrallonga el Turó dels Cavalls

(Sant Julià del Llor i Bonmatí) la Colònia de la Hidroelèctrica Santa Eugènia de Ter el Sobirà de Santa Creu l'Estació de Riudellots Ca n'Horta del Puig Sant Salvi de Cladells Aeroport de Girona - Costa Brava

Riudellots de la Selva 178 276 378 411 384 275 268 391 402 413 352 416 372 473 376 416 289 130 123 116 100 129 128 119 173 246 226 196 193 283 223 288 287 178 380 210 309 356 116 277 197 210 235 176 251 326 182 292 250 305 195 221 209 327 246 293 130 238 364 275 239 139 280 410 421 281 384 389 403 161 356 363 160 349 262 350 209 216 252 99 123 169 269 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 100 200 300 200 300 200 200 300 300 200 300 200 100 200 200 300 400 300 200 300 200 200 300 300 200 100 el Calvari la Devesa Sant Ponç

Torre de Sant Lluís

les Pedreres Ca la Ferriola Can Sanç Puig Salgueda

Girona

Vila-roja Montilivi la Creueta Vista Alegre Can Barrell

el Capritx Can Lliure

Can Nardis

Puig Estela

Mas Jordi Can CastellóCan Caselles

Puig de Batet

Puig Redó

Can Moretó

Cal Bisbe Puig del Masmontalt

el Masmontalt

Can Llac

Ca n'EstivalcaMontigalar Petit Can Salgueda Nou

Puig d'en Llac

Bevià

Puig d'en Perona

Can Carbassa Mas Borrell Palau-sacosta Can Ribes Mas Moliner Can Figueres Palol d'Onyar Castell de Palol

Pla del Moliner

Quart Can Rigau Mas Nadal Ca la Quimes Can Bruguera Mas Marianic

Can Conill del Molí

Mas Conill el Veïnat Gros

Pla de les Pedroses

la Barceloneta

Mas Mallorquinet Mas Pla i Deniel

Cal Veí Cal Fusteret Llambilles la Carretera Erols Castellar de la Selva Can Gall Mas Pagès Can Salip Mas Gelats Can Barrombo Mas Morell Can Troques Vinyoles Can Costa

Puig d'en Figa Replà d'en Preses

Mas Roure els Mateus

Can Merla

Puig d'en Jeroni

Coll del Bou

Can Carreres Montnegre Mas Sàbat Santa Pellaia Can Juliol Santa Pellaia Mas Gironès Raset Can Pou les Ferreries Mas Serinyà la Bruguera Cal Tatei

Can Llop Can Nadal

Pla d'en Jep

Can Pasqual Can Tato Can Canyet Llebrers de Dalt Cal Donat Campllong Can Bosc

el Veïnat de BaixMas Garriga

Sangosta

Cal Moliner Cal Miquel

Cal Terrisser Can Vila Can Goitó Gros

Matamala

Can Maimí Can Quaresma

Can Matabous

Cal Cavall Petit Can Bord

Mas Granic

Can Barrabàs

Puig dels Cristians

Can Jordà

Can Queixal Cal Català

Can Porrer

Mas Torrent

Can Joan del Pla Can Serreta

Can Punxa

Puig Germà Puig de les Miloques

Ca n'Alzina Can Seguer Mas Bassets el Veïnat de Dalt Can Raset Mas Revellí les Bosques Mas Ramonet Can Gelats Mas Revell Can Gelabert Can Mercader Esclet Mosqueroles Mas Piferrer Mont-roig Mas Calonge Mas Cabra Mas Socarrell Mas Aragall Mas Falgueres Can Moixac el Veïnat de Dalt Can Croses Can Xifre Can Masia Ca l'Astruc Ca n'Oller Can Gelabertó Ca n'Oms Can Gelabert Masgrau Can Pla

Serinyà Can Capçana Can Gai Can Flota Can Sureda Ca n'Arbres Can Sardanes Can Palau Bruguera Gaià Can Xarenet Can Ribes Can Magna les Comes Can Nadalet Can Perera Can Bóta de Verneda

Cal Matutano Can Marcó del Clot

Can Savalls el Parc de Montjuïc el Mas Cubell Can Gorners Sant Vicenç Can Gruart Puig Alt

Puig d'en Carreres

la Verneda de la Selva Cassà catedral Biocentury SA les Falgueres

Sant Andreu Salou

Fornells de la Selva

Cal Rei de Castellar

la Font de la Pólvora Sant Cristòfol del Bosc Can Fàbregues de Dalt la Torre de Rafel Càmping

Can Toni Manescal Granja

Gavarres Sant Cristòfol del Bosc Castell de Montjuïc Sant Pere de Galligants Mare de Déu dels Àngels Sant Mateu de Montnegre e l G a ll i g a n ts R ie ra de P al a gr e t SE RR AM A G I N A Rie ra de Ga t e ll Rier ade V al ld em ia V al l Pre on a V a ll F e t g er a S S E R R AD E B Rier a d e C am p l l o n g S E R RA L L AR G A S ER R A M A L Riera de SantMiqu el R i e r a de Bugan tó RieradeBugant ó l'O ny ar Riera de G ota rra Riera d e Vilal long a R iera de Benau la Rierade

Gotarra Riera de Cagarella

Riera de Verneda Rie ra Boscana el R issec R iera de Celr à l'O nyar R i e ra de S u sva l ls R iera Se ca Rierade V erneda Riera d e Banyal oques S E R R A D ' E NB I O SC A Pla d'en Triola P l a d ' O n y a r e l P l a R i era del C orb elRi tort M U N TA N YA D E L S ÀN GE L S Montigalar Gros Turó de les Marietes Plana d'en Sabater Rocade les Trenta Creus

Puig d'en Roure dels TeusPuig

Can Valls Cal Prunell Can Dionís Can Dansa Mas Jordà Masgrau Can Vilallonga Torre Bardaleta Aigües Bones Ca n'Adrià Cal Jep Alzina

Can Ribot els Hostalets Can Mametis Cal Soldat Can Tordera Can Negoci Can Barella Can Lloberes Santa Àgata del Coll

Can Riurans Torre de Llambilles 617 587 357 308 135 170 329 449 470 377 439 326 258 257 430 159 256 233 286 274 190 132 117 208 209 151 185 149 104 111 88 65 64 71 84 74 76 95 80 114 107 84 114 112 190 229 151 190 253 318 428 500 400 300 500 400 300 400 300 Messeguer Can Roquet Can Vernedes Cal Rajoler Cal Sard

Cal Ferrer de Dalt

Can Sureda la Tria Can Martí Morgadella Can Gairis el Bac Sant Romà Can Roc

Can Tosell Can Fornaca l'Esparra Can Ponç Can Patllari Can Mont-ras Can Peix Can Guilla

Can Colomer Can Calçada

Can Salarics Can Patufa Montcorb Montmal de Baix Can Gavatx Can Pobric Can Falquers

Can Xico Tirano

Serramagra Can Vila Can Rossell la Barceloneta Mas Ceber Can Grau Ca l'Amargant

Can Mestre Petit

Can Beula

el Mas Ceber

Can Riera Can Duran

Can Bardolet Can Barceló Malavella Parc Can Sant Sant Maurici la Granota Mas Arús Mas Matamala Can Talena Can Baldiró les Bòries Can Salom Can Llopard la Mena Can Torre Can Gordó

Cal Nen Can Garrumbau

Can Llongaines

Collet de Cal Mascle

Coll de Revell Can Tià Can Tos Can Barretina Can Romeguera Can Comaleres Marata Can Tomàs Can Vila

Pla de Vidreres Vidreres

Can Bavalar Can Castells Can Sala Cal Borni Can Massa Can Canyet Mas Termes Santa Bàrbara Torre Marata Molí de l'Andreu Cartellà el Clos l'Argimon Sant Maurici el Veïnat de Baix Trety SA Mare de Déu de Montcorb Can Mallorca del Bosc el Veïnat de les Mateues Ca n'Avellana de Maçanet Sant Feliu de Buixalleu Maçanet Residencial Parc a R o j a L A P E D R O S A S o t d e l aP ed ro sa S ot de ls C a u s V a l l L l o b e r a S o t de P o me r e d a la Co nc a S ER RA D E R I U C L A R S o t d e l s Ar ç o s S E R RA D E C L A RÀ So t d e l'I n fe rn S ER R AD E CL OP ER S Rec S or rer el R ec la r Riera de Pins S èqu i a deS i ls la To rde rola e l Riu e t S E R R A D E L T E R M E G RO o ma Ma j or e l R ec l a r To r re n tR o i g Ba r r anc de Ca n C o lom e r Barranc d R iera de l ' Espa r ra Riera de l'Esparra Recs Vallma drals Riu d'E splet Rierade Santa Maria Riera de Va llca nera Torrent de Vilarràs Torren t de Vilarr às To rrent de M ollet Rier ade l'Esp ar ra R ie ra de Maçanes Riera de Ri er a de Buix alleu Riera d eM alavella Rie ra de Caba nyes P l a d e l M o l í S E R R A TD E V I AD E R Puigdui Montgròs Montgròs Xic

Turó de Can Fesa

Puigsardina Pi-de-la-serra

Turó de Boc

Turó dels Dròpols Turó de Buixalleu Turó d'en Patllari Turó de Can Nyerro Roques d'en Tos Turó de Figuerola Turó de Sant Jordi Turó de la Castellona Turó de Ca l'Oller la Mola Grossa Collet de la Cirera Can Pagès Ca l'Isidre Can Triador la Riera Can Tort Can Gelats Vell

Vallcanera Can Carbó

Riudarenes Mas Vern Can Nadal Sils Sant Sebastià Can Ros Can Ramada Mas Segador King Parc Can Raset Can Fullà Can Lluís Buixalleu Riuclar Cal Joandó Cal Nan Mas Gelabert Soliva el Pibitller

Pantà d'en Llobet Can Pla

Can Cartellà Nou

el Mas Flacià

la Goba

les Mallorquines

Turó de Can Mel

Maçanet de la Selva

Mare de Déu d'Argimon

Polígon industrialde Can Puigtió

211 289 289 255 389 228 268 120 263 300 308 159 267 191 398 232 222 132 164 189 181 254 451 375 349 291 415 258 153 100 100 200 200 200 200 200 300 300 200 100 200 200 200 Can Calpera Mas Figueres Can Mir Ca l'Amargant Can Masnou les Mateues Can Punxó Mas Matetes Ca n'Orri Can Xiberta Mas Caldes Mata Can Gascons Can Gasconell Pantà de Mas Caldes

Mas Sabater Mas Aulet Santa Seclina Puig de Basses Can Poc Can Cabanyils Can Carbonell Santa Seclina Mont-rei Mas Gotarra Can Nuix Ca la Santa

Ca l'Adroguer Llagostera Can Roig Can Roure Can Nadal Can Terrer les Planes Can Bauler de Baix

Can Boada

Llobatera

Mas Rissec

Puig Sellers

Sant LlorençPuig Oriol

Puig Moretó Can Codolar Selva Brava Can Tibau Can Magre Can Terrer Puig Verd Mas Llop Pla de Malloles Sant Esteve Can Noguera Caulès la Ruira la Ruira Coll de Terra Negra

Mas Darder Can Crispins Fontbona els Escuts Can Boera Puig Salom Can Baster Pantà de Can Companyó Can Vidal de Llobatera Molí d'en Companyó Can Pelet Ferrer Can Bauler de Dalt M U N TA N Y ES D E L LO BA T ERA P l a d e S a n t L l o r e n ç Sot d'A igua bona To r r en td e l s G org s R A D' EN JA UM E S E R iera de Santa M aria Riera deLl andr ic elRi daur a Tor Rier ade Benau la Riera de Ver R ierade L lobet Riera de Sant L lo renç Torr entd eC anSa bater M UN P la de Ben aula R iera de G o ta rr a Sot deM ala v ella Puig de Grima Puig de la Guàrdia Pla del Campament Puig d'en Moner Puig d'en Gros Turó del Castellar

Turó de Can Domènec la Canyera Can Vendrell Can Garriga Creu de Serra Cantallops Pocafarina Sant Llorenç Coll de la Mallorca Can Valldaniel Can Vivesde Dalt

Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya

(23)

Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya

(24)
(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :